Regenten Weeshuis Leiden
Scheltus

 

Scheltus: Personalia
<bron
1>
             
1   Scheltus, mr. Isaac, regent van 1805-1807  
2   geb. Den Haag 13.4.1769, ged. Den Haag (St. Jacobskerk) 19.4.1769 hervormd  
3   overl. Alkmaar 23.3.1843, woonde in de Breestraat  
4   ingeschreven als student 23.1.1789, 20. J., promotie 20.2.1790  
5   poorter van Leiden 14.11.1805  
6   vroedschap 1808-1810  
7   koopman (graanhandelaar) 1811  
8   lid van de Sociëteit Amicitia  
9   later ontvanger te Alkmaar  
10   zoon van ?  
11   x Den Haag 11.3.1793 Sara Jacoba Hester Vos, geb. Batavia 10.12.1777, overl. Alkmaar 9.8.1854, dochter van Johannes Vos en Ida Wilhelmina Bake  
12   a. Sophia Elisabeth
ged. L. HK 1-4-1802
 
13   b. Wilhelmina Martina Johanna
geb. L. 25-3-1804
ged. L. PK 5-4-1804
begr. L. PK 25/8-1/9.1804
aang. 27.8.1804, 1ste klasse (30 gulden)
 
14   c. Willem Jacob
geb. L. 5-1-1806
ged. L. MK 19-1-1806
 
15   d. Agatha Jacoba
geb. L. 8-3-1808
ged. L. MK 31-3-1808
 
16   e. Constantius
geb. L. 24-1-1810
ged. L. MK 11-2-1810
 
             
 

 

Scheltus: Notitie 1
<pers
2>
             
1   Isaak Scheltus geboortig uit Den Haag is op getuigenis van Adriaan Iman Willem van Senden en Jan Willem Bornwater tot poorter dezer stad aangenomen d.d. 14-11-1805.  
             
   
ELO, Klapper op het Poorterboek, 14-11-1805, f. 89
 
 

 

Scheltus: Notitie 2
<1
3>
             
1   We kennen nog een voorbeeld in Leiden van een typische stucdecoratie uit deze jaren, het plafond in het pand Breestraat 31. De meest waarschijnlijke datering hiervoor is rond 1802-1803, toen het pand in bezit kwam eerst van Sebastiaan Cornelis Nederburgh en direct daarop van diens zwager Isaac Scheltus, graanhandelaar en veertigraad. De bovendeurstukken, geïnspireerd op Griekse vaasschilderingen, ondersteunen deze datering. De buitenrand van het plafond gaf een verfijnd rankenornament te zien, met als middenaccent op de lange zijden een door kinderen opgehouden krans. Het middenveld was gevuld met een grote ovaal van opgenomen bloemenkransen rond een waaiervormig middenrelief. In de hoeken binnen de buitenrand zien we telkens dit laatste motief herhaald.  
2   Foto van de linker achterzaal in Breestraat 31 uit circa 1920 op p. 127.  
             
   
Th.H. Lunsingh Scheurleer, C.W. Fock en A.J. van Dissel, Het Rapenburg. Geschiedenis van een Leidse gracht. Deel IVa: Leeuwenhorst. (Leiden 1986) 127
 
 

 

Scheltus: Notitie 3
<2
4>
             
1   Isaac Scheltus, graanhandelaar en veertigraad werd omstreeks 1802-1803 eigenaar van het pand (thans) Breestraat 31.  
             
   
Th.H. Lunsingh Scheurleer, C.W. Fock en A.J. van Dissel, Het Rapenburg. Geschiedenis van een Leidse gracht. Deel IVa: Leeuwenhorst. (Leiden 1986) 127
 
 

 

Scheltus: Notitie 4
<3
5>
             
1   Isaac Scheltus, niet stemgerechtigd, was eigenaar van een huis in de Breestraat dat hij met zijn vrouw en kinderen bewoonde.  
             
   
ELO, Bevolkingsregister 1796-1804, inv.nr. 1893, buurt 1, nr. 26
 
 

 

Scheltus: Notitie 5
<4
6>
             
1   Isaac Scheltus was eigenaar van een huis op de Breestraat, dat hij vanaf november 1803 met zijn vrouw, vier kinderen en drie dienstboden bewoonde.  
             
   
ELO, Bevolkingsregister 1796-1804, inv.nr. 1896, buurt 5, nr. 16
 
 

 

Scheltus: Notitie 6
<5
7>
             
1   Contract van compagnonschap waarvan het bijeen gebrachte kapitaal bedraagt beneden fl. 50,000,-- en acte van cautie d.d. 30-3-1811.  
2   Comparerende voor mij notaris ... de heer Sebastiaan Cornelis Nederburgh wonende te Amsterdam ter ene en de heer mr. Isaac Scheltus wonende te Leiden ter andere zijde welke verklaren het volgend te zijn overeengekomen:  
3   Ten eerste dat comparant Nederburgh voor of op 1-7-1811 aan de heer mr. Carel Jan Jacob Wijckerheld Bisdom, praktiserend advocaat voor en ten behoeve van de comparant Scheltus zal opleggen en betalen een som van fl. 14840 ..... en dat hiermee de acte van hypotheek op het huis, stal en koetshuis van comparant Scheltus op de Breestraat zal komen te vervallen en dit huis door Scheltus aan Nederburgh voor fl. 14840 is verkocht, inclusief het tapijt, de geslepen schoorsteen met toebehoren, de spiegels in de grote voorkamer, voorts al wat aard- en nagelvast is.  
4   Dat dit huis, stal en koetshuis door Scheltus op 1-5-1811 zal moeten worden ontruimd .....  
             
   
ELO, Notarieel Archief, Notaris P. Benezet, inv.nr. 36, 1811, akte nr. 51, f. 229, fiche 603, lade 81
 
 

 

Scheltus: Notitie 7
<6
8>
             
1   Acte van verkoop en koop beneden de fl. 14880,-- d.d. 23-7-1811.  
2   Comparerende voor mij notaris .... mr. Isaac Scheltus, lid van de Municipale Raad en kapitein der gewapende burgerwacht ter ene zijde en Sebastiaan Cornelis Nederburgh, commandeur van de orde van de Unie ter andere zijde. Verklaart de comparant ter ene zijde bij dezen te verkopen aan de comparant ter andere zijde een huis met erve op de Breestraat met drie daaraan verheelde huizen en erven aan de noordwest zijde van genoemde steeg.  
3   Isaac Scheltus had dit huis op 30-7-1803 gekocht. (Bon Vleeshuis, nr. 63, 59, 60 en 61, wijk nr. 4, nr. 342).  
             
   
ELO, Notarieel Archief, notaris Klinkenbergh Dozij, 1811, inv.nr. 2662-2678, akte nr. 28, fiche nr. 538, lade 79
 
 

 

Scheltus: Notitie 8
<7
9>
             
1   Waarschijnlijk verhuisde Scheltus na de verkoop van zijn huis op de Breestraat naar de Hooigracht schuin tegenover de Groenesteeg, gezien een notariële acte d.d. 27-12-1811.  
             
   
ELO, Notarieel Archief, notaris J.P. Klinkenberg Dozy, 1811, inv.nr. 2662-2678, akte nr. 72, f. 317 e.v., fiche nr. 546-547, lade 79
 
 

 

Scheltus: Notitie 9
<8
10>
             
1   Contract zonder uitdrukking van som of waarde, d.d. 19-9-1806.  
2   Comparerende voor mij Hendrik Roskes, notaris ... de heer Jan Willem Borwater ter ene zijde en de heer mr. Willem Isaac Scheltus ter andere zijde, wonende binnen deze stad dewelken verklaren en bekenden hun compagnonschap van negotie in granen tot hiertoe door hun gedreven te willen eindigen ...  
3   art.1. Dat het compagnonschap den 30-4-1800 tussen hen comparanten voor notaris ... gepasseerd bij dezen wordt gehouden voor vernietigd.  
4   art.2. Dat de negotie tot hiertoe door de comparanten gedreven op de Firma Van Veltman en Comp. van nu af zal geexerceerd worden door den comparant der andere zijde voor zijn prive rekening op den naam van "Isaac Scheltus", zullende de Firma Van Veltman en comp. door de comparanten na dato dezes in geen geval meer gebruikt worden.  
5   art.3. Dat alle boeken, papieren en wat verder tot het comptoir van gemelde gewezen compagnonschap behoort, zo verre die onder den comparant ter ene zijde berustte op heden zullen worden overgebracht ten huize van de comparant ter andere zijde.  
6   art.4. Dat de inneschulden, alsmede de huizingen, pakhuizingen, gereedschappen en verdere goederen van voornoemde compagnonschap van nu af aan zullen zijn het privaat-eigendom van den comparant ter andere zijde ..... verklaren de comparant ter ene zijde in volle vrije eigendom af te staan en over te geven zonder daarop enig recht te behouden.  
7   art.5. Dat de comparant ter andere zijde voor zijn prive-rekening zal nemen ... alle de schulden en lasten der voorschreven compagnonschap onder de Firma Van Veltman en Comp. en dat tot zodanig bedrag als comparanten bij het sluiten van genoemd compagnonschap is gebleken gemelde schulden uit te maken en daarvan de comparant ter ene zijde te libereren en te indemneren.  
8   art.6. Dat de comparant ter ene zijde zich zal verbinden gelijk hij doet bij dezen om binnen het departement Holland nimmer enige granen aan bakkers te zullen leveren of voor zijn rekening te doen leveren .....  
             
   
ELO, Notarieel Archief, notaris H. Roskes, inv.nr. 2730-2739, d.d. 19-9-1806, akte nr. 114, fiche nr. 78, lade 85
 
 

 

Scheltus: Notitie 10
<9
bron>
             
1   Sara Johanna Hester Vos, echtgenote van mr. I. Scheltus is samen met haar zuster voor een vijfde part erfgenaam van wijlen vrouwe Adriana Johanna Bake, overleden te Batavia 18-2-1787, douariëre van wijlen de weledel groot achtbare heer Petrus Albertus van der Parra, in leven gouverneur-generaal van Nederlands-Indië  
2   Testament van bovengenoemde A.J. Bake d.d. 1-2-1787.  
             
   
ELO, Notarieel Archief, notaris P. Benezet, inv.nr. 2679-2696, 1801, akte nr. 148, fiche nr. 251, lade 80
 
 

 

Scheltus: Bronnen
             
1   ELO, Doop-, Trouw- en Begraafregisters.
2   ELO, Rechtelijk archief, inv.nr. 213, Impost op het begraven 1803-1805, 1ste klasse, nr. 63.
3   ELO, Album Studiosorum, f. 1167.
4   ELO, Molhuysen, Bronnen, VI, 131*.
5   ELO, Klapper op het Poorterboek, 14-11-1805, f. 89.
6   ELO, Liste Civique de la commune de Leide 1811, nr. 3888. (Van beroep marchandant/koopman).
7   ELO, Herenboekjes.
8   ELO, Attestaties, naar Alkmaar 10-4-1814.
9   ELO, Nederlands patriciaat 5 (1914) 386.
10   ELO, SA II, inv.nr. 633, 28-3-1798.
11   ELO, SA II, inv.nr. 649, bijlage 8**).
12   ELO, Bevolkingsregister 1796-1804, inv.nr. 1893, buurt 1, nr. 26.
13   ELO, Bevolkingsregister 1796-1804, inv.nr. 1896, buurt 5, nr. 16.
14   Th.H. Lunsingh Scheurleer, C.W. Fock en A.J. van Dissel, Het Rapenburg. Geschiedenis van een Leidse gracht. IVa: Leeuwenhorst. (Leiden 1986) 127.
15   ELO, Notarieel Archief, notaris H. Roskes, inv.nr. 2730-2739, d.d. 19-9-1806, akte nr. 114, fiche nr. 78, lade 85.
16   ELO, Notarieel Archief, notaris Klinkenbergh Dozy, 1811, inv.nr. 2662-2678, akte nr. 28, fiche nr. 538, lade 79.
17   ELO, Notarieel Archief, notaris J.P. Klinkenberg Dozy, 1811, inv.nr. 2662-2678, akte nr. 72, f. 317 e.v., fiche nr. 546-547, lade 79.
18   ELO, Notarieel Archief, notaris P. Benezet, inv.nr. 2679-2696, 1801, akte nr. 148, fiche nr. 251, lade 80.
             
 

 

Publicatie Auteur Home
Leiden Weeshuis Regenten Antoinette Frijns 2008 www.oudleiden.nl