12. Keizerrijk van de Maarsmansteeg volgende Buurt: 13.Steinenburg

 

9. Keizerrijk van Constantinopolen 
(Klik voor andere kaart) 11. Kerstenrijk 
(Klik voor andere kaart) 12. Maarsmansteeg, Keizerrijk van de-   13. Steinenburg   14. Kranenburg   15. Sint Catharinarijk   16. Paplepel   17. Nieuwe Rijk 
(Klik voor andere kaart) 18. Prily (Koevoet), Graafschap- 
(Klik voor andere kaart) 19. Billenburg   20. Meyenburg   35. Klein Egypte 
(Klik voor andere kaart) 39. Oud Barbarije 
(Klik voor andere kaart) 41. Rode Steen   42. Jan Vossenrijk 
(Klik voor andere kaart) 43. St. Niclaassteeg (Rodenrijk)   44. Land van Mirakelen (Sint Annenrijk)   45. Mare   46. Vliegenthart (Hartenburg)   47. Oost Mariënburg   48. Middel Mariënburg (Mariëndaal)    49. West Mariënburg (Mariënburg)   50. Vrouwenrijn (Mariënschans)   51. Vrouwenkamp   69. Burgerwacht (Burgstreng, het Rijk van-) 
(Klik voor andere kaart) 71. Nieuw (Klein) Barbarije   72. Ommariënburg (Mariënborg)   73. Hooglandse Kerksteeg 
(Klik voor andere kaart)
Stadskaart
Ga met de muis naar de cirkel voor de naam van de buurt. Klik voor detailkaart en informatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

Volgens Jan van Hout bestond de buurt reeds ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553). De ligging wordt dan omschreven als: Maersmanstege no. xij / Begint aen 't stadhuys / beyde de zijden van de voors. stege / ende den Rijn totte Coornbrugstege toe / plach te hebben huysen of cameren 46

(SA II inv. nr. 1220 fol. 10 vso)

Geschiedenis:

In 1509 wint de buurt twee stedekannen rijnwijn, omdat de buren er tijdens de jaarlijkse processie op Ommegangsdag in zijn geslaagd om op fraaie wijze een der Hollandse graven uit te beelden (zie ook 'Buurthouden', pag. 32).

(SA I inv. nr. 589, Tresoriersrekeningen 1509, fol. 58 vso)

Davidt Egbertsz. gemachticht van Claes Gerytsz. van Dorp als heer ende Keyser van zijn gebuyrte genaemt dat Keysserrijck van die Maersmansteghe, vervangende de tresoriers ende gebuyren vanden zelven Rijck, beclaagt Aelwijn Aelwijnsz. coorncoper, seggende dat hij verweerder gecondemneert zal zijn op te leggen ende te betalen in handen van hem eyscher ofte zijnen tresoriers de somme van zes gulden van veertich groten t stuck ter cause van verteerde costen ofte verdroncken gelagen, spruytende van zeeckere comansschip, die hij verweerder tegens eenen Claes Ghijsbrechtsz. van zeeckren laeckenen op den zelven Claes Ghijsbrechtsz. Jeruysalemsche Reys omtrent gezworen maendach lestleden bij die voorsegde buyren gedaen heeft, waer in hij vervallen daer van zijnde, concluderende tot condempnatie vandien met de costen hier omme gedaen. Jacop gemachticht van den verweerder bij zeeckere middelen concluderende tot absolutie. Davidt presenteert den verweerder 't wedde. Scepenen appoincteren partyen te gaen aen een kenning. actum xxix Marty (15) lxiij

(Rechterlijk Archief 42 dl. 37 fol. 259 vso, 29-03-1563. Zie ook Mr. A.S. de Blecourt 'Kenningboek der stad Leiden 1553-1570' [1936], pag. 119)

Hoewel dat nergens wordt ,moet kort na 1590 een splitsing hebben plaatsgevonden, want op 18-07-1591 en 17-12-1592 keurt het Gerecht de buurtkaarten goed van resp. de Rijn (omstreeks 1600 Paltsgraafschap op de Rijn genaamd) en de Maersmanstege (zie de buurt  Roma).

(SA II inv. nr. 46 fol. 110 en 268)

De buurt neemt in 1596 deel aan de Grote Loterij en legt 128 loten in ter waarde van ¦ 30,- (lotnr. 19501). De prose luidde: De ghemeen buyren vant Rooms Keyserrijck in de maersmansteech doen vraghen / wat sij uyt dese Lotery sullen draghen. (zie ook `Buurthouden', pag. 108 e.v.).

(AGH inv. nr. 429)

Op 30-08-1607 wordt keyser Pieter Cornelisz. de Haes genoemd als vertrokken heer van de gebuyrte vande Maersmansteech. Feitelijk bestaat het Keizerrijk van de Maarsmansteeg dan al niet meer en ligt het meer voor de hand om De Haes als heer van Roma te vermelden. Het is echter mogelijk dat hij al voor 1591 heer was van de toen nog ongedeelde buurt en dat zijn naam daarmee verbonden bleef. Een andere mogelijkheid is dat de benaming 'buurt van de Maarsmansteeg' ondanks de overgang naar Roma nog in gebruik was.

(SA II inv. nr. 1221 en inv. nr. 1216 fol. 9 vso, beiden gedateerd 30-08-1607)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Haes, Pieter Cornelisz. de - <30-08-1607 niet zeker, zie Roma    

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006/2007
Buurthouden www.oudleiden.nl