Regenten Weeshuis Leiden
Corts

 

Corts:Personalia
<bron
1>
             
1   Corts, Willem Adriaan, regent van 1797-1806  
2   ged. L. 28-10-1742  
3   overl. L. 11-7-1807 (64 jaar), begr. L. 15.7.1807  
4   woonde op de Pieterskerkgracht, gaf les in Latijn en Grieks ten zijne huize aan jongelingen welke al of niet bij hem inwoonden  
5   zoon van Johannes Corts en Johanna Buijs  
6   x ?
Elisabeth Nieukerk
ged. Amsterdam 31-7-1737 Nieuwe Kerk
overl. L. 17.2.1821 (83 jaar)
woonde bij overlijden in de Kloksteeg, wijk 4, nr. 816
dochter van Jacob Nieukerk, houtkoper en poorter van Amsterdam en Janneke Rollerus
 
7   Een kind [zoon] overleden  
             
 

 

Corts: Notitie 1
<pers
2>
             
1   Willem Adriaan Corts, stemgerechtigde woonde per 21-4-1796 met vrouw, een kind, een dienstbode en vijf bijwoners op de Pieterskerkgracht.  
             
   
ELO, Bevolkingsregister 1796-1804, SA inv.nr. 1898, gebuurte 7, nr. 64
 
 

 

Corts: Notitie 2
<1
3>
             
1   Per 1 mei 1798 ging het weesmeisje Maria Brittijn bij Corts dienen.  
             
   
ELO, HGW, inv.nr. 4521, f. 324
 
 

 

Corts: Notitie 3
<2
4>
             
1   Willem Adrianus Corts overleden Haarlem 1807.  
             
   
Th.H. Lunsingh Scheurleer, C.W. Fock en A.J. van Dissel, Het Rapenburg. Geschiedenis van een Leidse gracht. Deel 1: Groenhazenburch. (Leiden 1986) 146
 
 

 

Corts: Notitie 4
<3
5>
             
1   Corts was conrector van de Latijnse school te Haarlem.  
2   p. 158  
3   Zijn vader Johannes Corts [1710-1774 Leiden] was meestertimmerman en eigenaar van de panden Rapenburg nr. 5 en 7. Bij de boedelscheiding in 1778 kreeg Willem Adrianus Corts Rapenburg 5 en de helft van Rapenburg 7 toebedeeld. Hij verhuurde Rapenburg 5 tot 1804 in welk jaar hij het pand voor 500 gulden aan Pieter Pompe verkocht.  
             
   
Th.H. Lunsingh Scheurleer, C.W. Fock en A.J. van Dissel, Het Rapenburg. Geschiedenis van een Leidse gracht. Deel 1: Groenhazenburch. (Leiden 1986) 158, 146
 
 

 

Corts: Notitie 5
<4
6>
             
1   Openbare verkoop huizen d.d. 27-12-1794.  
2   Op alle welke voorgaande generale mitsgaders de navolgende part. conditien en voorwaarden zo zijn de executeurs van de testamenten van wijlen Elisabeth Overkamp en deszelfs vooroverleden man Gerardus Corts mitsgaders de heren Willem Adriaan Corts en Dirk Bernardus Corts van mening alhier in het openbaar te doen veilen en verkopen, verscheidene grote, ruime, hechte, sterke en weldoortimmerte huizen .....  
3   Alle de huizen en erven gebruikt en bewoond wordende ... de verkopers zo in privals qualiteit in eigendom toebehorende uitgezonderd al hetgeen de respectieve huurders zullen kunnen aantonen hun in eigendom toebehorende.....  
4   Ende wordt dientengevolge alhier eerst geveild een groot, ruim, hecht, sterk en zeer weldoortimmerd huis en erve, voorzien van verscheidenen zo behangen als onbehangen kamers en vertrekken, kookkeuken, plaats, en verdere gertimmerte, staane en gelegen aan de oostzijde van de Pieterkerkstraat omtrent de lange diefsteeg, belendend aan de ene zijde Willem Adriaan Corst en aan de andere zijde Pieter Geerling onder 't Bon Over 't Hof, nr. 23 ....  
5   Getrokken bij de heer Willem Adriaan Corts op zijn bod van fl. 825,--.  
6   Opgehouden op de som van fl. 826,-- voor rekening van de heer Willem Adriaan Corts ......  
7   Aldus gedaan, geveild, verkocht en gekocht in het herenlogement aan den Burg binnen Leiden op zaterdag 27-12-1794.  
8   Willem Adriaan corts  
9   Barend Christiaan Corts  
10   Lambertus Bekking  
11   Frederik Booy (notaris).  
             
   
ELO, Notarieel archief, notaris F. Booy, inv.nr. 2635-2648, 1794, akte nr. 68, fiche nr. 148-149, lade 77
 
 

 

Corts: Notitie 6
<5
7>
             
1   Inventaris van de boedel en goederen van wijlen Barend Christiaan Corts in leven gepensioneerd luitenant van de gewezen binnenwacht der stad Leyden, gewoond hebbende en overleden zijnde binnen deze stad dd. 26-2-1804.  
2   De boedelinventaris is opgemaakt door notaris F. Booij d.d.  
3   24-8-1805, waarde beneden de 4000 gulden.  
4   In het testament van Barend Christiaan Corts dd. 16-8-1799 bij notaris F. Booij gepasseerd en welk testament met het overlijden van de testateur is geconfirmeerd, is o.a. opgenomen:  
5   Hij legateert aan zijn neven Willem Adriaan Corts en Dirk bernardus Corts tesamen en bij vooroverlijden van een van beiden der zodanige wettige descendent(en) bij representatie en wanneer een van beiden zonder wettige descendent(en) te hebben nagelaten bereids vooroverleden zijnde, de overgeblevene van hun beiden of deszelfs nagelaten kind(eren) alsmede voor een portie of staak ......  
             
   
ELO, Notarieel archief, notaris F. Booy, inv.nr. 2635-2648, 1794, akte nr. 31, fiche nr. 337-338, lade 77
 
 

 

Corts: Notitie 7
<6
8>
             
1   Wethouderen geinformeerd zijnde dat Willem Adriaan Corts ten zijne huize aan jongelingen welke al of niet bij hem inwonen, instructie geeft in de Latijnse en Griekse talen ten merkelijke nadelen en in prejudictie [in breuk op] der stedelijke latijnse scholen hebben goedgevonden en den secretaris verzocht gemelde Willem Adriaan Corts hierover te onderhouden en dezelve te kennen gegeven dat daar zulks aanloopt tegen een resolutie van burgemeesteren in dato ....., wethouderen vertrouwen dat hij dat wel zal willen nalaten en alzo voorkomen het nemen van directe maatregelen daartegen.  
             
   
ELO, SA II, inv.nr. 640, notulen H.Hren Wethouderen der stad Leyden, d.d. 28-8-1806
 
 

 

Corts: Notitie 8
<7
bron>
             
1   Testament dd. 23-9-1808.  
2   De comparante in dezes heeft onder ede verklaard tot geen duizend guldens gegoed te zijn en verklaar ik notaris dat in dit testament geen making van fides commis is vervat.  
3   Heden verscheen voor mij notaris ..... juffrouw Elisabeth Nieuwkerk, weduwe van wijlen de heer Wilhelmus Adrianus Corts, wonende binnen deze stad ...  
4   Zij verklaarde alle eerdere testamenten en codicillen te verwerpen .... en tot geen hogere klasse van gegoedheid te behoren dan waartoe zij zich volgens het zegel tot de minute dezes gebruikt heeft aangegeven ....  
5   Zij legateert aan haar nichten ... al haar kleren zo van zijde, linnen, wol als andere stoffen.  
6   Nog legateert zij aan haar aanbehuwde nicht Cornelia Corts het portret van de grootvader en het wapen? van wijlen haar man en aan het kind van genoemde nicht 25 gulden in contanten.  
7   Legateert zij aan Jan Florijn een som van 25 gulden aan contanten.  
8   Legateert zij aan de dochter van haar neef Frederik Klotes haar zilveren beugeltas, naaldenkoker, vingerhoed, twee rijgpennetjes en een zilveren lepeltje.  
9   Legateert zij aan de dochter van haar nicht de weduwe Van Vliet haar gouden horloge.  
10   Prelegateert zij aan haar neven .... haar grafstede gelegen in de Hooglandse Kerk in het zuidpand nr. 23 als mede de portretten van haar comparantes grootouders, van haar overleden man en zoon en van haar comparante.  
11   Alle welke legaten en prelegaten vrij van het recht op de successie zullen worden uitgekeerd.  
12   En als haar comparantes verdere na te laten goedern verklaart zij tot haar enige en algehele erfgenamen haar neven Johannes en Arij Hazebroek tesamen ....  
13   Begerende de comparante dat haar afgestorven lichaam in haar voornoemde grafstede in de Hooglandse Kerk zal moeten worden begraven.  
14   Verder verklaart de comparante zich de macht en vrijheid te behouden om dit testament te alle tijden te mogen veranderen ....  
             
   
ELO, Notarieel Archief, notaris H. Roskis, inv.nr. 2730-2739, 1808, akte nr. 146, fiche nr. 214, lade 85
 
 

 

Corts: Bronnen
             
1   ELO, Doop-, trouw- en begraafregisters.
2   ELO, Bevolkingsregister 1796-1804, inv.nr. 1898, gebuurte 7, nr. 64.
3   ELO, Notarieel archief, notaris F. Booy, inv.nr. 2635-2648, 1794, akte nr. 68, fiche nr. 148-149, lade 77.
4   ELO, SA II, inv.nr. 640, d.d. 28-8-1806.
5   ELO, HGW, inv.nr. 4521, f. 324.
6   Haan, S.W.M.A. den en P.M. Kann, Zucht om zich te oefenen in de lieflijke zangkunst. (Alphen aan den Rijn 1996) noot 68, p. 54.
7   Lunsingh Scheurleer, Th. H., C.W. Fock en A.J. van Dissel, Het Rapenburg. Geschiedenis van een Leidse gracht. Deel 1: Groenhazenburch. (Leiden 1986) 146, 158.
8   ELO, Notarieel Archief, notaris H. Roskis, inv.nr. 2730-2739, 1808, akte nr. 146, fiche nr. 214, lade 85.
             
 

 

Publicatie Auteur Home
Leiden Weeshuis Regenten Antoinette Frijns 2008 www.oudleiden.nl