vorige Buurt: 160.Hartenburg 161. Mariënborg volgende Buurt: 162.Mariënrijk

 

64. St. Catharinarijk   65. Kranenburg   66. Steinenburg   67. Rome   68. Paltsgraafschap op de Rijn   69. Oost Kerstenrijk   70. Constantinopolen   73. Witsermouw 
(Klik voor andere kaart) 78. Graafschap Prily (Koevoet)   80. West Kerstenrijk   85. Klein Egypte   86. Burgstreng   87. Klein Mariënburg   88. St. Hubert   89. Rijnenburg   91. Mozes   92. Hof van Rusten   93. Boterbuurt   94. Bisdom van Napels   95. Woud zonder Genade   96. Buitenduin   97. West Woudfriezen 
(Klik voor andere kaart) 98. Oud Tuil naar Binnen 
(Klik voor andere kaart) 99. Vredenrijk   100. West Tuil   106. Groenendaal 
(Klik voor andere kaart) 136. Oud Vredenburg 
(Klik voor andere kaart) 137. Oost Ossenland   139. West Ossenland   140. Klein van Macht   142. Zuid Bouwelouwensteeg   145. Zuid Hooglandsekerksteeg   146. Vollersrijk 
(Klik voor andere kaart) 148. Vosserschagen   149. Oud Barbarije   150. Klein Barbarije   152. Noord Duizendvrezen 
(Klik voor andere kaart) 153. St. Annenrijk   154. Rodenrijk   156. Claas Jan Vossenhoek   157. Rode Steen   159. Oost Mariënburg   160. Hartenburg   161. Mariënborg   162. Mariënrijk   163. Oost Vrouwenkamp 
(Klik voor andere kaart)

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

beginnende opten Rijn mitten houc van Vrouwenstege / westwaerts aen tot de Brouwerstege / de oostzijde van dien / de zuytzijde van Marendorp tusschen de voors. Brouwers- ende Vrouwenstege / beyde de zijden van dezelve Vrouwenstege / voorts de huysen in Marendorp van de Vrouwenstege oostwaerts aen, eyndende mit Cornelis Jansz. Snijders's huys / vorder de oostzijde van 't kerchof, beginnende opten houc mit 't huys van Aernt Pietersz. kistemaecker tot 't Coersteechgen / de noortzijde van 't kerchof tusschen 't Coersteechgen ende d'Achtergraft / de westzijde van 't kerchof tot aen 't huys opten houc in Marendorp / ende alle de huysen aen der kerc vastzijnde.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 1, 21-02-1602)

aen de noortsijde van den Rijn beginnende mette huysinge van Frans Pietersz. de Bije / oostwaers aen lopende tot de huysinge van Jan de Block incluys / de Corte Vrouwensteech aen wedersijden / aen de suytsijde van Marendorp Jan Geerloffsz. 's huys lopende tot aen de Brouwersstege / noch begrijpende aen de noortsijde van Marendorp 't huys van Aernt Pietersz. (....) mette huysinge daerachter aen ende (sic) oostsijde van 't kerckhoff.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 34 vso, 20-07-1617)

Geschiedenis:

Volgens Jan van Hout zou er ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553) sprake zijn geweest van de buurten Oost Marienborch en Ommarienborch. De ligging van de eerste buurt wordt omschreven als: Oost Marienborch no. xlvij / begint van 't huys daer Willem Dirxz. van Tetroede plach te woonen / naer de Marenbrugge toe / mit de Vrouwensteech aen beyden zijden / eyndende mit 't huys daer Jan de Cruyemen plach te woonen / plach te hebben huysen of cameren 22. De ligging van de tweede buurt wordt omschreven als: Ommarienborch no. (?) / 't Vrouwenkerchof mit de heele Vrouwensteech ende St. Ceciliensteech / plach te hebben huysen of cameren (?). Uit deze omschrijvingen kan worden afgeleid dat het latere Mariënborch - ook na de splitsing in 1617 - bestond uit delen van beide buurten. De precieze overeenkomst is echter moeilijk vast te stellen.

(SA II inv. nr. 1220 fol. 10)

Op 23-01-1591 wordt de buurtkaart van Mariënborch door het Gerecht goedgekeurd.

(SA II inv. nr. 46 fol. 54 vso)

In 1615 verzoeken de heer en geburen van de Vrouwenstege om de straat te plaveien. Getekend door Jan de Block, Tobias de Vos, Adryaen van Boterbecq e.a. Het Gerecht gaat akkoord.

(SA II inv. nr. 52 fol. 164, 12-11-1615)

In 1617 verzoeken de heer van Mariënborch, Jan de Block en zijn raad om splitsing, omdat de buurt soo groot was, dattet nyet mogelyck was de zelve in obedientie ende goede ordre te houden. Zij klagen dat er onder de geburen zoveel confusie was dat de gelden (vereeringen) die de nabestaanden van overledenen aan het buurtbestuur moesten afgedragen, onmiddellijk door sommigen werden verteerd en dat elx hun meester maecte ende sijn eygen goetduncken volchde. Na inspectie van schepenen en stadssecretaris besluit het Gerecht om de buurt te splitsen. Een deel behoudt de naam Mariënborch, het andere andere deel krijgt de naam Mariënrijk (zie ook 'Buurthouden', pag. 61).

(SA II inv. nr. 1216 fol. 34 vso, 20-07-1617)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Philipsz., Lenaert - ¹ <27-01-1594 ? *
Jansz., Barent - ¹ 27-01-1594 1 ? *
Blocq, Jan de - 21-02-1602 2 *
Munt, Claes de - 12-01-1626 1 v  
Brieff, Henrick - 04-09-1642 1  
Meyster, Heyndrick - 11-07-1647 1  
Benten, Frederick Jansz. van - 06-10-1661 1  
Aeck, Johannes van der - 22-01-1671 1  
Masurel, Johannes - 04-06-1682 3 ? *
Vergens, Pieter - 18-05-1685 1 v  
Cligneth, Nicolaes - 28-08-1687 1 v *
Bogaert, Abraham van den - 09-01-1698 1  
Blanc, Pieter le - 22-07-1723 1 v *
Leger (le Ger), Salomon - 12-08-1745 1 *
Wolff, Nicolaas - 09-09-1751 1  
Breght, Johannes Everardus - 03-11-1763 1 v  
Temmelman, Christoffel - 30-08-1782 2 o  
¹ SA II inv. nr. 47 fol. 24, 27-01-1594        

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl