Historisch karakter van de stad

Achtergrond en organisatie
Een van de twee hoofddoelstellingen van de Vereniging is het behoud en herstel van het (cultureel) erfgoed van Leiden. Deze doelstelling is in 2014 explicieter dan voorheen geformuleerd in de Statuten. Die nieuwe bewoordingen waren de formalisering van een praktijk die in de jaren daarvoor was gegroeid van een meer actieve bemoeienis van de Vereniging met ontwikkelingen en plannen in Leiden die het erfgoed raken. Daaraan ten grondslag lag de mening van een grote meerderheid van de leden van de HVOL die hebben geparticipeerd in een enquete in 2008.

Toen de gemeente Leiden in mei 2009 de nota “Programma Binnenstad” uitbracht om met diverse organisaties in de stad aan een verdere verbetering van de binnnenstad te werken, heeft het bestuur de Werkgroep Binnenstad ingesteld, ter voorbereiding van het Convenant dat de gemeente in december 2009 met 21 “partners” sloot en om vervolgens bijdragen te leveren en initiatieven te nemen in het kader van het Programma Binnenstad.

Binnen het bestuur ontstond spoedig daarna de behoefte ook buiten het kader van het Programma Binnenstad actief te zijn met betrekking tot het cultureel erfgoed van Leiden. In 2012 werd de Werkgroep Binnenstad daarom omgevormd tot de Commissie Historisch Karakter van de Stad (zie ook het HVOL Mededelingenblad, jaargang 34 nr 5). De Commissie als geheel danwel leden van deze commissie nemen actief deel aan diverse projecten en programma’s die raken aan het historisch karakter van de stad. De Commissie adviseert het bestuur over plannen en ontwikkelingen in de stad – plannen van zowel de gemeente als van derden. Daarbij richt de Commissie zich vooral op dat deel van Leiden dat zich bevindt binnen het beschermd stadsgezicht (centrum en zuidelijke schil) of daarvoor consequenties heeft.

De Vereniging draagt bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium bij aan gedachten- en planvorming, maar stelt zich ook kritisch op wanneer plannen van de gemeente of derden indruisen tegen de doelstellingen van de Vereniging, zonodig met gebruikmaking van bestuurlijke/juridische procedures. Hieronder wordt nader ingegaan op een aantal plannen en projecten waar de Vereniging zich actief over heeft gebogen of nog over buigt en de rol van de Vereniging daarin.

De “links” in de tekst verwijzen naar documenten of andere websites. Voorts is in cursief aangegeven, waar van toepassing, in welk nummer van Oud Leiden Nieuws over dit onderwerp werd geschreven (OLN1-1 betekent: Oud Leiden Nieuws, jaargang 1, nummer 1)

Programma Binnenstad Gebruik van en bedrijvigheid op het Leidse water
Breestraat/Haarlemmerstraat Singelpark
Terras Annie's De Lakenhal
Zonnepanelen in het beschermd stadsgezicht Appartementen Waardgracht/Looiersplein
Morspoortplein De tendens hoger te bouwen/Zijlsingel 36
Herbestemming/watertoren Hoge Rijndijk Witte Singel/Doelencomplex (WSD-complex)
Erfgoednota 2014-2020 Kruispunt bij de Jan van Hout brug
Stationsgebied/Rijnsburgerblok Zoeterwoudse Singel naast nr. 2
Dekschuiten in de Nieuwe Rijn Pieterskerkhof / Rapenburg 48
Brandslangendroogtoren Ruime Consciëntiestraat
Horecaterrassen in de binnenstad  
   
   

Nieuws over Historisch karakter van de stad

Megaterras Annie’s: uitspraak Raad van State 31-01-18

Op 31 januari 2018 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in het hoger beroep dat o.a. de HVOL en het Waterambacht Leiden (WAL) hadden aangespannen.

Horecaterrassen in de binnenstad

Februari 2016: Tegen de 'verrommeling' van Annie's terras

28 februari 2016 - De besturen van de HVOL en het Waterambacht Leiden hebben niet alleen bezwaren tegen de plannen voor een zeer groot nieuw terras bij Annie's, maar ook tegen de 'verommeling' van het huidige terras.

Steeds meer is het historisch karakter van deze unieke plek bij de samenkomst van Oude en Nieuwe Rijn aangetast. Beide besturen hebben daarom gezamenlijk een brief aan B&W geschreven en acht WOB-verzoeken gedaan om kennis te kunnen nemen van de vergunningen, indien verleend, voor de elementen die het historisch karakter verstoren; en, indien geen vergunningen zijn verleend, waarom dan niet wordt gehandhaafd.

December 2015: Annie's

De besturen van de Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL) en van het Waterambacht Leiden (WAL) hebben gezamenlijk beroep aangetekend bij de bestuursrechter in Den Haag tegen de vergunning die het college van B&W van Leiden heeft verleend voor de aanleg van een megaterras voor Annie's, op het waterplein bij de samenvloeiing van de Oude en de Nieuwe Rijn, daar waar Leiden is ontstaan. Deze vergunning is verleend hoewel het college zelf vindt dat het beoogde terras  een ernstige inbreuk maakt op het beschermd stadsgezicht van Leiden. In verschillende eerdere stadia van besluitvorming hebben  wij onze bezwaren tegen de aanleg van het terras kenbaar gemaakt. Meer daarover vindt u op de website en in Oud Leiden Nieuws.

September / oktober 2015: Gemeenteraad keurt megaterras Annie's goed

Op 1 oktober heeft de gemeenteraad van Leiden de plannen voor een megaterras van Annie's goedgekeurd. Het bestuur van de HVOL heeft zich hier sterk tegen verzet omdat het terras, ook volgens het college van B&W, een ernstige aantasting vormt van het beschermd stadsgezicht. Zoals eerder gemeld stuurde het bestuur na eerdere zeer kritische zienswijzen in augustus een brief aan alle raadsleden. Aan de vooravond van de commissievergadering op 3 september volgde een document met de weerlegging van de argumenten van het college.  Tijdens de commissievergadering is gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheid om de raadsleden te weerhouden akkoord te gaan met de plannen. Tevergeefs dus. Het bestuur beraadt zich op vervolgstappen.