Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1455
OAR records in next Year

 

 

Record #350     Date   next record  top of page
1455-05-06
Location Type of Document
OAR12, 024v-b
OAR13, 09v-d
Keur
Text
[167] Item die dijcgrave ende hoge heemraet van Rijnlant hebben gekuert ende gebieden dat niemant binnen den ambocht van Oestgeest des anders lant en weide noch en beslac mit enigen beesten het sij parde beeste ofte scapen op die boete van elke beest of pairt x sc. ende van elke scaep of varken ii sc., hier is een scutter toe gheordinert die dat bij sinen ede scutten sal. Wairre yement die dese scutter misdede om sijns diensts willen, dat soudemen aen dien corrigieren dat bij allen anderen exempele wesen soude. Ende alsoe van oude tyden gewoentlic is geweest dat een ygelijc nae sinte Pieters dach sijn beesten op sijner selfs sculdich is te houden, soe laten die voirn. dijcgrave ende hiemrade weten. Is yement na sinte Pieters dach lest leden scade gedaen mit weyen dat hij sijn scade rectelic versoeke anden dijcgrave men, sel een ygelijc goet recht dair of doen. Dit sel geduyren tot der hiemraders wederseggen, gedaen optie meye scouwe anno lv.
English Summary
Concerning the grazing of livestock on the geest (sandy coastal ridges) in Oegsgeest: livestock found grazing on land other than one's own will be confiscated against payment (schutten).
Keywords
livestock; geest; oegstgeest; horses; sheep; pigs; damage from grazing
Notes
Not in OAR14, but apparently is the conclusion of a question raised at the Sint Pietersschouw (24 February) of 1455: see OAR14, 109v-b. See record #355 and record #383.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
damage from grazing 2 / 2 1417 1417  
geest 2 / 2 1450 1450  
horses 3 / 5 1406 1421 1456
livestock 7 / 13 1417 1453 1455
oegstgeest 12 / 17 1425 1452 1455
pigs 2 / 3 1417 1417 1456
sheep 3 / 5 1417 1449 1456

 

Record #434 prev record   Date   next record  top of page
1455-05-06
Location Type of Document
OAR12, 049r-c Consent
Text
[108] Item die dijcgrave ende hiemraet van Rijnlant hebben geconsenteert alle den genen die op die Zegwairt wonen ende gelant sijn an die dwars nywe vairt ende hoir lant dair over gelegen sayen willen dat sij een brugge elc mogen leggen over die voirsc. vairte neffens hoir lant om hoir lenten ende bouwe te doen, te weten van sinte Servaes dach beghinnende duerende xiiii dage lanck ende weder inden oest xiiii dage [49v] beghinnende sinte Louwerijs dage, duerende tot des hiemraders wederseggen, gedaen optie meye scouwe anno lv.
English Summary
Permission for residents of Zegwaard who live along the Dwars Nieuwevaart to construct bridges over the canal so they can do their sowing and planting for 14 days beginning with St. Servaas Day [13 May] and again for 14 days in August beginning on St. Lawrence Day [10 August].
Keywords
zegwaard; omslag; schieland; dwars nywevairt; bridges; planting; agriculture; canals
Notes
See OAR14, 112r-b. Published in van der Gouw, p. 199, with the last line left off.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
agriculture 3 / 4 1438 1450 1455
bridges 35 / 54 1284 1454 1455
canals 51 / 67 1356 1454 1455
omslag 6 / 7 1443 1453 1455
planting 1 / 3     1460
schieland 7 / 13 1391 1453 1455
zegwaard 18 / 28 1330 1453 1455

 

Record #435 prev record   Date   next record  top of page
1455-05-06
Location Type of Document
OAR12, 049v-a Consent
Text
[109] Item die dijcgrave ende hyemraders hebben geconsenteert dien van Zegwairt dat sij v of vi man setten mogen om te gaderen sulc gelt als sij ommegeslagen hebben om te betalen dat sij den hyemraders van Schielant beleggen sullen van hoir delvinghe, gedaen optie meye scouwe anno lv.
English Summary
Permission for 5 or 6 residents of Zegwaard to decide the levy needed for payment to hoogheemraadschap of Schieland for turf digging.
Keywords
zegwaard; omslag; schieland; peat digging
Notes
See OAR14, 112r-c.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
omslag 7 / 7 1443 1455  
peat digging 32 / 43 1392 1453 1455
schieland 8 / 13 1391 1455 1460
zegwaard 19 / 28 1330 1455 1456

 

Record #436 prev record   Date   next record  top of page
1455-05-06
Location Type of Document
OAR12, 049v-b Consent
Text
[110] Item op die selve tijt wort Pieter van Bossche van wegen der bueren van Hazertswoude geconsenteert een cade te verliggen van Gelreswoude brugge tot die weteringe ende die cade te leggen langes die weteringe ende sal die scout scouwen als hi andere wege ende weteringe doet, gedaen optie mey scouwe anno lv.
English Summary
Permission for Pieter van Bossche of Hazerswoude (and bode of Rijnland) to move a kade that runs from the Gelderswoudse brug to the wetering; they prefer it to lie along the wetering. Afterwards, the schout will inspect it like other roads and canals.
Keywords
hazerswoude; bosch, pieter van; buren; kaden; gelderswouderbrug; canals; schouten; roads; schouwen; bode van rijnland
Notes
See OAR14, 155r-a. Though the item clearly is dated to the May schouw, it apparently was not entered into OAR14 until October.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
bode van rijnland 6 / 8 1433 1453 1458
bosch, pieter van 4 / 4 1437 1451  
buren 23 / 31 1356 1453 1455
canals 52 / 67 1356 1455 1455
hazerswoude 33 / 46 1330 1454 1455
kaden 12 / 17 1356 1454 1455
roads 36 / 44 1421 1454 1457
schouten 71 / 88 1284 1454 1455
schouwen 70 / 101 1284 1454 1455

 

Record #431 prev record   Date   next record  top of page
1455-07-01
Location Type of Document
OAR12, 048v-b Consent
Text
[102] Item den dijcgrave ende hogen hiemraet van Rijnlant hebben gheconsenteert die van Benthuysen dat sij die Notsloot ende in die twie nuwe wateringe die liggen over dwars in Benthuysen hoofden in mogen steken seven voeten wijt drivens waters om ende aldair hoir koeyen over te breggen ende hoir hoey over te voeren, duerende tot des hiemraets weder seggen, gedaen op sinte Jans scouwe anno vijfendevijftich.
English Summary
Permission for those of Benthuizen to put bridge heads 7 feet wide at water level in the Notsloot and two new canals to allow the transfer of cows and hay.
Keywords
benthuizen; notsloot; canals; cattle; livestock; agriculture; transport; bridges; construction
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
agriculture 4 / 4 1438 1455  
benthuizen 18 / 24 1330 1454 1457
bridges 36 / 54 1284 1455 1455
canals 53 / 67 1356 1455 1455
construction 56 / 73 1361 1454 1455
livestock 8 / 13 1417 1455 1455
transport 4 / 8 1421 1450 1460

 

Record #505 prev record   Date   next record  top of page
1455-07-01
Location Type of Document
OAR12, 084r-b-084v Vonnis
Text
[046] Item also Willem van Oestgeest dincplechtich geworden ende aen een kenninge gegaen is als aenspraker van sijns selfs ende anderen personen wegen die gelant sijn aenden Maerndijck voirden dijcgrave ende hiemraet van Rijnlant tegens den ambocht bewairue van Oestgeest, dair Willems voirsc. aensprake of in hout dat die ambochts bewairres bij consent vanden hogen hiemraet van Rijnlant hecken geset hebben upten Maerndijck die sculdich sijn van dair gedaen te wesen, overmits dat sij bij quader informacien aldair geset sijn, want die ambocht bewairres dat versoecht hebben buten den gemen lantgenoten van Oestgeest. Ende dat sij hoir banwerck maken, hoir pennincgelt betalen, hoir morgengelt betalen van horen lande die sij [84v] in Oestgeest hebben ende dair bij desen hecken hoir wtwech gestopt is datmen niet sculdich en is te doen, want ghien lant en leecht binnen den merken van Sparendamme dat banwerck maect, pennincgelt ende morgengelt betaelt ten heeft een wtwech. Ende want die landen dair Willem voirsc. of claecht genen wtwech en hebben noch gehadt en hebben dese naeste hondertjair ende langer dan die Maerndijck, soe sluyt Willem als gemachticht dat die hecken sculdich sijn wech te wesen, mit mer woirden inden aensprack begrepen. Wair op die ambocht bewairres van Oestgeest hoir antwoirde in hout dat den Marendijck noch heerwech noch wtwech noch lijdwech noch nottwech en is mar allene een kade ende een waterkeer die niement etten noch retten mach buten consent ende wille vanden meestendeel vanden lantgenoten die den Marendijc maken ende houden, dairre wel tien tegens een sijn, ende gemerct dat die sluse die inden Marendijc leyt een open ende een naecte sluse is also gemaect om datter ghien beesten overgaen noch liden en sullen, ende dair om die hecken dair op geset sijn ende van outs oec plagen te staen ende ooc nyement ghien wtwech mit rechte hebben noch winnen en mach dan recht wt naest den heerwech ter minster schade. Ende dat dair om die hecken opten Marendijck sculdich sijn te bliven staen ende noch meer dair op te setten op dattet den ambocht bewairres ende lantgenoten oirbair dunct, mit meer woirden inder voirsc. antwoirde begrepen. Soe hebben die hiemr. hier op gehoirt alle alsulke tuygen als beyde partijen hebben willen beleden ende doen horen tot vorderscap van horen rechte, ende nae dat sij hem rypelijc dair op beraden hebben, soe wijsen die hyemr. voir recht, want die Marendijc een kade ende waterkeer is ende ghien heerwech noch lijdwech dat niement sculdich en is dair op enich wtwech te hebben om die te gebruyken, ende dat dair om die hecken die biden ambocht bewairres van Oestgeest bij consent vanden hiemr. optie Marendijc geset sijn sullen sijn dair op te bliven staen ende noch meer dair op te setten op dats noot wair, ende wijsen om den ambocht bewairres van Oestgeests die kenninge gewonnen ende Willem van Oestgeest verloren. Gedaen upten iersten dach van julio anno vijfendevijftich.
English Summary
Verdict in a long-running dispute between Willem van Oestgeest and his companions and the officials of Oegstgeest concerning morgengeld, penninggeld, and more; the hoogheemraden side with the officials of Oegstgeest.
Keywords
oestgeest, willem van; kenning; maredijk; ambachtsbewaarders; oegstgeest; aanspraak; buren; banwerk; penninggeld; morgengeld; uitweg; outlet; hekken; fences; dispute settlement; heerweg; lijtwegen; noodweg; kaden; waterkering; sluices; livestock
Notes
See OAR14, 113v-c. See also 95r-c, 100r-a, 103r-b, 108v-e, 109r-a, 112r-a
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aanspraak 5 / 6 1443 1453 1457
ambachtsbewaarders 31 / 41 1436 1454 1460
banwerk 18 / 25 1385 1453 1457
buren 24 / 31 1356 1455 1455
dispute settlement 17 / 24 1385 1451 1457
fences 4 / 5 1444 1454 1472
heerweg 3 / 6 1421 1454 1457
hekken 3 / 4 1444 1454 1472
kaden 13 / 17 1356 1455 1457
kenning 8 / 10 1437 1453 1457
lijtwegen 3 / 3 1452 1452  
livestock 9 / 13 1417 1455 1456
maredijk 2 / 2 1451 1451  
morgengeld 25 / 31 1361 1453 1456
oegstgeest 13 / 17 1425 1455 1456
penninggeld 6 / 10 1415 1444 1456
sluices 55 / 68 1253 1454 1456
waterkering 4 / 5 1284 1446 1469

 

Record #437 prev record   Date   next record  top of page
1455-10-07
Location Type of Document
OAR12, 049v-c Consent
Text
[111] Item noch wort hem [bueren van Hazertswoude] geconsenteert een weteringe ix voeten wijt streckende van Mees Vrancken z. tot Jan Aelwijns z. toe langes der ommedijc doir te gaen ende die selve wateringe sal die scout scouwen gelijc hij andere wateringe doet, gedaen optie meye scoute anno lv.
English Summary
Permission for Hazerswoude to dig a canal 9 feet wide from the land of Mees Vranckenszoon to that of Jan Aelwijnszoon and then further along the Ommedijk. Thereafter, the schout shall inspect it like all other roads and canals.
Keywords
hazerswoude; canals; buren; construction; mees vranckenzoon; jan aelwijnszoon; schouten; schouwen; construction; specifications; ommedijken
Notes
See OAR14, 115r-b.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
buren 25 / 31 1356 1455 1455
canals 54 / 67 1356 1455 1455
construction 58 / 73 1361 1455 1455
construction 57 / 73 1361 1455 1455
hazerswoude 34 / 46 1330 1455 1457
jan aelwijnszoon 1 / 2     1468
ommedijken 3 / 8 1440 1443 1456
schouten 72 / 88 1284 1455 1456
schouwen 71 / 101 1284 1455 1456
specifications 33 / 48 1330 1454 1457

 

Record #438 prev record   Date   next record  top of page
1455-10-07
Location Type of Document
OAR12, 049v-d Consent
Text
[112] Item op die selve tijt wort Willem van Leeuwen geconsenteert twee hoofde te steken after sijn woninge tot Voerscoten in die weteringhe tot des hiemraets weder seggen, gedaen optie bamis scouwe anno lv.
English Summary
Permission to Willem van Leeuwen to contruct two bridge-heads in the canal behind his dwelling in Voorschoten.
Keywords
voorschoten; hoofden; bridges; canals; construction; leeuwen, willem van
Notes
See OAR14, 115r-c.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
bridges 37 / 54 1284 1455 1455
canals 55 / 67 1356 1455 1456
construction 59 / 73 1361 1455 1455
hoofden 2 / 5 1406 1406 1466
leeuwen, willem van 3 / 4 1363 1401 1465
voorschoten 12 / 16 1330 1450 1459

 

Record #439 prev record   Date   next record  top of page
1455-10-07
Location Type of Document
OAR12, 049v-e Consent
Text
[113] Item op die selve tijt wort geconsenteert Martijn Evers z. ende Wouter Hughen z. mit horen mede gesellen dat zij een huele sullen moghen liggen doir Stompicker wech inden hof veen des sullen zij weder poten binnen sulken tiden ende also veel als sij nae wtwijsinge der kueren sculdich is te doen, gedaen optie bamis scouwe anno lv.
English Summary
Permission to Martijn Everszoon and Wouter Hugenszoon and their associates to put a a culvert or small bridge in the Stompwijkerweg in Hofveen [i.e., Stompwijk], and thereafter they must plant alder [els] according to the keur.
Keywords
hofveen; martijn everszoon; heulen; els poten; alder planting; stompwijkerweg; peat digging; construction
Notes
See OAR14, 115r-d.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alder planting 8 / 8 1417 1447  
construction 60 / 73 1361 1455 1456
els poten 7 / 7 1417 1447  
heulen 9 / 17 1443 1454 1457
peat digging 33 / 43 1392 1455 1456

 

Record #440 prev record   Date      top of page
1455-10-07
Location Type of Document
OAR12, 049v-f Consent
Text
[114] Item also een brugge gelegen int ambocht van Zoetermeer inder Broec wech soe is geconsenteert ende geordiniert dattet gemeen ambocht die voirsc. brugge voirt aen houden sullen, gedaen optie bamis scouwe anno lv.
English Summary
Permission for Zoetermeer to assume oversight responsibilities for a bridge already construced in the Broekweg.
Keywords
zoetermeer; broekweg; bridges; maintenance; buren; gemeen ambocht
Notes
See OAR14, 115r-e
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
bridges 38 / 54 1284 1455 1456
broekweg 2 / 2 1448 1448  
buren 26 / 31 1356 1455 1458
maintenance 63 / 85 1356 1453 1456
zoetermeer 14 / 16 1330 1447 1457

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl