Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1483
OAR records in next Year

 

 

Record #491     Date   next record  top of page
1483-03-04
Location Type of Document
OAR12, 056v-a Consent
Text
[165] Item so is geconsenteert bijden dijckgrave ende den hogen heemraet anno lxxxiii op sinte Pieters scouwe Willem Heynricx z., Pieter Dircx z., Wouter Jans z., Claes Jans z., dat zij malen sullen mit die nyewen water molen int ambocht van Hasertswoude tot des heemraets weder seggen toe.
English Summary
Permission for Willem Hendricxzoon, Pieter Dircxzoon, Wouter Janszoon, and Claes Janszoon to pump water with a new mill at Hazerswoude as long as no one is harmed by it.
Keywords
willem heynricxzoon; pieter dircxzoon; wouter janszoon; claes janszoon; pumping; nuwen water molen; molen, nuwenwater; hazerswoude
Notes
See OAR15, 84r-c.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
claes janszoon 2 / 2 1431 1431  
hazerswoude 45 / 46 1330 1473 1529
pieter dircxzoon 2 / 2 1469 1469  
pumping 8 / 10 1447 1474 1483

 

Record #392 prev record   Date   next record  top of page
1483-07-15
Location Type of Document
OAR12, 034v-a-035r Keur
Text
[208] Int jair ons heren duysant vier hondert ende drie en tachtich op sinte Jans scouwe so cuerden die dijckgrave ende den hogen heemraet van Rijnlant een wateringhe binnen Warmondt, te weten die grote sloot die welcke strect wt die diepe Lede tot inden Zijl toe, ende dese wateringe sel wesen wijt twalof roede voeten drivens waters, te weten van die diepe Lede off tot des abts van Egmonts lants toe leggende op die grote sloot voirsc. twelcke nu ter tijt bruyct Dirck Jans Miewens z. Ende van dat begin sel des abts lant voirsc. tot die Zijl toe sel die wateringe voirsc. wesen wijt tien roeden voeten drivens waters. Ende dese voirsc. wateringe sel alle jairs maken dat lant, te weten twie die naeste campen gelegen an beyde den zijden vander wateringe voirsc. streckende vanden diepen Lede tot inden Zijl toe, behoudelic dat op die diepe Lede noch op die Zijl niet meer maken en sel an die wateringe voirsc. dan een die naeste campen op elcke zijde vanden wateringe. Ende dese wateringe voirsc. sel alle jairs scouwen die scout van Warmondt mit sijn croes hyemrade des manendachs na sinte Jans dach nativitas, ende wie sijn werck dan niet gemaect en hadde, die sel verboeren tegens den scout voirsc. twie scellingen, ende tegens elken hyemrade enen scelling. Ende wairt saeck dat yement anderwerve bescout worde, die soude verboren na des hoghe hyemraets koer. Ende voirt so hebben die dijckgrave ende den hogen hyemrade van Rijnlant geconsenteert dat alle die ghene die dagelicx mit hair scepen ende heyt doir dese voirsc. wateringe varen willen ende dair gheen banwerc in en hebben dat sy nieder tot dese voirsc. wateringe sellen maecen gelden ende geven also veel als den scout van Warmondt mit sijn croes hyemrade dat goet duncken sal tot redelicheyt. [35r] Ende wairt dat dair yement onwillich in wair te doen so voirsc. is, so soude een ygelijc die bancwerck inder voirsc. wateringe hadde den onwilligen dat mogen verbieden dair doir te varen. Ende wairt saeck dat yement boven dat verbot dede, die soude verboeren tegen den scout van Wairmondt twie scellingen ende tegens elken hyemrade een scellinc. Ende mede wairt saeck dattet yemant anderwarve verboden worde ende noch niet en liet, die soude verboeren tegen de dijckgrave ende hogen hyemrade van Rijnlant een derdendeel van tien pont.
English Summary
Authorize a canal in Warmond from the deep Lede to the Zijl, 12 feet wide at water's edge, with additional specifications concerning its use and prescribed maintenance work.
Keywords
canals; warmond; diepe lede; grotesloot; zijl; specifications; construction; egmond, abbot of; dirc jan miewenszoon; banwerk; schouten; schouwen; kroosheemraden; ships; boats; dirc jan miewenszoon
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
banwerk 25 / 25 1385 1479  
boats 11 / 13 1253 1463 1483
canals 67 / 67 1356 1469  
construction 73 / 73 1361 1480  
dirc jan miewenszoon 1 / 2     1483
dirc jan miewenszoon 2 / 2   1483  
kroosheemraden 81 / 84 1284 1482 1523
schouten 86 / 88 1284 1474 1495
schouwen 99 / 101 1284 1482 1483
ships 13 / 15 1253 1463 1483
specifications 47 / 48 1330 1480 1527
warmond 6 / 8 1443 1469 1483
zijl 3 / 3 1446 1469  

 

Record #393 prev record   Date   next record  top of page
1483-07-15
Location Type of Document
OAR12, 035r-a-035v Keur
Text
[209] Int jair ons heren m cccc ende lxxxiii op sinte Jans scou so kuerden die dijckgrave ende den hogen hyemraet van Rijnlant voirt an te maken die Lede ende die Poel after Warmondt beghinnende van dat Verken scot tot dat Moniken werck van Warmondt elke hofstede van Warmondt sijn andeel also als dat ghehoefslaecht is bij die vier die die hyemraden voirsc. dair toe geordineert hebben ende elc mit sijn lot dair in valt, ende dit voirsc. water sullen die hoghe hyemraden van Rijnlant voirsc. alle jairs scouwen des dincxdaechs na sinte Maertijns dach translationis, ende die sijn werck dan niet gemaect en hadde tot des hyemraets voirsc. prijs die sel verboeren tien scellingen. Ende voirt wairt dat saeck dat hij anderwarve bescout worde, so soude hij verboeren een derdendeel ban tien pondt, ende mede also dicke als hij dair na bescout worde to elke reyse een derdendeel van tien pondt, ende voirt mede so sel elcx van sijn werck die sliver bladen ende ander overmit op halen mit scepen of anders ende brenghent op die wallen ende en sellens niet laten drieven op een [35v] anders water. Ende wairt saeck dat sy dat vulnisse op een anders water lieten driven, so souden sy verboeren die boeten inder formen ende manieren voirsc. ende souden dair boven die bladen ende ander vulnisse wt des anders water moeten halen ende breghent op die wallen op die boeten voirsc. Ende dit voirsc. water sellen sij scoen maken te minsten anderhalve roede wijt ende oic sellen die moniken ende die susteren van Warmondt ende mede alle die ander die leggen tusschen dat Monicken wech ende die brugge opte Florijs van Alcemaden huys tot Oestgheest hoir werck mede maken op die boeten inder formen ende manieren voirscreven.
English Summary
Order the maintenance by Warmond of the Lede and Poel behind Warmond.
Keywords
lede; poel; warmond; verken scot; warmond, hofstede van; moniken werk; schouwen; ships; boats; cleaning; pollution; warmond, susteren van; moniken wech; oegstgeest; alcmade, florijs van; bridges
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alcmade, florijs van 3 / 3 1452 1453  
boats 12 / 13 1253 1483 1484
bridges 53 / 54 1284 1479 1525
cleaning 10 / 10 1437 1464  
oegstgeest 17 / 17 1425 1472  
poel 2 / 2 1450 1450  
pollution 5 / 5 1435 1453  
schouwen 100 / 101 1284 1483 1564
ships 14 / 15 1253 1483 1484
warmond 7 / 8 1443 1483 1495

 

Record #492 prev record   Date      top of page
1483-07-15
Location Type of Document
OAR12, 056v-b Consent
Text
[166] Item op sinte Jans scouwe anno lxxxiii so worde consenteert bijden hogen heemraet van Rijnlant dat onder die heerlicheit van heer Heynric van Naeldwijck inden ambocht van Waensveen mogen malen hair water mit den Woude die te voeren mit paerden plegen hair water te malen ende dat sal duyren tot onse weder seggen.
English Summary
Permission for Heinric van Naeldwijc to replace the horse mills with windmills to pump water from his lordship in Waddinxveen.
Keywords
naeldwijk, heynric van; waddinxveen; pumping; mills, horse mills; den woude
Notes
See OAR16, 1v-a. Published in van der Gouw, p. 273, but wrongly dated to 1 July.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
pumping 9 / 10 1447 1483 1528
waddinxveen 24 / 27 1356 1473 1523

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl