vorige Buurt: 22.Koeieneiland 23. Koeienfort volgende Buurt: 24.Koeienstein

 

11. ´t Nieuwe Rijk van Pallas 
(Klik voor andere kaart) 19. Land van Belofte   20. West Vliet   21. Oost Vliet   22. Koeieneiland   23. Koeienfort   24. Koeienstein   25. Nieuwland   26. St. Jacobsrijk   27. Nieuw Compostel   28. Galicië   29. Knotterveld   30. Oosterlingplaats   31. Nieuw Oostenrijk   32. Korte Hoefstraat   33. Huis te Brem   34. West Zijtgracht   35. Zuid Brem   36. Luchtenburg   37. Vluchtenburg   38. Kaarskorf   39. St. Barbarenrijk   40. St. Joris   41. Middel Kaarskorf   42. Koenekoop   43. Krauweldaal   45. Kikkenburg   60. Gerestein 
(Klik voor andere kaart) 70. Constantinopolen 
(Klik voor andere kaart) 71. Oost Blik op de Aaszak   72. Keizerrijk van Constantinopolen   73. Witsermouw   74. de Boomgaard   81. Zevenhuizen 
(Klik voor andere kaart) 82. Heren - en Salomonstraten   83. Oost Friesland   84. West Blik op de Aaszak   90. Zwaansoord   91. Mozes 
(Klik voor andere kaart)

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

sal beginnen aen de Koepoort totte Raem- ende Molensteech toe ten wedersijden van de graft / de halve stegen aen de een sijde daerinne gereeckent.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 14, 10-03-1611)

beginnende aen de Koepoort totte Raem- ende Molensteegen ten wederzijde van de Koepoortsgraft / de voors. halve steegen aen d'een zijde alsmede de helft van de Houffstraet aen wedersijden ende het steeghen achter de molen in 't geheel daerinne begrepen.

(SA II inv. nr. 75 fol. 242 vso - 243 vso, 21-11-1658)

begrijpende deselve gebuyrte de oostsijde van de Coepoortsgraft tot de Raemsteech alsmede de helft van de Houfstraet ter wedersijden.

(SA II inv. nr. 1217 fol. 50 vso, 28-11-1658)

Geschiedenis:

Op 10-03-1611 gesticht wegens splitsing van Koepoortsgracht.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 13 vso - 14, zie ook 'Buurthouden', pag. 62)

Op 21-11-1658 verzoekt de heer van Koeyenfort, Jacob Reyersz. van Bleyckersvelt namens zijn raden en de gezamenlijke geburen om de buurt te splitsen. Hij merkt op dat de buurt inmiddels 72 huizen telt en nog 39 woningen in diverse poorten die door twee, drye, vyer ende meer huysgezinnen werden bewoont ende dienvolgende een groote menichte van menschen bijeen sijn, hetwelcke niet alleenlijcq groote moeyelijcheyt voor de heer causeert door de differentie tusschen deselve personen vallende andersints, maer ooc seer moeyelijcq is voor de gemeene gebuyren, soo in 't geleyden van de doode lichamen ter aerde als op gemeene vergaderingen. Men stelt voor om de buurt in tweeën te splitsen. Het gedeelte aan de oostzijde van de Koepoortsgracht zal na deling resp. 39 en 24 straat- en poortwoningen tellen, terwijl de westzijde resp. 33 en 15 straat- en poortwoningen omvat. Het Gerecht gaat akkoord onder voorwaarde dat het geld in de buurtkas naer 't getal van de huysen in ieder van de twee nieuwe buurten wordt verdeeld. Het oostelijk deel behoudt de naam Koeienfort, het westelijk deel zal Koeieneiland heten (zie ook 'Buurthouden', pag. 62).

(SA II inv. nr. 75 fol. 242 vso - 243 vso, 21-11-1658)

Na het overlijden van Leendert Brouwenaer beleggen de overige buurtbestuurders Willem van Leeuwen, Jan Oostwaert en Jacob Komans, achtereenvolgens tresorier, ondertresorier en oudraad op 06-07-1705 een buurtvergadering voor de nominatie van een nieuwe buurtheer. Van Leeuwen, Oostwaert en Komans krijgen resp. 22, 4 en 10 stemmen en de voordracht wordt bij het Gerecht ingeleverd. Maer alsoo der enige muitmaeckers in de buert sijn geweest die Jan Berkhey van de heerschappy willen voorzien, wordt er door de ontevredenen 's nachts een request met een nieuwe voordracht gemaakt. Op de nominatie staan achtereenvolgens de namen van Teunis Sprinckvliet, schoenlapper, Leendert van Leeuwen en Jan Berkhey. Het Gerecht accepteert de nieuwe voordracht en kiest Berkhey (zie ook 'Buurthouden', pag. 86).

(SA II inv. nr. 6963, binnenzijde omslag)

Enige bewoners van het voormalige Koeienfort beklagen zich er over dat de gewezen heer Pieter Fortman hen geen kasafrekening heeft verstrekt bij de opheffing van de buurt.

(SA II inv. nr. 635 fol. 5, 06-12-1796)

Van de buurt Koeienburgh (bedoeld wordt Koeienfort) is een kasboek bewaard gebleven. Over de periode 1706 - 1730 zijn de aard en omvang van de inkomsten en uitgaven berekend. Onderstaande tabel toont de samengetelde inkomsten en uitgaven naar soort:

 

INKOMSTEN

UITGAVEN

Boe- king Aard van de inkomsten Inkomsten In % Aard van de uitgaven Uitgaven In %
132 x overlijdensgiften f 78-19-8 24,3 loon buurtknecht f 76- 9-8 31,3
89 x absentiegelden 151-11-8 46,6 buurthof / vergadering 31-16-8 13,0
32 x vette schotel 23- 5-8 7,2 verteringen bestuur 12- 9-0 5,1
38 x huiskopen 62- 2-0 19,1 verdeling van geld 104-10-0 42,7
9 x boeten 9- 4-0 2,8 draagloon buren 5-10-0 2,3
        diversen 13-14-0 5,6
320 x totaal f 325- 2-8 100 totaal f 244- 9-0 100

 

Uit hetzelfde kasboek:

19-06-1713 De 19 Juny is de Buert vergaert geweest om een heer van

de buert te kiesen. Soo heeft Willem van Leeuwen 29 stemme,

Jacop Komans 2 stemme, David Leroy 12 stemme.Soo dat

David ,Leroy is tot heer van de buert gekoore daer van de Buere.

 

Over het verkiesen is verteert op den 15 Jun bij ons viere is is verteert 0- 7-0
den 19 Juny op de verkiesing:  
twee half vaete bier 10-16-8
aen (?) 3-12-0
aen toebacpype 1-11-0
gebruick van de baen en (Tafels, bancke) gebruick van huys 5- 0-0
huier van kanne en glaese 0-16-8
gebrooke glaese 0- 9-0
pont kaersen 0- 5-0
troefkaerte 0-11-0
de knegte sijn dienst 2- 0-0
de knegte sijn dienst 2- 0-0
  _______
  f 25- 8-0

 

Diverse mededelingen:

17-07-1709 heeft David Leroy Katarijna Pot geslaege op haer hooft met een isere schop dat het bloet de neus uit sprong - boete niet betaelt.

17-07-1711 tweemael vergaert om Berckhey te spreecken, niet gekoome, verteert aen bier en pype 0-4-0

13-06-1712 (Verteerd in verband met) over enyge k(w)esty van buere

30-06-1712 over twee huysgesinne weder vergaert geweest, qesty bijgeleit ende af gedroncke f 1-5-0

(SA II inv. nr. 6963, zie ook 'Buurthouden', pag. 113).

 

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Verbant, Harmen Adriaensz. - 10-03-1611 s *
Bleyckersvelt, Jacob Reyersz. van - 28-06-1640 1  
Laen, Cors Leendertsz. van der - 26-02-1660 1  
Arlebout, Isaack - 26-04-1674 1  
Brouwenaer, Leendert - 06-01-1695 1  
Berkhey, Johannes - 09-07-1705 1  
Roy, David le - 22-06-1713 2  
Quiens, Jacques des - 26-03-1734 1 v  
Gronden, Dirk de - 11-05-1752 1  
Buuren, Jan van - 26-06-1760 1  
Fortman, Pieter - 30-09-1762 2 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl