Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
previous Folio's View: Register OAR 12
Pages 050 - 058
next Folio's

 

 

   Location, Folio  Next Folio
OAR12, 050r-a
   type : Consent date : 1457-03-01 record : # 442  Record details
[116] Item op die selve tijt wort geconsenteert die van Zegwairt als dat zij hoir wege ende wateringe scouwen mogen in alsulken schijn ende op die selve manier als die van Haserswoude hoir weghen ende wateringe scouwen, gedaen sinte Pieters scoue anno lvii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 050r-b
   type : Consent date : 1457-03-01 record : # 443  Record details
[117] Item op die selve tijt was die van Benthuysen geconsenteert hoir wegen ende hoir wateringe te scouwen op die selve manier ende in all schijn als die van Hazertswoude doen, gedaen sinte Pieters scouwe anno lvii. [Added, in another hand: 'Dese cuer is off ende te niet ende sulken wort an schouwen op hoir eigende manieren, gedaen optie meye scouwe anno lvii.']

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 050r-c
   type : Consent date : 1457-03-01 record : # 444  Record details
[118] Item op die selve tijt was die smael dorpen geconsenteert also zij plagen te scouwen tot twien scouwen dat zij voort aen mit eenre scouwe doir scouwen sellen mogen ende die scouwe liggen tot sulken tiden vanden jair alst nut is behoudelijc dat sij die in allen kerken xiiii dagen te voren condigen sullen, gedaen sinte Pieters scouwe anno lvii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 050r-d
   type : Consent date : 1457-10-04 record : # 445  Record details
[119] Item die hiemraders van Rijnlant hebben optie selve tijt geconsenteert die van Leyderdorp een cade te slaen om die polre lants geheten dat Kerck bou, mit sulker ordinancie als die brieve ende cedulen wtwijsen die onder den voirn. hiemr. leggen geduerende tot des hiemr. weder seggen, gedaen optie bamis scouwe anno lvii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 050r-e
   type : Consent date : 1457-10-04 record : # 446  Record details
[120] Item op die selve tijt wort geconsenteert die van Achthoeven in Leyderdorp een huel te liggen inden after dijck geduerende tot des hiemr. weder seggen, gedaen optie bamis scouwe anno lvii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 050r-f-050v
   type : Consent date : 1456-04-06 record : # 447  Record details
[121] Item die hoge hyemr. van Rijnlant hebben geconsenteert die van Zoeterwoude dat zij een dam slaen mogen in die wateringe die die van Stompick gemaect hebben vandet Bredweer anden ommedijc overmits dat sij van dat water duer die weteringe commende bescadicht worden ende dat zij horen ommedijc soe dicht maken sullen [50v] datter ghien water duer en come dair yement bij bescadicht mach worden. Gedaen opten sesten dach van aprijl anno xiiii c lvi, ende sel geduyren tot des hyemraets wederseggen. Wij heren Willem van Alkemade, Jan van Noirtich, Jan van Poelgeest ende Dirc van Zwieten gedaen nae die voirs. scouwe anno lvi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 050v-a
   type : Consent date : 1456-05-04 record : # 448  Record details
[122] Item so is geconsenteert biden dijcgrave ende hyemr. van Rijnlant dattie brugge open wesen sal gelegen voir die Reynsburger poort besiden den nuwen wech des sullen die regularyssen van Poel ende die broederen van sinte Iheroming mit die gebueren die binnen sitten ende wonen daer een verlaet mogen setten op horen cost overmits dat zij die vairt niet onberen en mogen mer sullen dat verlaet niet winden tot geenre tijt alst water inden Rijn hoger is dan binnen ende dat ymmer also verhoeden dattet lant dair niet bij bescadicht en wort, gedaen optie mey scouwe anno lvi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 050v-b
   type : Consent date : 1458-02-28 record : # 449  Record details
[123] Item also wt vervolge van enigen buren van Zoeterwoude geconsenteert was datmen een wateringe gelegen in den voirsc. ambocht een dam over slaen soude also dat die voirsc. wateringe gestopt wesen soude, soe is dair grote clachte of voirden hiemraet gecomen dat dair veel luden bi bescadicht worden ende hebben begeert den dam weder op gedaen te hebben ende die wateringhe horen loop hebben mach, soe is biden hiemraet geconsenteert datmen den voirseyden dam weder op winnen sal ende duynctet yement dat hi dair bij beschadicht wort hi versoeck sijn saek mit recht men sal hem goet recht doen. Dit consent sal duyren tot der hiemrader weder seggen, gedaen anno lviii opten lesten dach van februario.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 050v-c
   type : Consent date : 1458-10-03 record : # 450  Record details
[124] Item die vander Aer is geconsenteert dat si voirt an scouwen mogen mit vijf hyemrad. dair sij voir dese tijt plagen te scouwen mit seven hiemrad., gedaen anno lviii drie dage in october.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 051r-a
   type : Consent date : 1458-10-03 record : # 451  Record details
[125] Item die van Eslikerwoude is geconsenteert dat si hoir banwercken scouwen sullen gelijck die van Soeterwoude hoir banwercken scouwen, gedaen anno lviii drie dage in octoberi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 051r-b
   type : Consent date : 1459-06-26 record : # 452  Record details
[126] Item dien van Voerscoten is geconsenteert dat zij mit eenre scouwe al duer scouwen sullen mit den ambocht van Voerschoten in sulken manieren ende op sulken bueten alst dien van Hazertswoude geconsenteert is voirtijts ende in des hyemraets boeck gescreven staet, gedaen des dinxd. nae sint Jans dach anno lix.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 051r-c
   type : Consent date : 1460-02-26 record : # 453  Record details
[127] Item op die selve tijt was overdragen mit Dirc Hoochstraet dat hi die brugge geheten die lage brugge te Waensveen houden sal op sinen cost van airde van houte tot der tijt toe datmen die voirsc. brugge van stilen van nyewes vernuwen moet ende die also houden buten des lants cost ende des sal hi die brugge so hooch maken alst hem gelieft als om turf ende anders doer te voeren, gedaen anno lx op sinte Pieters scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 051r-d
   type : Consent date : 1460-05-06 record : # 454  Record details
[128] Item also die dijcgrave ende hyemrade van Rijnlant alle die watermolen binnen horen bedrive of gecuert hebben overmits dat die een sijn water opten anderen werpt, so hebben die van Segwaert den dijcgrave ende hiemraders van Rijnlant te kennen gegeven hoe dat zij watermolens hebben ende mit horen lande dair sij die molens hebben duer Schielant wt wateren ende al ist dat zij binnen den merken van Rijnlant leggen dat zij dair om mit dier keur niet en behoren belast te wesen, hier op hebben die dijcgrave ende hijemraders raet gehadt ende overgewegen dat voirsc. staet ende hebben die van Segwairt die mit horen lande inne Schielant wateren dat zij hoir watermolens mogen gebruyken tot der tijt toe dat bijden dijcgra- [51v] ve ende hyemraders van Rijnlant anders dair in geordineert sel wesen, ghedaen optie meye scouwe anno lx.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 051v-a
   type : Consent date : 1461-06-30 record : # 455  Record details
[129] Item die hyemr. van Rijnlant hebben geconsenteert Willem Gerijt Diemans z. dat hi die vairts kant in Benthuysen sal mogen duer doen graven ende dair over een gange ligghen over te gaen duerende tot des hiemrad. weder seggen, gedaen op s. Jans scouwe anno lxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 051v-b
   type : Consent date : 1461-10-13 record : # 456  Record details
[130] Item die dijcgrave ende hyemraders van Rijnlant hebben geconsenteert Willem van der Does dat hij neffens sijn hoffstede tot Leyderdorp een stenen brugge xiiii voeten breet inden Rijndijck maken sal mogen ende die houden op sijns selfs cost, gedaen op bamis scouwe anno lxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 051v-c
   type : Consent date : 1461-10-13 record : # 457  Record details
[131] Item die dijcgrave ende hyemrad. van Rijnlant hebben geconsenteert Jan van Zwieten dat hij in die Rynnegommer wateringe een draeyboem leggen mach ende die sluyten om die duervairt te benemmen mits dat hij een ander gat wider ende dieper neffens zijn hofstede van Rynnegom heeft doen graven over die wateringe voirsc. gaende an beiden eynden in die wateringe voirsc., gedaen optie bamis scouwe anno lxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 051v-d-052r
   type : Consent date : 1461-10-13 record : # 458  Record details
[132] Item die dijcgrave ende hyemraders van Rijnlant hebben geconsenteert dien van Coudekerk dat zij mit eenre scouwe scouwen mogen al dat ambocht duer gelijc die van Hazertswoude dat voirtijts geconsenteert is dair die van Coudekerck een scrift [52r] of gelevert is gelijc die van Hazwetswoude dair of hebben, gedaen optie bamis scouwe anno lxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 052r-a
   type : Consent date : 1462-02-23 record : # 459  Record details
[133] Item dijcgrave ende hyemraders van Rijnlant hebben geconsenteert dien van Alphen die mit die van Waddinxveen, mit Hazertswoude ende mit Boscoip in een gemeen wateringe in die Ysel wateren dat zij in horen ambochte molenen setten moghen om hoir water in dien gemenen watergange mit molenen te werpen duerende tot des hyemr. voirsc. wederseggen, gedaen op sinte Pieters scouwe anno lxii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 052r-b
   type : Consent date : 1462-07-06 record : # 460  Record details
[134] Item die vander Air ende vander Schoet is geconsenteert dat zij hoir scouwe dage sullen doen condigen in drie die naeste kerken xiiii dagen te voren ende dairop sullen zij voort duer scouwen sonder ander wete te doen, gedaen op sinte Jans scouwe anno lxii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 052r-c
   type : Consent date : 1462-07-06 record : # 461  Record details
[135] Item die van Leyderdorp is geconsenteert te scouwen gelijck die van Hazertswoude ende van Zoeterwoude, gedaen op sinte Jans scouwe anno lxii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 052r-d
   type : Consent date : 1462-07-06 record : # 462  Record details
[136] Item Florijs van Bosschuysen is geconsenteert den Rijndijck neffens sijnre hofstede to Alphen duer te graven ende een brugge dair in te leggen van hem gemaect behoudelic dat die wateringe duer die brugge gaende after dicht wesen sel so datter ghien water duer die brugge binnen lants comen en sel ende dat die hiemr. voirsc. dat voort sullen doen besien hoemen dat warck maken sal, gedaen op sinte Jans scouwe anno lxii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 052v-a
   type : Consent date : 1462-10-09 record : # 463  Record details
[137] Item also up sinte Jans scouwe lestleden enige van Benthuysen die gelant sijn in die Blocklanden een nuwe wateringe begeerden te hebben ende te maken tenden die Blocklanden beghinnende an Gelreswouwer wateringe duer Allairt Mees z. dam streckende an Benthuyser horn dair die wech om comt achte roede voeten wijt ten wair of men dair enige hoofden in maecte die soude men seven voeten wijt maken. Soe sijn enigen nv op dese scouwe gecomen tot Sparnendam ende hebben dair te kennen gegeven datmen dese voirsc. wateringe niet consenteren en sal want sij dair grotelic bij bescadicht souden wesen ende dat sij hoir lant niet en souden moghen gebruyken ende hebben dair om an beyden siden begeert dat die hoge hiemr. dat wouden doen besien van hoir mede gesellen ende den meesten oirbair dair in laten geschien, soe is biden voirsc. hyemrad overdragen dat Jacop van Woude ende Jan van Poelgeest dair sullen treken ende besien wat dair nutste toe gedaen is twelke so gheschiet is biden voirsc. twie hiemraders ende nae goeden onderwijse dat zij dair gevonden hebben soe hebben sij in den naem vanden ghemenen hyemrade also hem dat gemachticht was geconsentiert dat die wateringe voirtganck sel hebben naden begeren ende sij sullen Allairt Miees z. dair op winnen ende dair een hoofde steken dair Allairts dam nv leyt seven roede voeten wijt buten al lants cost tot prise vanden schout ende heemrade van Segwart ende die voirn. schout ende hyemrade sullen dese voirsc. watering scouwen mitten wechsloot tot oirbair des lants ende die oude wateringe desen voirsc. Bloklanden toe behorende sel voort an onbescouwet bliven liggen. Dit consent sel dueren tot der hiemrad weder seggen, gedaen negen dage in october anno lxii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 053r-a
   type : Consent date : 1465-03-12 record : # 464  Record details
[138] Item die dijcgrave ende heemraden voirsc. hebben geconsenteert Willem van Lewen dat hi den ouden wech ghelegen tot Voerschoten bij sinte Niclaes huysken ende is gheheten den wech [genaamd den wech door Heere Heijnrics lant en toebehorend aan Zoeterwoude, te mogen gebruiken en er tot opzeggen een hek op te zetten.]

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 053r-b
   type : Consent date : 1465-03-12 record : # 465  Record details
[139] Item den scout ende heemraden van Benthuysen is geconsenteert bijden heemraden van Rijnlant dat si alle hair wateringen binnen Benthuysen ende hair vaerten scouwen moghen alsoe wijt ende also nauwe als oirbair ende nutte wesen sal tot des ghemeens lants behoeff in Benthuysen ende dat bij horen ede.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 053r-c
   type : Consent date : 1465-07-23 record : # 466  Record details
[140] Item opten xxiii dach in julio anno lxv sijn die heemraden van Rijnlant vergadert gheweest tot Leyden ende hebben gheconsenteert dien van Snijdelwijc, Poelgen ende van Groensvoirt dat sy een scouwe leggen sullen moghen op die Back wateringe ende die scouwen tot des lants oirbair, ghedaen anno lxv op sinte Jans scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 053r-d-053v
   type : Consent date : 1465-07-23 record : # 467  Record details
[141] Item voirt is den selven gheconsenteert die streck vaerten ghelegen tusschen Alphenre vaert ende die Back wateringe die te scouwen mede tot nutscap ende profijt des ghemeens lands ende dese dwers vaert salmen beghinnen te maken tot in die Backweteringe ende tot in Alphenre vaert toe ende dair toe een tijdtwech een roede breet langhes die dwers [53v] vaert an die oostzide van die dwers vaert, gedaen optie voirsc. scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 053v-a
   type : Consent date : 1465-10-08 record : # 468  Record details
[142] Item die heemraden hebben geconsenteert Jan die Backer dat hij sulc lant als hi leggen heeft an die Goude kade in Randenb. sal al omme bekaden ende dat ghedaen wesende sal hi mogen leggen een huelkijn duer die Goude kade om water dair in mede in te laten duer die huele uter Goude op sijn lant sonder mit dien water yemant te besceydingen ende wairt dat hi yemant dair mede bescadichde dien soude sal hi ghelden bijden heemrad.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 053v-b
   type : Consent date : 1466-05-06 record : # 469  Record details
[143] Item die dijcgrave ende heemrad van Rijnlant hebben gheconsenteert Willem van Foreest dat hij mit sinen scout van sinen ambocht van Middelb. sal hebben twe scouwen in sinen voirsc. ambocht, die een in die meye ende die ander tot bamisse om te scouwen tot des ambochts voirsc. oirbair ende profijt.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 053v-c
   type : Consent date : 1466-05-06 record : # 470  Record details
[144] Item die dijcgrave ende heemrade van Rijnlant hebben gheconsenteert Claes van Hairlem een gat te delven bij sijn huys doer die kade diemen gaet opten Hogen veen ende sal dair maken twe hoofdens mit bomen ende leenen dat dair nymant by bescadicht en wort noch clachte over coomt duerende tot der heemrade wederseggen, gedaen opte meye scouwe anno lxvi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 054r-a
   type : Consent date : 1468-02-23 record : # 471  Record details
[145] Item het is geconsenteert Willem Onderwater met sijn kinderen, Jacob Vrancke z. mit sijn mede ghesellen een gat te mogen maken duer den ommedijc met een scotduer te houden buten den bueren kost duerende tot der heemraden weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 054r-b
   type : Consent date : 1468-05-03 record : # 472  Record details
[146] Item die dijcgrave ende heemrade hebben gheconsenteert den ambocht bewaerer van der Schoot dat hi dat morgen gelt vanden ambocht sal mogen mit rechte in winnen mit den dagelicxen recht van den ambocht gelijc of hijt dede mit des dijcgraven ende heemraden bode durende tot horen weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 054r-c
   type : Consent date : 1468-06-28 record : # 473  Record details
[147] Item dien van Soeterwoude is geconsenteert een gat te delven duer den ommedijck die leecht tusschen Vranck Mees z. ende Jan Aelwijns s. ende een brugge dair in te leggen ende te houden, gedaen op sinte Pieters ende Pouwels avont anno lxviii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 054r-d-054v
   type : Consent date : 1469-02-28 record : # 474  Record details
[148] Item alsoe voertijts bijden heemraden van Rijnlant een kuere ghemaect is gheweest dat nyemant mit parde moelen noch ander moelen in Rijnlant malen en souden, soe hebben die dijcgrave ende heemraders geconsenteert datmen mit parde molens twater uten lande sal moghen [54v] malen inden Rijn, in die Zijl off elck in sijns selfs wateringe duerende tot horen wedersegghen, ghedaen op sinte Pieters scouwe, anno lxix.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 054v-a
   type : Consent date : 1469-06-27 record : # 475  Record details
[149] Item gheconsenteert den inghelanden van Benthuysen een vaert te maken achte voeten wijt ende die hoefden diest dair in maken sullen sellen wesen seven voeten wijt beghinende an die costers huys tot in die Heemsloot, ende dese vaert sullen maken elcx neffens sijn lant, ende sellen bescouwen die scout ende heemraden van Benthuysen als sy andere wege ende wateringe scouwen duerende tot die heemrader weder seggen, gedaen op sinte Jans scouwe anno lxix.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 054v-b
   type : Consent date : 1469-10-03 record : # 476  Record details
[150] Item die heemraders hebben gheconsenteert Dirc Dircx z. van Beest dat hi sulck lant als hi leggende heeft in die ambocht van Zuijtwijck ghehieten Splinters voet op die Gou kade sal omme bekaden ende dat ghedaen wesende sal hi moghen legghen een huelkijn doer die Goude kade om water daer in mede ende wt te laten duer die huele uter Goude op sijn lant sonder mit dien water yemant te beschadigen ende wair yemant die hi dair mede beschadichtde dien scade soude hi beteren bijder heemraet duerende tot der heemrade weder seggen, gedaen opte bamis scouwe anno lxix.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 055r-a
   type : Consent date : 1469-10-03 record : # 477  Record details
[151] Item dit selve ende des ghelijcx is geconsenteert Jan die Backer xv morgen lands omme te bekaden gelegen naest Dirc Dircx z. voirsc. sijn lant in alre manieren als voirsc. is, ghedaen op die bamis scouwe anno lxix.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 055r-b
   type : Consent date : 1471-05-07 record : # 478  Record details
[152] Item die dijcgrave ende heemraders hebben gheconsenteert heren Gerijt Symons z. een huele te leggen int ambocht van Leyderdorp inden Rijndijc behoudelijc dat hi sijn lant after dicht houden sal, ghedaen op die meye scouwe anno lxxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 055r-c
   type : Consent date : 1471-10-08 record : # 479  Record details
[153] Item soe wort geconsenteert den scout ende heemrade van Lisse dat sy die beeck die leyt onder Pouwels Dammes z. scouwen ende maken sellen ende die wt delven sellen tot opten ouden bodem, beghinnende vander hoel die leyt besyen den huyse van Pouwels voirsc. tot in die meer op die boeten van ix sc., gedaen op die bamis scouwe anno lxxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 055r-d
   type : Consent date : 1472-03-03 record : # 480  Record details
[154] Item soe is geconsenteert Jan Aelwijns ende Gerijt Vechters z. een hoel te leggen doer de wech die men gaat van de kerk tot de noortdae [added in the margin: 'inder ambacht van Zoeterwoude'] welke hoel sy houden sullen buyten yemant in coste ende in schade duerende totter heemraden weder seggen, gedaen op die meye scouwe anno lxxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 055r-e
   type : Consent date : 1472-05-05 record : # 481  Record details
[155] Item soe is geconsenteert Jan Claes Dircx z. een gat te delven in den banwech in dat westeynde byder helfwech inder ambocht van Zoeterwoude, welc gat hi sel maken mit twee hoefden an beyden siden dair hi horden ende boemen over houden leggen sal datmen dair altijt over mach sonder yements cost ende yement dair bij te beschadigen duerende totter heemrader weder seggen, gedaen op die mey scouwe anno lxxii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 055v-a
   type : Consent date : 1472-05-05 record : # 482  Record details
[156] Item soe is geconsenteert die van Voirscoten twee stenen bruggen te maken over die wateringe in die Papenwech ende die te maken also wijt ende also hoech datmen dair doer varen mach mit een aelman geladen mit turff ende hout duerende tot der hyemraden weder seggen, gedaen op die mey scouwe anno lxxii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 055v-b
   type : Consent date : 1472-05-05 record : # 483  Record details
[157] Item die dijcgrave ende heemrade hebben geconsenteert die van Catwijck opten Rijn dat sy een heck mogen setten in Sevenhuysen upten wech in die Cromme by luttick geest datmen vp ende toe doen mach sonder slot dair an te hangen, duerende totter hyemrad weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 055v-c
   type : Consent date : 1472-06-30 record : # 484  Record details
[158] Item is geconsenteert die van Wassenair een stenen brugge te maken over die wateringe in die Papenwech inden ambocht van Wassenair neffens die hofstede van Zanthorst in sulke borge ende manieren als dat den ambocht van Voirscoten geconsenteert is.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 055v-d
   type : Consent date : 1472-10-06 record : # 485  Record details
[159] Item Pieter Willems z. is geconsenteert dat hi sulke renten als hi heeft behorende Costverloren vercopen mach ende weder beleggen an een stuck ten mynsten also veel as die renten nv dragen of waert zijn ende dat die vercofte renten meer dregen dat sal hi ooc belegen alsoe dat alle die gelden beleit sullen wesen hier of salmen Pieter enen nuwen brief geven.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 055v-e
   type : Consent date : 1473-07-20 record : # 486  Record details
[160] Item die dijcgrave ende heemraden hebben geconsenteert Willem Symons z. ende zijnen zonen dat zij een brugge leggen mogen doer den wout wech ende die houden vp horen cost om dair doer te voeren, duerende tot ter heemrad weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 056r-a
   type : Consent date : 1474-05-10 record : # 487  Record details
[161] Item die van Alfen is geconsenteert die binnen der nuwer kade gelegen sijn dat zij een watermolen setten mogen binnen horen lande dair sy dat water mede inden Rijn werpen mogen behoudelic dat die nuwe kade dicht sal wesen dat dair geen water vten watering duer camen en sel, dit consent sal dueren totter heemrad weder seggen, gedaen op die mey schouwe anno lxxiiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 056r-b
   type : Consent date : 1474-06-28 record : # 488  Record details
[162] Item is geconsenteert Govert Pieters also op Sparendam drie huysen verbrant waren die seer cleyn waren ende die geen dair den brant of quam ter stont daer nae een ander huys opten voirsc. dam coste dat Govert voirsc. mit hem anderden dat heel erff betymmeren sal mogen behoudelic dat tuschen beyden een goed redelike stege sal bliven leggen om die te gebruycken.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 056r-c
   type : Consent date : 1480-05-09 record : # 489  Record details
[163] Item soe is geconsenteert bijden dijckgrave ende den hogen heemrade van Rijnlant int jair xiiii c ende lxxix op die mey scouwe, den kerckmeesters van Hillegom een slote te mogen doen delven ses voete wijt in hair lant leggende op die meer durende tot des heemraets weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 056r-d
   type : Consent date : 1482-07-02 record : # 490  Record details
[164] Item op sinte Jans scouwe anno lxxxii so is consenteert bijden dijckgrave ende den hogen heemraet den lage heemraet van Hillegom ende van Lis also sij plagen te scouwen op hair eygen buydel dat sij nv voirt an sullen hebben tot drien scouwen tsjairs elcke scouwe een pont payments ende dat altijt tot des heemraets van Rijnlants wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 056v-a
   type : Consent date : 1483-03-04 record : # 491  Record details
[165] Item so is geconsenteert bijden dijckgrave ende den hogen heemraet anno lxxxiii op sinte Pieters scouwe Willem Heynricx z., Pieter Dircx z., Wouter Jans z., Claes Jans z., dat zij malen sullen mit die nyewen water molen int ambocht van Hasertswoude tot des heemraets weder seggen toe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 056v-b
   type : Consent date : 1483-07-15 record : # 492  Record details
[166] Item op sinte Jans scouwe anno lxxxiii so worde consenteert bijden hogen heemraet van Rijnlant dat onder die heerlicheit van heer Heynric van Naeldwijck inden ambocht van Waensveen mogen malen hair water mit den Woude die te voeren mit paerden plegen hair water te malen ende dat sal duyren tot onse weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 057r-a-057v
   type : Vonnis date : 1399-08-30 record : # 041  Record details
[001] Aelbrecht biden genaden goeds paelensgrave opten Rijn hertoge in Beyeren doen kond allen luyden dat wij om voirsoecs wille van onsen lieven ende getruwen den heer van Egmondt ende Yselsteyn heren Jan die Bastert van Baloys ende zommighe anderen van onsen vrienden geboden ende bevolen hebben onsen wel geboren hiemr. van Rijnlant dat sij om gemeen oirbair gewijst ende gekoiren hebben dat die wilde veen die gelegen is after Haeserswoude ende onsen ambocht vanden Berthorn wateren zullen in die [21v] wateringe van Benthuysen doir onsen ambocht van Hasertswoude tot inden Rijn. Ende dese waterscip zullen maken alle die gene die gelant sien inden ambocht voirs. ende in de Berthorn morgen morgens gelijc. Ende men salse bescouwen ende hoefslagen mitten rechten ende dagelixen hiemr van Benthuysen. Ende so wat koiren dese voirs. hiemr. hier up koiren zullen het sie van brugge te maken, van spooyen, van slusen off van enich ander dingen dat oirbair in brengen mach dat sel gehouden werden sonder enich weder spreken. Ende is dat sake dat sij yemant dair overherich in vinden, die sal voldoen dair off alsmen van slusen, van wateringen plach te doen ende aldair custumelic is. Ende en deden sij des niet,so en sal die rechter voirs. gelt wyt leggen ende weder vanden onwilligen up bueren twe scat an gelde ende vier scat an pand. Ende dat sal die rechter voirs. machtich wesen te panden mitten hiemraet an hoir goet off anden veen off in die Berthorn dier gelijc off an zullic goet als vanden lande coemt binnen der waterscip voirs. Voirt want inden veen voirs. mitten eynde tot Waddinxveen wart strekende alrehande luyde gelant sijn die geen waterscip en begeren noch geenen cost dair aen geleyt hebben, die luyden en zullen in desen voirs. waterganc niet comen ten sij dat sij dair off voldoen hebben den genen die voir hem gelant sijn ende den voircost wyt geleyt hebben. Voirt zullen alle die gene die gelant sijn inden ambocht van Benthusen dese wateringe ende waterscip mede gebruycken het sij met opvaren ende wtvaren gelijc den gene die houden ende maken zullen zonder weder seggen van yemant. Ende tot wat tijden dese gene die besitters sijn off werden zullen van desen veen voirsc. dese wateringe niet langer bruycken en willen, so mogen sij vanden banwerck voirs. ontslagen wesen. Ende so zullen die buyeren van Benthusen die weder an nemen ende vreliken gebruycken ende houden all dinc sonder argelijst. In kennisse des brieve bezegelt mit onsen zegelen. Gegeven inden Hage des saterdages na sinte Jans dach decollatio int jair ons heren dusent driehondert ende negenentnegentich.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 057v-a-058v
   type : Vonnis date : 1430-01-13 record : # 042  Record details
[002] Wij Gillijs van Cralinge ende van Voirscoten, Gerijt van Poelgeest heer van Hoechmade, Gerijt van Zijl heer van Purmerende ridderen, Boudijn van Zwyeten trezerier van Holland, Jan vanden Boechorst van Nortich heer van Noirtigerhout, Meynert Claes z. ende Florijs Paedze hoge hyemraden van Rijnlant doen kond ende kenlic allen luyden dat in tijden voirleden bij rade ende goet duncken ende concente der goeder setde van Harlem ende des gemenen lands van Rijnlant gecomen sien upten dijck tot Sparendamme heer Gillijs van Cralinge ridder voirs., Adriaen van Raephorst, Jacob vanden Woude, Harper van Freest, Willem van Zaenden, Gerijt van Buschusen ende Heynric Hermans z. hoge hiemraderen van Rijnlant up die tijd aldair in eenre inlage bij ongeval van water der kercken dijck van Sparenwoude zeer gebroken ende verplaecht was also dat sij samentliken bij rade ende goduncken der goede stede van Harlem ende den gemenen lande van Rijnlant voirs. om zonderlingelast ende noots will, die den gemenen lande van Rijnlant voirs. dair an gelegen was, deden bieden ende kundigen off dair ymant wair die der voirgen. kerken dijck om der voirs. kerken wille om een redelic loon [in left margin of OAR12 is added 'woude'] an nemen te maken ende tot sijn volmacten dijcke weder upbrengen en volmaken woude. Desser nyement en quam die dat an nemen off hem onderwinden wouden, also dat sij doe om des groten lasts wille dien sij bekenden datter den gemenen lande van Rijnlant voirs. aen gelegen was zeer dair mede belast ende begangen waren hoe dat sij den selve dijck voirtbrengen ende volmaken soude, des heer Jan Allerts z. priester, uptietijt vicecureyt tot Sparenwoude voirs., aensach ende merchede dat sij dair zeer mede begangen waren merckte aensach oic die groten last mede des dijcks ende grote vrese des gemenen lande van Rijnland voirs. ende van Sparenwoude, ende namden selven dijck mitt sinen vrienden ende magen an weder te maken ende voirt te brengen tot sinen volmaecten dijck vijftien roeden ende een voet lang. Aldair die voirgen. hiemraden up die tijt waren him van elker roede gelooft ende toe geseyt hebben seven nobele, ende doe heer Jan voirs. den voirgen. dijck met sinen magen ende vrienden aldus an ghenomen [22v] ende oic verborght hadde te volmaken die roede om zeven nobele voirs., doe namen die voirgen. hiemraderen hoir beraet ende hoir bezuec noch xiiii dage lang ende ondersochten dair en binnen heymelic ende openbair off sij yemant hadden mogen vinden die hem dien voirgen. kerken dijck hadde willen onderwinden off dat sien mijn hadde mogen besteden te volmaken. Ende want sij nyement en vernamen noch en vonden, soe moste heer Jan voirgen. mit sinen magen ende vrienden der voirs. dijck dijken ende ten vollen dijck volmaken elke roede om zeven nobele voirs. die wij bekennen dat him noch alinge ende al gebrecken na inhout der heemraderen beloften voirs., ende mede na inhout der zevenen gelijcken dat punte vander dijckaedzen inder zelver zevenen begrepen inhout dat een ygelic sijn wtleyden gelt weder eenscat hebben ende ontfangen sel. Voirt so bekennen wij mit des selve brieve dat heren Jan voirgen. noch inder selver dijckaedzen aen alrehanden stucken ende oncosten die hier voir niet geruert en sien veel gelts wt geleyt ende scaden gehat heeft die wij houden tot onser verclaring. Ende overmidts dat der kerken lant van Sparenwoude voirs. dijchout ende dijcksrecht plegen moste, ende mede om dat wij inder wairheyt wel vernomen ende verstaen hebben dat alle dese voirs. punten bijden hogen hiemraderen voirgen. mitten dijckgrave ende bij concente, raet ende goetduncken der goeder stede van Harlem ende des gemenen lands van Rijnland voirs. mitten dijckrecht gansseliken ende volcomeliken gesciet sijn, so hebben wij hogen hiemraderes voirs. samelic mit onsen dijckgrave ende bij raded ende concente der goedere stede van Harlem ende den gemenen lande van Rijnlant voirs. heren Jan Aelaerts z. priester voirgen. mit volcomen dijckrecht in hande geset alle der kerken dijclande voirs. te besitten ende te gebruken ter tijt toe duyerende dat hij van siner wtgeleyde gelde dat hem gelooft was ende mede na inhout der zuenen voirs. wel voldaen ende betaelt is, den lesten penning mitten errsten. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen zegelen hier an gehangen. Gegeven des vridages na sinte Lucien dach int jair ons heren dusent vierhondert ende dertich.

 

Prev Folio  Location, Folio   
OAR12, 058v-a-061v
   type : Vonnis date : 1433-00-00 record : # 043  Record details
[003] Item so gebuerde tot eenre tijt dat die stede van Harlem horen gewairden bode alse Florijs Bol seynden tot Leyden bider hiemr. van Rijnlant die den hiemr. te kennen gaff, hoe die van Aemsterdam den ommedijck van Rijnlant doer hadden gesteken ende hair sacwollen doirgevoirt, ende dat sij die palen die die hiemr. in die waterscap hadden doen steken up hadden gehaelt, ende enen overslach hadden gemaect over den ommedijck, ende begeerde vander stede wegen van Harlem voirs. so sij mede dair onder beduufden dat hem die hiemr. voirs. dat onrecht woude aff nemen ende berechten bijden eede die sij den lande van Rijnlant gedaen hebben. Deden sij des niet sij wouden des over hem belclagen dair sijt sculdic waren te clagen. Dit aldus die hiemr. voirsc. horende, senden sij ter stont horen gezworen clerck ende bode upten ommedijck ende palinge voirs. ende vonden dat sij den ommedijck doir gedaen hadden ende weder to gedaen ende helt doe ter tijt een voet waters, ende veel sacwollen dair doergevoert ende die palen up getogen, des doe die clerck ende bode voirs. voirt togen tot Aemsterdam van des hiemr. wegen anden gerechte van Amsterdam om te weten vander stede van Amsterdam off dat bij hare bevele gesciet wair. Des doe die clerck ende bode enen dach besceyden wort des anderen dages voir middage upter stede huus so sij begeert hadden mitter stede te spreken vanden voirs. saken. Ende des quamen die clerck ende bode upter stede huus voir tgerecht ende vroescap die dair op die tijt saten ende seyden dat sij dair gesent waren om van hem te weten off sij bevolen hadden den ommedijck duer te steken ende voirt dair duer te voeren hoir velle ende die palen op te trecken. Des worden die clerc ende bode off hieten gaen sij wouden hem beraden, ende doe riepen sise weder up ende dair sat Jan Heynnen z. mitten gerecht ende mitter vroescap ende hilt horen alre woirden ende seyde, 'Den dam heeft onse stede selve aldair doen maken, wair om en souden wij die niet op doen ende toe doen alst ons genoecht om onse goede aldair doer te voeren, mar van die palen op te halen, dat is buuten ons gesciet.' Doe andwoirde die clerck ende seyde 'So wil ic die hiemr. seggen van uwen wegen dat dat duerstecken ende duervairt bij concent van uwer stede geschiet is.' Ende dair andwoirde Jan Heynen z. weder aldus: 'Uptien dam [23v] duer te stecken ende die duervairt, dat hadden sij horen poirters geoerloft ende dat stonden sij hem, mer van die palen up te halen, dat wair buyten haren wegen ende sij en bewonden hem des niet die dijcgrave ende hiemr. sochtent ende rechten an den genen die dat ghedaen hadden.' Die dijcgrave aldus verhoorende is gecomen mit recht bijden hogen hiemr. ende heeft hier off een recht an geleit upten vier burgermeesters als voechden der stede van Amsterdam hem aenseggende mit dingtalen mit drien aen spraken, dat sij voir hem zelven ende voir horen mede poorteren ende seyde in sijn eerste aenspraeck dat sij den ommedijck duergesteken hadden ende dat vreemde water in gelaten hadden ende duervaert gemaect hadden buten oirloff vanden voirs. hiemr. ende zeyden dat sij dair an verbuert hadden elx eygen die hoechste boeten off also veel as die hyemr. wijsden dat recht wair, ende des boot hij hem der hiemrad. kenninge. Ende die ander aenspraeck was die de dijcgrave dede voir den hiemr. dat sij een overslach maecten aldair upten voirsc. ommedijck doir die waterscap van Rijnlant buuten oirlof ende concent vanden hiemr. ende zeyde dat sij dair an verboirt hadden sij ende hair mede poirteren elcx eygen die hoechste boeten off wes die hiemr. wijsden dat recht wair ende des boot hij hem die hiemr. kenningen. Ende die derde aenspraeck die de dijckgrave voirs. dede was aldus dat sij ende hoir mede poirten die palen up getogen hadden die de hiemr. hadden doen steken in des lands waterscap buuten oirloff ende concent vanden hiemr. ende zeyde dat sij dair an verbuert hadden voir hem ende voir horen mede poerteren van elke eygen die hoichste boete off wes die hiemraet dair of wijsden dat recht wair ende des boot hij hem die hiemraden kenningen. Dair op dien tijt quamen die burgermeesters van Aemsterdam ten vrienden dage mit Ruuys Jacob z., dair Ruuys up die tijt geerde of hij verandwoirden mochte voir die burgermeesters van Aemsterdam sonder begrijp van boeten, dair him off gewijst wort dat hijt wel doen mocht also verre alst hem die burgermeesters stonden die up die tijt ja zeyden. Ende dair andwoirde hij van der stede wegen dat sij dair niet sculdich en waren te andwoirde te staen ende des ontsculdich waren na wt [24r] wysinge deser na gescreven cedul, ende dair up gingen sij ander hiemrade kenningen gelijc hem die dijckgrave boot. Dit is der poirtmeesteren andwoird van Aemsterdam tegens den dijcgrave des hogen hyemr. van Rijnlant ende seggen dat sij des alingen onsculdich sijn van alle der aentichte die hem die dijcgrave betyet in sijnre aensprake bij reden, want sij horen poirteren niet gehieten noch geoirloft en hebben die slusen up te doen twater wten Ye in te laten lopen dat oick niet gesciet en is noch vanden poirteren geconsenteert, ende en hebben oick niet gehieten den dam anden Heiligen wech doir te steken noch enich palen dair up te halen om enich goet dair duer to voeren of over den voirs. dam te slepen, mer dair is van outs een overtocht geweest, als den goeden steden van Delft, Leyden ende menich goet coepman wel weten, ende off dair enich goede meer over getogen waren buten concent der poirtmeesteren voirs. dair hadde hem die noot toe ghedrongen, want die stede van Harlem ons liefs genadich heren ende vrouwen stroom den poirteren van Aemsterdam voir Sloten, hoe wel die voirs. dam dair eertijts geleyt is bij oirlof ende concent des hogen hiemr. ende oic becosticht vanden poirters van Aemsterdam. Oyc so en is die voirsc. dam geen ommedijck ende die hemrade en hebben dair sluse, dijck, dam, lant noch wateren, ende die voirs. dam is dair doen leggen om dat twater der poirteren lant van Aemsterdam niet belopen en soude, ende die dam dair des dijckgrave aenspraeck off ruert is buuten des dijckgrave ende hogen hiemr. bedrive gelegen dair die dijckgrave mitten hogen hiemr. geen bewijn en hebben noch nye en hadden ende oick nye gezien noch gehoirt en is bij mants leven off bij lants leger noch bij onsen ouderen tijden dair men off weet te seggen, dat yeenich poirter van Amsterdam aldus aen getaest oft gemoeyt wort van enich dijcgrave voirs. of hiemr., ende willen des hair onsculde doen als recht is, ende seggen dat sij mit recht tot haren onsculde comen zullen also sij staen up enen vrien bodem ende onverwilcoirt, ende die dijcgrave voirsc. scepen noch scepen tuuch op hem en heeft ende zeggen dat hem die dijcgrave mit recht niet sculdich en is te verwinnen of mit enich [24v] tuge over te gaen dan mit scepen tuych. Ende also dese voirs. dam der voirgen. stede poirteren van Aemsterdam toe behoirt ende oyck niet gelegen en is binnen den mercken of scouwen van Sparendam, so seggen die voirsc. poirtmeestern dat sij dair off voirden dijckgrave voirs. mogelic tot genen recht staen en zullen, want die dijcgrave noch hiemr. geen bewint sculdich en sien te hebben noch nye en hadden. Voirt seggen die poirtmeesteren noch hier en boven dat sij noch hoir poirteren voirden dijcgrave noch voirden hyemr. niet sculdich en sien te recht te staen bij deser reden, want die stede Amsterdam goede hantvesten vander grafelicheyt van Hollant heeft die hem van onsen geduchten here van Boirgonen ende van onser genadige vrouwen van Hollant geconfirmeert sijn, welke hantvesten begrijpen: Eerst in enen punt datmen genen poirter van Amsterdam noch sijn goet bezetten en mach voir scade off voir scoude onverwilcoirt binnenden Masen wtgenomen in vrien steden, ende so wair der poirteren goet gelegen is, dat en sel nergent ongelt geven dan binnen Amsterdam dan dijc, dam, wech, wateringe ende sluusgelt of dier gelijc. Ende des plechtmen enen ygeliken poirter een weet te doen te comen off te zenden inden ban dair sijn goet gelegen is, ende dair plech die stede ende die andere hoir mede poirteren vrij ende onbecommert of te wesen. Item noch een ander hantveste houdende in enen punte datmen genen poirter van Aemsterdam en sal noch en mach besetten, becommeren noch aenspreken nergent inder grafelicheyt lande bynoorden der Mase van enich broecken dan binnen der stede van Amsterdam ende die bruecken binnen der stede van Aemsterdam te berechten ende dair te eynden na vonnisse der scepenen. Ten wair datmen bevonde vechtenderhant off mit diefliken goede drivende off dragene, off dat hij brueckede in enigen vanden drien steden gelijc die poirtmeesters voirs. dat wel bewijsen mogen. Ende is dat sake dat die dijcgrave ende hoge hiemr. voirs. hem vermeeten ouder hantvesten te hebben, so seggen die poirtmeesters dat dat der stede mit recht niet tegens dragen en mach want die broeken ende boeten onser genadigen here van Borgonen ende onser [25r] genadigen vrouwen van Hollant aen gaen ende onse genadige here ende vrouwe voirn. noch mogende sijn hantvesten te geven den genen die sijts gunnen vander horen ende sij oyck also mogende sijn ende also goet recht hebben binnen der stede van Aemsterdam als dair buten ende also die grafelicheyt der stede mit goeder hanvesten over gegeven heeft aldair te berechten datter mogelijc nyement verder in te zeggen en heeft. Voirt so seggen die poirtmeesters dat sij also goet recht hebben vander stede wegen te antwoirden voir horen poirteren als een wairs man van enen doerp die voir die gemeen buyr antwoirt ende die voir staet up eenre boet ende zeggen al wairt sake datter boeten verbuert waren dat sij voir horen poirteren andwoirden mogen ende die voirstaen met gesamender hant up een boet also wel als een wairsman van sinen buyren doen mach ende andwoirden dair mede behoudelic der stede van Aemsterdam hoir hanvesten. Item hier up antwoirde die dijcgrave ende zeyde dat alle dese voirs. punten ende antwoirden van die van Aemsterdam hem an sinen recht niet dienen en souden want die hiemraders hantvesten ouder sijn dan die hantvesten van Aemsterdam ende dat den voirn. dam ende ommedijck ende waterganc gelegen is indie waterscap van Rijnlant ende dat sijt sculdich sijn te beteren na wtwijsinge der hantvesten ende vonnesse des hiemr. 'Item so alle rechtdage ende steden dair of ten vtersten dage gecomen sijn ende wij hiemr. van Rijnlant vermaent sijn vanden dijckgrave van mijns genadichs heren wegen die kenningen te uten so sij ten utersten dage gecomen sijn als voirs. is, so hebben wij die kenningen gewtet ende wt spreken in alre manieren hier na gesc. Eerst so die dijckgrave van mijns heren wegen die van Aemsterdam toe sprect dat sij den ommedijck mit craft doir gesteken hebben, ende Jan Heynen z. in yegenwoirdicheyt sommegen van gerecht ende vroescap vpter stede huus van Amsterdam van hore stede wege geseyt ende geliet heeft voir onsen gezworen clerck ende gezworen bode die wij dair om aldair gesent hadden dat dat voirs. doirstecken bij horen concent gesciet is ende die van Aemsterdam [25v] die doirvairt zelve voir ons gelijt hebben, so geven wij dair om den dijcgrave die keninge gewonnen ende die van Aemsterdam verloren. Ende also dit mit craft gesciet is, so zullen sij na des dijckgraven aenspraeck dair voir geven voir hem ende voir horen poirteren een hoge boete. Ende also die dam na hoir selfs verlyen duergesteken is bij horen goetduncken, so zullen zij dair voir geven voir die gene die dat gedaen hebben ses die hoechste boeten. Ende voir all die gene die tot kennesse der hiemr. hoir goet gevoirt hebben doen voeren duerden ommedijck voirs., dair zullen die voirs. stede voir geven voir elken man x lb. Item die ander aensprake die die dijkgrave doet vanden overslaen wijsen wij want die burgermeester van Aemsterdam voir ons geseyt heeft dat hij sijn sacken dair over geslagen heeft, so geven wij den dijcgrave die kenningen gewonnen ende die van Aemsterdam verloren, ende dat die burgermeester dair an verbuert heeft x lb. ende desgelijc alle die gene die tot kennisse der hiemraden dair over geslagen hebben die zullen ellix geven x lb. Item die derde aensprake die den dijckgrave doet up die van Aemsterdam is dat sij die palen die staken inden waterganc geheten Costverloren mit craft wtgetogen zouden hebben buten oirlof vanden hiemr. ende want die dijcgrave dat niet bij gebracht en heeft als hij hem vermeten heeft, soe geven wij den dijcgrave die kenning verloren ende die van Aemsterdam gewonnen in manieren hier na gesc., dat is te weten soe wie ter kennisse vander hiemr. dair in betuucht wort, die sel dair voir geven also alst mit cracht gesciet is elx die hoechste boeten.'

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl