vorige Buurt: 40.Klein Van Macht 42. Jan Vossenrijk volgende Buurt: 52.Gansoord

 

1. Oost Kaarskorf 
(Klik voor andere kaart) 2. Middel Kaarskorf 
(Klik voor andere kaart) 3. Kaarskorf 
(Klik voor andere kaart) 8. Hadrianopolen 
(Klik voor andere kaart) 9. Keizerrijk van Constantinopolen 
(Klik voor andere kaart) 10. Witsermouw 
(Klik voor andere kaart) 11. Kerstenrijk 
(Klik voor andere kaart) 12. Maarsmansteeg, Keizerrijk van de- 
(Klik voor andere kaart) 13. Steinenburg 
(Klik voor andere kaart) 14. Kranenburg 
(Klik voor andere kaart) 35. Klein Egypte   36. Koeëind   37. Ossenland   38. Patmos   39. Oud Barbarije   40. Klein Van Macht   41. Rode Steen 
(Klik voor andere kaart) 42. Jan Vossenrijk   43. St. Niclaassteeg (Rodenrijk) 
(Klik voor andere kaart) 44. Land van Mirakelen (Sint Annenrijk) 
(Klik voor andere kaart) 45. Mare 
(Klik voor andere kaart) 46. Vliegenthart (Hartenburg) 
(Klik voor andere kaart) 47. Oost Mariënburg 
(Klik voor andere kaart) 52. Gansoord   53. Zwaansoord   54. Rode Veluwe   55. Vrije Veluwe   56. Wilde Veluwe   57. Nieuw (Jonge) Tuil   58. Woudfriezen   59. Oude Tuil   60. Groenendaal   61. Boterbuurt   62. Alkey   63. Woud zonder Genade   64. Middelweg (Napels, Bisdom van-)   65. Mozes   66. Buitenduin   67. Klein Mariënburg   68. Sint Hubert   69. Burgerwacht (Burgstreng, het Rijk van-)   70. Rijnenburg   71. Nieuw (Klein) Barbarije 
(Klik voor andere kaart) 73. Hooglandse Kerksteeg  
Stadskaart
Ga met de muis naar de cirkel voor de naam van de buurt. Klik voor detailkaart en informatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

beginnende aen de noortzijde van de Claesstege opten houc van Sinct Annenstraet genomt de Miraeckelstege / lopende oostwaerts aen tot Jan Vossenstege toe / den houc om / de westzijde van dezelve stege totter veste toe / weder d'oostzijde van Jan Vossenstege beginnende aen der vesten / zuydwaerts aen de Beestemarct overspringende tot opten houc van de Achtergraft / vorder de westzijde van Jan Vossenstege beginnende aan `t Cabbeljausbruggetgen / noortwaerts aen totten houc van de Claesstege / ende dzelve ommelopende mit de zuytzijde van de Claesstege / westwaerts aen lopende / eyndende mit 't huys of de stallinge van Pr. Jansz. van Rossen.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 3, 29-08-1602)

Geschiedenis:

Volgens Jan van Hout bestond de buurt reeds ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553). De buurt staat dan (tot 1602) bekend als de Janvossensteeg waarvan de ligging wordt omschreven als: Jan Vossenstege no. xlij / Begint van 't bruggetgen tot de Vest toe / de Claessteech beyden zijden tot de Miraeckelsteech toe / plach te hebben huysen of cameren 32.

(SA II inv. nr. 1220 fol. 9 vso)

In 1591 wordt een buurtkaart, bestaande uit tien artikelen, goedgekeurd. Feitelijk gaat het om een vernieuwing van een al langer bestaand buurtreglement. Het betreft met name een aanpassing van de bepaling dat voor de huyscoopen voortaan op elke honderd guldens van de aanschafwaarde vier stuivers wordt gelegd. Voor woningen duurder dan f 2000,- of meer mag worden volstaan met een betaling van vier gulden van xl groten.

Een jaar later verzoeken de geburen toestemming voor een verandering inde caerte van heurluyder gebuyrte nopende t'articule vande huyscoopen. Het Gerecht besluit dat de huiskoop voortaan voor iedere honderd guldens van een verkocht huis vier stuivers zal bedragen. Voor woningen duurder dan f 2000,- of meer mag worden volstaan met een betaling van vier gulden van xl groten.

(SA II inv. nr. 46 fol. 214, 28-05-1592)

In 1597 verzoeken de geburen om de buurt te splitsen, waarbij men voorstelt om de Jan Vossensteeg en de noord- en zuidzijde van de Beestenmarkt tot een buurt te maken en het resterende gedeelte (dus de huizen in de Claessteeg) bij de buyrte van de Miraeckelssteech te voegen. Het stadsbestuur wijst het voorstel af. Wel wordt de buurtheer, Mr. Lieven Pouwelsz. schoolmeester vervangen door Cornelis Florisz. metselaar omdat de eerste in curatele deser Stadt was gestelt.

(SA II inv. nr. 5112 fol. 101, 03-07-1597)

Op 29-08-1602 is het stadsbestuur van gedachte veranderd en verlangt ze juist splitsing van Jan Vossenrijk. In afwachting daarvan houdt ze zelfs een voordracht voor heerbenoeming aan. Volgens deze nominatie hebben Guillame de Bije en Jan Gillisz. coperslager resp. negen en vier stemmen, Gillis Bert, Aelbert den Backer en Cornelis Dirxz. ieder drie stemmen en Jan Lucasz. molenaer, Claes Jansz. en Joost den Backer elk twee stemmen, terwijl Dionys van de Steenstrate, Cornelis Evertsz. (in) den Nieuwen Hoywagen, Roelandt Clobijn, Olifier de Slootmaker en Mr.Lieven van de Cruysse ieder slechts één stem van de geburen hebben. Het aantal van 32 uitgebrachte stemmen komt dus opmerkelijk overeen met de 16e-eeuwse opgave van het aantal huizen en kamers. Van de verordonneerde splitsing komt echter niets terecht en Joost Willemsz. backer met twee stemmen wordt door het Gerecht als buurtheer benoemd.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 3)

Buurtheer Joost Willemsz. brengt een ouderloos geworden kind aan bij het H.G. Weeshuis.

(Archief H.G. Weeshuis inv. nr. 3386 fol. 49, 25-10-1604)

Op verzoek van de geburen besluit het Gerecht uiteindelijk op 14-05-1609 om de buurt te splitsen opdat alle goede ordre ende geregeltheyt in dezelve bequamelicken mochte werden onderhouden. Jan Vossenrijk wordt vervolgens in vier afzonderlijke buurten gesplitst, t.w.: Noord Duizendvrezen, Abcouder Vossenrijk, Vosserschagen en Claas Janvossenhoek. Overigens is dit bericht niet geheel correct, omdat het genoemde Vosserschagen een voortzetting was van de al in 1600 bestaande buurt Beestenmarkt.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 11 vso - 12)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Pouwelsz., Mr. Lieven - <03-07-1597 - o *
Florysz., Cornelis - 03-07-1597 1 v *
Willemsz., Joost - 29-08-1602 ? *
Ghysile, Pieter - 31-03-1605 1 s  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006/2007
Buurthouden www.oudleiden.nl