Vorig Jaar Gemeenteraad Leiden :
Persoonlijke Netwerken : Instellingen V ...
Volgend Jaar

Netwerk / Raadslid Functie van tot Link
V&O
1 Kneppelhout v. Sterkenburg K.J.F.C. Best.lid
V. V. V. Leiden
1 Lijten J. Secretaris / Penningmeester 1976 1993
Vakavondschool voor Volwassenen
1 Hoogenboom P. Bestuurslid *Voorzitter, vice- 1914 1920
1 Zitman J. Bestuurslid 1920 1920
Vakbond
1 Brands J.M.
1 Maat J.
Vakbond de Unie
1 Elzenga C. Bestuurslid
VARA
1 Peters J.A.
1 Sloos D.J.G. Presidium voorzitter
Ver. "Algemeen Kiesrecht"
1 Eck D.A. van Voorzitter, 2e 1893 1893
Ver. "Bouwkunst en Vriendschap"
1 Hasselbach J.J. Secretaris, vice- 1879 1880
Ver. "de Laeckenhal"
1 Elst A. van der Secretaris 1903 1903
Ver. "De Leidsche Padvinders"
1 Sande Bakhuyzen A. van de Beschermheer 1937 1941
Ver. "Eigen Hulp", district Leiden e.o.
1 Lith P.A. van der Bestuurslid 1878 1878
1 Laat de Kanter L.M. de Bestuurslid 1878 1878
1 Kroon A.W. Bestuurslid 1879 1879
1 Kokxhoorn G.H. Bestuurslid *Secretaris *penningmeester 1893 1920
Ver. "Fortuna"
1 Romburgh F. van Penningmeester 1911 1914
Ver. "Geloof & Wetenschap"
1 Wilmer Th.B.J. Voorzitter, vice- 1926
1 Donders H.F.A. Lid 1940
Ver. "Het Kaasmerk"
1 Reede M.H. de Commissaris 1931
Ver. "Het Metalen Kruis", afd. Leiden, 1e sectie
1 Henkes I. Penningmeester 1854 1858
1 Huyser H.C. President 1854 1861
Ver. "Het Metalen Kruis", afd. Leiden, 1e Sectie
1 Wttewaall B.W. Bestuurslid 1854 1856
1 Tollens H.P.J. Vice-president 1856 1856
1 Siegenbeek (Tieboel Siegenbeek) D. Bestuurslid 1858 1858
Ver. "Het Nederlandsch Opvoedingshuis"
1 Wttewaall B.W. Hoofdbestuurslid 1866 1866
1 Librecht Lezwijn P.C. Penningmeester 1866 1866
Ver. "Het Volksgebouw"
1 Eck D.A. van Bestuurslid 1931 1941
1 Kooistra F. Penningmeester 1931 1941
Ver. "Lucas van Leyden"
1 Idenburg P.J. Bestuurslid 1937
Ver. "Musis Sacrum"
1 Hartevelt H.C. Voorzitter, 2e 1871 1871
1 Veefkind H.N. Secretaris 1871 1874
1 Masijk Huyser van Reenen J.J. van Bestuurslid *Voorzitter 1873 1877
1 Scheltema J. Secretaris 1875 1876
1 Suringar L.D. Bestuurslid 1878 1880
1 Masijk Huyser van Reenen J.J. van Voorzitter 1886 1889
1 Masijk Huyser van Reenen J.J. van Ere-voorzitter 1890 1908
1 Gruting D. van Voorzitter 1911 1914
1 Planjer H.J. Secretaris / penningmeester *vice-voorzitter 1914 1920
1 Zwiers H.J. Voorzitter 1920 1920
Ver. "Musis Sacrum", Concertcommissie
1 Mulder A. Lid 1920 1920
Ver. "Musis Sacrum", Gebouwencommissie
1 Planjer H.J. Lid 1929 1930
Ver. "Musis Sacrum", Sub-commissie studentenleden
1 Scheltema J. Praeses, vice- 1874 1876
Ver. "Oost en West", afd. Leiden
1 Hamel J.A. van Voorzitter 1914 1920
1 Heeres J.E. Bestuurslid 1914 1914
Ver. "Oud Leiden"
1 Bleijie W. Lid
1 Pluijm W.A.B. van der Bestuurslid
1 Poole S.J. le Penningmeester 1908
1 Reimeringer Gz. A.L. Bestuurslid 1908
1 Knappert L. Bestuurslid *Voorzitter 1908 1910
1 Secretaris 1920
1 Sande Bakhuyzen A. van de Ere-voorzitter 1937 1941
1 Aalders J.A.E. Ledenadministrateur 1943 1989
1 Aalders J.A.E. Bestuurslid, Lid v.Verdienste 1974 1989
Ver. "Pro Juventute", arrondissement Den Haag, afd. Leiden
1 Heeres J.E. Voorzitter 1911 1914
Ver. "s Zomers Buiten"
1 Kooistra F. Voorzitter 1926
Ver. "Tot Heil der Armen"
1 Tichler P.L. Bestuurslid 1860 1864
Ver. "Uit Liefde"
1 Romburgh F. van Secretaris, 2e 1899 1900
1 Witmans Mz. A.I. Voorzitter 1908
1 Boer Az. S. Adjunct-penningmeester 1911 1914
Ver. "Volksspeeltuinen"
1 Elst A. van der Voorzitter 1908 1920
1 Briët P.E. Bestuurslid 1908 1920
1 Elst A. van der Voorzitter 1911
Ver. Chr. Handeldrijvenden & Industrieele Middenstand in Nederland
1 Tas P. van der Secretaris 1934 1941
Ver. Chr. Middelbaar Onderwijs
1 Es J.G. van Lid 1931 1932
Ver. Christelijk Armbezoek
1 Poole S. le Lid 1865 1871
Ver. Christelijke Jeugdhulp
1 Geelkerken-Brusse I. Voorzitter
Ver. Ezrat Noosjiem
1 Leman Mz. S. [Echtg.e=] Lid 1920
Ver. Handhaving protestantsche vrijheid in de Ned. Herv. Gemeente
1 Damsté Wilhelmy G. Bestuurslid 1873 1873
Ver. Herstellingsoord "De Leidse Buitenschool"
1 Groeneveld T. Bestuurslid 1934 1941
Ver. herstellingsoord "De Leidse Buitenschool"
1 Es J.G. van Afgev. Gem.Leiden 1934 1938
Ver. Jan van Hout
1 Bleijie W. Voorzitter 2007
Ver. Katholiek Leiden
1 Lombert H. Voorzitter, vice- 1937
Ver. Koninginnedag
1 Sanders J.F.X. Secr. 2e / Penningm. 1931 1935
1 Sande Bakhuyzen A. van de Ere-voorzitter 1931 1941
Ver. Leidsche Geld- & Effectenhandel
1 Reimeringer Gz. A.L. Secretaris 1908
1 Reimeringer Gz. A.L. Voorzitter 1920
Ver. Ned. Gemeenten
1 Lenferink H.J.J. lid db. En ab
Ver. Ned. Gemeenten cie Ruimtel. Ordening
1 Lenferink H.J.J. lid
Ver. Ned. Gemeenten cie Wonen & Bouwen
1 Lenferink H.J.J. voorz.
Ver. Ned. Gemeenten Cie. Volkshuisvesting
1 Tesselaar D.J. Lid
Ver. onder de zinspreuk "Moed, Beleid en Trouw", afd. Leiden
1 Driessen P.L.C. Bestuurslid *Wnd.voorzitter 1892 1903
Ver. Oud bestuurs- en Raadsleden (COR)
1 Velzen L.J. van Lid
Ver. Oud leerl. v. d. Ambachtsschool (VOLA)
1 Weerlee J.J. van Bestuurslid
Ver. Pieters & Academiewijk en Levendaal West
1 Cruijsen R. van Voorzitter
Ver. Schoolkindervoeding
1 Boer Az. S. Commissaris *Penningmeester 1903 1920
1 Witmans Mz. A.I. Secretaris 1911
Ver. Sociteit Leiden
1 Velzen L.J. van Penningmeester
Ver. ter Bevordering van de bouw van Werkmanswoningen
1 Was F. Bestuurslid 1892 1893
1 Juta H.C. Bestuurslid *Penningmeester 1894 1908
1 Kroon A.W. Bestuurslid 1894 1914
1 Lidth de Jeude Th.W. van Bestuurslid 1895 1920
1 Aalberse P.J.M. Bestuurslid 1908 1914
1 Pot C.W. van der Penningmeester *Buitengewoon lid 1911 1920
1 Tepe A.F.L.M. Bestuurslid 1920
Ver. tot bestrijding van drankmisbruik "Het Kruisverbond"
1 Aalberse P.J.M. Secretaris *Bestuurslid 1900 1903
Ver. tot bev. der gezondheid in de Typografische vakken, afd. Leiden
1 Elkerbout A. Voorzitter 1911 1920
Ver. tot bevordering Fabrieks- en Handwerksnijverheid
1 Heukelom jr. J. van President, vice- *Voorzitter 1856 1864
1 Leembruggen A.C. President 1858 1858
1 Holtz J. Bestuurslid 1858
Ver. tot Bevordering van Bouwkunst
1 Splinter Gz. J. Voorzitter, vice- 1914 1920
Ver. tot bevordering van de Opleiding tot Instrumentmakers
1 Idenburg P.J. Bestuurslid 1934 1941
Ver. tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer
1 Fockema Andreae S.J. Voorzitter 1903 1903
1 Korevaar P. Az. J. Voorzitter, 2e 1903 1903
1 Romburgh F. van Secretaris 1903 1903
1 Fokker A.J. Bestuurslid 1908 1911
1 Fokker A.J. Penningmeester, 2e 1911
1 Hartevelt Az. J. Voorzitter 1914 1914
Ver. tot Bouw van Werkmanswoningen
1 Hartevelt Az. J. Bestuurslid 1908
Ver. tot Instandh. v. Scholen voor Lager-& MULO onderw. op Geref. grondsla
1 Veenendaal J. Bestuurslid 1931 1941
Ver. tot Instandhouding van Bijz. Scholen
1 Sasse H.M. Voorzitter, vice- 1908
Ver. tot instandhouding van het Kolff-fonds
1 Bool H.J. Voorzitter *Ere-voorzitter 1885 1897
1 Hamel J.A. van Bestuurslid 1885 1889
1 Hamel J.A. van Bestuurslid *Voorzitter 1890 1920
1 Schneither Az. J.J. Bestuurslid 1890 1892
1 Fokker A.J. Bestuurslid 1908 1920
1 Hamel J.A. van Voorzitter 1926
Ver. tot instandhouding van het Kolff-fonds, Bestuur
1 Schneither Az. J.J. Bestuurslid 1887 1892
Ver. tot instandhouding van het Leidsch Muziekcorps (ex Schutterij)
1 Hamel J.A. van Voorzitter 1908 1920
1 Timp G.P. Bestuurslid 1908 1914
1 Sanders J.F.X. Bestuurslid *2e.secretaris / penningmeester 1908 1935
1 Vergouwen J.P. Bestuurslid 1911 1914
1 Fokker A.J. Bestuurslid 1911 1914
1 Gijselaar N.C. de Beschermheer 1911 1920
Ver. tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen, Cie. van toezicht
1 Kroon A.W. Lid 1908 1908
Ver. tot Opleiding van Bewaarschoolhouderessen
1 Heeres J.E. Voorzitter 1911
Ver. tot Opleiding van Bewaarschoolhoudsters
1 Goeje M.J. Voorzitter 1908 1908
1 Heeres J.E. Voorzitter 1911 1914
Ver. tot opleiding van Chr. bewaarschool onderwijzeressen
1 Es J.G. van Voorzitter 1934 1941
Ver. tot Opr. & Instandh. v. scholen voor L. & M. U. L. O. op Geref. grondslag
1 Parmentier D. Penningmeester 1927
Ver. tot Opr. & Instandh. v. scholen voor L. O. & M. U. L. O. o
1 Boot P. Bestuurslid 1911
Ver. tot opr. -& instandh. van scholen v. L. O. en MULO op geref. grondslag
1 Es J.G. van Penningmeester 1931 1938
Ver. tot Opr. en Expl. van Volkssanatoria, subcommissie Leiden
1 Driessen P.L.C. Lid 1899 1903
1 Juta H.C. Lid 1899 1908
1 Was F. Ere-voorzitter 1899 1900
1 Nijkamp A. Lid 1899 1899
1 Drucker H.L. Penningmeester 1899 1903
1 Siegenbeek van Heukelom D.E. Lid 1899 1900
1 Meuleman C.F.Th.J. Lid 1908 1908
1 Hamel J.A. van Lid 1911 1914
Ver. tot oprichting en instandh. van scholen op Geref. grondslag
1 Pera W. Voorzitter, vice- *Bestuurslid 1899 1900
1 Mulder A. Secretaris, 2e 1899 1900
1 Boot P. Bestuurslid 1911 1914
1 Lange J. de Bestuurslid 1920 1920
Ver. tot Organisatie van Chr. -maatschappelijke Arbeid
1 Bosch J. Secretaris 1920
1 Elkerbout F. Secretaris, 2e 1937 1940
1 Schoneveld A.J. Bestuurslid 1940 1941
Ver. tot Organisatie van Chr. -maatschappelijke Arbeid in kerkwijk IV
1 Bosch J. Bestuurslid 1911 1920
1 Briët P.E. Secretaris 1911 1911
Ver. Tot Steun aan Verwaarloosden & Gevallenen
1 Vos J.M. Secretaris 1926 1935
Ver. tot Stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel
1 Beekenkamp C. 1940
Ver. tot Verbetering der Volksgezondheid
1 Siegenbeek van Heukelom D.E. Sectie Secretaris 1887 1889
Ver. tot Verbetering der Volksgezondheid, 1e sectie
1 Iterson JAz. J.E. Voorzitter 1879 1889
Ver. tot Verbetering der Volksgezondheid, 1e sectie Onderz. v. woningen
1 Siegenbeek van Heukelom D.E. Secretaris 1890 1893
Ver. tot Verbetering der Volksgezondheid, 2e Sectie
1 Boon Mesch A.H. van der Voorzitter 1868 1874
Ver. tot Verbetering der Volksgezondheid, 3e Sectie
1 Evers J.C.G. Voorzitter 1868 1872
Ver. tot Verbetering der Volksgezondheid, Bestuur
1 Zaaijer T. Secretaris / Penningmeester 1868 1870
1 Iterson JAz. J.E. Secretaris / Penningmeester 1874 1878
Ver. van de H. Vincentius Paulo
1 Driessen J.P.J. Bestuurslid *Penningmeester 1881 1889
1 Driessen J.P.J. Vice-president *Penningmeester *Bestuurslid 1890 1914
1 Spendel H.W. Mag. meester kledingmag. 1926
Ver. van de H. Vincentius Paulo, Conferentie v. d. H. Dominicus
1 Laan W. van der Penningmeester 1920 1920
Ver. van de H. Vincentius Paulo, Conferentie v. d. H. Petrus
1 Driessen J.P.J. Voorzitter 1908 1914
Ver. van de H. Vincentius Paulo, Leesbibliotheek
1 Spendel H.W. Secretaris / Penningmeester 1911 1911
Ver. van de H. Vincentius Paulo, Liefdewerk voor Kinderbescherming
1 Driessen J.P.J. President 1908 1920
1 Spendel H.W. Secretaris 1911 1914
Ver. van Handelaren in gedistilleerd "St. Jan"
1 Coster E.J. Secretaris 1926
Ver. van Hoofden van Scholen in Nederland, afd. Leiden
1 Laan W. van der Secretaris 1920 1920
Ver. van Huiseigenaren
1 Rij Tj. van Voorzitter / Admin.
Ver. van Huiseigenaren "Het Poortgebouw"
1 Sloos D.J.G. Voorzitter 1994
Ver. van Huiseigenaren voor Leiden e.o.
1 Botermans J.N. Commissaris 1911 1914
Ver. van Kantoorb. ,Hand. reiz. s en Ambt. en "Genootsch. Kennis is Macht"
1 Veenendaal J. Bestuurslid 1940
Ver. van Leidsche Bierhandelaren en Mineraalwaterfabrikanten
1 Riedel J.A. Voorzitter 1914 1920
Ver. van Leidse Industrilen
1 Lijten J. Bestuurslid 1966 1970
1 Lijten J. Bestuurslid 1976 1983
Ver. van Ned. Patroons "Boaz", afd. Leiden e.o.
1 Pera W. Voorzitter 1893 1899
1 Mulder P.J. Bestuurslid 1893 1899
1 Poole S.J. le Secretaris 1893 1893
1 Hoeken J.J. van Voorzitter, 2e 1893 1899
Ver. van Onderofficieren der Schutterij "Pugno pro Patria"
1 Scheltema J. Beschermheer, oud majoor-commandant 1881 1886
Ver. van Onderwijzers en Onderwijzeressen in het arr. Leiden
1 Meijnen J.B. Bestuurslid 1894 1897
Ver. van Onderwijzers en Onderwijzeressen in Zuid-Holland
1 Goeje M.J. Voorzitter 1873 1879
Ver. van Oud-leerlingen van het Genootschap "M. S. G. "
1 Planjer H.J. Lid 1920 1920
Ver. van Politicologen
1 Buijing H. Lid
Ver. van Staathuishoudkunde
1 Tuinier G.A.
Ver. van Toerzeilers
1 Tesselaar D.J. Lid
Ver. van Vrijzinnig Hervormden te Leiden
1 Knappert L. Voorzitter, onder- 1914
1 Knappert L. Voorzitter, vice- 1914 1920
1 Mulder A. Voorzitter, onder- 1920
1 Mulder A. Voorzitter, vice- 1920 1920
1 Knappert L. Voorzitter 1920
Ver. van Zondagsscholen
1 Poole L.G. le Secretaris / penningmeester 1890 1894
1 Tieleman C.C. Bestuurslid *Secretaris / penningmeester 1890 1903
1 Eerdmans B.D. Bestuurslid 1900 1903
1 Kokxhoorn G.H. Bestuurslid 1908 1908
1 Sijtsma K. Bestuurslid 1911 1920
1 Knappert L. Voorzitter 1911 1920
Ver. voor Chr. Onderwijs
1 Huurman B.J. Bestuurslid 1929 1932
1 Reede M.H. de Bestuurslid 1937 1941
Ver. voor Christelijk Onderwijs aan on- en minvermogenden
1 Bredius J. Bestuurslid 1891 1892
1 Sasse H.M. Bestuurslid *Penningmeester *vice-voorzitter 1891 1920
1 Mulder P.J. Bestuurslid 1908 1914
1 Briët P.E. Voorzitter 1914
1 Sasse H.M. Lid 1914
1 Sasse H.M. Voorzitter, vice- 1920
Ver. voor Christelijke Belangen
1 Poole S. le Bestuurslid 1860 1860
Ver. voor de Geld- & Effectenhandel voor Leiden e.o.
1 Tas P. van der Bestuurslid 1934 1941
Ver. voor de Handeldrijvende en Industrile Middenstand
1 Romijn A.J. Rechtskundig adviseur 1926 1935
Ver. voor de Leidsche Geld- en Effectenhandel
1 Sasse H.M. Penningmeester 1920 1920
Ver. voor Ex. Politieke gevangenen uit de bezettingstijd, afd. Leiden
1 Questroo L. Div. funties
Ver. voor Lijkverbranding, afd. Leiden
1 Zaalberg G. Bestuurslid 1877 1877
1 Stürler A.L. de Bestuurslid 1879 1887
1 Deckhuyzen M.C. Bestuurslid *Voorzitter, vice- 1890 1900
1 Lidth de Jeude Th.W. van Bestuurslid *Voorzitter 1897 1914
1 Eecke R. van Bestuurslid 1911 1911
1 Itallie-v. Embden H.W.B. Voorzitter 1926
Ver. voor misvormden te Leiden
1 Bosman A.G. Voorzitter 1934 1941
Ver. voor Onderwijzers & Onderwijzeressen
1 Vos J.M. Penningmeester 1926
Ver. voor Schoolkinderkleding & -voeding
1 Braggaar-de Does C.P. 1940
Ver. voor Schoolkinderkleding & -voeding te Leiden
1 Elkerbout F. Bestuurslid 1940 1941
Ver. voor Volkenbond en Vrede
1 Itallie-v. Embden H.W.B. Lid 1937 1938
Ver. voor Vrouwengeschiedenis
1 Hesselink E.Q. Lid
Ver. Vrienden Vrijplaats Koppenhinksteeg
1 Hees G.J.A. van Bestuurslid
1 Hees G.J.A. van Bestuurslid 2000
Ver. Vrijz. Herv. Kerk
1 Weerlee J.J. van Bestuurslid
Ver. Wijk VIII Ned. Herv. Gemeente
1 Lekkerkerker G. Penningmeester 1934 1938
Ver. Zon- en Leven
1 Zelfde P. van 't Secretaris 1987 1993
Ver.van/voor Ned.Industrilen
1 Eigeman A.H. Landelijk voorzitter
Verbond van Nationaal Herstel
1 Vries C.P. Voorzitter
Verbond voor Nationaal Volksherstel
1 Würtz H.P.H. Penningmeester 1937
Verenigde Gast- en Leprooshuizen
1 Outeren G.P. van Regent 1835 1844
1 Gevers H. Regent 1838 1844
1 Poole S.J. le Commissaris 1859 1866
1 Kaathoven C.W.H. van Commissaris *Voorzitter 1859 1867
1 Boon Mesch A.H. van der Commissaris 1859 1859
1 Kluit M.A. Commissaris 1860 1863
1 Tollens H.P.J. Commissaris 1864 1867
1 Scheltema J. Commissaris 1867 1867
1 Stoffels H.P.C. Voorzitter 1868 1872
1 Meerburg S.A. Commissaris 1868 1869
1 Bijleveld R.Th. Commissaris 1870 1872
1 Eigeman A.H. Commissaris 1871 1872
Vereniging "Waarde der Kleinigheden"
1 Hoeven H. van der Lid 1886 1888
1 Hoeven H. van der Bestuurslid 1890 1899
Vereniging Lau Mazirel
1 Tesselaar D.J. Voorzitter
Vereniging voor (openbaar) volksonderwijs
1 Drijber J. Voorzitter
Verhuurdersbond Leiden e.o.
1 Lange Jan de Secretaris, 2e 1934 1938
Verhuurdersbond van Huiseigenaren Leiden e.o.
1 Botermans J.N. Commissaris 1911
1 Botermans J.N. Bestuurslid 1914
1 Splinter Gz. J. Commissaris 1931 1932
Verplegingsfonds v. d. Cop. "Vooruit"
1 Kooistra F. Voorzitter 1929 1938
Verzekerings Mij "Vooruit"
1 Jongeleen A.J. Bestuurslid 1934
Verzekerings Mij "Vooruit" N.V.
1 Stralen J.J. van Bestuurslid 1930 1931
Vietnambeweging
1 Walle C. Lid
VNG commissie financien
1 Dam H. van
Voetbalver. "DOCOS"
1 Biegstraaten P.F.S. Bestuurslid
Voetbalver. "Unitas"
1 Wepster A.H.D. Bestuurslid
Voetbalver. "V. W. V. "
1 Duivesteijn J.G.P.J. Bestuurslid
Volksbond tegen drankmisbruik
1 Itallie-v. Embden H.W.B. Lid 1926
Volksbond tegen drankmisbruik, afd. Leiden
1 Korevaar P. Az. J. Penningmeester 1903 1908
1 Fischer H.W. Voorzitter 1914 1914
Volksleeszaal
1 Lip J.C. van der Bestuurslid *Voorzitter 1893 1894
1 Vlugt W. van der Voorzitter 1895 1899
Volksonderwijs, afd. Leiden
1 Boer Az. S. Penningmeester 1911 1920
1 Zwiers H.J. Voorzitter 1911 1914
1 Eerdmans B.D. Voorzitter 1920 1920
1 Romijn A.J. Lid 1934
Volkszangschool, Dep. Leiden Mij tot Nut van het Algemeen
1 Eecke R. van Voorzitter 1929 1934
1 Riedel J.A. Bestuurslid 1929
Voogdijraad
1 Kerstens L.M.J.H. Bestuurslid 1908 1908
1 Fockema Andreae S.J. Voorzitter 1908 1908
1 Pera W. Bestuurslid 1908 1920
1 Briët P.E. Secretaris 1908 1920
1 Driessen J.P.J. Bestuurslid 1911 1920
1 Heeres J.E. Voorzitter 1911 1914
1 Elst A. van der Bestuurslid 1920 1920
Voormalige Weeskamer
1 Gevers H. Gecommitteerde 1841 1852
Vredegerecht
1 Luzac C.J. Plv.Rechter 1822 1829
Vrije Universiteit Amsterdam, Treasury Management
1 Nat M. van der Hoogleraar 1993
Vrijheidsbond
1 Planjer H.J. Bestuurslid 1919
1 Eerdmans B.D. Voorzitter 1926
Vrijwillige Brandweer
1 Splinter Gz. J. Plv.hoofd 1920 1931
1 Sande Bakhuyzen A. van de Hoofd 1934
Vrijwillige Brandweer Wassenaar
1 Geertsema A.C. Hoofd-brandwacht 1994
Vrijwilligers projecten div. terreinen
1 Fallaux-v. Duuren C.
Vrijwilligerswerk
1 Schoonderwoerd den Bezemer D. van 2003 2005
Vrijz. Chr. Federatie
1 Vos J.M. Voorzitter, 2e 1931 1935
1 Riedel J.A. Voorzitter 1934 1941
Vrijz. Democratische Bond, Afd. Leiden
1 Itallie-v. Embden H.W.B. Voorzitter 1929 1938
Vrijz. Democratische Kiesvereniging "Vooruitgang"
1 Sijtsma K. Secretaris *bestuurslid 1903 1914
1 Zitman J. Penningmeester 1903 1914
1 Fokker A.J. Voorzitter *Bestuurslid 1908 1911
1 Pot C.W. van der Bestuurslid 1914 1914
Vrijz. Herv. Kerk, Kerkeraad
1 Mulder P.J. Lid 1903
Vrijz. Herv. Kiesvereniging "Geloof en Vrijheid"
1 Sijtsma K. Voorzitter 1914 1920
Vrijz. Kiesvereniging
1 Buys J.Th. Bestuurslid *Voorzitter 1888 1889
1 Hoeven H. van der Bestuurslid 1888 1889
1 Was F. Bestuurslid *Voorzitter 1888 1893
1 Fockema Andreae S.J. Bestuurslid *Voorzitter 1888 1903
1 Hamel J.A. van Bestuurslid *Penningmeester 1888 1899
1 Hasselbach J.J. Bestuurslid 1888 1899
1 Hoeven H. van der Voorzitter, vice- *Secretaris 1890 1897
1 Deckhuyzen M.C. Bestuurslid 1892 1900
1 Vries v. Heyst M.C. de Secretaris 1894 1894
1 Witmans Mz. A.I. Bestuurslid *Secretaris 1897 1903
1 Romburgh F. van Bestuurslid *2e.secretaris 1900 1914
1 Zwiers H.J. Bestuurslid 1903 1903
1 Verhey v. Wijk W.F. Voorzitter 1908 1908
1 Gruting D. van Bestuurslid 1908 1908
1 Boer Az. S. Penningmeester 1908 1914
1 Roem J. Bestuurslid *Voorzitter, vice- 1908 1914
1 Planjer H.J. Bestuurslid 1908 1914
1 Gruting D. van Voorzitter, vice- 1911
1 Korff K.H. Bestuurslid 1911 1914
Vrouwennetwerk Leiden
1 Jonge-Doelman M. de
VVD
1 Elzenga C.
1 Vries G.M. de Div. functies 1981
VVD afd. Leiden
1 Drijber J. Secretaris
1 Vonk P.J.J. Secretaris
1 Brink H.M. van den Lid campagneteam
VVD afd. Leiden, vorming & scholing
1 Gruting-Wijnhold M.J. van
VVD prop. cie.
1 Langerak N.P.
VVV & VIRO
1 Portheine F. Voorzitter, vice- 1966 1970

Publicatie Auteur
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout