vorige Buurt: 70.Rijnenburg 73. Hooglandsekerksteeg  

 

1. Oost Kaarskorf 
(Klik voor andere kaart) 2. Middel Kaarskorf 
(Klik voor andere kaart) 3. Kaarskorf 
(Klik voor andere kaart) 8. Hadrianopolen 
(Klik voor andere kaart) 9. Keizerrijk van Constantinopolen 
(Klik voor andere kaart) 10. Witsermouw 
(Klik voor andere kaart) 11. Kerstenrijk 
(Klik voor andere kaart) 12. Maarsmansteeg, Keizerrijk van de- 
(Klik voor andere kaart) 13. Steinenburg 
(Klik voor andere kaart) 14. Kranenburg 
(Klik voor andere kaart) 35. Klein Egypte   36. Koeëind   37. Ossenland   38. Patmos   39. Oud Barbarije   40. Klein Van Macht   41. Rode Steen 
(Klik voor andere kaart) 42. Jan Vossenrijk   43. St. Niclaassteeg (Rodenrijk) 
(Klik voor andere kaart) 44. Land van Mirakelen (Sint Annenrijk) 
(Klik voor andere kaart) 45. Mare 
(Klik voor andere kaart) 46. Vliegenthart (Hartenburg) 
(Klik voor andere kaart) 47. Oost Mariënburg 
(Klik voor andere kaart) 52. Gansoord   53. Zwaansoord   54. Rode Veluwe   55. Vrije Veluwe   56. Wilde Veluwe   57. Nieuw (Jonge) Tuil   58. Woudfriezen   59. Oude Tuil   60. Groenendaal   61. Boterbuurt   62. Alkey   63. Woud zonder Genade   64. Middelweg (Napels, Bisdom van-)   65. Mozes   66. Buitenduin   67. Klein Mariënburg   68. Sint Hubert   69. Burgerwacht (Burgstreng, het Rijk van-)   70. Rijnenburg   71. Nieuw (Klein) Barbarije 
(Klik voor andere kaart) 73. Hooglandse Kerksteeg  
Stadskaart
Ga met de muis naar de cirkel voor de naam van de buurt. Klik voor detailkaart en informatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

beginnende mit den westhouc van den ingang van Nazareth dat men nomt Mierenest / lopende westwaert aen totten oosthouc van Volmolengraft / mitsgaders de oostzijde van dezelve graft eyndende aan der wallen / ende zulcx in hem begrijpende de lange Bouwenlouwenstege ende de Hoochlantschekerstege ten wederzijden.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 3 vso, 24-1-1602)

de huysen staende ten wedersijden van de Hoochlantsekerstege / beginnende an de oostzijde mit 't huys van Neeltgen Lenaertsdr., wedue van Jasper Pieters. leertouwer incluys / mitsgaders de oostzijde van de Volmolengraft / eyndende aen der wallen.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 4, 05-12-1602)

Geschiedenis:

Volgens Jan van Hout bestond de buurt reeds ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553). De ligging wordt dan omschreven als: Hoochlantsekersteech no. lxxiij / Begrijpt hem dezelve stege aen beyden zijden ende de Achtergraft tot Bouwen Louwenstege toe / plach te hebben huysen of kameren (?).

(SA II inv. nr. 1220 fol. 9 vso)

Uit de buurtbeschrijvingen van Jan van Hout wordt niet duidelijk of de Bouwelouwensteeg oudtijds tot de buurten Hooglandsekerksteeg of Patmos behoorde. Volgens die berichten zou de begrenzing van beide buurten beginnen en eindigen bij de brug (over de Marendorpse Achtergracht) voor de Bouwelouwensteeg. Maar van wélke buurt de Bouwelouwensteeg deel uitmaakte, wordt niet gezegd.

Bij nadere bestudering blijkt dat de Bouwelouwensteeg oorspronkelijk deel uitmaakte van de buurt Hooglandsekerksteeg. Ten eerste omdat in januari 1602 uitdrukkelijk wordt gemeld dat de buurt begint aan de westhoek van Nazareth of het Mierennest, de 64 huisjes die op het terrein van het voormalige klooster van de Grauwe Zusters waren gebouwd en waar weer later de Meermanshof zou verrijzen. De Bouwelouwensteeg ligt echter westelijk van Nazareth, maar ten oosten van de Hooglandsekerksteeg. Ten tweede wordt de buurt  Hooglandsekerksteeg op 05-12-1602 gesplitst in een deel dat haar naam behoudt en een ander deel dat voortaan de buurt Bouwelouwensteeg wordt genoemd. Ten slotte stond Cornelis Lanckheere of Landsheere in januari 1602 als vierde op de voordracht van een heerbenoeming van de buurt Hooglandsekerksteeg, terwijl hij in augustus 1603 als eerste heer van de nieuwe buurt Bouwelouwensteeg wordt benoemd.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 4)

Buurtheer Jan Adriaensz., bouman, brengt een ouderloos geworden kind aan bij het H.G. Weeshuis.

(Archief H.G. Weeshuis fol. 68, 17-11-1611)

Na het vertrek van buurtheer Jan Adriaensz. in 1613 werd geconstateerd dat dezelve hare gebuyrte over de hondert woonplaetsen was begrijpende ende zulx haers bedunckens te groot. Daarom werd besloten om de buurt opnieuw te splitsen, nu in drie delen t.w. Vollersrijk, Noord Hooglandsekerksteeg en Zuid Hooglandsekerksteeg.

(SA II 1216 fol. 17 vso - 18, 30-05-1613)

Buurtheren:

Jacobsz., Christoffel - 24-10-1602 1 v  
Adriaensz., Jan - 05-06-1603 1 v  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006/2007
Buurthouden www.oudleiden.nl