Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1437
OAR records in next Year

 

 

Record #060     Date   next record  top of page
1437-00-00
Location Type of Document
OAR11, 30r-b
OAR12, 001r-a
Keur
Text
[001] Hoemen eenen nuewen heemr. eeden sal. Item dat zweer di dat ghi sult heemr. wesen van Rijnlant ende recht wijsen twsschen den heer ende den ondersaten ende twsken tweer man tael den armen geliken den riken [added in bottom margin: 'handvesten ende privilegien'] des lants van Rijnlant te houden na alle u vermogen, den lagen acker geliken den hogen, den quaden acker gelijck den goede na uwer rechter fijf sinnen ende enen ygeliken daer in doen geliken u selven ende als een goet heemr. sculdich is te doen ende dat niet te laten om liefde noch om leede om myede noch om vreest noch om gheenreleyde sake, alsoe moet u nu god helpen ende all heyligen. Gedaen anno domini xiiii c xxxvii.
English Summary
Oath of office for the hoogheemraden of Rijnland.
Keywords
administration; procedures; floris v, count; handvesten; charters; oath of office
Notes
In 1286, Count Floris V issued a charter (OAR855 -- see a copy in record #567) in which he set down how the hoogheemraden of the waterschap of the Spaarndam were to choose a successor when one of them died -- by co-option. This record contains the oath that the count would administer to new hoogheemraden referred to in OAR855.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
administration 6 / 9 1400 1434 1438
charters 12 / 26 1358 1436 1437
floris v, count 3 / 5 1284 1286 1443
handvesten 11 / 27 1358 1436 1437
oath of office 2 / 3 1286 1286 1463
procedures 14 / 71 1400 1436 1437

 

Record #069 prev record   Date   next record  top of page
1437-00-00
Location Type of Document
OAR11, 32r-b
OAR12, 063r-b
Vonnis
Text
[009] Anno xxxvii Der heemrader vonnes: Aldus wijsen wij alsoe Pieter van Zanen sprect mit sinen brieven in welken hij bewijst dat hij den voirsc. Droen gecoft heeft ende wij gheen brieve of anders enich betoon in contrarie gesien hebben dairmen die voirs. breive mede deden sal dat Pieter van Zanen sculdich is sijn aertghelt te hebben dat hem gebrect vanden tijt datten Droen eerst sijn wert van des him dair of onbetaelt is totter heemraden goet duncken, ten wair ofmen mitten hof van Hollant mochte bewijsen dat Pieter van Zanen voirvluchtich off balling slants van Hollant geweest had voir den date mijns genadichs heren brief van Bourgongne hier voir gescreven.
English Summary
Verdict in a dispute concening aardhaling and aardgeld in Sparenwoude between Rijnland and the heirs of Vrank van Zanen who own the land (and thus are also responsible for the obligations associated with it).
Keywords
zanen, pieter van; fugitives; aardhaling; spaarnwoude; droen; ij; ijdijk
Notes
Part of a larger dispute with an ultimate settlement concerning land that had belonged to Vranck van Zanen who has fled the land and which his children have claimed. The heemraden are concerned in this dispute about the rights and obligations associated with the land in question, particularly as it concerns aardhaling, aardgelt, etc. (dirt extraction for dike repairs and the compensation to be paid for it). This dispute and its settlement are also discussed in record #065, record #066, record #067, record #068, record #070, record #071, record #072, and record #243.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aardhaling 16 / 37 1356 1434 1437
droen 4 / 10 1416 1426 1437
fugitives 3 / 8 1431 1432 1437
ij 6 / 11 1416 1433 1437
ijdijk 4 / 7 1416 1426 1437
spaarnwoude 14 / 27 1416 1435 1437
zanen, pieter van 3 / 7 1416 1421 1437

 

Record #070 prev record   Date   next record  top of page
1437-00-00
Location Type of Document
OAR11, 32r-c-32v
OAR12, 063v-a
Vonnis
Text
[010] Anno xxxvii --------ij' Noch een vonnes der heemr.: Item also den wtersten dach huden was twsken Florijs van Sparenwoude an die een zijde ende Vrancken kinder van Zanen op die ander zijde om der dingtael wille die sij onderlinge hadden van aertgeld vanden Droen, in welker dinctael Florijs voir him nam dat mijn heer van Beyeren den Droen Willem van [32v] Zanen gegeven had, alsoe Vranc van Zanen mit wijf ende mit kinderen voirvluchtich was, ende dat hij Willem van Zanen dair of vernoecht had, soe seyde Florijs bij die reden dat hi hem niet sculdich en waer te gheven, dair Vrancken kinder weder op antwoirden ende spraken op hair brieve die Pieter van Zanen dair of heeft geliken hier voir gescreven staet.
English Summary
Verdict in a dispute concening aardhaling and aardgeld in Sparenwoude between Rijnland and the heirs of Vrank van Zanen who own the land (and thus are also responsible for the obligations associated with it).
Keywords
zanen, vranck van; zanen, pieter van; aardhaling; spaarnwoude; droen; ij; ijdijk; sparenwoude, florijs van; fugitives
Notes
Part of a larger dispute with an ultimate settlement concerning land that had belonged to Vranck van Zanen who has fled the land and which his children have claimed. The heemraden are concerned in this dispute about the rights and obligations associated with the land in question, particularly as it concerns aardhaling, aardgelt, etc. (dirt extraction for dike repairs and the compensation to be paid for it). This dispute and its settlement are also discussed in record #065, record #066, record #067, record #068, record #069, record #071, record #072, and record #243.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aardhaling 17 / 37 1356 1437 1437
droen 5 / 10 1416 1437 1437
fugitives 4 / 8 1431 1437 1437
ij 7 / 11 1416 1437 1437
ijdijk 5 / 7 1416 1437 1437
spaarnwoude 15 / 27 1416 1437 1437
sparenwoude, florijs van 2 / 5 1430 1430 1437
zanen, pieter van 4 / 7 1416 1437 1437
zanen, vranck van 7 / 10 1415 1426 1438

 

Record #284 prev record   Date   next record  top of page
1437-02-01
Location Type of Document
OAR11, 64r-d
OAR12, 069r-a
Vonnis
Text
[023] Item ic Aechte Meynert Dirx zs. weedwij doe cont allen luyden die desen brieff zullen sien of horen lezen dat ic mit Lijsbet Jans dochter brengen des briefs gedadingt ende overcomen bin als van alsulken after wesen als ic an hoir hade voerende van quaden lande dair ic grote scade hier voirtijts of gehadt hebbe van hoirre wegen, ende sij ballinge voir geliet was, kenne ende lye dat ic dat lant selve an sel nemen ende houden ende scelde hair dair quijte of also verre als sij mitten bailiuwe ende den wel geboren hiemr. van Rijnlant te vreden kan werden. In kennesse der wairheyt ende ic selve ghenen zegel en hebbe so heb ic gebeden Heinrick Engels z. desen brief voir mi te bezegelen. Ende ic Heinric, om bede willen Aechten voirs., so heb ic desen brief open bezegelt mit mijnen zegel. Dair bij waren twie poorters van Delf als Geerlant Hugen z. ende Jan Willems z., int jair ons heren duysent vierhondert zeven ende dertich op onse vrouwen avont te lichtmisse.
English Summary
The widow of Meynert Dircszonn, Aechte, agrees to assume responsibility for land and attendant hydraulic requirements of Lijsbet Jans dochter, who abandoned her land and has fled the area.
Keywords
lijsbet jansdochter; quade land; aechte maynairt dircxzoonsweedwij; fugitives; banishment; baljuw; heynric engelszoon; poorters of delft; geerlant hugenzoon; jan willemszoon
Notes
See record #285 in which a certain Lijsbet was pardoned
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
baljuw 4 / 9 1361 1435 1445
banishment 2 / 5 1432 1432 1447
fugitives 5 / 8 1431 1437 1437

 

Record #285 prev record   Date   next record  top of page
1437-02-26
Location Type of Document
OAR11, 64r-e Rechtsdag
Text
Item quijt gesconden Lijsbet Mandemakers ende hore kinder om goids willen anno xxxvii petri.
English Summary
Lijsbet Mandemakers is pardoned for something not specified.
Keywords
lijsbet mandemakers; pardon
Notes
Possibly related to record #284.

 

Record #107 prev record   Date   next record  top of page
1437-03-12
Location Type of Document
OAR11, 36v-c
OAR12, 015r-a
OAR13, 05v-c
Keur
Text
[105] Anno xxxvii. Item die heemr. hebben gekoert op sinte Gregorijs dach dat alle die gaet ende overvaert hebben doir Stompwiker wech dat si hoir vairten ende sloten after an die meeren dicht sullen maken voir paesch dach naest comende opter heemr. koer. Ende wair yement die dit weder op dede, dat wouden sij corrigieren na haers selves goetduncken, ende dit sel gedueren tot onsen wederseggen.
English Summary
Ordered closing of all breaches in the Stompwijkerwech by Easter (March 31).
Keywords
breaching of dikes; stompwijk; dikes, breaching of
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
breaching of dikes 2 / 2 1433 1433  
stompwijk 1 / 4     1443

 

Record #112 prev record   Date   next record  top of page
1437-05-07
Location Type of Document
OAR11, 36v-h
OAR12, 065v-bis; OAR12, 073r-c
Vonnis
Text
[016] [000] Anno xxxvii tot meye. Item Clais Jan Wouters z. sal hebben ende houden den kadijc op sijn lant gelegen bij Costverloren tot eygen ende ewigen dagen, ende dair voir sal hij weder hebben ende houden voir him ende sijn erven den dijck tot Costverloren, te weten vanden zwtoost eynde in ant enden van sinen dijck totter Halver wateringe toe, dats te verstaen aldair die leste sluse van Costverloren lach ende op gebroken wort, ende aldair brieven of geven ende nemen als dat behoirt. Hier waren bij burghermeesteren van Aemsterdam Ruus Jacops z., Auwel Pieters z. ende Jan Bet, ende sijn oude voirwairden salmen verclaren bij Auwel ende Reyner [Reynerszoon].
English Summary
Decision to grant to Clais Jan Wouters z. a section of the embankment on his land at Kostverloren stretching to the Halverwetering
Keywords
claes jan wouterszoon; kostverloren; maintenance; halverwetering; sluices; ruuys jacobszoon; avel pieterszoon; jan bet; reyner reynerszoon; amsterdam
Notes
There are two copies in OAR12. The first is on the verso side of a half-sheet inserted between 65v and 66r; the second is crossed out and unnumbered. See also record #046, record #176, record #177, record #178, record #193, and record #493.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
amsterdam 4 / 23 1405 1433 1440
avel pieterszoon 2 / 2 1421 1421  
halverwetering 3 / 4 1431 1431 1443
jan bet 2 / 2 1421 1421  
kostverloren 4 / 8 1431 1431 1443
maintenance 29 / 85 1356 1436 1437
reyner reynerszoon 1 / 3     1443
ruuys jacobszoon 2 / 2 1433 1433  
sluices 23 / 68 1253 1436 1437

 

Record #113 prev record   Date   next record  top of page
1437-05-07
Location Type of Document
OAR11, 37r-a
OAR12, 039v-c
Consent
Text
[007] Item consenteert die van Zoetermeer dat sij scouwen sullen ende een watergang maken viii voete wijt boven den Groenen wech streckende vander Clootstael westwart an die wetering, ende elx sal dat banwerc maken tenden sijn lande, ende die scout mit sijn heemr. sullen dese watergang scouwen alst noot is, op sulken boeten als sij hair ander banwerc scouwen. Dit sal gedueren tot onsen wederseggen.
English Summary
Permission to Zoetermeer to build and inspect a canal (maintain to 8 feet wide) above the Groenenwech stretching from the Clootstael westward to the wetering.
Keywords
zoetermeer; schouwen; canals; construction; groenenweg; clootstael; banwerk; schouten; kroosheemraden
Notes
Sloof (1999) published the text p. 115, note 41. Consent had been given to dig peat here in 1436 -- see record #101.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
banwerk 9 / 25 1385 1436 1437
canals 22 / 67 1356 1436 1437
construction 24 / 73 1361 1435 1437
groenenweg 3 / 3 1361 1436  
kroosheemraden 27 / 84 1284 1436 1437
schouten 18 / 88 1284 1436 1437
schouwen 17 / 101 1284 1436 1437
zoetermeer 7 / 16 1330 1436 1440

 

Record #071 prev record   Date   next record  top of page
1437-06-21
Location Type of Document
OAR11, 32v-a
OAR12, 063v-b-064r
Vonnis
Text
[011] Up dat vonnes voir gewijst twsken Pieter van Zanen ende Florijs van Sparenwoude dair up hebben die rade mijns gendaichs heren gescreven anden hyemraet gelijc hier na gescreven stait: 'Lieve getruwe ende geminde also ghij voir dese tijt een vonnes gewijst hebt dat Pieter van Zanen sculdich is sijn aertgelt te hebben dat hem ghebrect vanden tijt datten Droen eerst sijn wort, van des hem dair of onbetaelt is tot uwen goetduncken, ten wair ofmen mit onsen hove van Hollant mochte bewijsen dat Pieter van Zanen voirvluchtich of baling onser lande van Hollant geweest hadde voir date van onsen brieve die Pieter voirn. van ons heeft, ende die selve Pieter hier om an geschille staet mit Florijs van Sparenwoude, soe is dese sake gecomen voir onsen getryuwen rade gestelt ten saken van onsen lande van Hollant die beyde pertyen hier up gehoirt hebben ende oick sulke tugen als sij him van beyden zijden elcx vermaten ende en konnen niet bevinden naden tuge die sij gehoirt hebben dat Pieter voirn. ye balling of voirvluchtich onsen lande van Hollant geweest is, ontbieden hier om ende bevelen mit aernst dat ghij dese sake voirt termineert ende dair in doet bij rechte of bij ghenoege als dar behoirt van redenen wegen gedaen te wesen dat en laet in geenrewijs onse heren god ijs mit u. Gesc. den een ende twintichsten dach in junio.'
English Summary
Verdict in a dispute concening aardhaling and aardgeld in Sparenwoude between Rijnland and the heirs of Vrank van Zanen who own the land (and thus are also responsible for the obligations associated with it).
Keywords
zanen, pieter van; aardhaling; spaarnwoude; droen; ij; ijdijk; sparenwoude, florijs van; fugitives
Notes
Part of a larger dispute with an ultimate settlement concerning land that had belonged to Vranck van Zanen who has fled the land and which his children have claimed. The heemraden were concerned in this dispute about the rights and obligations associated with the land in question, particularly as it concerned aardhaling, aardgelt, etc. (dirt extraction for dike repairs and the compensation to be paid for it). This dispute and its settlement are also discussed in record #065, record #066, record #067, record #068, record #069, record #070, record #072, and record #243.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aardhaling 18 / 37 1356 1437 1437
droen 6 / 10 1416 1437 1438
fugitives 6 / 8 1431 1437 1438
ij 8 / 11 1416 1437 1438
ijdijk 6 / 7 1416 1437 1438
spaarnwoude 16 / 27 1416 1437 1438
sparenwoude, florijs van 3 / 5 1430 1437 1438
zanen, pieter van 5 / 7 1416 1437 1438

 

Record #055 prev record   Date   next record  top of page
1437-06-24
Location Type of Document
OAR11, 28v-e
OAR12, 014r-b
Keur
Text
[100] Item [added above the line: 'die selve tijt'] so sien die hyemr. overdragen dat een ygelick scout mit sinen hyemr. binnen den merken geseten sullen scouwen hair wateringen tot allen tyden als gewoenlick is, behoudelick dat sy die wallen [29r] sullen scoen maken ende baggeren ende op halen die modder mit ladiken off mit houwen ende binnen scoen maken ende dat gras, croes ende vull op halen ende niet te laten driven. Ende wair dat enich scout mit sinen hyemr. hier in slap vielen ende niet en scouden als gewoenlick is ende voirs., dat wouden wij corrigeren aen den scout ende hyemr., elx inden sinen als an den genen die des lants verderfenisse gaern sagen duerende tot onsen weder seggen.
English Summary
Orders schout and heemraden of each ambacht to inspect all canals at appointed times to ensure they are kept clean and free to drain; to see to it that residents carry out their duties in this regard.
Keywords
procedures; kroosheemraden; schouten; schouwen; canals; cleaning canals; baggeren; heemraadsboek
Notes
Sloof (1999), p. 12, note 4, says this item was copied from the oude heemraadsboek in 1437. This keur was later amended, in 1445 -- see record #205.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
canals 23 / 67 1356 1437 1437
cleaning canals 1 / 2     1445
heemraadsboek 4 / 8 1421 1436 1445
kroosheemraden 28 / 84 1284 1437 1437
procedures 15 / 71 1400 1437 1437
schouten 19 / 88 1284 1437 1437
schouwen 18 / 101 1284 1437 1437

 

Record #050 prev record   Date   next record  top of page
1437-06-25
Location Type of Document
OAR11, 28r-a
OAR12, 039r-b
OAR13, 07r-c
Consent
Text
[002] Item so consenteerden die dijcgrave ende hyemr. van Rijnlant Pieter Willem Hasen een vaert te maken doir den wech in Waddinx veen om sijn turf te water te voeren, behoudelicken een brugge te leggen inden wech so dat een ygelick dair over mach, ende die scout ende hymr. prijsen als sij scouwen, ende dit sel gedueren tot onsen weder seggen ende geschiede anno xxxvii op sinte Jans scouwe.
English Summary
Permission for Pieter Willem Hasen to cut a passage through a road in Waddinxveen so that he can transport his peat by water, on condition that he install a bridge over the gap.
Keywords
waddinxveen; roads; bridges; pieter willem hasen; peat digging
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
bridges 12 / 54 1284 1434 1437
peat digging 17 / 43 1392 1436 1437
roads 10 / 44 1421 1436 1437
waddinxveen 15 / 27 1356 1435 1437

 

Record #051 prev record   Date   next record  top of page
1437-06-25
Location Type of Document
OAR11, 28v-a Rechtsdag
Text
Anno xxxvii op die Does scouwe. Item Pieter Jacop z. lude voirden hyemraet dat dat lant dat Meus Pieters ende Jan Aendries z. off gepandt was vanden scout van Soeterwoude dat hij dat banwerck sculdich was te maken ende dat hijse sculdich wair te ontheffen ende die scade selve te gelden.
English Summary
Testimony concerning land against which a lien had been placed because of prescribed maintenance work left undone.
Keywords
confiscation; pieter jacobszoon; meeus pieterszoon; jan andrieszoon; banwerk; zoeterwoude
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
banwerk 10 / 25 1385 1437 1437
confiscation 3 / 4 1429 1429 1448
jan andrieszoon 1 / 2     1437
meeus pieterszoon 1 / 2     1452
zoeterwoude 11 / 37 1330 1436 1437

 

Record #052 prev record   Date   next record  top of page
1437-06-25
Location Type of Document
OAR11, 28v-b
OAR12, 039r-c
OAR13, 07r-b
Consent
Text
[003] Item op die tijt geconsenteert Claes Stintgen een sluystgen te leggen inden cadijck van Benthuser wateringe met een wachtdoer dat dair nyement bij bescadicht en wort. Dat lovede hij te bewaeren op sijn goet, ende sel gedueren tot onsen wederseggen.
English Summary
Permission to Claes Stientgens to construct a sluice with an automatic gate (wachtdoer: opens by the force of water flowing out) in the kadijk of the Benthuizerwetering; he promised to tend it in such a manner that no one is damaged by it.
Keywords
sluices; benthuizerwetering; construction; claes stientgens
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
benthuizerwetering 2 / 2 1434 1434  
claes stientgens 2 / 2 1423 1423  
construction 25 / 73 1361 1437 1437
sluices 24 / 68 1253 1437 1437

 

Record #053 prev record   Date   next record  top of page
1437-06-25
Location Type of Document
OAR11, 28v-c Beveling
Text
Item Pieter van Busch is bevolen sijn hant te slaen an sulck lant als hem met recht aen gecomen is van Zoeterwoude als hij seyt ende wedervairt hem anders dan goet dat hij dat den hyemr. te kennen geven woude sij wouden vorderen tot sinen recht.
English Summary
Pieter van Busch is ordered to seize land in Zoeterwoude
Keywords
bode van rijnland; land seizure; bosch, pieter van; zoeterwoude
Notes
A Pieter van Bosche appeared later as the sworn bode of the heemraden of Rijnland: see record #403, record #436, record #495, and record #511
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
bode van rijnland 2 / 8 1433 1433 1450
bosch, pieter van 1 / 4     1450
zoeterwoude 12 / 37 1330 1437 1440

 

Record #054 prev record   Date   next record  top of page
1437-06-25
Location Type of Document
OAR11, 28v-d
OAR12, 014r-a
Keur
Text
[099] Anno xxxvii op sinte Jans scouwe. Item so sien die hyemr. overdragen so wye voir sloet inden mercken van Rijnlant, die sel sijn nabuyer die tegen hem sculdich is te sloten een weet doen dat hij na sloet sijn wercx gelijck off beter binnen viii dagen na dat hij hem die weet gedaen heeft op die boet van iii lb. Doet hijs niet, dan sel hijt sinen scout anbrengen ende die sel ter stont met hem gaen mit iii bueyr off mit meer ende besteden die sloten te maken om den minsten cost ende dat die sloot cost te maken dat selve den onwilligen manen bij tugen. Ende betaelt hijt dan niet, so selt die scout wtleggen ende weder inhalen na dijck recht, ende die scout sel hebben voir sinen airbeyt ii sc., ende die bode xii penning.
English Summary
Procedures for getting neighbors to cooperate in keeping ditches in good order.
Keywords
procedures; cleaning; ditches; maintenance; uitleggen en inhalen; schouten
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
cleaning 1 / 10     1438
ditches 1 / 13     1438
maintenance 30 / 85 1356 1437 1437
procedures 16 / 71 1400 1437 1437
schouten 20 / 88 1284 1437 1437
uitleggen en inhalen 6 / 10 1361 1435 1445

 

Record #114 prev record   Date   next record  top of page
1437-06-25
Location Type of Document
OAR11, 37r-b
OAR12, 096r-d-096v; OAR12, 098v-b
Scheiding
Text
[012] [023] Anno xxxvii op sinte Jans scouwe. Item soe sijn die heemr. ende dijckgrave overdragen van sulken ghescheel als onderlinge hadde Gerijt van Heemstede an die een zijde als een heer van Benthusen ende Willem Bort an die ander zijde roerende van eenre vaert vanden Hogen veen dair hertoge Aelbrechts hantvest of is. Eerst in houden op dat punt dat aldus spreect 'ende dese waterscup sullen maken all die gelant sijn inden veen voirseit ende in die Benthorn morgen morgen gelijc ende men selse bescouwen ende hoefslagen mitten rechten ende dagelix heemr. van Benthusen,' etc., dat dat punt in volcomenre wairde is ende bliven sal gelijc die hantvesten wtwijsen ende begrijpen. Ende want die hantvest begrijpt in den andere punt dat sommige luden gelant mitten ende streckende tot Waensveen wairt geen cost an desen waterscup leggen en wouden noch geen waterscup en begeren, die en sullen in desen voirseyde watergang niet comen ten sij dat sij voldaen hebben den genen die voir hem gelant sijn ende den voircost wt geleit hebben, etc., soe seggen die dijckgrave ende hemr. hier of wair yemant die dair gebreclijck in waer ende sijn gelt niet betaelt en hadde of betalen en woude also die heemr. dat voir rechte sullen wijsen die onwillige en sel niet dan wateren inden watergang ten sij dat hij voldaen heeft vanden oncost als voirs. is. Ende dair voir mach die gene die gebreck hebben die onwillige of dammen of mit recht toe spreken voir den heemr., behoudelic den heemr. alsulc toe seggen als sij op die voirs. veenen mogen hebben. Ende hier op sal Willem Bort binnen viertiendage over geven die gebrecken die hij hier an heeft in handen des heemr. ende ter naester maelstat die die heemr. tot Leyden houden sullen sullen sij dan dair off wijsen dat recht is.
English Summary
Settlement of dispute between Gerijt van Heemstede, lord of Benthuizen, and Willem Bort concerning a waterway in Hogeveen that had been authorized by a charter from Duke Albrecht. Those who do not contribute their share of maintenance responsibilities shall have their drainage blocked off.
Keywords
dispute settlement; benthuizen; heemstede, gerijt van; willem bort; charters; handvesten; aelbrecht, duke; hogeveen; waterschap; benthorn; morgen morgensgelijk; canals; confirmation; waddinxveen
Notes
Two copies in OAR12: the first concludes with 'Anno xiiii c ende xxxvii xxii dghen in augusto tot Leyden'; the second is crossed out. The entry in OAR11 clearly carries the date of the St. John inspection which fell on 25 June in 1437 (first Tuesday after St. Johns day, 24 June), but the first copy in OAR12 is clearly dated to 22 August.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aelbrecht, duke 11 / 13 1361 1401 1443
benthorn 3 / 4 1399 1435 1451
benthuizen 9 / 24 1330 1436 1445
canals 24 / 67 1356 1437 1437
charters 13 / 26 1358 1437 1439
dispute settlement 4 / 24 1385 1433 1437
handvesten 12 / 27 1358 1437 1439
hogeveen 3 / 11 1434 1435 1440
morgen morgensgelijk 8 / 17 1284 1436 1443
waddinxveen 16 / 27 1356 1437 1454
waterschap 4 / 9 1399 1435 1437
willem bort 1 / 2     1437

 

Record #562 prev record   Date   next record  top of page
1437-06-27
Location Type of Document
OAR13, 07v-d Keur
Text
Item so sel die wech scouwen tusken Huge Dammen z. ende Jan Louwen z.
English Summary
A further unspecified road is to be inspected.
Keywords
roads; schouwen; hughe dammenszoon; jan louwenszoon
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
roads 11 / 44 1421 1437 1437
schouwen 19 / 101 1284 1437 1437

 

Record #108 prev record   Date   next record  top of page
1437-06-29
Location Type of Document
OAR11, 36v-d
OAR12, 007r-a
OAR13, 04v-e
Keur
Text
[050] Item die heemr. koerde tot Petri anno eodem dat nyemant meren en soude an die platen of intangen tot Sparendam, binnen noch buten, op die boete van x sc.
English Summary
Prohibition against mooring boats to the shoring of the sluices at Spaarndam.
Keywords
spaarndam; mooring of boats; sluices
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
mooring of boats 1 / 3     1454
sluices 25 / 68 1253 1437 1437
spaarndam 17 / 55 1253 1435 1437

 

Record #109 prev record   Date   next record  top of page
1437-06-29
Location Type of Document
OAR11, 36v-e
OAR12, 007r-b
OAR13, 04v-f
Keur
Text
[051] Item soe wie eerst an die sluysen of voir komen, die sullen eerst in varen op die boete van x sc. sonder venten goet.
English Summary
Regulatation of boat passage through the sluices at Spaarndam: first to arrive is the first to go through.
Keywords
spaarndam; traffic; sluices; boats; ships; barges
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
barges 2 / 5 1434 1434 1437
boats 3 / 13 1253 1434 1437
ships 4 / 15 1253 1434 1437
sluices 26 / 68 1253 1437 1437
spaarndam 18 / 55 1253 1437 1437
traffic 1 / 3     1437

 

Record #110 prev record   Date   next record  top of page
1437-06-29
Location Type of Document
OAR11, 36v-f
OAR12, 007r-c
OAR13, 04v-g
Keur
Text
[052] Item soe en sel nyement op die sluysen staen ende trecken sijn scep in mit touwen of mit haken, op die boete van x sc.
English Summary
Regulation of boat and barge traffic in and around Spaarndam: no one may stand on the sluice in order to drag a vessel through the sluices.
Keywords
spaarndam; sluices; ships; boats; barges; traffic
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
barges 3 / 5 1434 1437 1437
boats 4 / 13 1253 1437 1437
ships 5 / 15 1253 1437 1437
sluices 27 / 68 1253 1437 1437
spaarndam 19 / 55 1253 1437 1437
traffic 2 / 3 1437 1437 1437

 

Record #111 prev record   Date   next record  top of page
1437-06-29
Location Type of Document
OAR11, 36v-g
OAR12, 007r-d
OAR13, 04v-h
Keur
Text
[053] Item so sel een ygelijc sijn mast in voeren op ses voet, op die boete van x sc., eer hij in die sluyse vaert van binnen of van buten.
English Summary
Must pull mast in to six feet before entering the sluice at Spaarndam.
Keywords
spaarndam; sluices; ships; boats; barges; traffic
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
barges 4 / 5 1434 1437 1454
boats 5 / 13 1253 1437 1454
ships 6 / 15 1253 1437 1451
sluices 28 / 68 1253 1437 1437
spaarndam 20 / 55 1253 1437 1437
traffic 3 / 3 1437 1437  

 

Record #116 prev record   Date   next record  top of page
1437-09-03
Location Type of Document
OAR11, 37v-b
OAR12, 007r-e
Keur
Text
[054] Anno xxxvii des dijnxdage voir nativitas tot Aemsterdam. Item soe koerde die heemr. Ghijsbrecht Jan z. dat hij sijn dijck maken sel wt den Halmer dair hij op gedijct is, ende voir die roedt geven een witten penninc, ende des gelijcx selmen Ghijsbrecht sijn aerde ende een gyelijc weder betalen. Dit sel geduren tot onsen wederseggen of dat yemant mit recht weert.
English Summary
Heemraden order that Ghijsbrecht Jansz. be paid one white penny per roed for diking his share along the Halmeer and also for dirt.
Keywords
ghijsbrecht janszoon; diking; construction; halmeer; aardhaling
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aardhaling 19 / 37 1356 1437 1438
construction 26 / 73 1361 1437 1438
diking 1 / 17     1447

 

Record #117 prev record   Date   next record  top of page
1437-09-16
Location Type of Document
OAR11, 37v-c
OAR12, 015r-b
Keur
Text
[106] Item so hebben die heemr. mit horen dijckgrave gekoert een waterscup in die Aer ende sel beginnen an die Aer op dat oostende streckende an die Oude Aer weteringe ende voirtin die meeren, ende dese waterganc sullen gebruken die vanden Scoot ende die vanden Corter Aer, ende die gelijc hoofslagen ende maken morgen morgen gelijc na ouden costumen bijden scout ende heemr. vanden Aer. Ende die scout ende heemr. sullen dese waterganc scouwen op een boete van ii sc. tot alre tijt als sij noot is te scouwen, ende dit sel gedueren tot onsen wederseggen, ende gesciede anno xxxvii op sinte Lambrechts avont tot Leyden.
English Summary
Authorized a canal (waterscup) to be used by Schoot and Korteraar running from the Aar to the Oude Aar.
Keywords
oude aar; lakes; meren; canals; schoot; korteraar; morgengeld; schouten; kroosheemraden; schouwen; waterschap
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
canals 25 / 67 1356 1437 1437
kroosheemraden 29 / 84 1284 1437 1437
lakes 4 / 12 1417 1436 1440
meren 3 / 11 1436 1436 1440
morgengeld 13 / 31 1361 1436 1438
schoot 1 / 8     1438
schouten 21 / 88 1284 1437 1437
schouwen 20 / 101 1284 1437 1437
waterschap 5 / 9 1399 1437 1443

 

Record #119 prev record   Date   next record  top of page
1437-09-24
Location Type of Document
OAR11, 38r-a
OAR12, 015v-a
Keur
Text
[108] Anno xxxvii die djnxdage na sinte Matheeus dach. Item op die tijt die van Oestgeest gekoert dat sij alle dat heel ambocht mit malcander gelden sullen tsij slusen, bruggen, hoelen, wegen ende als dat si behoeven in wat polre dat eerst of lest gebuert, duerende tot onsen wederseggen. Ende den scout selmen geven xl sc., die bode x sc.
English Summary
Kroosheemraden of Oegstgeest issue a keur concerning how they will inspect all hydraulic works in the ambacht and stipulate how much it will cost.
Keywords
procedures; kroosheemraden; oegstgeest; polders; sluices; bridges; roads; hoelen; schouten; boden
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
boden 2 / 9 1421 1421 1447
bridges 13 / 54 1284 1437 1438
hoelen 1 / 2     1444
kroosheemraden 30 / 84 1284 1437 1437
oegstgeest 2 / 17 1425 1425 1438
polders 3 / 7 1423 1436 1443
procedures 17 / 71 1400 1437 1437
roads 12 / 44 1421 1437 1437
schouten 22 / 88 1284 1437 1437
sluices 29 / 68 1253 1437 1439

 

Record #120 prev record   Date   next record  top of page
1437-09-24
Location Type of Document
OAR11, 38r-b Keur
Text
Item op die tijt heeft die stede van Leyden als Gerijt van Oestgeest, Jan Heerman ende Willem Bort gedadinct voir hoir poorteren als vanden brucken vanden poeten. Eerst sullen sij over leveren een woensdage over acht dagen all die in horen dadinge sullen wesen, ende die sullen geven elx xx sc. te betalen op ten dertienen avont. Ende soe wie sij niet over en leveren als willige, die sullen staen op hoir recht als dat behoirt.
English Summary
Representatives of city of Leiden, Gerijt van Oestgeest, Jan Heerman, and Willem Bort, promise to appear on Wednesday eight days hence to account for the city's actions regarding alder [els] planting, i.e., poeten or poten, a requirement before beginning to dig peat.
Keywords
leiden; oestgeest, gerijt van; jan heerman; willem bort; alder planting; peat digging
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alder planting 6 / 8 1417 1435 1447
jan heerman 1 / 2     1451
leiden 11 / 29 1330 1433 1443
peat digging 18 / 43 1392 1437 1441
willem bort 2 / 2 1437 1437  

 

Record #121 prev record   Date   next record  top of page
1437-10-01
Location Type of Document
OAR11, 38r-c Brief
Text
Anno xxxvii op die Bamisse scouwe tot Sparendam. Item op die tijt soe gaf Pieter Jacop z., Jan Andries z. enen brief totten onderpande van xl sc. siairs ter tijt dat hij hem sijn lant vrijt of dair die wairde voir gheft bij goede luden, ende wair den brief niet goet genoich so soude Jan Andries z. den brief weder over geven ende dan horen wtersten dach teghen malcander hebben ten naesten recht dage.
English Summary
Pieter Jacobsz. gave Jan Andriesz a note acknowledging that he owed the latter 40 sc. per year for a mortgage on some land.
Keywords
pieter jacobzoon; jan andrieszoon; promissory note; onderpanden; borrowing money; lending
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
jan andrieszoon 2 / 2 1437 1437  

 

Record #118 prev record   Date   next record  top of page
1437-12-20
Location Type of Document
OAR11, 37v-d
OAR12, 015r-c
Keur
Text
[107] Item soe sijn die heemr. mit der dijckgrave overdragen dat die van Hasertswoude wech ende weteringe doir scouwen sullen sonder op hoor te gaen. Ende wes werc sij ongemaect vinden ten eerste dage, dat sullen sij besteden openbair om den mijnsten cost ende dair den saeck weldighen sijn koer of geven of hij dat werc selve maken wil of dat die bestedinge voirt gaen sel. Ende wes werc sij ongemaect vinden, dair sal die scout mitten heemr. sijn scouwe weder op leggen opten achtsten dach ende dan sullen si scouwen op der geenre cost die sijn werc ongemaect was veel of luttel. Des sel die cost wesen die scout iiii sc. ende die heemr. iisc. Dit is gescieden anno xxxvii op sinte Thomas avont ende sel geduren tot des heemr. wederseggen.
English Summary
Regulate how Hazerswoude should inspect roads and canals.
Keywords
procedures; hazerswoude; roads; canals; schouwen; schouten; kroosheemraden
Notes
Published in Sloof (1999), p. 127, note 49.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
canals 26 / 67 1356 1437 1438
hazerswoude 20 / 46 1330 1436 1443
kroosheemraden 31 / 84 1284 1437 1437
procedures 18 / 71 1400 1437 1437
roads 13 / 44 1421 1437 1438
schouten 23 / 88 1284 1437 1437
schouwen 21 / 101 1284 1437 1437

 

Record #122 prev record   Date   next record  top of page
1437-12-20
Location Type of Document
OAR11, 38r-d
OAR12, 039v-d
Consent
Text
[008] Anno xxxvii op sinte Thomas avont. Item soe hebben die heemr. consenteert op die tijt dat die van Boskoep, Middelburch ende Randenborch hair wercwisinge tot Sparendam ende op die Does weteringe doen sullen mit een ambochts bewairre, sonder verboren voir him drien.
English Summary
Procedures: from now on, officials of Boskoop, Middelburg, and Randenburg may apportion prescribed maintenance work for the Spaarndam and the Doeswetering with one instead of three officials.
Keywords
procedures; middelburg; boskoop; randenburg; ambachtsbewaarders; kroosheemraden; spaarndam; banwerk; doeswetering
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
ambachtsbewaarders 2 / 41 1436 1436 1437
banwerk 11 / 25 1385 1437 1437
boskoop 11 / 21 1330 1434 1437
kroosheemraden 32 / 84 1284 1437 1437
middelburg 2 / 7 1330 1330 1437
procedures 19 / 71 1400 1437 1437
randenburg 3 / 11 1284 1330 1437
spaarndam 21 / 55 1253 1437 1441

 

Record #123 prev record   Date   next record  top of page
1437-12-20
Location Type of Document
OAR11, 38r-e
OAR12, 015v-b
Keur
Text
[109] Item soe sal een ambochts bewairre van Boskoop bewaren alle wercwair vanden ambocht ende oncost ende dat te rekeninge bringen sonder die gemeen rekeninge van die waterscuppen mit die van Alfen.
English Summary
Procedures: officials of Boskoop must record all expenses they incur separately from those recorded jointly with Alphen.
Keywords
procedures; boskoop; maintenance; accounting; kroosheemraden; ambachtsbewaarders; alphen; recording in books
Notes
Published in van der Gouw, p. 252, but with a date of 24 September.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
accounting 7 / 23 1385 1432 1438
alphen 19 / 44 1284 1435 1438
ambachtsbewaarders 3 / 41 1436 1437 1437
boskoop 12 / 21 1330 1437 1437
kroosheemraden 33 / 84 1284 1437 1437
maintenance 31 / 85 1356 1437 1437
procedures 20 / 71 1400 1437 1437
recording in books 4 / 10 1421 1436 1443

 

Record #124 prev record   Date   next record  top of page
1437-12-20
Location Type of Document
OAR11, 38r-f
OAR12, 015v-c
Keur
Text
[110] Item soe sullen die heemr. van Boskoop, Middelborch ende Randenborch scouwen ter eerster scouwe doir, sonder op hoir te varen, ende die scout sel hebben van elke scouwe iiii sc. ende elc heemr. ii sc. Ende of sij banwerc vinden, dat sullen sij besteden om den minsten cost openbair, ende dair hair scouwe weder op leggen op den achtienden dach, ende dan sullen sij scouwen op der geenre cost die sij voer bescouwet hebben ende nit op des ambochts cost. Ende des gelijcx sullen elcx scouwen in den sinen, durende tot onsen wederseggen.
English Summary
Procedures: how the officials of Boskoop, Middelburg, and Randenburg are to carry out their inspections
Keywords
ambachtsbewaarders; kroosheemraden; boskoop; middelburg; randenburg; schouwen; schouten; maintenance; procedures; regulations; banwerk
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
ambachtsbewaarders 4 / 41 1436 1437 1438
banwerk 12 / 25 1385 1437 1447
boskoop 13 / 21 1330 1437 1446
kroosheemraden 34 / 84 1284 1437 1438
maintenance 32 / 85 1356 1437 1438
middelburg 3 / 7 1330 1437 1449
procedures 21 / 71 1400 1437 1437
randenburg 4 / 11 1284 1437 1446
regulations 3 / 21 1421 1421 1443
schouten 24 / 88 1284 1437 1438
schouwen 22 / 101 1284 1437 1438

 

Record #056 prev record   Date   next record  top of page
1437-ca
Location Type of Document
OAR11, 29r-a Rechtsdag
Text
Item want die dijcgrave van Rijnlant enen geheten Pau off Prager gevangen heeft opten meyen dach anno xxxvii op Sparendam overmits brucken die hij gedaen hadde anden sloten ende drayboym tusken Aemsterdam ende Sparendam, dair die dijcgrave ende hyemr. off vervollich sien van sinen vrienden ende sonderlinge van Splinter van Heemskerck, Florijs Claes z. ende Claes Aernts z. op sinte Pieters dach advincula, dair die dijcgrave Pau ende sinen vrienden den koer of gaf off sij Pau verborgen wouden na dijcrecht off dat hij sitten woude gelingen ter tijt dat die hyemr. hem enen dach van recht leyde ende dat recht dair off wijsden off dat hij die broecken dairt off alinge aen den hyemr. bliven woude gelinck oft hem mit recht off gewijst wair, aldair Paau dat geblijf off koer ende lovede dat gewijsen te houden op sijn lijf ende op sijn goet in jegenwoirdicheit des hyemr. ende Splinter van Heemskerck, Jan van Woude, Jacop Kodde, Willem Duker, Claes Bort ende Willem Heffels z., welc geblijf ende seggen die hyemr. wt gesproken hebben in manieren hier na gesc., te weten dat sij Paeu over geseyt hebben die hoechste boet, dat is twewerf tsevntich pont, ende dair off den dijcgrave te geven in ofcortingen ende weder te geven alsulken cost als hij dair om gedaen heeft ende den stochouder sinen cost betaelt. Ende want die hyemraet aen sien sijn armoede ende onderdanicheyt opp des tijt, so hebben sy hem wtsettingen vanden voirs. boeten gedaen, te weten wair dat sake dat hij tot enigen tijden dede tegen den dijcgrave ende hyemr. [29v] in enigen wijs des dijcgraafscip aengeroerende so sokende hij hoir bevallen ende wel verloert sijn lijf ende sijn goet tegen den dijcgtrave ende hyemr. van Rijnlant ende dair voir balinx des lants van Hollant te wesen tot hore vernoeming ende in genen steden noch lande van Hollant veylich te wesen noch betcut te saecken in geenen wijs ter tijt dat hij voldaen heeft van die hoechste boet voirs. ende voirt gebetert all brueken die hij voirt aen gedaen mocht hebben die dijcgraafscip aen roerende bij goetduncken den hyemr.
English Summary
Dijkgraaf and heemraden deal with a man named Pau or Prager, imprisoned for damages he did to ditches and turnstiles between Amsterdam and Spaarndam: because of his poverty and show or remorse, his punishment is relieved with the warning that if he ever does anything against the heemraden or Rijnland again, he will forfeit life and property and be banished from Rijnland and all of Holland
Keywords
 
Notes
Pau or Prager was imprisioned on 1 May of 1437 and sometime later the heemraden came to the decision registered here.

 

Record #057 prev record   Date   next record  top of page
1437-ca
Location Type of Document
OAR11, 29v-a
OAR12, 073r-a
Rechtsdag
Text
[030] Die kenninge tusken Zoeterwoude ende Tyelman. Inden eersten want Tielman van Buschusen aen die een sijde ende dat ambocht van Zoeterwoude an die ander sijde een kenninge dingen voir ons als hyemrade van Rijnlant, dair Tielman eyskede die van Zoeterwoude een somme die opten gemenen lande van Rijnlant om gesettet was dair wij off bekennen dat eysken van wairden want een gemeen ommeslach binnen den mercken was, mer want dat voirs. afterstall niet overgelevert en is bij onsen gesworen clercken hant die nu is off voirtijts geweest is als dat behoirt, ende dair toe een goet man van Zoeterwoude tugede bij sinen ede dat hij den voirs. eysken Boschusen naden ommeslach wel voldaen ende betaelt heeft, so geven wij die van Zoeterwoude die kenninge gewonnen ende Tielman verloren.
English Summary
Testimony and a decision in a dispute between Tielman van Buschusen and the ambacht of Zoeterwoude concening whether or not Zoeterwoude had paid Tielman the amount to be collected but which was never turned over to the clerk of Rijnland. Because a credible witness sided with Zoeterwoude, so did the hoogheemraden.
Keywords
procedures; kenning; legal process; dispute settlement; boschuijsen, tielman van
Notes
Date established by position in OAR11, in the middle of a whole string of documents from 1437.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
boschuijsen, tielman van 2 / 3 1429 1429 1437
dispute settlement 5 / 24 1385 1437 1437
kenning 1 / 10     1437
legal process 1 / 2     1437
procedures 22 / 71 1400 1437 1437

 

Record #058 prev record   Date      top of page
1437-ca
Location Type of Document
OAR11, 29v-b
OAR12, 073r-b
Rechtsdag
Text
[031] Item die kenninge van Leyderdorp tusken Tielman aen die een side ende Leiderdorp die ander sij voir ons hiemraden van Rijnlant so kennen wij die gemeen ommesettinge van wairden ende want Jacop Matten z. seyde in onse jegenwoirdicheyt dat Boschusen hem eyskede die voirs. somme ende Jacop gaf dat den gemenen kueren te kennen die dair opp andwoirden, so hij seyde dat sij dair niet off geven en wouden. So kennen wij die ommesettinge van wairden ende geven die van Leyderdorp die kenninge verloren ende Tielman gewonnen, ten wair dat die van Leyderdorp bewijsen mochten dat sij die voirs. somme betaelt hadde ende dat souden sij bewijsen binnen viii dagen off dat bewijs en soude hem niet te baten comen.
English Summary
Testomony and a decision in a dispute between Tielman van Buschusen and the ambacht of Leiderdorp concening whether or not Leiderdorp had paid Tielman the amount to be collected but which was never turned over to the clerk of Rijnland. Because the witness sided with Tielman, do did the hoogheemraden, though Leiderdorp could appeal the decision with new evidence within eight days.
Keywords
procedures; kenning; legal process; dispute settlement; boschuijsen, tielman van; jacob mattenzoon
Notes
Date established by position in OAR11, in the middle of a whole string of documents from 1437.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
boschuijsen, tielman van 3 / 3 1429 1437  
dispute settlement 6 / 24 1385 1437 1438
kenning 2 / 10 1437 1437 1438
legal process 2 / 2 1437 1437  
procedures 23 / 71 1400 1437 1438

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl