Rekeningen Pieterskerk 1399

Erfgoed Leiden

en omstreken


 
Transcriptie: Ed van der Vlist


 

pkr kleur

Archief Kerken

inv. nr. 323

    1    

   

Dit is dat Siman Bort, Pieter Dirx soen, Dirc vanden Bossche ende Heynric Dirx soen ontfanghen hebben van Sinte Pieters ghoede, verval, afterstal, testament, jaerlijx renten, verkofte renten ende anders van allen ghoede soe hierna ghescreven staet sint dat hem die kercmeesterscap bevolen wort, dat was tot Sinte Pieters daghe in den lenten int jaer XCIX, diet verwaerden tot Sinte Pieters Martijns avonde toe, ende doe wort Siman Bort poertmeester ende voer hem wort ghekoren Dirc Reyners soen, diet voert verwaerde mit den anderen drien tot Sinte Pieters daghe toe in den lenten int jaer IIIIc, ende alle ghoede, renten ende afterstal gherekent in haren ontfanghe daer die daghe af gheleden sijn. Ende wes men den kercmeesters voerscr. niet betaelt en heeft, dat reken si weder hierna in haren uut gheven.

 

Eerst van afterstal dat die oude keercmeesters overleverden soe haer rekeninghe inhout, daer die heel summe of beloept

CXLVII £ IX d. II miten

Item soe was den kinderen Claes betaelt, gherekent van II pijlres die si ghelevert souden hebben omtrent Sinte Jans misse te middezomer, tweelc si niet en deden, ende daerom helden die kercmeesters dat ghelt ende leydent in der kerken orbaer, daer die summe of beloept

CXX £

Item soe hadde dat godshuus XL grt. tsjaers tot Oestgheest op lant dat Willem van Oestgheest besprac, welke renten Gheret Boelinx kinder plaghen uut te reyken, ende worden vercoft bi tsgherechts ghoetduncken ende werden ghegheven om

XXX £

I. Summa per se

IIc XCVII £ IX d. II miten

1v

   

Van Sinte Pieters oude renten

 

Eerst renten op lant

 

Item Jacob Gheret soen op den Ouden Rijn van een uterdijc bi tSijlpoerthuus

X s.

Item Willem Dirx soen oec aldaer

V s.

Item Jan die Brabander

V s.

Item Jacop Florijs soen

III s. IIII d.

Item Andries die Wise

III s. IIII d.

Item Jan Grieten soen

XVI s.

Item Aelwijn Siman Ghiben soen van X hont lants die tot Voerscoten

XXIX s.

Item Gheret Boelinc plach te gheven XXVI s. VIII d. dat Willem van Oestgheest besprac. Die renten sijn verkoft

 

Item Dirc Jans soen in den ambocht van Oestgheest dat Jan van den Werve besprac

XXXIII s. IIII d.

Item Pieter Ermgaerts soen

X s.

Item Wouter Aernt soen tot Hasartswoude dat Botterman besprac

XXVI s. VIII d.

Item Harman die Smit van der Venne

XXV s. IIII d.

Item Vrancke Pieters soen tot Hasartswoude

XX s.

Item die Heilighe Gheest van joncfrou Aechten lant

XL s.

Item Aelbrecht grote Wouters soen tot Stompwijc dat Bottermans wijf besprac

XIII s. IIII d.

Summa

XII £ IIII d.

    2    

   

Dit sijn die lantrenten die verscinen te meye ende tot Sinte Jans misse

 

Eerst

 

Item Baertraert Pieter Heynrix soen weduwe IIs morghen lants an die singhelvest, die morghen V £ X s., facit

XIII £ XV s.

Item Jan Hughen soen van der Hant Is morghen II ghaerden min, die morghen IIII £, facit

V £ XVII s. IIII d.

Item Claes Ysbrants soen van der Hoeflaen

X s.

Item Dirc Claes Witten soen V moerghen Is hont XXXVII ghaerden, die morghen III £ XI s., facit

XVIII £ XVII s. II d.

Item Louwe Lachers soen V morghen IIs hont XI gaerden, die morghen III £ XVI s., facit

XX £ XIII s. I d.

Item Claes Ysbrants soen XVs hont, die morghen V £, facit XII £ XVIII s. IIII d.

 

Item Hughe Pieters soen die vleyschouwer XIs hont XXIII gaerden, die morghen V £ II s., facit

IX £ II s. VI d.

Item Bertelmeeus Moelnaer IIII morghen II hont X ghaerden, die morghen III £, facit

XIII £ XII d.

Item Vranc Claes Witten soen IIII morghen, die morghen IIIs £, facit

XIIII £

Item Dirc Pieter Hughen s. II morghen Is hont XXV ghaerden, die morghen V £, facit

XI £ IX s. II d.

Item Jan die Moninc II morghen Is hont XXV ghaerden, die morghen IIII £ XVI s., facit

XI £

2v

   

Item Jan van Leyden dat vierendeel van III morghen IIs hont, den hoep van dat den godshuse toehoert

IIII £ VII s. VI d.

Item Hughe Boelinc III morghen en s hont min, die morghen VI £, facit

XVII £ X s.

Item Willem Gheerlof soen IIs morghen XXV gaerden min, die morghen IIII £ VI s., facit

X £ XI s. IIII d.

Item Claes Willems soen Jacob Heinrix soens swagher XX hont lants, die morghen IIII £ XII d., facit

XIII £ X s.

Item Dirc Nuwenveen XX hont die bruuct nu Jacob Bertout soen, die morghen IIII £ XII d., facit

XIII £ X s.

Summa

CXC £ XII s. V d.

Dit zijn die lantrenten die verscinen op die marten

 

Item Willem Aernt Bruijns s.s. van der Does Is morghen, die morghen IIII £, facit

VI £

Item Diedwaer Stienkijns IIs morghen, die morghen XXVIII s., facit

III £ X s.

Item Florijs Jacob Dirx s.s. van enen uterdijc

XX s.

Item Hughe Joseps soen van I morghen IIII £ IIII s.

 

Item Allaert Asselijn dat Dirc Cappoen bruuct VII hont

IIII £

Item Willem Claes Ghisen soens kinder II morghen LXIIII ghaerden die Jan Oudsiers soen plach te bruken, den hoep om

IIII £ VIII s.

Summa

XXIII £ II s.

    3    

   

Dit sijn die oude renten op hofsteden binnen der ouder vryhede

 

Eerst

 

Item Brouwer Siman Ghiben soen

IIII s.

Item Ysbrant van der Laen van den huse dat Willem van der Maern was

XX s.

Item die Heilighe Gheest van dat Lijsbet Harman Willems soens besprac

V s.

Item die selve dat Dammas Zeghers soen besprac

XX s.

Item noch van dat Wouter van der Brugghe besprac

XXVI s. VIII d.

Item noch die selve van Berwout Willems soen testament

VIII s.

Item Gheret van der See van Bontmakers huus

VIII s.

Item Lijsbet Jan Claes soens dochter huus dat Jacob Sellen was

V s. IIII d.

Item dat ghasthuus van Siman Juden hofstede

XXVI s. VIII d.

Item Willem Harman soen huus

VIII s.

Item Alijt Matthijs huus

XXXIII s. IIII d.

Item Jans huus van Leyden

XIII s. IIII d.

Item Daneel Jan Dirx Kint soen huus

X s. IIII d.

Item Florijs Gheret soen huus

XX s.

Item Grieten huus van Uus

XXI d. I mijt

Item Jan Hughen soen huus

XVI d.

Item Dirc die Haens huus

VI s. VIII d.

Item die selve

XIII s. IIII d.

Item Jan Claes huus

II d.

Item Willem Goedsots weduwe van Willem Rosen hofstede

II s. VIII d.

Item die selve van Stoutkijns hofstede

II s. VIII d.

Item noch die selve

II s. VIII d.

Item Ermbout die smits huus

III s. VI d. II miten

Summa

XII £ III s. VI d.

3v

   

Item Maertijn die Backers huus

XIX s. VIII d.

Item Ghijsbrecht Bertelmeeus huus

XXVI s. VIII d.

Item Pieter Aechten soens huus by der stove

XVI s.

Item die selve van der huse daer hi in woent

II s. VIII d.

Item Florijs Dirc Heynric soen huus

III £ XVIII s. IIII miten

Item Jan Dirx soen van sinen erve bider stove

VIII s.

Item Jan die Matselaers huus

XVI s. IX d. I mijt

Item Willem Teden soen molenweerf

XXXV s. VI d. II miten

Item Claes Stienhouwers huus

XXVI s. VIII d.

Item Wouter Duninx huus

V s.

Item dat huus dat Aernt Jans soen die smits was

X s.

Item Ghijsbrecht van Gheylwijx huus

XXII d.

Item die selve

VIII d.

Item Hughe Heynkijn Neven soen huus

XXII d. II miten

Item Jan Meester soen huus dat nu Koen Vrancken toebehoert

II s. VIII d.

Item Waernaerts huus van Kalkeren

XXVI s. VIII d.

Item Fyen boghaert van der Haer

IIII s. VIII d.

Item Jans huus van Roden

XXII d. II miten

Item Pieter Heinrix soens huus van Oeyen

IIII s.

Item Fye Dammas huus

VI s.

Item Dirc Ghijsbrechts soens huus

VIII s.

Item dat huus dat Jacobs van der Hant Aernt soen was

XVI s.

Item Pieter Binnaerts huus

IIII s.

Item Pieter Harpers soens huus

XXVIII s.

Item dat huus dat Pieter Bruun soen was

IIII s. IIII d.

Item meester Harman van den huse dat haer Gheret Vlaminx was

VIII s. IIII d.

Item Wouter Merincx huus

VIII s.

Summa

XVII £ XVII s. IIII d. II miten

    4    

   

Item Jutte Daneels huus dat Jan Aernt s. was

VI s. IIII d.

Item dat huus dat Jacob Wouter s. was

V s. IIII d.

Item Willem Copers huus

VI s. VIII d.

Item Hughe Screvels huus

II s.

Item Gheret Diddekijn huus

IIII s. VIII d.

Item Aernt Ghouden huus

III s. VI d. II miten

Item Gheertruut Siman Dunen s. huus

IIII s. VIII d.

Item Jacob Koenen huus

VIII s. VIII d.

Item Heynric Stoyts huus

IIII s. V d. I mijt

Item Ghoedekijn Vleyschouwers huus

XL s.

Item Koman Kostijn van den huse in de Weverssteghe

X s.

Item Andries Jacobs s. ende Jan sijn broeder

II s. VIII d.

Item Heyn Busen huus

XIII s. IIII d.

Item Gheret Ghodekijn kinder huus

XX s.

Item Griet Crullen huus

LIII IIII d.

Item Gheret Ghoden huus in die Kersteghe

XIII s. IIII d.

Item Willem Syman Vrederix s. van Dodekijns huse

VI s. VIII d.

Item Alijt Jan haren Harman s. huus

XIII s. IIII d.

Item Claes Dirx soen huus bi den roester

X s.

Item Harman Willems s. van sinen bogaerd daer hi woent

LIII s. IIII d.

Item die selve van den huse daer hi woent

VI s. VIII d.

Item haer Jacob van Rijsoerde

XIII d. I mijt

Item Aernt Jacob s. mit sinen evenknye van dat Machtelt Dirc Vrancken s. plach uut te reyken

III s. VIII d.

Summa

XIIII £ XIII s. IX d. I mijt

4v

   

Item dat huus dat Ghijsbrechts van Meerloes was

XXVI s. VIII d.

Item dat huus dat Claes Bloemen was

VI s. VIII d.

Item Jan Martijns s.

VI s. VIII d.

Item Haeskijn Ludolfs

VI s. VIII d.

Item Claer Coman Wouters huus

XXVI s. VIII d.

Iten Kerstijn haren Vrancken dochter van den Broyl

XIII s. IIII d.

Item in die Rijnsteghe Florijs Boskoeps huus

XXVI s. VIII d.

Item Claes Broeyen huus op den Ouden Rijn

XXVI s. VIII d.

Item Jan Claes s. huus die scoenmaker

IX d. I mijt

Item die selve van den afterhuuskijn

IIII miten

Item Bertelmeeus Kupers huus

IX d. I mijt

Item dat huus dat Jacob Fien s. was

IX d. I mijt

Item Jan Claes soen van Jan Merinx huse

IX d. I mijt

Item Machtelt Vader Heynen suster op die Kercgraft

III £ IIII s.

Item Gheret Ruusken s. huus

XXXII s.

Item die Duutsche heren van Kerstant Heynrix s. besprec

II s. VIII d.

Item die selve van joncfrou Meynen besprec

II s. VIII d.

Item Gheret van der Gheest, Dirc van der Gheest, van Katrijn Willems Jans s. besprec

XXVI s. VIII d.

Item op Diedaert Jans soens huus dat sijn wijf besprac

XL s.

Item Jan Willem Ysbrant s. van dat Femeyse sijn wijf besprac

XL s.

Item Pieternelle Denevoets ghaf den godhuse op erven in den boeghaert die toehoren Berwout Willems s. ende Scicker Willems soen

II s.

Summa

XVII £ XIII s. II d. II miten

    5    

   

II. Summarum van den oude renten also voirscr. staet

IIc LXXXVIII £ II s. VII d. II miten

    7    

   

Raemsteden

 

Item Willem Dierx s. die volre een raemstede

XXVIII s.

Item Gheret Diddekijn s. een raemstede

XXVIII s.

Item Daneel uut den Waerde een s raemstede

XIIII s.

Item Willem Hardebol een s raemstede

XIIII s.

Item Florijs Hobben s. een s raemstede

XIIII s.

Item die selve een s raemstede

X s.

Item Willem Dirx s. een s raemstede

XIIII s.

Item Coppijn van Werhem een s raemstede

XIIII s.

Item Jan Florijs s. een s. raemstede

XIIII s.

Item Bertelmeeus Siman s. een s raemstede

XIIII s.

Item Danckaert Dirc Koenen s. een s raemstede

X s.

Item Willem van Oestgheest een s raemstede

XIIII s.

Item Jacob van der Hant Aernt s. een raemstede

XIII s. IX d.

Item Jan Sac mit Ghijsbrecht Wit een raemstede

XIII s. IX d.

Item Jan Sac ende Heyn Eliaes s. een raemstede

XXVIII s.

Item Aernt Ghoude een raemstede

XXIIII s.

Item Jan Volprecht een raemstede

XXIIII s.

Item Daneel Dirc Smerkers s. een raemstede

XXIIII s.

Item Claes Dijc een raemstede

XXIIII s.

Item Hughe Hughen s. een s raemstede

XII s.

Item Willem Screvel een s raemstede

XII s.

Item Heynric Jans s. een raemstede

XXIIII s.

Item die selve een s raemstede

X s.

7v

   

Item Claes Heye een raemstede

XX s.

Item Willem Crauwel een s raemstede

X s.

Item Gheret Wou Is raemstede

XXX s.

Item die selve een s raemstede

VIII s.

Item Oudghaer een raemstede

XX s.

Item Dirc Jans s. s raemstede

X s.

Item noch en s raemstede

X s.

Item Dirc Louwen s. en s raemstede

X s.

Item Claes Aelwijn een raemstede

XX s.

Item Daneel uuten Waerde een s raemstede

X s.

Item Gheret die Koster een s raemstede

X s.

Item Heinric Jans s. een raemstede

XX s.

Item Robbrecht Robbrechts s. een s raemstede

X s.

Item Melijs Siman s. wijf een s raemstede

X s.

Item Pieter Andries s. een s raemstede

X s.

Item Florijs Michiels s. ende Dirc Kerstant s. kinder, alse Kerstant ende hun s. een raemstede

XX s.

Item Coppijn van Weerhem een raemstede

XX s.

Item Mersijn Doem een s raemstede

X s.

Item Jan van Weerhem een raemstede

XX s.

Item Pieter Aernt s. weduwe een s raemstede

VIII s.

Item Pieter Bon een raemstede

XVI s.

Item Dirc Louwen s. ende Dirc Eelman een raemstede

XIII s.

Summa

XXXV £ XII s. VI d.

    8    

   

Dit sijn die hofstede renten op die hoeve binnen der nyer vryhede

 

Eerst op Levendaels graft

 

Item Jan Stantvast Luddolfs soen een erve

IIII s. VIII d. II miten

Item Ysbrant Hoffelants s. II erven

VIII s. II d.

Item Claes Martijns s. een erve

VI s.VII d. II miten

Item Willem Salic een erve

VI s. X d. I ø

Item Vrancke Jans s. een erve

V s. IX d.

Item Gheret Lam een erve

XI s. VI d.

Item Vrancke Pieters s. die vleyschouwer een erve

IIII s. IIII d.

Item Aechte Aelbrechts een erve

II s.

Item Witte een erve

II s.

Item Jan van Aken een erve

III s. IX d.

Item Siman van Ghaghelberghe een erve

VI s. I ø

Item Alijt Louwen een erve

VI s. I ø

Item Aelbrecht Jans s. een erve

XII s. I d.

Item Jan Willem Wigghers s. een erve

XII s. I d.

Item Louwe Gheret s. erfname een erve

XII s. I d.

Item Willem Maes ende Hughe sijn stief s. een erve

XXI s. II miten

Item Hein Kammaker een erve

XVIII s. VIII d.

Item Willem Maes mit Hughen te samen een erve

XXIX s. IIII d.

Item dat erve op den hoec dat Jan Vlaminx s. was daer ghelt toe Bertelmeeus Symans soen

III s. IIII d.

Item Walich Hughen s.

V s. II d. II miten

Item Jan van Aken

II s. I d.

Iten Scoe Jan Vlaminx s.

IX s. IIII d. I mijt

8v

   

Item Bertelmeeus Simans soen een erve

II s. I d.

Item Willem Cierkijn een erve

IIII s. I d. II miten

Item die selve een erve

XIIII d.

Item Soete Jan Vlaminx s. een erve

IIII s. VII d.

Item Gheret Wou een erve

V s. IIII d.

Item Jan Stantvast een erve

X s. VIII d.

Item Gheret van der Planc een erve

IIII s. X d. II miten

Item Ghise Dirx soen een erve

IIII s. X d. II miten

Item Aelwijn Adaems soen een erve

IIII s. VIII d. I ø I mijt

Item Willem

Salic een erve

XIIII s. II d.

 

Item Dirc Aernt soen een erve

XIIII s. II d.

Summa

XIII £ III s. XI d. I mijt

Dit sijn die erven twisken der Molengraft ende der nyer Volresgraft

 

Item Jan van Welle hadde een erve dat nu toebehoert Vrancke Hughen soen

IIII s.

Item Hughe Dirx soen een erve

IX s. IIII d.

Item Jacob van der Hant Aernt soen een erve

VIII s.

Item Claes Gheret soen een erve

X s. II d. II miten

Item Florijs Montfoerden soen een erve

XVIII s. VIII d.

Item Daneel sMerskers soen een erve

X s. II d. II miten

    9    

   

Item Aernt haer Jans soen een erve

XII s. II d. II miten

Item Gheret Jacob een erve

XLIII s. VI d. II miten

Item Willem Aelbrecht een erve

XX s.

Item Ysbrant Jans Vos soen een erve

XXIII s. IIII d.

Item Reyner Heynman soen een erve

XXIIII s. V d. I mijt

Item die selve een erve

XXVI s. VIII d.

Item Claes die Kalu een erve

XL s.

Item Mechiel Dirx soen een erve

XXIII s. IIII d.

Item Sybrant Winants soen een erve

XVI s. VIII d.

Item Heynric Stoyt een erve

XXVI s. VIII d.

Item Wildijc een erve

XXVIII s. X d.

Item Gheret Hoechstraet een erve

XVII s. IX d. I mijt

Item Moens Immen soen een erve

XVII s. IX d. I mijt

Item Gheret Jacob een erve

XIIII s. VIII d.

Item die selve een erve

XIIII s. VIII d.

Item die selve een erve

XIIII s. VIII d.

Item Pieter van Gheylwijc een erve

XII s. II d.

Item Jacob Jans soen II erven

XXXII s. IX d. I mijt

Item Gheret Dirx Matten s.s. III erven

XXXII s.

Item Ever langhe Willems soen een erve

VI s. VIII d.

Item Willem Vos een erve

VI s. VIII d.

Item Jan Ever soen een erve

VI s. VIII d.

Summa

XXVI £ II s. VIII d.

9v

   

Dit sijn die erve twisken der nyer Volresgraft ende der Hoeflaen

 

Item Willem Willem Jan Betten s.s. een erve

XIX s. XI d. I mijt

Item Dirc van den Noerde een erve

XII s. IX d. I mijt

Item Jan die Monic een erve

XIII s. II d. II miten

Item Jan Stoep een erve

IX s. III d. I ø I mijt

Item Louwe Jan Betten s.s. een erve

XV s. XI d.

Item Baertraert Jorghels een erve

XVIII s. VII d.

Item Ysbrant Hoffelant soen een erve

XIII s.

Item Willem Jan Betten s.s. een erve

XXX s. VII d.

Item Heinric Bokel een erve

XIX s. X d. II miten

Item die selve II erven

XLII s. I d. I mijt

Item Gheret Willems soen II erven

XLII s. I d. I mijt

Item Jutte Daneels een erve

XVIII s. VIII d.

Item Gheret Dirx soen een erve

XXVI s.

Item Harman Willems soen een erve

LII s.

Item Jacob Willems Vlaminx soen een erve

XIIII s.

Item Claes Betkijn een erve

XX s. V d. I mijt

Item Hughe Screvel een erve

XXXII s. XI d.

Item Katrijn Jans van Roden een erve
daerof ghelt Philips Hoec IIII s

XXVI s. VIII d.

Item Jan Pieter soen een erve

XXVI s. VIII d.

Item Pieter Pieters soen een erve

XXII s. IX d. I mijt

Item Willem langhe Willems soen een erve

XXII s. IX d. I mijt

Item Florijs Kermer II erven

XXXIX s. X d.

Item Fye Dammas een erve

XX s. IIII d. I mijt

Item Jacob Boen een erve

XIX s. X d.

    10    

   

Item Hughe Claes soen een erve

XXII s. VII d. II miten

Item Harman Willems soen een erve

XIII s. X d.

Item Heinric Jacobs soen een erve

VIII s.

Item Katrijn Jans dochter een erve

V s.

Item Hughe Claes soen een erve

IIII s. VI d.

Item die selve een erve

XII s. II d. II miten

Item Harman Willems soen een erve

XVIII s. VI d. II miten

Item Vrancke Jacobs soen een erve

X s.

Item Berwout een erve

VIII s. IX d.

Item Hughe Jacob Hughen s.s. een erve

VIII s. IX d.

Item Harman Willems soen alle die ander erven tot den poorthuse toe

IIII £ X s. X d. II miten

Summa

XXXIX £ IIII s. VI d. I ø

Dit sijn die erven twisken der Hoeflaen ende den Vliet

 

Item Siman Bort van den helen renten twisken der Molenstraet ende der vest, beloept tesamen IIII £ IIII s. Item soe ghelt hiertoe Jan van Leyden van dat tot der molen ende den molenhuse hoec tot sinen dele XIII s. XI d. Item noch ghelter Jan toe tot sinen deel van den rindehuse III s. Item Heinric die Kardemaker II s. Item Gheret van Aemstel II s. IIII d. Dus blijft Siman te ghelden van den ghelde voers. III £ II s. IX d.

 

10v

   

Aen die ander side van der steghe

 

Item Jan Pieters soen een erve

XI s. V d.

Item die selve een erve

II s. IIII d.

Item die selve een erve

II s.

Item Pieter Roetghaerts soen een erve

V s. II d. I mite

Item Pieter Hughen soen een erve

X s. IIII d. II miten

Item Gheret Willems soen een erve

XXXI s. X d. I mijt

Item Oelman Ludekins soen een erve

XVI s. IIII mijt

Item Jacop Jans soen een erve

VI s. VIII d.

Item Siman Simans s. kinder een erve

XXV s. VI d. II mijt

Item Dirc Poes haren Gheret soen een erve

XLIIII s.

Item Jan Gheret soen een erve

XIII s. IIII d.

Item beloept die hele summe van den erve dat Jan Blijfhiers was

III £ XXIII d. II miten

Item Dirc Hillen s. een erve

XIII s. IIII d.

Item een erve dat Harman Jans soens was

IIII s. VII d.

Item Daneel Clene een erve

XIII s. VIII d.

Item Pieter Pieters soen een erve

III s. VIII d.

Item die selve een erve

IX s. VIII d. I mijt

Item die selve een erve

II s.

Item die selve een erve

IIII s.

Summa

XVIII £ V s. IX d. I mijt

III. Summarum van raemsteden ende hofstederenten up die hoeve

CXXXII £ IX s. V d. s mit

    12    

   

Van voerhuur ende van ghiften

 

Item Wildijc van een huus dat hi kofte teghen Heynric Stoyt

XIIII s. V d.

Item Vranc Ysac van een huus dat hi kofte teghen Aernt Bodenaer

XVI d.

Item die selve omdat men him die ghifte ghaf

II s. VIII d.

Item Dirc Aelbrecht s. van een huus dat hi kofte teghen Jacob van der Hant Aernt s.

IIII s.

Item Ghijsbrecht Wit van een s raemstede

III s. VI d.

Item Jacob Jans soen van een eervekijn tegen Siman Siman s. kinder

III s. VI d.

Item Willem Dirx s. van den eerfkijn dat Ermghaert Sassebouts was

II s. VI d.

Item Gheret van der Planc van een eerfkijn dat Willem Jans s. was

II s. VIII d.

Item Florijs Michiels s. van II halve raemsteden die Aelbrants waren

X s.

Item Hughe Dirx s. van een erve teghen Willem Aelbrecht s.

IIII s. VIII d.

Item Dirc Jans s. van een s raemstede teghen Florijs Michiels s.

V s.

Item Dirc Willems s. van een huus teghen Jan Welle

II s.

Item Vranke Hughen s. van een huus teghen Dirc Willem s.

II s.

Item Willem Cierkijn van een erfkijn teghen Bertelmeeus Siman s.

II s. VIII d.

Item Bertelmeeus Siman s. van een erfkijn teghen Willem Cierkijn

II s. VIII d.

Item Segher Scickers s. van een huus teghen Peternelle Ghoedsots

II s.

Item die selve omdat men him die ghifte ghaf

XII s.

Item Daneel uuten Waerde van een s raemstede teghen Hughe Dirx s.

V s.

Item van Jans doot van Tongheren te voerhuur

V s. IIII miten

Item Claes Gheret s. van dat hi dit huus koft

V s. IIII miten

12v

   

Item Tilleman van een huus dat hi kofte teghen Reyner Heynman s.

XXVI s. VIII d.

Item Claes Baselijs s. van eenen erve van Jan Blijfhiers kinder te vervoerhuur

II s. V d.

Item die selve van noch een eerfkijn teghen die kinder voers.

III s. VI d. I ø

Item Michiel Dirx s. van eenen halven raem die hi kofte teghen Willem Dirx s. te vervoerhuur

V s.

Item soe kofte Heynric van Staden een raemstede die Dirc Daneel soens was tot voerhuur

XII s.

Summa

VII £ II s. V d. s mit

    13    

   

Van sepeltuur ende van besprec

 

Item van dat Jacob Daneels s. den godshuse besprac

XL s.

Item een percoen ghaf voer een vacht die hi ghekoft hadde

XIIII s. VIII d.

Item van ghegheven vachte voer tHeylich Cruus

IIII £ XV s. IIII d.

Item van dat Claes Dirx s. besprac

XL s.

Item Jacob Stienkijns soen besprac

V s.

Item doe des beljuus kint ghekersent was, daerof

XIIII s. VIII d.

Item een percoen ghaf den ghodshuse

XIIII s.

Item Ermghaerd Jans Brouwers besprac

X s.

Item Jan haren Siman s. besprac

XX s.

Item Pieter Post besprac den godshuse

X s.

Item Claes Dirx s. van den grave daer hi in leyt

XL s.

Item Alijn Willem Heynen s. van den grave daer si in leyt

XL s.

Item Fye Dammas dochter van den grave daer si in leyt

IIII £

Item Jan haren Siman s. van den grave daer hi in leyt

XL s.

Item Wouter dochter van der Bregghe van haren grave daer si in leyt

XL s.

Item Trude Bertelmeeus van haren grave daer si in leyt

XL s.

Item van den grave daer Willem Boudijns s. in leyt

IIII £

Item Boekel Jan Heermans s. van sinen grave daer hi in leyt

XL s.

Item Katrijn Heynrix dochter van den grave daer si in leyt

XL s.

Item Willem van der Ghoude van den grave daer hi in leyt

XL s.

13v

   

Item van den grave daer haer Jan Vrancken s. in leyt

XL s.

Item van den grave daer meester Willem Gheret s. dochter in leyt

XL s.

Item Ave Aernt Bollen van den grave daer si in leyt

XL s.

Item int ny werc een kint ghegraven, daerof

XL s.

Item meester Willem Gheret s. ghewijst een ledich graf twisken Vranc Vrancken s. ende Jan Dirc Kint s. bi scepen als Jelijs van Swieten ende Jan Vocken s., daerof

XL s.

Item Willem Willem Philips s.s. van den grave daer hi in leyt

XL s.

Item soe was in tiden voerleden Ghijskijn Barbier een graf ghewijst int ny werc bi den gherechte, daerof ontfaen

V £

Item Gheertruut Willem Philips s. dochter van den grave daer si in leyt

XL s.

Item Siman van der Bregghen van sinen grave daer hi in leyt

XL s.

Item Machtelt Vrancken Diedwi s. van den grave daer si in leyt

XL s.

Item Wouter van der Bregghe van sinen grave daer hi in leyt

XL s.

Item Willem Philips s. van sinen grave daer hi in leyt

XL s.

Item Katrijn Jans wijf van den Sijl besprac den godshuse

V £

Item soe wert den godshuse ghegheven uut eenre soene

XXXVIII s. VIII d.

Item Hughe Heynkijn Neven s. dochter besprac den godshuse

V s.

Item Willem Foykijn ghaf voer sijn sepeltuur ende sijns wijfs sepeltuur, daer si na haer doot mede betaelt sellen hebben

VIII £

Summa

LXXIX £ VII s. IIII d.

    14    

   

Item soe is ghekomen van der bede in der kerken boven den jarichtiden die dat godshuus sculdich is te doen

X £ III s. VIII d.

Item soe is ghekomen uut den bloken tot desen jare

IIII £

Item van tafelaken ende dwalen die men gheen doen en hadde

XLIX s. VIII d.

Item van was dat der kerken ghekomen is van doden luden boven dat dat godshuus ghekoft heeft te lichten

XXXIII £ III s. IIII d.

Item van verkoften elsenhout

V £ XV s. IIII d.

Item van een spennekijn ende ander hout

XIII s. IIII d.

Item Allaert Asselijn van ekenhout

III £

Item Jan Heerman van rachter

VIII s.

Item van stien ontfaen

XIII s. IIII d.

Item Boudijn Dirx Boydijns s.s. ghaf den godshuse

XVI £

Item Vrancke Poes s. ghaf

IIII £

Item Gheret Demmen s. ghaf

IIII £

Item een percoen ghaf

X s.

Summa

LXXXIIII £ XVI s. VIII d.

14v

   

Ontfaen van ghelienden ghelde dat men noch sculdich is

 

Eerst

 

Item Willem Heynen s.

IIII £

Item Aechte Aelbaerns

VIII £

Item Gheret Heerman

VIII £

Item Harman Willems s.

X £

Item Ysbrant van der Laen III Ghendsche noble, elc voer LXXXVIII grt., facit

VIII £ XVI s.

Item Meeus Immen s.

IIII £

Item Willem Jans s. IIII Enghelsche noble, elc III £, facit

XII £

Item Andries Nannen s.

III £

Item Ghosijn Claes s.

VIII £

Summa

LXV £ XVI s.

IIII. Summarum van voerhuyr ende ghiften, van sepultuur ende van besprec, van uuten bloken, van wasse, van ghegheven ghelde ende ghelient ghelt so voirscr. staet

IIcXXXVII £ II s. V d. s mit

* Summa summarum van allen ontfanghe voirscr., als van afterstal, vanden helen jaer renten ende verval, tezamen

IXcLIIII £ XV s. III d. II mit

    15    

   

Dit is dat die keercmeesters voers. uutghegheven hebben binnen der tijt voers.

 

Eerst van dat men den kercmeesters sculdich bleef doe si lest rekenden

LXVII £ II s. VIII d.

Item om oskijn

XVI s.

Item noch

XXXII s.

Item den provisoer om sacrament teghen Paesschen

XIIII s.

Item om een citasi

IIII s. VIII d.

Item Jacob den onderkoster van dat hi die kerke veghede

XXVI s. VIII d.

Item Kolijn van Ghend van dat hi dit jaer ghebaeyaert heeft tot XI hoechtiden, tot elker hoechtijt IX grt., facit

III £ VI s.

Item van wijn daer men mede monichde en Witten Donresdaghes en Paeschavont ende Paeschdaghe XV stoep, elken stoep VIII grt., facit

IIII £

Item van wijn ghehaelt mit kannekijn al tjaer ende oec wijn daer men sommels mede monicht heeft, daer die somme of loept

XVIII £ II s. VIII d.

Item den heren die dat koer ghereyert hebben tot V hoechtiden, tot elker hoechtijt I stoep wijns van VIII grt., facit

XXVI s. VIII d.

Summa

XCVIII £ XI s. IIII d.

15v

   

Van alrehande dinghen ghebesicht sijn in der kerken ende op den kerchove

 

Item Dirc Claren van dat hi ghemaect heeft an alven ende anders

II s.

Item noch an die ornamenten of te doen ende op te nayen

XX s.

Item Niesen van die ornamenten tot desen jaer te dwaen

XL s.

Item Florijs die gravemaker van die ghote te rumen van snee

II s.

Item Boudekijn van erde te cruden opt keerchof mit hem anderen

XII s.

Item haren Gheret den Witten van een boec te verbinden

XIIII s.

Item Gheret van der See van clocriemen in den clocken

XVII s. IIII d.

Item teghen Willem Dirx s. die lijndrayer een clocreep die woech VIIIs pont, II sceereep woeghen LX pont ende noch II clocreep woeghen XXII pont, elc pont VI d., facit

XLV s. VI d.

Item van II crusen te maken ende te verwen

XXX s.

Item van dat Wouter van Duven verdient heeft op den kerchove van stien te ghader te cruden ende oec stien in die sacrastie te cruden ende van moerter te cruden, tesamen

XIII s. IIII d.

Item van den baren te hemelen

II s. VIII d.

Item van een houten kanne te maken

II s. VIII d.

Item van een deel raster te hemelen

VI s.

Item Baerte Pieter Katrinen s. weduwe van dat haer brac van outs als van waeghe ghelt

IX s. IIII d.

Item soe kosten die twie mattalen kandelaers die op dat hoghe outaer staen XIII oude scilde XVII grt., facit

XVII £ XVIII s.

Item om IIII dwalen

XIII s. IIII d.

Item by Jacob den onderkoster van smeer tot den clocken

VIII s.

Summa

XXIX £ XVI s. II d.

    16    

   

Item van den ommeghanc int nye werc mit cley, daerof Pieter Siman s. ende Pieter die Man van dat si VIII daghe cley voerden, sdaghes XI grt., facit

LVIII s. VIII d.

Item die selve noch van III daghe, sdaghes XI grt., facit

XXII s.

Item Boudekijn van dat hi voerde XVIII daghe, sdaghes V grt., facit

III £

Item noch Boudekijn ende Claes Baselijs s. van XVIII scoudekijn aerde ende die in te cruden, tesamen

XLII s.

Item die selve noch III daghe aerde te cruden ende die ghote te rumen

XVII s. IIII d.

Item Pieter Siman s., Boudekijn Koman Jan mit haren ghesellen van aerden te cruden int werc

VIII £ VII s. IIII d.

Item Heinric Jacobs s. wrocht op den toorn voer Paesken ant belefroet ende an die clocken IX daghe, sdaghes IX grt., facit

LIIII s.

Item Hughe sijn knaep VI daghe, sdaghes VI grt., facit

XXIIII s.

Item Gheret Duker III daghe, sdaghes VIII grt., facit

XVI s.

Item Woytkijn IIs dach, sdaghes VI grt., facit

X s.

Item noch op den toorn Heinrix Jacobs s. III daghe, sdaghes VII grt., facit

XIIII s.

Item Jan Reyner s. IIs dach, sdaghes VI grt., facit

X s.

Item Trude Aernt Rielants van budel ende corperaelsacke

XXVI

Item van III coercleder te maken mitten laken datter an brac

XVII s. IIII d.

Item tot Willem Bannen een half vat oly

VI £

Item tot Koman Timans van oly, van smeer ende van bast

V £ X s. II d.

Item om wieroec

XX s.

Item Claes Dirx s. van een scael te vermaken

XI s. IIII d.

Summa

XL £ II d.

16v

   

Item van der straete te vermaken soe men te kerken gaet

IIII s.

Item haer Jacob Hongher van den orghelen te verwaren daer sijn dach of was te Paesschen lest leden XVI £, dies was him betaelt voer sijn dach na inhout der ouder rekeninghen V £ X s. VIII d., dus brac him

X £ IX s. IIII d.

Item hem noch ghegheven teghen Paesschen naest comende op sijn loen

V £

Item teghen Siman uut der Kappellen een sticke stiens in die loedse die hamer en yser op te scerpen

X s.

Item tot Eermbouts den smit van LXXVIIIc lastyser, alle spiker tot lastyser gherekent elc C III grt., facit

VII £ XVI s.

Item CLVI pont weghens ysers, elc pont VIII d., facit

V £ IIII s.

Item van den clochamer te vermaken

XIII s. IIII d.

Item noch Gheret van der See van clocriem

IIII s.

Item Allaert die sloetmaker van sloten te maken, crammen ende anders sloete te verstellen, tesamen

XVI s.

Item doe men die Heylighen woech Dirc Rampen van brode te sniden

II s. VIII d.

Item den beghinen van coerperaelsacke te maken

IIII s. VIII d.

Item noch van knopen an die korperalen

II s.

Item van II laden te maken daer die brieve in ligghen

III s. IIII d.

Item om roet leder an die stolen

II s. VIII d.

Item tot Ermbouts noch van yserwerc an die sacrastie ende op den toorn LXXI grt., facit

XLVII s. IIII d.

Item him noch van die hoefde te beslaen

XXVI s. VIII d.

Item Dirc Harman s. van den hoefden te maken, van hout, van saghen ende van dat hi aen die oude hoefde wracht

XXIII s. VIII d.

Summa

XXXVI £ X s. VIII d.

    17    

   

Van dat weder uut den ghodshuse gaet

 

Item Gheret Jacob ende sijn wijf van haren lijfrenten X Enghelsche noble, facit

XXX £

Item Ermghaert Dirx dochter van Lisse van haren lijfrenten X noble, facit

XXX £

Item Beatrijs Wermbouts ende haer Jan haer s. VI noble, facit

XVIII £

Item meester Dammaes van Kersken van lijfrenten

XV £

Item Willem Siman Vrederix s. van renten op die erven die Florijs haren Jacobs s. waren

IX s. IX d. I mijt

Item die selve van den erve dat Haeskijn Mourijns was

VIII d.

Item Jan Jacob sGhrebbers s. van dat hi hadde op dat selve erve

V £

Item Jan van Loen van dat godshuus banwerc op dit jaer

XIII s. IIII d.

Item Gheret Matthijs s. van dat hi hadde op sglasemakers erve

XXXVII s. IIII d.

Item den koster van sinen kosterghelt

IIII £

Item die selve voer sijn twie koegras

III £ XII s.

Item Jacob den onderkoster

VI £

Item den prochipape van Valkenburch van renten op die Does

VIII s.

Item die heren van Sinte Pancraes van renten op sglasemakers erve

II s. VIII d.

Item die Heylighe Gheest van Heynric sPipers erve

III £ II s. VIII d.

Item Jan Heerman van sinen renten soe sijn brief hout

XXXII £

Item Vranke Ysac van dat hi hadde op Hoeskijns huus

IIII s.

Item Willem Philips s. van renten op dat selve erve

IIII s. VIII d.

Item onsen kommenduur van haren Heynrix Spikers grafganc

V s. IIII d.

Item Aernt Ysbrants s. van dat hi hadde op Florijs haren Jacobs s. erve

II s. VIII d.

Item haren Jan die Vriese van sinen lijfrenten XII herenscilde, solvit mit

XVIII £

Item Grietkijn ende haer moeder van haren lijfrenten

VI £

Item Femeyse Gherts dochter van Kersken van haren lijfrenten

III £

Item haren Jan Hamer van sinen renten

VIII £

Item Pieter Heerman van sinen lijfrenten X Enghelsche noble, facit

XXX £

Item Gheertruut Dirc Heermans dochter van haren lijfrenten I Eng. nobel, facit

III £

Summa

IIcXIX £ III s. I d. I mit

17v

   

I. Summarum van betaelden ghelde van alrehande dinghe die ghebesicht sien in der kerken ende van dat weder uut den godshuus gaet

IIIIcXXIIII £ V d. I mit

    18    

   

Van alrehande dinghen tot der tymmeringhe

 

Eerst ghekoft II scoude elsenshouts mede te steygheren

IIII £ XIIII s.

Item noch II scoude houts teghen Gheret Oem

V £ VI s.

Item Ysbrant van I scoude sants

V s. IIII d.

Item Ysbrant ende Jan van Lier haelden in Jans werd van Leyden XXVIm stiens die hi den godshuse sculdich was, daerof van elc M IIs grt., facit

XLIII s. IIII d.

Item Harman van Aken van den craen te versetten

VI s. VIII d.

Item III ghesellen die him holpen, elc V grt., facit

X s.

Item een bode ghesent om meester Rutghaer tot Kampen

XXIIII s. VIII d.

Item meester Rutghaer quam hier des woensdaghes na Pinster, him ghegheven voer sinen kost op die reyse harwaert ende thuuswaert

XXXII s.

Item him ghesceynct an wine

VI s. VIII d.

Item van VIII ellen lakens ghekoft tot Griet tSluters tot sinen roc, elc elle XLII grt., facit

XI £ IIII s.

Summa

XXVII £ XII s. VIII d.

18v

   

Item bi Damen van een scip stiens, van vracht van der Ghoude tot Leyden toe, soet daer lach

XXIII s. IIII d.

Item van desen stien over te legghen

IX s. IIII d.

Item noch van II last stiens te vracht ter Ghoude toe uut Brabant VIII oude scilde, facit

X £ XIII s. IIII d.

Item van desen stien van der Ghoude tot Leyden toe te vracht

XLVIII s. VIII d.

Item van desen stien over te legghen

X s.

Item van desen stien op dat keerchof te brenghen

XLV s. VIII d.

Item noch van II laste stiens ende I vierendeel te vracht uut Brabant ter Ghoude toe, van den last IIII oude scilde, facit

XII £

Item van desen stien over te legghen

X s.

Item van desen stien van der Ghoude tot Leyden toe te vracht

XLIII s. IIII d.

Item van desen stien opt keerchof te brenghen

XLVII s. IIII d.

Item Damen ghegheven van LXXXII voete oertstiens, elc voet XII d., facit

IIII £ II s.

Item van CLXXXIIII voete ghehouwens stiens boven opt overst van den uutlaet op die pijlres, elc voet IIs grt., facit

XV £ VI s. VIII d.

Item IIIIcXC voete daclijst, elc voet IIII grt., facit

LXV £ VI s. VIII d.

Item III basement, elc hout VI voet, elc voet IIII £, facit

LXXII £

Item noch bracht Daem vijf vor. last stiens, daerof die vracht tot der Ghoude toe V oude scilde, facit

VI £ XIII s. IIII d.

Item van desen stien over te legghen

VI s. VIII d.

Item van desen stien opt keerchof te brenghen

XXIIII s.

Item tot Ermbouts van yser te scerpen die men besichde in die loedse

XXVIII s. VI d.

Item van verstalen, hamer ende ysersore CXXVIII was, elc IIII d., facit

XLII s. VIII d.

Item noch van yser te scerpen

III £

Summa

IIcVI £ XVIII d.

    20    

   

Van der maetselaersloen

 

Item soe wracht men eerst in die weke daer die heilighe daghe van Paeschen in quamen, ende elc is hier na sijn daghe tesamen ghesummet soet him gheloent is

 

Item Gheret Ghene CIs dach, sdaghes IX grt., facit

XXX £ IX s.

Item Spiker XCIIs dach, sdaghes VIII grt., facit

XXV £ III s. IIII d.

Item Harman Boelinc XCIII daghe, sdaghes VIII grt., facit

XXV £ XVI s.

Item Harman van Aken LXXXIIII daghe, sdaghes X grt., facit

XXVIII £

Item noch him ghegheven hier en boven omdat hi twoert besoerghede

XL s.

Item Claes stienhouwer LXVI dach, sdaghes VIII grt., facit

XVII £ XII s.

Item meester Rutgaert XIII daghe, sdaghes XI grt., facit

IIII £ XV s. IIII d.

Item die ghesellen in die loedse van wellen te houwen ende die pijlres te versetten, I man XIs dach, sdaghes VIII grt., facit

LVI s.

Item Pieter Gheret Ghenen s. van sinen loen, tesamen

IIII £ X s.

Item Segher die operman was CIs dach, sdaghes Vs grt., facit

XVIII £ XII s. II d.

Item Allaert CIIII daghe, sdaghes Vs grt., facit

XIX £ XVI d.

Item Gheret cromme Betkijns man LXI daghe, sdaghes V grt., facit

X £ III s. IIII d.

Item Jan die Brabander III daghe, sdaghes V grt., facit

X s.

Item den wercluden tot hantscoen ende te drincghelde

XLII s. VIII d.

Item Harman van Aken van der sacrastie te wolven ende te pleysteren, tesamen bi der summen besteet voer

XX £

Summa

IIcX £ XVI s. VI d

20v

   

Item soe heeft Heynric Jacobs s. ghetymmert int nye werc, van hout te beslaen, van boghen te maken van der sacrastie ende vant uutlaten an den toorn te verspannen, tesamen XXV daghe, sdaghes IX grt., facit

VII £ X s.

Item Jan Reyners s. XXIIII daghe, sdaghes VIII grt., facit

VI £ VIII s.

Item tot Ghosijn Claes s. van hout mit him tesamen gherekent

XXX £ XVI s.

Item noch na van dat op den toorn ghebesicht is

L s.

Item den pijnre van hout te halen

V s. VIII d.

Item den houtsaghers van hout ende waghenscot te saghen

XLII s.

Item meester Jan die leydecker van XIII daghe, sdaghes X grt., facit

III £ VI s. VIII d.

Item Hughe VIII daghe, sdaghes X grt., facit

LIII s. IIII d.

Item Jacob II daghe, sdaghes X grt., facit

XIII s. IIII d.

Item Jan Jans s. die him operde VIII daghe, sdaghes VIII grt., facit

XXVI s. VIII d.

Item tot hantscoen

IIII s.

Item Pieter de decker van der sacrastie te decken, si VI V daghe, sdaghes XX s., facit

V £

Item van latten ende van lacsnoer

XIIII s.

Item teghen Willem Heynrix s. XXX voeder riets, tvoeder IIIs groten, facit

III £ X s.

Item van den riede te halen

III s. IIII d.

Item van VII scepe veenseden dat werc mede te decken

IIII £ XVIII s.

Item van op te dreghen uut den scepe an die keerc

IIII s. VIII d.

Item Pieter die decker mit him vierden III daghe

XLVIII s.

Item van Claes Jans s. II pipen prigghen of te maken

XIII s. IIII d.

Summa

LXXVI £ VII s.

    21    

   

Item teghen Heynric Jacob s. XVIc vorst soden boven opt werc, elc C VI grt., facit

III £ IIII s.

Item Pieter die decker mit him dorden Is dach die pijlres te decken

XVI s.

Item XIIc estric in die sacrastie, elc C V grt., facit

XL s.

Item IIII leynersoen op die kerc

II s. VIII d.

Item Willem van dat hi operde doe men die sacrastie estricte

V s. IIII d.

Item van moertel tot der sacrastie ende aen die keerc

VII £ III s. IIII d.

Item Jan die operman van toerfmol opt wolf te draghen

II s. VIII d.

Item van een scip soden daer op te draghen

V s. IIII d.

Item Ewout van den glasen te maken op die sacrastie boven den wolft

IIII £ XVI s.

Item tot Coman Knuus ghehaelt an lade ende leynaghel

IX £ II s. VIII d.

Item Heynric Jacobs s. omdat hi al dit jaer op ende of ghelopen heeft tot den clocken ende tot den belefroet te sien watter an ghebrac enen roc van

III £

Item Heynric Wouters s. van dat hi den godshuse alt jaer ghescreven heeft

XX s.

Item om pappier dat tot desen jaer ghebesicht is

VIII s.

Item den cleerc die dat boec al tjaer bewaert heeft voer sinen arbeyt

VI £

Item Pieter Hughekijn van morghenghelde

XX s.

Item Diedwaer Stienkijns van morghenghelde

V s. IIII d.

Item Willem Dirx soen ende Jan van Meerburch van morghenghelde

IIII s.

Item soe worden Willem den glasemaker besteet III glase die in die sacrastie staen, elc glas hout LXVII voet, elc voet kost II s., facit

XX £ II s.

Item so worden Willem die glazemaker besteet III glaze die in die sacrastie staen, elc glas hout LXVII voet, elc voet coste II s., facit

XX £ II s.

Summa

LIX £ XVII s. IIII d.

21v

   

II. Summarum van alrehande dinghen toter tymmeringhe, maetselaersloon ende anders so voirs. staet

VcLXXX £ XIIII s.

    22    

   

Van den afterstal

 

Eerst Pieter Ermghaerd s. van II jaren renten

XX s.

Item die selve van den jaer XCIX

X s.

Item Daneel Dirc sMerskers s.

XXIIII s.

Item die selve van renten op thuus

X s. II d. II miten

Item die selve van den jaer XCIX van renten

X s. II d. II miten

Item van den selven jaer van een raemstede

XXIIII s.

Item Dirc Poes haren Gheret s. van III jaer renten

VI £ XII s.

Item Willem Harman s.

LIII s. IIII d.

Item noch van IIII jaer renten op sijn huus

XXXII s.

Item Jan Tolnaer

L s.

Item Griet Crullen

VI s.

Item die selve vant jaer XCIX

LIII s. IIII d.

Item Katrijn Jacob Wouter s. weduwe

III £ XV s.

Item haer Jacob van Rijsoerde IIII jaer renten

IIII s. V d. I mijt

Item die selve van den jaer XCIX

XIII d. I mijt

Item die selve van den lesten kercghelde

XXVI s. VIII d.

Item Allaert Asselijn van ouder lanthuur

XL s.

Summa

XXVIII £ XII s. IIII d.

22v

   

Item Florijs Dirc Heynric s.s.

III £ IX s. IIII d.

Item die selve vant jaer XCIX

III £ IX s. IIII d.

Item Gheret Ruusken s.

XXXII s.

Item die selve vant jaer XCIX

XXXII s.

Item Michiel Dirx s.

XLVI s. VII d.

Item die selve vant jaer XCIX van renten

XXIII s. IIII d.

Item Jan Jans s. meester Andries swagher

XIII s.

Item Harman Jans s. van II jaer renten van den erve op die hoeve

IX s. II d.

Item die selve vant jaer XCIX

IIII s. VII d.

Item Claes Clemment s.

VI s. VIII d.

Item die selve vant jaer XCIX

XX s.

Item Ysbrant Bontmakers s.

VI s.

Item Oelman

II s. IX d.

Item Vranke Keersmaker

XXVIII s. VIII d.

Item Allaert Outghaerts s.

XVII s.

Item die selve

XVII s. IIII d.

Item die selve vant jaer XCIX van lanthuur

XXX s.

Item Claes Ysbrants s.

VIII s. IIII d.

Item die selve vant jaer XCIX

VIII s. IIII d.

Itemm Jan Oudsiers s.

IIII £ VIII s.

Item die selve

XXVIII s.

    23    

   

Item Willem Goedsots weduwe

IIII s.

Item haer Gheret Vlaminc

VIII s. IIII d.

Item Doedekijn Mouwerijn s. huus

VI s. VIII d.

Item noch die selve vant jaer XCIX

VI s. VIII d.

Item Jan Claes s. die scoemaker

IIII miten

Item Jan Siman s. Haeskijn Biddolf swagher

VI s. VIII d.

Item Gheret Diddekijns s.

XII s. VIII d.

Item vant jaer XCIX die selve Gheret

IIII s. VIII d.

Item noch die selve van een raemstede

XXVIII s.

Item Hughe Dirx s.

X s.

Item daer is een raemstede mit Dirc Louwen s. te innen, daer an brect

VI s. VI d.

Item Dirc Aelbrecht s.

V s. V d.

Summa

XXXIII £ IIII miten

Afterstal vant jaer XCIX van ouden renten buten ende binnen

 

Item bi tSijlpoerthuus Willem Dirx s.

V s.

Item Andries die Wise

III s. IIII d.

Item Dirc Jans s. in den ambocht van Oestgheest

XXVI s. VIII d.

Item Vrancke Pieter s. tot Hasaertswoude

XX s.

Item Aelbrecht grote Wouter s. tot Stompwijc

XIII s. IIII d.

Summa

IIII £ XV s.

23v

   

Lantrenten

 

Item Jan Hughen s. van der Hant

LII s. VIII d.

Item Dirc Claes Witten s.

III £ XVII s. II d.

Item Bertelmeeus moelnaer

LVI s. VIII d.

Item Vrancke Claes Witten s., dat Louwe uut den Enghe betalen sel

XXXIII s.

Item Willem Aernt Bruun s.s.

VI £

Item Diedwaer Stienkijns

III £ X s.

Van ouden renten

 

Item Lijsbet Jan Claes s. dochter in Troeststeghe

V s. IIII d.

Item Jan Hughen s. sBoden

XVI d.

Item Dirc Ghijsbrecht s.

VIII s.

Item dat huus dat Jacobs van der Hant Aernt s. was

XVI d.

Item Matthees Jacob s.

IIII s. IIII d.

Item Jacob Wouter s. huus

V s. IIII d.

Item Aernt Jacobs s., Baernt Jans s.

III s. VIII d.

Item Jan Aelwijns s. van den huse dat Maerloes was

XXVI s. VIII d.

Item Kerstijn haren Vrancken dochter

XI s. IIII d.

Item Florijs Boskoep

XXVI s. VIII d.

Item Machtelt Vader Heynen suster

XLVII s. IIII d.

Item van den renten die Pieternelle Denevoets ghaf in den boghaert broec an Berwout van II jaren

II s.

Summa XXVII £ XII s. X d.

 

    24    

   

Van raemsteden

 

Item Willem Dirx s. die volre

II s.

Item Coppijn van Weerhem

XXXIIII s.

Item Jan Florijs s.

XIIII s.

Item Willem van Oestgheest

XIIII s.

Item Jacob van der Hant Aernt s.

XIII s. IX d.

Item Heyn Claes s.

XIIII s.

Item Aernt Ghoude

XXIIII s.

Item Gheret Wou

XXXVIII s.

Item Robbrecht Robbrechts s.

X s.

Item Melijs Siman wijf

X s.

Item Dirc Kerstant s. kinder ende Florijs Mechiels s.

XX s.

Item Pieter Ban

XVI s.

Hofstederenten op Levendael

 

Item Jan Stantvast

IIII s. VIII d. II miten

Item Ysbrant Hoffelant

VIII s. II d.

Item Claes Martijns s.

VI s. VII d. II miten

Item Vrancke Pieters s. die vleyschouwer

IIII s. IIII d.

Item Aelbrecht Jans s.

XII s. I d.

Item Willem Maes s. mit sinen stief s.

XXI s. II miten

Item die selve

XXIX s. IIII d.

Item Bertelmeeus Siman s.

III s. IIII d.

Item Gheret Wou

V s. IIII d.

Summa

XIIII £ XIIII s. IX d.

24v

   

Item Jan Stantvast

X s. VIII d.

Item Gheret van der Planc

IIII s. IIII d. II miten

Item Willem Salich

XIIII s. II d.

Twisken der Molenghraft ende der Volresghraft

 

Item Vrancke Hughen s. van den erve dat Jan Wellen was

IIII s.

Item Jacob van der Hant Aernt s.

VIII s.

Item Florijs Montfoerden s.

XVIII s. VIII d.

Item Pieter van Gheylwijc

XII s. II d.

Item Jacob Jacobs s.

XXXII s. IX d. I mijt

Item Gheret Dirc Matten s.s.

XXXII s.

Item Ever langhe Willem s.

VI s. VIII d.

Item Willem Vos

VI s. VIII d.

Twisken der Volresgraft ende der Hoeflaen

 

Item Baertraert Jorghels

XVIII s. VII d.

Item Ysbrant Hoffelant s.

XIII s.

Item Claes Betkijn

XX s. V d. I mijt

Item Berwoldus

VIII s. IX d.

Item Hughe Maes stief s.

VIII IX d.

Up den Vliet

 

Item Jan Blijfhiers kint III £ XXIII d. II miten. Hier of heeft betaelt Cleys Baselijs s. VII s. ende Ysbrant Bontemakers s. VII s., dus brecter an XLVII s. XI d. II miten

 

Item Daneel Clene van sinen erve

XIII s. VIII d.

Summa

XIIII £ XVI d.

    25    

   

III. Summarum van den afterstal CXXII £ XVI s. IIII d. I mijt

 

* Summa summarum van allen uutgheven voers. mit den afterstal soe voers. staet, beloept tesamen XIcXXVII £ X s. IX d. II miten. Ende dat ontfanc beloept IXcLIIII £ XV s. III d. II miten. Die een sum yeghens die ander vereffent, soe beloept dat uutgeven meer CLXXII £ XV s. VI d.

 

Dese rekening was ghedaen des dinxdages voer Sinte Gregorijs daghe int jaer IIIIc.

 

    1399    

 

Transcriptie

Ed van der Vlist

Publicatie

Pieterskerk 1398 - 1428

>