Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1434
OAR records in next Year

 

 

Record #076     Date   next record  top of page
1434-00-00
Location Type of Document
OAR11, 34r-a
OAR12, 109r-b-109v; OAR12, 113r-a
Besteding
Text
[002] [014] Anno xxxiiii Item in aldusdanighen manieren soe wil die hyemr. van Rijnlant besteden die Goude sluys te maken, inden eersten selmense steken inden ouden boom die dair leyt ende mit also veel stilen ende balcken als dair van outs in gelegen hebben mit boechstilen [borchstilen, borchscilen] ende die decplanken drie dwm dicke ende die cledinge twe dwm dicke ende binnen gecleet mit drien plancken an elke zijde voir dat scoten [stoten] ende mit gordinge als dair toebehoirt mit die scotdoer mit horen toebihoren. Ende die stilen sullen wesen als sij van outs geweest hebben ende des gelijcx die doer, ende men wilse besteden bij Philips scilde ende die dage van betalinge sullen wesen een derden deel binnen een maent ende dat ander derdendeel binnen ses weken dair na ende dat derde derdendeel als die brugge op gemaict is. Ende men sel die brugge maken ende op leveren twsschen hier ende Bamisse naest comende, ende men selse aerden ende wangen na ouden costumen als si lest was. Ende soe wiese an neemt te maken, die selse breuggen mit horden ende mit boeme dat men dair mit wagen over varen mach ende mit scepen onder varen binnen vertyen dagen. Item dese sluyse is besteet om tweehondert ende xxxviii scilden.
English Summary
How the Gouwesluis is to be reconstructed and maintained..
Keywords
gouwesluis; maintenance; reconstruction; aardhaling; specifications; bridges; sluices
Notes
Two copies in OAR12. Compare to a later (1446) besteding in record #214.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aardhaling 14 / 37 1356 1431 1434
bridges 11 / 54 1284 1432 1437
gouwesluis 5 / 12 1284 1361 1446
maintenance 23 / 85 1356 1432 1434
reconstruction 16 / 71 1406 1432 1434
sluices 19 / 68 1253 1430 1434
specifications 10 / 48 1330 1430 1435

 

Record #261 prev record   Date   next record  top of page
1434-00-00
Location Type of Document
OAR11, 61v-d
OAR12, 041r-i
Consent
Text
[032] Item geconsenteert die van Zoetermeer dat sij manen zullen alle die dair gelant sijn, ende betalen sij niet, soe sullen die ghene die dat morgen gelt gaderen panden an dat beste land vanden helen weer soe sij van outs gelegen hebben, durende tot onsen weder seggen.
English Summary
For Zoeterwoude to recover unpaid morgengeld by seizing property of those in arrears.
Keywords
zoetermeer; morgengeld; panden
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
morgengeld 8 / 31 1361 1429 1434
panden 1 / 3     1440
zoetermeer 5 / 16 1330 1429 1436

 

Record #262 prev record   Date   next record  top of page
1434-00-00
Location Type of Document
OAR11, 61v-e Consent
Text
Item Walich Jans z. geoirloft dat hij alsulken turf als staet upten veen die Gerijt Boenen z. jegens him cofte in Vriesencoop an tasten ende oirbaeren sal ter tijt dat hij versekert is ongehouden te wesen van den banwerck ende morgen gelde, ende worde hij dair of versekert, so sel hij weder geven wes die turf nu gelt.
English Summary
Permission for Walich Janszoon to carry off and use the turf that Gerijt Boenenzoon bought from him in Vriesekoop until the latter fulfills his morgengeld and prescribed maintenance work responsibilities.
Keywords
peat digging; vriesekoop; venen; banwerk; morgengeld; walich janszoon; gerijt boenenzoon
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
banwerk 7 / 25 1385 1425 1436
morgengeld 9 / 31 1361 1434 1434
peat digging 10 / 43 1392 1429 1435
venen 2 / 7 1356 1356 1447
vriesekoop 1 / 6     1435

 

Record #263 prev record   Date   next record  top of page
1434-00-00
Location Type of Document
OAR11, 61v-f
OAR12, 041v-a
OAR13, 07v-e
Consent
Text
[030] Item geconsenteert die van Zoeterwoude een nuwe wech te maken bij sinter Nyclais huysken.
English Summary
Permission for Zoeterwoude to build a road near the St. Nicholas House.
Keywords
zoeterwoude; roads; sint-niclaeshuis; construction
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
construction 22 / 73 1361 1431 1435
roads 7 / 44 1421 1432 1435
sint-niclaeshuis 1 / 2     1465
zoeterwoude 9 / 37 1330 1423 1436

 

Record #264 prev record   Date   next record  top of page
1434-02-03
Location Type of Document
OAR11, 61v-g
OAR12, 041v-b
Consent
Text
[034] Item geconsetneert Florijs van Bosschuysen een wateringe in Puelgen.
English Summary
Permission for a canal in Poelien, to be constructed by Florijs van Boschuijsen.
Keywords
poelien; canals; boschuijsen, florijs van
Notes
See record #557, record #558, and record #559 for explanations by Florijs and others of the work that was to be done and how it was to be maintained.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
boschuijsen, florijs van 1 / 6     1434
canals 16 / 67 1356 1430 1434
poelien 4 / 13 1330 1422 1434

 

Record #557 prev record   Date   next record  top of page
1434-02-03
Location Type of Document
OAR13, 03r-d Consent
Text
Ic Florijs van Buschusen doen condt allen luden dat ic bij consente den dijcgrave ende den hogen hiemr. van Rijnlant an ghenomen hebben van den scout van Alphen ende den hiemradt van Alphen, Boscoep, Hasreswoude ende Waddinxveen vander watergannc bij Godden Voersien ende berade hore mede vryyen ende huyzen ene wateringhe geheten Polienre wetering daer die van Waddinxveen horen wilden veen mede in die Goude te wateren plegen mit sulken voerwaerden als hier na gesc. volgen. Item so sal Florijs voirsc. dese voirsc. wateringe vrij hebben ende houden mit hoir toebehoren om den voirsc. weder doet te watern so hij pleget vander Goude tot an des graven greppel ende doer die greppel sal Florijs voirsc. een doer vaert hebben van sijnen moeren aldaer mit tween of mit drien waterstuwen ende niet meer waters daer doer en laten comen dan hij binnen sijnen kanten van sijnen kaden der wateringe voirsc. sal mogen houden ende die kade mitter kade die over die Watergange leyyen sal die kade sal Florijs voirsc. so hoyc leyyen biden scout ende hiemradt vander watergange voirsc. dat die watergange niet bij geleten worde, ende die kade voirsc. sal voirsc. Florijs voirtsc. houden so dat sijn water binnen sijnen kanten bliven sal ende dat sellen die scout ende hiemr. voirsc. scouwen vander voirs. weteringe tot in die Goude ende off Florijs voirs. off sijnen erven hier off in gebreke vielen ende die scout mitter hiemr. voirs. op hore togen ende tuerden den cost salmen mogen verhalen an Florijs voirs. [fol. 3v] [......................] tijt leyyende heeft over des graven greppel voirs. [.....................] hier en tenden noch sijn werck niet en begerde so mo [....................] hiemr. voirs. die weteringe weder toe dammen an [.................]el ter tijt toe dat Florijs voirs. her gebriet sal hebben van [..............] up her gecomen sal wesen roerende vander waterscaep [...........] mede en sellen die vander watergange hoer hantvesten [..........] yemeynt wesen off Florijs off sijn erven voirs. quijt wesen [....] dese waterscup voirs. sal hij die kade laten leggen tot den buyrt [....] dammen an des graven greppel toe ende dan sal Florijs off sijn erven voirsc. quijt ende vrij wesen als doen hi was eer hij an die watergange quam. Ende om dat ic Florijs van B. alle dese voirsc. voerwaerden houden wil voer mij ende voer mijnen erven so hebbe ic dese brieff wthangende besegelt mit mijns segel, int jaer ons heren dusent vierhondert vier ende dertich op den derden dach inder maent van februario.
English Summary
Florijs van Boschuijsen declares that he has permission from the dijkgraaf and heemraden to restore a canal in Poelien so that the wild peat lands of Waddinxveen can be drained into the Gouwe. Florijs agrees to maintain it himself according to the requirements specified by the schout of Alphen and the heemraden of the Alphenerwetering (heemraden from Alphen, Boskoop, Hazarswoude, and Waddinxveen).
Keywords
poelien; boschuijsen, florijs van; canals; wilderness; waddinxveen; hazerswoude; boskoop; alphen; kroosheemraden
Notes
Original badly damaged. For the original consent, see record #264. See also record #558 and record #559.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alphen 15 / 44 1284 1429 1434
boschuijsen, florijs van 2 / 6 1434 1434 1434
boskoop 8 / 21 1330 1422 1434
canals 17 / 67 1356 1434 1434
hazerswoude 14 / 46 1330 1423 1434
kroosheemraden 18 / 84 1284 1425 1434
poelien 5 / 13 1330 1434 1434
waddinxveen 11 / 27 1356 1421 1434
wilderness 2 / 8 1417 1417 1434

 

Record #558 prev record   Date   next record  top of page
1434-02-03
Location Type of Document
OAR13, 03v-a Consent
Text
Ghemynde vrienden, wij laten u weten dat wij geconsenteert hebben dat Florijs van Buschusen Polienre weteringe weder op maken sal so sij van outs geweest heeft op sulker voerwaerden als hij mit ons dair off overgecomen is, ende die selve consent termijen in onsen regijsteren doen teykenen hebben na onse rechten ende gescriven is dat behoert God sij mit v, gesc. tot Leyden op sinte Valentijns dach onder segelen Gerijt van Zijl heer van Pormer, ridder Boudijn van Swieten ende Florijs Paidsen z. Den dijcgrave ende hoge hiemr. van Rijnlant. Onse lieven ende gemijnden vrienden de scout van Alphen ende neder hiemr. vander watergange van Alphen, Hasertsoude, Boscope ende Waddinxveen
English Summary
The dijkgraaf and heemraden of Rijnland and the Schout of Alphen and the heemraden of the Alphenerwetering (heemraden from Alphen, Boskoop, Hazarswoude, and Waddinxveen) confirm that Florijs van Boschuijsen has permission to restore a canal in Poelien so that the wild peat lands of Waddinxveen can be drained into the Gouwe.
Keywords
poelien; boschuijsen, florijs van; zijl, gerijt van; zwieten, boudijn van; florijs paedze; canals; wilderness; waddinxveen; hazerswoude; boskoop; alphen; kroosheemraden
Notes
For the original consent, see record #264. See also record #557 and record #559.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alphen 16 / 44 1284 1434 1434
boschuijsen, florijs van 3 / 6 1434 1434 1434
boskoop 9 / 21 1330 1434 1434
canals 18 / 67 1356 1434 1434
florijs paedze 3 / 30 1430 1431 1438
hazerswoude 15 / 46 1330 1434 1434
kroosheemraden 19 / 84 1284 1434 1434
poelien 6 / 13 1330 1434 1434
waddinxveen 12 / 27 1356 1434 1434
wilderness 3 / 8 1417 1434 1434
zijl, gerijt van 7 / 24 1415 1431 1438
zwieten, boudijn van 3 / 37 1430 1431 1438

 

Record #064 prev record   Date   next record  top of page
1434-05-00
Location Type of Document
OAR11, 31r-a
OAR12, 093v-bis
Rechtsdag
Text
[000] Anno xxiiii te meye. Item so eyshede heer Claes van Sparenwoude ende seyde dat heer Jan meer lants brukede vander kerken dan hem toe beherde daer Meynert [Claes z.] een ondersoeck up dede met den clerck als her na gesc. staet. Item dese na gescreven tugeden dat die kerclaen geen dijc en heeft: Willem Jans z. Ysbout Dirc Liclaes z. Jan Simons z. Claes Isbrants z. Pieter Jorden Vranc Dircx z. Dat war op die Lede. Daer of tugeden Jonge Dirc ende Claes Dircx z. dat heer Jan die dijcleger ende aertgelt betaelt heeft ende hij hem verdijct is. Dat hout anden dam Claes van Haefdijx kinder tugeden dat dat lant in die nuwe inlage niet en hoerde, mar die dijc wort gekoert te breden ende dat dede heer Jan. Dat half mat in Claes Aelwijns z. weer Lambert Hilbrants z. tugede dat heer Jan hadde doen diken ende alle oncost betaelt. Dat half mat in Jan Oeden lant Claes Claes z. dat Mourijn hiete Jan Oeden den dijc maken ende dat lant daer voir bruken ende des gelijx tugede Taemes, ende hij halp heer Jan ende Jan Oeden z. tot genoege. Dat hout in vrouken camp Dirc Claes z. tugede dat Jan heeft doen diken ende all oncost betaelt. Dat lant int oude weer heer Jan gedijct ende alle oncost betaelt. Dat half mat biden dijc Heynric Jans z. Florijs Jans z hebben den dijc gemaect ende sluysgelt ende ongelt betaelt ende heer Jan ende Heyrnic Rijsheden elx dat aertgelt.
English Summary
Testimony in a dispute taken by heemraad Meynert Claeszoon concerning the priest Jan Allertsz. of Spaarnwoude who was charged with using more land for the church than he was authorized to use. In early 1430, priest Jan and associates had agreed to rebuild the badly damaged Kerkendijk at Spaarnwoude.
Keywords
spaarnwoude; aardhaling; sluices; reconstruction; repairs; witnesses; jan allertszoon; sparenwoude, claes van; meynert claeszoon; willem janszoon; ysbout; circ liclaeszoon; jan simonszoon; claes isbrantszoon; pieter jorden; vranc dircxzoon; jonge dirc; claes dircxzoon; haefdijxkinder, claes van; claes aelwijnszoon; lambert hilbrantszoon; jan oeden lant; claes claeszoon; mourijn; taemes; jan oedenzoon; dirc claeszoon; heynric janszoon; florijs janszoon; heyrnic rijsheden
Notes
The copy in OAR12 is on an unnumbered sheet inserted between folios 93 and 94. See also record #042, record #151, record #159, and record #210.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aardhaling 15 / 37 1356 1434 1437
claes claeszoon 1 / 2     1442
dirc claeszoon 1 / 4     1449
heynric janszoon 1 / 3     1449
jan allertszoon 2 / 5 1430 1430 1441
meynert claeszoon 4 / 5 1430 1431 1438
reconstruction 17 / 71 1406 1434 1435
repairs 16 / 62 1372 1431 1435
sluices 20 / 68 1253 1434 1436
spaarnwoude 12 / 27 1416 1430 1435
sparenwoude, claes van 1 / 3     1441
willem janszoon 2 / 2 1430 1430  
witnesses 1 / 3     1446

 

Record #260 prev record   Date   next record  top of page
1434-05-01
Location Type of Document
OAR11, 61v-c; OAR11, 63v-a
OAR12, 004v-d; OAR12, 008r-b
OAR13, 05r-a; OAR13, 05r-b
Keur
Text
[000] [062] Item gekuert tot meye dat nyemant hoy en set noch misse leggen en sal op tafter plaetwerck tot Sparendam binnen eenen halven roede nae die plaet op die boeten dat derdendeel van x lb., ten sij die sij dat plaet werck houden willen buten des lants cost. Anno xxxiiii.
English Summary
Prohibit the stacking of freight on or dragging it over the shoring (plaatwerk) at or around the Spaarndam.
Keywords
plaatwerk; shoring; boats; barges; ships; rijndijk; maintenance; spaarndam
Notes
Two copies in each of OAR11, OAR12, and OAR13. Published in Sloof (1999), p. 22, note 13 (with different date), and p. 79, note 27.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
barges 1 / 5     1437
boats 2 / 13 1253 1253 1437
maintenance 24 / 85 1356 1434 1435
plaatwerk 2 / 11 1421 1421 1443
rijndijk 16 / 34 1330 1431 1435
ships 3 / 15 1253 1430 1437
shoring 4 / 9 1421 1421 1443
spaarndam 15 / 55 1253 1430 1435

 

Record #258 prev record   Date   next record  top of page
1434-06-29
Location Type of Document
OAR11, 61v-a Consent
Text
Anno xxxiiii Item Adriaen van Raephorst gaf over des dijxdage na sinte Jans dach dat die van Noortwijc den dam an die Zwet maken souden dicht als sij van outs plach te wesen.
English Summary
Permission for Noordwijk to close the Zwet with a dam as they did in the past.
Keywords
raephorst, adriaen van; noordwijk; zwet; canals, closing of
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
noordwijk 4 / 14 1408 1417 1443
raephorst, adriaen van 2 / 2 1430 1430  
zwet 1 / 3     1443

 

Record #259 prev record   Date   next record  top of page
1434-06-29
Location Type of Document
OAR11, 61v-b
OAR12, 041r-h
Consent
Text
[030] Item geconsenteert up die Does scouwe dat dat Hielige geest lant van Rensaterwoude morgen gelt gelden sall durende te weder seggen.
English Summary
Permission for Rijnsaterswoude to collect morgengeld from some church land (Hielige geest lant).
Keywords
heilige geest lant; morgengeld; rijnsaterswoude
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
morgengeld 10 / 31 1361 1434 1436
rijnsaterswoude 2 / 5 1432 1432 1435

 

Record #281 prev record   Date   next record  top of page
1434-06-29
Location Type of Document
OAR11, 64r-a
OAR12, 041v-d
Consent
Text
[036] Item geconsenteert die hiemr. van Alcmade dat sij scouwen sullen up des ambochts cost, te weten elcx hiemr. xii penninge die scout ii sc. des dages, durende tot onsen wederseggen, ende geschiede anno xxxiiii tsinte Jans scouwe.
English Summary
Sets payment to heemraden and schout of Alkemade for their inspection work: 12 p and 2 sc., respectively
Keywords
alkemade; schouwen; schouten; kroosheemraden; administration; procedures
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
administration 5 / 9 1400 1419 1437
alkemade 2 / 5 1424 1424 1446
kroosheemraden 20 / 84 1284 1434 1434
procedures 9 / 71 1400 1426 1435
schouten 12 / 88 1284 1430 1435
schouwen 12 / 101 1284 1421 1435

 

Record #561 prev record   Date   next record  top of page
1434-06-29
Location Type of Document
OAR13, 07r-d Beveling
Text
Item bevolen die van Hogen veen dat sij Benthuser wetering hoefslagen ende scouwen voer sinte Jacops dage naest commende op een boete van x lb. elc eygen of die van Benthusen bevolen wij dat sij die weteringe ter stont dan verlande ende dammen en scouwen na inhout hare hantvest, anno xxxiiii op die Does scouwe.
English Summary
Order Hogeveeners to inspect and carry out maintenance on the Benhuizen canal before St. Jacobs day or Benhuizen will be ordered to block it off.
Keywords
hogeveen; hogeveen affair; benthuizerwetering; benthuizen; charters; handvesten
Notes
Oldest item concerning the Hogeveen affair.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
benthuizen 5 / 24 1330 1416 1435
benthuizerwetering 1 / 2     1437
charters 10 / 26 1358 1433 1436
handvesten 9 / 27 1358 1433 1436
hogeveen 1 / 11     1435
hogeveen affair 1 / 7     1435

 

Record #559 prev record   Date      top of page
1434-10-03
Location Type of Document
OAR13, 03v-b Consent
Text
Ghemijnde vrienden also wi u tander gesc. hebben van Florijs van Buschusen roerende van Polienre vaert also dart noch mit uwer scouwe tendt dat wij u anders laten weten, God sij mit u, gesc. tot Leiden op sinte Victores dach Die dijgrave ende hoge hiemr. van Rijnlant. Onse lieven gemijnden scout van Alphen ende hiemraders vander watergange op die noortsijde van Goude.
English Summary
A clarification that the wetering that Florijs van Boschuijsen had been authorized to restore earlier in the year is to be inspected by the schout and heemraden of the Alphenerwetering (heemraden from Alphen, Boskoop, Hazarswoude, and Waddinxveen).
Keywords
poelien; boschuijsen, florijs van; canals; wilderness; waddinxveen; hazerswoude; boskoop; alphen; kroosheemraden
Notes
For the original consent, see record #264. See also record #557 and record #558.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alphen 17 / 44 1284 1434 1435
boschuijsen, florijs van 4 / 6 1434 1434 1462
boskoop 10 / 21 1330 1434 1437
canals 19 / 67 1356 1434 1435
hazerswoude 16 / 46 1330 1434 1435
kroosheemraden 21 / 84 1284 1434 1435
poelien 7 / 13 1330 1434 1450
waddinxveen 13 / 27 1356 1434 1435
wilderness 4 / 8 1417 1434 1435

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl