Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
  View: Record details
Year 1253
OAR records in next Year

 

 

Record #569     Date       top of page
1253-04-09
Location Type of Document
OAR13, 17r-b Brief
Text
Wij willem grave van Henegouwen, van Hollant, van zeelant ende [here van Vrieslant doen condt] allen lude dat wi een hantveste vanden ------ onse vordere -- [............] sprekende van woerde te woerde als hier na gescreven staet. 'Wij [bi der ghenade God coni]ic der Romeynen altoes denkende al den ghenen die desen brief s[ullen zien zine grascie ende] all goet. Totte kennesse uwer gemenlicheden willen wi dat comme dat [wi oerconden slechts] mitter hebbinge deser lettere also da wi van ghemenen rade onser [dienst liede, edel ende onedel] in Hollant ende bi rade anders goeder luden die den stat des landts begheren goed te[wesene, zulln] ordineren ende doen maken enen waterganc die men heet een watering of spoye [of] een gat hebbende inder voide xxiiii voete daer die mereste scepen met horen lasten [lichteleke moghen] doer liden tot Sparendam of daer bi soe waer dat wijs te worden ende willen dat alle die scepe die desen waterganc doer liden sculdich sijn weder te gelden den cost diemen leit an dus danighen wateringen [also] lange hout die cost volcomen si betailt, ende aldus elc scip datmen hiet elfscute of des ghelike gelden [sal] xii d., elc scip dat turf voert of riet viii d., een scip mit een hangende roeder vi d., mit een [hand] roeder iii d.,ende ander scepekijns ene d. om tlijden ende weder comen som wijl. Ende als die [cost ] des wateringe volcomelic is betailt, so sullen onse lude van Holland vrij ende quijt bliven van [dusdanich] gelt als te voren is gescit ende also lange alst ons ende onsen rade oerbair dunket wesen. In o[r]conde des dinges so hebben wi doen segelen des letteren. Ghevgeven te Leyden des viften ides van aprille op die elfte indictie in ons heren haer m cc ende liii.' Welke hantvesten voiringesien wi Willem, grave van Henegouwen ende van Hollant voirs. sullen houden ende doen houden vast ende stade inder manieren dat voirs. is sonder argelist, in oerconden desen brieve besegelt mit onse segel, ghegheven inden Hage des woensdachs voor paesdach in jaer ons here m ccc ende xvi.
English Summary
Incomplete translation of a charter issued by Willem II (1253) confirmed by Count Willem III in 1316 in which Willem II authorized the construction of a ship lock in the Spaarndam. Ships from Holland will pay tolls until the cost of the lock is recovered; other ships will continue pay tolls thereafter with the revenue collected to be used for the maintenance of the lock.
Keywords
willem ii, count; willem iii, count; spaarndam; ship lock; sluices; ships; boats; tolls
Notes
Original of the 1316 confirmation, containing the 1253 document, in OAR7287. See OHZ, II, no. 964, pp. 643-48 for details and complete text of the original charter. Also published in van Mieris, I, p. 276. See van Amstel-Horßk and Lombarts, p. 1.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
boats 1 / 13     1434
ship lock 1 / 4     1407
ships 1 / 15     1430
sluices 1 / 68     1284
spaarndam 1 / 55     1255
willem ii, count 1 / 3     1255
willem iii, count 1 / 2     1310

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl