Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1447
OAR records in next Year

 

 

Record #237     Date   next record  top of page
1447-00-00
Location Type of Document
OAR11, 59v-a Keur
Text
Item so en sel men den wech bij Floertgen an Zoetermeere meer niet op doen tot ghenen tijden op des hiemrader kuer.
English Summary
Forbid the removal of the road near Floertgen along Zoetermeer lake.
Keywords
zoetermeer; roads; floertgen
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
roads 19 / 44 1421 1443 1447
zoetermeer 12 / 16 1330 1441 1447

 

Record #241 prev record   Date   next record  top of page
1447-00-00
Location Type of Document
OAR11, 59v-e
OAR12, 007v-d
Keur
Text
[060] Item gecuert alle die wercweer maken opten Schinckel dijk dat sij dair op scutten sullen elc tstuc op ii sc. Anno xlvii.
English Summary
Order the seizure of loose livestock (schutten) against 2 sc. per head on the Schinkeldijk at Spaarndam.
Keywords
schinkeldijk; spaarndam; schutten; livestock seizure
Notes
See record #191.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
schinkeldijk 6 / 7 1286 1446 1449
schutten 3 / 8 1417 1429 1447
spaarndam 29 / 55 1253 1446 1449

 

Record #242 prev record   Date   next record  top of page
1447-00-00
Location Type of Document
OAR11, 59v-f
OAR12, 041r-d
Consent
Text
[027] Item geconsenteert Gelbairt Pieters z. ii bruggen to leggen doir elken wech, een om aldair doer te varen, ende dit sal geduren tot onsen weder seggen.
English Summary
Permission for Gelbairt Pieterszoon to build two bridges, locations unspecified.
Keywords
bridges; gelbairt pieterszoon
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
bridges 24 / 54 1284 1446 1447

 

Record #243 prev record   Date   next record  top of page
1447-00-00
Location Type of Document
OAR11, 59v-g
OAR12, 097v-b
Scheiding
Text
[016] Item so sellen Vrancken kinderen van Zanen kindern bliven inden eygendom vanden lande geheten den Droen, ende wes airde dair wt geslegen is zeer die tijt dat sij inden eygendom geweest hebben van dat Willems weduwij van Zanen dat overgaff, so sullen sij dat aertgelt zelve ontfaen of dijck recht plegen, ende wes wt den lande geslagen is zeer dat Vranck van Zanen voirvluchtich was tot dat zijt nu weder an tasten, dat sal staen tot goetdencken des raets also dat der zuen an roert.
English Summary
Verdict in a dispute concening aardhaling and aardgeld in Sparenwoude between Rijnland and the heirs of Vrank van Zanen who own the land (and thus are also responsible for the obligations associated with it).
Keywords
droen; aardhaling; zanen, vrancken kinder van; zanen, willems weduwe van; fugitives; zanen, vranck van; dijkrecht
Notes
This is a very similar to record #065; essentially the earlier lien against the land was renewed. See also record #066, record #067, record #068, record #069, record #070, record #071, and record #072.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aardhaling 30 / 37 1356 1446 1449
dijkrecht 2 / 3 1417 1417 1453
droen 10 / 10 1416 1443  
fugitives 8 / 8 1431 1438  
zanen, vranck van 10 / 10 1415 1438  
zanen, willems weduwe van 2 / 2 1438 1438  

 

Record #244 prev record   Date   next record  top of page
1447-00-00
Location Type of Document
OAR11, 60r-a Keur
Text
Item so zullen die Ghieren dijcken so zij van outs plagen naden tuuch die wij dair of gehout hebben ten tijt toe dat sij voir ons mit rechte in gewonnen sijn of worden.
English Summary
Regulate maintenance of the Ghierendijk according to provisions established earlier.
Keywords
gheer; maintenance; repairs; kaden; benthuizen
Notes
According to record #255, there was a Gheer in Benthuizen.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
benthuizen 11 / 24 1330 1445 1447
gheer 1 / 2     1447
kaden 7 / 17 1356 1446 1452
maintenance 48 / 85 1356 1446 1447
repairs 27 / 62 1372 1446 1447

 

Record #245 prev record   Date   next record  top of page
1447-00-00
Location Type of Document
OAR11, 60r-b
OAR12, 094v-b
Scheiding
Text
[005] Item so sceiden die hiemr. Joncfr. Hillegont Heinrcx jongen an die een zijde ende Gerijt van Spaernewoude an die ander zijde van zulken scheel als sij hadden van dat joncfr. Hillegont Gerijts lant verdijct hadde tot Spaernewoude dair jonffr. Hillegont of toe gesceyden wert xi made veen lants ende die helft van achte made verdolven lants gelegen in die zaet, ende hier mede so is jonfr. Hillegont al betailt van horen brieven roerende vander dijckaedze op Gerijts lant van Spaernewoude.
English Summary
Settlement of a dispute concerning payment for dirt used in dike repair.
Keywords
joncfrou hillegonden heinrix jongen; sparenwoude, gerijt van; venen; peat digging; diking; spaarnwoude
Notes
There was a Jongvrouw Hillegonden in Spaarnwoude in 1434, according to record #265.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
diking 2 / 17 1437 1437 1449
peat digging 22 / 43 1392 1446 1447
spaarnwoude 23 / 27 1416 1445 1450
venen 3 / 7 1356 1434 1449

 

Record #251 prev record   Date   next record  top of page
1447-00-00
Location Type of Document
OAR11, 60v-b
OAR12, 003r-c-003v
Keur
Text
[019] Item hebben wij gekuert mit onsen dijckgrave dat nyement turf delven ende sel binnen den mercken hij en sel eerst elst pooten, te weten in die noortsijde vanden Rijn van elke morgen ii hont ende and die zuytzijde van elke morgen een hont. Ende men sel pooten op elke roede vi elst of meer ende die wasbair houden ende pooten op tlant dat mer ontgront en is, ende een ygelic sal pooten inden ambocht dair bij delf ende niet in steken voir die tijt datsij gepoot hebben. Ende soe wye dair of bevonden of betuucht worde dat hij gedolven hadde eer hij gepoot had, die soude verbueren x lb., ende voirt an also dick als hij bekuert worden vanden hiemr. of van haren dienres, so soude hij verbueren x lb. [in another hand: 'anno xlvii.']
English Summary
Must plant alder [els] before digging peat.
Keywords
noortzijde vanden rijn; zuytzijde vanden rijn; maintenance; peat digging; repairs; restoration; alder planting; els poten
Notes
Similar to a keur from 1435, record #280, when the fine was only 3 lb. See also record #102.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alder planting 7 / 8 1417 1437 1455
els poten 6 / 7 1417 1435 1455
maintenance 49 / 85 1356 1447 1447
peat digging 23 / 43 1392 1447 1447
repairs 28 / 62 1372 1447 1447
restoration 6 / 6 1417 1435  

 

Record #255 prev record   Date   next record  top of page
1447-00-00
Location Type of Document
OAR11, 61r-a
OAR12, 017v-b
Keur
Text
[121] Item gekuert een waterscip in Benthuysen ende sel beghinnende an die Heinlaen streckende ten pade over dweers an die Gheer mit een wtganc tusschen Engebrechts weer ende der molenweer, wtgaende tot den Molen wege to, ende is bij die Hienlaen ter laec wt, soe die hiemr. mit den scout dat oirbarirlicste duncket wesen. Ende dese waterscip mitten bruggen inden wech dat geheten is dat lange lant sal becosten ende houden alle die in die polre gelant sijn ende dair mede beholpen is. Ende dese voirsc. waterscip mit der bruggen sal wesen up ix voet wijt mit wijken als dat behoirt, ende sal bescouwen die scout van Benthuysen mit vijff hiemr. die in die polre gelant sijn, durende tot onsen weder seggen. Anno xlvii.
English Summary
Creation of a polder focussed on a drainage canal (waterschap) to be created in Benthuizen, beginning at the Heinlaan and running across to the Gheer then extending between Engbrecht's holding and the windmill holding up to the mill road and then back to the Heinlaan. Those resident in the polder and benefitting from this canal shall maintain it. This polder, with its bridges (9 feet wide) will be inspected by the schout of Benhuizen with 5 heemraden who are resident in the polder.
Keywords
waterschap; benthuizen; mills; wildmills; pumping; heinlaen; gheer; engebrechts weer; molen weer; molen weg; bridges; canals; lange lant; roads; polder formation; specifications; construction; schouten; kroosheemraden
Notes
The Gheer was also mentioned in record #244.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
benthuizen 12 / 24 1330 1447 1447
bridges 25 / 54 1284 1447 1448
canals 35 / 67 1356 1443 1447
construction 39 / 73 1361 1446 1447
gheer 2 / 2 1447 1447  
kroosheemraden 52 / 84 1284 1446 1447
mills 1 / 7     1460
polder formation 3 / 7 1399 1442 1457
pumping 1 / 10     1447
roads 20 / 44 1421 1447 1448
schouten 44 / 88 1284 1446 1447
specifications 26 / 48 1330 1446 1447
waterschap 7 / 9 1399 1443 1451

 

Record #256 prev record   Date   next record  top of page
1447-00-00
Location Type of Document
OAR11, 61r-b
OAR12, 008r-a
Keur
Text
[061] Item so heeft die hiemraet gekuert dat men den ouden kerck sloot inde vairt bij Hairlem weder up maken sall een roede wijt ende diep toe goeder scape, ende die te scouwen alst oirbairlic is, durende tot onsen wederseggen. Anno xlvii.
English Summary
Order the Kerksloot near Haarlem to be restored to one roede wide and as deep as is thought necessary.
Keywords
kerksloot; haarlem; repairs; reconstruction; construction; ditches; maintenance; specifications
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
construction 40 / 73 1361 1447 1448
ditches 9 / 13 1437 1443 1448
haarlem 12 / 32 1399 1446 1447
kerksloot 2 / 2 1442 1442  
maintenance 50 / 85 1356 1447 1447
reconstruction 37 / 71 1406 1446 1448
repairs 29 / 62 1372 1447 1448
specifications 27 / 48 1330 1447 1448

 

Record #227 prev record   Date   next record  top of page
1447-02-28
Location Type of Document
OAR11, 58r-c
OAR12, 010r-d
Keur
Text
[076] Petri ad cathedram anno xlvii Item waren vergadert tot Sparendamme heer Willam van Alcmaide, Jan vander Boechorst, Boudijn van Zweten ende IJsbrant van Scoten. Item so is gekuert bijden dijckgrave ende hiemraet voirsc. so wie dat dienres enige quade woirde gave om hoirs dienst wille off dat dair an cleefft, die sal verbueren tien pont.
English Summary
Must not harrass officials performing their duty
Keywords
slander; procedures; abuse of officials, workers; harrassment of officials; alcmade, willem van; boechorst, jan van der; zwieten, boudijn van; scoten, ijsbrant van
Notes
See OAR14, 17v-f. OAR5353 is a copy of this keur.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
abuse of officials, workers 3 / 3 1444 1444  
alcmade, willem van 37 / 58 1429 1446 1447
boechorst, jan van der 49 / 56 1405 1446 1447
procedures 45 / 71 1400 1446 1447
scoten, ijsbrant van 33 / 53 1438 1446 1447
slander 2 / 2 1443 1443  
zwieten, boudijn van 33 / 37 1430 1446 1447

 

Record #228 prev record   Date   next record  top of page
1447-05-02
Location Type of Document
OAR11, 58r-d-58v
OAR12, 079r-b-079v
Vonnis
Text
[037] Item op die mey scouwe waren vergadert tot Hairlem Poelgeest, Alcmaide, Boechorst, Zweten, Scoten ende Symon Vrederic Item also die dijcgrave Willam Kuysker van Boschuizen toespraect hem, aen seggen dat hij binnen den merken van Sparendamme heeft doen visschen mit staende touwe dat hij dair an verbuert soude hebn na wtwijsinge der hantveste, [58v] dats te weten die hoechste boete. Dair Willam Kuzer voirsc. weder op antwoirde seggende dat hij vri wesen sal vander aenspraeck bij tween punten, in den eersten so hij dat selve niet bevisschet en heefft ende een ander die vischerie over gegeven heefft die te bevisschen na ouden costumen gelijc die rentemeester van Noortholland die pleecht te verhueren, seit voirt dat hij oec niet gedaecht en soude wesen als recht is mits dat sij niet gedachte en is van des hoves bode mer vanden heemr. bode. Dese voirsc. saken doirgesien ende wel overwegen alle tghenc dat voir den heemr. van Rijnlant gecomen is, so wijsen die voirsc. heemr. also sij warachtelic bevonden hebn dat Willam Kuser voirsc. die voirn. visscherie selve heeft doen bevisschen mit sijn selffs korven ende reescip ende die visch hem gelevert is en na horen rechten hair bode wel dagen mach, so sel die voirsc. Willam Kuser inden boeten vervallen wesen na wtwijsinge der hantveste, behoudeliken dat sij overdragen sijn mitten dijckgrave dat hij dat genedeliken beteren sall.
English Summary
The dijkgraaf had accused Willem Kuser of Boshuizen for fishing with eel traps in Rijnland. The latter claimed he did so just as the rentmeester of Noordholland did, referring to old customs. Further he claimed that he should be judged by an offical of the Court of Holland, not of the Hoogheemraadschap. After looking into the matter, the hoogheemraaden claimed jurisdiction and decided that the dijkgraaf should proceed according to old charters.
Keywords
fishing; sluices; staende touw; boschuijsen, willem kuser van; fishing; rentmeester van noordholland; boden; fish corves; common law; jurisdiction; poelgeest, gerijt van; zijl, gerijt van; alcmade, willem van; boechorst, jan van der; zwieten, boudijn van; scoten, ijsbrant van; zwieten, symon vrederick van
Notes
See OAR14, 18v-d -- this is a continuation of 16v-k, and 16v-m, and was further discussed in 21v-d and 27r-d. See also the original keur of 16 March 1399 in record #005. Sloof (1984), p. 171, note 30, says that 'ouden costumen' or old customs, after repeated use, become common law, and in this case it had become the cause of contention in the matter of fishing: within the Rijnland reservoir or boezem -- forbidden by a keur of 6 March 1399 (record #005) -- and in or near the sluices at Spaarndam.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alcmade, willem van 38 / 58 1429 1447 1447
boden 3 / 9 1421 1437 1447
boechorst, jan van der 50 / 56 1405 1447 1447
common law 4 / 5 1436 1444 1463
fish corves 1 / 5     1454
fishing 11 / 13 1286 1447 1454
fishing 10 / 13 1286 1444 1447
jurisdiction 7 / 11 1255 1444 1448
poelgeest, gerijt van 45 / 64 1419 1446 1447
scoten, ijsbrant van 34 / 53 1438 1447 1447
sluices 49 / 68 1253 1446 1448
staende touw 2 / 2 1438 1438  
zijl, gerijt van 15 / 24 1415 1446 1447
zwieten, boudijn van 34 / 37 1430 1447 1447
zwieten, symon vrederick van 5 / 15 1446 1446 1447

 

Record #229 prev record   Date   next record  top of page
1447-05-02
Location Type of Document
OAR11, 58v-a
OAR12, 003r-b
Keur
Text
[018] Item also voirtijts gekuert is dat nyemant turff graven en sall binnen merken op i roeden na der meer anders dan op Bennebroeck dat soude wesen op xxv roeden op die boete van x lb., ende so veel gebroken dair inne gevallen ende men niet en laet om die boeten grotelic boven die kuer te delve, so hebn die dijckgrave ende heemr. van Rijnlant die voirsc. kueren verclaert dat so wie voirt an boven iiii dachvelde delve op elken morgen an een gelegen binnen den voirsc. merken dat die van elker tien dachvelde datter boven gedolven waren verbueren sullen x lb. Anno xlvii.
English Summary
Revision of an old keur prohibiting digging of peat within 50 rods of the lakes (though for Bennebroek within 25 roeden). From now on anyone digging more than 4 dagvelds per morgen will pay a fine of 10 lb. per 10 dagvelds in excess. One dagveld was the quantity of peat excavated from a pit 15 rods long and 10 turves wide and deep.
Keywords
bennebroek; meren; lakes; peat digging; dagvelden
Notes
This is a revision of an older keur of 1436 -- see record #102. For further revisions of peat digging regulations see record #352 and OAR14, 116v-c (1456).
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
bennebroek 3 / 4 1436 1436 1466
dagvelden 3 / 4 1436 1436 1466
lakes 7 / 12 1417 1444 1447
meren 6 / 11 1436 1444 1447
peat digging 24 / 43 1392 1447 1449

 

Record #230 prev record   Date   next record  top of page
1447-06-27
Location Type of Document
OAR11, 58v-b-59r
OAR12, 067r-b-067v
OAR13, 09r-a
Vonnis
Text
[019] Item op die Does scouwe waren vergadert tot Leiden alle die heemr. Een vonnisse. Item also Jan Boem als procurateer vandes comenduers wegen van sinte Jan dingplechtich geworden is tegen den heemr. vanden Hogen veen, seggende in hoirre dingtalen dat die vanden Hogen veen den voirsc. comenduer ende sijn goeds huus scade gedaen hebn an zekeren lande leggende inden ambochte van Hazerswoude twelc dat sij offgevaeren, offgetreden ende off gedolven souden hebn boven enich eygendom dat sij dair an hebn mochten ende datmen den voirsc. omme daer dat sculdich wair te beteren bijden hgenheemr. mit meer woirden als sij hem in horen dingtalen vermaten, etc. dair op dat die voirsc. heemr. vanden Hogen veen antwoirden seggende dat sij der voirsc. heren lant niet offgevaren en hebn dan is die vaert gewyet dat is van hoir selffs gesciet wan dat lant an beiden zijden hem toe behoren soude, ende die kade den wal an die een zijde dat den Baerl heet tusschen der heren lant van sinte Jan ende hoir waterscip hem toebehoren soude ende dat rustelic ende vredelic gebrwct souden hebn ende hor banwerk dair op gemaect meer dan xlvii jair lang en bescouwet vanden scout van Hazerswoude als hoir antwoird dat sijt lange verclairde, etc., dair off dat partyen gegaen sijn aen een kenninge vanden hogen heemr., hier op hebn die heemr. voirsc. hem beraden ende getuuch dair off gehoirt ende die wel doirsien ende voirt alle besceit dat voir partyen voir hem ge- [59r] comen is, ende wijsen ende verclaren voir recht alle zaken wel overgewegen ende die kueren die sij vanden voirsc. Baerle vijnden bescreven dat die vanden Hogen veen den eygendom toebehoirt vander kade den Baerle heet iiii voeten breet ende twe voeten hoge wt den water. Ende die also sculdich sijn te houden buten des polres coste dair die omme gelegen is, dats te verstaen dat die aerde dairmen die voirsc. kade mede maken sall die vanden Hogen veen mit hem sullen doen brengen off ist dat die genomen wort omtrent der kade wt der heren lant van sinte Jan off anders, dat sullen die vanden Hogen veen altijt gelden totter hoge, heemr. gesceidenheit, ende geven dair om die vander Hogenveen die kenninge gewonnen ende den heren van sinte Jan verloren.
English Summary
Verdict in the matter of Jan Boem, procurator of the Commanderij van Sint-Jan, in a dispute with the heemraden of Hogeveen concerning land they both claim. In the end, the hoogheemraden sided with Hogeveen.
Keywords
haarlem; procuratoer, jan boem; sint-jan, commanderij van; hogeveen; hazerswoude; polders; flooding; baerlkade; banwerk; kenning; maintenance
Notes
See OAR14, 20r-d. This is a continuation of 17v-d; see further 21r- d, 21v-d, 21v-g and 87r-a
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
banwerk 13 / 25 1385 1437 1449
flooding 11 / 35 1405 1444 1452
haarlem 13 / 32 1399 1447 1447
hazerswoude 24 / 46 1330 1446 1448
hogeveen 5 / 11 1434 1440 1448
kenning 4 / 10 1437 1438 1448
maintenance 51 / 85 1356 1447 1448
polders 6 / 7 1423 1445 1457

 

Record #231 prev record   Date   next record  top of page
1447-06-27
Location Type of Document
OAR11, 59r-a
OAR12, 044r-b
Consent
Text
[057] Item op die tijt wort geconsenteert die van Benthuzen dat sij voirt an scouwen souden mit vijff heemr in alre manieren als sij te voren plagen mit seven hiemr.
English Summary
Permission for Benthuizen to carry out inspections from now on with 5 instead of 7 heemraden.
Keywords
benthuizen; kroosheemraden; schouwen; procedures
Notes
See OAR14, 20v-b
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
benthuizen 13 / 24 1330 1447 1449
kroosheemraden 53 / 84 1284 1447 1447
procedures 46 / 71 1400 1447 1448
schouwen 41 / 101 1284 1446 1447

 

Record #232 prev record   Date   next record  top of page
1447-06-27
Location Type of Document
OAR11, 59r-b
OAR12, 044r-c
Consent
Text
[058] Item op die selve tijt wort geconsenteert dat die van Soetermeer voirt an scouwen sullen in alre manieren als die van Soeterwoude doen.
English Summary
Permission for Zoetermeer to carry out inspections in same manner as does Zoeterwoude.
Keywords
zoetermeer; zoeterwoude; schouwen; kroosheemraden
Notes
See OAR14, 20v-c.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
kroosheemraden 54 / 84 1284 1447 1447
schouwen 42 / 101 1284 1447 1447
zoetermeer 13 / 16 1330 1447 1455
zoeterwoude 18 / 37 1330 1445 1448

 

Record #233 prev record   Date   next record  top of page
1447-06-27
Location Type of Document
OAR11, 59r-c
OAR12, 044r-d
Consent
Text
[059] Item op die selve tijt wort geconsenteert dien van Alphen den lagen dijck doirgaens te scouwen mit eenre souwe alst hem nutte dunct.
English Summary
Permission for heemraden of Alphen to inspect the Lage dijk in a single inspection whenever they deem it necessary.
Keywords
alphen; lage dijk; schouwen; kroosheemraden
Notes
See OAR14, 21r-a.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alphen 24 / 44 1284 1446 1448
kroosheemraden 55 / 84 1284 1447 1447
schouwen 43 / 101 1284 1447 1448

 

Record #234 prev record   Date   next record  top of page
1447-06-27
Location Type of Document
OAR11, 59r-d
OAR12, 044r-e
Consent
Text
[060] Item op die selve tijt wort geconsenteert dien van Sassenhem den dijck te verhoeffslagen die neffen der muelen an die oostzijde ter meren wairt opstrecket.
English Summary
Permission for Sassenheim to assign maintenance responsibilities (verhoefslagen) for the the dike that extends from the east side of the windmill toward the lakes.
Keywords
sassenheim; verhoefslagen; mill; windmills; meren; lakes; haarlemmermeer; pumping
Notes
See OAR14, 21r-b.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
haarlemmermeer 4 / 10 1392 1436 1457
lakes 8 / 12 1417 1447 1464
meren 7 / 11 1436 1447 1464
pumping 2 / 10 1447 1447 1460
sassenheim 2 / 4 1443 1443 1450
verhoefslagen 8 / 15 1399 1446 1448
windmills 1 / 7     1460

 

Record #235 prev record   Date   next record  top of page
1447-06-27
Location Type of Document
OAR11, 59r-e
OAR12, 004v-a
OAR13, 05r-f
Keur
Text
[030] Item wat beest men vint upten Rijndijck die sal die scout of bode of hiemr. elcx inden zijnen scutten ende van elc eygen nemen x sc. Ende des gelijcx zullen scutten alle onse dienres ende des bailius boden elc in sijnen bedrive. Anno xlvii.
English Summary
Amounts to be paid for redeeming livestock seized (schutten) because they were grazing on the Rijndijk.
Keywords
rijndijk; livestock; grazing; schouten; kroosheemraden; boden; schutten
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
boden 4 / 9 1421 1447 1453
grazing 2 / 10 1429 1429 1449
kroosheemraden 56 / 84 1284 1447 1448
livestock 3 / 13 1417 1429 1449
rijndijk 21 / 34 1330 1446 1447
schouten 45 / 88 1284 1447 1448
schutten 4 / 8 1417 1447 1448

 

Record #287 prev record   Date   next record  top of page
1447-10-03
Location Type of Document
OAR11, 65v-a
OAR12, 018v-a
OAR13, 08v-a
Keur
Text
[128] Uptie Bamisse scouwe anno xlvii waren vergadert tot Hairlem Poelgeest, Zijl, Alcmade, Boechorst, Schoten ende Simon Vrederick. Uptie tijt wort vanden dijckgrave ende hogen hiemraet gekuert dat die kade die inden ambocht van Wassenair gelegen is mitter westeynde ende mitten oesteynde inden ambocht van Voirscoten, van den Rijndijck an Wassenair geest, dat dese cade voirt an houden sullen alle die ghene diese tot desen dage toe gehouden hebben, ende die kade so hoech ende so vast maken tot oirbair slants datter geen water over en loopt, op een boeten op een derdendeel van x pont. Ende wort die kade in yemants werck doirgesteken, die sel verbonden wesen dat den hiemraet an te bregen op een boeten van x pont ende soe wie die cade doir stect, die sel verbueren die hoichste boete. Ende dit sel bescouwen der hiemrade bode also dicke alst hem oirbair dunct, ende sel geduren tot der hiemrade weder seggen.
English Summary
Regulate responsibility for and maintenance of a dike and ditch that ran from the Rijndijk into the ambacht of Wassenaar, with warnings against breaching the dike (presumably for ease of water transport).
Keywords
haarlem; heemraden; wassenaar; voorschoten; rijndijk; wassenaarsgeest; dikes; canals; poelgeest, gerijt van; zijl, gerijt van; alcmade, willem van; boechorst, jan van der; scoten, ijsbrant van; zwieten, symon vrederick van
Notes
According to OAR14, 22v-c, this keur was based on an inquiry (see OAR14, 19v-e) into a quarrel concerning the opening or breaching of the dike.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alcmade, willem van 39 / 58 1429 1447 1447
boechorst, jan van der 51 / 56 1405 1447 1448
canals 36 / 67 1356 1447 1448
dikes 10 / 12 1425 1443 1470
haarlem 14 / 32 1399 1447 1448
heemraden 6 / 13 1255 1446 1447
poelgeest, gerijt van 46 / 64 1419 1447 1447
rijndijk 22 / 34 1330 1447 1448
scoten, ijsbrant van 35 / 53 1438 1447 1447
voorschoten 9 / 16 1330 1443 1448
wassenaar 2 / 8 1330 1330 1450
wassenaarsgeest 1 / 2     1452
zijl, gerijt van 16 / 24 1415 1447 1447
zwieten, symon vrederick van 6 / 15 1446 1447 1447

 

Record #288 prev record   Date      top of page
1447-11-14
Location Type of Document
OAR11, 66r-a
OAR12, 079r-a
Vonnis
Text
[036] Des dijnxdages na sinte Mairtijns dach inde winter anno xlvii waren vergadert tot Leyden bijden dijckgrave int recht Poelgeest, Zijl, Alcmade, Zwieten, Schoten ende Simon Vrederic. Item op die zelve tijt wort overdragen dat Pieter Vogelair ende Claes sijn broeder zullen doen sulke beteringe als hier na gescreven staet. Voir dat sij den drayboom tusschen Aemsterdam ende Sparendam mit crafte ontwien gescoten ende up gebroken hebben ghelijc als dat wel over hem betuycht is, dats te weten dat die hoge hiemraet over hem gebonden hebben dat sij mit recht vervallen souden wesen inde hoichste boete, te weten in twie werf lxx lb., die welke sij van gratie beteren sullen mit x ponden, te betalen tusschen dit ende sinte Pieters dage naestcomende. Ende wairt dat sij die x pont binnen den voirs. tijt niet en betailden of hier namels enige zaken deden den voirs. hiemraet tegen dragende, so souden sij binnen achte dagen nader hiemrader vermanijnge die voirs. hoichste boete heel betalen of souden balling slants dair of bliven gelijc of sij mit rechte ballinc lants geleyt waren.
English Summary
Against Pieter and Clais Vogelair for destroying a turnstile on the Spaarndammerdijk.
Keywords
heemraden; claes vogelair; turnstile; damage to turnstile; pieter vogelair; vandalism; draaiboom; hoge zeedijk; spaarndammerdijk; banishment; poelgeest, gerijt van; zijl, gerijt van; alcmade, willem van; zwieten, boudijn van; scoten, ijsbrant van; zwieten, symon vrederick van
Notes
See OAR14, 24v-c, which is a continuation of OAR14 17r-a, 19r-b, 21v-e; continued in 27r-d, 33r-e, 35r-c, 37r-c, 38r-f, 39r-b, 40r-b.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alcmade, willem van 40 / 58 1429 1447 1448
banishment 3 / 5 1432 1437 1449
draaiboom 3 / 3 1432 1438  
heemraden 7 / 13 1255 1447 1448
hoge zeedijk 15 / 34 1255 1445 1449
poelgeest, gerijt van 47 / 64 1419 1447 1448
scoten, ijsbrant van 36 / 53 1438 1447 1448
spaarndammerdijk 15 / 36 1255 1445 1449
turnstile 3 / 8 1432 1438 1450
vandalism 1 / 2     1448
zijl, gerijt van 17 / 24 1415 1447 1448
zwieten, boudijn van 35 / 37 1430 1447 1448
zwieten, symon vrederick van 7 / 15 1446 1447 1448

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl