Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1356
OAR records in next Year

 

 

Record #286     Date      top of page
1356-04-18
Location Type of Document
OAR11, 64v-a-65r
OAR12, 069r-b-070v
OAR13, 01r-2r
Vonnis
Text
[024] Copie vander hantvest van Alphen: 'Willem van Beyeren van Heneg. van Hollant, van Zeelant ende her van Vrieslant maken cont allen luyden dat wij gegeven hebben ende geven voir ons ende voir onsen nacomelingen onsen goeden luyden van Alphen tusschen der Goutsluyse ende den Crommen sloot, onsen goeden luyden van Hazaertswoude tusschen den Crommen sloot ende den Goutsluyse die gelegen is op den Bansloot dair Ketten kinderen lant nu ter tijt up leyt, onsen goeden luyden van Bosscoop op die westzijde vander Goude ende onsen goeden luyden van Waddijnxveen die gelegen sijn tusschen Bosscoep Waddinxveenre ka die gelegen is in Claes Dorrekijns weer eenen gemeenen ende eenen vryen waterganck durende tot weeliken dage, beginnen an den Rijndijck ende eenen ka te leggen ende te behouden op Ketten kinder lant op die oestzijde vanden sloet diemen heet den Bansloet ende voirs. is doirgaende op die Goudwal op die westzijde dicht te houden tot Claes Dorrekijns kade toe ende wt ate gaen inder Yselle onverseit van yemande den Yseldijc op ende toe te doen ende dat te dammen ende dien dam up ende toe te doen also dicke als die sluyse noot hebben ende dat min ende oirbairlic is onsen goeden luyden voirs. Ende desen voirseyden dam sullen scouwen die hiemr. van desen voirseiden waterganc, ende dat te voirsien van desen voirs. hiemr dat ghemeen lant gene scade en crige mit gemeenre morgen van desen voirs. waterganc. Ende den Rijndijck tot een waterkeer ende mit deser voirseider sluyse, so sullen onse goede lude voirs. horen vrien wille doen tot ons gemeens lants oirbair dat nu ter tijt becost dese sluyse ende waterganc voirs. ende horen nacomelingen sonder yemans weder seggen ende nymermeer ander lude doirganc. voirt so sullen dijcke ymer also lange wese dat onsen goede lude waterganc hoir diepe behoirt tot oirbair onser goeder luyden voirs. Ende tot des voirs. waterganc hebben wij onse goede luyde voirs. gegeven ende geven also veel lants als sij behoeven tot der Ysel to up horen cost hoir wateringe ende waterkeringe of te maken ende te houden ende te gelden tot onsen edelen hiemr. seggen, ende dese voirseyde waterganc, waterkeringe ende ka die dair toe behoren wair dat sij gelegen sijn so sullen scouwen die scoute van Alphen die nu is of namels wesen sal mit tween hiemraders van Alphen, mit twien hiemr. van Hazaertswoude mit twien hiemr. van Waddinx veen ende mit eenen hiemr. van Bosscoep. Ende dese voirseide hiemr. so sullen kiesen int ambocht van Alphen die scoute van dien ambocht bijden bueren in dien ambocht ende inden voirseiden waterganc wonen, in Hazaertswoude die scoute van dien ambocht mitten buyren inden waterganc wonen, in Bosscoop die stout van dien ambocht bi den buyren inde waterganc wonen ende in Waddijnx veen so salse kiesen die scout van Poelgen bijden gemeenen buyren van Waddinx veen die in die [65r] waterganc wonen als voirs. is. Ende wes dese voirs. hiemr die dese waterganc voirs., waterkeringe ende ka die dair toe behoren scouwen ende kueren bij horen eede tot ons lants oirbair voirs. dair nyement weder te seggen, ende dese scoute ende hiemr. voirn. zullen scouwen also dicke als him nutte ende oirbair is tot ons lants behoiff voirs. Ende in dese voirs. waterganck so sal gelden elke morgen morgen gelijc sonder yemans weder seggen, ende alle onrecht water buten horen wateringe te keren ende houden wair dat hem deren mach. Ende die van Hazaertswoude sullen houden een ka ende een waterkeringe vanden veen anden Rijndijck opten van die voirs. is op die westzijde, ende voirt sullen die van Hasaertswoude voirs. den Rijndijc dicht houden vanden Bansloot ten Crommensloot toe, ende die van Alphen den Rijncijc dicht houden vanden Crommensloot ter Goudtsluyse toe. Voirt sullen die van Alphen voirseyt een ka ende een waterkeringe huden vander Goutsluyse tot Bosscoop toe. Ende die vanBosscoep sullen van Alphenre ban een ka ende een waterkeringe houden tot Waddinx veen toe. Ende die van Waddinxveeen zullen van Bosscooper ban een ka ende een waterkeringhe houden up die Goude tot an Claes Dorrekens ka toe. Geviel oick dat onser goeder luyden voirs. wateringe or waterkeer van horen wateringe te cleyn woirde, die souden sij meerren mitten naister aerden ende mitter minster schade, ende die aerde sullen onse goede luyden voirs. dan gelden tot hoirre hiemraet seggen. Gheviel oick mede dat onder dese scouten ende hiemr. voirs. enigherhande twij quame wair bij datsij enige scouwe after laten wouden of after lieten dair ons voirseits lants oirbair aenlage, dat soudmen brengen an onsen edelen heemr ende dair bij dien twij te eynden ende ymmer te scouwen. Wairt mede dat yemant visschede in onser goeder luyde sluyse voirs. alsoe dicke ende menichwerven als hij dair inne visschede dair men of betugen mocht mit twien wittachtigen luyden of meer also dicke verbuerde hij jegens ons x pont ende den scout ende heemr voirs. iiii lb., ende van dese iiii ponden voirs. sal die scout hebben x sc. ende elc heemr also veel. Ende want onse menige altois is mit onse heerlicheit te helpen te comen onsen goeden luyden voirs. in allen zaken wair dat zijts noot hebben tot ons lants oirbair ende aengesien hebben groot gebreck ende noot saken die onse goede luyden voirs. aenlagen alse van vreemde watere dair sij bij verderft waren gebleven wair wij hem te hulpe niet gecomen, hier ommee hebben wij onse consent heer toe gedaen. Ende onse goede luyden voirs. dese punten gegeven in alle manieren als voirs. staet sonder enigerhande argelist behouden onser edelen heemr. van Rijnlant ende van Scielant alle hoirs rechts. In oirkonden desen brief bezegelt mit onsen zegel, gegeven in Middelburch des manendages na palmen sonnendach int jair ons heren m ccc lvi. Jussio domini comitis. Per dominum Florentium de Borsalia et dominum H. Popponis.'
English Summary
Copy of a charter of 1356 issued by Count Willem V that authorized construction of and established maintenance responsibilities for the Gouwesluis at Alphen.
Keywords
willem v, count; crommensloot; alphen; gouwesluis; hazerswoude; poelien; bansloot; kettenkinder; boskoop; gouwe; waddinxveen; claes dorrekijnsweer; canals; rijndijk; ijssel; ijsseldijk; dams; sluices; kroosheemraden; buren; schouwen; schouten; selection; maintenance; venen; kaden; morgen morgensgelijk; waterkering; aardhaling; fishing; waddinxveense kade
Notes
The copy in OAR12 has a date of 1371. See also record #226 and record #494. The copy in OAR13 is preceded by 'Ic heer Reyner Luutgen soon priester ende vic[ecureit van] Alphen doe condt ende kenelic dat ic gesien ende [............] onser wel bezegelt mit des edelen princen zegel [..............] van Beyeren der saliger gedachten ongecanzeliert? [..............] ende oversient in ghenen seiden s------- hebbende in [..............] worden te worden als hier na gescreven staet.' and followed by 'Ende want ic heer Reyner Luutgens soen priester ende vicecureit voirs. die hantveste gesien, gelesen ende bezegelt mit des edelen pri--- zegel als voirs. is soe heb ic minnen zegel [andit -- crossed out] tot ene zekere kennisse ende vaste orkonde an dit vidimus gehangen des saterdages op alre siele dach int jaer ons heren dusent vierhondert seven ende dertich.' Published in van Mieris, II, p. 870
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aardhaling 1 / 37     1372
alphen 3 / 44 1284 1330 1358
bansloot 1 / 2     1358
boskoop 2 / 21 1330 1330 1358
buren 1 / 31     1361
canals 1 / 67     1358
claes dorrekijnsweer 1 / 4     1358
crommensloot 1 / 2     1358
dams 1 / 5     1443
fishing 3 / 13 1286 1310 1399
gouwe 2 / 10 1284 1284 1410
gouwesluis 2 / 12 1284 1284 1358
hazerswoude 2 / 46 1330 1330 1358
ijssel 1 / 8     1358
ijsseldijk 1 / 3     1361
kaden 1 / 17     1423
kettenkinder 1 / 2     1358
kroosheemraden 2 / 84 1284 1284 1361
maintenance 1 / 85     1361
morgen morgensgelijk 2 / 17 1284 1284 1361
poelien 2 / 13 1330 1330 1422
rijndijk 2 / 34 1330 1330 1358
schouten 2 / 88 1284 1284 1361
schouwen 3 / 101 1284 1286 1361
selection 1 / 6     1438
sluices 3 / 68 1253 1284 1361
venen 1 / 7     1434
waddinxveen 1 / 27     1358
waterkering 2 / 5 1284 1284 1446
willem v, count 1 / 3     1358

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl