Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1451
OAR records in next Year

 

 

Record #516     Date   next record  top of page
1451-02-22
Location Type of Document
OAR12, 094v-c-095v
OAR13, 13r-a
Scheiding
Text
[006] Wij Gerijt van Poelgeest heer tot Hoechmade, Willem van Alcmade heer tot Engelen ende tot Vlymen, Gerijt van Sijl ridderen, Jan van Poelgeest, Jan van Noortich heer tot Noortigerhout, IJsbrant van [95r] Scoten ende Symon Vrederic Willemssoon, hoge heemraders van Rijnlant, doen cond allen dat wi bi vervolch vanden ambochte bewares van Rijnlant die tot Sparendam wt wateren toe gesproken hebben alle die gene die opten Hogen veen gelant sijn om dat zij hoir water tot Sparendam wt wateren ende mitten voirs. lande niet en wouden gelden, daer ons die vanden Hogen veen zekeren hantvesten up getoicht hebben, verleent ende gegeven bij onsen lieven heer hertoge Aelbrecht saliger gedachten, ende andere brieve vanden heer van Egmonde ende heer van Brederoede, daer zij hem meenden mede te vryen mitten lande voirn. yet te gelden ende nochtans tot Sparendam wtwateren, welke hantvesten ende brieven wi samentlic gevisiteert ende doer gesien hebben ende na onsen verstande niet en hebben comen bevinden, zij en sijn sculdich mitten lande te gelden also zij dair mede wt ende op wateren na wtwijsinge een oude hantveste den lande van Rijnlant toe behorende, die in enen punte inhout dat allen die geen die mitten lande van Rijnlant wateren willen mitten lande gelden sullen. Ende hebben hier om onsen dijcgrave bevolen hoor wateringe daer sij wtwatern toe te slaen ende dicht te houden tot der tijt dat zij hem in onderdanicheit gaven mitten lande te gelden, up twelke die vanden Hogen veen voirs. vast alrehande vervolch gedaen hebben anden heer van Egmonde ende heer van Bredrode ende oic anden stedehouder ende rade van Hollant om vanden voirs. oncosten ontslagen te wesen, daer wij heemraders off gehoort zijn ende den voirn. heren so mit des lants rechten onderwijst hebben dat zij ons mit onsen dienst ende dat daer toe dient laten begaen, mer ons gebeden den selven vanden Hogen veen goedertieren te willen wesen, twelke wi gaern gedaen hebben ende hebben een minlike sceidinge gemaect tusschen den lande van Rijnlant ende die upten Hogen veen gelant gelijc hier nae volget, dats te weten dat die Hoge veen die besloten leit tusschen der Benthorn ende also up strekende aen Waddinxveenre greppel ende besloten heeft aen die een zijde die lantscheidinge van Schielant ende aen die ander zijde des Grave greppel van Haserdswoude vry mitten lande van Rijnlant wateren sullen sonder enich oncost off morgengelt te gelden roerende der waterscip van Sparendam daer zij tot ewigen dagen vrij off wesen sullen, voir welke wa- [95v] terscip zij den lande van Rijnlant gegeven hebben an gereten gelde tsestich engelsche nobelen tot des gemeens lants behoeff. Die voirt beleit zijn aen een stucke lants dat gecoft is tegen Adriaen vander Mye Jan Splinterzoon gelegen in Alfenre hoorn ende belent is gelijc den brieff van der coipie vanden lande voirs. dat wtwijt [See Sloof, 57r-b], ende want dese saken aldus gheschiet zijn, soe hebben wi hoge heemraders voirn. in kennesse der wairheit onse zegelen hier an gehangen, int jair ons heren dusent vierhondert ende eenenvijftich up sinte Pieters dach ad cathedram.
English Summary
Hoogheemraden agree to free residents of Hogeveen between Benthorn and Waddinxveense greppel and between the landscheiding (watershed embankment between Rijnland on the one side and Delfland and Schieland on the other) and the count's greppel of Hazerswoude from paying morgengenld because the later have paid 60 English nobels which heemraden have invested in land purchased from Adriaen van der Meije and Jan Splinterszoon located in Alphenerhorn. The residents had insisted they were not required to pay morgengeld because of a charter from Duke Albrecht. This agreement came about because of the arbitration of the stadhouder and Raad of Holland.
Keywords
hogeveen; hogeveen affair; poelgeest, gerijt van; alcmade, willem van; zijl, gerijt van; poelgeest, jan van; scoten, ijsbrant van; zwieten, symon vrederic van; ambachtsbewaarders; spaarndam; handvesten; charters; aelbrecht, duke; egmond, heer van; brederode, heer van; closing of canals; stoppen van watergangen; holland, stadhouder van; holland, raad van; benthorn; waddinxveensegreppel; landscheiding; schieland; hazerswoude; morgengeld; alphenerhoorn; mye, adriaen van der; waterschap
Notes
See OAR14, 57r-c, which is a copy made 2 March 1451 of the 22 February act. This concluded the matter addressed in OAR14, 29r-c (1448), 36v-a (1448, record #307), 38v-a (1449), 47r-c (1449, record #321), 50r-b (1450).
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aelbrecht, duke 13 / 13 1361 1443  
alcmade, willem van 49 / 58 1429 1450 1453
ambachtsbewaarders 25 / 41 1436 1450 1451
benthorn 4 / 4 1399 1437  
brederode, heer van 2 / 2 1361 1361  
charters 22 / 26 1358 1448 1460
closing of canals 5 / 6 1435 1448 1451
egmond, heer van 2 / 2 1399 1399  
handvesten 22 / 27 1358 1448 1453
hazerswoude 27 / 46 1330 1449 1451
hogeveen 8 / 11 1434 1449 1454
hogeveen affair 7 / 7 1434 1449  
holland, raad van 4 / 7 1363 1443 1469
landscheiding 4 / 7 1394 1449 1469
morgengeld 23 / 31 1361 1449 1453
mye, adriaen van der 1 / 2     1451
poelgeest, gerijt van 55 / 64 1419 1450 1452
poelgeest, jan van 12 / 27 1438 1450 1452
schieland 4 / 13 1391 1415 1453
scoten, ijsbrant van 46 / 53 1438 1450 1458
spaarndam 35 / 55 1253 1450 1452
stoppen van watergangen 2 / 3 1446 1446 1451
waterschap 8 / 9 1399 1447 1523
zijl, gerijt van 22 / 24 1415 1449 1452
zwieten, symon vrederic van 4 / 7 1438 1449 1460

 

Record #402 prev record   Date   next record  top of page
1451-03-02
Location Type of Document
OAR12, 044v-c Consent
Text
[064] Item soe worden die van Wilsveen geconsenteert een huel te maken duer den wech duerende tot der heemrader weder seggen. Gedaen anno een ende vijftich up sinte Pieters scouwe.
English Summary
Permission for Wilsveen to put a culvert under the road.
Keywords
wilsveen; heulen; roads; culverts
Notes
See OAR14, 56v-d.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
culverts 4 / 5 1417 1449 1461
heulen 5 / 17 1443 1449 1451
roads 24 / 44 1421 1449 1451

 

Record #403 prev record   Date   next record  top of page
1451-03-02
Location Type of Document
OAR12, 044v-d Consent
Text
[065] Item up die selve tijt vervolchte Aelbert die Viselair anden heemraden om een wech te verleggen after beghijnhoff tot Noortich ende wort Pieter van Bossch bevolen te besien ende den gemeenen bueren dair om te spreken oft daer yement mede ghehindert waer ende want alle die voirsc. bueren wel daer mede te vreden zijn als ons Pieter bij ghebrocht heeft, soe hebben wi den selven Aelbert dat geconsenteert den wech te verleggen buten die bueren cost duerende totter heemrader wederseggen. Gedaen anno li up sinte Pieters scouwe.
English Summary
Permission for Aelbert die Viselair to move a road behind the begijnhof in Noordwijk; neither the bode, Pieter van Bosch, nor the villagers objected.
Keywords
noordwijk; aelbert die viselair; roads; begijnhof; buren; bode van rijnland; heemraden; bosch, pieter van; heemraadsbode
Notes
See OAR14, 57r-a.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
bode van rijnland 4 / 8 1433 1450 1453
bosch, pieter van 3 / 4 1437 1450 1455
buren 15 / 31 1356 1450 1451
heemraadsbode 1 / 2     1468
heemraden 10 / 13 1255 1448 1453
noordwijk 9 / 14 1408 1449 1452
roads 25 / 44 1421 1451 1451

 

Record #496 prev record   Date   next record  top of page
1451-03-05
Location Type of Document
OAR12, 072r-a Vonnis
Text
[027] Wij Jan van Noorde ende Jan Heinric Paedzen z. scepene in Leiden oirconden dat voir ons quam Adriaen vander Mye ende beliede dat hi vercoft heeft ten hogen heemraet van Rijnlant tot slands van Rijnlant behoeff ende tot alle ten lande behoeff die binnen der merken van Sparendam gelegen sijn ses morgen lants gelegen inden ambocht van Alphen ende heeft an die oestsijde Aernt Jan Goden soon erfnamen ende Dirc Willem Danels z. aen die westzijde heer Gerijt Symons z. priester mit capelrie lant daer die van Raephorst Gevers off zijn streckende voir uten Rijn after an die wateringe. Ende Adriaen vander Mye voirscr. ende Jan Heerman loveden mit gesamender hant ende elcx voir alle den hogen heemraet van Rijnlant tot des voirsc. lants behoeff dese ['n' is crossed out] voirsc. ses morgen lands vry te waren jaer ende dach also recht is ende alsmen vrij lande ende eygen erve sculdich is te waren. Voirt soe lovede Adriaen voirsc. Jan Heerman voirn. hier off scadeloos te houden ende hier off beliede hem Adriaen voirn. wel voldaen ende betaelt den lesten penninc mitten eersten. In oirkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen, int jair ons heren dysent vierhondert een ende vijftich upten vijften dach in maerte.
English Summary
An act by Jan van Noorde and Heinric Paedsenszoon, magistrates (schepenen) of Leiden, recording the sale by Adriaen van der Mye of 6 morgens of land in Alphen to the hoogheemraden of Rijnland, with mention of nearest neighbors (belengingen).
Keywords
noorde, jan van; aldermen; leiden; jan heynric paedzenzoon; mye, adriaen van der; sale of land; alphen; aernt jan godenzoon; gerijt symonszoon; priest; raephorst gevers; jan heerman; dirc willem danelszoon
Notes
See OAR14, 57r-b, though Sloof (1999) date it to 2 March. See also OAR3657 of which this is a copy.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aldermen 2 / 3 1421 1421 1452
alphen 27 / 44 1284 1450 1453
gerijt symonszoon 1 / 2     1471
jan heerman 2 / 2 1437 1437  
leiden 21 / 29 1330 1450 1453
mye, adriaen van der 2 / 2 1451 1451  
noorde, jan van 2 / 2 1444 1444  
priest 2 / 2 1361 1361  

 

Record #404 prev record   Date   next record  top of page
1451-05-04
Location Type of Document
OAR12, 044v-e Consent
Text
[066] Item so is den gemenen ambochten bewaerres van Rijnland geconsenteert dat zij tot allen tiden als zij gebrec hebben an den genen dair sij enigerhande ongelt off gaderen van des ambochts weghen ende dat niet crigen en connen dat zij dan elcx miten horen den genen daer hem ghebrect an valt voir den heemraet dagen sullen mogen ter naester scouwe om te verstaen wair om dat elc zijn ommegesette gelt niet en betaelde om dan dair in te doen alst van rechts wegen behoren sal. Gedaen anno li optie meye scouwe.
English Summary
Permission for village officials in Rijnland to report their inability to collect authorized amounts to hoogheemraden; the latter presumably will pursue delinquints.
Keywords
procedures; oncost; omslag; ambachtsbewaarders; arrears
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
ambachtsbewaarders 26 / 41 1436 1451 1452
arrears 7 / 7 1417 1446  
omslag 3 / 7 1443 1444 1453
procedures 52 / 71 1400 1450 1451

 

Record #517 prev record   Date   next record  top of page
1451-05-04
Location Type of Document
OAR12, 095v-a Scheiding
Text
[007] Item also Martijn Dircx z. inden jaer vijftich uptie meye scouwe annam bi concent der heemrade van Rijnlant sulc plaetwerck als die van Leydemuden ende vander Aer te samen an een leggende hadden, after an die Kolc dairmen gemeenlic te sceep gaet wt te steken ende voirt an te houden buten der voirn. ambochte coste, so heeft die selve Mertijn Claes Heinricx z. sijnen neve daer een deel off over gedaen ende vercoft ende sijn daer om in ghescheel gecomen om dat voirn. erve te delen dan sij sijn te laetsten hoor saec gevoechlic anden heemraet voirn. ghebleven die daer eendrachteliken een wtspraec off gedaen hebben uptie meye scouwe anno een ende vijftich in manieren nae volgende, te weten, dat Martijn voirn. behouden ende gebruken sal dat erve doergaens dat ande zuytside gelegen is ende Henric hem vermat vanden voirn. Mertijn gecoft te hebben tot Heinricx voirseiden scijer [scuer?] toe, ende Heinricx voirseiden sal alle dat ander erve behouden ende gebruken dat daer voort blijft, behoudelic den opganc. Ende Mertijn sal die platinge houden beginnende an dat zuyt ende vander plaet totter helft vande heel plaet, ende Heinric voirs. sal alle die ander helft houden. Ende Mertijn sal Heinric voirnoemden toe geven vijff postulaets gulden.
English Summary
Settlement of dispute between Mertijn Dircxzoon and his nephew, Clais Heijnricxzoon concerning responsibility for maintaining the shoring on the Spaarndammerdijk, behind the Kolk (Grote sluis), formerly maintained by Leimuiden and Ter Aar.
Keywords
martijn dircxzoon; plaatwerk; shoring; leimuiden; ter aar; kolksluis; ships; ship lock; claes heinricxzoon; spaarndammerdijk
Notes
See OAR14, 60r-a, with a later notation that, from Bamisschouw 1452 onward, part of the shoring will be maintained by Jan van Haarlem; also 52v-d.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
kolksluis 3 / 3 1443 1446  
leimuiden 4 / 4 1435 1450  
martijn dircxzoon 2 / 2 1450 1450  
plaatwerk 9 / 11 1421 1450 1451
ship lock 4 / 4 1253 1407  
ships 7 / 15 1253 1437 1454
shoring 8 / 9 1421 1449 1525
spaarndammerdijk 19 / 36 1255 1449 1452
ter aar 3 / 7 1443 1450 1452

 

Record #405 prev record   Date   next record  top of page
1451-06-29
Location Type of Document
OAR12, 044v-f Consent
Text
[067] Item soe is die van Wassenair geconsenteert Mees Willem Heinric z. een brugge consenteren die gelegen is in die Ruge laen dat hi dien van steen maken en sal ende houden xxxvi jaer lanc buten der bueren coste daer hi die selve laen den voirn. tijt voir gebruiken sal ende dueren tenden den bueren de voirn. brugge geheel ende goet leveren sal ende die laen tot des ambochts behoeff. Gedaen anno een ende vijftich up sinte Jans scouwe.
English Summary
Permission for village of Wassenaar to allow Mees Willem Hendricxzoon to build a stone bridge in the Rugelaan and keep it (collect tolls and maintain it) for 36 years, after which it and the road will be turned over to the ambacht in good condition.
Keywords
wassenaar; mees willem heinriczoon; bridges; construction; stone bridge; buren; rugelaan
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
bridges 31 / 54 1284 1450 1452
buren 16 / 31 1356 1451 1451
construction 48 / 73 1361 1450 1451
rugelaan 2 / 2 1448 1448  
stone bridge 1 / 5     1454
wassenaar 4 / 8 1330 1450 1452

 

Record #530 prev record   Date   next record  top of page
1451-06-29
Location Type of Document
OAR12, 105r-d Beveling
Text
[004] Item soe wort die bailiuwe van Hasertswoude bevolen also die bueren van Hasertswoude ghescheel hebben om een wateringe geheten Dirc Doeden wateringe, daer sommighe vanden bueren meynen dat die wateringe nutter toe waer dan open waer, andere meynen dat zij nutter open waer, dus sullen zij mit recht versoeken die geen diese to hebben willen ende bewijsen dat zij nutter toe is dan open. Gedaen anno een ende vijftich up sinte Jans scouwe.
English Summary
Order the baliuw of Hazerswoude to summon the opponents of keeping the Dirc Doedenwatering open to come forward with a verklaring (legal argument) of why they oppose the measure.
Keywords
baljuw; hazerswoude; dirc doedenwatering; buren; dispute settlement; closing of canals; stoppen van watergangen
Notes
See OAR14, 61r-e.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
baljuw 7 / 9 1361 1450 1460
buren 17 / 31 1356 1451 1452
closing of canals 6 / 6 1435 1451  
dirc doedenwatering 1 / 2     1453
dispute settlement 16 / 24 1385 1450 1455
hazerswoude 28 / 46 1330 1451 1451
stoppen van watergangen 3 / 3 1446 1451  

 

Record #336 prev record   Date   next record  top of page
1451-10-05
Location Type of Document
OAR12, 021v-a Keur
Text
[142] Item soe wort een willekuer gemaect byden heemraet in manieren na volgende, want van groten note is dat tot allen scouwen ende rechtdagen die de dijcgrave mitten heemrade sculdich is te houden dicwijl in sorgen gestaen hebben te vervallen om datter met genoech vanden heemrade en hebben comien vergaderen so is byden voirsc. heemrade overdragen ende hebben onder malcander minlicken gewilkoirt dat elc van hem voirt an tot allen scouwen comen sullen uptie verbuernisse van ses ponden tegen die andere sijn mede gesellen die de voirsc. scouwe bewaert hadden, ende die aldus die voirsc. scouwe niet en bewaerde ende daer niet en quaem salmen toe allen scouwen scriven absens te wesen. Ende alsmen dan dat penninc gelt betalen sal, so salmen een ygelic die in gebreke is geweest soe veel corten als zij verbuert sullen hebben, ende enen ygeliken dat ofnemen sonder verdrach behoudelic off yement so sieck waer dat hij niet comen en mocht, die en soude niet verbueren. Des sal dat staen tot proeve vanden heemrade ende anders en sal nyement geen onscult hebben die binnen den lande van Hollant, van Zeelant off Vrieslant is. Gedaen anno li uptie bamis scouwe.
English Summary
Confirm a decision that from now on hoogheemraden must attend all meetings or be assessed (from their compensation from the penninggeld) 6 lbs. per missed meeting unless they are ill or have had to travel to outside of Holland, Zeeland, or Friesland.
Keywords
quorum; regulations; procedures
Notes
See OAR14, 65r-a.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
procedures 53 / 71 1400 1451 1452
quorum 4 / 4 1400 1445  
regulations 6 / 21 1421 1443 1452

 

Record #406 prev record   Date   next record  top of page
1451-10-05
Location Type of Document
OAR12, 045r-a Consent
Text
[068] Item so wort geconsenteert die ghene die ande Maerndijck gelant sijn ende ande wateringe after Endegeest dat zij die voirsc. Maerndijck ende wateringe voirsc. bij horen scout verhoefslagen mogen. Gedaen anno li op die bamis scouwe.
English Summary
Permission for those along the Maredijk and the canal (de Peol?) behind Endegeest (Oegstgeest) to have the dijk and canal apportioned for maintenance work (verhoefslagen) by the schout
Keywords
maredijk; endegeest; oegstgeest; schouwen; schouten; canals; verhoefslagen
Notes
See OAR14, 63v-b.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
canals 44 / 67 1356 1450 1452
maredijk 1 / 2     1455
oegstgeest 10 / 17 1425 1450 1452
schouten 59 / 88 1284 1450 1452
schouwen 58 / 101 1284 1450 1452
verhoefslagen 10 / 15 1399 1448 1452

 

Record #407 prev record   Date   next record  top of page
1451-10-05
Location Type of Document
OAR12, 045r-b Consent
Text
[069] Item op die selve tijt wort geconsenteert Dirc Willem Aelbrecht z. in Stompic dat hi een hueltgen sal mogen leggen inden wech voir zijn [huis] al te weder zeggen.
English Summary
Permission to Dirc Willem Aelbrechtszoon of Stompwijk to put a culvert under the road in front of his house.
Keywords
stompwijk; dirc willem aelbrechtszoon; heulen; roads; construction
Notes
See OAR14, 64r-a.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
construction 49 / 73 1361 1451 1452
heulen 6 / 17 1443 1451 1452
roads 26 / 44 1421 1451 1452
stompwijk 3 / 4 1437 1443 1456

 

Record #531 prev record   Date      top of page
1451-10-05
Location Type of Document
OAR12, 105r-e-105v Beveling
Text
[005] Item soe wort overdragen dat die van Haserswoude, Boscoep, Snidelwijc, Groensfoort ende Polien houden sullen ende doen nu vermaken ende [105v] verstehen dat plaetwerc onder Jan Vechters z. huys ende dair en tenden sel Jan Vechters dat voirsc. plaetwerc mit aerdwerc houden altoes buten de voirsc. ambochten cost ende dit voirsc. werc sel gemaict wesen tusschen hier ende alre heiligen dage [1 november]. Gedaen anno een ende vijftich uptie bamis scouwe.
English Summary
Order Boskoop, Hazerswoude, Snijdelwijk, Groenswaard, and Poelien to repair the shoring below the house of Jan Vechterszoon before 1 November. From then on Jan must maintain it at his own cost.
Keywords
boskoop; hazerswoude; snijdelwijk; groenswaard; poelien; plaatwerk; jan vechterszoon; aardhaling; smaeldorpen
Notes
See OAR14, 64r-b
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aardhaling 32 / 37 1356 1449 1452
boskoop 17 / 21 1330 1450 1460
groenswaard 10 / 15 1284 1450 1457
hazerswoude 29 / 46 1330 1451 1453
plaatwerk 10 / 11 1421 1451 1525
poelien 9 / 13 1330 1450 1465
smaeldorpen 4 / 6 1446 1450 1457
snijdelwijk 8 / 13 1284 1450 1457

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl