vorige Buurt: 66.Steinenburg 67. Rome volgende Buurt: 68.Paltsgraafschap op de Rijn

 

64. St. Catharinarijk   65. Kranenburg   66. Steinenburg   67. Rome   68. Paltsgraafschap op de Rijn   69. Oost Kerstenrijk   70. Constantinopolen   73. Witsermouw 
(Klik voor andere kaart) 78. Graafschap Prily (Koevoet)   80. West Kerstenrijk   85. Klein Egypte   86. Burgstreng   87. Klein Mariënburg   88. St. Hubert   89. Rijnenburg   91. Mozes   92. Hof van Rusten   93. Boterbuurt   94. Bisdom van Napels   95. Woud zonder Genade   96. Buitenduin   97. West Woudfriezen 
(Klik voor andere kaart) 98. Oud Tuil naar Binnen 
(Klik voor andere kaart) 99. Vredenrijk   100. West Tuil   106. Groenendaal 
(Klik voor andere kaart) 136. Oud Vredenburg 
(Klik voor andere kaart) 137. Oost Ossenland   139. West Ossenland   140. Klein van Macht   142. Zuid Bouwelouwensteeg   145. Zuid Hooglandsekerksteeg   146. Vollersrijk 
(Klik voor andere kaart) 148. Vosserschagen   149. Oud Barbarije   150. Klein Barbarije   152. Noord Duizendvrezen 
(Klik voor andere kaart) 153. St. Annenrijk   154. Rodenrijk   156. Claas Jan Vossenhoek   157. Rode Steen   159. Oost Mariënburg   160. Hartenburg   161. Mariënborg   162. Mariënrijk   163. Oost Vrouwenkamp 
(Klik voor andere kaart)

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

beginnende van 't raethuys deser stede / ende eyndende aen de poort naest de Oliphant beneffens de Visbrugge.

(SA II inv. nr. 46 fol. 110, 18-07-1591)

dewelcke begint met stadtshuysinge aen de noortzijde van de Bredestraet, die bij den stadthuysbewaerder wert bewont / ende voorts westwarts aen lopende tot de Maersmanstege toe / ende deselve innelopende / ende begrijpende alle de huysen aen beyde de zijden van dien staende / ende de westzijde van dien ommeslaende ende den Nieuwen Rijn westwaerts aen lopende / eyndet met de huysinge van Claes Jacobsz. van Berckel, genaemt Den Swarten Oliphant.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 9 vso, 30-08-1607)

Geschiedenis:

Volgens Jan van Hout bestond de buurt reeds ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553). De ligging wordt dan omschreven als: Maersmanstege no. xij / Begint aen 't stadthuys / beyde de zijden van de voors. stege ende den rijn totte Coornbrugstege toe / plach te hebben huysen of cameren 46.

(SA II inv. nr. 1220 fol. 10 vso)

Uit voorgaande beschrijving blijkt dat de buurt oorspronkelijk veel groter was en ook de Maarsmansteeg omvatte. Hoewel dat nergens wordt vermeld, moet kort na 1590 een splitsing hebben plaatsgevonden, want op 18-07-1591 en 17-12-1592 beoordeelt het Gerecht de buurtkaarten van resp. de Maersmanstege, pas in 1607 als Rome vermeld en de Rijn (omstreeks 1600 Paltsgraafschap op de Rijn genaamd). De uit twaalf artikelen bestaande buurtkaart van de Maarsmansteeg wordt goedgekeurd, uutgeseyt dat alle de gestelde boeten ende broecken zullen wesen ende geexcuteert werden behoudens ende onvermindert den officier zijne recht. In 1611 wordt gesproken over het keyserrijck van Romen. Mogelijk is deze naam afgeleid van de voormalige buurt het (Rooms) Keizerrijk in de Maarsmansteeg.

(SA II inv. nr. 46 fol. 110 en 268)

In 1607 richten de buren zich tot het Gerecht met de mededeling dat Pieter Cornelisz. de Haes, keyser ofte Heer van de gebuyrte van de Maersmansteech, sinds mei 1606 uit de buurt is vertrokken en dat men sedert zijne vertreck tot noch toe sonder keyser ofte Heer is geweest. Men presenteert een nominatie met achtereenvolgens de namen van Willem Jacobsz. de Milde, Pieter Maertensz. laeckencoper en Andries Jaspersz. van Vesanevelt. Tegelijk verzoekt men toestemming om Sonnendach comende (ende) twee off drie dagen daeraen clevende die curathoorscaemer (in het stadhuis) te mogen gebruiken om aldaer met den anderen behoorlicken ende in eerbaerheyt vrolicken te wesen. Kennelijk was men van plan om de benoeming van de nieuwe buurtheer groots te vieren. Het Gerecht benoemt Willem Jacobsz. de Milde maar weigert om redenen het gebruik van de curatorskamer. De benoeming van De Milde is in SA II inv. nr 1216 geregistreerd onder de buurt Rome (zie ook 'Buurthouden', pag. 101).

(SA II inv. nr. 1221 en inv. nr. 1216 fol. 9 vso, beiden gedateerd 30-08-1607)

Roma krijgt toestemming haer Hoff van de gebuurte te mogen houden in de Vierschaar van Rijnland, mits bij nagt 't vuur aldaer doen bewaken.

(SA II inv. nr. 191 fol. 79, 11-11-1670)

Pieter de Munnik, wonend in de Maarsmansteeg, bericht dat zijn vrouw, Maria van Berkel, reeds een geruimen tijd (...) zig zodanig Woedende en Razende heeft komen te gedragen, met allerhande kwaadsprekendheid, scheldende hem suppliant met den uitterste onbetamelijkheeden, en zelfs niet ontziende van hem suppliant onder allerley bedreyginge op verregaande wijzen zeer dikwils onbehoorlijk te behandelen (het welke door de Bode, Cornelis van der Post als Heer der Gebuurte zoude kunnen werden getuigd). De Munnik vraagt toestemming om zijn vrouw enige tijd in het Caeciliagasthuis op te laten sluiten.

(SA II inv. nr. 295 nr. 148, 08-08-1785)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Haes, Pieter Cornelisz. de - <30-08-1607 ? v *
Milde, Willem Jacobsz. de - 30-08-1607 1 v  
Vesanevelt, Andries Jasparsz. van - 25-08-1611 1 *
Tetrode, Jacob Jansz. van - 17-10-1635 1 *
Aer, Cornelis Cornelisz. van der - 23-12-1649 2  
Velde, Dr. Petrus van de - 23-02-1662 1  
Velde, Martinus van de - 02-05-1692 3 v  
Heyde, Jan van der - 25-06-1714 2  
Genet, Andries - 18-08-1740 1  
Begram, Johannes - 25-03-1773 1  
Post, Cornelis van der - 22-04-1779 1 f 24  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl