Rekeningen Pieterskerk 1401

Erfgoed Leiden

en omstreken


 
Transcriptie: Ed van der Vlist 

 

pkr kleur
Archief Kerken

inv. nr. 323

    1    

   

Dit is dat Gherijt Willems soen, Willem Heynen soen, Pieter Butenwech Gherijts soen ende Symon Bort ontfanghen hebben van Sinte Pieters goede, vervalle, afterstal, testament, jairlixe renten ende anders van allen goeden so hierna ghescreven staet sint dat him die kercmeesterscip bevolen wort, dat was tot Sinte Pieters daghe in den lenten int jair XIIIIc ende I, diet voert verwaerden tot Sinte Martijns avond toe ende doe wort Pieter voirs. poirtmeester ende in sijnre stat wort gheset Gosijn Claes soen, diet voert verwaerde mit den anderen drien tot Sinte Pieters daghe toe inden lenten int jair XIIIIc ende twie, ende alle goede, afterstal ende renten heel gherekent in haren ontfanc daer die daghe of gheleden sijn. Ende wes men den kercmeesters voirs. niet betaelt en heeft, rekenen si hierna in haren uutgheven, den groten voir VIII d. in lichten payment. 

Eerst van afterstal dat die oude kercmeesters overleverden

 

Item Willem Kints weedwi

III £ VIII s. V d. II miten

Item Willem Harmans s.

IIII £ V s. IIII d.

Item Jan Tolnaer

L s.

Item Katrijn Jacop Wouter s. weedwi

IIII £ IIII d.

Item heer Jacop van Rijsoerde

XXXII s. II d. II miten

Item Florijs Dirc Heynrijcs s.s.

XVIII s. VIII d.

Item Gherijt Ruusken s.

III £ IIII s.

Item Michiel Dirx s.

VIII s. VII d.

Item Jan Jans s.

XIII s.

Item Claes Clement s.

XXVI s. VIII d.

Item Vranke Kaersemaker

XVIII s. VIII d.

Item heer Gherijt Vlaminc

VIII s. IIII d.

Item Doedekijn Mouwerijn s. huus

VI s. VIII d.

Item Jan Claes s. die scoemaker

IIII miten

Item Hughe Dirx s. van raemsteden

X s.

Item Dirc Aelbrecht s.

V s. V d.

1v

   

Van ouden renten buten ende binnen

 

Item Dirc Moelnaer

XVI s. VIII d.

Item Lijsbet Jan Claes s.s dochter

V s. IIII d.

Item Jacop Wouters s.s huus

V s. IIII d.

Item Berwoldus

II s.

In Levendael

 

Item Jan Stantvast

IIII s. VIII d. II miten

Item Claes Martijns s.

VI s. VII d. II miten

Item Aelbrecht Jans s.

XII s. I d.

Item Bertelmees Symans s.

III s. IIII d.

Item Jan Stantvast

X s. VIII d.

Item Vranke Hughen s.

IIII s.

Item Jacop van der Hant

VIII s.

Summa

XXVIII £ XV s. III d.

Van renten sint meye

 

Item Baertraet Pieter Heynrijc s.s

XIII s.

Item Florijs Kermer

X s.

Item Dirc Claes Witten s.

VI £ XIIII s. IIII d.

Item Louwe Lachers s.

XIX s. IX d.

Item Dirc Moelnaer

XI £ XII d.

Item Jacop Vranken s.

XXX s. IIII d.

Item Willem Dirx s.

V s.

Item Jacop Florijs s.

III s. VI d.

Item Dirc Jan s. tot Oestgheest

XXXIII s. IIII d.

Item Pieter Ermgaerd s.

X s.

Item Wouter Aernd s.

XXVI s. VIII d.

Item Aelbrecht grote Wouters s.

XIII s. IIII d.

Item Willem Aernt Bruuns s.s.

III £

Item Diedwaer Stienkijns

III £ X s.

Item Florijs Jacop Dirc s.s.

XX s.

Summa

XXXIII £ X s. III d.

    2    

   

Van ouden renten

 

Item Brouwer Syman Ghiben s.

IIII s.

Item Lijsbet Jan Claes s.

V s. IIII d.

Item Willem Harmans s.

VIII s.

Item Danel Jans s.

X s. IIII d.

Item Jan Hughe sBoden s.

XVI d.

Item Jan Claes s.

II d.

Item Florijs Dirc Heynrijcs s.s.

III £ XVIII s. IIII miten

Item van Aernt Jans s.s huys

X s.

Item Jacop Wouter s.s huys

V s. IIII d.

Item Jan Truden s.

XVI d.

Item Harman Willems s.

LIII s. IIII d.

Item die selve

VI s. VIII d.

Item heer Jacop van Rijsoerde

XIII d. I mite

Item Claes Mast

XXVI s. VIII d.

Item Claes Bloemen huys

III s. IIII d.

Item Kerstijn heren Vranken dochter

XIII s. IIII d.

Item Florijs Boscoep

XIII s. IIII d.

Item Jan Claes soen scoemaker

IX d. I mite

Idem

IIII miten

Item Bertelmees Cuper

IX d. I mite

Item Jacop Fien s.s huys

IX d. I mite

Item Jan Claes s. van Merincx huys

IX d. I mite

Item Machtelt Vader Heynen suster

XXIX s. IIII d.

Item Gherijt Ruysken s.

XXXII s.

Item Jacop Coenraet s.

XX s.

Item Berwout ende Scicker

XVIII d.

Summa

XVI £ VII s. IX d. I mite

2v

   

Van raemsteden

 

Item Willem Dirx s.

XVIII s.

Item Gherijt Diddekijns s.

XXVIII s.

Item Willem Dirx s.

XIIII s.

Item Bertelmees Symans s.

XIIII s.

Item Jacop van der Hant Aernt s.

XIII s. IX d.

Item Jan Volprecht

XXIIII s.

Item Heynrijc Jans s.

X s.

Item Claes Heye

XX s.

Item Dirc Jans s.

XX s.

Idem

X s.

Item Claes Aelwijn

XX s.

Item Heynrijc Jans s.

XX s.

Item Robbrecht Robbrecht s.

X s.

Item Melijs Syman s.s wijf

X s.

Item Florijs Michiel s., Dirc Kerst s. kinder

XX s.

Item Dirc Louwen s., Dirc Eelman

VI s. VI d.

Op Lavendaelsgraft

 

Item Jan Stantvast

IIII s. VIII d. II miten

Item Aechte Aelbrechts

II s.

Item Jan van Aken

III s. IX d.

Item Willem Maes

XXIX s. IIII d.

Item Jan van Aken

II s. I d.

Item Soete Jan Vlaminc s.s

IX s. IIII d. I mite

Item Bertelmees Syman s.

II s. I d.

Item Willem Cierkijn

IIII s. I d. II miten

Idem

XIIII d.

Item Soete Jan Vlaminc s.s

IIII s. VII d.

Item Jan Stantvast

X s. VIII d.

Item Gherijt van der Planc

IIII s. X d. II miten

Item Ghise Dirx s.

IIII s. X d. II miten

Item Willem Salic

XIIII s. II d.

Summa

XVII £ XVI s. I d.

    3    

   

Van twisken der Molengraft ende der nuwer Volresgraft

 

Item Vranke Hughen s.

IIII s.

Item Hughe Dirx s.

IX s. IIII d.

Item Jacop Gherijt s.

VIII s.

Item Danel sMerkers kinder

X s. X d. II miten

Item Willem Aelbrecht

XX s.

Item Tilleman

LI s. I d. I mite

Item Michiel Dirx s.

XXIIII s. IIII d.

Item Wildijc

XXVIII s. X d.

Item Pieter van Gheylwic

IX s. I d.

Item Ever langhe Willem s.

VI s. VIII d.

Twisken der nyer Volresgraft ende der Hoeflaen

 

Item Harman Willem s.

XII s.

Item Jacop Willem Vlamincx s.

XIIII s.

Item Claes Betkijn

XX s. V d. I mite

Item Willem langhe Willems s.

XXII s. IX d. I mite

Item Harman Willems s.

XIIII s. X d.

Item Heynrijc Jacops s.

VIII s.

Item Harman Willem s.

XVIII s. VI d. II miten

Item Berwoldus

VIII s. IX d.

Item Hughe Jacop Hughen s.s.

VIII s. IX d.

Item Harman Willem s.

IIII £ X s. X d. II miten

Twisken der Hoeflaen ende den Vliet

 

Item Jacop Jans s.

VI s. VIII d.

Item Pieter Hughen s.

X s. IIII d. II miten

Item Syman Symans s.s kinder

IX s. VI d. II miten

Item Dirc Poes weedwi

XLIIII s.

Item Dirc Hillen s.

XIII s. IIII d.

Item Aernt Brouwer

X s. VIII d.

Summa

XXIIII £ V s. X d. I mite

3v

   

I. Summarum van den afterstalle voirs.

CXX £ XV s. II d. II miten

    4    

   

Van Sinte Pieters oude renten

 

Eerst renten op lant

 

Item Gosijn Claes soen van enen uterdijc bi tSijlpoorthuys

X s.

Item Willem Dirx s. V s.

 

Item Jan die Brabander

V s.

Item Jacop Florijs s.s weedwi

III s. IIII d.

Item Andries die Wise

III s. IIII d.

Item Jan Grieten s.

XVI s.

Item Aelwijn Syman Ghiben s. van X hont lants te Voirscoten

XXIX s.

Item Jan Willem s. tot Oestgheest dat Jan van den Werve besprac

XXXIII s. IIII d.

Item Pieter Ermgaerden soens kinder

X s.

Item Wouter Aernt s. tot Hasaertswoude dat Butterman besprac

XXVI s. VIII d.

Item Harman die Smit van der Venne

XXV s. IIII d.

Item Vranc Pieters s. tot Hasaertswoude

XX s.

Item die Heilighe Gheest van joncfrou Aechten lamp

XL s.

Item Aelbrecht grote Wouters s. tot Stompwic dat Buttermans wijf besprac

XIII s. IIII d.

Item Florijs Jacop Dirx s.s. van enen uterdijc bi tSijlpoorthuys

XX s.

Summa XIII £ IIII d. ontfaen bi nyen payment, facit in lichten ghelde

XVII £ VII s. I d. I mijt

4v

   

Van lantrenten die verscinen tot meye ende tSinte Jans daghe te midsomer dair die huyr of inghinc tot Sinte Pieters daghe in den lenten int jair XIIIIc ende I, durende X jair lanc

 

Eerst Heynrijc Jans soen van enen camp lants onder den doelen ende hout IIs morghen een jair lanc te weyden om

XI £

Item Ever Ghiben s. enen camp dair an ende hout V morghen Is hont XXXVII ghaerden, die morghen om III £ XII s., X jair lanc, facit

XIX £ II s.

Item Jan Syman Ghisen s.s. enen camp dair an, X jair lanc, hout V morghen IIs hont XI gaerden, die morghen III £ XVI s., facit

XX £ XIII s. I d.

Item Jan van Reynsburch een campkijn dair an, X jair lanc, hout Xs hont XXIIII gaerden, die morghen IIII £ XVI s., facit

VIII £ XII s.

Item Heyn van Salem een campkijn dair an, X jair lanc, hout XVs hont, die morghen IIII £ X s., facit

XI £ XII s. VI d.

Item Vranke Claes s. een camp dair an, X jair lanc, hout IIII morghen II hont X gaerden, die morghen IIII £ VI s., facit

XVIII £ VI s.

Item grote Louwe een camp dair an, X jair lanc, hout IIII morghen, die morghen III £ VI s., facit

XIII £ IIII s.

Item Dirc van der Specke een campkijn twisschen der Hoeflaen ende Dirx Brunen lande, X jair lanc, ende hout Is morghen, bi den hoop om

VI £ XII d.

Item Hughe Pieters s. die vleyschouwer een camp hiet heer Dammes hoeve, X jair lanc, ende hout II morghen Is hont XXV ghaerden, den hoop om

IX £

Item Philips Wouters s. een camp dair an, X jair lanc, ende hout II morghen Is hont XXV gaerden, die morghen IIII £ VIII s., facit

X £ XX d.

    5    

   

Item Dirc Moelnaer die Hoeflaen, X jair lanc, sjaers om

XIIII s.

Item Willem Kodde een camp bi tSijlpoorthuys, X jair lanc, ende hout III morghen L gaerden min, bi den hoop om

XII £

Item Jan van Scoten Dirx s. van den Vliet den ouden Mienacker, X jair lanc, ende hout IIs morghen, die morghen IIII £ VII s., facit

X £ XVII s. VI d.

Item Claes Willem s. ende Willem Sonderlant Jacops s. II campe, X jair lanc, ende houden elc XX hont ende hieten die Bachtersidde, die sellen si weyden ende niet saeyen, die morghen om III £ XV s., facit

XXV £ mit samender hant

Summa

CLXXVI £ III s. IX d. lichten payment

Dit sijn die renten die verscinen tot Voirscoten ende Valkenburgher maercten ende is noch oude huyr

 

Item Willem Aernt Bruuns s.s. van der Does ende hout Is morghen, die morghen om IIII £, facit

VI £

Item Hughe Joseps s. van I morghen lants die Claes Daniel bruyct

IIII £ IIII s.

Item Allaert Asselijn VII hont om

IIII £

Item Willem Claes Ghisen s. kinder dat Mouwerijn Willems soen bruyct II morghen LXIIII gaerden, bi den hoop om

IIII £ VIII s.

Item Jan van Leyden dat vierendeel van III morghen IIs hont

IIII £ VII s. VI d.

Item noch Jan voirs. van den lande dat Diedwaer Stienkijns plach te bruken ende hi in nuwer huyrwaer heeft I jair lanc ende is IIs morghen, die hi voert verhuyrde gheliken sijns selfs lande, die morghen XVIII s., facit

XLV s.

Summa XXV £ IIII s. VI d., solvit half mit goeden ghelde, facit tesamen in lichten ghelde

XXIX £ VIII s. VII d.

5v

   

Dit sijn die oude hofstederenten binnen der ouder vrihede

 

Item Brouwer Syman Ghiben s.

IIII s.

Item Allairt Asselijns huys

XX s.

Item die Heilighe Gheest van dat Lijsbet Harman Willem soens besprac

V s.

Item die selve van dat Dammes Seghers s. besprac

XX s.

Item noch dat Wouter van der Bregghe besprac

XXVI s. VIII d.

Item noch van Berwoldus testament

VIII s.

Item Vranc Vranken s. die wantsnider van den huse dat Boutemakers was

VIII s.

Item Lijsbet Jan Claes s. van haren huse

V s. IIII d.

Item dat gasthuys van Syman Juden erve

XXVI s. VIII d.

Item Willem Harman s.s huys

VIII s.

Item Alijt Mathijs huys

XXXIII s. IIII d.

Item Jans huys van Leyden

XIII s. IIII d.

Item Danel Jan Dirc Kint s.s huys

X s. IIII d.

Item Florijs Gherijt s.s huys

XX s.

Item Grieten huys van Nuus

XXI d. I mite

Item Allairt die Slotemaker naest Willem Nachtegalen

XVI d.

Item Dirc die Haens huys

VI s. VIII d.

Item die selve

XIII s. IIII d.

Item Adriaen Walichs s.

II d.

Item Segher Scickers s. van Willem Rosen hofstede

II s. VIII d.

Item die selve van Scoutkijns hofstede

II s. VIII d.

Item Aernt die Rieghe

II s. VIII d.

Item Ermbout die smits huys

III s. VI d. II miten

Item Pieternelle Donevoets gaf den goodshuse op Dirx huys van den Noerde

XIII d. I mite

Summa XII £ IIII s. VII d. I mijt, facit in lichten ghelde

XVI £ VI s. I d. II miten

    6    

   

Item Martijn die Backers huys

XIX s. VIII d.

Item Ghijsbrecht Bertelmees s. huys

XXVI s. VIII d.

Item Pieter Aechten s.s huys bi der stove

XVI s.

Item die selve van den huse daer hi in woent

II s. VIII d.

Item Florijs Dirc Heynrijx s.s huys

III £ XVIII s. IIII miten

Item Jan Dirx s. van sinen huse bi der stove

VIII s.

Item Jan die Maetselaers huys

XVI s. IX d. I mijt

Item Isebrant van der Laen van den molenwerf

XXXV s. VI d. II miten

Item Claes Stienhouwers huys

XXVI s. VIII d.

Item Wouter Dunincx huys

V s.

Item Claes Mannekijns huys

X s.

Item Ghijsbrecht van Gheylwicx huys

XXII d.

Item die selve

VIII d.

Item Hughe Heynkijn Neven huys

XXII d. II miten

Item Coen Vranken s.s huys ende nu Hughe Sael heeft

II s. VIII d.

Item Warnaers huys van Kalkeren

XXVI s. VIII d.

Item Fien boemgaert van der Haer dat nu Hughe Hughen soen ghift

IIII s. VIII d.

Item Jans huys van Roden

XXII d. II miten

Item Pieter Heynrijcx s.s huys van Oeyen

IIII s.

Item Willem Martijns s. van den huse dat Fie Dammes was

VI s.

Item Dirc Ghijsbrecht s. huys

VIII s.

Item Pieter Linnaerts huys

IIII s.

Item Severijt Severijts s.s huys

XXVIII s.

Item Matheeus Jacop s. huys

IIII s. IIII d.

Item meester Harman Bitters huys

VIII s. IIII d.

Item Wouter Merincx huys

VIII s.

Summa XVII £ XVI s. II miten, facit in lichten ghelde

XXIII £ XIIII s. VIII d. II miten

6v

   

Item Jutte Danels van den huse dat Jan Aernt s.s was

VI s. IIII d.

Item Hughe Screvel van den huse dat Jacop Wouter s. was

V s. IIII d.

Item Willem Copers huys

VI s. VIII d.

Item Hughe Screvels huys

II s.

Item Gherijt Diddekijns s. huys

IIII s. VIII d.

Item Aernt Gouden huys

III s. VI d. II miten

Item Gheertruud Syman Dunen s.s huys

IIII s. VIII d.

Item Jacop Bonen huys

VIII s. VIII d.

Item Heynrijc Stoyts huys

IIII s. V d. I mite

Item Godekijn Vleyschouwers huys

XL s.

Item Baertraet Coman Costijns huys in die Weversteghe

X s.

Item Andries Jacop s. ende Jan sijn broeder

II s. VIII d.

Item Heyn Busen huys

XIII s. IIII d.

Item Gherijt Godekijns kinder huys ende nu Jorgels is

XX s.

Item Griete Crullen huys

LIII s. IIII d.

Item Gherijt Godekijns huys in die Kercsteghe

XIII s. IIII d.

Item Willem Heynen s. van den huse dat Doedekijns was

VI s. VIII d.

Item Alijt Jan heeren Harman s.s huys

XIII s. IIII d.

Item Claes Dirx s.s huys bi den roester

X s.

Item Harman Willem s. van sinen boemgaert

LIII s. IIII d.

Item die selve van den huse daer hi in woent

VI s. VIII d.

Item heer Jacop van Rijsoerde

XIII s. I mite

Item Aernt Jacops s. ende sijn evenknien van dat Machtelt Dirc Vranken s.s plach uut te reyken van den erven bi der Stienscure

III s. VIII d.

Summa XIIII £ XIII s. IX d. I mijt, facit in lichten ghelde

XIX £ XI s. VIII d. I mijt

    7    

   

Item Claes Masts huys in die Diefsteghe

XXVI s. VIII d.

Item dat huys dat Claes Bloemen was

VI s. VIII d.

Item Jan Martijns s. huys

VI s. VIII .d

Item dat huys dat Haeskijn Ludolfs was

VI s. VIII d.

Item Claer Coman Wouters huys

XXVI s. VIII d.

Item Kerstijn heeren Vranken dochter huys

XIII s. IIII d.

Item Florijs Boschcoeps huys in die Rijnsteghe dat nu ter tijt heeft Vranc Poes s., Willem Harman s.

XXVI s. VIII d.

Item Claes Broeyen huys op den Ouden Rijn

XXVI s. VIII d.

Item Jan Claes s.s huys die scoemaker

IX d. I mijt

Item die selve

IIII miten

Item Bertelmees Cupers huys

IX d. I mijt

Item dat huys dat Jacop Fien s.s was

IX d. I mijt

Item Adriaen Walichs s. van den huse dat Jan Claes s.s was

IX d. I mijt

Item Machtelt van Linscotens huys op die Kercgraft

III £ IIII s.

Item Gherijt Ruysken s.s huys

XXXII s.

Item die Duytsche heren van Kerstant Heynrijcx s.s besprec

II s. VIII d.

Item die selve van joncfrou Meynen besprec

II s. VIII d.

Item Gherijt van der Gheest ende Dirc sijn broeder van Katrijn Willem Jans s. besprec

XXVI s. VIII d.

Item op Diedaert Jan s.s huys dat sijn wijf besprac

XL s.

Item op Jacop Coenraet s.s huys in Marendorp in Noydensteghe dat Femense Jan Willem s.s besprac

XX s.

Item Pieternelle Donevoets gaf den goodshuse op erven in Bronskijnssteghe
II s. payment tsjaers. Item hiertoe ghelt Louwe Jan Betten s.s VI d. Item Gherbrant die Linnewever VI d. Item Aernt Harmans s. VI d. Item Berwouts huyskijn VI d.

 

Summa XVI £ XIII s. II d. II miten, facit in lichten ghelde

XXII £ VI s. ø

7v

   

II. Summarum van den ouden renten binnen der ouder vrihede so voirs. staet, van renten op lant ende van lanthuyr van meye, van Sint Jans misse ende op den marcten, tesamen in lichten ghelde

IIIcIIII £ XVIII s. ø

    8    

   

Raemsteden

 

Eerst Willem Dirx s. die volre een raemstede

XXVIII s.

Item Gherijt Diddekijns s. een raemstede

XXVIII s.

Item Danel uut den Waerde s raemstede

XIIII s.

Item Willem Hardebol s raemstede

XIIII s.

Item Florijs Hobben s. s raemstede

XIIII s.

Item Willem Dirx s.s. Willem s raemstede

XIIII s.

Item Coppijn van Warhem s raemstede

XIIII s.

Item Syman Philips s. s raemstede

XIIII s.

Item Bertelmees Syman s. s raemstede

XIIII s.

Item Dankaert Dirc Coenen s. s raemstede

X s.

Item Willem van Oestgheest s raemstede

XIIII s.

Item Ghijsbrecht Wit ende Jan Baten s. en raemstede

XIII s. IX d.

Item Jacop Gherijt s., Jan Baten s. een raemstede

XIII s. IX d.

Item Jan Sac ende Heyn Claes s. een raemstede

XXVIII s.

Item Aernt Goude een raemstede

XXIIII s.

Item Jan Volprecht, Gherijt van den Veen en raemstede

XXIIII s.

Item Heynrijc Jans s. een raemstede

XXIIII s.

Item Claes Dijc een raemstede

XXIIII s.

Item Hughe Hughen s. s raemstede

XII s.

Item Willem Screvel s raemstede

XII s.

Item Heynrijc Jans s. een raemstede

XXIIII s.

Item die selve s raemstede

X s

Item Severijt Severijts s., Willem Martijns s. en raemstede

XX s.

Item Willem Crauwel s raemstede

X s.

8v

   

Item Gherijt Wou Is raemstede

XXX s.

Item die selve s raemstede

VIII s.

Item Outghaer een raemstede

XX s.

Item Dirc Jans s. s raemstede

X s.

Item die selve s raemstede

X s.

Item Dirc Louwen s. s raemstede

X s.

Item Dirc Aernt Gouden s. II halve raemsteden

XX s.

Item jonghe Danel van den Bosch s raemstede

X s.

Item Danel uut den Waerde s raemstede

X s.

Item Heynrijc Jans s. een raemstede

XX s.

Item Gherijt die coster s raemstede

X s.

Item Robbrecht Robbrechts s. s raemstede

X s.

Item Melijs Symans s.s wijf s raemstede

X s.

Item Pieter Andries s. s raemstede

X s.

Item Danel van den Bosch ende Dirc Kerstant s.s kinder een raemstede

XX s.

Item Jan Coman s raemstede

X s.

Item Claer Aernt Pieters s.s weedwi s raemstede

X s.

Item Nysijn Doems weedwi s raemstede

X s.

Item Jan van Warhem een raemstede

XX s.

Item Pieter Aernt s.s weedwi s raemstede

VIII s.

Item Pieter Bon een raemstede

XVI s.

Item Dirc Louwen s. ende Robbrecht Robbrecht soen een raemstede

XIII s.

Summa

XXXV £ XII s. VI d.

    9    

   

Dit sijn die hofstederenten op die hoeve binnen der nyer vrihede op die erven. Eerst op Levendaelsgraft

 

Item Alijt Jan Stantvasts weedwi

IIII s. VIII d. II miten

Item Isebrant Hoflants s. II erven

VIII s. II d.

Item Florijs Hobben s. I erve

VI s. VII d. II miten

Item Willem Salic I erve

VI s. X d. I ø

Item Vranc Jans s. I erve

V s. IX d.

Item Gherijt Lam I erve

XI s. VI d.

Item Vranc Pieters s. die vleyschouwer I erve

IIII s. IIII d.

Item Aechte Aelbrechts I erve

II s.

Item Wit I erve

II s.

Item Jan van Aken I erve

III s. IX d.

Item Syman van Gagelberghe I erve

VI s. I ø

Item Alijt Louwen I erve

VI s. I ø

Item Coman Jacop I erve

XII s. I d.

Item Jan Willem Wigghers s. I erve

XII s. I d.

Item Syman van Gagelberghe I erve

XII s. I d.

Item Willem Maes mit Hughe sijn stieps. I erve

XXI s. II miten

Item Heyn Kammaker

XVIII s. VIII d.

Item Willem Maes mit Hughe I erve

XXIX s. IIII d.

Item Soete Jan Vlaminc s.s I erve op den hoec XX s. Item die selve I erve VI s. VI d. II miten. Item die selve I erve V s. IX d. Facit tesamen XXXII s. III d. II miten. Item so ghelt hiertoe Bertelmees Symans s. V s. V d. Item Jan van Aken ghelter toe II s. I d. Dit ofghecort van der summe voirs., so blijft Soeten te ghelden XXIIII s. IX d. II miten

 

9v

   

Item Gherijt Wous weedwi I erve

V s. IIII d.

Item Jan Stantvasts weedwi I erve

X s. VIII d.

Item Gherijt van der Planc I erve

IIII s. X d. II miten

Item Ghise Dirx s. I erve

IIII s. X d. II miten

Item Aelwijn Adems s. I erve

IIII s. VIII d. I ø I mijt

Item Isebrant van der Laen I erve

XIIII s. II d.

Item Dirc Aernt s.s erve

XIIII s. II d.

Summa

XIII £ IIII s. III d. I mijt

Dit sijn die erven twisken der Molengraft ende der nyer Volresgraft

 

Item Vranc Hughen s.s weedwi I erve

IIII s.

Item Hughe Dirx s. I erve

IX s. IIII d.

Item Jacop Gherijt s. I erve

VIII s.

Item Claes Gherijt s. I erve

X s. II d. II miten

Item Florijs Montfoerden s. I erve

XVIII s. VIII d.

Item Dirc Danels kinder I erve

X s. II d. II miten

    10    

   

Item Aernt heeren Jans s. I erve

XII s. II d. II miten

Item Gherijt Jacop I erve

XLIII s. VI d. II miten

Item Willem Aelbrecht I erve

XX s.

Item Isebrant Jans Vos s. I erve

XXIII s. IIII d.

Item Tilleman I erve

XXIIII s. V d. I mijt

Item die selve I erve

XXVI s. VIII d.

Item Claes die Kalu I erve
Daerof ghelt Jacop Willems s. XL grt.

XL s.

Item Michiel Dirx s. I erve

XXIII s. IIII d.

Item Sybrant Wiants s. I erve

XVI s. VIII d.

Item Willem Vos I erve

XXVI s. VIII d.

Item Wildijc I erve

XXVIII s. X d.

Item Gherijt Hoechstraet I erve

XVII s. IX d. I mijt

Item Mees Ymmen s. I erve

XVII s. IX d. I mijt

Item Gherijt Jacop III erve

XLIIII s.

Item Pieter van Gheylwic I erve

XII s. II d.

Item Jacop Jans s. II erve

XXXII s. IX d. I mijt

Item Gherijt Dirc Matten s.s. III erve

XXXII s.

Item Ever langhe Willems s. I erve dat nu toebehoert Aernt Jans s.

VI s. VIII d.

Item Aernt Jans s. noch I erve dat Willem Vos was

VI s. VIII d.

Item Jan Evers s. I erve dat nu toebehoert Claes Wermbouts s.

VI s. VIII d.

Summa

XXVI £ II s. VIII d.

10v

   

Dit sijn die erven twisken der nyer Volresgraft ende der Hoeflaen

 

Item Willem Jan Betten s.s. I erve

XIX s. XI d. I mijt

Item Dirc van den Noerde I erve

XII s. IX d. I mijt

Item Jan die Monic I erve

XIII s. II d. II miten

Item Jan Stoep I erve

IX s. III d. I ø I mijt

Item Segher Scickers s. I erve

XV s. XI d.

Item Jorghel I erve

XVIII s. VII d.

Item Isebrant Hoflants s. I erve

XIII s.

Item Willem Jan Betten s.s. I erve

XXX s. VII d.

Item Heynrijc Boekel I erve

XIX s. X d. II miten

Item die selve II erve

XLII s. I d. I mijt

Item Gherijt Willems s. II erve

XLII s. I d. I mijt

Item Mathees Willems s. I erve

XVIII s. VIII d.

Item Gherijt Dirx s. I erve

XXVI s.

Item Harman Willems s. I erve

LII s.

Item Jacop Willem Vlaminx s. I erve

XIIII s.

Item Claes Heye I erve

XX s. V d. I mijt

Item Hughe Screvel I erve

XXXII s. XI d.

Item Katrijn Jans van Roden I erve

XXII s. VIII d.

Item Willem Martijns s. I erve

XXVI s. VIII d.

Item Lambrecht Merinc I erve

XXII s. IX d. I mijt

Item Hughe Claes s. I erve

XXII s. IX d. I mijt

Item Elsbien Florijs Kermers weedwi II erve

XXXIX s. X d.

Item Fie Dammes I erve

XX s. IIII d. I mijt

Item Jacop Boen I erve

XIX s. X d.

    11    

   

Item Hughe Claes s. I erve

XXII s. VII d. II miten

Item Harman Willems s. I erve

XIIII s. X d.

Item Heynrijc Jacops s. I erve

VIII s.

Item Katrijn Jans dochter I erve

V s.

Item Hughe Claes s. I erve

IIII s. VI d.

Item Willem langhe Willems s. I erve

XII s. II d. II miten

Item Harman Willems s. I erve

XVIII s. VI d. II miten

Item Vranke Jacops s. I erve

X s.

Item Berwouts erfnaem I erve

VIII s. IX d.

Item Hughe Jacops s. I erve

VIII s. IX d.

Item Harman Willem s. al die ander erven tot den poorthuse toe

IIII £ X s. X d. II miten

Summa

XXXIX £ VI d. I ø

Dit sijn die erven twisken der Hoeflaen ende den Vliet

 

Item Syman Bort van den heelen renten twisken der Molenstraet ende der vest beloept IIII £ IIII s. Item so ghelt hiertoe Jan van Leyden van den molenwerve ende molenhuyse tot sinen deel XIII s. XI d. Item Heynrijc die Kaerdemaker ghelter toe II s. Item Gherijt van Aemstel ghelter toe II s. IIII d. Dus boert Syman Bort te ghelden van den erven voirs. III £ V s. IX d.

 

11v

   

An die ander side

 

Item Jan Pieters s. I erve

XI s. V d.

Item die selve I erve

II s. IIII d.

Item die selve I erve

II s.

Item Pieter Roetghaers s. I erve

V s. II d. I mijt

Item Pieter Hughen s. I erve

X s. IIII d. II miten

Item Gherijt Willems s. I erve

XXXI s. X d. I mijt

Item Eelman I erve
, daertoe ghelt Alijt Ghiselen dochter XVIII d. Syman Rutghaers s. ghelter toe XVIII d.

XVI s. IIII miten

Item Jacop Jans s. I erve

VI s. VIII d.

Item dat erve dat Syman Symans s.s was ende sijnre kinder
Dit hebben si drie ghecoft ende elc heeft I derdendeel. Eerst Eelman I derdendel, Severijn ende Willem Martijns s. I derdendeel, ende Dirc die Bruun I derdendeel

XXV s. VI d. II miten.

Item Hughe Gherijts s. van den erve dat Dirc Poes was

XLIIII s.

Item Jan Gherijt s. I erve

XIII s. IIII d.

Item Dirc Hillen s. I erve

XIII s. IIII d.

Item dat erve dat Jan Blijfhiers was dat en sel nu niet meer ghelden dan III £ IX d., overmids dat dat erve voer wat ghekort wort bi goetduncken van den gherecht. Ende dat sellen betalen die die erven hebben ende hierna ghescreven staen. Item Ysebrant Boutemaker I erve VII s. V d. Item Dirc van Alfen VII s. V d. Item Pieter Syman s. II erve XIIII s. IX d. Item Claes Baselijs s. VII s. I d. Item Aernt die Brouwer X s. VIII d. Item Dirc Gheerlofs s. XIII s. V d.

 

    12    

   

Item Dirc Gheerlofs s. van den erve dat Harman Jans soens was

IIII s. VII d.

Item Danel Clene I erve

XIII s. VIII d.

Item Pieter Pieters s. I erve

III s. VIII d.

Item die selve I erve

IX s. VIII d. I mijt

Item die selve I erve

II s.

Item die selve I erve

IIII s.

Summa

XVIII £ IIII s. VI d. II miten

III. Summarum van den raemsteden ende hofstedenrenten op die hoeve CXXXII £ IIII s. VI d. I ø, des is ontfaen in lichten ghelde XXV £ XIX s. III d. ende al dat ander in nyen payment, facit tesamen in lichten ghelde CLXVII £ X d. I mijt

 

12v

   

Van voerhuyr ende van ghiften

 

Item Aernt die Brouwer cofte I erve teghen Gherijt Smeder, daerof

IIII s. VIII d.

Item Dirc die Bruun cofte dit erve jeghen Aernt voirs., dairof

IIII s. VIII d.

Item Hughe Claes s. cofte I huys jeghen Willem langhe Willem s., dairof

XI s. VI d.

Item Willem voirs. cofte een huys teghens Hughen voirs., dairof

VI s. II d.

Item Roelof van der Aer van I uterdijc die Jacop Gherijt s.s was

V s.

Item Goesijn Claes s. cofte desen uterdijc tieghens Roelof voirs., dairof

V s.

Item van Jacop Gherijt s.s doot van den selven uterdijc

V s.

Item Jan Coman cofte s raemstede tieghens Coppijn van Warhem

V s.

Item Aernt Pieters s. van s raemstede oec tieghen Coppijn, dairof

V s.

Item Alijt Ghiselen dochter cofte wat erfs tieghens Eelman, dairof

IX d.

Item Syman Rutghaers s. oec wat erfs tieghens Eelman, dairof

IX d.

Item Dirc Eelman van s raemstede, Florijs Michiels s.

V s.

Item Severijt Severijts s. van en raemstede tieghens Claes Heye

X s.

Item Danel Danels s. s raemstede tieghens Michiel

V s.

Item Danel van den Bosch van s raemstede tieghen Dirc Eelman

V s.

Item Dirc Eelman van s raemstede tieghens Jan Sac

III s. VI d.

Item Ghise Dirx s. van s raemstede tieghens Dirc Kerstant s. kinder

V s.

Item Hughe Gherijt s. van Dirc Poes erve

XXII s.

Item Coman Jacop van Aelbrecht Jans s.s erve

VI s. I d.

Item Florijs Hobben van Claes Martijns s.s erve

III s. IIII d.

Item die selve van dat men hem die ghifte ghaf

III s. IIII d.

Item Hughe Vocke van Coen Vranken s.s huys

XVI d.

Item die selve van dat men hem die ghifte ghaf

XVI d.

Item Adriaen Walichs s. van Jan Claes s.s huse

V d.

Item die selve omdat men him die ghifte gaf

V s. IIII d.

Item Jan Sac van s raemstede tieghen Pieter Bon

IIII s.

Item Dirc Aernt Gouden s. I raemstede tieghen Florijs Hobben s.

V s.

Item Hughe Screvel van I erve tieghen Aernt Jans s.

IIII s.

Item Aernt Jans s. van I erve tieghen Hughe Screvel

XI s. IIII d.

    13    

   

Item Jan Wit van s raemstede tieghen Dirc Louwen s.

V s.

Item Gherijt van den Veen s raemstede tieghen Jan Volprecht

VI s.

Item Philips Florijs s. s raemstede tieghen Gherijt Diddekijn s.

VII s.

Item Florijs Michiels s. I raemstede tieghen Heynrijc Jans s.

XII s.

Item Gherijt Riben s. van I erve tieghen Pieter Witten

VIII s.

Item Eelman cofte dit erve half tieghen Gherijt voirs.

IIII s.

Item Severijn ende Willem Martijns s. coften die ander helfte tieghen Gherijt voirs., dairof

IIII s.

Item Gherijt Steffens s. van I erve tieghens Pieter Hughen s.

V s. II d.

Item Willem Martijns s. cofte Willem Copers huys

III s. IIII d.

Item Eylaert cofte dit selve huys tieghen Willem Martijn s.

III s. IIII d.

Summa XI £ VII s., des is ontfaen bi nyen payment V £ IX s., facit in lichten ghelde

XIII £ III s. IIII d.

13v

   

Van sepultuer ende van besprec

 

Item des dekens moeder van den grave dair si in leyt

XL s.

Item Berwout Willems s. van den grave dair hi in leyt

XL s.

Item van dat Trude Baernts besprac tot broot ende wijn

XV £

Item van Gielijs van Swietens testament

III £

Item Willem Kerstant s. van den grave dair hi in leyt

XL s.

Item die selve besprac den goodshuse

VIII £

Item Eedsborch besprac IX £ licht payment, mar dair sel weder of ghaen XL s. tot hare uutvaert, so blijft

VII £

Item Jan Cliets van den grave dair hi in leyt

XL s.

Summa XLI £, des is ontfaen bi nyen paymente XV £, facit in lichten ghelde

XLVI £

    14    

   

Item ontfaen van afterstallighen kercgelde

XXIX £ VII s. VIII d.

Item van vercoften vachten die voir dat Heilighe Cruys hanghen

X £ II s.

Item van een cruyskijn datter oec voir henc

X s. VIII d.

Item noch van vercoften vachten V £ nyes payments, facit

VI £ XVII s. IX d.

Item van vercoften stien ende leyen

XLV s. VIII d.

Item noch van den selve

XXXII s. VI d.

Item Baernt Jans s. liende den goodshuse L Enghels nobel, die men hem weder betalen sel tot meye naestcomende ghelijc die brief inhout, elc nobel voir IIII £, facit

IIc £

Item Jan Heerman liende oec L nobel, te betalen soe voirscr. staet, facit

IIc £

Item so cofte Jan Heerman die huse after die kerc of te breken om IIc gulden, elc gulden XL grt., facit

IIcLXVI £ XIII s. IIII d.

Item so is ghecomen uut den bloken op dit jair

IIII £

Item so is ghecomen uut der bede boven LVII memorie die dairof ghedaen sien ende boven L grt., die an cleyne ghelde in die boerse van der bede bliven

XXXVI s. VIII d.

Summa

VIIcXXIII £ VI s. III d.

14v

   

IIII. Summarum van voirhuyr, van ghiften, van sepultuyr ende besprec, van afterstallighen kercghelde ende ghelient ghelt

VIIcLXXXII £ IX s. VII d.

* Summa summarum van den heelen ontfanghe soe voirscr. staet

XIIIcLXXV £ III s. VIII d. ø

15v

   

Dit is dat die kercmeesters voirs. uutghegheven hebben binnen der tijt voirs.

 

Eerst so bleef dat goodshuys tafter na inhout der rekeninghe dat die kercmeesters betaelt hebben den luden die ment sculdich bleef

XCVI £ XI s. VII d. I mijt

Item Jan Heerman brac VIII nobel van over en jair, ende eer him betailt woirt was elc nobel verlopen XI grt. hogher, facit

LVIII s. VIII d.

Item Pieter Heerman ghebrac van over en jair X nobel, ende worden gherekent voir IIIs £, ende eer him betaelt wort dede elc nobel XI grt. meer, facit

III £ XIII s. IIII d.

Item Gherijt Heerman ghebrac Vsc oude Dordr. gulden, him dairof betaelt die hi van Jan Heerman ontfenc IIc gulden, ende noch IIIc gulden die hi van Jan Heerman ende Baernt Jans s. ontfenc, elc gulden voir XL grt., facit

VIcLXVI £ XIII s. IIII d.

Item Daem Smit van dat him ghebrac van outs mit eenre scepenbrief LIX Wilhelmus Dordr. gulden, elc gulden voir XL grt., facit

LXXVIII £ XIII s. IIII d.

Summa

VIIIcXLVIII £ X s. III d. I mijt

    16    

   

Van alrehande dinghen in der kerken ende op den kerchove

 

Item den provisoer tieghen Paesken om tsacrament

XVII s. IIII d.

Item om een citaci

XVI d.

Item Jacop den ondercoster van der kerc te veghen

XXVI s. VIII d.

Item Boudekijn, Wouter van Campen ende Floerkijn die graefmaker van aerde te effenen opt kerchof

XXIIII s.

Item van VIs ellen tafelaken tot dwalen, dellen IIII s., facit

XXVI s.

Item meester Jan die goutsmit vermaecte enen kelc, daerof van maken ende van vergouden

VI £ VIII s.

Item meester Jan voirs. vermaecte die reecx ant wieroecxvat, dair ghinc VI loot selvers toe die voir dat Heilighe Cruys ofghedaen worden, ende hi hadde van selver dat hi dairtoe dede ende van laken ende maken

XXXVI s. VIII d.

Item tot der kinder coercleder tot Aden meester Pieters XII allen linnenslakens, die costen

XLII s. VIII d.

Item Femens heeren Gherijts dochter van naeyen I gulden, facit

XVIII s. VIII d.

Item meester Dirc die smit maecte enen nuwen hamer in die grote clocke die woech CXXVII £, elc pont III grt., facit XI £ XIIII s., des quam weder van den ouden hamer LVI grt., dus boerde him

IX £ XVI s. VIII d.

Item Jan die Monic van wagheghelde

II s.

Item tot Gherijt van der See van clocriem

XIII s. IIII d.

Item Willem die lijndraeyer van clocreep

XX s.

Item alt jair van bayaerden

III £ XIII s. IIII d.

Item doe men die Heilighen woech II knechte die mit ser scelle omghinghen ende I pint wijns

II s. VIII d.

Item van brode te sniden

II s.

Summa

XXXI £ XI s. IIII d.

16v

   

Item van brode tieghen Paesken ende anders alt jair ghebesicht is in der kerken

III £ XII s.

Item van wijn mede te monighen tieghen Paesken ende Pijnxter tot Willem Heynen s.

VI £ XIII s. IIII d.

Item noch van wine overal mit kannekijns XVII £ X s., al betaelt mit nyen paym., facit in lichter ghelde

XXIII £ VI s. VIII d.

Item den heeren die dat choer gheregiert hebben tot vijf hoochtide tot elker hoochtijt I stoop wijns, voir elken stoop VIII nye grt., facit in lichten paym.

XXXV s. VI d.

Item Gherijt die coster heeft ghelevert an was die kerc mede te lichten boven dat ghecomen is van doden luden CXs £ was, elc pont VIII nye grt. Item noch LVI memorien, elc III nye grt. ende II d. Item noch van tortijsscaft, van lenemaet, van draeyen LX nye grt. Item van dommelmetkaersen XXXVI nye grt. Item van out was te verdraeyen LXXIX grt. II d. Dit maect tesamen in lichten paym.

LV £ III s. IIII d.

Item tieghen Willem Bonnen s vat oli

V £ VI s. VIII d.

Item tot Delf van Ysebrant s vat oli coste mit den voeren ende dreghen

V £ VIII s. VIII d.

Item Vranc Claes s. brac van outs van waslicht

XVIII s. VIII d.

Item Kattijn Heynen van dat si ghedaen heeft an die orlementen XLII nye grt., facit in lichten paym.

XXXVII s. IIII d.

Item Erkenraet van wasken

XLVI s. VIII d.

Item van paesborde

IX s. IIII d.

Item den bordenkijns op den outaren

III s.

Item van wijn mede te monighen tot Kersavont ghehaelt tot Willem Heynen s.s IX menghen, elc menghelen IIII nye grt., facit in lichten paym.

XXXII s.

Item tot Coman Tymans IIII stoop oli

XXV s.

Item bi Jacop den ondercoster om besem

IIII s.

Summa

CX £ II s. II d.

    17    

   

Van dat weder uut den goodshuse ghaet

 

Item Gherijt Jacop ende sijn wijf van haren lijfrenten X Enghels nobel, voir elc nobel over hoeft CXVIII grt., facit in lichten paym.

XXXIX £ VI s. VIII d.

Item Ermgaert Dirx dochter van Lisse van haren lijfrenten X Enghels nobel, des wort hoer betaelt V nobel voir elc CXVI grt., II nobel elc CXVIII grt., noch III nobel elc voir IIII £, facit tesamen

XXXIX £ IIII s.

Item Biatrijs Wermbouts ende heer Jan haer soen VI nobel, voir elc nobel over hoeft CXVIII grt., facit

XXIII £ XII s.

Item meester Dammes van Kersken van sinen lijfrenten

XV £

Item Willem Symans s. van renten op die erven die Florijs heeren Jacops s.s waren

IX s. IX d. I mijt

Item die selve van den erve dat Haeskijn Mouwerijns was

VIII d.

Item Jan Jacop sGrebbers s. van dat hi hadde op dat selve erve

V £

Item Jan van Loen van des goodshuys banwerc op dit jair

XIII s. IIII d.

Item Gherijt Mathijs s. van des glaesmakers hofstede

XXXVII s. IIII d.

Item den coster van sinen costerghelde IIII £, facit

 V £ VI s. VIII d.

Item die selve van twie coegras III £ XII s., facit

IIII £ XVI s.

Item Jacop den coster VI £, facit

VIII £

Item den paep van Valkenburch van renten op die Does

VIII s.

Item den heeren tSinte Pancraes van glaesmakers erve

II s. VIII d.

Item den Heilighen Gheest van Heynrijc Pipers erve

III £ II s. VIII d.

Item Jan Heerman XXIIII Wilhelmusscild, voir elc XL s., facit

XLVIII £

Item Vranc Ysac van dat hi heeft op Haeskijns huys

IIII s.

Item Marceli Willem Philips s. weedwi van op dat selve erve

IIII s. VIII d.

Item den commelduyr van heeren Heynrijc Spikers grafghanc

V s. IIII d.

17v

   

Item Aernt Ysebrant s. van dat hi hadde op Florijs heeren Jacop s.s erve

II s. VIII d.

Item heer Jan die Vriese van sinen lijfrenten XII heerenscilde, voir LVIII grt., facit

XXIII £ IIII s.

Item Grietkijn van haren lijfrenten

IIII £

Item Femens Gherijt dochter van haren lijfrenten , die worden betaelt in lichten ghelde mit

III £

III £ X s.

 

Item heer Jan Hamer van sinen renten

VIII £

Item Pieter Heerman van sinen lijfrenten ende sijns wijfs X Enghels nobel, voir elc IIII £, facit

XL £

Item Gheertruud Dirc Heermans dochter van haren lijfrenten een Enghels nobel, dairvoir had si

III £ XVIII s.

Summa

IIcLXXVIII £ VIII s. V d. I mijt

    18    

   

Alrehande uutgheven

 

Item Daem Smit brochte VII vierendel last stiens tot pilaernen, dair him of boerde van elc last te vracht X mottoen, elc mottoen voir XIIIs botkijn, facit mit XII grt. van overlegghen

XII £ III s.

Item van desen stien opt kerchof te brenghen

XXIIII s.

Item Ermbout die smit van yser te scarpen, ter verstalen ende van I scoppe in die loodse, tesamen

XL s.

Item Daem Smit die stienhouwer heeft ghelevert an ghehouwen werc tot den pilaernen LXVIII voet, van elken voet boert him II Wilhelmus Dordr. gulden, facit CXXXVI gulden, him dairof ghegheven tot goeder rekeninghe XII gulden, facit

XVI £

Item noch XXIIII Wilhelmus Dordr. gulden, facit

XXXII £

Item meester Rutghaer breect van desen jair VIII ellen lakens

 

Summa

LXIII £ VIII s.

18v

   

Item tieghen enen man van Naerden ghecoft XXVII tonnen keselstiens, costen mit den opdoen

LVIII s. VIII d.

Item Boudekijn van aerde te voeren in die grafte onder die loodse

XLIIII s.

Item Moelnaer van aerde ende van puyn dair te karren

III £ XVI s.

Item een man hiet Aernt van IX daghe werkens te cruden ende Botterman te operen an die straet, sdaghes V grt., facit

XXX s.

Item Butterman wrochte IIII daghe die strate te breken ende stien op te winnen, sdaghes VIII grt., facit

XXI s. IIII d.

Item een man van der aerde te effenen op die ledighe erven after den torn IX daghe, sdaghes V grt., facit

XXX s.

Item Butterman II daghe an die suutside XVI nie grt., facit

XIIII s. II d.

Item Floerkijn die graefmaker van XI daghe

XXX s. IIII d.

Item Wouter van Campen I dach te operen ende te effenen

IIII s.

Item Daem Smit van een ghote te maken onder die straet

V s. IIII d.

Item Butterman heeft ghemaect XXI roede straets III voet, die VIII roeden costen elc VI lichte grt. ende die XIII roeden elc VI nye grt., facit in lichter paym.

V £ II s. VIII d.

Summa

XX £ XVI s. VI d.

    19    

   

Item Jan Coenen s. die leydecker heeft ghestopt an die kerc XVI daghe mit enen operknecht, sdaghes XII grt., facit

VI £ VIII d.

Item VIII pont soudeers, elk pont IIIs grt., facit

XVIII s. VIII d.

Item VIIm leynaghel, elc dusent X grt., facit

XLVI s. VIII d.

Item om lootnaghel ende spiker

XIIII s. VIII d.

Item Hughe Pieter Deckers s. van die sacristie dicht te maken van riede, van snoer, van soden ende loon

XXIX s. IIII d.

Item van I sparre te saghen

XVI d.

Item Jacop van der Hant Florijs s. van die glase te stoppen II Henegous cronen I grt., facit

III £ VI s. VIII d.

Item Dirc Sloterdijc van sloot ende slotelen in die kerc ende an die loodse

XVIII s.

Item Allairt die slotemaker heeft verdient

V s. IIII d.

Item Heynrijc Jacops s. heeft ghewrocht an vijf leder ende anders daert te doen was VI daghe, sdaghes VIII nye grt., facit in lichten paym.

XLII s. VIII d.

Item tot Goesijns van hout XXI nye grt., facit

XVIII s. VIII d.

Item Jan Aelwijns s. van der ghote te stoppen an der kerken, van soddeer ende arbeyt, tesamen XXIIs nyen grt., facit

XX s.

Summa

XX £ X s.

19v

   

I. Summarum van den heelen uutgheven so voirscr. staet

XIIIcLXXIII £ VI s. VIII d. II miten

    20    

   

Dit is sulc afterstal als die kercmeesters weder overleveren ende si in horen ontfanghe gherekent hebben

 

Eerst van dat die oude kercmeesters overleverden ende noch niet betaelt en is

 

Item Willem Harman s.

IIII £ V s. IIII d.

Item Jan Tolnaer

L s.

Item Katrijn Jacop Wouter s.s weedwi

IIII £ IIII d.

Item heer Jacop van Rijsoerde

XXXII s. II d. II miten

Item Michiel Dirx s.

VIII s. VII d.

Item Jan Jans s. meester Andries swagher

XIII s.

Item Claes Clement s.

XXVI s. VIII d.

Item heer Gherijt Vlaminc

VIII s.

Item Jan Claes s. die scoemaker

IIII miten

Item Hughe Dirx s.

X s.

Item Dirc Aelbrecht s.

V s. V d.

Item dat huus dat Jacop Wouter s.s was

V s. IIII d.

Item Berwoldus

VI d.

Item Baerte Pieter Heynrijc s.s wijf was

XIII s. van nyen renten

Item Dirc Claes Witten s.s.

VI £ XIIII s. IIII d.

Item Florijs Jacop Dirx s.s. van den uterdijc

XX s.

Item Danel Jans s.

X s. IIII d.

Item Florijs Dirc Heynrijcx s.s.

LIIII s. IX d.

Item Jacop Wouter s.s huys

V s. IIII d.

Item Harman Willem s. tesamen

IX £ XVI s. III d. I mijt

Item heer Jacop van Rijsoorde

XIII d. I mijt

Item Jacop Coenraet s.

XX s.

Item Claes Aelwijns raemstede

X s.

Item Robbrecht Robbrecht s.

X s.

Item Dirc Kerstant s.s kinder

X s.

Item Willem Sierkijn

IIII s. I d. I mijt

Item die selve

XIIII d.

Item Syman Symans s. kinder

IX s. VI d. II miten

Summa

XLI £ V s. V d. II miten in lichter paym.

20v

   

Afterstal van tjair XIIIIc ende I van renten op lant

 

Item Roelof van der Aer van enen uterdijc die nu toehoert Goesijn Claes s. ende is gheleghen bi tSijlpoorthuys

X s.

Item Florijs Jacop Dirx s.s.

XX s.

Item Willem Dirx s.

V s.

Item Pieter Hughen s. bi Costverloren dat Andries die Wisen was

III s. IIII d.

Item Jacop Ghijsbrecht s. tot Hasaertswoude dat Wouter Aernt s.s was

XXVI s. VIII d.

Van lanthuyr

 

Item Jan Symans s.

III £ XVII s.

Item Willem Aernt Bruuns s.s.

III £

Item Allairt Asselijn

IIII £

Item Mouwerijn Willems s.

XLIIII s.

Item Jan van Leyden

IIII £ VII s. VI d.

Oude hofstederenten

 

Item Willem Harman s.

VIII s.

Item Jan van Leyden

XIII s. IIII d.

Item Danel Jan s.

X s. IIII d.

Item Pieter Aechten s.

XVIII s. VIII d.

Item Florijs Dirc Heynrijx s.s huys

III £ XVIII s. IIII miten

Item Claes Stienhouwers huys

XXVI s. VIII d.

Item Jacop Wouters s. huys

V s. IIII d.

Item Hughe Screvels huys

II s.

Item Harman Willems s. van overal van renten XI £ XVI s. III d. I mijt, des heeft voir him betaelt Biatrijs Jans dochter V s., so blijft hi

XI £ XI s. III d. I mijt

Item Claes Masts huys in die Diefsteghe

XXVI s. VIII d.

Item Claes Bloemen huys

III s. IIII d.

Item Haeskijn Ludolfs huys

VI s. VIII d.

Item Kerstijn heeren Vranken dochter huys

XIII s. IIII d.

Item Florijs Boscoeps weedwi

XXVI s. VIII d.

Item Bertelmees Cupers huys

IX d. I mijt

Item Machtelt Vader Heynen suster

XLIIII s.

Item Gherijt Ruysken s.

XXXII s.

Item Jacop Coenraet s.

XX s.

Item Berwoldus van I huyskijn in Bronskijnssteghe

VI d.

Summa XLIX £ XIIII d. nyes paym., facit in lichten ghelde

LXV £ VIII s. II d. II miten

    21    

   

Van raemsteden

 

Item Danel uut den Waerde

XIIII s.

Item die selve

X s.

Item Dirc Eelman van een raemstede die Jan Baten s. half van him hadde

VI s. X d. I ø

Item Jan Volprecht van I raemstede dair Gherijt van den Veen die wederhelft of heeft

XII s.

Item Claes Dijc I raemstede

XXIIII s.

Item Heynrijc Jans s.

XVIII s.

Item Gherijt Wous weedwi IIII halve raemsteden

XXXVIII s.

Item van haren huse

V s. IIII d.

Item Robbrecht Robbrechts s. s raemstede

X s.

Item die selve s raemstede

VI s. VI d.

Item Dirc Kerstant s. kinder

X s.

Item Pieter Bon ende Jan Sac I raemstede

XVI s.

Item Claes Martijns s. van I erve dat nu toebehoert Florijs Hobben s.

VI s. VII d. II miten

Item Ghise Dirx s. bi Gherijt van der Planc

IIII s. X d. II miten

Twisken der Molengraft ende der Volresgraft

 

Item Hughe Dirx s. I erve

IX s. IIII d.

Item Dirc Danel s. kinder I erve

X s. II d. II miten

Item Aernt heer Jans s. I erve

XII s. II d. II miten

Item Michiel Dirx s. I erve

XXIII s. IIII d.

Item Jacop Jans s. II erven

XXXII s. IX d. I mijt

Item Claes Wermbouts s. I erve

VI s. VIII d.

21v

   

Twisken der Volresgraft ende der Hoeflaen

 

Item Jacop Willem Vlaminx s. I erve

XIIII s.

Item Hughe Screvel I erve
Hiertoe ghelt Aernt Jans s. XXXIIII grt.

XXXII s. XI d.

Item Elsbien Florijs

XIX s. X d.

Item Vranc Jacops s.

X s.

Over die graft

 

Item Gherijt Riben s.

VIII s. VI d. I mijt

Item Aernt die Brouwer

X s. VIII d.

Item Dirc Gheerlof s.

XVIII s.

Summa XIX £ X s. VIII d. I ø I mijt, facit in lichten ghelde

XXVI £ XI d. II miten

II. Summarum van den afterstal so voirs. staet

CXXXII £ XIIII s. VIII d. lichter paym.

    22    

   

* Summa summarum van den heelen uutgheven mitten afterstal als voirscr. staet XVcVI £ XVI d. II miten. Dat ontfanc beloopt XIIIcLXXV £ III s. VIII d. I ø, dus die een summa jeghen der ander vereffent, so blijft dat uutgheven hogher dan dat ontfanc CXXX £ XVII s. VII d. ø.

 

Ghedaen upten huse voir den gherecht int jair ons Heren MCCC ende twie, upten zevenden dach in maert.

 

    1401   

 

Transcriptie

Ed van der Vlist

Publicatie

Pieterskerk 1398 - 1428