Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1431
OAR records in next Year

 

 

Record #252     Date   next record  top of page
1431-00-00
Location Type of Document
OAR11, 60v-c Rechtsdag
Text
Item dese zijn balling geleyt tot Bamisse anno xxxi. Meyns Jacops dochter. Griete Willem Rijchouts zoons wijff. Pieter Onderwaters erfnamen. Simon die Volre. Jonge Allairts stiepsoon. Item xiiii dage dair na Zijburch Dirck Ysgrants zs. wijff. Item tot sinte Mairtijns dach dair na Eghert Reyners z.
English Summary
List of individuals banished in 1431
Keywords
fugitives; meyns jacopsdochter; griete willem rijchotszoons wijff; pieter onderwaters erfnamen; symon die volre; jonge allairts steipsoon; eggert reynerszoon; zijburch dirck ysbrantszoons wijff
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
fugitives 1 / 8     1432

 

Record #253 prev record   Date   next record  top of page
1431-00-00
Location Type of Document
OAR11, 60v-d Consent
Text
Item Bertelmees Rijns z. geconsenteert een damme doir den Rijndijck.
English Summary
Permission for Bertelmees Rijnszoon to put a dam through the Rijndijk (possibly to close a gap in the dike).
Keywords
bertelmees rijnszoon; dam; rijndijk
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
dam 2 / 3 1358 1358 1458
rijndijk 15 / 34 1330 1429 1434

 

Record #276 prev record   Date   next record  top of page
1431-05-21
Location Type of Document
OAR11, 63r-f
OAR12, 009r-d
Scheiding
Text
[067] Anno xxxi. Item soe kuerden die Hiemr. ende sceyden Gerijt Albout an die een zijde ende Jan Vij ende Aelwaers kinder mit horen hulperen an die ander zijde roerende vander aerde dair men mede dijcken soude die Dweers Weren. Ende so sij dair om scheelden, so hebben wij gesceyden dairmen die voirsc. dijck maken sel wt hoirre beyder lant, made made gelijc, dats te weten Gerijt Albouts lant is zeven made ende Jan Vij mit sijnen hulperen vijf made. Ende dit gesciede tot Lisse, anno xxxi upten lesten dach van pijnxster, ende sal gedueren ter tijt dat enich vanden partyen den hiemr. dair op brengt op der gheenre cost die inden onrecht bevalt.
English Summary
Settlement of a dispute concerning aardhaling for reconstruction of the Dwarsweren in Lisse: the two parties to share responsibilty equally.
Keywords
gerijt albout; jan vij; aelwaerskinder; dirt; aardhaling; lisse; dwarsweren
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aardhaling 13 / 37 1356 1429 1434
dirt 2 / 6 1421 1421 1438
gerijt albout 2 / 2 1417 1417  
lisse 4 / 11 1408 1426 1436

 

Record #046 prev record   Date   next record  top of page
1431-09-05
Location Type of Document
OAR11, 26v-a-27r Vonnis
Text
Wij Gijlis van Cralinge heer van Voirscoten, Gerijt van Poelgheest heer van Hoechmade, Gerijt vanden Zijl heer van Purmereynde, ridderen, Boudijn van Zwieten trezorier van Holland, Jan vanden Boichorst heer van Noirticherhout, Florijs Paedzen, Meynert Claes z., knapen, hogen hyemraden van Rijnlant, doen condt allen luyden dat wij van des gemeens lants wegen van Rijnlant overdragen sijn mit Aernt Vechters z. dat hij aen genomen heeft voir hem ende voir sinen erven te maken ende te houden die hoge brede vanden zeedijck gelegen bij Costverloren gelegen neffens Aernt Vechters z. saet nu ter tijt is ter Halver weteringe to die nu Costverloren hyet erflick ende ewelijck op dat voirs. lant, duerende tot ewigen dagen toe. Ende hier voir hebben wij hoge hyemraet voirgen. van des gemeens lants wegen voirs. quijtgestonden ende gegevent quijt stelden ende geven voir ons ende voir onse nacomelingen Aernt Vechters z. voirs. ende sinen nacomelingen tot even vrien eygen alle die cade ende wateringe mit alle horen toebehoren streckende wt den Ye tot Sloterbrugge toe ende voirt die oude kade ende wateringe streckende vander Nuwer meer tot an die Nuwe weteringe to, also als die dair gelegen ende gegroyt is also groyt ende also cleyn als dat den lande van Rijnlant toe behoren plach off nu ter tijt toe behoirt te vercopen, te versetten ende sinen vryen wille dair mede te doen, behoudelick dat Jan Wouters z. ende Claes sijn soen hebben ende houden sullen [27r] tot enen vryen eygen die cade binnen dijck ende buten dijck up horen lande nu ter tijt gelegen mit half der weteringe dair an gelegen. In kenniss der wairheyt hebben wy hoge hyemr. voirgen. onsen zegelen tot enen getuge an desen breiff gehangen, int jair ons heren dusent vierhondert ende een ende dertich. [Ic Aernt Vechterszoon doe condt allen luden dat ic an ghenomen heb vanden gemeenen lande van Rijnlandt voir mi ende voor minen erven eygelijc ende ervelijc tot ewigen dagen die hoge brede vanden Zeedijck bij Aemstelredam geheten Costverloren also groot ende also cleey als hi gelegen is op mijn zaet nu ter tijt is gelegen an Costverloren streckende den voirs. dijcke zwtoostwairt ter Halver weteringe toe, dair si mi voir gegeven hebben den cadijck tot Costverloren gelijc mijn breive dair of inhouden. In kennisse der wairhede so hebbe ic desen brief bezegelt mit minen zegel, int jair ons heren dusent vierhondert een ende dertich upten vijften dach in septembri.
English Summary
Part of an agreement between Rijnland and Aernt Vechtersz. by which the latter assumes responsibility for maintenance for a portion of the the Spaarndammerdijk near Amsterdam, called Kostverloren, while Rijnland compensates him by giving him a portion of the kade by Kostverloren as a possession.
Keywords
hoge zeedijk; spaarndammerdijk; kostverloren; sloterbrugge; nieuwermeer; maintenance; repairs; construction; nieuwewetering
Notes
This item is crossed out, but there is a similar item in record #176 in which Jan Woutersz. assumes responsibility for maintenance of the same dike. See Aernt Vechterszoon's acknowledgement of this item (record #177). See also related documents from the same year: record #112, record #193, record #178, and record #493 (latter two have to do with disposal of the rights after Aernt's death around 1443 and thereafter). See also items 35 (OAR6883) and 36 (OAR6884) in van Amstel-Horßk and Lombarts, p. 12, which are originals of the portions of the agreement with Jan Woutersz. and his son Clais and the confirmation by Aernt Vechtersz, dated to the same day.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
construction 19 / 73 1361 1430 1431
hoge zeedijk 9 / 34 1255 1425 1431
kostverloren 1 / 8     1431
maintenance 18 / 85 1356 1429 1431
nieuwermeer 1 / 3     1431
nieuwewetering 2 / 4 1423 1423 1431
repairs 13 / 62 1372 1430 1431
sloterbrugge 1 / 3     1431
spaarndammerdijk 9 / 36 1255 1425 1431

 

Record #176 prev record   Date   next record  top of page
1431-09-05
Location Type of Document
OAR11, 49r-a
OAR12, 065v-a
Vonnis
Text
[014] Wij Gillijs van Cralingen van Voirscoten, Gerijt van Poelgeest van Hoichmade, Gerijt vanden Zijl heer van Purmereynde, ridderen, Boudijn van Zwieten trezorier van Hollant, Jan vander Boechorst heer van Noortigherhout, Florijs Paedze, Meynairt Claes z., knapen, hoge hiemraden van Rijnlant, doen condt allen luden dat wij van des gemeens lands wegen van Rijlant mit Jan Wouters z. ende Clais sinen zoon overdragen sijn dat sij angenomen hebben voir hem ende voir heren erven te maken ende te houden die hoge breede vanden Zeedijck, gelegen bij Costverloren neffen Jan Wouters zoons ende Clais sijn zoons zaet ter Halver weteringe toe die nu Costverloren hiet, erflic ende eygenlic up dat voirs. lant durende tot ewigen dagen. Ende hier voir hebben wij hoge hiemr. voirgen. van des gemeene lants wegen voirs. quijt gesconden ende gegeven quijtscelden ende geven voir ons ende voir onse nacomelingen Jan Wouters zoon ende Clais sinen zoon voirs. ende horen nacomelingen tot enen vryen eygen die cadijck tot Costverloren binnendijck ende butendijck also groot ende also cleyn als hij up Jan Wouters zoons ende Clais sins zoons zaten voirs. gelegen is ter Halver weteringe toe, ende sij den lande van Rijnlant voirs. toebehoren plach. Ende hebben hem vorder geloeft ende geloven niet te dijcken wt die voirs. zaten in geenre wijs bij staenden dijck. In kennisse der wairheit hebben wij hoge hyemraedt voirgen. onse zegelen tot enen getuge an desen brief gehangen, int jair ons heren dusent vierhondert ene ende dertich upten vijften dach in septembri.
English Summary
Part of an on-going regulation of the Kostverloren dike, part of the sea dike at Amsterdam.
Keywords
jan wouterszoon; halverwetering; hoge zeedijk; spaarndammerdijk; kostverloren; sloterbrugge; nieuwermeer; maintenance; repairs; construction; nieuwewetering; cralingen, gillijs van; poelgeest, gerijt van; boechorst, jan van der; zwieten, boudijn van; florijs paedze; zijl, gerijt van; meynert claeszoon; jan wouterszoon; claes janszoon
Notes
See also record #046, record #112, record #177, record #178, record #193, and record #493. This is the second of two vonnissen numbered 14 in OAR12.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
boechorst, jan van der 8 / 56 1405 1430 1438
claes janszoon 1 / 2     1483
construction 20 / 73 1361 1431 1431
cralingen, gillijs van 6 / 9 1419 1430 1438
florijs paedze 2 / 30 1430 1430 1434
halverwetering 1 / 4     1431
hoge zeedijk 10 / 34 1255 1431 1431
jan wouterszoon 2 / 3   1431 1439
jan wouterszoon 1 / 3     1431
kostverloren 2 / 8 1431 1431 1431
maintenance 19 / 85 1356 1431 1431
meynert claeszoon 3 / 5 1430 1430 1434
nieuwermeer 2 / 3 1431 1431 1431
nieuwewetering 3 / 4 1423 1431 1431
poelgeest, gerijt van 3 / 64 1419 1430 1438
repairs 14 / 62 1372 1431 1431
sloterbrugge 2 / 3 1431 1431 1431
spaarndammerdijk 10 / 36 1255 1431 1431
zijl, gerijt van 6 / 24 1415 1430 1434
zwieten, boudijn van 2 / 37 1430 1430 1434

 

Record #177 prev record   Date      top of page
1431-09-05
Location Type of Document
OAR11, 49r-b.
OAR12, 066r-a
Vonnis
Text
[015] Ic Aernt Vechterszoon doe condt allen luden dat ic an ghenomen heb vanden gemeenen lande van Rijnlandt voir mi ende voor minen erven eygelijc ende ervelijc tot ewigen dagen die hoge brede vanden Zeedijck bij Aemstelredam geheten Costverloren also groot ende also cleey als hi gelegen is op mijn zaet nu ter tijt is gelegen an Costverloren streckende den voirs. dijcke zwtoostwairt ter Halver weteringe toe, dair si mi voir gegeven hebben den cadijck tot Costverloren gelijc mijn breive dair of inhouden. In kennisse der wairhede so hebbe ic desen brief bezegelt mit minen zegel, int jair ons heren dusent vierhondert een ende dertich upten vijften dach in septembri.
English Summary
Aernt Vechterszoon acknowledges his rights and responsibilities in the Kostverloren dike at Amsterdam.
Keywords
aernt vechterszoon; maintenance; halverwetering; hoge zeedijk; kostverloren; spaarndammerdijk; sloterbrugge; nieuwermeer; maintenance; repairs; construction; nieuwewetering
Notes
See record #046 for the verdict which this document confirms. See also record #112, record #176 record #178, record #193, and record #493.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aernt vechterszoon 1 / 3     1443
construction 21 / 73 1361 1431 1434
halverwetering 2 / 4 1431 1431 1437
hoge zeedijk 11 / 34 1255 1431 1438
kostverloren 3 / 8 1431 1431 1437
maintenance 20 / 85 1356 1431 1431
maintenance 21 / 85 1356 1431 1432
nieuwermeer 3 / 3 1431 1431  
nieuwewetering 4 / 4 1423 1431  
repairs 15 / 62 1372 1431 1434
sloterbrugge 3 / 3 1431 1431  
spaarndammerdijk 11 / 36 1255 1431 1438

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl