DIE BRUUN I

 

Previous PageHome PageNext Page


DIE BRUUN I

De families Die Bruun I, II en III behoorden allen tot hetzelfde geslacht blijkens zegel, het voorkomen van de naam Daniel, de banden met Leiderdorp en natuurlijk de familienaam zelf. Directe verwantschapslijnen kwamen uit de bronnen echter niet naar voren, of het zou moeten zijn dat de eerste twee stamvaders identiek waren.

I. DANIEL DIE BRUUN

Hield in 1317 en later 40 s. uit de herfstbede en 20 s. uit de lentebede in leen van de graaf en bekleedde vermoedelijk de functie van schout van Leiderdorp (De Boer, 'Leiderdorp', 34). Is wrsch. dezelfde als Daniel die Bruun Dirksz., verm. 14 juni 1314 i.v.m. land te Leiderdorp, Oegstgeest en Woubrugge (Hoek, 'Wassenaar', 659). Zoons:

1. Daniel die Bruun, volgt IIa.

2. Jan van Meerburch, volgt IIb.

IIa. DANIEL DIE BRUUN (DANIELSZ.)

ovl. na 25 apr. 1380 (Klo. 1469 f. 3).

functie:

schout van Leiderdorp, verm. 24 okt. 1368 en 6 apr. 1370 (Ke. 493 f. 19v. en Ga. 455 p. 44).

varia:

zegel: 3 schildjes (2:1) (30 nov. 1364, Klo. 662).

familie:

noemde 30 nov. 1364 Daniel uten Pol neef (Klo. 662).

kinderen:

1. Costijn Daniel Brunenz. Zoon:

a. Andries die Bruun Costijnsz.

(Hoek, 'Domproostdij', 7).

functies:

schepen 1410-11, burgemr. 1417-18, kerkmr. van St. Pancras 1419-20, stedelijk schut 8 mei 1407 (Secr. 84 f. 242).

landbezit:

* 2 morgen land te Koudekerk a.d. Rijn in de Hoge Waard, 25 apr. 1380 verkocht aan Frank IJsac (Klo. 1469 f. 3).

* 13 morgen land te Leiderdorp, leen van de Utrechtse Domproostdij, verkocht en opgedragen 16 mrt. 1402 (Hoek, 'Domproostdij', 7).

rentebezit:

* 19 feb. 1416 6 nobel 22½ leeuw licht geld op Claas Calken, 15 mrt. 1416 afgeschat (RA. 50 f. 165).

varia:

Leids poorter, 15 mei 1402; borg stond Jan Willem IJsbrandsz.z. (Secr. 20 f. 10). Pachter van de Leidse waag 1419 (Rek. Lei., I 323). Zegel: 3 schildjes (2:1) met barensteel (22 jan. 1411, Secr. 1418).

2. Voppe Daniels Brunenz.

Werd 5 juli 1378 Leids poorter met Jan Willemsz. als borg (Secr. 19 f. 45).

3. Floris Daniels Brunenz.

man te Leiderdorp 1369 (De Boer, 'Leiderdorp', 38), wegens misdragingen te Haarlem 11 feb. 1393 verbannen door het Leidse gerecht (RA. 4 f. 2).

4. Pieter die Bruun

(Kam, 'Memorieboek', 172).

kinderen:

a. Daniel die Bruun Pietersz.

verm. 25 juni 1403 (Klo. 672), bode van het baljuwschap Rijnland 17 mrt. 1409 (GvH. 204 f. 45v.).

b. Alijd

(Klo. 672).

5. Margriet Daniel Bruunsdr.

verm. 18 dec. 1390 en 11 dec. 1409 (W. 428 f. 106) (Kam, 'Memorieboek', 172); ovl. wrsch. voor 25 feb. 1415 (Ke. 654).

IIb. JAN VAN MEERBURCH (DANIELS BRUNENZ.).

ovl. na 23 aug. 1406 (Ke. 493 f. 11v.-12).

functies:

schout van Leiderdorp, verm. 12 apr. 1373 (Ke. 889), heemraad ald. 23 aug. 1406 (Ke. 493 f. 11v.-12).

woonhuis:

in St. Pietersparochie (Ke. 323 (7) f. 17, 1407-08). Op zijn (woon?)huis had heer Philips Gerrit Doedenz. een rente van 14 s. met houde, verm. 14 feb. 1391 (Ke. 322 f. 14).

rentebezit:

* 10 s. 9 p. 1 hallinc g.g. op een huis en erf aan de Hooigracht.

* 12 s.g.g. op een huis en erf aan het Steenschuur.

* 12 s.g.g. met houde op Dirk Poes Jansz.'s huis bij St. Pieterskerkhof.

* 9 s.g.g. met ½ houde in de Maarsmanstraat.

* 5 p.g.g. eveneens aldaar.

* 23 s. 4 p.g.g. op een huis aan de 'gracht'.

* 4 s.g.g. op een huis daarachter in Stasijnsteeg.

Genoemde renten (totaal 3 £ 11 s. 6 p.g.g.) 18 nov. 1371 overgedragen door Jan, samen met Dirk van der Graft, aan Philips Andriesz. (Ke. 417 f. 151v.).

* 1 mei 1373 1 £ pay. op 2 huizen en erven aan de Oostgracht op het Hogeland (Ke. 643).

* 15 jan. 1374 15 s.pay. op een huis en erf aan de Middelstegracht op het Hogeland; deze en de vorige rente 14 juli 1374 overgedragen (Ke. 643).

schenking:

6 £ pay. aan St. Pancraskapittel (Ke. 416 f. 25v.).

varia:

man te Leiderdorp 1369 (De Boer, 'Leiderdorp', 38), Leids poorter 30 jan. 1372 net 32 £, borg stond Philips Andriesz. (Secr. 19 f. 30). Was over het jaar 1383 Alijd Dirksdr. van der Graft 4 £ 7 s. 4 p. alsmede 13 s. 4 p. huishuur schuldig (wrsch. g.g.; Secr. 84 f. 3).

familie:

noemde Daniel uten Pol 12 apr. 1373 zijn neef (Ke. 889); tr. Ermegardis, ovl. 23 ...1390 (tekst verbleekt), begr. St. Pancraskerk, waaraan zij 5 £ gelds naliet (Ke. 416 f. 14v.). Dr. van Philips Andriesz. (zie ald.) Kinderen:

1. Foytgen Jansz. van Meerburch.

functies:

schepen 1408-09, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19; stedelijk schut 8 mei 1407 (Secr. 84 f. 241v.). Homan op het Hogeland 1410 (Secr. 84 f. 238).

woonhuis:

aan St. Pancraskerkhof 1410 (Secr. 84 f. 238) en aan de Nieuwe Rijn, verm. 1410 en 1421, daarop had de H. Geest 5 s.g.g. rente (W. 429 f. 6 en tafel).

landbezit:

Meerburch onder Leiderdorp, Zwietens leen, kreeg 12 okt. 1432 toestemming tot verkoop ten vrij eigen (G.A. Leiden, Bibl. 3214 f. 177; Hoek, 'Rept. Zwieten' 102). Dit zal dus niet het kasteel met omliggend land geweest zijn, want dat lag onder Zoeterwoude, althans dáár, aan de Meerburgerwetering, wordt het kasteel Meerburg verondersteld te liggen.

borgstelling:

* 2 apr. 1411 Jan Jacobsz. (Secr. 20 f. 41).

* 13 nov. 1414 Floris van Tol (Secr. 20 f. 50).

varia:

pachter van de tiende te Hazerswoude 1413 (GvH. 1489 f. 12); van het vroenwater tussen Leiden en Haarlem sinds 24 juli 1415 (GvH. 205 f. 177 en 1491 f. 14v.). Missch. was hij identiek met Dirk Foytgen Jansz., die 28 apr. 1401 Leids poorter werd, borg: zijn trouw (Secr. 20 f. 5v.).

2. Jan Jansz. van Meerburch.

functie:

schout van Alkemade, verm. 20 mrt. 1417 (Ke. 1075).

landbezit:

¼ van het 'berch'land, aan Rodenburgerlaan met zijn deel van de laan, die daartoe behoorde, 24 dec. 1406 verkocht (Klo. 817).

rentebezit:

* 1383 40 comans groten op een huis, erf en een huisje daarnaast, gelegen voor de grote brug, hem aanbestorven van zijn grootmoeder Ave Foytgensdr.; verkocht 3 feb. 1411 aan het St. Pancraskapittel, met vrijwaring door zijn broer Foytgen (Ke. 493 f. 86v.; vgl. Philips Andriesz. c.s.).

* 1 £ g.g. op een huis en erf te Leiden, verm. 1398, afkomstig van Philips Andriesz. (RA. 50 f. 23v.).

varia:

? 17 mei 1401 voogd van Alijd Jan Philipsz.'s weduwe (Ke. 416 f. 53v.).

familie:

tr. Pieter Jacob Gijsbrechtsz.dr. (Hoek, 'Rept. Oud-Teylingen', 539).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl