Vestmeestersrekeningen
Leiden 1460
11 nov 1459 - 11 nov 1460
[SA I, inv.nr. 524]
Transcriptie
Jan Dröge
 
 
 


 

    153    

153

Dit is dat Willem Heerman ende Jan van Zonnevelt als vestmeesters ontfangen ende uutgegeven hebben van der stede wegen van Leyden. Beghinnende t' Sinte Martijnsdage in den winter anno 1400 negen ende vijftich, duerende tot Sinte Martijnsdage toe anno 1400 ende 'tsestich; dat's een termijn van enen heelen jaer, in welken zij rekenen 15 placken voir 't pont.

   

Eerst ontfanck

 

Van den poortmeesteren ontfaen, alse Florys van Zijl, Jan Heerman, Paedzs Pietersz ende Pieter van Zwieten, al 'tghene dat sij van poorters ontfangen hebben na uutwijsinge hoir rekenynge ende beloept

86 £ 13 sc 4 d

 

Van den poirtmeesteren voirscr. ontfaen al 'tgheen dat van correxiën gecomen is an gelde boven dat van die schout Jan van Zwieten dairof gehadt heeft, na uutwijsinge hoir rekenynge ende beloept

212 £ 5 sc 4 d

 

Van den poortmeesteren voirscr. noch ontfaen alle 'tghene dat die vestmeesteren voirscr. hemluden ter rekenynge gebrocht hebben van alrehande cleyne perchelen, na uutwijsinge hoir rekenynghe ende beloept

8 £ 12 sc 8 d

 

Summa 307 £ 11 sc 4 d  

 

153v

153v

Van den poortmeesters voirscr. noch ontfaen an gelde, na uutwijsinge hoir rekenynghe ende beloept in als

1.461 £ 4 sc 2 d

 

Summa 1.461 £ 4 sc 2 d  

 
 

Summa summarum van al den ontfange van dese rekeninge dat totter tymmeringhe ontfaen is beloept tesamen

1.768 £ 15 sc 6 d  

 

    159    

159

Dit hebben die vestmeesters weder uutgegeven, 15 placken voir 't pont gerekent

Item hebben die vestmeesters voirscr. bij consent van den Gerecht ende vroesscip die cappe van der stede huus toern beneden doen versien ende vastmaken mit houten balcken ende ijseren banden ende al heel met nyeuwen Maerten Vosleyen wel verdecken, ende oic doen stofferen mit loden draken, bloemen ende loveren, die al schoen vergult zijn, dair veel costeliken stoffen ende aerbeytsloen aen gegaen is. Oick hebben zij totter nyeuwe crane veel tymmerhouts ende wilgen gecoft ende die verheyt in 't fondament van den crane. Ende tot den dammen veel houts behoeft ende veel arbeytsloen betaelt van tynden, dammen te slaen, heyen ende anders an den voirscr. crane. Ende noch hebben zij een lanck eynde vestmuyrs gemaect ende voirt gefondeert tegen die Marendijc tusschen die Maeren- ende Reynsburgerpoort; dair veel stiens, calcx, zants ende aerbeytsloens toe gegaen is, mits dat men tot sommiger stede die oude vestmueren ende anders reformeert ende geschoeyt heeft. Om al welke saken voirscr. voirt an den dinghe van der stede wegen te doen versien ende vermaken dat van noode was. Zo hebben zij uutgegeven ende betaelt van stien, calc, zant, hout, ijserwerc, loot, leyen, nagel ende alrehande aerbeytsloen dat men in 't voirscr. stede werck behoeft mach hebben, gelijcken als hierna bescreven volcht
 

159v

159v

Eerst uutgegeven van hout dat verbesicht is overal in 't voirscr. werc van der stede, gelijc als hierna bescreven staet

 

Item gecoft tegen Jan Mouwerijnsz 100 dubbelde sperren om mede te steygeren an der stedehuustoern, coste t'samen

6 £

 

Item tegen denselve gecoft 15 kercsperren om an den voirscr. Toern te verbesigen, 't stuc om 3 groot, facit

30 sc

 

Item gecoft tegen Geryt Heynricxz 36 dubbelde middelhouten om an den toern te besigen, coste 't stuc 4½ groot, facit

5 £ 8 sc

 

Item gecoft tegen Geryt Heynricxz 36 dubbelde delen om te verbesigen an den voirscr. toern ende steygeringe, coste 't stuc 7 groot, facit

8 £ 8 sc

 

Item gecoft tegen Wouter leydecker 25 delen die men besichde an den voirscr. toern, coste 't stuc 6 groot, facit

5 £

 

Item gecoft tegens Jan Heynricxz 3 balcken om te verbesigen onder den makelaer van den stedehuustoern, om die cappe beneden mede te vestigen, coste 't stuc 3 Rijns gulden, facit

12 £

 

Item gecoft tegen Bouwen Willemsz oic 3 balke die oic gebesicht zijn in die cappe van den voirscr. stedehuustoern, dair die waeckers t'snachts leggen te waecken, costen t'samen 10 Rijns gulden, facit

13 £ 6 sc 8 d  

 

Summa 51 £ 12 sc 8 d  

 

 

    160    

160

Item gecoft tot Hairlem twie carbeelen om te besigen an den crane, coste 't stuc 16 placken, facit

42 sc 8 d

 

Item van die voirscr. carbeelen van Hairlem tot Leyden te brengen 12 groot betailt, facit

8 sc

 

Item betaelt Voppe Jansz van canthout dat hij der stede besorcht heeft tot den crane, in als 53 Rijns gulden 't stuc 40 groot, facit

70 £ 13 sc 4 d

 

Item betailt Jacob Tielmansz tot Dordrecht noch van kanthout totter stede crane 42 Rijns gulden 't stuc 40 groot, facit

56 £

 

Denselven gegeven van 20 boecken balcken om te besigen totter voirscr. craen, coste 't stuc 30 groot, facit

20 £

 

Item gegeven Jan Heynricxz van 3 balcken die oic gebesicht zijn an den nyeuwe crane, van 't stuc 3 Rijns gulden 1 quartier myn, facit

11 £

 

Item gegeven Pieter Claisz die scipper van een hondert wagenschots om an die stedehuustoern te verwercken ende anders, t'samen 14 Rijns gulden 't stuc 40 groot, ende van voeren 40 placken, facit t'samen

19 £ 1 sc 4 d

 

Item gegeven van 't voirscr. hout van Dordrecht te brengen mids dat dieghene hadden die 't hout leverden ende sceepten t'samen 1½ Rijns gulden 't stuc 40 groot, facit

14 £

 

Summa 193 £ 5 sc 4 d  

 

160v

 160v

Item gecoft tegen Bouwen Willemsz 19 stucken canthouts, 't stuc om 1½ plack ende 150 sperren, 'thondert om 3½ Rijns gulden, om al te besigen an den voirscr. crane, facit t'samen

20 £ 6 sc

 

Item gecoft tegen Dirc Gerytsz van Alphen 325 wilghen om te verheyen om 't fondement van den crane, coste 't stuc 2 placken, facit

43 £ 6 sc 8 d

 

Item gecoft tegen Geryt Pieter Golenz 25 bouten om te verbesigen an den dammen die om 't hoeft van den crane in den Rijn geslagen worden, 't stuc om 3 groot, facit

2 £ 10 sc

 

Item gecoft tegen Geryt voirscr. 20 middelhouten om te besigen an die dammen voirscr., 't stuc om 3½ groot, facit

46 sc 8 d

 

Item gecoft tegen Clais die schrienmaker 200 sperren die gebesicht zijn an die voirscr. dammen, coste 't hondert 4 Rijns gulden myn 1 quartier, facit

10 £

 

Item gecoft tegen Wilsen 200 sperren daer men oic mede dammede als voirscr. is, 't hondert om 6 £, facit

12 £

 

Item gecoft een planck die verbesicht is an die vest after die Broertgensgraft om 7 placken, facit

9 sc 4 d

 

Summa 90 £ 18 sc 8 d  

 

 

    161    

 161

Item gecoft tegen Geryt Pieter Goelenz 8 knaerhouten, coste 't stuck 8 placken, dair die tafel ende seedze optie oude voirsale of gemaect is

4 £ 5 sc 4 d

 

Iem gecoft tegen Heertgen Oemenz 50 wageschots om overal in der stede werck te besigen ende te verwercken, coste 6 Rijns gulden, facit

8 £

 

Item gegeven van 40 sperren te doen saghen, van 't stuc 3 doyts, facit

20 sc

 

Summa 13 £ 5 sc 4 d  

 

161v

161v

 

Uutgegeven van bacstien die verwrocht is an die vestmuyr tegen den Marendijc ende anderssins daers te doen was als hierna bescreven staet

 

Item gecoft tegen Jan Wermboutsz 11.000 stiens, coste mit die vracht elc duysent 11 placken, die verworcht is opter stedetoern daer die waeckers leggen, facit

8 £ 1 sc 4 d

 

Item gecoft tegen Airnt Airntsz van Alphen 20.000 stiens die verwrocht is an die veste van der stede om te schoeyen ende anders, coste elc duysent 9½ placken, facit

12 £ 13 sc 4 d

 

Item gecoft tegen Geryt Heerman 100 ende 20.000 stiens die verwrocht is an die nyeuwe vestmuyr ten die Marendijck .., coste elc duysent 10 placken, facit

80 £

 

Item gecoft tegen Jacob van Zonnevelt 100.000 stiens die verwrocht is an den nyeuwe vestmuyr voirscr., coste duysent 10 placken, facit

66 £ 13 sc 4 d

 

Item gecoft tegen Symon Jansz Jan Wouterszz, als erfname van Jan Woutersz voerseit 100.000 stiens om te verwercken an den voirscr. Nyeuwe vestmuyr, coste elc duysent 10 placken, facit

66 £ 13 sc 4 d

 

Summa 234 £ 1 sc 4 d  

 

 

    162    

162

Item gecoft tegen Jan van Zonnevelt ende Florys Pietersz 43.000 stiens om te verwercken an die nyeuwe vestmuyr voirscr., coste elc duysent mitter vracht 11 placke, facit

31 £ 10 sc 8 d

 

Item gecoft tegen Aernt Aerntsz van Alphen 5.000 dropstiens die verwrocht zijn in 't schoeyen an den toernen die in 't water staen ende anderssins mede te straten, coste elc duysent 11 placken, facit

3 £ 13 sc 4 d

 

Item gecoft tegen Aernt voirscr. noch 25.000 stiens om te vermetselen an 't hoeft van der crane, coste duysent 9½ placken, facit

15 £ 16 sc 8 d

 

Summa 51 £ 8 d  

 

162v

 162v

 

Uutgegeven van calc die verwrocht is overal in der voirscr. stede werck uutgeseyt dattet noch leyt op die turfmarct daer men die craen maken sel

 

Eerst gecoft tegen Jacob van Zonnevelt vijftich hoet calcx, coste 't hoet 12 placken, facit

40 £

 

Item gecoft tegen Claes Claesz van Noortich 57 hoet calcx, coste 't hoet 12 placken, facit

45 £ 12 sc

 

Summa 85 £ 12 sc  

 

 

    163    

163

 

Uutgegeven van stien ende calck te doen voeren ende vletten ende van calc te doen beslaen

 

Item bij Heynric die stienvoerre gevoert 300.000 ende 45.000 stiens van der stienplaetsen tot daer men der stede werck wrochte an die veste ende anders, hem van elc duysent gegeven 2 groot, facit

23 £

 

Item denselven betaelt van 100 ende 7 hoet calcx te halen van Jacob van Zonnevelts' ende Claes Claeszs' calchovens, van elc hoet 2 groot, facit

7 £ 2 sc 8 d

 

Item denselven gegeven van dat hij een deel stien ende calcx weder vervoerde van die veste daer men die nyeuwe vestmuyr maecte ende brochte anderssins an die veste daer men die oude vestmuyr verschoeyde ende vermaecte. Ende oic van een deel calcx ende stiens te halen van die voirscr. nuwer veste ende brochtse daer men die craen setten sel, coste t'samen

6 £ 17 sc 4 d

 

Item gegeven van 107 hoet calcx te beslaen bij Dirc Willemsz, die van nyeuwes gecoft is ende van 11 hoet calcx weder van nyeus te beslaen, van elc hoet te beslaen 1 groot, facit

3 £ 18 sc 8 d

 

Summa 40 £ 18 sc 8 d  

 

163v

163v

 

Om zant uutgegeven

 

Item gegeven Bouwen Symonsz van 100 ende 6 schepe zants om te verwercken an die stedeveste, elc schip 3 groot, facit

10 £ 12 sc

 

Item gegeven Pieter Backer van 75 scepen zants, elc schip 3 groot, facit

7 £ 10 sc

 

Summa 18 £ 2 sc  

 

 

    164    

164

 

Uutgegven van ijser ende spijckeren als hiernae volcht

 

Item gecoft tegen Wouter Sproncxz 8.000 middelnagelen, 8.000 laschijseren ende 8.000 schosspijckeren, te weten elc hondert middelnagels om 3 sc payments, elc hondert laschijseren om 1 sc 6 d payments ende 't hondert van den schosspijckeren om 9 d payments, om overal in der stede werc te verbesigen, facit t'samen

21 £

 

Item gelevert bij Jan Ghijsbrecht Nachtegaelsz 467 lb nyeu gewrocht ijserwercx dat gebesicht is ander stede toern an die spille van den weerhaen, an banden totten clocktgens ende anders, coste elc hondert pont 56 stuvers, facit t'samen

17 £ 8 sc 9 d

 

Item bij denzelven noch gelevert 450 middelnagelen totten wercke van den voirscr. toern, 't hondert van 6 groot, die hem betaelt zijn, facit

18 sc

 

Item noch bij denselven gelevert an den voirscr. toern 4.450 decspijckeren, 't hondert 3 groot, facit

4 £ 9 sc

 

Item noch 2.400 lootnagelen, 't hondert 1½ groot, verbesicht an den toern voirscr., facit

24 sc

 

Item noch gelevert 224 lb wegens an nyeu gewrocht ijserwerc dat verbesicht is an die bery die leyt in 't fondament van den nyeuwe crane ende oic an den dammen aldaer, coste 't hondert 56 stuvers, facit

8 £ 7 sc 3 d

 

Summa 53 £ 7sc  

 

164v

164v

 

Noch uutgegeven van ijserwerck alse slootwerc ende diergelijcke

 

Eerst gemaect een hangende slot opter stedehuustoern an den looden solre om 6 groot, facit

4 sc

 

Item an die lade dair dat uuyrwerc mede besloten is, gemaict een slot met 2 hangelessen om 8 stuvers

10 sc 8 d

 

Item gemaict een slot an die doer daer 't uyrwerc staet om 8 stuvers

10 sc 8 d

 

Item gemaect dat ijserwerc an 't rechtveynster optie nyeuwe voersale om 9 stuvers, facit

12 sc

 

Item een slotel an die afterpoort van der stede huus gemaect om 6 groot, facit

4 sc

 

Item dat slot an die afterpoort gemaict om 3 stuvers, facit

4 sc

 

Item een slotel an die nyeuwe halle gemaict om 6 groot, facit

4 sc

 

Item an die kist optie paerts verdient

2 sc

 

Item dat slot vermaect an die nyeuwe toern bij die Bostelbrugge om 3 groot, facit

2 sc 8 d

 

Item die rynck van den Blaeuwe Stien gevijlt om 3 groot, facit

2 sc

 

Item 2 haecken gemaect om 2 groot, facit

1 sc 4 d

 

Summa 57 sc 4 d  

 

 

    165    

165

 

Noch van slootwerck ende diesgelijcke

 

Item gegeven van die oude crone schoen te maken ende weder te vertynnen 28 placken, facit

37 sc 4 d

 

Item gegeven van dat ijserwerck tot een seedze opter stede huus 12 stuvers, facit

16 sc

 

Item van een nyeu slot te maken an Sinte Jorystoern mit 3 slotelen, gegeven t'samen

20 sc

 

Item van dat oude slot van den voirscr. toern of te slaen ende weder te verstellen ende ancren an den toern te slaen, gegeven t'samen

2 sc 8 d

 

Item dat slot in die tymmerloedze vermaect om 3 groot, facit

2 sc

 

Item van die boeyen te maken daer men die luden mede set opten Blaeuwe Stien , mids die veter die dair an is 24 placken, facit

32 sc

 

Item dat slot an die vierscaer vermaect om 3 groot, facit

2 sc

 

Summa 5 £ 12 sc  

 

165v

165v

 

Uutgegeven van loet, van leyen, van leynagelen ende van leydecken optie cappe van der stedehuustoern ende anders als hierna bescreven staet

 

Item gecoft tegen Dirc Suys 500 ende 80 lb rolloots om die bloeme, lover ende draken of te maken opte cappe van der voirscr. stedehuustoern, coste 't hondert 7 sc groot Vlaems, facit

16 £ 4 sc 8 d

 

Van denselve noch gecoft 600 ende 25 pont rolloots totten voirscr. wercke, 't hondert 7 sc groot, facit

17 £ 10 sc

 

Item gegeven Jan Woutersz van 43½ lb soudeers om die bloemen ende draken mede te souderen, coste elc pont 1 braspennync, facit

5 £ 5 sc 3 d

 

Item gegeven Jan voirscr. van 176 pondt rolloots totten bloemen voirscr., coste 't hondert 7 sc 4 d groten, facit

5 £ 3 sc 3 d

 

Item gegeven Jan Woutersz van 130 pont loots, coste 't hondert 7 sc groot, facit

3 £ 12 sc 11 d

 

Item gecoft tegen Kerstijn Dirc Reynerszoens' weduwy 322 lb loots, 't hondert 7 sc groot, om te verwercken an 't voirscr. werck van den toern, facit

9 £ 4 d

 

Item noch gecoft tegen Kerstijn voirscr. 10 pont coperdraets om die bloemen boven an den toern mede te vestigen, coste 't pont 8 groot, facit

2 £ 13 sc 4 d

 

Summa 59 £ 10 sc 4 d  

 

 

    166    

166

Item noch tegen Jan Woutersz gecoft 300 pont rolloots om bloemen, goten ende anders of te maken an den voirscr. toern, coste elc hondert pont 7 sc 4 d groot, facit

8 £ 16 sc

 

Item gecoft tegen Geryt die Cuper 666 pont zuech loots dat gebesicht is tot dat gewicht van den uuyrwercke, coste 't hondert 4 placken, facit

17 £ 15 sc 1 d

 

Item gegeven Huge Brederode van 3 rollen loots van Delff tot Leyden te brengen op een wagen 4 placken, facit

5 sc 4 d

 

Item gecoft tegen Wouter leydecker 61½ pont soudeers om te verbesigen an 't werc van den toern, coste 't lb 1 braspennync, facit

5 £ 2 sc 6 d

 

Item tegen Wouter voirscr. gecoft 2.200 ende 16 £ loots om te besigen an den toern ende an 't uuyrwerck voirscr., coste 't hondert 3 £ payments, facit

66 £ 9 sc 2 d

 

Summa 98 £ 8 sc 1 d  

 

166v

166v

 

Van leyen, nagelen ende leydeckersdachuren

 

Item gecoft tegen Wouter leydecker 15.000 leynagelen om te verbesigen an die cappe van der stedehuustoern, coste duysent 10 groot, facit

5 £

 

Item tegen Wouter voirscr. noch gecoft 3.000 ende 100 Marte Vosleyen, elc duysent 16 sc groot, om te verdecken opter vooirscr. toern, facit

19 £ 16 sc 9 d

 

Item tegen Wouter voirscr. gecoft 800 groen leyen om mede te stoppen, coste 't hondert 8 placken, facit

4 £ 5sc 4 d

 

Item gegeven Wouter die leydecker van dat hij der stede gewrocht heeft in de somer mit hem 3en, 29 dage lanck, elcx 'sdages 10 placken voir hem drien, facit

19 £ 6 sc 8 d

 

Item Wouter noch gewrocht mit hem derden in der stede werck in den herfst 21 dage lanc, elke dages hem t'samen gegeven 9 placken, facit

12 £ 12 sc

 

Summa 61 £ 9 d  

 

 

    167    

167

 

Uutgegeven van tymmerluyde dachuren die gewrocht hebben opten stedehuystoern, gelijcken als hierna bescreven staet

 

Item in die eerste weecke gewrocht bij Dirc Jan die tymmermans' knecht, 6 dage opten voirscr. toern, 'sdaechs om 9 groot, facit

36 sc

 

Item gewrocht bij Ghijstgen, Engebrecht die tymmermans' knecht an den voirscr. toern oic 6 daghe, 'sdaechs om 9 groot, facit

36 sc

 

Item bij Jan Screvel gewrocht 6 dage, 'sdaechs om 6 groot, facit

24 sc

   

Tymmerluyde die in die 2 e weecke an den voirscr. Toern gewrocht hebben

 

Item Jan Heynricxz gewrocht 1½ dach, 'sdaechs om 10 groot, facit

10 sc

 

Item Dirc, Jan Heynricxzs' knecht, 1½ dach, 'sdaechs om 9 groot, facit

9 sc

 

Item Engebrecht, 1½ dach, 'sdaechs om 10 groot, facit

10 sc

 

Item Ghijstgen, Engebrechts' knecht, 1½ dach, 'sdaechs om 9 groot, facit

9 sc

 

Item Jan Screvel, 3 daghe, 'sdaechs om 6 groot, facit

12 sc

   

In die weecke voer Pincxster

 

Item getymmert bij Dirc, Jan Heynricxzs' knecht an den voirscr. toern, 6 dage lanc, 'sdaechs om 9 groot, facit

36 sc

 

Item bij Jan Screvel, 6dage, 'sdaechs om 6 groot, facit

24 sc

 

Summa 10 £ 6 sc  

 

167v

167v

 

In die 2e weecke na Pincxster

 

Item Jan Heynricxz, 1½ dach gewrocht, 'sdaechs om 10 groot, facit

10 sc

 

Item Dirc, Jan Heynricxzs' knecht, 1½ dach, 'sdaechs om 9 groot, facit

9 sc

 

Item Heynric Jansz, 1½ dach gewrocht, 'sdaechs om 5 groot, facit

5 sc

 

Item Engebrecht, 1½ dach gewrocht, 'sdaechs om 10 groot, facit

10 sc

 

Item Ghijstgen, Engebrechts' knecht, gewrocht 1½ dach, 'sdaechs om 9 groot, facit

9 sc

 

Item Jan Screvel, 1½ dach gewrocht, 'sdaechs om 6 groot, facit

6 sc

   

In die derde weecke na Pincxster

 

Jan Heynricxz, gewrocht 5 dage, 'sdaechs om 10 groot, facit

23 sc 4 d

 

Dirc, Jans' knecht, 5 dage, 'sdaechs om 9 groot, facit

30 sc

 

Engebrecht, 5 dage, 'sdaechs om 10 groot, facit

23 sc 4 d

 

Ghijstgen, Engebrechts' knecht, 5 dage, 'sdaechs om 9 groot, facit

30 sc

 

Jan Screvel, 5 dage, 'sdaechs om 6 groot, facit

20 sc

   

In die 4e weecke na Pincxster

 

Engebrecht, getymmert 6 dagen, 'sdaechs om 10 groot, facit

40 sc

 

Ghijstgen, Engebrechts' knecht, 6 dage, 'sdaechs om 9 groot, facit

36 sc

 

Dirc, Jan Heynricxzs' knecht, 4 dage, 'sdaechs om 9 groot, facit

24 sc

 

Heynric Jansz, 4 dage, 'sdaechs om 5 groot, facit

13 sc 4 d

 

Jan Screvel, 6 dage, 'sdaechs om 6 groot, facit

24 sc

 

Item 2 houtsagers in dese weecke gesaecht 2 dage ende 1 quartier, 'sdaechs om 8 placken

24 sc

 

Summa 17 £ 17 sc  

 

 

    168    

168

 

In die 5te weecke na Pincxster

 

Jan Heynricxz, 4 dage, 'sdaechs om 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Item Engebrecht, gewrocht 4 dage, 'sdaechs om 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Ghijstgen, Engebrechts' knecht, 4 dage, 'sdaechs om 9 groot, facit

24 sc

 

Dirc, Jan Heynricxzs' knecht, 4 dage, 'sdaechs om 9 groot, facit

24 sc

   

In die zeste weecke na Pincxster

 

Item bij Engebrecht, gewrocht 2 dage, 'sdaechs om 10 groot, facit

13 sc 4 d

 

Ghijstgen, zijn knecht, 4 dage, 'sdaechs om 9 groot, facit

24 sc

   

Item in die 7de weecke na Pincxster

 

Engebrecht, gewrocht 6 dage, 'sdaechs om 10 groot, facit

40 sc

 

Ghijstgen, zijn knecht, 4 dage, 'sdaechs om 9 groot, facit

36 sc

   

In die 8te weecke na Pincxster

 

Ghijstgen, Engebrechts' knecht, gewrocht 3 dage, 'sdaechs om 9 groot, facit

18 sc

 

Item in dese wercke gegeven van 20 sneden wagenschots te doen snijden, van elker snede 3 doyts, facit

10 sc

   

In die 9e weecke

 

Engebrecht, gewrocht 3 dage, 'sdaechs om 10 groot, facit

20 sc

 

Ghijstgen, zijn knecht, vijf dage, 'sdaechs om 9 groot, facit

30 sc

 

Item gegeven van sagen 5 groot, facit

3 sc 4 d

 

Summa 14 £ 16 sc  

 

168v

168v

 

In die tyende weecke

 

Engebrecht getymmert 4 dage, 'sdaechs om 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Ghijstgen, Engebrechts' knecht, 4 dage, 'sdaechs om 9 groot, facit

24 sc

   

In die 11te weecke

 

Item bij Engebrecht, gewrocht 5 dage, 'sdaechs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Item Ghijstgen, zijn knecht, 5 dage, 'sdaechs om 9 groot, facit

30 sc

 

Item 2 houtsagers gesaecht 3 dage lanc, hem 'sdaechs gegeven 8 placken, facit

32 sc

   

In die 12e weecke

 

Item Engebrecht gewrocht 5½ dach, 'sdaechs om 10 groot, facit

36 sc 8 d

 

Ghijstgen, zijn knecht, 5½ dach, 'sdaechs om 9 groot, facit

33 sc

   

In die 13de weecke

 

Bij Engebrecht voirscr., 5 dage 'sdaechs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Bij Ghijstgen, zijn knecht, 5 dage, 'sdaechs om 9 groot, facit

30 sc

 

Claes die Lapper ende Aernt Kenijn, gewrocht elcx 2 dagen, om die Maerentoern schoen te maken ende die oude leyden van der stedehuustoern daer te brengen, hem dairof gegeven

13 sc 4 d

 

Summa 14 £ 12 sc 4 d  

 

 

    169    

169

 

Metselers ende operluyden die gewrocht hebben opter stedehuustoern

 

Item bij Claes Florysz, gewrocht an dien haert ende schoerstien opter stedetoern daer die waeckers huer vier maken 5 ½ dach, 'sdaechs om 10 groot, facit

36 sc 8 d

 

Item bij Aernt Konijn, 6 dage geopert, 'sdaechs om 6 groot, facit

24 sc

   

In die anderde weecke opteer toern gewrocht

 

Bij Claes Floryszoen die metselair, 4 dage, 'sdaechs om 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Aernt Kenijn, 4 dage geopert, 'sdaechs om 6 groot, facit

16 sc

 

Jan Screvel, 4 dage gewrocht, 'sdaechs om 6 groot, facit

16 sc

   

Metselairs, operluyde ende diergelijcke van metselen ende schoeyen an die vestmuyr ende bruggen opten Vliet ende daeromtrent

 

Item Claes Florysz, gemetselt ende geschoeyt 4 dage, 'sdaechs om 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Jan van der Geest, 3 dage, 'sdaechs om 10 groot, facit

20 sc

 

Heynric Claesz, 3 dage, 'sdaechs om 8 groot, facit

16 sc

 

Aernt Kenijn, 4 dage, 'sdaechs om 6 groot, facit

16 sc

 

Jan Screvel, 4 dage, 'sdaechs om 6 groot, facit

16 sc

   

In die 2de weecke an die veste gewrocht

 

Willem Nellenz, gemetselt ende geschoeyt 6 dage, 'sdaechs om 10 groot, facit

40 sc

 

Jan van der Geest, geschoeyt an die veste 6 dage, 'sdaechs om 10 groot, facit

40 sc

 

Summa 14 £ 14 sc  

 

169v

169v

Heynric Claesz, gemetselt 6 dage, 'sdaechs om 8 grote

32 sc

 

Aernt van Cleef, geopert 6 dage, 'sdaechs om 6 groot

24 sc

 

Jan Screvel, 6 dage, 'sdaechs om 6 groot

24 sc

   

In die 3e weecke

 

Jan van der Geest, 6 dage, 'sdaechs om 10 groot

40 sc

 

Heynric Claesz, 6 dage, 'sdaechs om 8 groot

32 sc

 

Aernt van Cleve, 6 dage, 'sdaechs om 6 groot

24 sc

 

Jan Screvel, 6 dage, 'sdaechs om 6 groot

24 sc

   

Item in die 4e weecke

 

Jan van der Geest, gemetselt 3 dage om an die vest te schoeyen, 'sdaechs om 10 groot, facit

20 sc

 

Heynric Claesz, 3 dage, 'sdaechs om 8 groot

16 sc

 

Aernt van Cleef, 3 dage, 'sdaechs om 6 groot

12 sc

 

Jan Screvel, 4 dage, 'sdaechs om 6 groot

16 sc

 

Item gegeven van 2 schouwen te huyr, die gebesicht wordden 14 dage lanc, doe men die vesten schoeyde, van elke schouwe 'sdaechs 1 groten, facit

18 sc 8 d

 

Summa 14 £ 2 sc 8 d  

 

 

    170    

170

 

Metselairs ende operluyde dachueren die gewrocht hebben an die nyeuwe vestmuyr ende an 't fondement van den vestmuyr after Onser Vrouwenkerc tusschen die Reynsburgerpoort ende die Maeren. Ende ghingen eerst te wercke des manendaghe na Sinte Jacopsdach.

   

Eerst metselairs

 

In die eerste weecke wrochte Clais Florysz die metselair 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Item Jan van der Geest, 2 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

13 sc 4 d

 

Item Geryt Hugenz, 3 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

20 sc

 

Item Heybric Claesz, 3 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

16 sc

   

Operluyde ende delvers

 

Item Mouwerijn van Tol, 4 dage, 'sdaichs om 6½ groot, facit

17 sc 4 d

 

Item Lou Claesz, 5 dage, 'sdaichs om 6½ groot, facit

21 sc 8 d

 

Item Claes die Lapper, 5 dage, 'sdaichs om 6½ groot, facit

21 sc 8 d

 

Item Jan Screvel, 5 dage, 'sdaichs om 6½ groot, facit

21 sc 8 d

 

Item Aernt van Cleve, 4 dage, 'sdaichs om 6½ groot, facit

17 sc 4 d

   

Metselairs in die anderde weecke

 

Item Claes Florysz, gemetselt 5½ dach, 'sdaichs om 10 groot, facit

36 sc 8 d

 

Item Jan van der Gheest, 1½ dach, 'sdaichs om 10 groot, facit

10 sc

 

Item Willem Nellenz, 5½ dach, 'sdaichs om 10 groot, facit

36 sc 8 d

 

Item Gheryt Hugenz, 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Item Jacob Ewoutsz, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Item Heynric Claisz, 5½ dach, 'sdaichs om 8 groot, facit

29 sc 4 d

 

Summa 17 £ 8 sc 4 d  

 

170v

170v

 

Operluyde in die anderde weecke

 

Item Jan Screvel, 5½ dach, 'sdaechs om 6½ groot, facit

23 sc 10 d

 

Item Mouwerijn van Tol, 6 dage, 'sdaichs om 6½ groot, facit

26 sc

 

Item Louwe Claesz, 6 dage, 'sdaichs om 6½ groot, facit

26 sc

 

Item Claes Lapper, 6 dage, 'sdaichs om 6½ groot, facit

26 sc

 

Item Aernt van Cleve, 5½ dach, 'sdaichs om 6½ groot, facit

23 sc 10 d

 

Item Jan die Rams' zwager, 5½ dach, 'sdaichs om 6½ groot, facit

23 sc 10 d

   

Metselairs die an die nuwe vestmuyr gewrocht hebben in die 3e weecke

 

Item Clais Florysz, 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Item Jan van der Geest, 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Item Willem Nellenz, 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Item Geryt Hugenz, 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Item Jacob Jansz, 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Item Mertijn stienhouwer, 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Item Pieter van Aken, 4 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Item Herman van Aken, 4 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

21 sc 4 d

 

Item Heynric Claesz, 5 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

26 sc 8 d

 

Item Jacob Ewoutsz, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

   

Operluyde in die 3e weecke

 

Item Mouwerijn van Tol, 5 dage, 'sdaichs om 6½ groot, facit

21 sc 8 d

 

Jan die Rams zwager, 5 dage, 'sdaichs om 6½ groot, facit

21 sc 8 d

 

Aernt van Cleef, 5 dage, 'sdaichs om 6½ groot, facit

21 sc 8 d

 

Aelbrecht die Vriese, 5 dage, 'sdaichs om 6½ groot, facit

21 sc 8 d

 

Jan Vaer, 5 dage, 'sdaichs om 6½ groot, facit

21 sc 8 d

 

Lou Claesz, 5 dage, 'sdaichs om 6½ groot, facit

21 sc 8 d

 

Claes die Lapper, 5 dage, 'sdaichs om 6½ groot, facit

21 sc 8 d

 

Jan Screvel, 5 dage, 'sdaichs om 6½ groot, facit

21 sc 8 d

 

Summa 30 £ 17 sc 6 d  

 

 

    171    

171

 

Metselairs in die vierde weecke

 

Item Claes Florysz, 3 dage, 'sdaechs om 10 groot, facit

20 sc

 

Item Jan van der Geest, 3 dage, 'sdaechs om 10 groot, facit

20 sc

 

Item Heynric Claesz, 3 dage, 'sdaechs om 8 groot, facit

16 sc

 

Item Jacob Ewoutsz, 3 dage, 'sdaechs om 6 groot, facit

12 sc

   

Operluyde in die 4de weecke

 

Item Aernt Kenijn, 3 dage, 'sdaechs om 6½ groot, facit

13 sc

 

Item Aerntgen van Cleeff, 3 dage, 'sdaechs om 6½ groot, facit

13 sc

 

Item Jan die Rams' zwager, 3 dage, 'sdaechs om 6½ groot, facit

13 sc

 

Item Louwe Claesz, 5 dage, 'sdaechs om 6½ groot, facit

21 sc 8 d

 

Item Clais Lapper, 5 dage, 'sdaechs om 6½ groot, facit

21 sc 8 d

 

Item Jan Screvel, 5 dage, 'sdaechs om 6½ groot, facit

21 sc 8 d

   

Metselairs in die vijfte weecke

 

Item Clais Florysz, 4 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Item Jan van der Geest, 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Item Heynric Claesz, 5 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

26 sc 8 d

 

Item Jacob Ewoutsz, 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

Item Geryt Hugenz, 4 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Jacob Jansz, 4 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

26 sc 8 d

   

Operluyde in die 5te weecke

 

Aernt Kenijn, 4 dage, 'sdaechs om 6½ groot, facit

17 sc 4 d

 

Aernt van Cleef, 5 dage, 'sdaechs om 6½ groot, facit

21 sc 8 d

 

Jan die Rams' zwager, 4 dage, 'sdaechs om 6½ groot, facit

17 sc 4 d

 

Mouwerijn van Tol, 4 dage, 'sdaechs om 6½ groot, facit

17 sc 4 d

 

Lou Claesz, 5 dage, 'sdaechs om 6½ groot, facit

21 sc 8 d

 

Claes Lapper, 5 dage, 'sdaechs om 6½ groot, facit

21 sc 8 d

 

Jan Screvel, 5 dage, 'sdaechs om 6½ groot, facit

21 sc 8 d

 

Summa 23 £ 6 sc 8 d  

 

171v

171v

 

Metselaers in die zeste weecke

 

Item Clais Florysz, 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Item Jan van der Geest, 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Item Gheryt Hugenz, 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Item Willem Nellenz, 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Item Jacob Jansz, 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Item Heynric Claesz, 5 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

26 sc 8 d

 

Item Jacob Ewoutsz, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

   

Operluyde in die zeste weecke

 

Aernt Kenijn, 5 dage, 'sdaechs om 6½ groot, facit

21 sc 8 d

 

Item Aernt van Cleef, 5 dage, 'sdaechs om 6½ groot, facit

21 sc 8 d

 

Item Jan die Rams' zwager, 5 dage, 'sdaechs om 6½ groot, facit

21 sc 8 d

 

Item Mouwerijn van Tol, 5 dage, 'sdaechs om 6½ groot, facit

21 sc 8 d

 

Item Louwe Claesz, 5 dage, 'sdaechs om 6½ groot, facit

21 sc 8 d

 

Item Claes Lapper, 5 dage, 'sdaechs om 6½ groot, facit

21 sc 8 d

 

Item Jan Screvel, 5 dage, 'sdaechs om 6½ groot, facit

21 sc 8 d

   

Noch metselairs ende operlude in die 7e weeck

 

Item Claes Florysz, 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Jan van der Geest, 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Gheryt Hugenz, 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Willem Nellenz, 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Jacob Jansz, 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Aernt Kenijn, 5½ dach, 'sdaechs om 6½ groot, facit

23 sc 10 d

 

Aernt van Cleef, 5½ dach, 'sdaechs om 6½ groot, facit

23 sc 10 d

 

Louwe Claesz, 5½ dach, 'sdaechs om 6½ groot, facit

23 sc 10 d

 

Claes die Lapper, 5½ dach, 'sdaechs om 6½ groot, facit

23 sc 10 d

 

Jan Screvel, 6 dage, 'sdaechs om 6½ groot, facit

26 sc

 

Summa 33 £ 9 sc 8 d  

 

   

    172    

172

 

Uutgegeven van tymmerlude dachueren an die nyeuwe crane om die dammen te slaen in den Rijn, om die berry te maken, om in te heyen ende sommich houtwerck te bereeden ende van anderen aerbeytsluden dachueren gelijkcken als hierna bescreven staet ende wort begonnen opten eersten dach van Septembris anno '60

   

Eerst tymmerlude dachueren

 

Item Jan Heynricxz, gewrocht 4 dage, 'sdaechs om 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Item Engebrecht, 6 dage, 'sdaechs om 10 groot, facit

40 sc

 

Item Ghijstgen, Engebrechts' knecht, 6 dage, 'sdaechs om 9 groot, facit

36 sc

 

Item Dirc, Jans' knecht, 4 dage, 'sdaechs om 9 groot, facit

24 sc

   

Delvers in 't voirscr. Werck

 

Item Jan Screvel, 6 dage, 'sdaechs om 6½ groot, facit

26 sc

 

Item Louwe Claesz, 6 dage, 'sdaechs om 6½ groot, facit

26 sc

 

Item Claes die Lapper, 6 dage, 'sdaechs om 6½ groot, facit

26 sc

 

Item Pieter Jansz, 4 dage, 'sdaechs om 6½ groot, facit

17 sc 4 d

 

Item Dirc Duycker, 4 dage, 'sdaechs om 6½ groot, facit

17 sc 4 d

   

Die tymmerluyde in der 2e weecke

 

Item Jan Heynricxz, 5 dage, 'sdaechs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Item Engebrecht, 5 dage, 'sdaechs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Item Ghijstgen, Engebrechts' knecht, 5 dage, 'sdaechs om 9 groot, facit

30 sc

 

Item Dirc, Jans' knecht, 5 dage, 'sdaechs om 9 groot, facit

30 sc

   

Die delvers in die ........

 

Item Jan Screvel, 5 dage, 'sdaechs om 6 groot, facit

20 sc

 

Item Louwe Claisz, 5 dage, 'sdaechs om 6 groot, facit

20 sc

 

Item Claes die Lapper, 5 dage, 'sdaechs om 6 groot, facit

20 sc

 

Summa 21 £ 6 sc  

 

172v

172v

Pieter Jansz, 5 dage, 'sdaechs om 6 groot, facit

20 sc

 

Jan die Rams' zwager, 5 dage, 'sdaechs om 6 groot, facit

20 sc

 

Aernt Kenijn, 5 dage, 'sdaechs om 6 groot, facit

20 sc

   

Tymmerluyde van die derder weecke

 

Jan Heynricxz, gewrocht 4 dage, 'sdaechs om 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Dirc, Jans' knecht, 4 dage, 'sdaechs om 9 groot, facit

24 sc

 

Engebrecht, gewrocht 4 dage, 'sdaechs om 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Ghijstgen, zijn knecht, 4 dage, 'sdaechs om 9 groot, facit

24 sc

   

Delvers in die derde weecke

 

Dirc Duycker, 5 dage, 'sdaechs om 6 groot, facit

20 sc

 

Aelbrecht Jansz, 5 dage, 'sdaechs om 6 groot, facit

20 sc

 

Hobbe, 2 dage, 'sdaechs om 6 groot, facit

8 sc

 

Jan Heermansz, 2 dage, 'sdaechs om 6 groot, facit

8 sc

 

Lou Claisz, 2 dage, 'sdaechs om 6 groot, facit

8 sc

 

Claes Lapper, 2 dage, 'sdaechs om 6 groot, facit

8 sc

 

Jan Screvel, 5 dage, 'sdaechs om 6 groot, facit

20 sc

   

Tymmerluyde ende houtsagers ende van wilgen te houwen om te heyen in die vierde weecke

 

Jan Heynricxz die tymmerman, gewrocht 5 dage, 'sdaechs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Engebrecht, 5 dage, 'sdaechs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Dirc, Jan Heynricxzs' knecht, 5 dage, 'sdaechs om 9 groot, facit

30 sc

 

Ghijstgen, Engebrechts' knecht, 5 dage, 'sdaechs om 9 groot, facit

30 sc

 

Item 2 houtsagers, 2 dage gesaecht, elc om 4 placken 'sdaechs, facit

21 sc 4 d

 

Summa 20 £ 1 sc 4 d  

 

 

    173    

173

 

Van wilchen te doen houwen in 4de weecke

 

Jan Screvel, 5 dage, 'sdaechs om 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Dirc Duycker, 5 dage, 'sdaechs om 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Heynric van Leeuwen, 5 dage, 'sdaechs om 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Voptgen, 4 dage, 'sdaechs om 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Heyntgen die Haes, 4 dage, 'sdaechs om 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Jan Harmansz, 4 dage, 'sdaechs om 7 groot, facit

18 sc 8 d

   

Wercluyde in die vijfte weecke; eerst tymmerluyde

 

Jan Heynricxz, 4 dage, 'sdaechs om 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Engebrecht, 4 dage, 'sdaechs om 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Dirc, Jans' knecht, 4 dage, 'sdaechs om 9 groot, facit

24 sc

 

Ghijstgen, Engebrechts' knecht, 4 dage, 'sdaechs om 9 groot, facit

24 sc

 

Aernt Saersz, 4 dage, 'sdaechs om 8 groot, facit

21 sc 4 d

   

In diezelve weecke gegeven van wilghen te houden, te voeren ende van heyen, den personen hierna bescreven

 

Eerst 2 mannen gegeven die die wilgen tot Alphen velden van 4 dage werckens, elc 7½ groot 'sdaechs, facit

40 sc

 

Item Heynric van Leeuwen, 4 dage, 'sdaechs om 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Heyntgen die Haes, 4 dage, 'sdaechs om 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Voptgen, 4 dage, 'sdaechs om 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Dirc Claesz, 4 dage, 'sdaechs om 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Jan Harmansz, 4 dage, 'sdaechs om 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Jan Thonysz, 4 dage, 'sdaechs om 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Summa 20 £ 8 d  

 

173v

173v

Dirc Duycker, 4 dage, 'sdaechs om 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Lou Claisz, 4 dage, 'sdaechs om 7 groot, facit

16 sc

 

Claes Lapper, 4 dage, 'sdaechs om 7 groot, facit

16 sc

 

Heynric die Vlaminc, 4 dage, 'sdaechs om 7 groot, facit

16 sc

 

Aelbrecht Jansz, 4 dage, 'sdaechs om 7 groot, facit

16 sc

 

Jan die Rams' zwager, 4 dage, 'sdaechs om 7 groot, facit

16 sc

 

'mijn heer', 4 dage, 'sdaechs om 7 groot, facit

16 sc

 

Jan van Bommele, 4 dage, 'sdaechs om 7 groot, facit

16 sc

 

Item een geheeten ''t kussen', 4 dage, 'sdaechs om 7 groot, facit

16 sc

 

Claes Cap, 4 dage, 'sdaechs om 7 groot, facit

16 sc

 

Aernt Kenijn, 4 dage, 'sdaechs om 7 groot, facit

16 sc

 

Jan Heerman Passersz, 4 dage, 'sdaechs om 7 groot, facit

16 sc

 

Jan Harmansz, 4 dage, 'sdaechs om 7 groot, facit

16 sc

 

Hillebrant, 4 dage, 'sdaechs om 7 groot, facit

16 sc

 

Symon Dircx, 4 dage, 'sdaechs om 7 groot, facit

16 sc

 

Jan Screvel, 4 dage, 'sdaechs om 7 groot, facit

16 sc

   

Die zeste weecke, eerst die tymmerlude dachueren

 

Jan Heynricxz, gewrocht 4 dage, 'sdaechs om 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Engebrecht, 5 dage, 'sdaechs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Ghijstgen, Engebrechts' knecht, 5 dage gewrocht, 'sdaechs om 9 groot, facit

30 sc

 

Dirc, Jans' knecht, 5 dage, 'sdaechs om 9 groot, facit

30 sc

 

Aernt Saersz, 5 dage, 'sdaechs om 8 groot, facit

26 sc 8 d

 

Summa 20 £ 5 sc 4 d  

 

 

    174    

174

 

Die houwers ende heyers in die voirscr. 6te weecke

 

Heynric van Leeuwen, 5 dage, 'sdaechs om 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Heyntgen die Haes, 5 dage, 'sdaechs om 7 groot, facit

28 sc

 

Voptgen, 6 dage, 'sdaechs om 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Jan Heermansz, 5 dage, 'sdaechs om 7 groot, facit

28 sc

 

Jan Thonysz, 6 dage, 'sdaechs om 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Claes, van Leyderdorp, 5 dage, 'sdaechs om 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Dirc Duycker, 5 dage, 'sdaechs om 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Dirc Claesz, 5 dage, 'sdaechs om 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Lou Claesz, 5 dage, 'sdaechs om 6 groot, facit

20 sc

 

Claes die Lapper, 5 dage, 'sdaechs om 6 groot, facit

20 sc

 

Heynric die Vlaminc, 5 dage, 'sdaechs om 6 groot, facit

20 sc

 

Jan die Rams' zwager, 5 dage, 'sdaechs om 6 groot, facit

20 sc

 

Item een die 'mijn heer' hiet, 5 dage, 'sdaechs om 6 groot, facit

20 sc

 

Aernt Kenijn, 5 dage, 'sdaechs om 6 groot, facit

20 sc

 

Aelbrecht Jansz, 5 dage, 'sdaechs om 6 groot, facit

20 sc

 

Thyman Passer, 5 dage, 'sdaechs om 6 groot, facit

20 sc

 

Hillebrant, 5 dage, 'sdaechs om 6 groot, facit

20 sc

 

Pieter Jansz, 5 dage, 'sdaechs om 6 groot, facit

20 sc

 

Adriaen Vranckenz, 5 dage, 'sdaechs om 6 groot, facit

20 sc

 

Jan Screvel, 5 dage, 'sdaechs om 6 groot, facit

20 sc

   

Die zevende weecke; eerst die tymmerlude dachueren

 

Jan Heynricxz, 6 dage, 'sdaechs om 10 groot, facit

40 sc

 

Engebrecht, 6 dage, 'sdaechs om 10 groot, facit

40 sc

 

Ghijstgen, Engebrechts' knecht, 6 dage, 'sdaechs om 9 groot, facit

36 sc

 

Summa 28 £ 12 sc  

 

174v

174v

Dirc, Jan Heynricxzs' knecht, 6 dage, 'sdaechs om 9 groot, facit

36 sc

 

Aernt Saersz, 6 dage, 'sdaechs om 8 groot, facit

32 sc

   

Die heyers ende houwers in die 7e weke

 

Heynric van Leeuwen, 3 dage, 'sdaechs om 7 groot, facit

14 sc

 

Voptgen, 3 dage, 'sdaechs om 7 groot, facit

14 sc

 

Jan Thonysz, 3 dage, 'sdaechs om 7 groot, facit

14 sc

 

Dirc Duycker, 3 dage, 'sdaechs om 7 groot, facit

14 sc

 

Claes, van Leyderdorp, 3 dage, 'sdaechs om 7 groot, facit

14 sc

 

Lou Claesz, 3 dage, 'sdaechs om 6 groot, facit

12 sc

 

Claes die Lapper, 3 dage, 'sdaechs om 6 groot, facit

12 sc

 

Heynric die Vlaminc, 3 dage, 'sdaechs om 6 groot, facit

12 sc

 

Jan die Rams' zwager, 3 dage, 'sdaechs om 6 groot, facit

12 sc

 

Aernt Kenijn, 3 dage, 'sdaechs om 6 groot, facit

12 sc

 

Aelbrecht Jansz, 3 dage, 'sdaechs om 6 groot, facit

12 sc

 

Garbrant Passer, 3 dage, 'sdaechs om 6 groot, facit

12 sc

 

Jan Passer, 3 dage, 'sdaechs om 6 groot, facit

12 sc

 

Hillebrant, 3 dage, 'sdaechs om 6 groot, facit

12 sc

 

Pieter Jansz, 3 dage, 'sdaechs om 6 groot, facit

12 sc

 

Adriaen Vranckenz, 3 dage, 'sdaechs om 6 groot, facit

12 sc

 

Jan Screvel, 3 dage, 'sdaechs om 6 groot, facit

12 sc

 

Item gegeven Louwe Claesz ende Clais die Lapper van dat zij die baggert uutdroegen dair die craen staen sel, t'samen

8 £

 

Summa 16 £ 16 sc  

 

 

    175    

175

 

Die tymmerluyde in die 8te weecke

 

Jan Heynricxz, gewrocht 6 dage, 'sdaechs om 10 groot, facit

40 sc

 

Engebrecht, 6 dage, 'sdaechs om 10 groot, facit

40 sc

 

Dirc, Jans' knecht, 6 dage, 'sdaechs om 9 groot, facit

36 sc

 

Ghijstgen, Engebrechts' knecht, 6 dage, 'sdaechs om 9 groot, facit

36 sc

 

Aernt Saersz, 6 dage, 'sdaechs om 8 groot, facit

40 sc

   

Ander arbeytslude dachueren

 

Jan Screvel, 6 dage, 'sdaechs om 6 groot, facit

24 sc

 

Dirc Duycker, 2 dage, 'sdaechs om 6 groot, facit

8 sc

 

Aernt Kenijn, 2 dage, 'sdaechs om 6 groot, facit

8 sc

 

Austijn die stienvoerre van dat hij twie dage wrochte om die calc mit stien te beleggen, hem gegeven 'sdaechs 6 groot, facit

8 sc

   

Tymmerluyde dachueren in die 9e weecke

 

Jan Heynricxz, 3 dage, 'sdaechs om 10 groot, facit

20 sc

 

Engebrecht, 3 dage, 'sdaechs om 10 groot, facit

20 sc

 

Ghijstgen, Engebrechts' knecht, gewrocht 3 dage, 'sdaechs om 9 groot, facit

18 sc

 

Dirc, Jans' knecht, gewrocht 3 dage, 'sdaechs om 9 groot, facit

18 sc

 

Aernt Saersz, 3 dage, 'sdaechs om 8 groot, facit

16 sc

 

Jan Screvel, 3 dage, 'sdaechs om 6 groot, facit

12 sc

 

Summa 16 £ 16 sc  

 

175v

175v

 

Noch tymmerluyden dachueren in die 10e weecke

 

Item bij Jan Heynricxz, 5 dage, 'sdaechs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Item Engebrecht, 5 dage, 'sdaechs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Dirc, Jan Heynricxzs' knecht, 5 dage, 'sdaechs om 9 groot, facit

30 sc

 

Ghijstgen, Engebrechts' knecht, 5 dage, 'sdaechs om 9 groot, facit

30 sc

 

Aernt Saersz, 5 dage, 'sdaechs om 8 groot, facit

26 sc 8 d

 

Jan Screvel, 5 dage, 'sdaechs om 6 groot, facit

20 sc

   

Noch tymmerluyde dachueren in die 11e weecke

 

Item bij Jan Heynricxz tymmerman, 5½ dach, 'sdaechs om 10 groot, facit

36 sc 8 d

 

Item Engebrecht, 5½ dach, 'sdaechs om 10 groot, facit

36 sc 8 d

 

Dirc, Jan Heynricxzs' knecht, 5½ dach, 'sdaechs om 9 groot, facit

33 sc

 

Ghijstgen, Engebrechts' knecht, 5½ dach, 'sdaechs om 9 groot, facit

33 sc

 

Aernt Saersz, 5½ dach, 'sdaechs om 8 groot, facit

29 sc 4 d

 

Jan Screvel, 6 dagen, 'sdaechs om 6 groot, facit

24 sc

 

Summa 18 £ 6 sc  

 

 

    176    

176

 

Uutgegeven van delven ende croosen an die stede vesten

 

Item Claes die Lapper, gewrocht an die vest 5½ dach, 'sdaechs om 6 groot, facit

22 sc

 

Jan Screvel, gewrocht 5½ dach, 'sdaechs om 6 groot, facit

22 sc

 

Louwe Claesz, 2 dage, 'sdaechs om 6 groot, facit

8 sc

 

Claes die Lapper, gewrocht 5 dage in den ramen, 'sdaechs om 6 groot, facit

20 cs

 

Louwe Claisz, 5 dage gewrocht in den ramen, 'sdaechs om 6 groot, facit

20 cs

 

Jan Screvel, 5 dage, 'sdaechs om 6 groot, facit

20 cs

 

Summa 5 £ 12 sc  

 

176v

176v

 

Uutgegeven van die baerdze uten water te winnen, schoen te maken, te versien ende toe te maken ende te stofferen om Mijnheer van Charloys te scheyncken

 

Eerst bij Willem Zoet die schuytemaker, dairan gewrocht mit 1 knecht 2½ dach, hem mit zijn knecht 'sdaechs gegeven 8 placken, facit

26 sc 8 d

 

Item bij Aernt schuytemaker ende Walich schuytemaker, elcx mit enen knecht gewrocht 2½ dach, t'samen om 42 placken, facit

56 sc

 

Item Bouwen Claisz, gewrocht 1½ dach werckens, 'sdaechs 5 placken, facit

10 sc

 

Item gegeven scipper Luytgen van 1 dach werckens 5 placken, facit

6 sc 8 d

 

Item gewrocht bij lange Pieter Lam, Willem Neeltgen Sloeff ende Jan die Vlaminc, elcx ½ dach lanc, hem elken voir half dachuer gegeven 3½ groot, facit

11 sc 8 d

 

Item Pieter Suys gewrocht 1 dach om

4 sc 8 d

 

Item den wercluyden die die baerdze uten water wonnen, gegeven dat zij an bier verdroncken eer zij die baerdze uten water crigen mochten 21groot, facit

14 sc

 

Item gecoft tegen Heyman van Aemstelredamme een tonne terren om 28 placken, facit

37 sc 4 d

 

Item gecoft tegen Jan Woutersz 22 pont repeys om mit die terre te verbesichen an die baerdze, coste elc pont 1 groot, facit

14 sc 8 d

 

Summa 9 £ 1 sc 8 d  

 

 

    177    

177

Item gegeven Pieter Claesz van 62 pont ongels, coste 't pont 1½ groot ende noch van 8 pinten oly, die pint 1 bras pennync, om al te besigen an die reformacie an die baerdze, facit t'samen

3 £ 15 sc 4 d

 

Item Willem Pansser gegeven van een ellen wollen wit lakens 9 groot om dweylen of te maken, facit

6 sc

 

Item gegeven van 2 wagenschotten die gesneden waeren ende gebesicht wordden an die baerdze, van 't stuc 3 braspennync, facit

10 sc

 

Item gegeven van 8 oesvaten ende besemen om die baerdze mede te reygen, 8 groot, facit

6 sc 4 d

 

Item gegeven 5 gesellen die die baerdze schoen oesden, alsoe dair veel water in gerekent was ende van dat zij die brochten doer die Goudsche sluyse, coste t'samen 24 placken, facit

32 sc

 

Summa 6 £ 8 sc 8 d  

 

177v

177v

 

Uutgegeven bij Dirc Volkaertsz bij beveel van den burgermeesteren van een zeyl, van takel ende touwe ende anders, gelijcken als hierna bescreven staet

 

Item bij Dirc voirscr. gecoft tegen coman Doe 100 ellen canefas ende 46, coste t'samen 37 sc 9 d groot, facit

15 £ 2sc

 

Item ter Goude bij Dirc voirscr. gecoft tegen een lijndraeyer an want ende touwe totter voirscr. baerdze, ende woech 373 lb, coste t'samen 9 Rijns gulden 1 quartier 't stuc 40 groot, facit

12 £ 6 sc 4 d

 

Item die seylmaker gegeven van dat seyl te maken 32½ placken ende 2 groot tot drincgelde, facit t'samen

44 sc 8 d

 

Item van die bloecken ende joncfrou gegeven 11½ plack, facit

15 sc 4 d

 

Item van 't voirscr. want te terren ende te droegen, gegeven Jan Goutersz 6 groot, coman Jan 8 groot, Eelman 3 groot, Pieter die schuytemaker 7 groot, ende van cost ende bier 14 groot, facit t'samen

25 sc 4 d

 

Item gegeven van een ancker 22 placken, facit

29 sc 4 d

 

Item bij Dirc Volkaertsz 3 reysen ter Goude gedaen ende heeft gegeven van vaeren ende montcost 16 placken, facit

21 sc 4 d

 

Summa 34 £ 4 sc 8 d  

 

 

    178    

178

 

Uutgegeven van der stedehuustoern die loveren ende bloemen mitten draken te vergulden ende stofferen ende wijsers te maken ende oic van die baerdze ende anders te doen stofferen, gelijcken hierna bescreven volcht

 

Eerst Jacob Clementsz die schilder gegeven van dat hij alle die bloemen, loveren, draken ende anders an die stedehuustoern vergulden soude op zijne cost, gelijcken als mit hem overdragen was, tesamen 14 £ groten, facit

112 £

 

Item Jacob gegeven van 260 lover te maken, van 't stuc 3 groot, facit

26 £

 

Item noch Jacob gegeven van 3 compassen boven ander stedetoern te verwen ende te vergulden

8 £

 

Item Jacob voirscr. gegeven van die weerhaen, dat becken ende die spille opter stedehuustoern te vergulden, t'samen

3 £ 4 sc

 

Item Jacob voirscr. gegeven van die capelletgens an den toern mitten calompnen te verwen root ende wit ende anders te stofferen 1 Rijns gulden, facit

26 sc 8 d

 

Item Jacob voirscr. noch gegeven van die baerdze ende die croen opter stedehuus te bemalen

8 £

 

Summa 158 £ 10 sc 8 d  

 

178v

178v

 

Alrehande uutgheven

 

Item gegeven Jacob Florysz van een compas te snijen an die croen opter stedehuus, 6 placken, facit

8 sc

 

Item gegeven van 12 clooten te doen draeyen an die croen opter stedehuus, 5 groot, facit

3 sc 4 d

 

Item gegeven Jacob Florysz van twie compassen te maken ander stedetoern mit hanen

40 sc

 

Item gegeven Jan Pietersz van Sinte Pieter die optie crone staet op 't stedehuus zijn paeusmiter ende crone te maken, 8 groot, facit

5 sc 4 d

 

Item gegeven Florys die zadelmaker van een riem in die weversclocke dair die clepel an hangt, 3 braspenningen, facit

5 sc

 

Item gegeven van die clocken van die wage te brengen ende weder in die loedze die die halve ure slaen, 20 groot, facit

13 sc 4 d

 

Item gegeven van dieselve clocken weder uut die loedze in die stege te brengen bij der stedetoern om die opte voirscr. toern te brengen, 8 groot, facit

5 sc 4 d

 

Item gegeven Pieter Suys mit hem vierden van dat een zuege loods in die wage brochten om te doen wegen ende weder uut die wage in die loedze te brengen, 6 groot, facit

4 sc

 

Item gegeven Jan die smit van een houwe daer men mede sloot, 12 groot, facit

8 sc

 

Summa 4 £ 12 sc 4 d  

 

 

    179    

179

Item gegeven Dirc Jansz van linen die hij gelevert heeft an die wage ende an die Naect Sluyse, ende woegen t'samen 60 lb, coste elc lb ½ braspenninck, facit

50 sc

 

Item Allert Dircxz ende Dirc Jansz gegeven van touwen die gebesicht zijn an die heyen doe men 't fondement van die crane heydde, ende woegen t'samen 65 lb, 't lb van ½ braspenninck, facit

54 sc 2 d

 

Item gecoft tegen Huge Tollenaer 14 pont resels om die heyen ende die rollen in 't hoeft van den heye mede te smeeren, doe men heyede als voirscr. is, coste 't lb 1½ groot, facit

14 sc

 

Item gegeven Wouter Jansz tot 2en tijden van 13 weeden basts om overal an den toern ende an die veste ende anderssins in der stede werc mede te steygeren ende te besigen, coste elke wede basts 2½ groot, facit

21 sc 8 d

 

Item gegeven Jan die mandemaker van 4 bennendaer men die stien mede draecht, van 't stuck 1 plack, facit

5 sc 4 d

 

Item gegeven Jan Broeder, van 4 bennen om die aerde mede uten fondement van den crane te dragen, costen t'samen 8 groot, facit

5 sc 4 d

 

Summa 7 £ 10 sc 6 d  

 

179v

179v

Item gecoft tegen Bouwen Claesz 6 calctobbens, 't stuc om 2 groot, om mede te wercken an die nyeuwe vestmuyr, facit

8 sc

 

Item gecoft tegens Louwe die cuper 6 calctobbens mit oren, coste 't stuc 1 braspennync, facit

10 sc

 

Item gegeven van grote dam aelmans die gebesicht zijn an die craen om die wilgen te halen, daermede gedammet wordde, t'samen 54 dage, van elken dach 2 groot, facit

3 £ 12 sc

 

Item van een coenen schuyt te huyr gegeven van 3 en dagen, 'sdaichs 5 groot, fcit

10 sc

 

Item gegeven Willem Zoet van dat hij bynnen desen jaer 2 schouwen gelapt ende gestopt heeft, t'samen

3 £

 

Item gegeven van den willeghen dairmede gedammet is tot excys, 5 placken, facit

6 sc 8 d

 

Item gegeven Clais Coopal van 100 plavuysen die verbesicht zijn after op die zale in den haert ende opten haert optie voersael, ende boven in den haert opter stedetoern dair die waeckers leggen, 6 placken, facit

8 sc

 

Summa 8 £ 14 sc 8 d  

 

 

    180    

180

Item gecoft tegen Bouwen Claesz 300 turcken die gebarrent zijn doe die scuts schoten, coste dat hondert 20 placken, facit

4 £

 

Item gegeven Pieter Brouwer van een tafel te maken mit die sragen ende een seedze op die nyeuwe voirsale ende coste mit dat wagenschot ende ander hout dat dair toeghinc 9 Rijns gulden 't stuc 40 groten, facit

12 £

 

Item gegeven die emmermaker van 89 emmers tot emmergelt, na ordinacie van elken emmer ½ grooten, facit

29 sc 8 d

 

Item denselven gegeven van 6 emmers te lappen ende te verbodemen, van 't stuc 6 groot, facit

24 sc

 

Item gegeven Jacob Meesz die wagemeester van 8.000 ende 600 lb wegens dat der stede in die wage gelevert is an 't uuyrwerck ende voirt van al dat der stede binnen desen jaer ter waghe gelevert is, dair zij waechgelt of sculdich is, t'samen 57 placken myn 1 oert, facit

3 £ 15 sc 8 d

 

Summa 22 £ 9 sc 4 d  

 

180v

180v

Alsoe tot Leyden een steecspul beroepen wort van 4 gesellen om mit scilde ende gecroende speeren voer der stede huus te steeken, daer men myende dat lude van buyten souden hebben comen steken, soe wort aen de stede begheert een baellije te doen maken ende die straet te missen dus dat die heeren van den Gerechte die vestmeesters bevolen hebben die voirscr. bsly te doen maken ende die straet te missen, 'twelke gecost heeft gelijcken als hier na bescreven volcht. Eerst Geryt Spaen gegeven van die strate te missen ende weder wech te doen p £ 4 sc. Item bij Jan tymmerman an die baellije gewrocht mit zijnen knecht 2 dagen, t'samen om 19 groten 'sdaichs. Item Engebrecht die tymmerman mit zijn knecht oec 2 dage, t'samen om 19 groten 'sdaichs. Item Claes Lapper 2½ dach, 'sdaichs om 6 groten. Item Jan van der Gheest van weder te straten die gate dair die palen stonden 2 dage lanc, 'sdaichs om 8 placken, mit zijn knecht. Ende Jan Screvel 2 dage geopert, 'sdaichs om 6 groot. Facit t'samen

9 £ 14 sc

 

Item gegeven tot veel tijden bynnen desen jaer van die plaetse ende afterganc van der stede huus ende die benedensale van der stede huus ende voer der stede huus schoen te doen maken ende te houden, 15 placken, facit

20 sc

 

Summa 10 £ 14 sc  

 

 

    181    

181

Item gesent Jan Screvel, Jan Heynricxz ende Engebrecht, die tymmermans van der stede tot Hairlem, tot Utrecht, tot Bommel ende tot Dordrecht om die stedencranen te besien, hoe zij gemaict waeren, daer zij hoir wijnen ende andersins alle goeden uten schepe mede lossen, ende oic om hout te coopen om alhier optie beste manieren enen craen daerna te maken. Ende hebben al t'samen verteert ende vervaeren 4 Rijnsch gulden 't stuc 40 groten, facit

5 £ 6 sc 8 d

 

Item want die gouwen ende zilveren Davidspenningen bynnen desen jaer mitten Gelreschen rijders eens ofgeset zijn, te weten die gouwen Davids, 't stuc 2 groot, die Gelreschen rijders oic 2 groot 't stuc ende die zilveren Davids elc 't stuc 1 doyt ende dairna dieselve zilveren Davids alheel verboden. Soe hebben die vestmeesteren hueren ontfanck van der stede an den voirscr. Munten te verliese gehadt bynnen den tijde van dese rekeninge, alsoe 't als Davids ende Gelres gelt was, datter in buersen ghinck ende oic midsdien dat die cronen oic elcx 1 groot ofgeset wordden dat al tot eenre somme gerekent ende gebrocht is, ende beloept in als

10 £

 

Summa 15 £ 6 sc 8 d  

 

181v

181v

Item rekenen die vestmeesteren hemselven betaelt voir hoir wedden van desen jaer 20 Rijns gulden ende den weesmeesteren oick 20 Rijns gulden gelijcken als gewoenliken is, den gulden te 40 groten, facit

53 £ 6 sc 8 d

 

Item noch betaelt voor Symon Jansz die weesmeestersknecht' cleedinge 4 ellen blaeus an voir wollen Leyds laken. Coste na den avenant van den anderen stede dienres' laken, t'samen

5 £

 

Den clerck gegeven van dese rekeninge te maken ende noch 2 boecken te scriven

8 £

 

Summa 66 £ 6 sc 8 d  

 

 

    182    

182

 

Summa summarum van al den uutgeven van dese rekenynge beloept

1.768 £ 15 sc 6 d

   

Ende 't ontfanck is

1.768 £ 15 sc 6 d

   

Dus is 't gelijck

 
   

Dese rekeninge worde gedaen op Sinte Jorysavondt den 22en dach in aprille anno '61. Ende worde geloeft ende gesloten bij den Gerechte, rogierers ende Vroescip opten 27en dach in Junio anno '61 voirscr.

 

Auteur Jan Dröge
Publicatie vestmeesters