Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1465
OAR records in next Year

 

 

Record #464     Date   next record  top of page
1465-03-12
Location Type of Document
OAR12, 053r-a Consent
Text
[138] Item die dijcgrave ende heemraden voirsc. hebben geconsenteert Willem van Lewen dat hi den ouden wech ghelegen tot Voerschoten bij sinte Niclaes huysken ende is gheheten den wech [genaamd den wech door Heere Heijnrics lant en toebehorend aan Zoeterwoude, te mogen gebruiken en er tot opzeggen een hek op te zetten.]
English Summary
Permission for Willem van Lewen to use the old road near Sint-Nicolaeshuis in Voorschoten, known as the road through Heere Heijrics lant and belonging to Zoeterwoude, and to use it and put a fence on it until relinquished.
Keywords
leeuwen, willem van; oude weg; voorschoten; sint-niclaeshuis; den wech
Notes
See OAR15, 15v-a, which provides the remainder of this truncated entry.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
leeuwen, willem van 4 / 4 1363 1455  
oude weg 2 / 2 1454 1454  
sint-niclaeshuis 2 / 2 1434 1434  
voorschoten 14 / 16 1330 1459 1472

 

Record #465 prev record   Date   next record  top of page
1465-03-12
Location Type of Document
OAR12, 053r-b Consent
Text
[139] Item den scout ende heemraden van Benthuysen is geconsenteert bijden heemraden van Rijnlant dat si alle hair wateringen binnen Benthuysen ende hair vaerten scouwen moghen alsoe wijt ende also nauwe als oirbair ende nutte wesen sal tot des ghemeens lants behoeff in Benthuysen ende dat bij horen ede.
English Summary
Permission for schout and kroosheemraden of Benthuizen to decide the extent of the schouw (inspections and assignment of maintenance responsibilities) of all the canals and waterways within their ambacht and to do so in such a manner that the entire ambacht will benefit.
Keywords
procedures; benthuizen; canals; schouwen; kroosheemraden
Notes
See OAR15, 15v-b.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
benthuizen 22 / 24 1330 1462 1469
canals 65 / 67 1356 1463 1469
kroosheemraden 74 / 84 1284 1463 1469
procedures 68 / 71 1400 1463 1468
schouwen 90 / 101 1284 1464 1465

 

Record #466 prev record   Date   next record  top of page
1465-07-23
Location Type of Document
OAR12, 053r-c Consent
Text
[140] Item opten xxiii dach in julio anno lxv sijn die heemraden van Rijnlant vergadert gheweest tot Leyden ende hebben gheconsenteert dien van Snijdelwijc, Poelgen ende van Groensvoirt dat sy een scouwe leggen sullen moghen op die Back wateringe ende die scouwen tot des lants oirbair, ghedaen anno lxv op sinte Jans scouwe.
English Summary
Permission for Snijdelwijk, Poelien, and Groenswaard to schouw (inspect and maintain) the Backwetering for the benefit of the common good.
Keywords
snijdelwijk; groenswaard; poelien; schouwen; backwetering
Notes
See OAR15, 17r-a. See also record #467.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
backwetering 4 / 5 1401 1460 1465
groenswaard 12 / 15 1284 1457 1465
poelien 10 / 13 1330 1451 1465
schouwen 91 / 101 1284 1465 1465
snijdelwijk 10 / 13 1284 1457 1465

 

Record #467 prev record   Date   next record  top of page
1465-07-23
Location Type of Document
OAR12, 053r-d-053v Consent
Text
[141] Item voirt is den selven gheconsenteert die streck vaerten ghelegen tusschen Alphenre vaert ende die Back wateringe die te scouwen mede tot nutscap ende profijt des ghemeens lands ende dese dwers vaert salmen beghinnen te maken tot in die Backweteringe ende tot in Alphenre vaert toe ende dair toe een tijdtwech een roede breet langhes die dwers [53v] vaert an die oostzide van die dwers vaert, gedaen optie voirsc. scouwe.
English Summary
Permission for Snijdelwijk, Poelien, and Groenwaard to the schouw (inspect and maintain) the area canals between the Alphen vaart and the Backwatering for the benefit of the land. Along the east side of the cross canals that will connect the Alphen vaart and the Backwatering, they are to provide a lijdweg or path one rod wide.
Keywords
snijdelwijk; groenswaard; poelien; schouwen; backwetering; alphenervaert; dwarsvaart
Notes
See OAR15, 17r-a. See record #466.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
backwetering 5 / 5 1401 1465  
groenswaard 13 / 15 1284 1465 1469
poelien 11 / 13 1330 1465 1473
schouwen 92 / 101 1284 1465 1467
snijdelwijk 11 / 13 1284 1465 1473

 

Record #518 prev record   Date   next record  top of page
1465-07-23
Location Type of Document
OAR12, 099v-b Scheiding
Text
[025] Item Heynric Claiszoon is gheeyghent 23 dagen in julio anno 65 in Katrijn Jacob Dricxzoon lant gelegen in dambocht van Hasertswoude bijden dijcgrave ende hogen heemrade van Rijnlant, welc lant hi cofte om 14 placken, mit voirwairde dat hijt voirseiden lant vrij antasten souden van alle oncosten die upt voirseiden lant verschenen ende gecomen waren, tot den dach toe dat hem tvoirseiden lant vercoft worde bij Dirck van Bossch, bode der hoger heemrade van Rijnlant, op sinte Jans scouwe anno 65.
English Summary
Report that Heijnic Claiszoon has become owner of land next to the land of Katrijn Jacob Dircxzoon in Hazerswoude which he bought from the dijkgraaf and hoogheemraden of Rijnland for 14 plakken. It is agreed that he will have this land free of all obligations from before the day he purchased it. The middleman in this agreement was Dirck van Bossch, the heemraad's bode.
Keywords
heynric claeszoon; katrijn jacob dircxzoon; hazerswoude; bosch, dirc van, bode
Notes
See OAR15, 17r-d.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
hazerswoude 43 / 46 1330 1462 1473
heynric claeszoon 1 / 2     1528

 

Record #468 prev record   Date   next record  top of page
1465-10-08
Location Type of Document
OAR12, 053v-a Consent
Text
[142] Item die heemraden hebben geconsenteert Jan die Backer dat hij sulc lant als hi leggen heeft an die Goude kade in Randenb. sal al omme bekaden ende dat ghedaen wesende sal hi mogen leggen een huelkijn duer die Goude kade om water dair in mede in te laten duer die huele uter Goude op sijn lant sonder mit dien water yemant te besceydingen ende wairt dat hi yemant dair mede bescadichde dien soude sal hi ghelden bijden heemrad.
English Summary
Permission to Jan die Backer encircle his land on the Gouwekade in Randenburg with an embankment (omme bekade) and to put a small bridge or culvert (huelkijn) through the Gouwekade to bring water into his land. If anyone is damaged by this, Jan die Backer must compensate via the hoogheemraden.
Keywords
jan die backer; gouwekade; randenburg; heulen; irrigation; polder formation
Notes
See OAR15, 17v-g.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
gouwekade 1 / 6     1469
heulen 12 / 17 1443 1463 1469
irrigation 1 / 3     1469
jan die backer 1 / 2     1469
polder formation 5 / 7 1399 1457 1469
randenburg 10 / 11 1284 1457 1525

 

Record #507 prev record   Date      top of page
1465-10-09
Location Type of Document
OAR12, 085v-a Vonnis
Text
[049] Ic Symon Vrederick, drossaet slants van Arkel ende baeliu slants van Voorn tot deser tijt, doe condt allen luyden also ic inder jare alsmen screef ses ende viertich lest leden bijder hooch hyemraden van Rijnlant gecoren bin geweest oock mede hyemraet te wesen ende want ic overmits andere diensten die ic van mijns genadigen heren wegen van Chairloes te regieren hebbe ende oock mede van anderen noch ooc hude sdages niet toe geseten en bin, soe bekenne ic in die rechte wairheit dat ic die voirsc. hieymraetscip om minen eedt mede te quiten met regieren en mach als een goet man van sijns eeds wegen sculdich is te doen hebbe, dair om mit voirdachten sinne dat voirsc. hyemraetscip gelijc als ic dair in gecoren bin geresigneert hebbe ende resignere mit desen minen brieve in handen voirden gemene hooch hyemrade om bij hen luyden na horen privilegien ende rechten in mijn stede enen anderen notabelen man tot enen hyemraet te kiesen sulck als hen nut ende oirbairlic sal duncken, ende want my Symon voirsc. mit volcomen meninge dit aldus geliest, soe hebbe ic des toirconde desen brief open gescriven mit mijns selfs hant ende minen zegel hier an gehangen, gedaen negen dage in octobri int jair ons heren duysent vierhondert vijf ende tsestich.
English Summary
Simon Vrederick van Zwieten, droosaart of the land of Arkel and bailiuw of the land of Voorne, a member of the hoogheemraadschap since 1446, resigns, citing duties he owes the lord of Charlerois (i.e., Charles the Bold or Karel de Stoute).
Keywords
zwieten, symon vrederic van; drossaert; arkel; baljuw; voorne, land van; heemraden; resignation
Notes
See OAR609, of which this is a copy.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
baljuw 9 / 9 1361 1460  
heemraden 12 / 13 1255 1453 1506
resignation 2 / 2 1448 1448  
zwieten, symon vrederic van 7 / 7 1438 1460  

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl