Regenten Weeshuis Leiden
Proper

 

Proper: Personalia
<bron
1>
             
1   Proper, ds. Hermannus, echtgenoot van Hendrina Eekmans, regentes van 1799-1804  
2   geb. Vorchten (Gelderland) 3.7.1755  
3   overl. L. 3.2.1842 (ruim 86 jaar)  
4   woonde op de Breestraat, het Rapenburg en op de Oude Vest omtrent de Jan Vossensteeg, waar hij bij zijn overlijden in 1842 nog woonde  
5   predikant te Dalen 1778, Vollenhove 1783, Hien 1794, Leiderdorp 1797  
6   leraar Genootschap der Gereformeerde Kristenen te Leiden 1797-1833  
7   ingeschreven in het Album Studiosorum 10-2-1802 V.D.M. 48 jaar. Hon.c.  
8   promotie Leiden 14-6-1804  
9   diaken Nederduitse Gemeente 1805-1808  
10   poorter van Leiden 14-8-1806  
11   lid van de Nederduitsch Gereformeerde Kerkeraad 1808  
12   lid van het leesgezelschap 'Miscens Utile Dulci'  
13   lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leyden 1814-1817  
14   lid van de sub-commissie van de Maatschappij van Weldadigheid, afd. Leiden 1822-1840 en burgerlijk lid van de Maatschappij van Weldadigheid, afd. Leiden 1818-1843 (overleden), benoemd krachtens een missive van zijne Kon. Hoogheid Fredrik, prins der Nederlanden d.d. 8 juli 1818, uit de geestelijken van onderscheidene gezindten 1822-1840, emeritus predikant 1842  
15   zoon van predikant Johannes Proper en Berendina van Haarst  
16   x ? Hendrina Eekmans
geb. Zwolle [1756]
overl. L. 5.4.1825 (69 jaar)
dochter van Hermanus Eekmans en Catharina Nieuwenslijk
 
17   a. Hermannus
geb. Zwolle [1780]
 
18   b. Berendina Johanna  
19   c. Catharina Hermana  
20   d. Johanna  
             
 

 

Proper: Notitie 1
<pers
2>
             
1   Album Studiosorum, f. 1188, vermeldt als geboortedatum van Hermannus Proper Zwolle 15-5-1797.  
2   Brief van de Raad der Gemeente van Leiden aan de burger Hermannus Proper, predikant te Leiderdorp.  
3   Wij geven U bij dezen de nodige kennis van uw verkiezing tot leraar bij het Genootschap der Gereformeerde Kristenen binnen deze stad, een keuze door de Grote Kerkeraad gemaakt en bij ons met algemene stemmen goedgekeurd. Wij zullen dan ook zeer gaarne uwe overkomst in die betrekking tegemoet zien, opdat gij hoe eerder hoe liever deze post vervult.  
4   Gij zult voor het transport van uw huisraad en goederen van stadswege genieten een som van fl. 100,-- en worden tegoed gedaan de onkosten op uw demissie vallende. Doch hier en zult gij alle bezuiniging hebben in acht te nemen, nadien volgens resolutie een predikant hier ter stede beroepen en bevestigd zijnde en daarna een ander beroep aannemende voor zijn vertrek en afscheidspredikatie moet vergoeden de onkosten ter zake van zijn beroep bij de stad gedaan. Actum 8-8-1797.  
             
   
ELO, SA II, inv.nr.610, f. 114v
 
 

 

Proper: Notitie 2
<1
3>
             
1   Hermannus Proper, stemgerechtigde, huurde van 1798-mei 1799 een huis op de Breestraat, dat hij met zijn vrouw, vier kinderen (Hermannus, Berendina Johanna, Catharina Hermana en Johanna) en een dienstbode bewoonde. Eigenaar: Samuel Hubert.  
             
   
ELO, Bevolkingsregister 1796-1804, inv.nr. 1913, buurt 23, nr. 40
 
 

 

Proper: Notitie 3
<2
4>
             
1   Hermannus Proper, stemgerechtigde, huurde van mei 1799 tot mei 1804 een huis op het Rapenburg, dat hij met zijn vrouw, vier kinderen en twee dienstboden huurde.  
2   Eigenaar: Catharina Vattier.  
             
   
ELO, Bevolkingsregister 1796-1804, inv.nr. 1904, buurt 13, nr. 4
 
 

 

Proper: Notitie 4
<3
5>
             
1   Brief van Proper aan de Raad der stad Leiden.  
2   Geeft met verschuldigde eerbied te kennen Hermannus Proper, wonende binnen deze stad, dat hij suppliant op den 21 januari 1804 door koop eigenaar is geworden van zeker huis en erve staande en gelegen binnen deze stad op de Oude vest omtrent de Jan Vossensteeg met de daaraan verheelde pak- en werkhuizingen, voor dezen geweest zijnde vijf huizen en erven uitkomende aan de zuidzijde van de Zaksteeg als in zekere poort op de Volmolengracht onder het bon West-Maredorp Landzijde, nr. 450, 431, 432, 443, 444 en 445, dat hij suppliant gaarne het gemelde pak- en werkhuis zijnde de vijf laatstgemelde nummers wilde doen afbreken teneinde de grond daarvan te gebruiken tot een tuin. Dat suppliant hiervoor toestemming nodig heeft.  
3   Toestemming wordt verleend tot het afbreken van de pak- en werkhuizen en het aanleggen van een tuin. Actum 5-4-1804.  
             
   
ELO, SA II, inv.nr.604, f. 363-364; Volkstelling 1818, inv.nr. 1091, wijk 6, nr. 952 en Volkstelling 1829, inv.nr. 1092, wijk 6, nr. 952
 
 

 

Proper: Notitie 5
<4
6>
             
1   Ds. Hermannus Proper, geb. van Zwolle is op getuigenis van Pierre Bonezet en Dirk Eggeman tot poorter dezer stad aangenomen op 14 augustus 1806.  
             
   
ELO, Poorterboek 1789-1809, nr. 100, f. 94
 
 

 

Proper: Notitie 6
<5
7>
             
1   Lid van de Nederduitsch gereformeerde Kerkeraad in 1808.  
             
   
ELO, SA II, inv.nr. 644, bijlage 359c
 
 

 

Proper: Notitie 7
<6
bron>
             
1   Acte van Vertigting, d.d. 10-11-1800. fl. 8000,--.  
2   Hermannus Proper, predikant in de Gereformeerde kerk binnen deze stad was geadsumeerd voogd over de twee minderjarige kinderen van Pieter Delfos, boekhandelaar en weduwnaar en boedelhouder van wijlen Johanna van der Tas.  
             
   
ELO, Notarieel Archief, notaris P. Soetbrood, inv.nr. 2353-2399, 1800, akte nr. 180, f. 1135, fiche 1461, lade 67
 
 

 

Proper: Bronnen
             
1   ELO, Doop-, Trouw- en Begraafregisters.
2   ELO, Album Studiosorum, f. 1200.
3   ELO, Klapper op het Poorterboek, 14-8-1806, f. 94.
4   ELO, Liste Civique de la commune de Leide 1811, nr. 4598.
5   ELO, Bevolkingsregister 1796-1804, inv.nr. 1913, buurt 23, nr. 40.
6   ELO, Bevolkingsregister 1796-1804, inv.nr. 1904, buurt 13, nr. 4.
7   ELO, Volkstelling 1818, inv.nr. 1091, wijk 6, nr. 952.
8   ELO, Volkstelling 1818, inv.nr. 1092, wijk 6, nr. 952.
9   ELO, Herenboekjes.
10   ELO, SA II, inv,nr. 604, f. 363-364.
11   ELO, SA II, inv.nr. 610, f. 114v.
12   ELO, SA II, inv.nr. 644, bijlage 359c.
13   Molhuysen, P.C., Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche universiteit, dl. 7. ('s Gravenhage 1924) 123*.
14   UB Leiden, (Douzakamer), Archief Maatschappy der Nederlandsche Letterkunde te Leyden, inv.nr. 318, BA 3, p. 45, inv.nrs. 319, 321, 323.
15   ELO, Lieburg, F.A. van, Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816, deel 1: predikanten. (Dordrecht 1996) 198.
16   ELO, Maatschappij van Weldadigheid, subcommissie Leiden, inv.nr. 4, Extract uit de notulen dd. 18-2-1822 en 27-2-1840; inv.nr. 73, lijst van burgerlijke leden.
17   ELO, Notarieel Archief, notaris P. Soetbrood, inv.nr. 2353-2399, 1800, akte nr. 180, f. 1135, fiche 1461, lade 67.
             
 

 

Publicatie Auteur Home
Leiden Weeshuis Regenten Antoinette Frijns 2008 www.oudleiden.nl