Notulen van de vergaderingen van het college van B&W
Leiden 1929 - 1955

 

 

Informatie
a649_bw_info

 

 

Aard en opzet van de database

De vrijwilligers hebben de besluiten van het college van Burgemeester en Wethouders van Leiden, genomen tussen de stadhuisbrand op 12 februari 1929 en 1 januari 1956, volgens een vooraf bepaald schema vastgelegd. Dat zijn: datum, agendapunt, rubriek, betrokken gemeentelijke en andere instanties (partij), straatnaam (en huisnummer), kadastrale nummers en een korte aanduiding van het onderwerp. Zo is een beredeneerde inhoudsopgave ontstaan die de belangstellende op weg kan helpen naar de besluiten zelf zoals die te vinden zijn in de notulenboeken bij Erfgoed Leiden en omstreken. 
Van de gemeentelijke diensten en commissies, de straatnamen en ook de rubrieken is een lijst te raadplegen, de laatste mogelijk van nut bij een breed onderzoek zoals naar de middenstand in Leiden of de stadhuisbrand en de gevolgen daarvan. Sommige rubrieken kennen een onderverdeling (onderwijs, personeel), andere bevatten een breder scala (tuin- en landbouw, veeteelt, jacht en visserij; bevolking, register, statistiek, volkstelling) Op de website is overigens op elk woord of op een combinatie van woorden te zoeken. 
Namen van personen die in verband zijn te brengen met een negatieve beoordeling zijn niet opgenomen. In dat geval geeft een het cijfer na * aan om hoeveel personen het gaat; in de notulenboeken op het archief zijn zij te vinden. Namen van instellingen zijn veelal volledig genoteerd, tenzij ook in de notulen een afkorting is gebruikt zoals ANWB, EHBO, KEMA, K & O, NZH, RUL en VVV waarvan de betekenis te vinden is in de lijst van afkortingen
Van de 61.151 records in het bestand zijn er vrij veel die per twee of (soms veel) meer van n besluit gemaakt zijn. Dat is het geval als in een besluit meer gemeentelijke diensten of commissies, meer straatnamen of meer verschillende onderwerpen (meestal met een onderverdeling van het besluit, aangegeven met letters a, b, c of - Romeinse - cijfers) zijn vervat. De gemeenteraad is vaak betrokken, behalve in de jaren 1940/45 waarin de bezetter de burgemeester de bevoegdheden van zowel B & W als de raad opdroeg en derhalve elk besluit van hem afkomstig is. 
De omschrijving van het Onderwerp is steeds kort gehouden zodat voor een goede interpretatie het raadplegen van de notulenboeken aanbeveling verdient. Naast het onderwerp ontbreekt soms een besluit doordat de beslissing (soms herhaaldelijk) is uitgesteld tot een volgende vergadering. Ook zijn een enkele maal punten van de agenda vervallen verklaard. Ondanks herhaalde controles blijft het bestand mensenwerk met alle kansen op fouten. Herstelling is mogelijk en kan periodiek plaatsvinden wanneer gebruikers melden wat zij aan onjuistheden hebben gevonden. Dat kan geschieden aan Erfgoed Leiden en omstreken, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., onder vermelding van B&W notulen 1929/55.

Leiden, oktober 2007
Bob Lodder, voorzitter werkgroep

a649_bw_info

 

 

De werkgroep
De werkgroep B & W notulen is gevormd in het kader van het project Leidse Bronnen dat de (archiefvrienden)vereniging Jan van Hout in 1998 is begonnen. Doel is het toegankelijk maken van de B & W notulen vanaf de stadhuisbrand in 1929. Mevr. drs. Hanneke van Aalst, nu archivaris van het streekarchivariaat Noord Veluwe, en destijds werkzaam op het gemeentearchief van Leiden, heeft de opzet van de records ontworpen en die van de trefwoorden begeleid. Na haar vertrek is prof. dr. Rudi van Maanen, toen hoofd van het gemeente archief, als steun en toeverlaat van de werkgroep opgetreden. 
Bij de oorspronkelijke opzet, aan het eind van de 20ste eeuw, was er nog geen zicht op plaatsing op een website en evenmin een vermoeden dat persoonsbescherming aan de orde zou kunnen zijn. In de geest van de registratuurcode is een rubricering ontworpen (toen stelsel van trefwoorden genoemd) die het de gebruiker mogelijk zou maken eenvoudig alle besluiten op het terrein van zijn belangstelling te vinden. Bij raadpleging van de notulenboeken in het archief zouden alleen de algemene bepalingen voor archiefbezoekers van toepassing zijn, terwijl nu de regels voor electronische bestanden gelden. 
Van de werkgroep maakten tot medio 2007 (korter of langer) deel uit Hanneke van Aalst, George Junge, Bert Kamp, Joka Kersten, Corrie Kramp, Joke en Bob Lodder, Jan van Nimwegen, Nel Ong, Mariet Portheine, Piet de Raat, Gerard Reychard en Truus Vink. Bert verzorgde o.m. instructies voor het gebruik van de laptops en het opslaan van het werk, Mariet en Bob hebben alle records na gezien. 
Van verschillende archiefmedewerkers heeft de werkgroep hulp gehad. Zeer veel werk heeft de voormalige webmaster van Jan van Hout, Rinus Vrind, verricht voor de vervolmaking van het bestand. Zonder zijn inventiviteit en inzet zou de brede toegankelijkheid, de gevarieerde, ruime, vormen van zoeken en de mogelijkheid tot bewerking bijv. in statistieken niet zijn bereikt.
a649_bw_info

 

 

Recordindeling
datum Datum van de vergadering van het college.
agendapunt Agendapunt.
Dit kan aangegeven zijn met een *, dan zijn de gegevens van dit punt in meer records opgenomen. Redenen hiervoor kunnen zijn:
1) het agendapunt bestaat uit sub-agendapunten.
2) het heeft betrekking op meer straten, commissies etc
3) de veldcapaciteit was onvoldoende.
De tellingen geven altijd het aantal Records aan, dat kan dus afwijken van het aantal Agendapunten.
onderwerp Korte omschrijving van het onderwerp.
straat Straatnaam met evt huisnummer.
partij Betrokken partijen, natuurlijke personen en/of rechtspersonen.
Bij de privacy-gevoelige onderwerpen zijn de persoonsnamen vervangen door een vermelding van het aantal personen. Deze vorm van bescherming persoonsgegevens is nauwgezet en in overleg met de archiefinspectie uitgevoerd. Mochten er toch nog punten zijn waarbij de naamsvermelding niet op prijs gesteld wordt dan zullen wij dit aanpassen.
De volledige namen staan wel in de originele notulenboeken die in het RAL zijn te raadplegen.
rubriek De traditionele administratieve indeling.
Zie bij de voorbeelden hoe een lijst van de rubrieken, diensten, commissies etc te maken is.
kadaster Eventuele kadastrale aanduiding.
dienst Betrokken Gemeentelijke Dienst.
commissie Betrokken Gemeentelijke Commissie.
wethouder Betrokken Wethouder.
burgemeester ja indien de burgemeester bij het agendapunt is betrokken.
raad ja indien de gemeenteraad bij het agendapunt is betrokken.
a649_bw_info

 

 

Gebruiksaanwijzing
Zoekformulier Het zoekformulier bestaat uit 3 secties:
- Algemeen Zoeken, in de standaard velden.
- Specifiek Zoeken, als u specifieke velden / condities wilt gebruiken.
- Algemene Functies voor beide zoekmethoden.
Zoekargumenten Zoekargumenten, waarden waarop in de database gezocht wordt, mogen de tekens a-z, 0-9, &, -(minteken) of . (punt) bevatten. Zoeken is niet hoofdletter-gevoelig. Argumenten moeten gescheiden worden door een spatie. Per veld kunnen maximaal 5 argumenten ingegeven worden, tot een maximum van 50 tekens.
Aantal hits Het aantal treffers is standaard gemaximeerd op 1000. Dit is uit te breiden tot 3500, het grootste aantal records per jaar (1954). Zie bij Functies en Zoektips om het zoekresultaat aan te passen
Algemeen Zoeken
Zoekargumenten Zoekt in de velden Datum, Straat, Onderwerp, Partij
De argumenten worden als EN behandeld, bij elk volgend argument wordt dus het zoekresultaat kleiner.
Getoonde velden Datum, Agendapunt, Straat, Onderwerp, Partij.
Evt. alle velden indien die optie is aangevinkt (zie Functies).
 Specifiek Zoeken
Velden 1-3 velden kunnen worden geselecteerd voor zoek-condities.
Gebruik de standaardvelden of selecteer het gewenste veld.
Condities van de velden onderling kunnen naar keuze als EN of OF uitgevoerd
De volgorde is niet belangrijk, behalve bij tellingen op meerdere niveaus.
Zoekargumenten Zoekt in de geselecteerde velden volgens de aangegeven condities.
Hierbij zijn de volgende varianten mogelijk:
1. ingevuld zoekargument(en) :
alleen de records die aan de conditie voldoen.
2. argument * :
alleen de records waarbij het veld een waarde bevat, dus geen "leeg" veld.
3. geen argument ingevuld :
alle records worden getoond,ook met "lege" velden.
Voorbeelden:
Commissie Fabricage : alleen records waarin de commissie fabricage voorkomt.
Commissie * : alle records waarin een commissie voorkomt.
Commissie (blank, niets ingevuld) : alle records.

-arg (minteken voor argument) is NIET, dus uitsluiting.
voorbeeld:
Straat: rapenb -kort geeft Rapenburg maar niet Kort Rapenburg.
Condities Condities per veld, EN / OF
Presentatie
- Lijst De volgende velden worden getoond:
- Datum, Agendapunt, Straat, Onderwerp, Partij
- Geselecteerde velden
- Sorteervelden
- Alle velden indien die optie is aangevinkt (zie Functies)
- Telling Telling van de opgegeven argumenten en velden.
Dit kan ook in meerdere niveaus, hierbij is de volgorde belangrijk, bv
Veld 1 : Jaar *
Veld 2 : Commissie *
Geeft per jaar alle commissies
Veld 1 : Commissie *
Veld 2 : Jaar *
Geeft per commissie alle jaren
- Grafiek Grafiek van de opgegeven argument per jaar en subtotalen per maand.
voorbeeld:
Datum * geeft een grafiek van de aantallen records per jaar.
Functies voor beide zoekmethoden
Sorteren Velden waarop gesorteerd moet worden (oplopend).
Datum en agendpunt worden altijd als laagste sorteerniveau gebruikt.
Groeperen Bij Groeperen - ja wordt bij wisseling van sorteerveld 1 een nieuwe tabel gemaakt.
Hele woorden Standaard wordt op een woord of deel van een woord gezocht.
"hond" geef ook "honden" en "trekhondenwet".
Bij Zoek hele woorden - ja wordt gezocht op woorden.
Alleen "Rode Hond" wordt gevonden.
Alle velden Alle velden van het record worden getoond.
Max hits 3500 Het maximale aantal records dat getoond wordt is 3500 ipv 1000.
NB: Het grootste aantal records per jaar is 3500 (1954).
a649_bw_info

 

 

Voorbeelden
voorbeelden Algemeen Zoeken
Alle agendapunten mbt de Doezastraat
Zoek Alg: doeza
verlichting Doezastraat waarbij hr Oostendorp betrokken was
  Zoek Alg: doeza licht oostend
alle gegevens mbt de NSB organisatie (dus niet rijnsburg)
Zoek Alg: nsb
Zoek hele woorden aanvinken
punten mbt de oorlog in 1940-1945
Zoek Alg: oorlog
Jaar van 1940
Jaar t/m 1945
voorbeelden Specifiek Zoeken : Lijst
Breestraat, Rapenburg (niet Kort Rapenburg)
veld 1 straat breest rapenb -kort OF
sorteren 1 straat
Kadastergegevens van Oegstgeest, Sectie E-25
veld 1 kadaster oegst e-25 EN
leermiddelen, RK ULO, gesorteerd per straat (school)
veld 2 onderwerp leermid OF
veld 3 partij RK ULO EN
sorteren 1 straat
salaris politie
veld 1 rubriek politie OF
veld 2 onderwerp salaris OF
alle B&W vergaderingen in 1954 (3500 agendapunten)
veld 1 datum 1954 OF
sorteren 1 datum
max hits 3500 aanvinken
alle vergaderingen in eerste kwartaal 1954
veld 1 datum 1954-01 1954-02 1954-03 OF
sorteren 1 datum
Vereniging Oud Leiden, alle betrokken commissies
veld 1 commissie * OF
veld 3 partij oud leiden EN
Zoek hele woorden aanvinken
Straatnamen en alles van Straatnamencie
Velden EN OF OF
veld 1 commissie straatna OF
veld 2 onderwerp straatna OF
voorbeelden Specifiek Zoeken : Telling per veld
welke rubrieken zijn er en hoe vaak worden ze gebruikt
veld 1 rubriek * OF
opgave van alle stegen die in de agendapunten voorkomen
veld 1 straat steeg OF
vermelding van de Diensten per Jaar
veld 1 dienst * OF
veld 2 jaar * OF
NB: door de volgorde te wisselen krijg je Jaar / Dienst
voorbeelden Specifiek Zoeken : Grafiek per Jaar
hoeveel agendapunten (records) zijn per jaar /maand behandeld
veld 1 datum * OF
overzicht gevolgen stadhuisbrand
veld 1 rubriek stadhuis OF
agendapunten behandeld door burgemeester
veld 1 naar burg j/n ja OF
a649_bw_info

 

 

Zoektips
 Algemeen Zoeken: Geen Records gevonden
 • Geef minder zoekargumenten
 • Maak de argumenten minder specifiek,
  verander bv "verbouwing gebouw" in "verbouwing"
 • Vergroot het tijdvak jaar van / tm
 Algemeen Zoeken: Te veel records gevonden
 • Geef meer zoekargumenten
 • Maak de argumenten meer specifiek,
  verander bv "singel" in "maresingel"
 • Verklein het tijdvak jaar van / tm
 • Verhoog het maximale aantal hits tot 3500
  (denk aan responsetijd)
 Specifiek Zoeken: Geen records gevonden
 • Geef minder EN zoekargumenten per veld
 • Geef meer OF zoekargumenten per veld
 • Gebruik minder zoekvelden
 • Maak de argumenten minder specifiek,
  verander bv "trekhond" in "hond"
 • Vergroot het tijdvak jaar van / tm
 Specifiek Zoeken: Te veel records gevonden
 • Geef meer EN zoekargumenten per veld
 • Geef minder OF zoekargumenten per veld
 • Gebruik meer zoekvelden
 • Maak de argumenten meer specifiek,
  verander bv "markt" in "veemarkt"
 • Verklein het tijdvak jaar van / tm
 • Verhoog het maximale aantal hits tot 3500
  (denk aan responsetijd!)
a649_bw_info

 

 

Afkortingen
ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AJC Arbeiders Jeugd Centrale
AKO Amsterdamse Kiosk Onderneming NV
ANWB vh Algemeen Ned. Wielrijders Bond
ARKA Algemene RK ambtenaren bond
AZL Academisch Ziekenhuis Leiden
B & W Burgemeester en Wethouders
BB Bescherming Bevolking
Biza Binnenlandse Zaken
BLO Buitengewoon Lager Onderwijs
BNA Bond van Ned. Architecten
BOVAG Bond van Autohandelaren en Garagehouders
BV Besloten vennootschap
CdK Commissaris der Koningin
CdP Commissaris der Provincie (1940-45)
CEMSTO Chemische en Mechanische Stofbestrijdings ondernemimg
Chr Christelijke
Cie Commissie
Co Compagnon
Coop Coeratie
Cult Cultureel
CV Commanditaire vennootschap
DAF van Doornes Autofabriek
DG Directeur Generaal
Dhr De heer
EHBO Eerste hulp bij ongelukken
EHD Eerste Hulp Dienst
ELS Eerste Leidse Schoolvereniging
FA Firma
Fed Federatie
GAB Gewestelijk Arbeids Bureau
Gebr Gebroeders
Geref Gereformeerd
GS Gedeputeerde Staten
Gymn Gymnasium
HBS Hogere Burger School
HCW Hollandse Constructie Werkplaatsen
Herv Hervormd
HG Heilige Geest
Hh Heren
HID Hoofdingenieur Directeur
HTM Haagse Tramweg Maatschappij
IBW Instituut voor Bestuurswetenschappen
IS Ingekomen Stukken (raadsstukken)
Isr Israisch
Jr Junior
K & O Soc. Cult. Stichting Kunst en Ontspanning
Kath Katholiek
KEMA Keuringsinstituut voor Electrische Materialen
KNAC Kon. Ned. Automobiel Club
KNMB Kon. Ned. Middenstands Bank
Kon Koninklijk
KvK Kamer van Koophandel
KWF Kon. Wilhelmina Fonds
LAK Leids Academisch Kunstcentrum
LAVO Lager Algemeen Vormend Onderwijs
LEMVOG Leidse Exploitatie Mij voor onroerende goederen
LJA Leidse Jeugd Actie
LO Lager onderwijs
LSC Leids Studenten Corps
LUF Leids Universiteits Fonds
LVI Leidse Vereniging van Industrien
Lyc Lyceum
Mej Mejuffrouw
Mij Maatschappij
Min Ministerie
MO Middelbaar onderwijs
MOB Medisch Opvoedkundig Bureau
MULO Meer Uitgebreid Lager Onderwijs
Mw Mevrouw
NBBS Ned. Bureau voor Buitenlandse Studentenbetrekkingen
NBvGA Ned. Bond van Gemeente ambtenaren
Ned Nederlands
NS Ned. Spoorwegen
NZH Noord- en Zuidhollandse Tramweg Mij.
O (K & W) Onderwijs (Kunsten en Wetenschappen)
PCG Postcheque en Girodienst
Prof Professor
Prot Protest
PTT Post, Telefoon en Telegraaf
Rijnland Hoogheemraadschap Rijnland
RK Rooms Kath.
RPS Rijks Post Spaarbank
R(UL) Rijks (Universiteit Leiden)
RvS Raad van State
St Sint
T.b.v. Ten behoeve van
TBC Tuberculose
TH Technische Hogeschool
UB Universiteits Bibliotheek
ULO Uitgebreid Lager Onderwijs
VEBO Vereniging Tentoonstellen Vee en Bodemproducten
Ver Vereniging
Vh Voorheen
VNG Ver. van Ned. Gemeenten
VVV Ver. voor vreemdelingen verkeer
Wbv Woningbouwver.
Wed Weduwe
Z-H Zuid-Holland
a649_bw_info