Regenten Weeshuis Leiden
Bake
 
bake

 

Bake: Personalia
<bron
1>
             
1   Bake, dr. Hermanus Adrianus, echtgenoot van Margaretha Mitchell, regentes van 1796-1804  
2   ged. Rotterd. 3.12.1754  
3   overl. 's Gravenhage 1.7.1805  
4   begr. 's Gravenhage St. Jacobskerk, woonde op de Haarlemmerstraat en op de Hooglandsekerkgracht  
5   ingeschreven als student 17 jaar, L. 16.6.1772  
6   gepromoveerd Leiden 4.3.1779  
7   stadsgeneesheer Woerden 1780  
8   ingeschreven als m.dr. 34 jaar, chir. et. obstet. 6.5.1788, in febr. 1789 samen met zijn huisvrouw met attestatie [bewijs van lidmaatschap (en goed gedrag) in de Hervormde Kerk bij verhuizing door de kerkeraad afgegeven]  
9   uitgeschreven uit het lidmatenregister van de Hervormde Gemeente te Woerden  
10   praktiserend arts te Leiden 1789-1804  
11   praelector voor de vroedvrouwen en stads-vroedmeester 1795-1804  
12   scholarch der Latijnse school 1795-1804  
13   lid van de Tweede Provisionele Raad 19-2-1795/19-5-1796  
14   voorzitter van de commissie tot waarneming van de zaken in het comité van algemene veiligheid 1795  
15   lid van de commissie tot onderzoek der gedragingen van ambtenaren 1795  
16   lid van de Derde Provisionele Raad 19-5-1796/10-11-1797  
17   lid van het comité van civile en criminele justitie 1796-1797  
18   commissaris van de gemene-landsmiddelen over Leiden en Rijnland als gecommitteerde van het comité van civiele en criminele justitie 1796-1797  
19   lid van het college van rechteren van de universiteit als gedeputeerde uit het comité van justitie 1796-1797  
20   lid van het stadsbestuur 10-11-1797/10-11-1798  
21   lid van de raad der gemeente Leiden 1798-1802  
22   curator universiteit 1798-1804  
23   lid van het comitvan algemeen belang 1798-1803  
24   lid van het geneeskundig leesgezelschap Nobis et aliis 1800  
25   vertrekt naar Den Haag juli/augustus 1804  
26   zoon van Kasparus Bake en ?  
27   x ot. L. 14.12.1780; aang. 14.12.1780, Margaretha Mitchell, wonende alhier zullende trouwen met Hermanus Adrianus Bake wonende te Woerden, 1e klasse, (30 gulden), tr. L. Engelse kerk 31.12.1780 Margaretha Mitchell, wonende alhier, ged. L. Engelse kerk 28.5.1758, overl. Warmond 23.7.1835, dochter van ds. William Mitchell en Janet Michiels  
28   a. Johanna Casparina
geb. [Woerden]
 
29   b. Margaretha
ged. Woerden 19.6.1782
overl. ?
 
30   c. William Archiebalt
geb. Woerden 9.9.1783
ged. Woerden 14.9.1783
overl. ?
 
31   d. John
ged. L. Engelse kerk 23.9.1787
 
32   e. Alexandre Jaques Josias
ged. L. Engelse kerk 13.3.1791
 
             
 

 

Bake: Notitie 1
<pers
2>
             
1   Hermannus Adrianus Bake en Margaretha Mitchell vertrekken met attestatie [bewijs van lidmaatschap en goed gedrag bij verhuizing door de kerkeraad afgegeven] in februari 1789 naar Leiden.  
             
   
Streekarchief Rijnstreek, Hervormde gemeente Woerden, inv.nr. 116, lidmatenregister.
 
 

 

Bake: Notitie 2
<1
3>
             
1   Hermannus Adrianus Bake huurde van 1-5-1791 tot 4-5-1795 een huis op de Nieuwe Rijn, gebuurte Burgstreng dat hij met zijn vrouw, vier kinderen en twee dienstboden bewoonde.  
2   Eigenaar: Frederik Degenhart.  
             
   
ELO, Bevolkingsregister 1762-1796, inv.nr. 1741, nr. 1.
 
 

 

Bake: Notitie 3
<2
4>
             
1   Hermannus Adrianus Bake huurde een huis op de Hooglandsekerkgracht dat hij met zijn vrouw, drie kinderen, t.w. Johanna, John en Alexandre en twee dienstboden bewoonde.  
2   Eigenaar: Willemers.  
             
   
ELO, Bevolkingsregister 1796-1804, inv.nr. 1948, buurt 58, nr. 10.
 
 

 

Bake: Notitie 4
<3
5>
             
1   Vier leden van de Prov. Raad waaronder H.A. Bake worden provisioneel in commissie tot waarneming van de zaken in het Committee van Algemene Veiligheid voorvallende benoemd. Bake wordt tot voorzitter van de commissie benoemd, 1795.  
             
   
ELO, SA II, inv.nr. 633, f. 1-2.
 
 

 

Bake: Notitie 5
<4
6>
             
1   7-5-1788 is doctor Hermannus Adrianus Bake, Rotterdam, Batav zijn diploma den haemorrhodibus vertoond hebbende wordt als practiserend doctor alhier geadmitteerd.  
             
   
ELO, Gildenarchieven, inv.nr. 349, p. 17.
 
 

 

Bake: Notitie 6
<5
7>
             
1   Dr. Bake was bij het nieuwe landsbewind (1798) volgens Blok een zeer geziene burger.  
             
   
Blok, P.J., Geschiedenis eener Hollandsche stad. Eene Hollandsche stad in den nieuweren tijd. ('s-Gravenhage 1918) 61.
 
 

 

Bake: Notitie 7
<6
8>
             
1   Op 22 januari 1798 vond in Den Haag de lang verwachte staatsgreep van de democraten plaats. Op 16 maart 1798 kwam het bericht uit Den Haag dat besloten was tot reorganisatie van de Raad. Op 22 maart verschenen twee afgevaardigden uit Den Haag dat zij gekomen waren om de besturen van alle "nuttelooze, onwaardige en het gemelde principe niet volkomen toegedaane personen" te "zuiveren". Onmiddellijk daarna werden 12 raadsleden door de commissarissen opnieuw benoemd, onvervalste democraten of, zoals men toen zeide, Jacobijnen. Onder hen ook dr. Bake.  
2   Het nieuwe stadsbestuur kreeg ook opdracht uit Den Haag om geen ambtenaren te benoemen of te continueren die lid waren geweest van de ontbonden sociëteiten, zo werd de gematigde katholieke zeepzieder, het gewezen raadslid Van Bommel als stedelijk curator der hogeschool aanstonds vervangen door de democratische dr. Bake.  
             
   
Blok, P.J., Geschiedenis eener Hollandsche stad. Eene Hollandsche stad in den nieuweren tijd. ('s-Gravenhage 1918) 60-63.
 
 

 

Bake: Notitie 8
<7
9>
             
1   De Municipaliteit van Leiden aan curatoren van 's Lands Hogeschool alhier, dat zij heeft aangesteld Hermanus Adrianus Bake tot curator van 's Lands Hogeschool inplaats van Gerardus Andreas Martinus van Bommel thans mis schende de radicale qualiteit van stedelijke curator van 's Lands Hogeschool alhier. Actum 30-3-1798.  
             
   
ELO, SA II, inv.nr. 610, f. 153v.
 
 

 

Bake: Notitie 9
<8
10>
             
1   Wethouderen hebben ontvangen een besluit van het Departementaal Bestuur van Holland d.d. 16-5-1804 inhoudende, dat het college van curatoren van 's lands universiteit alhier voortaan zal bestaan uit vijf personen, waaronder twee wethouders van deze stad, daartoe telkens voor de tijd van een jaar door de kamer van wethouderen bij gelegenheid der jaarlijkse verandering van deze kamer te benoemen en te commiteren en dat dezelve vijf curatoren egalijk en hoofd voor hoofd in de vergadering van hetzelfde collegie stem zullen uitbrengen. Voorts dat de personen van Pieter van Lelyveld en H.A. Bake als tegenwoordig in hetzelfde college in plaats van de voorheen geweest zijnde burgemeesteren sessie hebbende en welke door de voorschreven twee wethouderen zullen worden vervangen en uit gemelde hunne posten honorabel zullen worden ontslagen met dankzegging voor de in deze bewezen diensten.  
             
   
ELO, SA II, inv.nr. 639, notulen H.Hren. wethouderen der stad Leyden, d.d. 19-5-1804; bijlage 20.
 
 

 

Bake: Notitie 10
<9
11>
             
1   Bake verzoekt ontslag als stadsvroedmeester, prolector der verloskunde en scholarch der Latijnse school en Margaretha Mitchell als regentes van het weeshuis wegens vertrek naar Den Haag, juli/augustus 1804.  
             
   
ELO, SA II, inv.nr. 604, f. 418-420.
 
 

 

Bake: Notitie 11
<10
12>
             
1   Elisabeth Chaudron die met mei 1798 uit het huis zou gaan, verzocht regentessen in januari 1798 haar ontslag per februari 1798. Zij was verhuurd bij mevrouw Bake en bovendien verzocht zij of zij per februari burgerkleding mocht gaan dragen. Dit werd haar toegestaan, zijnde dit een voorrecht dat alleen vergund werd aan kinderen die gaan dienen bij regerende regenten/regentessen. Haar uitzet zou zijn pas per mei a.s. ontvangen.  
             
   
ELO, HGW, inv.nr. 197, verg. 22-1-1798, art. 7.
 
 

 

Bake: Notitie 12
<11
bron>
             
1   Mevrouw Bake met der woon naar 's-Gravenhage vertrekkende en haar ontslag als regentes van dit godshuis verzocht en bekomen hebbende, heeft heden ten dien opzichte plechtig haar afscheid komen nemen.  
             
   
ELO, HGW, inv.nr. 198, verg. 30-7-1804, art. 3.
 
 

 

Bake: Bronnen
             
1   ELO, Doop-, trouw- en begraafregisters.
2   ELO, Recht. Arch., inv.nr. 211, Impost op het trouwen 1e klasse, 1695-1805, nr. 16.
3   ELO, Album Studiosorum, f. 1108, 1160.
4   Molhuysen, P.C., Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit, zesde deel. 10 Febr. 1765 - 21 Febr. 1795. ('s-Gravenhage 1923) 105*.
5   Molhuysen, P.C., Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit, zevende deel. 23 Febr. 1795 - 30 Dec. 1811. ('s-Gravenhage 1924) 98, 255.
6   ELO, Herenboekjes.
7   ELO, Nederland's Patriciaat 8 (1917) 26.
8   ELO, Achief Nobis et Aliis, inv.nr. 4.
9   Streekarchief Rijnstreek, Hervormde gemeente Woerden, inv.nr. 116, lidmatenregister.
10   ELO, Bevolkingsregister 1762-1796, inv.nr. 1741, nr. 1.
11   ELO, Bevolkingsregister 1796-1804, inv.nr. 1948, buurt 58, nr. 10.
12   ELO, SA II, inv.nr. 604, f. 418-420.
13   ELO, SA II, inv.nr. 610, f. 153v.
14   ELO, SA II, inv.nr. 633, f. 1-2.
15   ELO, SA II, inv.nr. 639, bijlage 20.
16   ELO, HGW, inv.nr. 198, verg. 30-7-1804, art. 3.
17   ELO, HGW, inv.nr. 197, verg. 22-1-1798, art. 7.
18   Blok, P.J., Geschiedenis eener Hollandsche stad. Eene Hollandsche stad in den nieuweren tijd. ('s-Gravenhage 1918) 60-63.
19   Coebergh van den Braak, Meer dan zes eeuwen Leids Gymnasium. Herziene, tot 1997 bijgewerkte uitgave, 2e editie (Leiden 1997) 205.
             
 

Publicatie Auteur Home
Leiden Weeshuis Regenten Antoinette Frijns 2008 www.oudleiden.nl