Vestmeestersrekeningen
Leiden 1463
11 nov 1462 - 11 nov 1463
[SA I, inv.nr. 528]
Transcriptie
Jan Dröge
 
 
 

 

    135    

135

Dit is dat Bueckel Heerman ende Huge Spruyt als vestmeesters ontfangen ende uutgegeven hebben van der stede wegen van Leyden. Beghinnende t' Sinte Martijnsdage in den winter anno 1400 twie ende 'tsestich dienende tot Sinte Martijnsdage toe Anno 1463; dat's een termijn van enen heelen jaer, in welken zij rekenen 15 placken voir 't pont.

   

Eerst ontfanck

 

Van den poortmeesteren ontfaen, alse Symon van den Woude, Jan van Zonnevelt, Jacob van Noorde ende Pieter van Zwieten, al 'tghene dat sij van poorters ontfangen hebben na uutwijsinge hoeren rekenynge ende beloipt

42 £ 13 sc 4 d

 

Van den poirtmeesteren voirscr. ontfaen als 'tghene van correxiën gecomen is an gelde, na uutwijsinge hoeren rekenynge ende beloipt

107 £ 14 sc 8 d

 

Van den poortmeesteren voirscr. noch ontfaen alle 'tghene dat die vestmeesteren voirscr. hemluyden ter rekenynge gebrocht hebben ontfaen van alrehande cleyne percelen, na uutwijsinge hoir rekenynghe ende beloopt

49 sc 8 d

 

 
Summa 152 £ 17 sc 8 d

 

135v

135v

Van den poortmeesters voirscr. noch ontfaen aen gelde, nae uutwijsinge hoerre rekenynghe ende beloipt in als

2.250 £ 13 sc

 

 
Summa 2.250 £ 13 sc

 
   

Summa summarum van al den ontfange van dese rekeninge dat totter tymmeringhe ontfaen is beloept tesamen

2.403 £ 10 sc 8 d

 

    136    

136

Dit hebben de vestmeesteren voirscr. weder uutgegeven om van der stede wegen te doen maken ende te reformeeren 'tghene dat hiernae bescreven stait, 'twelke al betailt is mit ponden van 15 placken.

Eerst hebben die vestmeesteren voirscr. bij consente van den gerechte ende vroescip bynnen desen jaer gemaict an der stedehuystoern een loedse mit een pyshuys, dienende tot dat oude wagehuys, omdat men dat te betaelen verhueren soude. Item hebben zij noch doen maken an die brugge bij der Zijlpoort, an die Bostelbrugge, an die Hogewoirtspoortbrugge ende an die poort van den Stien 76 roeden straets ende in der stederamen 27 ramen gestraet. Voirt hebben zij ghemaict die platen in der stederamen en dat raemhuysgen bynnen gegreyet, dair veel houdts ende aerbeytsloon toegegaen is. Item gebaggert optie Wasschersveste ende gediept ende gebaggert die veste after Nuwelant ende anderssyns dair's van noode was. Item alheel verdect mit leyen die voirsijde van den stedehuys. Item duergaende gemetselt ende gefondeert uten water die muyr van den vangenesse gehieten den Stien ende gemaict mit een poorte. Ende voirt overal gerepareert poorten ende toerne van der stede dies te doen hadden. Ende oic noch een deel graeu Brabants stiens gecoft om te naesten jaer in der stede werc te verbesigen. 'Twelc al veel gecost heeft, alse van den voirscr. harden stien, an backstien, straetstien, calc, zant, tymmerhout, ijser ende loot, dat men als behoeft heeft. Ende mede om dachueren van metselairs, tymmerluyden, tegeldeckers, operluyden ende ander arbeyders, gelijc als van percele te percele hierna bescreven stait.
 

136v

136v

 

Eerst om backstien ende straetstien die verwrocht is in der stede werck ende oirbaer tot den plaetsen hierna ghenoemt

 

Item gecoft tieghen Jan van Zonnevelt 18.500 dropstiens die verstraet zijn voir die brugge bij der Zijlpoort, coste elc duysent 13 placken; facit

16 £ 8 d

 

Item gecoft tiegen Geryt Heerman 14.500 dropstiens die verbesicht zijn in 'tselve werck, coste duysent 13 placken; facit

12 £ 11 sc 4 d

 

Item gecoft tiegen Gijsbrecht Jansz 15.000 backstiens die verbesicht zijn after an der stede huus, in 't huus dat Symon Heynricxzoens' was, coste duysent 11 placken; facit

11 £

 

Item tiegen Jacob van Zonnevelt gecoft 2.000 dropstiens die verstraet zijn bij der Zijlpoort, coste duysent 13 placken; facit

34 sc 8 d

 

Item gecoft tiegen Geryt Heerman 6.000 bacstiens ende tegen Jan van Zonnevelt 7.000 bacstiens, die som verwrocht is an den Stien bij Sinte Pieterskerchoff ende som overghebleven, coste duysent 21½ groot; facit

9 £ 6 sc 4 d

 

Item noch gecoft totter metselrie van den vangenisse van den voirscr. Stien tegen Jan van Zonnevelt 107.500 bacstiens ende van Geryt Heerman oic gecoft totten selven werck 100.000 ende 20.500 bacstiens. Comt t'samen 200.000 ende 28.000, coste duysent 21½ groot; facit

163 £ 8 sc

 

 
Summa 214 £ 1 sc

 

 

    137    

137

Item gecoft tegen Willem Symonsz van Alphen 53.000 bacstiens te Leyen te leveren, die verwrocht is an der voirscr. vangenisse van den Stien, coste elc duysent 10½ placken; facit

37 £ 2 sc

 

Item gecoft tegen Geryt Heerman 11.000 dropstiens ende tegen Gijsbrecht Jan Woutersz 5.000 dropstiens, die al verstraet is in der stede ramen, coste elc duysent 13 placken; facit

13 £ 17 sc 4 d

 

Item noch gecoft tegen Willem Symonsz van Alphen 15.000 stiens die hij te Leyden leverde, elke duysent om 10½ placken, om te verwercken an den ryncmuyr ende pooirte van den Stien; facit

10 £ 10 sc

 

 
Summa 61 £ 9 sc 4 d

 

137v

137v

 

Uutgegeven van den voirscr. bacstien ende straetstien van den steenhovens ende van ander plaetsen te halen ende voirt te voeren dair men behoeft heeft ...

 

Item gegeven Heyntgen die stienvoerre ende Austijn zijn zoen van dat zij in der stede werc gevoirt ende ghevlet hebben van den stienplaetsen die hen gewijst worden 100.000 ende 75.000 bacstiens, van elc duysent 2 groot; facit

11 £ 13 sc 4 d

 

Item denselven noch gegeven van te vervoeren 8.000 stiens van den ouden craen totten voirscr. Stien, van elc duysent 2 groot; facit

10 sc 8 d

 

Item gegeven Jan Zonnevelts' knecht van dat hij ghevlet ende ghevoirt heeft van den stienplaetsen tot in der stede werck 18.500 dropstiens ende hondert 1000 ende 14.500 metselstiens, van elc duysent 2 groot; facit

8 £ 17 sc 4 d

 

Item bij Heynric ende Austijn zijn zoen voirscr. noch gevlet 15.000 stiens die van Alphen gecomen waeren ende wordden gevoirt bij den Stien, gegeven van elc duysent 2 groot; facit

20 sc

 

 
Summa 22 £ 1 sc 4 d

 

 

    138    

138

 

Uutgegeven om graeuwen harden Brabantsche stien, om te verwercken overal in der stede werck, dair men 't behoefde, alse an der vangenisse van den Stien

 

Eerst bij Mairtijn stienhouwer gecoft enen groten stien van 6 voeten lanc ende 5 voeten breet, mit 2 noten daer toe, om in 't gat van der vulnisput te leggen, coste 7 Rijnsche gulden; facit

9 £ 6 sc 8 d

 

Item gecoft rutafelmentstien gevoecht 15 voeten des is elke viercante voet gerekent voir 20 voet, comt 300 eynkel voet. Coste elke eynkel voet 2½ groot; facit

25 £

 

Item gecoft gelijstafelmentstien 85 voet al 3½ duum dick ende 16 dumen breet, coste die voet 6½ groot; facit

18 £ 8 sc 4 d

 

Item noch gecoft gelijstafelmentstien 100vijftich voet, die een helft 2 voet breet ende die ander helft 2½ voet breet; des waeren hierin 8 lange sticke stiens, elc van 5 voeten lanck ende 3½ duum dick, coste die voet 7½ groot; facit

37 £ 10 sc

 

Item gecoft hondert voet groete trapstienen, die voet om 5 groot; facit

16 £ 13 sc 4 d

 

Item gecoft 1 roede ende 1 quartier van een roe oirduynstiens, coste die roe 20½ Rijnsche gulden; facit

34 £ 3 sc 4 d

 

Item gecoft vijftich voet grote dubbelde hoecstienen, costen elke voet 5 groot; facit

8 £ 6 sc 8 d

 

 
Summa 149 £ 8 sc 4 d

 

138v

138v

Item gecoft 8 trapstienen of cleyne dreppels elc 4 voet lanc, coste 't stuc 7 placken; facit

3 £ 14 sc 8 d

 

Item noch gecoft 5 dreppels elc 5 voeten lanc ende 12 dumen breet, coste 't stuc 18 placken; facit

6 £

 

Item van al den voirscr. stien gegeven t' Antwerpen, van tollen, van geleyegelt 58 placken. Item den ghezwoeren meters gegeven 4 placken van den steen te meten. Item tot Yersekeroirt van tollen 18½ placken. Item van sluysgelt ter Goude, mits dat de gesellen hadden die die stien oversceepten 8 placken. Item van 1 grote 't stuck stiens bovengescreven gegeven van craengelt tot Antwerpen, ter Goude ende te Leyden t'samen 20 placken. Facit al t'samen

7 £ 4 sc 8 d

 

Item gecoft tegen Heyn Reyntgensz 2 't stuck goelsche stiens die verwrocht zijn an die poort van den Stien, costen t'samen

2 £

 

Item gecoft tegen Martijn stienhouwer enen dreppel die leyt opter voirzale van der stede huus, coste 14 placken. Item noch 4 'tstuc graeustiens die verwrocht zijn an der stede cameren after 't wagehuus, t'samen om 8 placken. Item noch 11 voet raebatstiens verwrocht an die duer van den Stien, coste die voet 6 groot. Item noch 30 voet lijsten verwrocht an die voirscr. poort, coste die voet 2 groot. Item Martijn gegeven van 48 wellen van bacstien ghehouwen 10 groot ende noch van 100 gehouwen bacstien 14 groot, ende is al verwrocht an die poort van den Stien. Facit al t'samen

6 £ 9 sc 4 d

 

 
Summa 25 £ 8 sc 8 d

 

 

    139    

139

Item noch gecoft tegen Martijn stienhouwer 9 voet grote dubbelde Brabantsche harde goetstienen die geleyt zijn tot 3 steden duer die muyren van den Stien om 't water mede of te losen, coste elken voet 2½ groot; facit

15 sc

 

Item gecoft bij Martijn stienhouwer noch alrehande Brabantsche harden stien totter stede behoef van Leyden om an die vangenisse van den Stien ende andersyns te verwercken, die bevoirwairt wairen der stede t' Antwerpen te leveren in die Heylege dagen van Kerssavont anno '63; ende sijn alzulke percelen gelijk hiernae bescreven staen: Eerst gecoft 120 voet tafelments, den voet om 6½ groot. Item 28 voet tafelmentstiens, 1 roevoet breet, om die brugge van den Stien mede te decken, den voet om 6 groot. Item noch eenwysselde trappstienen tot den windelstien van den voirscr. Stien, coste 't stic 21 placken. Ende noch 2 dubbelde trapstienen, 't stuc 42 placken. Item 100 ende 70 voet hoecstiens, den voet 3 groot. Item 50 voet lijsten, den voet voir 2 groot. Item 36 voet rabatsstiens tot 3 dueren mede te maken, de voet 6 groot. Ende totten selven dueren 3 lateylen, elke lateyl 21 groot. Item noch tafelmentstien gecoft om te besigen an den vulnisseput op die Nuwe Visschmairct, belopende 10½ voet, coste elke voet 6 groot. Comt al t'samen

176 £ 6 sc

 

 
Summa 177 £ 1 sc

 

139v

139v

Item bij Martijn voirscr. noch gecoft 2½ roeden dubbeldt oerduyns stiens, die roede om 20 Rijnsche gulden. Item noch 125 voet groten trapstienen, den voet om 6 groot. Item noch 125 voet hoecstienen, den voet om 5 groot. Item noch 125 voet eenwysselde hoecstienen, de voet om 2½ groot. Item noch 100 voet eenwysselde goetstienen, den voet om ½ Philips pennync. Comt al t'samen

121 £ 10 sc 6 d

 

Item noch gecoft 2 stienen leeuwen, elc mit een scilt voir sijn borst, om te setten op die poort van den Stien, coste 't stuck 25 placken; facit

3 £ 6 sc 8 d

 

 
Summa 124 £ 17 sc 2 d

 

 

    140    

140

 

Uutgegeven van vracht ende ander oncost van den voirscr. graeuwen stien te sceep te brengen tot Leyden toe ende ander oncosten die dairtoe dienen gelijcken als hiernae bij perchelen gescreven staet

 

Item eerst den graeuwen steen die Martijn eerst cofte gescheept op 't water dair die van Diegom scepen, coste 16 placken. Item noch denselven stien t' Antwerpen versceept uten enen scepe in 't andere coste 24 placken mits dat dair 4 mannen 2 dage lanck an wrochten; facit t'samen

53 st 4 d

 

Item van al desen stien te vracht gegeven om van Antwerpen te brengen totten Zijlbrugge toe bij Leyden; t'samen

12 £

 

Item gegeven 4 mannen die elcx 4 dagen lanc gewrocht hebben om den voirscr. stien te lossen ende op te doen uten scepe ende te leggen in der stede bewarenisse 'sdages elck 7 groot; facit

3 £ 14 st 8 d

 

Item heeft Martijn voirscr. om desen stien te copen uut geweest 2 reysen, te weten d'eerste 9 dagen ende die ander 14 dagen, hem 'sdages gegeven voir sijn cost- ende veergelt 8 placken Des huerde hij op die leste reyse om der haest willen een huyrpaert 3 dagen lanck, om tusschen Antwerpen ende Dieghem te rijden, 'sdages ter huyr 3 placken ende den cost 2 placken. Facit t'samen

13 £ 5 st 4 d

 

 
Summa 31 £ 13 sc 4 d

 

140v

140v

Item alsoe een deel tafelmentstien of decstien van Antwerpen op hem selven quam omtrent Victorys om te verwercken an die muyre van den Stien, soe is dairof alleen te vracht gegeven van Antwerpen ter Goude toe 28 placken mits over scepen- ende sluysgelt ter Goude ende van vracht van der Goude te Leyden toe 24 placken. Facit t'samen

3 £ 9 st 4 d

 

Hiernae volgen alzulke oncosten van vracht, van tollen, van gheleydegelt ende andere oncosten, als betaelt zijn bij Martijn stienhouwer van den lesten Brabantsche graeuwen stien, die zeder Kerss. anno '63 te Leyden gecomen zijn:

Eerst van allen selven stien tot Antwerpen te scepen, dairover gewrocht hebben 4 mannen elcx 4 dagen lanck, elc om 6 groot 'sdages. Item der stadtmeter van desen stien te meten gegeven 4 placken. Item van pontgelt aldair gegeven van elc pont groot enen Philipspennync, beloipt 36 Philipspennyngen; facit t'samen

5 £ 9 st 4 d

 

Item totten voirscr. Stien gehuyrt 2 Rijnscepen om dairmede te voeren van Antwerpen ter Goude toe; costen t'samen 13 Rijnsch gulden ende 4 placken; facit

17 £ 12 st

 

 
Summa 26 £ 10 sc 8 d

 

 

    141    

141

Item t'Antwerpen gegeven van gheleygelt van elc scip 15 placken, tot Yersekeroirde van tolle elck scip 18 placken, tot Geervliet van roertolle 2 groot; facit t'samen

4 £ 9 st 4 d

 

Item ter Goude gehuyrt drie scepen om den voirscr. stien van der Goude mede tot Leyden te voeren elck scip om 3½ Rijnsche gulden ende enen gulden meer over den hoep. Item den voirscr. stien ter Goude over te scepen 31 placken ende van sluysgelt 8 placken. Facit t'samen

16 £ 12 st 8d

 

Item bij Martijn, uutgeweest om den voirscr. stien te copen ende te besteden 18 dagen, alsoe hij een deel van den voirscr. stien mitten scepe thuusbrochte hem gegeven elcx 'sdages voir sijn cost- en de veergelt 8 placken; facit

9 £ 12 st

 

Item gehuyrt 6 gesellen om den stien uuten scepen te lossen die Martijn lest brochte ende in der stede bewarenesse te brengen, die elcx dairover gewrocht hebben vijf dagen lanc elck om 7 gld 'sdaichs ende Kerstant van der Hee oic van vijf dagen den voirscr. werckluyden reesscip te doen, 'sdaichs 4 gld. Facit t'samen

7 £ 13 st 4 d

 

Item totten voirscr. stien gehuyrt enen aelman 2 dagen lanc, 'sdaichs om 2 placken ende 2 aelmans 3 dagen lanc 'sdaichs om 2½ placken, dair die voirscr. stien mede gevoirt ende gelost is; facit

15 st 4 d

 

 
Summa 39 £ 2 sc 8 d

 

141v

141v

 

Om calc gegeven die verwrocht is in der stede werck tot zulken plaetsen als hierna bescreven staet

 

Eerst gecoft tegen Jacob van Zonnevelt 6 hoet calcx om totten vulnisput op die Vischmairct te verbesigen. Ende noch 35 hoet calcx die an den ryncmuyr van den Stien verwrocht zijn. Coste elc hoet 11½ placken; facit

31 £ 8 sc 8 d

 

Item gecoft tegen Geryt Claes Lievenz om te verbesigen an den vulnisput voirscr. ende an den loetsen after der stede toern, dat Symon Heynricxz's huus was, eerst 41 hoet calcx. Ende noch tegen denselven gecoft 34 hoet calcx die verwrocht zijn an den Stien. Item noch 6 hoet calcx die oic an den Stien verwrocht zijn. Coste elc hoet 23 groten; facit t'samen

62 £ 2 sc

 

Item gecoft tegen Florys van Zijl 71 hoet calcx die verwrocht zijn mede an den ryncmuyr van den Stien. Ende noch tegen Florys voirscr. gecoft 77 hoet calcx die noch beslagen leggen opten Stien. Comt 148 hoet calcx, coste elc hoet 23 groot 1 doyt myn. Facit

112 £ 4 sc 8 d

 

 
Summa 205 £ 15 sc 4 d

 

 

    142    

142

 

Van den voirscr. calck gegeven te voeren ende te vletten in der stede werck dair men 't behoefde

 

Item bij Heynric die stienvoerre ende Austijn zijn zoen t'samen gevlet ende gevoirt van Jacob van Zonnevelts' calckoven tot in der stede werck dat men worchte 41 hoet calcx. Item van Geryt Claes Lievenzs' calcoven 81 hoet calcx ende van Florys van Zijls' calcoven hondert 48 hoet calcx. Comt al t'samen 270 hoet calcx, van elc hoet te loen ende te vracht gegeven 2 groot; facit

18 £

   

Van den voirscr. calc te beslaen

 

Item eerste gegeven van 193 hoet calcx te beslaen en te mengen mitten zande, van elc hoet 1 groot; facit

6 £ 8 sc 8 d

 

Item noch gegeven van 77 hoet calcx te beslaen opte Stien, die aldair t'over gehouden is om tegen den somer te verwercken, coste elc hoet calcx 10 groot, te beslaen om dat zij 't water verder dragen ende halen mosten dan tot den calc voirscr. staet

3 £ 4 sc 2 d

 

 
Summa 27 £ 12 sc 10 d

 

142v

142v

 

Om zant dat verstraet ende verwrocht is overal in der stede werck tot zulcken plaetsen als hiernae bescreven staet

 

Eerst bij Bouwen ende Pieter die Backer tesamen gelevert 275 scepe zants die verbesicht zijn om te straten die Zijlbrugge, an beyden zijden bij der Zijlpoort ende oic in der straet voir die Zijlpoort, coste elck scip zants 3 groot; facit

27 £ 10 sc

 

Item bij Bouwen voirscr. ende zijn zoen noch gelevert om den calc mede te beslaen die verwrocht is an die oude wageloetse 20 scepe zants ende noch gelevert om te verstraten in der stede ramen 50 scepe zants, elc scip 3 groot; facit

7 £

 

Item hebben Bouwen, Pieter Backer ende Dirc Bouwensz tesamen gelevert totter metselrie ende totter straten van den vangenisse van den Stien 162 scepe zants, coste elc scip 3 groot; facit

16 £ 4 sc

 

Item gecoft tegen Clais 'die vogelcoper' 2 grote Haerlemsche scuyte zants verbesicht in 't werck van den Stien, costen t'samen 8 placken; facit

10 sc 8 d

 

Item Dirc Bouwensz heeft zant ghement mit 1 wagen totter metselrie van den Stien om der droechte willen van den water, 4 dage lanc, elkes dages gevoirt 8 wagen zants. Item Pieter Backer gement in enen dach mit sijn wagen 8 voir zants. Ende Jan Dircxz gement mit sijn wagen 5 dage ende zijn karre 2 dage; des heeft hij bynnen de voirscr. 7 dage alleen gevoirt 48 voir zants al totter selven werck voirscr. Gegeven van elcken wagen zants 3½ groten; facit t'samen

10 £ 5 sc 4 d

 

 
Summa 61 £ 10 sc

 

 

    143    

143

 

Om tymmerhout dat men behoeft heeft in der stede werck tot zulken plaetsen als hiernae bescreven staet

 

Eerst gecoft tegen Geryt Pieter Golenz 16 houten elc van 30 voet lanck, coste 't stuc 6 lelyaerts, ende zijn verbesicht totter spannaetse an die loetse die gemaict is an der stedetoern ende an dat oude wagehuus; facit

4 £

 

Item gecoft tegen Jan Heynricxz 12 wagescotten totter nueuwer duyr boven op die voirzael van der stede huus ende totten verhemelt in die schoersteen optie nyeuwe voircamer van der stede huus. Gecoft tegen Jan Mouwerijn 8 wagescotten, coste elck stuck 6½ groot. Ende noch tegen Alijdt Haersten gecoft tot dat voirscr. verhemelt 2 wagescotten, t'samen om 7½ placken. Facit in als

4 £ 16 sc 8 d

 

Item tegen Bouwen Willemsz gecoft 2 balcken om te leggen over die graft van den Stien, dair men over operde; ende sijn voirt vertymmert an die platinge van den ramen. Costen t'samen 42 placken; facit

56 sc

 

Item gecoft bij Jan Heynricxz die tymmerman, tot Aemsterdam gecoft 250 wagescots om der stede huus te verdecken, coste elck hondert 16½ Rijnsche gulden. Item van dat voirscr. hout te scepe te dragen gegeven in als 5 placken ende van vracht van Aemsterdam tot Leyden toe in als 22½ placken. Item van 't voirscr. hout te Leyen te lossen ende op te dragen, gegeven t'samen 8 placken. Ende Jan voirscr. gegeven voir sijnen cost ende loen van 3½ dach die hij hieromme uutwas t'samen 27 placken. Facit t'samen

59 £ 3 sc 4 d

 

 
Summa 70 £ 16 sc

 

143v

143v

Item gecoft tegen Jan Heynricxz 3 keperhouten ende zijn verwrocht an der stede ramen, coste t'samen 6 groot; facit

4 sc

 

Item gecoft tegen Dirck die cuper 4 wagescotten, ende zijn verwrocht an den twie tavereelen die staen sullen buyten ende bynnen an die poorte van den Stien, coste elc wagescot 7 groot 1 doyt myn; facit

18 sc

 

Item gecoft tegen Geryt Pieter Golenz 3.300 ende 14 voet plancken totter platinge in der stede ramen ende tot dat raemhuus mede te solren. Coste elc hondert voet bij Jan die tymmerman 17 placken; facit

38 £ 8 sc

 

Item bij Jan van Poelgeest ende Willem Heerman gecoft ende een dadinge gemaict tusschen der stede ende Engebrecht die tymmerman van lange balcken ende alrehande canthout dat Engebrecht voirscr. gelevert heeft ende verwrocht is an die platinge in der stede ramen; t'samen om

110 £

 

Item bij Jan die tymmerman gecoft tegen Geryt Pieter Golenz 4 grote eycke plancken tot twie plancken in der stede ramen, coste 't stuc 10 placken. Ende tegen Heertgen Oemenz gecoft 1 dicke zwair plancke dairof gemaict is dat clincket van der Zijlpoort, coste 8 placken. Facit t'samen

3 £ 4 sc

 

 
Summa 152 £ 14 sc

 

 

    144    

144

Item gecoft bij Jan die tymmerman 12 traphouten tegen enen gehieten Willem 'turfman' ende zijn verbesicht in der stede ramehuus, costen t'samen 5 placken; facit

6 sc 8 d

 

Item gecoft tegen Willem Sandersz 4 middelhouten dair een oudevaersnest of gemaict is opter stede huus, coste t'samen 8 placken; facit

10 sc 8 d

 

Item gecoft tegen Geryt Celle een dubbelt werckoen tot den draeyboem voir Jan van Rossens, coste 2½ placken; facit

3 sc 4 d

 

 
Summa 20 sc 8 d

 

144v

144v

 

Om alrehande ijserwerck gegeven dat overal in der stede werck verwrocht is ten plaetsen hiernae bescreven

 

Eerst gecoft in der Cruysermarct 3 grote zwaere oude hangelessen om an den duyren van poirten of andersins te besigen als te passe quame, wougen t'samen 38 pont, coste 't lb 4½ pennynck; facit

14 sc 3 d

 

Item gecoft tegen den ijserman op die Visschmairct 2 oude hangelessen, costen 2 groot, verbesicht in 't oude wagehuus. Ende tegen denselven gecoft een ijseren ketten om 5 placken, verbesicht an der stede schouwe. Ende noch 2 cryckhangelessen om 2 groot gecoft, verbesicht in der stede ramen. Facit t'samen

9 sc 4 d

 

Item gelevert bij Jan Gijsbrecht Nachtegaelsz in 't werck van der stede ramen: Eerst 125 dubbelde middelnagelen, 't hondert 8 sc, ende 200 middelnagelen, 't hondert 4 sc. Item 600 laschijsers, 't hondert 2 sc ende 600 schosspijckeren, 't hondert 1 groot. Facit t'samen

36 sc

 

Item bij Jan voirscr. gemaict 8 cleyn kettenen, elc mit enen bout ende mit crammen, 't stuc voir 2 groot. Item noch 13 bouten totten scheeden van den ramen, 't stuc 1 groot; facit

19 sc 4 d

 

Item noch gelevert 12 veynsterhaecken, 't stuc van 5 groot ende noch 26 pont wegens an hangelessen totter dueren ende veynsteren in der stederaemhuus, coste 't pont 1 groot; facit

23 sc 5 d

 

 
Summa 5 £ 2 sc 4 d

 

 

    145    

145

Item bij Jan voirscr. gelevert 55 lb nije gewrocht ijsers an twien tralyen ende 3 zwair wyntijsers die gheset zijn in 't oude wagehuus. Ende noch 43 lb nije ijsers an twie anckers, 3 paer hangelessen ende haecken dairtoe, verbesicht an 'tselve werck, coste elc 100 lb ijsers 56 placken. Facit

3 £ 13 sc 4 d

 

Item noch bij Jan voirscr. noch gelevert 175 dubbelde middelnagelen, 't hondert om 12 groot. Item 425 middelnagelen, 't hondert 6 groot. Item 450 laschijsers, 't hondert om 3 groot. Item 1.900 schossspijckeren, 't hondert 1½ groot, om te verbesigen an die tymmeringe van den loetse an 't oude wagehuus en an die tavereelen van den graaven. Facit t'samen

59 sc

 

Item bij Jan voirscr. gelevert 54 lb wegens om die brantclock mede te verhangen, elke hondert pont voir 56 placken; facit

40 sc 4 d

 

Item bij Jan voirscr. gelevert totten decken opter stede huus, alsoe die een zijde van der stedehuus al verdect is: Eerst 800 dubbelde middelnagelen, 't hondert om 12 groot. Item 2.000 ende 25 middelnagelen, 't hondert 6 groot. Item 2.000 laschijser, 't hondert 3 groot. Item 8.000 ende 500 deckspijckeren, elke duysent voir 30 groot. Item 5.000 schosspijckeren, elke duysent voor 15 groot. Facit t'samen

20 £ 5 sc

 

 
Summa 28 £ 17 sc 8 d

 

145v

145v

Item bij Jan voirscr. noch der stede gelevert 200 ende 2½ lb nyeu gewrocht ijsers, die verwrocht zijn an die Zijlpoort, 't hondert om 56 placken; facit

7 £ 10 sc 10 d

 

Item bij denselven gelevert 150 dubbelde middelnagelen, 't hondert om 12 groot ende 200 middelnagelen, 't hondert om 6 groot, die al verbesicht zijn an die Zijlpoort; facit t'samen

20 sc

 

Item bij Jan voirscr. noch gelevert an alrehande nyeu ijserwerck dat verbesicht is an die poort ende ryncmuyr van den vangenesse gehieten den Stien 200 ende 9½ lb, wegens elke hondert lb om 56 placken; facit

7 £ 16 sc

 

Item bij Jan voirscr. in 'tselve werck gelevert an die steygeringe ende bogen van der brugge aldair 200 laschijsers, 't hondert 3 groot. Item 600 duerspijckeren, 't hondert 1½ groot ende 300 middelnagelen, 't hondert 6 groot. Facit

32 sc

 

Item den metselairs gescherpt doe sij an den Stien wrochten 200 ende 31 beytels dair sij den graeuwen stien mede gehouwen hebben, elc hondert gescherpt om 10 placken. Ende noch 6 beytels verstaelt, elc om 1 groot. Facit t'samen

34 sc 8 d

 

 
Summa 19 £ 4 sc 6 d

 

 

    146    

146

 

Uutgegeven van alrehande slotelen ende sloetwerck te maken derr stede aengaende, gelijcken als hiernae bescreven staet

 

Item bij Dirc Allertsz vermaect 2 sloetgens an een scapprade in die weescamer, daeran verdient 4 placken. Item an die casse in die weescamer dat slot vermaict om 3 placken. Item an die uterste duer van den voirscr. camer een clyncslot vermaict ende enen ijseren hantave om 13 groot ende an die voirduer een blocslot vermacit om 13 placken. Facit t'samen

35 sc 4 d

 

Item bij Dirc voirscr. noch gemaict 2 scappradewercken, t'samen om 18 placken. Item 2 nije sloten ende 2 vertynde hangelessen, t'samen om 14 placken; dat men al behoeft heeft opten pertse om die wairdeyns ende opscrijvens hoer dinc in te besluyten. Ende noch ghemaict 3 sluetelen om 5 groot, voir den wairdeyns voirscr. Facit t'samen

46 sc

 

Item bij Dirc voirscr. verstelt dat slot voir die vierscaer ende dat slot op den wentelstien om 2 placken. Item dat slot van Jans Vostoern verstelt ende dairtoe gemaict 2 pijpslotelen om 11 groot. Item dat slot van der Zijlpoort vermaict om 2 placken ende een blocslot an den poirtiershuus vermaict om 6 placken. Item een nije slot gemaict an den toern die genoemt is Oest-Hollant, coste 14 placken. Facit t'samen

39 sc 4 d

 

Item bij Dirc voirscr. noch gemaict 4 zwair hangende blocsloten om te besigen an poorten, an waterbomen ende an toernen, coste 't stuc 14 placken; facit

3 £ 14 sc 8 d

 

 
Summa 9 £ 15 sc 4 d

 

146v

146v

Item noch gemaict bij denzelven Dirck, een verheven slot in der stede ramen om 19 placken. Item een ijseren plaet gemaict voir een ander out slot in den raem om 2 placken. Item een nije slot gemaict mit 2 pijpslotelen ende 2 hantaven an die poortduer van den Stien, t'samen om 24 placken. Facit t'samen

3 £

 

Item gemaict an dat slot van den Hoigewoirtspoort een pijpsluetel. Item an dat slot van den Hagepoort een pijpsluetel. Item an den toern bij den Bostelbrugge een slotele ende an den boem op die Bostelbrugge een slotele, dairof t'samen betailt is 11 groot; facit

7 sc 4 d

 

Item an den pijnbanck op die poort gemaict enen ijseren halsbant om 3 placken; facit

4 sc

 

Item van Jan smit optie Hogewoirt gecoft 700 claeuwieren die verbesicht sijn in der stede ramen, coste elc hondert 3½ groot; facit

156 sc 4 d

 

 
Summa 4 £ 7 sc 8 d

 

 

    147    

147

 

Om leyden gegeven die verdect zijn op 't stedehuus

 

Item eerst heeft Wouter die leydecker Tordrecht gecoft bij beveel van den burgermeesteren 15.000 blaeu leyden gehieten Martijn Vos, coste elc duysent eerst coops 16 sc groten Vlaems ende zijn verdect op 't stedehuus; facit

96 £

 

Item van desen leyen gegeven te vracht van Dordrecht te Leyden brengen 10 sc 10 d groten Vlaems. Item van Tordrecht scepe te dragen 32 groot. Item van te Leyden te lossen ende op te dragen, mits dat men enen aelman daertoe huerde die men dairtoe behoefde 28 groot. Facit t'samen

6 £ 6 sc 8 d

 

Item noch bij Wouter leydecker gecoft te Dordrecht 7.000 leyen Martijn Vos, coste elke duysent 16 sc groten Vlaems, die al op 't stedehuus verdect zijn; facit

48 £ 16 sc

 

Item bij Wouter voirscr. gegeven van den voirscr. 7.000 leyden tot oncost, te weten eerst van den vooirscr. leyden Tordrecht te scepe te doen dragen. Item van tellen ende van vracht van Dordrecht te Leyden toe, ende van Leyden weder te lossen ende op te dragen, t'samen 40 placken. Item Wouter gegeven voir zijnen cost van 3 dage op dese reyse 15 placken. Facit

3 £ 13 sc 4 d

 

Item Wouter voirscr. betailt op dese reyse 5 groot, dair die gesellen Tordrecht bier om droncken terwijlen dat sij die leyen telden ende te scepe droegen; facit

3 sc 4 d

 

Item tegen Wouter voirscr. gecoft 100 rode leyen die verstopt zijn opter stede huus, costen 6 placken; facit

8 sc

 

 
Summa 151 £ 7 sc 4 d

 

147v

147v

 

Om leyenagelen die verbesicht zijn opter stedehuus

 

Item bij Wouter leydecker der stede gelevert 65.000 leyenagelen die al verwrocht ende verdect zijn mit dat decken ende stoppen opter stede huus ende andersyns, coste elck duysent 10 groot; facit

21 £ 13 sc 4 d

 

Item bij Wouter voirscr. noch gelevert 2.350 leynagelen, die som verdect zijn an 't huustgen over der stedesceeptgen, som an die Hogewoirtspoort ende sijn se verbesicht bij Dirc van Werve die glaesmaker totter stede glasen, coste elc duysent 10 groot; facit

16 sc 8 d

 

 
Summa 22 £ 10 sc

 

 

    148    

148

 

Om loot uutgegeven gelijcken als hierna bescreven staet volcht

 

Item bij Wouter die leydecker gelevert an der stede huus tot goten ende anders: Eerst 249 lb roll loots. Item noch 68 lb rol loots. Item noch 189 lb loots. Item noch 160 lb ende noch 28 lb loots, dat al verbesicht is totter goten ende vorsten opter stede huus. Item noch bij Wouter voirscr. gelevert 54 lb loots verbesicht an den poort van den Stien; comt al t'samen 748 pont loots, van elc hondert pont loots gegeven 45 placken. Facit t'samen

22 £ 9 sc

 

Item bij Wouter voirscr. noch gelevert an der stedehuus 12 lb saudeers, coste elc pont 2½ groot; facit

20 sc

 

Item bij Wouter voirscr. gelevert Jacob Clementsz om roeyen ende loveren of te maken, ommegaens die lijsten van den tavereelen mitten graven opter stede huus 24 lb loots, coste elc pont 7 pennync; facit

14 sc

 

 
Summa 24 £ 3 sc

 

148v

148v

 

Van leydeckersloen gegeven gelijcken als hiernae bescreven volcht dairoff die dachueren opter stede huus gewrocht zijn

 

Item eerst bij Wouter leydecker gewrocht in die weke van Sinte Jacob mit 2 hamers ende enen operknecht 4 dagen lanck, hem t'samen elcx dages gegeven 11 placken; facit

58 sc 8 d

 

Item in die anderde weke dairan gewrocht bij Wouter voirscr. opter stede huus mit 2 deckhamers ende enen operknecht twie dagen lanck, hem t'samen elke dages gegeven 11 placken; facit

29 sc 4 d

 

Item in de weke dairan bij Wouter voirsr. geleydect mit 2 deckhamers ende enen operknecht 4 dagen lanc, 'sdaichs om 11 placken als voirscr. is; facit

58 sc 8d

 

Item in die weke dairan bij Wouter voirscr. noc geleydect opter stede huus mit 2 deckhamers ende enen operknecht oic 4 dagen lanc, hem t'samen gegeven 'sdaichs 11 placken; facit

58 sc 8d

 

Item in die weke dairan decte Wouter voirscr. mit 3 deckhamers ende enen operknecht 3 dagen lanck, 'sdaichs all t'samen om 16 placken. Ende noch mit 2en deckhamers ende enen operknecht 3 dagen lanc, 'sdaichs t'samen om 11 placken. Facit in als

5 £ 8 sc

 

Item in die weke dairan geleydect bij Wouter mit 3 deckhamers ende enen operknecht 5 dagen lanc, hemluyden gegeven elcx dages 16 placken; facit

5 £ 6 sc 8 d

 

Item in die weke dairan wrochte Wouter voirscr. mit 3 deckhamers ende enen operknecht 3 dagen lanck, 'sdaichs t'samen om 16 placken. Ende noch 3 dagen mit 2 hamers ende enen operknecht, 'sdaichs t'samen om 11 placken. Facit in als

5 £ 8 d

 

 
Summa 26 £ 8 d

 

 

    149    

149

Item in die weke dairan bij Wouter geleydect opter voirscr. stede huus mit 3 deckhamers ende enen operknecht 3 dagen lanc, 'sdaichs al t'samen om 16 placken. Ende noch mit twie deckhamers ende enen operknecht enen dach om 11 placken. Facit t'samen

3 £ 18 sc 8 d

 

Item in die weke dairan wrochte Wouter mit 2 deckhamers ende enen operknecht 6 dagen lanc, 'sdaichs t'samen om 11 placken; facit

4 £ 8 sc

 

In die weke dairan wrochte Wouter voirscr. mit 2 deckhamers ende enen operknecht 5 dagen lanc, 'sdaichs t'samen om 11 placken. Ende bij enen ander man gewrocht 2 dagen, 'sdaichs om 5 placken. Facit t'samen

4 £ 6 sc 8 d

 

Item in die weke dairan wrochte Wouter mit 2 deckhamers ende enen operknecht 5½ dach, 'sdaichs t'samen om 11 placken; facit

4 £ 8 sc

 

Item in die weke dairan bij Wouter gewrocht opter stede huus mit 2 hamers ende enen operknecht 5 dagen, 'sdaichs t'samen om 11 placken; facit

3 £ 13 sc 4 d

 

Item in die weke voir Sinte Mairten heeft Wouter gestopt opter stede huus mit 2 dechamers ende enen operknecht 6 dagen lanck, hen t'samen elcx dages gegeven 10 placken; facit

4 £

 

Item noch bij Wouter voirscr. gewrocht mit 2 hamers ende enen operknecht om dat huustgen te decken onder die Hoghewoirtspoort, dair der stede scip onder leyt, 3 dagen lanc, hem t'samen 'sdaichs gegeven 10 placken; facit

40 sc

 

 
Summa 26 £ 7 sc 4 d

 

149v

149v

 

Uutgegeven van glasen ende glasemaken, gelijcke als hierna bescreven volcht

 

Item bij beveel van den burgermeesteren betailt Geryt Hoechstrait van dat hij vermaict heeft die wapen van mijnen vrou van Charlois, die staet optie nije sale van der stede huus, 10 placken; facit

13 sc 4 d

 

Item bij Dirc van Werve gemaict een nyeu glas van 7 voet op die Zijlpoort, den voet om 3½ groot, ende aldair verloodt 1 out glas van 4 voet, den voet om 2 groot; facit t'samen

21 sc 8 d

 

Item bij Dirc voirscr. gemaict optie pertse een nije glas van 6 voet, die voet 3½ groot, ende aldair verloodt 1 out glas van 8 voet, 2 groot; facit t'samen

24 sc 8 d

 

Item bij Lam Pennync op die pertse gemaict 2 nije glasen houdende t'samen 12 voet, den voet 3½ groot, ende aldair verloodt 1 out glas van 9 voet, den voet 2 groot; facit t'samen

40 sc

 

Item bij Lambrecht voirscr. gemaict optie Reynsburgerpoort een nije glas van 7 voet emde aldair verloodt 1 out glas van 4 voet, van elke voet gegeven als voirscreven stait; facit

21 sc 8 d

 

Item bij Lambrecht voirscr. noc 1 raem verloodt optie oude raetcamer onder den toern, houdende 5 voet, den voet om 2 groot. Ende aldair gestopt 35 ruyten. Item in Jan Philipszs' camer 19 ruyten ende beneden in den scepencamer 9 ruyten, elke ruyte om 3 pennync. Facit t'samen

22 sc 5 d

 

 
Summa 7 £ 3 sc 9 d

 

 

    150    

150

 

Metselairs, operluyden ende delvers die gewrocht hebben an dat pyshuus ende an die lootse die gemaict is after an der stedehuustorn op 't erve dat Symon Heynricxzs' was

 

Item eerst gewrocht ende gemetselt bij Martijn stienhouwer, 6 dagen lanck, 'sdaichs om 10 groot; facit

40 sc

 

Item bij Bertout geopert 6 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

24 sc

 

Item bij Pieter Spillemaker oic gemetselt 6 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

40 sc

 

Item bij Martijn voirscr. aldair noch gemetselt 6 dagen lanc, 'sdages om 10 groot; facit

40 sc

 

Item bij Pieter Spillemaker oic gemetselt 6 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

40 sc

 

Item bij Bertout die operknecht aldair geopert ende gewrocht 6½ dach, 'sdaichs om 6 groot; facit

26 sc

 

Item bij Geryt die tegeldecker optie voirscr. lootse getegeldect, 1½ dach lanc, 'sdaichs om 10 groot; facit

10 sc

 

Item bij Heynric die tegeldecker oic getegeldect, 1½ dach, 'sdaichs om 10 groot; facit

10 sc

 

Item bij IJsbrant die operknecht henluyden geopert 1½ dach lanc, 'sdaichs om 6 groot; facit

6 sc

 

 
Summa 11 £ 16 sc

 

150v

150v

 

Werckluyden die gewrocht hebben in die graft van den vangenisse van den Stien, scoen te maken ende 't fondement van den muyr te delven

 

Eerst bij Clais Lapper, gedolven 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Item Lou Claesz, gedolven 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Item Jan Claesz, gedolven 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Item Jan die Zeelander, gedolven 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

   

Noch delvers ende aerdedragers die gewrocht hebben an die voirscr. Stiengraft

 

Item bij Claes Lapper, 4 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Item bij Lou Claesz, 4 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Jan Claeszoen, 4 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Jan die Zeelander, 4 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Jan Dircxz, 4 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Aernt 'mijn heer', 4 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Aernt Conijn, 4 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Jan Screvel, 4 dagen, 'sdaichs om 4 groot; facit

10 sc 8 d

   

Metselairs die gewrocht hebben an den rynckmuyr ende an die poirte van den vangenesse gehieten den Stien

 

Item eerst bij Martijn stienhouwer, gewrocht 3½ dach, 'sdaichs om 10 groot; facit

23 sc 4 d

 

Item bij Pieter van Aken, gewrocht 3 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

20 sc

 

Item Coppijn metselair, 3½ dach, 'sdaichs om 10 groot; facit

23 sc 4 d

 

Item Wouter Vinc, 3 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

20 sc

 

Mertijns grote knecht, 3½ dach, 'sdaichs om 10 groot; facit

23 sc 4 d

 

Piet Costijnsz, 3½ dach, 'sdaichs om 10 groot; facit

23 sc 4 d

 

 
Summa 18 £ 8 sc

 

 

    151    

151

Pieter Spillemaker, 3½ dach, 'sdaichs om 10 groot; facit

23 sc 4 d

 

Item Merijns' jonge knechtgen, gemetselt 3½ dach, 'sdaichs om 3½ groot; facit

8 sc 2 d

   

Operluyden die die voirscr. metselairs geopert hebben

 

Item Allert 'mijnheer', geopert 3½ dach, 'sdaichs om 7 groot; facit

16 sc 4 d

 

Item Jacob Tant, 3½ dach, 'sdaichs om 7 groot; facit

16 sc 4 d

   

Metselairs die noch gewrocht hebben an die voirscr. ryncmuyr ende poirte van den Stien

 

Item Martijn stienhouwer, 5 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Pieter van Aken, 5 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Coppijn Bout Nellenz, 5 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Wouter Vinc, 5 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Pieter Costijnsz, 5 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Pieter Spillemaker, 4 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Claes Heynricxz, 4 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Jan Potter, Mertijns knecht, 5 dagen, 'sdaichs om 8 groot; facit

26 sc 8 d

 

Mertijns jonge knechtgen, 5 dagen, 'sdaichs om 3½ groot; facit

11 sc 8 d

 

Pieter van Akens' zoentgen, 5 dagen, 'sdaichs om 3 groot; facit

10 sc

 

 
Summa 16 £ 12 sc 6 d

 
   

Operluyden, delvers ende aerdedragers die noch gewrocht hebben an den voirscr. Stiengraft ende anders

151v

151v

Item eerst bij Jacob Tant, 5 dagen om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Item eerst bij Jacob Tant, 5 dagen om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Item 'mijn joncheer', 5 dagen om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Item Dirc Duycker, 5 dagen om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Item Claes Lapper, 5 dagen om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan die Zeelander, 5 dagen om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Lou Claesz, 5 dagen om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan Dircxz, 5 dagen om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Aernt 'mijnheer'5 dagen om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Aernt Conijn, 5 dagen om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Willem Jansz, 5 dagen om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan Screvel, 5 dagen om 4 groot; facit

13 sc 4 d

   

Metselairs die noch gewrocht hebben an dat voirscr. werck van den Stien

 

Item bij Martijn stienhouwer, 5 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Pieter van Aken, 5 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Coppijn Bout metselair, 5 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Wouter Vinc, 5 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Pieter Costijnsz, 5 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Claes Heynricxz, 5 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Pieter van der Spyl, 4 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Jan Potter, Mertijns knecht, 5 dagen, 'sdaichs om 8 groot; facit

26 sc 8 d

 

Mertijns jonge knechtgen, 5 dagen, 'sdaichs om 3½ groot; facit

11 sc 8 d

 

Pieter van Akens' zoentgen, 5 dagen, 'sdaichs om 3 groot; facit

10 sc

 

 
Summa 27 £ 11 sc 8 d

 

 

    152    

152

 

Operluyden, delvers ende aerdedragers die noch gewrocht hebben an 't werck van den voirscr. Stien

 

Item Dirc Duycker, 5 dagen om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jacob Tant, 5 dagen om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

'Mijn Joncheer', 5 dagen om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Claes Lapper, 5 dagen om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Lou Claesz, 5 dagen om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan Claesz, 5 dagen om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan die Zeelander, 5 dagen om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan Screvel, 5 dagen om 4 groot; facit

13 sc 4 d

   

Metselairs die noch gewrocht hebben an 't werck van den voirscr. Stien

 

Item Martijn stienhouwer, 4 dagen 3 quartier, 'sdaichs om 10 groot; facit

31 sc 8 d

 

Pieter van Aken, 4 dagen 3 quartier, 'sdaichs om 10 groot; facit

31 sc 8 d

 

Coppijn Bout Nellenz, 4 dagen 3 quartier, 'sdaichs om 10 groot; facit

31 sc 8 d

 

Wouter Vinc, 4 dagen 3 quartier, 'sdaichs om 10 groot; facit

31 sc 8 d

 

Pieter Costijnsz, 4 dagen 3 quartier, 'sdaichs om 10 groot; facit

31 sc 8 d

 

Claes Heynricxz, 4 dagen 3 quartier, 'sdaichs om 10 groot; facit

31 sc 8 d

 

Pieter Spyl, 4 dagen 3 quartier, 'sdaichs om 10 groot; facit

31 sc 8 d

 

Jan Potter, Mertijns knecht, 5 dagen, 'sdaichs om 8 groot; facit

26 sc 8 d

 

Mertijns jonge knechtgen, 5 dagen, 'sdaichs om 3½ groot; facit

11 sc 8 d

 

Pieter van Akens' zoentgen, 5 dagen, 'sdaichs om 3 groot; facit

10 sc

   

Noch operluyden in 't voirscr werck

 

Dirc Duycker, 4 dagen 3 quartier, 'sdaichs om 7 groot; facit

22 sc 2 d

 

Jacob Tant, 4 dagen 3 quartier, 'sdaichs om 7 groot; facit

22 sc 2 d

 

Mijn Joncheer, 4 dagen 3 quartier, 'sdaichs om 7 groot; facit

22 sc 2 d

 

 
Summa 25 £ 13 sc 2 d

 

152v

152v

Claes Lapper, 4 dagen 3 quartier, 'sdaichs om 7 groot; facit

22 sc 2 d

 

Lou Claesz, 4 dagen 3 quartier, 'sdaichs om 7 groot; facit

22 sc 2 d

 

Jan Claesz, 4 dagen 3 quartier, 'sdaichs om 7 groot; facit

22 sc 2 d

 

Jan die Zeelander, 4 dagen 3 quartier, 'sdaichs om 7 groot; facit

22 sc 2 d

 

Jan die Vryese, 3½ dach, 'sdaichs om 7 groot; facit

16 sc 4 d

 

Jan Screvel, 4 dagen 3 quartier, 'sdaichs om 4 groot; facit

12 sc 8 d

   

Noch metselairs die an den voirscr. Stien gewrocht hebben

 

Item bij Martijn stienhouwer, 4 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Pieter van Aken, 4 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Coppijn Bout Nellenz, 4 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Pieter Costijnsz, 4 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Pieter Spille, 4 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Jan Potter, Martijns knecht, 4 dagen, 'sdaichs om 8 groot; facit

21 sc 4 d

 

Mertijns jonge knechtgen, 4 dagen, 'sdaichs om 3½ groot; facit

9 sc 4 d

 

Pieter van Akens' zoentgen, 4 dagen, 'sdaichs om 3 groot; facit

8 sc

   

Noch operluyden die gewrocht hebben in 'tselve werck

 

Item Dirck Duycker, 4 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Mijn Joncheer, 4 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Jan die Zeelander, 4 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Claes die Lapper, 4 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Jan Screvel, 4 dagen, 'sdaichs om 4 groot; facit

10 sc 8 d

 

 
Summa 18 £ 15 sc

 

 

    153    

153

 

Noch metselairs die an den voirscr. Stien gewrocht hebben

 

Item bij Martijn stienhouwer, 4 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Pieter van Aken, 4 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Coppijn Bout Nellenz, 4 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Pieter Kerstantsz, 4 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Pieter Spillemaker, 4 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Mertijns jonge knechtgen, 4 dagen, 'sdaichs om 3½ groot; facit

9 sc 4 d

 

Pieter van Akens' zoentgen, 4 dagen, 'sdaichs om 3 groot; facit

8 sc

   

Noch operluyden die in 'tselve werck gewrocht hebben

 

Item Dirck Duycker, 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

16 sc

 

'Mijn Joncheer' Allert, 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

16 sc

 

Claes die Lapper, 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

16 sc

 

cleyn corte Jannetgen, 1½ dach, 'sdaichs om 6 groot; facit

6 sc

 

Jan Screvel, 4 dagen, 'sdaichs om 4 groot; facit

10 sc 8 d

   

Noch metselairs die gewrocht hebben an den voirscr. Stien van den vangenesse

 

Item bij Martijn stienhouwer, 4 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Pieter van Aken, 4 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Coppijn Bout Nellenz, 4 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Pieter Costijnsz, 4 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Pieter Spille, 4 dagen, 'sdaichs om 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Jan Mertijns knecht, 4 dagen, 'sdaichs om 3½ groot; facit

9 sc 4 d

 

Pieter van Akens' zoentgen, 4 dagen, 'sdaichs om 3 groot; facit

8 sc

 

 
Summa 18 £ 6 sc

 

153v

153v

 

Operluyden die an den voirscr. Stien gewrocht hebben

 

Item Dirck Duycker, 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

16 sc

 

'Mijn Joncheer' Allert, 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

16 sc

 

Claes die Lapper, 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

16 sc

 

cleyn corte Jan, 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

16 sc

 

Jan Screvel, 4 dagen, 'sdaichs om 4 groot; facit

10 sc 8 d

   

Noch metselairs die an den voirscr. Stien gewrocht hebben

 

Item Martijn stienhouwer, 6 dagen, 'sdaichs om 8 groot; facit

32 sc

 

Pieter van Aken, 6 dagen, 'sdaichs om 8 groot; facit

32 sc

 

Pieter Costijnsz, 6 dagen, 'sdaichs om 8 groot; facit

32 sc

 

Pieter Spille, 6 dagen, 'sdaichs om 8 groot; facit

32 sc

 

Coppijn Bout Nellenz, 2½ dach, 'sdaichs om 8 groot; facit

13 sc 4 d

 

Jan Mertijns knecht, 6 dagen, 'sdaichs om 3½ groot; facit

14 sc

 

Pieter van Akens' zoentgen, 6 dagen, 'sdaichs om 3 groot; facit

12 sc

   

Operluyden die an den voirscr. Stien gewrocht hebben

 

Item Dirck Duycker, 6 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

24 sc

 

'Mijn Joncheer' Allert, 6 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

24 sc

 

Claes die Lapper, 5 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

20 sc

 

Jan die cleyne Petyt, 6 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

24 sc

 

Jan Screvel, 6 dagen, 'sdaichs om 4 groot; facit

16 sc

 

 
Summa 17 £ 10 sc

 

 

    154    

154

 

Noch metselairs die gewrocht hebben an den voirscr. Stien van den vangenesse

 

Item Martijn stienhouwer, 6 dagen, 'sdaichs om 8 groot; facit

32 sc

 

Pieter van Aken, 6 dagen, 'sdaichs om 8 groot; facit

32 sc

 

Pieter Costijnsz, 6 dagen, 'sdaichs om 8 groot; facit

32 sc

 

Pieter Spille, 6 dagen, 'sdaichs om 8 groot; facit

32 sc

 

Coppijn Bout Nellenz, 2½ dach, 'sdaichs om 8 groot; facit

13 sc 4 d

 

Jan Mertijns knecht, 6 dagen, 'sdaichs om 3½ groot; facit

14 sc

 

Pieter van Akens' zoentgen, 6 dagen, 'sdaichs om 3 groot; facit

12 sc

   

Operluyden die gewrocht hebben in 'tselve werck van den Stien

 

Item Dirck Duycker, 6 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

24 sc

 

'Mijn Joncheer' Allert, 6 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

24 sc

 

Claes die Lapper, 5 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

20 sc

 

Jan die cleyne Petyt, 6 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

24 sc

 

Jan Screvel, 6 dagen, 'sdaichs om 4 groot; facit

16 sc

   

Noch metselairs die gewrocht hebben in 't werck van de voirscr. Stien ende om tafelment optie muyren te leggen

 

Item Martijn stienhouwer, 3 dagen, 'sdaichs om 8 groot; facit

16 sc

 

Item Pieter Spillemaker, 2½ dach, 'sdaichs om 8 groot; facit

13 sc 4 d

 

Jan Martijns' knecht, 2½ dach, 'sdaichs 3½ groot; facit

5 sc 10 d

   

Noch operluyden gewrocht in 'tselve werck

 

Jan die Zeelander, 3 dagen, 'sdaichs 5 groot; facit

10 sc

 

Claes die Lapper, 3 dagen, 'sdaichs 5 groot; facit

10 sc

 

Jan Claesz, 3 dagen, 'sdaichs 5 groot; facit

10 sc

 

Jan Screvel, 3 dagen, 'sdaichs 4 groot; facit

8 sc

 

 
Summa 17 £ 8 sc 6 d

 

154v

154v

 

Uutgegeven van baggeren ende van die vest after 't Nuwelant dieper te delven. Ende is begonnen 'sdaichs na ... Martini Anno '63 bij den arbeytsluyden die hierna bescreven staen

   

In die eerste weeke

 

Item gewrocht bij Claes Lapper, 2½ dach, 'sdaichs 7 groot; facit

11 sc 8 d

 

Item Lou Claesz gebaggert, 2½ dach, 'sdaichs 7 groot; facit

11 sc 8 d

 

Item Jan Claesz gewrocht, 2½ dach, 'sdaichs 7 groot; facit

11 sc 8 d

 

Jan die Zeelander, 2½ dach, 'sdaichs 7 groot; facit

11 sc 8 d

 

Jan Screvel gewrocht, 2½ dach, 'sdaichs 4 groot; facit

6 sc 8 d

   

In die anderde weke gedolven

 

Claes die Lapper, 6 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

28 sc

 

Lou Claesz, 6 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

28 sc

 

Jan Claesz, 6 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

28 sc

 

Jan die Zeelander, 6 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

28 sc

 

Jan Screvel, 6 dagen, 'sdaichs om 4 groot; facit

16 sc

   

In die derde weke gedolven ende gebaggert

 

Claes die Lapper, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Lou Claesz, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan Claesz, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan die Zeelander, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan Screvel, 5 dagen, 'sdaichs om 4 groot; facit

13 sc 4 d

   

In die 4e weke gedolven ende gebaggert

 

Claes die Lapper, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Lou Claesz, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

 
Summa 16 £ 14 sc 8 d

 

 

    155    

155

Jan Claesz, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan die Zeelander, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan Screvel, vijff dagen, 'sdaichs om 4 groot; facit

13 sc 4 d

 

Item bij beveel van den burgermeesteren gegeven Claes Claiszoen, Jan van der Wou ende Willem Gerytsz als van dammen ende te baggeren die graft van den Stien, t'samen

8 £

   

Noch werckluyden die gebaggert ende gedolven hebben in 't voirscr. werck

 

Claes die Lapper, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Lou Claesz, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan Claesz, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan die Zeelander, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan Screvel, 5 dagen, 'sdaichs om 4 groot; facit

13 sc 4 d

 

Item heeft Lou Claesz noch gewrocht in die seste weke dairna in der stede raemgraften om die schoen te maken ende te baggeren 5 dagen lanc, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

 
Summa 17 £ 10 sc

 

155v

155v

 

Baggersluyden die gebaggert hebben in die Wasschersvest, ende begonnen op Synte Mairgrietendach

   

In die eerste weke hebben ghebaggert

 

Eerst Jan Dircxz, 4 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Aernt 'Mijn heer', 4 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Aernt Conijn, 3 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

14 sc

 

Aelbrecht Jansz, 2 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

9 sc 4 d

 

Jans Harmansz, 3 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

14 sc

   

Baggersluyde in die anderde weke

 

Jan Dircxz, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Aernt 'Mijn heer', 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Aernt Conijn, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan Harmansz, 5 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Dirc van Dort, 5 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Willem Jansz, 5 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Aelbrecht Jansz van der Vat, 4 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

18 sc 8 d

   

Noch baggersluyde die in 'tselve werck gewrocht hebben in die 3e weke

 

Jan Dircxz, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Aernt 'Mijn heer', 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan Harmansz, 5 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Aelbert van der Vat, 5 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Aernt Conijn, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Willem Jansz, 5 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Dirc van Dort, 5 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Aelbert operman, 3 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

14 sc

 

 
Summa 20 £ 10 sc 8 d

 

 

    156    

156

 

Baggersluyde die in 'tselve werck gewrocht hebben in die 4e weke

 

Item Jan Dircxz, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Aernt 'Mijn heer', 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan Harmansz, 5 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Aelbert van der Vat, 5 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Aernt Conijn, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Willem Jansz, 5 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Dirck van Dort, 5 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Aelbert die operman, 5 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

23 sc 4 d

   

Noch baggersluyde die in 'tselve werck gewrocht hebben in die 5te weke

 

Item Jan Dircxz, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Aernt 'Mijn heer', 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan Harmansz, 5 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Aelbert Vat, 5 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Aernt Conijn, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Willem Jansz, 5 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Dirc van Dort, 5 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Aelbert die operman, 5 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan Screvel, 5 dagen, 'sdaichs 4 groot; facit

13 sc 4 d

   

Noch baggersluyde in die 6te weke

 

Aelbert Jansz, 4 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Jan Harmansz, 4 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Dirc van Dort, 4 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Aelbrecht die operman, 4 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

 
Summa 23 £ 1 sc 4 d

 

156v

156v

 

Noch baggersluyde in 'tselve werc die gewrocht hebben in die 7de weke

 

Aelbert Jansz, 5 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan Harmansz, 5 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Dirc van Dort, 5 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Heynric van Leeu, 5 dagen, 'sdaichs 7 groot; facit

23 sc 4 d

   

Noch baggersluyde in 'tselve werc die gewrocht hebben in die 8te weke

 

Aelbert Jansz, , 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan Harmansz, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Dirc van Dort, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Heynric van Leeu, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan Dircxz, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Willem Jansz, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Aernt Conijn, 2½ dach, 'sdaichs om 7 groot; facit

11 sc 8 d

 

Aernt 'Mijn heer', 2½ dach, 'sdaichs om 7 groot; facit

11 sc 8 d

 

Lapper witmaker, 2 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

9 sc 4 d

 

Bertout die operman, 1½ dach, 'sdaichs om 7 groot; facit

7 sc

 

Item alzoe bij beveel van burgermeesteren gebaggert is die binnevestgraft after Maerndorp, dair die homans die dairtoe geordineert waeren of t' rekenynge gebrocht hebben 82 dachueren van enen persoen die zij 'sdaichs te loen gegeven hebben 7 groot, beloipt 19 £ 2 sc 8 d. Ende ditselve werck heeft gecost te dammen ende te oosen 4 £. Comt t'samen 23 £ 2 sc 8 d, dairof van der stede wegen bij beveel van den burgermeesteren die een helft betailt is ende beloipt

11 £ 11 sc 4d

 

 
Summa 25 £ 4 sc 4 d

 

 

    157    

157

 

Noch baggersluyde die in 't voirscr. werck gewrocht hebben in die 9de weke

 

Jan Dircxz, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Willem Jansz, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan Harmansz, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Aelbert Jansz, , 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Dirc van Dort, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Heynric van Leeu, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Baernt die Lapper, 5 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Baertout Willemsz, 4 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

18 sc 8 d

   

Noch baggersluyde die in 't voirscr. werck gewrocht hebben in die 10de weke

 

Jan Dircxz, 4 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Willem Jansz, 4 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Jan Harmansz, 4 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Aelbert Jansz, 4 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Dirc van Dort, 4 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Heynric van Leeu, 4 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Garbrant, die Lappersz, 4 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Jan die Vryese, 4 dagen, 'sdaichs om 7 groot; facit

18 sc 8 d

   

Noch baggersluyde die in 't voirscr. werck gewrocht hebben in die 11te weke

 

Jan Dircxz, 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

16 sc

 

Willem Jansz, 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

16 sc

 

Jan Harmansz, 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

16 sc

 

Aelbert Jansz, 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

16 sc

 

 
Summa 19 £ 15 sc 4 d

 

157v

157v

Dirc van Dort, 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

16 sc

 

Heynric van Leeu, 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

16 sc

 

Garbrant, Lappersz, 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

16 sc

 

Jan die Vryese, 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

16 sc

   

Baggersluyde in de 12te weke

 

Jan Dircxz, 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

16 sc

 

Willem Jansz, 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

16 sc

 

Jan Harmansz, 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

16 sc

 

Aelbert Jansz, 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

16 sc

 

Dirc van Dort, 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

16 sc

 

Heynric van Leeu, 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

16 sc

 

Garbrant, Lappersz, 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

16 sc

 

Jan die Vryese, 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

16 sc

   

Baggerluyde in die 13te weke

 

Jan Dircxz, 6 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

24 sc

 

Willem Jansz, 6 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

24 sc

 

Jan Harmansz, 6 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

24 sc

 

Aelbert Vat, 6 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

24 sc

 

Dirc van Dort, 6 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

24 sc

 

Heynric van Leeu, 6 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

24 sc

 

Garbrant die Lapper, 6 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

24 sc

 

Jan die Vryese, 6 dagen, 'sdaichs om 6 groot; facit

24 sc

 

 
Summa 19 £ 4 sc

 

 

    158    

158

 

Uutgegeven van der stede straten te doen maken ten plaetsen hierna bescreven. Ende oic van graeuwen harden Brabantsche stien dairtoe te schueren; des hebben die straetmakers gewrocht bij der roede. Ende die operluyde ende andere arbeyders die aerde ende zant gecroden hebben om die bruggen ende straten dair men gestrait heeft te hogen; hebben al gewrocht in dachueren van weeke te weeke als hierna volcht

 

Eerst bij Gouter die straetmaker geschuert 24 roeden Brabantsche straetstien om te verstraten an die brugghe van der Zijlpoort. Ende noch 11 roeden geschuert om te verstraten an die Bostelbrugge, van elke roede 6 placken. Facit

14 £

 

Item hebben Gouter die straetmaker, Geryt Gerytsz ende Jan Jacobsz die nuwe straeten gemaict an die brugge bij de Zijlpoort, dairof zij geloent zijn bij der roede, des beloipt die voirscr. straete 59 roeden, van elke roede gegeven 10 groot. Facit

19 £ 13 sc 4 d

 

Item bij Coppijn die metselair gestraet optie brugge bij der Hogewoirtspoort ende voir Onser Vrouwenhuustgen aldair t'samen 2 roeden. Item in die Zijlpoort ende dairvoir 6½ roede. Ende voir die brugge ende poorte van den Stien 8½ roede. Comt t'samen 17 roeden, van elke roede hem ende den operman t'samen gegeven 12 groot. Facit

6 £ 16 sc

 

 
Summa 40 £ 9 sc 4 d

 

158v

158v

Item bij Coppijn voirscr. die streat vermaict voir der stede huus dair hij an gewrocht heeft mit enen operknecht 1½ dach lanc, hem t'samen dairof gegeven 9 placken; facit

12 sc

 

Item bij Coppijn die metselair noch gestraet in der stede ramen, 19 ramen ende een dwersstraet; ende noch bij planckiers, elke planckier voor enen raem gerekent. Comt t'samen 27 ramen mit die dwersstraet, hem gegeven van elken raem te straten 4 placken. Facit

7 £ 4 sc

 

 
Summa 7 £ 16 sc

 

 

    159    

159

 

Uutgegeven van der arbeyders dachueren die den voirscr. straetmakers gedient hebben ende die aerde ende zant gecroden hebben ende gedragen hebben om die straten te hogen.

 

Item in die eerste weke geopert bij Claes die Lapper, 5 dagen, 'sdaichs om 5 groot; facit

16 sc 8 d

 

Item Jan Claesz, 5 dagen, 'sdaichs om 5 groot; facit

16 sc 8 d

 

Jan die Zeelander, 5 dagen, 'sdaichs om 5 groot; facit

16 sc 8 d

 

Claes die Lappers'z, 3 dagen, 'sdaichs om 2 groot; facit

4 sc

 

Jan Screvel, 5 dagen, 'sdaichs om 4 groot; facit

13 sc 4 d

 

Item in die 2e weke bij Claes die Lapper gewrocht 3 dagen, 'sdaichs om 5 groot; facit

10 sc

 

Jan Claesz, 3 dagen, 'sdaichs om 5 groot; facit

10 sc

 

Jan die Zeelander, 3 dagen, 'sdaichs om 5 groot; facit

10 sc

 

Claes die Lappers'z, 3 dagen, 'sdaichs om 2 groot; facit

4 sc

 

Jan Screvel, 3 dagen, 'sdaichs om 4 groot; facit

8 sc

 

Item in die 3e weke gewrocht bij Claes die Lapper 6 dagen, 'sdaichs om 5 groot; facit

20 sc

 

Jan Claesz, 6 dagen, 'sdaichs om 5 groot; facit

20 sc

 

Jan die Zeelander, 6 dagen, 'sdaichs om 5 groot; facit

20 sc

 

Claes die Lappers'z, 5 dagen, 'sdaichs om 2 groot; facit

6 sc 8 d

 

Jan Screvel, 6 dagen, 'sdaichs om 4 groot; facit

16 sc

 

Item in die 4e weke wrochte Claes die Lapper 4 dagen, 'sdaichs om 5 groot; facit

13 sc 4 d

 

Jan Claesz, 4 dagen, 'sdaichs om 5 groot; facit

13 sc 4 d

 

Jan die Zeelander, 4 dagen, 'sdaichs om 5 groot; facit

13 sc 4 d

 

Claes die Lappersz, 4 dagen, 'sdaichs om 2 groot; facit

5 sc 4 d

 

Jan Screvel, 4 dagen, 'sdaichs om 4 groot; facit

10 sc 8 d

 

 
Summa 12 £ 8 sc

 

159v

159v

Item in die 5te weecke wrochte Claes Lapper, 6 dagen; Jan Claesz, 6 dagen, elke om 5 groot 'sdaichs. Item Claes die Lappers'z, 6 dagen, 'sdaichs om 2 groot ende Jan Screvel, 6 dagen, 'sdaichs om 4 groot. Facit t'samen

3 £ 4 sc

 

Item in die 6te weecke wrochte Claes Lapper 2½ dach; Jan Claesz 2½ dach; Allert die operman 2½ dach, elke om 6 groot ende Jan Screvel 2½ dach, 'sdaichs 4 groot; facit

36 sc 8 d

 

Item in die 7e weecke wrochte Claes Lapper, 4 dagen; Jan Claesz, 6 dagen; elke om 6 groot 'sdaichs, ende Jan Screvel 6 dagen 'sdaichs om 4 groot. Facit t'samen

2 £ 16 sc

 

Item in die 8te weecke wrochte Claes Lapper, 5 dagen; Jan van Sinte Truyen, 2 dagen, elke om 6 groot 'sdaichs, ende Jan Screvel, 6 dagen, 'sdaichs om 4 groot. Facit t'samen

46 sc 4 d

 

Item in die 9e weecke wrochte Claes Lapper enen dach, Jan Claesz enen dach, elke om 6 groot 'sdaichs, ende Jan Screvel oic enen dach, 'sdaichs om 4 groot. Facit t'samen

10 sc 8 d

 

 
Summa 10 £ 8 sc 8 d

 

 

    160    

160

 

Tymmerluyde dachueren die gewrocht zijn in der stede werck ende oirbaer tot zulken plaetsen als hiernae bescreven volcht

 

Eerst bij Jan Heyndricxz die tymmerman gewrocht an die lootse after an der stede toern ende in 't huus dat Symon Heynricxzs' was, dair men die wage in hilt, 8½ dach lanc, 'sdaichs om 10 groot. Ende Jacob Harmansz hieran 8 dagen lanc, oic 'sdaichs om 10 groot. Item bij Jan Heynricxzs' knecht getymmert 8½ dach, 'sdaichs om 9 groot. Facit t'samen

8 £ 1 sc

 

Item bij Jacob Harmansz noch gewrocht mit enen knecht an die poorten van der stede ramen ende in die schole 1 dach lanc, hem mit sijn knecht dairof gegeven 9½ placken. Item Jan Screvel in 't voirscr. werck geopert enen dach om 4 groot. Facit t'samen

15 sc 4 d

 

Item bij Goeswijn die houtzager ende Jan Schermer hout gesaecht totter voirscr. lootse ende anders 2 dagen lanck, hem t'samen 'sdaichs gegeven 15 groot. Ende noch gesneden 15 sneden houts die 3 sneden voir 1 stuver. Facit

26 sc 8 d

 

 
Summa 10 £ 3 sc

 

160v

160v

 

Tymmerluyde dachueren die gewrocht hebben an dat leydackhout ende an dat decken optie pertse; ende begonnen te wercken in die weke van Sinte Jacob

 

Item in die eerste weecke bij Jan die tymmerman gewrocht 5 dagen, 'sdaichs om 10 groot. Ende bij Jans' knecht 5 dagen, 'sdaichs om 9 groot. Facit t'samen

3 £ 3 sc 4 d

 

Item in die anderde weecke wrochte Jan voirscr. vijf dagen, 'sdaichs om 10 groot. Item Jans' knecht 5 dagen ende Jans'z(oen) 3 dagen, elkeom 9 groot 'sdaichs. Facit t'samen

4 £ 1 sc 4 d

 

Item in die derde weecke wrochte Jan Heynricxz 5 dagen, 'sdaichs om 10 groot. Item Heynric zijn zoen 5 dagen ende Jans' knecht 5 dagen, elke om 9 groot 'sdaichs. Facit

4 £ 13 sc 4 d

 

Item in die 4de weecke wrochte Jan voirscr. 4 dagen, 'sdaichs om 10 groot, Heynric zijn zoen oic 4 dagen ende Dirck, Jans' knecht 4 dagen, elke om 9 grote 'sdaichs. Facit t'samen

3 £ 13 sc 8 d

 

Item in die 5te weecke wrochte Jan Heynricxz noch 5 dagen, 'sdaichs om 10 groot ende Jacob Harmansz 4 dagen, 'sdaichs oic om 10 groot; facit

3 £

 

Item in dieselve 5te weecke wrochte Heynric Jan tymmermans'z 5 dagen, ende Dirc, Jan tymmermans' knecht oic 5 dagen, elke om 9 groot 'sdaichs; facit

3 £

 

Item in die 6te weecke wrochte Jan Heynricxz noch optie pertse 4 dagen, 'sdaichs om 10 groot ende Heynric Jans' zoen oic 4 dagen, 'sdaichs om 9 groot; facit

2 £ 10 sc 8 d

 

 
Summa 24 £ 3 sc 4 d

 

 

    161    

161

Item in die 7de weecke heeft Jan Heynricxz noch gewrocht optie pertse om dat leydackhout te bereeden ende an te slaen, 6 dagen lanc. Ende Heynric Jans'z oic 6 dagen, hem t'samen elcx dages gegeven 15 groot. Facit

3 £

 

Item in die 8e weecke wrochte Jan Heynricxzoen in 't werck voirscr. 1½ dach lanc, 'sdaichs om 8 groot; Heynric Jans' zoen 1½ dach ende Dirc Jans' knecht 1½ dach, elke om 7 groot 'sdaichs. Facit t'samen

22 sc

 

Item in die 9e weecke wrochte Heynric Jans' zoen 2 dagen in 't voirscr. werck ende Dirc, Jans' knecht oic 2 dagen, elke om 7 groot 'sdaichs; facit

18 sc 8 d

 

Item in die 10e weecke gewrocht Jan Heynricxz an dat voirscr. leydackhout op die pertse 6 dagen lanc, 'sdaichs om 8 groot. Item Heyndric Jans'z oic 6 dagen ende Dirc, Jans' knecht 6 dagen, elke om 7 groot ''sdaichs. Facit t'samen

4 £ 8 sc

 

 
Summa 9 £ 8 sc 8 d

 

161v

161v

 

Tymmerluyde dachueren die gewrocht hebben in der stede ramen an die platinge ende planckiers in die voirscr. ramen, ende voirt an dat raemhuus gelijcken als hierna bescreven volcht

 

Item in die eerste weecke wrochte Jan Heyndricxz die tymmerman 5 dagen ende Jacob Harmansz 1½ dach, elke om 10 groot 'sdaichs. Item Heynric Jan tymmermans' zoen 5 dagen; Dirck Jans' knecht oic 5 dagen ende Harman, Jacob Harmanszs' knecht 1½ dach, elke om 9 groot 'sdaichs. Facit t'samen

5 £ 12 sc 4 d

 

Item in die anderde weecke wrochte Jan die tymmerman 5 dagen, Jacob Harmansz 4 dagen ende Engebrecht die tymmerman oic 5 dagen, elke om 10 groot; facit

4 £ 13 sc 4 d

 

Item in dieselve weecke tymmerde Heynric Jansz in die voirscr. ramen 5 dagen; Dirc, Jans' knecht oick 5 dagen, Jacob Harmanszs' knecht 4 dagen ende Engebrecht die tymmermans' zoen oic 5 dagen, elke om 9 grote 'sdaichs. Facit t'samen

5 £ 14 sc

 

Item in die 3e weecke wrochte Engebrecht die tymmerman in den ramen 4 dagen lanc, 'sdaichs om 10 groot; Dirc, Jan tymmermans' knecht 4 dagen, 'sdaichs om 9 groot ende Geryt Engebrechtsz 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot. Item bij Lou Claesz gedolven 4 dagen ende Jan Claesz 4 dagen, elke om 7 grote. Facit t'samen

5 £ 4 sc

 

Item in die 4e weecke hebben gewrocht Jan Heynricxz in der stede ramen ende an die steygeringe van den Stien 4 dagen lanc; Jacob Harmansz oic 4 dage ende Engebrecht die tymmerman 4 dagen, elke om 10 groot 'sdaichs. Facit

4 £

 

 
Summa 25 £ 3 sc 8 d

 

 

    162    

162

Item noch in dieselve weecke in 'tselve werck getymmert bij Heynric Jan tymmermans'z 4 dagen; Dirc, Jans' knecht 4 dagen ende Jacob Harmanszs' knecht oic 4 dagen, elke om 9 groot 'sdaichs. Item bij Geryt Engebrechtszoen 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot. Item bij Lou Claisz gedolven in die ramen 4 dagen ende Jan Claesz oic 4 dagen, elke om 6 groot. Facit t'samen

6 £

 

Item in die 5te weecke wrochte Jan Heynricxzoen in den raem 4 dagen, Jacob Harmansz 4 dagen ende Engebrecht die tymmerman oic 4 dagen, elke om 10 groot 'sdaichs. Item bij Heynric Jansz 4 dagen, Dirc Jans' knecht 4 dagen ende Jacob Harmanszs' knecht 4 dagen, elke om 9 groot 'sdaichs. Item Geryt Engebrecht die tymmermansz 4 dagen, 'sdaichs om 6 groot. Item Lou Claeszoen in den raem gedolven 4 dagen ende Jan Claesz 4 dagen, elke om 6 groot. Facit t'samen

10 £

 

Item in die 6e weecke wrochte Jacob Harmansz in die ramen 6 dagen ende Engebrecht die tymmerman 6 dagen, elke om 8 groot 'sdaichs. Item Dirc Jans' knecht 6 dagen ende Jacob Harmanszs' knecht 6 dagen, elke om 7 groot 'sdaichs. Item Geryt Engebrechtsz 6 dagen 'sdaichs om 6 groot. Item Lou Claiszoen 6 dagen gedolven in die ramen ende Jan Claiszoen 6 dagen, elke om 6 groot. Facit t'samen

9 £ 12 sc

 

Item in die 7de weecke wrochte Lou Claisz in den ramen 1½ dach ende Jan Claisz 1½ dach, elke om 6 groot 'sdaichs, ende Jan Screvel 1½ dach, 'sdaichs om 4 groot; facit

16 sc

 

 
Summa 26 £ 8 sc

 

162v

162v

Item in die 8e weecke wrochte Lou Claisz in den ramen 5½ dach om die aerde te effenen ende an die platingen van der stede ramen. Ende Jan Claisz 5½ dach, elke om 6 groot 'sdaichs. Ende Jan Screvel 5½ dach om 4 gulden. Facit t'samen

58 sc 8 d

 

Item in die 9de weecke wrochte Lou voirscr. noch in den ramen 4 dagen om dioe voirscr. aerde te effenen. Ende Jan Claesz oic 4 dagen, elke om 6 groot 'sdaichs. Item Jan Screvel 4 dagen, 'sdaichs om 4 groot. Facit t'samen

42 sc 8 d

 

Item in die voirscr. 9de weecke getymmert bij Jan Heyndricxzoen an dat houtwerck van der stede ramen 3 dagen lanck, 'sdaichs om 8 groot. Item Heynric Jansz drie dagen ende Dirc Jans' knecht 3 dagen, elke om 7 groot 'sdaichs. Facit t'samen

44 sc

 

Item in die 10de weecke wrochte Jan Heynricxz an dat huus in der stede ramen en an dat bayrdse huustgen onder die Hoghewoirtspooirt, t'samen 4½ dach ende Jacob Harmansz 2½ dach, elke om 8 groot 'sdaichs. Item Heynric Jansz 3½ dach, Dirc Jans' knecht 4½ dach ende Jacob Harmanszs' knecht 2½ dach, elke om 7 groot. Facit t'samen

4 £ 6 sc 4 d

 

 
Summa 11 £ 11 sc 8d

 

 

    163    

163

 

Uutgegeven den houtzagers die dat hout gesaecht hebben dat verdect is onder dat leydack op 't stedehuus ende pertse

 

Item in die eerste weecke hebben Goeswijn ende Pieter die houtzagers t'samen gesaecht 81 sneden wagescots, die 3 sneden voir 2 groot, ende was in die weecke van Sinte Jacob; facit

36 sc

 

Item in die anderde weecke hebben Jan ende Adriaen die houtsagers t'samen gesaecht 13 sneden wagescots totten voirscr. leydackhout. Ende an den twie tavereelen dair die 7 Hollantsche graven in gemaict worden 8 sneden wagescots. Ende noch Jan ende Ariaen gezaecht tot noch 2 tavereelen dair men 8 Hollantsche graven in maken sel 23 sneden wageschots, beloipt 44 sneden, die 3 sneden voir 2 groot; facit

19 sc 7 d

 

Item in die derde weecke gesaecht bij Goeswijn ende Willem sijn gesel 63 sneden wageschots tot dat leydackhout optie voirscr. pertse, elke 3 sneden om 2 groot; facit

28 sc

 

Item in die 4e weecke noch gezaecht bij Goeswijn ende Willem voirscr. 63 sneden wagescots tot den voirscr. leydack; elke 3 sneden 2 groot; facit

28 sc

 

Item in die 5e weecke bij Goeswijn ende sijn gesel totten voirscr. leydack noch gezaecht 48 sneden wageschots, die 3 sneden 2 groot; facit

21 sc 4 d

 

 
Summa 6 £ 12 sc 11 d

 

163v

163v

 

Houtzagers die dat houtwerck gezaecht hebben dat verbesicht an die platingen ende andersyns in der stede ramen

 

Item in die eerste weecke gesaecht bij Goeswijn mit zijn medegesel t'samen 5 dagen, 'sdaichs t'samen gegeven 8 placken; facit

53 sc 4 d

 

Item in die anderde weecke bij Goeswijn ende zijn medegesel t'samen gezaecht 5 dagen, 'sdaichs t'samen gegeven 8 placken; facit

53 sc 4 d

 

Item in die derde weecke gesaecht bij Goeswijn ende zijn medegesel t'samen 4 dagen, 'sdaichs t'samen gegeven 8 placken; facit

42 sc 8 d

 

Item in die 4e weecke bij Goeswijn ende Willem zijn gesel t'samen gezaecht an 't houtwerc in den ramen 4 dagen, 'sdaichs t'samen gegeven 8 placken; facit

42 sc 8 d

 

Item in die 5te weecke bij Goeswijn ende Willem zijn gesel hebben t'samen gesaecht 4 dagen, 'sdaichs t'samen gegeven 8 placken; facit

42 sc 8 d

 

Item in die 6te weecke bij noch gesaecht bij Goeswijn ende Willem voirscr. t'samen 5 dagen, 'sdaichs t'samen gegeven 15 groot; facit

50 sc

 

 
Summa 14 £ 4 sc 8 d

 

 

    164    

164

 

Alrehande uutgeven

 

Eerst gecoft bij den vestmeesters een legsel leggelts om in hoir camer hoir saken mede te leggen ende te rekenen, coste 6 groot; facit

3 sc 4 d

 

Item tegen broeder Jan gecoft 6 bennen om te besigen in der stede werck, 't stuc om 2 groot; facit

8 sc

 

Item van Katrijn Coopals gecoft 4 horden om mede te dammen die graften after die Cellebroeders, coste 't stuc 5 groot ende noch 3 berryen, 't stuc 5 groot. Item noch 10 bennen, 't stuc 2 groot. Facit t'samen

36 sc 8 d

 

Item bij Jan Puyswijc gecoft 4 corven die men optie wagens zette om zant mede te voeren, costen t'samen 20 placken; facit

26 sc 8 d

 

Item Willem Aelbrechtsz die mandemaker gegeven van 3 hordekens die geset zijn voir 3 glasen die staen an dat Vrouwenhuustgen bij die Zijlpoort

3 sc

 

Item gegeven Lou die cuper optie Turfmarct van calcktobbens te bynden ende ooren dairan te maken, die gebesicht zijn in der stede werck; t'samen

7 sc 4 d

 

 
Summa 4 £ 5 sc

 

164v

164v

Item gegeven bij Jan Screvel van enen crodewagen te vermaken 5 groot; facit

3 sc 4 d

 

Item gegeven coman Jacob van 4 weede basts in mede te steygeren overal in der stede werck, coste elke weede basts 2½ groot; facit

6 sc 8 d

 

Item gecoft tegen Bouwen Willemsz uut beveel van den burgermeesteren 400 turcken, 't hondert om 20 placken; ende tegen Willem Gerytsz 75 turcken, om 15 placken; facit t'samen

6 £ 6 sc 8 d

 

Item bij Wouter die leydecker gecoft 12 vorstpannen om dat huustgen mede te decken dair der stede sceeptgen onder leyt, coste 't stuc 3 doyts; facit

6 sc

 

Item gecoft tegen Katrijn Coopals 250 latten, 't hondert om 9 groot. Item 1.500 deckspijckeren, 't hondert 5 brasduyten ende 3 capen in 't tegeldack, 't stuc 3 doyts; dat al verbesicht is optie lootse die gemaict is an der stede toern op Symon Heynricxzs' erve; facit t'samen

29 sc

 

Item Jan van Cleve die emmermaker betailt van 94 leeren emmeren der stede toebehoerende, die hij jairlijcx in zake ende in dake houden moet, gelijcken als nu op en nyeu mit hem bevoirwairt is, van elke emmer 6 pennynck; facit

47 sc

 

 
Summa 10 £ 18 sc 8 d

 

 

    165    

165

Item gecoft van Dirc die lijndraeyer 16 pont touwes tot lijnen an die valbrugge in der stede ramen. Item 12 lb touwes tot lijnen an dat verlaet bij die Naicte Sluyse; coste elc pont 1 groot; facit

18 sc 8 d

 

Item Heynric Geryt Baselairsz als wagemeester bynnen desen jaer betailt van alrehande ijserwerck, loot ende anders dat der stede mitten wagen gelevert is; t'samen

8 sc 4 d

 

Item gegeven coman Goessen optie Visschmairct van coperdraet bij Jacob Clementsz besichde an den lijste van den tavereelen mitte graven optie stede nije camer; in als

2 sc 8 d

 

 
Summa 29 sc 8 d

 

165v

165v

 

Uutgegeven van aelmanhuyr ende sciphuyr die men overal in der stede werc gebesicht heeft ende behoeft heeft

 

Item gegeven Reynier die scutemaker van enen aelman te huyr, die gebesicht wort totter platinge in der stede ramen, 4½ weeck lanc, van elke weeke 4 placken; facit

24 sc

 

Item van Geryt Pieter Golenz gehuyrt 3 scouwen om mede te baggeren in die Wasschersveste, des belopen die dachueren van den 3en scouwen 166 dagen, 'sdaichs dairof gegeven 1 groot; facit

5 £ 10 sc 8 d

 

Item noch van enen groten aelman gehuyrt om der stede graeuwen stien mede te lossen ende te vletten, die gebesicht is, 4 dagen, 'sdaichs om 3 groot; facit

8 sc

 

Item tegen Willem Gerytsz gehuyrt een scouwe om van den Stien aerde mede wech te voeren ende an die Naicte Sluyse mede te baggeren, die gebesicht wort 20 dagen, 'sdaichs om 1 groot; facit

13 sc 4 d

 

Item van Aelbert Janz een aelman gehuyrt ende van Lou Claesz een scouwe gehuyrt om mede te baggeren in 'tselve werck, elc gebesicht 4 dagen, t'samen om 2 groot 'sdaichs; facit t'samen

5 sc 4 d

 

Item gegeven Bouwen Claes Boenenzz van dat hij der stede scouwe vermaict ende verpeect heeft, 20 placken; facit

26 sc 8 d

 

 
Summa 9 £ 8 sc

 

 

    166    

166

Item alzoe after Maerndorp tot sommigen steden enige erven comen in die bynnevestgraft ende tot sommigen steden niet, soe heeft Matheus van Berendrecht mit sijn gesellen als homans van der baggerie die bynnevestgraft after Maerndorp, die der stede alleen toebehoirt, doen baggeren, 22 roeden lanc; ende hebben van elke roede betailt 2½ groot. Dit is behalven die baggeringe die die stede after Maerndorp noch gedaen heeft in hoir vestgraft mitten ghenen die dair tegen geërft zijn dairoff en ander pertykel van uutgeven hiervoeren geset is, belopen die voirscr. 22 brasduyten, die betailt zijn bij beveel van den burgermeesteren

36 sc 8 d

 

Item alsoe men bij gebreke van water ende van droechte met vletten noch voeren mochte, noch geen zant van Voirschoten, noch van Scakenbossch tot Leyden brengen en mochte, ende men des groot gebrek hadde an die metselrie van den ryncmuyr ende poirte van den Stien: Soe senden die vestmeesters Jan Screvel tot Hairlem om aldair alsoe veel zants te copen dat hij dairmede laden mochte een Rijnscip of twie. Mair Jan voirscr. en coste gheen zant mits dattet alzoe niet te werc gaen en mochte. Dus was Jan voirscr. uut 1½ dach, hem gegeven voir sijn coste ende veergelt 6½ placken; facit

8 sc 8 d

 

 
Summa 45 sc 4 d

 

166v

166v

Item uut beveel van den burgermeesteren heeft Wouter IJsbrantsz tot Antwerpen een crucificx van stien besteet te maken om te setten op den ryncmuyr van die vangenesse van den Stien ende die justicie over die misdadige dair voir te doen. Des waeren Symon Paedze ende Jorys Pietersz mede bij der voirwairde ende holpen dairof die wijncoop drincken, die beliep 10 groot, welke 10 groot Wouter voirscr. verleyde, ende sijn hem van den vestmeesteren weder betailt; facit

6 sc 8 d

 

Item betailt Willem Engel die scrijnmaker voir zijn loen van dat hij 't verhemelt gemaict heeft dat stait in den schoerstien op die stede groen camer over die nije halle dairof die schout dadingsman was, 5 Rijns gulden; facit

6 £ 13 sc 4 d

 

Item denzelven noch voir zijn loen betailt van 2en grote tavereelen te maken om in elck 4 graven van Hollant te malen ende te setten optie voirscr. camer, van elc stuc 2 Rijns gulden; facit

5 £ 6 sc 8 d

 

Item denzelven Willem noch gegeven van dat hij gemaict heeft 2 tavereelen, dairoff dat een tavereel staen sel voir an die poorte van den Stien ende dat ander bynnen die poorte van den Stien; t'samen

2 £

 

Item Jacob Clementsz betailt voir zijn loen van den scilderie dat hij bynnen desen jaer gemaict heeft, te weten 2 grote tavereelen elc met 4 personagiën na die graven van Hollant gewrocht, van elke tavereel gegeven 4 £ grote; facit

64 £

 

 
Summa 78 £ 6 sc 8 d

 

 

    167    

167

Item bij beveel van den burgermeesteren Jacob voirscr. betailt van dat hij gestoffeert ende verlijmt heeft dat tavereel van den Oirdel hangende in die vierscaer. Ende oic van dat verhemelt te stofferen dat staet in die schoerstien opter stede nije camer; t'samen gegeven

18 sc

 

Item betailt Dirc Clap van dat hij al dit jair over der stedehuus op ende toegesloten heeft ende dat beneden mit die plaetse ende die ganc schoen gehouden heeft van vulnis

20 sc

 

Summa 38 sc

 

167v

167v

Item rekenen dese vestmeesteren hemselven betailt voir hoir wedden 20 Rijns gulden. Ende voir die weesmeesters wedden oic 20 Rijns gulden, die zij betailt hebben, 't stuc te 40 groten; facit

53 £ 6 sc 8 d

 

Item gecoft 4 ellen zwairts tot behoeff Willem Dobbenzoens als clerck ende dienre van den weesmeesteren tot zijn tabbert ende cledinge, coste elc ellen 16 placken; facit

4 £ 5 sc 4 d

 

Item den clerck gegeven van dese rekenynge te maken ende noch twie gelijcke boecken dairoff te scrijven; tesamen

8 £

 

 
Summa 65 £ 12 sc

 

 

    168    

168

 

Summa summarum van al den uutgheven van deser rekenynge beloept

2.403 £ 10 sc 8 d

   

Ende 't ontfanck is

2.403 £ 10 sc 8 d

   

Ende aldus comt 't ontfanck ende 't uutgeven gelijc uut.

 
   

Dese rekeninge worde gedaen opten 24en dach in meye anno '64. Ende worde geloift ende gesloten bij den Gerechte, rogierers ende vroescip opten 8en dach in Augusto anno '64 voirscr.

 

Auteur Jan Dröge
Publicatie vestmeesters