Rekeningen Pieterskerk 1428

Erfgoed Leiden

en omstreken


 
Transcriptie: Ed van der Vlist
 

pkr kleur
Archief Kerken

inv. nr. 323

    1    

   

Dit is dat Heinric Hermans z., Willem Heerman Pieters z., Wermbout Nannen z. ende Aelwijn Bairnts z. alse goidshuysmeesters van Sinte Pieters kerc te Leyden ontfangen hebben van Sinte Pieters goede, afterstal ende verval, jairlixe renten ende anders van allen goeden also hiernae gescreven stait zeder dat hem die kercmeesterschip bevolen wort, dat up Sinte Pieters avont in den lenten anno XIIIIc XXVIII, die dat bewairt hebben tot Sinte Pieters dage toe in den lenten anno XIIIIc XXIX, dats een termijn van enen heelen jair, ende alle renten, goede ende afterstalle heel gerekent in horen ontfange dair die dage of geleden sijn. Ende wes men den kercmeesters dairof niet betailt en heeft, dat rekenen si hierna w[eder i]n horen uutgeven, in paymente XV tuynen voir I £ gerekent, [de]n tuun XVIII doyts. 

Eerst ontfaen ende die oude kercmeesters overleverden an afterstallige renten na inhout des lesten rekenboex

IIIcXXII £ XVIII s. s d.

I. Somma per se

IIIcXXII £ XVIII s. s d.

1v

   

Ontfaen van ouden renten up landt

 

Item Goeswijn Claes z. van I uterdijc bi den Zijlpoirthuys

X s.

Item die selve noch I uterdijc

V s.

Item die selve noch I uterdijc

V s.

Item Pieter Golen z. van I uterdijc

X s.

Item die selve van I uterdijc die Claes Jans Vos z. was

X s.

Item Willem Bort van II uterdiken die Claes Jans Vos soen waren, van elken uterdijck V gr., facit

VI s. VIII d.

Item Pieter Butewech Gerijts z. erfnamen, Foytgen Jacobs soen ende Huge Claes z. die tymmerman dat uptie Venne stait ende ghift Huge Claes z. half ende dander elx I verendel

XXV s. IIII d.

Item Pieter Butewech Gerijts z. ende Gherijt die Bruun Dirx soens erfnamen van horen lande bi den Zijlpoirthuys

XVI s.

Item Pieter Hugen weedwij dat upt Bregweer staet tSoeterwoude

X s.

Item Jan Willem tOestgeest van dat Jan van den Werve besprac

XXXIII s. IIII d.

Item Gerijt Mees z. tHasertwoude up een stuc lands dat Butterman dairup besprac

XXVI s. VIII d.

Item Dirc Grieten z. lant tHasertwoude dat Butterman dairup besprac

XX s.

Item Pieter Poes van Gelmers besprec up een acker lands tHasertwoude

XX s.

Item Aelbrecht grote Wouters z. tStompic ende Buttermans wijfs besprec up een stuc lands

XIII s. IIII d.

Somma

X £ XI s. IIII d.

    2    

   

Item Dirc Willems z. van Poelgeest heeft angenomen in enen ewigen pacht jegens Sinte Pieter X hont lands gelegen in den ambocht van Koudekerc ende Jutte Herman Bruuns soens den goidshuus besprac den hoip vrijs gelts om I Vrancrix scilt tsjairs, te betalen alle jair tot Onser Vrouwen Lichtmis, facit

III £ XI s. VIII d.d.

Item Willem Simon Ghiben soen van X hont lands te Voirscoten tsjairs

XXIX s.

Lantrenten

 

Item Vranc die Vleischouwer heeft angenomen te poortrecht mit Zibrant Louwen z. II hont XL roeden ende VIII voete lands, die roede om IIII d. tsjairs, maict III £ tsjairs, sijn vercoft als men hierna in den ontfangen bewisen sel

 

Item Ghijs Thory heeft angenomen te poortrecht een gheertgen lands van LII roeden s voet, die roede om IIII d. tsjairs, maict XVII s. IIII d. I mite. Dese renten sijn vercoft als men hierna bewisen sel

 

Somma

IIII £ XV s. VIII d.

2v

   

Item Willem Martijns z. heeft angenomen te poirtrecht IIs hont lands ende XXXII roeden, die roede om IIII d. tsjairs, maict IIII £ XIIII s. Dese renten sijn vercoft als men hierna bewisen sel

 

Item noch heeft Willem Martijns z. angenomen te poirtrecht een stuc lands dairan ende hout III hont XIX roeden ende X voet, die roede om IIII d. tsjairs. Des is die helft van den renten ofgelost, so blijfs

LIII s. III d. II miten

Dese LIII s. III d. II miten voirs. sijn vercoft als men hierna in den ontfange bewijsen sel.

 

Item Dirc Danels z. heeft gehuert II morgen lands ende LXIIII roeden durende X jair lanc ende inghinc anno XXVIII, tsjairs om

V £ X s.

Item Claes Florijs z. heeft gebruuct Is morgen lands ende is gehieten die Does, dair twederdeel of toebehoirt Pieter Butewech Gherijts z. erfnamen, om IIIs croen, Sinte Pieters deel facit den croon XL tuynen gerekent

IX £ VI s. VIII d.

Dese voirs. Is morgen lands zijn vercoft als men hierna in den ontfange bewisen zel

 

Item Willem van Elstgeest heeft gebruuct XIIII hont lands die half den Heiligen Geest toebehoren, dairof ghift hi Sinte Pieters IIs croon s quartier van I croon, facit

VII £

Dese voirs. helft van XIIII hont lands zijn vercoft als men hierna bewisen zel

 

Somma

XXIIII £ IX s. XI d. II miten

 

    3    

   

Item Aernt Claes z. die vleyschouwer bruuct tverendeel van XX hont VIII roeden ende van VIII voeten lands in Levendail daer Claes Dirx soens kinder die driedeel of toebehoren, hierof gelt Sinte Pieters deel tsjairs III Wilhelmus scilde, facit den scilt XXXV tuynen gerekent

VII £

Item Claes Dirc Stientgens z. upten Groenendijck bruuct IIs morgen lands, die morgen om XXVI s., een Dordr. gulden gerekent voir I £, maict III Dordr. gulden I quartier, facit

V £ XII s. VIII d.

Item Dirc Wouters z. tStompic bruuct I morgen lands die Machtelt Jacob Jans z. weedwij besprac om

IX s.

Item Mouwerijn Willems z. bruuct Is morgen lands die Aleyse de bagin den goidshuus besprac, de morgen om III £, facit

IIII £ X s.

Somma

XVII £ XI s. VIII d.

3v

   

II. Somma sommarum van renten up lant ende van lanthuyr beloipt tesamen

LVII £ VIII s. VII d. II miten

    4    

   

Dit sijn hoifstederenten binnen der ouder vryheit van Leyden

 

Item Ever Jans z. van den huyse dat Jacob Brouwers was

IIII s.

Item Michiel Heynen z. huus upten hoec

XX s.

Item Ysbrant Strevelants huus up Rapenburch dat die susteren van Sinte Marien Magdalenen dairop bewijsden

XX s.

Item dat selve huus mit II pantbrieven

VI s. VIII d.

Item Jan van Waver van den huus dat Jan Clemments z. was in die Rijnsteech

VIII s.

Item Willem Gherijt Ghenen huus in Jan Jans z. stege

V s. IIII d.

Item die Heilige Geest van Lijsbeth Herman Willems z. testament

V s.

Item die selve dat Dammes Segers z. besprac

XX s.

Item die selve dat Wouter van der Brug besprac

XXVI s. VIII d.

Item die selve van Berwouts testament

VIII s.

Item heer Wouter Diken z. huus dat Wermbout Jans z. was

VIII s.

Item die selve van In huustgen int steech dat Florijs Boscoips was

XIII s. IIII d.

Item int steech after Vranc Poes z. een huusgen dat Vrancken was

XIII s. IIII d.

Somma

VII £ XVIII s. IIII d.

4v

   

Dese hierna gescreven ghelden totten renten die op Alijt Mathijs huus plagen te staen

 

Item Coman Jans huus upten hoec

III s. IIII d.

Item Gherijt Hugen soens weedwij

V s. IIII d.

Item Coman Reyner van Noortich

VI s. VIII d.

Item Coman Aelbrechts huus

XVI d.

Item Mouwerijn Claes z. huus

XV d.

Item Coman Claes Claes z. huus

VII s.

Item Claes Dirx z. huus dairnaist

III s. I d.

Item Marc Jans z. huus

XVI d.

Weder om

 

Item Mouwerijn Claes soens huus

XIII s. IIII d.

Item Jan van Leydens huus

XIII s. IIII d.

Item Gherijt die Breden huus dat Claes Crullegen was

LIII s. IIII d.

Item die stede van Leyden van den huus dat meester Rutgers was

XVII s. IIII d.

Item noch die stede van Leyden II cronen tsjairs op meye die van Aichte Pieter Hugen quamen ende staen ter losseninge den penninc om X, facit den croon XL tuynen

V £ VI s. VIII d.

Item up Vos Goverts soens huus dat Pieter Otten z. was

X s. IIII d.

Item Pieter Butewechs huus dat Dirx van Noirde was

XIII d. I mite

Item die selve een huus int stege

XX s.

Somma

XIII £ IIII s. IX d. I mite

 

    5    

   

Item Danel die Sniders huus dat Heyn Thorien was

X s.

Item Florijs Gerijts soens weedwien huus

XX s.

Item Griete van Nuus huus

XXI d. I mite

Item Louwerijs Jacobs z. huus in Bronsgens steech

VI d.

Item Bette Croox een huus in de selve stege

VI d.

Item Pieter Buysen huysgen in de selve stege

VI d.

Item Erkenrait Jan Stoips van den huus dat Allairt Spoirmakers was

XVI d.

Item Dirc Sloterdijcs huus

XVI d.

Item Jacob Willems z. huus Dirc die Hanen zwager

VI s. VIII d.

Item die selve van den selven huus

XIII s. IIII d.

Item Heynric Paidzen z. huusgen in Gherijt Lams steech dat Alijn Pieter Pieters z. dairup besprac

XX s.

Item up Claes Horsts huus in den boomgairt dat van Alijt Jacob Dirc Roelofs z. wijf quam

X s.

Item Jacob Willem Pieters z. huus dat Jan Cliets was

II d.

Item Willem van Bosch van den huus dat Pieter Sibouts was

III s. VI d. II miten

Item Jan Evers z. huus dat Pieter Aichten z. was

II s. VIII d.

Item Jan Martijns z. huus mitten houde

XIX s. VIII d.

Somma

V £ XII s.

5v

   

Item Dirc Claes z. huus dat Ghijs Bedrongens was, dairup staet III £ XVIII s. IIII d. Hiertoe ghelt dat selve huus tsjairs

XXVI s. V d. I mite

Item Claes Willems soens erfnamen ghelder toe van een huus dat int steech stait

XV s.

Item Dirc Claes z. gelter toe van een huustgen dat int steech staet dat Coman Gherijts was

X s.

Item Pieter Jacobs z. van Alphen gelter toe van een huus dat Wermbout Smits was

XXVI s. VIII d.

Item Pouwels Heinrix z. van den huus dat Pieter Aichten soens was

XVI s.

Item Gherijt Louwen z. heeft den molenwerf angenomen ende dair stait up mitten erven die dairtoe behoren XXXV s. VI d. II miten. Hiertoe gelt Gherijt Louwen z.

IIII d.

Item Pieter Jacobs z. gelter toe

XXXV s. VI d. II miten

Item Pieter van Bosch gelter toe

IIII d.

Item Simon van Vliet gelter toe

IIII d.

Dus heeftet goidshuus XVI d. tsjairs meer dant plach te hebben. Ende tot wat tiden den molenwerf mitten huyse verandert wort mit coop of mit besterfte, zo sel men vervoirhueren mit X s. comans payments, behoudelic Sinte Pieter van den anderen erven voirnoemt sijn voirhuer mit half den renten

 

Item Mouwerijn Hermans z. van den huus dat Claes Stienhouwers was

XXVI s. VIII d.

Somma

VII £ XVII s. IIII d.

 

    6    

   

Item meester Jan die Bogemakers huus dat Wouter Duvinx was tsjairs

V s.

Item Heinric Vrerix z. van der Sterre van den huyse dat Claes Nannetgens soens was

X s.

Item up een erve ende III huyse an malcander die Ysebrant Hoflants soen toebehoren ende verscinen tot Midvasten die Clair Goesens bewijsde

XL s.

Item Pieter dOlislager van I erve bi Luutgens molen in den uterdijc ende Elsbien Florijs Kermers besprac

VI s. VIII d.

Item up Ysebrant Hoflants soens II huyse uptie oude vest upten hoec van Crauwels stege dat van Alijt Jacob Dirc Rolofs soens wijf gecomen is

XX s.

Weder om ant Stienscuyr

 

Item Dirc Gijsbrechts soens huus dat Pieter Aichten z. was

II s.

Item dat selve huus dat van Nelle Adriaens quam ende verschinen tot meye

XL s.

Item up Airnt die Rieghen huus

II s. VIII d.

Item up Dirc Gherijt Montfoirden z. huus

II s. VI d.

Item Dirc Hillen soens huus

XXII d. II miten

Item op Eylairt Goverts soens huus

XXVI s. VIII d.

Somma

VII £ XV s. VI d. II miten

6v

   

Item Jan Danckairt Dirc Coenen z. ende Ermgairt Huge Hugen z. van Fien boomgairt van der Hair IIII s. goets gelts mitten houde, facit

V s. IIII d.

Item Katrijn Airnt Jacobs z. van den huus dat Machtelt Dirc Vrancken z. was bi der Stienscuyr

III s. VIII d.

Item Jan van der Lanen huus

XXII d. II miten

Item Aelwijn Dirc Nuweveens z. van den huys dair hi in woent

IIII s.

Item Veen Florijs z. van den huyse dat Claes Vrancken z. was

VI s.

Item Pieter Florijs z. van den huys dat Dirc Gijsbrechts z. was

VIII s.

Item Ysebrant Hoflants zoens huus

IIII s.

Item Herman Boelinx huus

XXVIII s.

Item Matheus Jacobs z. huus

IIII s. IIII d.

Item Vranc van Rotterdam van den huyse dat meester Dirc Kammakers was

VIII s. IIII d.

Item Dirc Pieters soens huus dat Aerntgen Brouwers was

VIII s.

Item op Pieter Robbrechts soens huus
Te vervoirhueren mit half den renten alst in coop of in besterften comt, dair in scepenbrief of is

XL s.

Weder om op die Volresgraft

 

Item Aelwijn Dirc Nuweveens z. huusgen uptie Volresgraft dat Aichte Kerstants was

VI s. VIII d.

Somma

VI £ VIII s. II d. II miten

    7    

   

Item die selve Aelwijn van den aftereynde dat Heinric Gijsbrecht Bertelmees soens was

II s.

Item Simon Pieters soen van Alphen van den voireynde dat Heinrics voirs. was

IIII s.

Item noch Simon Pieters z. van den huus dair hij in woent

VI s. VIII d.

Item Huge Martijns z. van den huyse dat Huge Screvels was

XII d.

Item Pieter Boudijns z. huus

XII d.

Item Gherijt Diddetgen z. weedwien huus

IIII s. VIII d.

Item Simon Duven soens huus

IIII s. VIII d.

Item up Jacob Bosschen huus

VIII s. VIII d.

Item up Heinric Stoyts huus

IIII s. V d. I mite

Item Godetgen Vleischouwers huus

XL s.

Item Herman van Akens huus

XXVI s. VIII d.

Item Willem Pieters z. huus de scoemaker

XIII s. IIII d.

Item Kerstants Claes soens huus

VI s. VIII d.

Item Cornelis die Huus de clerck

XIII s. IIII d.

Item meester Collairts huus ant kerchof

X s.

Item heer Jacobs huus van Risoirde

XIII d. I mite

Item Jonefien huus in die Diefsteech

VI s. VIII d.

Somma

VII £ XIIII s. X d. II miten

7v

   

Item op Jan Martijns z. huus

VI s. VIII d.

Item Gherijt die costers huus int steech

VI s. VIII d.

Item Robbrecht Ghijsbrechts z. huus

XXVI s. VIII d.

Item Simon Juden huus naist heer Claes van Lis

XL s.

Item heer Jan Willems z. huus dair hi in woent

XXVI s.

Item Pieter Jacob z. huus uptie graft dat Jan Airnts was

XVI d.

Item Boudijn van Zwieten ende Wouter Hermans z. van den cameren die Willem Philips z. waren

X s.

Upt Hogelant

 

Item Heinric Wiggers soens huus uptie Hoygraft

XX s.

Item Pieter Mees soens huus uptie Hoygraft dat Alijt Willem Jans soens dairop besprac

XX s.

Item Dirc Grieten z. huus uptie Middelstegraft dat van Beatrijs Pieter Dirx zoens quam

XX s.

Item die baghinen uptie Hogelants Kercgraft van jonfrou Lijsbet Claes dochter huus

X s.

Item Katrijn Florijs Coenen z. huus uptie Kercgraft dat Femeyns Glasemakers dairup bewijsde

XV s.

Item Gherijt Heinrix z. van den huyse dairbi dat Femeynse voirs. was

IIII s. IIII d.

Somma

X £ V s. VIII d.

    8    

   

Item Heinric Zalen huus die stoeldraeyer opten Ouden Rijn

XXVI s. VIII d.

Item Aelwijn Jans z. huus in Coppijn Hiex steghe VIII comans gr. mitten houde die van Claes Betgen quamen, facit

V s. IIII d.

In Maerendorp

 

Item heer Jan die Vriesen huus in den Camp after Onser Vrouwen kerc dat Willem Airnts z. besprac

X s.

Item Willem Gherijts z. huus uptie Mern dat Machtelt Vrancken dairup besprac

XII s.

Item Ghise Jan Simons z. huus uptie Maern dat van Wermbout Jans z. quam

XL s.

Item Sasbout van den huyse dat Heyn van Thienens was dat Clair Pieter Dirx z. dairup besprac mitten houde

XX s.

Item Haestgen Jan van Kamens huus dattie susteren van Sinte Marie Magdalenen dairup bewijsden s Engelsche nobel, facit

LIII s. IIII d.

Item die Duutsche heren van Kerstant Heinrix soens besprec

II s. VIII d.

Item die selve van jonfrou Meynen besprec

II s. VIII d.

Item Bairtrait Willem Heermans van Jacob Dirx z. ende Alijt Ghijsbrechts dochter sijns wijfs testament ter tijt toe dattet bewijst is

III £

Somma

XI £ XII s. VIII d.

8v

   

III. Somma sommarum van ouden renten binnen der ouder vryheit van Leyden beloipt

LXXVIII £ X s. V d. I mite

    9    

   

Dit sijn die renten die tgoidshuus heeft up raemsteden

 

Item Huge van der Hant I raem

X s.

Item Pieter Butewech I raem

XVI s.

Item Gherijt Jans z. I raem

XVI s.

Item Pieter Butewech I raem

VII s.

Renten up hofsteden uptie hoeve binnen der nuwer vryheit ende beghinnen up Levendailsgraft

 

Item Wermbout Florijs Hobben z.z.

VI s. VIII d.

Item Lammijn Clutinx huus

VI s.

Item up Pieter Jacobs z. huus

XII d.

Item Willem van der Gouden huus dat Huge Dams was

VII s. VIII d. II miten

Item Jan van Thienens huus

IX s. IIII d.

Item Jan van Veens huus

IX s. IIII d.

Item die selve van I erftgen

VIII s.

Item die selve I huus van Ghijs Dierts soen

VI s.

Item Ghise Dierts z. huus

IIII s.

Item Gherijt Boudijns z. huus

X s.

Item Margriet Florijs dochter van den huus dat Allert Claes soens was

VI s. VIII d.

Item Florijs Hobben weedwij

V s. IIII d.

Somma

VI £ IX s. II miten

9v

   

Item Aelbrecht Aelbrechts z. dat Florijs Hobben z. weedwij plach te gheven

XII s. II d.

Item Gherijt Meynairts soens weedwij

XII s. I d.

Item Wouter Jacobs z. upt Hogewoert

VI s. s d.

Item Coen Jacobs z. huus die men Lepelair hiet

VI s. s d.

Item Jacob Coenraets soens kinder huus

II s.

Dit sijn renten tusken der Molengraft ende de nuwe Volresgraft

 

Item Reyner Tilmans soens huus upten hoec

IIII s.

Item Willem Coeps huus

VII s. IIII d.

Item Jacob Gherijt soens huus

VIII s.

Item Gherijt Jacobs z. van den huyse dat Claes Gherijts z. was

X s. II d. II miten

Item Gherijt Pieters z. ende Katrijn sijn susters huus

X s. II d. II miten

Item Hoflant Jans soen huus

XII s. II d. II miten

Item Gherijt Jacob van sinen erven XLIII s. VI d. II miten. Die sijn vercoft als men hierna bewisen sel

 

Item Jan van Rijns huus

X s.

Item Simon Reyners soens huus

X s.

Item die selve van sinen huse

XXIII s. IIII d.

Item Tillemans kinder huus

XXIIII s. V d. I mite

Item die selve van horen huyse

XXVI s. VIII d.

Item noch die selve van horen huyse

XIII s. IIII d.

Somma

IX £ XVIII s. I d. I mite

    10    

   

Item Boudijn Gherijts z. huus

XXVI s. VIII d.

Item Airnt Jans z. II huyse XL s. Die renten sijn vercoft als men hierna bewisen sel

 

Item Geertruut Willem Vos huus

XXVI s. VIII d.

Item Foytgen Gherijts soen van den huys dat Jacob Pieters soen was

XXVIII s. X d.

Item Gherijt Hoichstraits huus

XVII s. IX d. I mite

Item Jan Claes Heinrix z. huus

XVII s. IX d. I mite

Item Gherijt Jacobs huus after optie graft XLIIII s. Die renten sijn vercoft als men hiernae bewisen sel

 

Item Jan van Nuus huus

XII s. II d.

Item Gerijt Aernts soens II erven

XXXII s. IX d. I mite

Item Lourijs Heinrix z. huus

IX s.

Item Ysebrant Riken soens huus

VIII s. II d.

Item Willem Gherijt Scutemakers z.

VIII s. X d.

Item Zibrant Louwen z. huus int steech

XXI d.

Item Willem Beyers huus

II s. VI d.

Item die selve van sijn huus dairan

XXI d.

Item Heyn Willems soens kinder van Alphen

VI s. VIII d.

Item Kerstijn Aelbrechts dochter

VI s. VIII d.

Item Jacob Gherijts z. die volre van sinen huse dairan

VI s. VIII d.

Item Jan Gherijts soens huus

II s.

Somma

X £ XVI s. VIII d.

10v

   

Dit sijn renten tusschen der nuwer Hoeflaen ende der Volresgraft

 

Item Katrijn Dirc Jans z. dochter upten hoec

XIII s. IIII d.

Item Alijt Gherijt Willems soens van der camer die Gerijt Airnts soen was

VI s. VIII d.

Item Aelbrecht Heinen z. huus

XVII s. I d. I mite

Item Pieter Heinrix Bokels soens huus

XVII s. I d. I mite

Item Willem Dirx z. huus van Alphen

XXVI s. III d.

Item Aelwijn Dirx soens huus

XV s. X d. I mite

Item Pieter Danels z. van der Haer

XVIII s. VIII d.

Item Claes Gherijt Montfoirden z. huus

XXVI s.

Item Willem Stoeps huus

XXVI s.

Item die

selve een erve

XII s.

 

Item die selve I erve mit een steech

VI s.

Item Ysebrant Gherijt Vos z. huus VIII s. Die renten sijn vercoft als men hierna bewisen sel

 

Item Ysebrant Pieter Nanninx soens huus

XIIII s.

Item Jan Boudijns z. huus

X s.

Item Willem Martijns z. van den huyse dat Florijs Airnt z. was after

X s. II d. II miten

Item Zibrant Louwen z. van den selven huus voir

X s. II d. II miten

Item Willem Martijns I erve

XXII s. VIII d.

Item die selve een erve

XXII s. XI d.

Item Pieter Wouters z. huus

XXVI s. VIII d.

Somma

XV £ I s. VIII d. I mite

    11    

   

Item Lambrecht Merinx huus

XXII s. IX d. I mite

Item Martijn Tillemans z.

XXII s. IX d. I mite

Item Ysebrant Gherijt Vos z. II huyse XXXIX s. X d. Dese renten sijn vercoft als men hierna bewisen sel

 

Item Joest Willems soens huus

XX s. IIII d. I mite

Item Heinric Danels soens huus van der Haer

XIX s. X d.

Item Florijs Philips z. huus

XXII s. VII d. II miten

Item Fie Jacob Jans z. weedwij

X s.

Item Ghijsbrecht Dammes soens huus

VIII s.

Item Florijs Filips z. I erve uptie graft

IIII s. VI d.

Item Katrijn Jan Pouwels soens dochter

V s.

Item Jutte Wiggers dochter

V s.

Item Jacob Cuper

XII s. II d. II miten

Item Aernt Wiggers soens huus

X s.

Item Jan van Pormers huus

X s.

Item Herman Hermans z. huus

X s.

Item Philips huus van den Bosch

VIII s. IX d.

Item Aernt Jans z. die maetselair

VII s.

Item Reyner Mathijs z.

XXI d.

Item Vranc Jacobs soens huus

VI s.

Item Florijs Jacobs z. huus after

IIII s.

Somma

X £ X s. VII d. I mite

11v

   

Item Dirc Louwen soens huus

X s.

Item Florijs Gherijts z. een van Bertelmees Claes z. cameren

II s.

Item Jan Dirx soens camer van Stienvoirde

II s.

Item Aernt Ansems soens camer

II s.

Item Pieter Willems soen camer

II s.

Dit sijn renten uptie Raemgraft te beghinnen opten hoec van der vest streckende rontomme toter Coepoirt toe

 

Item Huge van der Hant

XIX s. XI d. I mite

Item Simon Krooc

XII s. IX d. I mite

Item Jacob Jans z. van den huus dat Willem Simon Duven z. was

XIII s. II d. II miten

Item Gherijt Jacobs z. huus

IX s. IIIs d. I mite

Item Ysebrant Hoflants z. I erve

XV s. XI d.

Item die selve noch I erve

XVIII s. VII d.

Item die selve noch I erve

VII s.

Item Lambrecht Jans soens huus

XV s. IIIs d.

Item Jacob Jans soens huus

XV s. IIIs d.

Item Nelle Hugen dochter

XXII s.

Item Griete Goverts huus

XVIII s. VIII d.

Item Femeynse Buttermans huus

XXII s.

Somma

X £ VI s. XIs d. II miten

    12    

   

Item Ermgairt Jan Vrancken soens huus

II s. VI d.

Item Airnt Wiggers soens huus

II s. VIII d.

Item Geriit die Gruyter

II s.

Item die vijf huusgens naist den huyse dat meester Jans van Woerden was dair stont up tesamen XII s. tsjairs. Die renten sijn vercoft als men hierna bewisen sel

 

Item Vranc Jacobs z. huus

V s. X d.

Item Dirc Hugen z. van Zoeterwoude

VII s. V d.

Item Claes Pieters soens huus

VII s.

Item Willem Martijns z. huus

V s. VI d.

Item Bairte Claes dochter I erve

IIII s. X d.

Item Margriete Dirc Airnts soens

IIII s. X d.

Item Dirc Jans soens huus

IIII s. X d.

Item Hoflant Jans z.

IIII s. X d.

Item die selve van Simon Rutgers z. huus was

III s.

Item Claes Aems soen van sinen erve

IIII s.

Dit sijn renten tusken der Hoeflaen ende den Vliet ende beghinnen upten hoec van der Molenstege

 

Item Alcmaden III huysen dairof ghift nu Pieter Butewech Willems zoen

XX d.

Somma

III £ XI d.

12v

   

Item noch Pieter Butewech

IIII s. V d.

Item Claes Pieters z.

II s. VI d.

Item Herman Gherijts z.

II s. III d.

Item Michiel Jordijns z.

II s. III d.

Item Huge Arnts z. huus dat Gherijt Walichs z. was

V s. II d. II miten

Item die selve van den selven huyse

XXV s.

Item Gherijt Steffens z. weedwij

X s. IIII d. II miten

Item Pieter Butewech Willems z. huus

XXXI s. X d. I mite

Item Dirc Walichs soens huus

VI s. VIII d.

Item Margriet Claes Jans z. huus

III s. V d.

Item Jan Dirx z. huus naist Eelman

X s.

Item Eelman van sinen erven

XI s. II d. I mite

Item Willem Dirx z. van den huys dat Louwerijs Jans soens was

VIII s. VI d.

Item Beatrijs Dirc Sybrants z. erfnamen

VIII s. VI d.

Item Simon Gherijts z. van den huus dat Claes Aems z. was

XLIIII s.

Item Dirc Willems z. huus

XIII s. IIII d.

Item Jacob Willems z. huus

XIII s. IIII d.

Item Ysebrant Gherijt Bontemakers z.

VII s. V d.

Item Pieter Bal I erve

VII s. V d.

Item Walich Garbrants z.

IIII s. XI d.

Somma

XI £ II s. VII d.

    13    

   

Item Walich Garbrants z. van den selven erve after

IIII s. XI d.

Item Hillegont Gherijts dochter

IIII s. XI d.

Item Simon Claes z. I erve

VII s. I d.

Item Dirc Hoof I erve

X s. VIII d.

Item Pieter Butewech Willems z. I erve

IX s.

Item Coenraet Gherijts z. I erve

IX s.

Item Willem Danel Clenen z.

XIII s. VIII d.

Item Willem Danels z. noch

XVI d.

Item Willem Danels z. van Jan Hermans z. huus

XVI d.

Item Gherijt Hoven z. erve

IIII s.

Item Adriaen Dirx z. I erve

II s.

Item Dirc Dirx z. die priester

VI s.

Item Adriaen Dircs z.

II s.

Item Hillegont Vrancken dochter

IIII d.

Item Kerstijn Florijs dochter

XII d.

Item Florijs Jacobs soen

XII d.

Item Jan Claes z.

XII d.

Item Gheertruut Claes Claes z.

VIII d.

Item Herman Kairdemaker totten erven die Alcmaden waren

XVI d.

Item Ghijsbrecht Willems z. totten selven erven

XVI d.

Somma

IIII £ II s. VII d.

13v

   

Dit sijn renten an dander side van der Molenstrait te beghinnen an die molen

 

Item Aelwijn Bairnts z. van den erven dat Simon Borts plach te wesen tusken der Molengraft ende den Vliet was sculdich IIII £ IIII s. tsjairs. Hiertoe ghelt Aelwijn selve

XV s.

Item Simon Jude ghelter toe

XIX s.

Item Florijs Garbrant soen ghelter toe

II s.

Item Pieter Dirx z. gelter toe

XX d.

Item Simon Jans z. gelter toe

VIIs d.

Item Bairtout Cuypers weedwij gelter toe

VIIs d.

Item Claes Allairts z. gelter toe

XIII d.

Item Gheertruut Gherijt Jans z. gelter toe

II s.

Item Jan Reyners z. van Oudewater gelter toe

II s.

Item Jan Pieters z. gelter toe

II s.

Item Jan Montscoen gelter toe

II s.

Item Jan Heynen z. gelter toe

II s.

Item Heyn Kardemaker gelter toe

II s. VI d.

Item Bertelmees Dirx z. gelter toe

III s. IIII d.

Item Jacob Jacobs z. gelter toe

III s. IIII d.

Item Jan Yden z. gelter toe

XX d.

Item Nelle Gherijt Cleyberchs gelter toe

II s. VI d.

Somma

III £ III s. IIII d.

    14    

   

Item Dirc Jordijns z. gelter toe

II s. III d.

Item Dirc Willem Dirx s.s. gelter toe

III s.

Item Matheus Jacobs z. ghelter toe

II s.

Item Heinric Danels z. van der Hair gelter toe

II s.

Item Jacob Dirx z. tymmerman gelter toe

II s.

Item Willem Martijns z. gelter toe

II s.

Item Jacob Willem Claes s.s. gelter toe

II s.

Item Pieter Aelbrechts z. gelter toe

II s.

Item Engbrecht Airnts z. gelter toe

III s. V d.

Somma

XX s. VIII d.

Item want dese rekeninge gemaict is XV lichte tuynen voir I £, so is te weten so wes renten die goidshuusmeesters ontfangen hebben beyde van afterstal ende van nuwe renten dat tot ponden stait, dat hebben si ontfangen XV witte tuynen voir I tpont. Ende wes si niet ontfangen en hebben, sellen si after leveren int uutgeven in afterstall. Des draichtet gewyn van den witte tuynen van tselve datter ontfangen is

XXII £ XIII s.

Somma per se

XXII £ XVIII s.

14v

   

IIII. Somma sommarum van raemsteden ende hofstederenten uptie hoeve ende van der overbaet dat van den witten tuynen ontfangen is, beloipt tesamen

CVIII £ XI s. IIs d. I mite

    15    

   

Ontfaen van graven ende van sepultuer in der kercken

 

Item ontfaen van Dirc van Boschen graf up te doen IIII £, XV witte tuynen voir I £, facit in paymente voirs.

IIII £ VIII s. X d. II miten

Item van jonge Dirc van Boschen graf up te doen IIII £ an witte tuynen, facit

IIII £ VIII s. X d. II miten

Item Lijsbet Dirx wijf van den Boschen graf up te doen IIII £ an witte tuynen, facit

IIII £ VIII s. X d. II miten

Item van Pieter van Leyden Dirx z. graf up te doen IIII £, XV witte tuynen voir I £, facit

IIII £ VIII s. X d. II miten

Item van joncfrou Machtelt Heinric Tiers graf up te doen IIII £ an witte tuynen, facit

IIII £ VIII s. X d. II miten

Item ontfaen van Willem Jans z. voir I graf dair hi wat toe seggens toe hadde dair Jutte jonge Jans wijf in begraven is III Philippus scilde, den scilt XXXII tuynen, facit

VI £ VIII s.

Item van tgraf up te doen dair Phillips Hinckairt in begraven is IIII £, XV witte tuynen voir I £, facit

IIII £ VIII s. X d. II miten

Item van Dirc van Zwietens kints graf up te doen III Wilhelmus scilde, den scilt XXXV tuynen, facit

VII £

Item van Gherijt Poes soens graf up te doen III Wilhelmus scilde, facit

VII £

Somma

XLVII £ XVI d.

15v

   

Item van Ysebrant van Ketens wijf graf up te doen III Wilhelmus scilde, facit

VII £

Item van Coen Simons z. graf up te doen III Wilhelmus scilde, facit

VII £

Item van Lijsbet Jans van Noirden graf up te doen III Wilhelmus scilde, facit

VII £

Item Jan van Poelgeests kints sepultuer ontfaen III Wilhelmus scilde, facit

VII £

Item van Clair Coman Gherijts ontfaen van Claes Gherijts z. graf te beleggen XXI tuynen, facit

XXVIII s.

Somma

XXIX £ VIII s.

    16    

   

Ontfaen van testament ende van besprec

 

Item van Jan Heinrix besprec ontfaen II Philippus scilde, facit den scilt XXXII tuynen gerekent

IIII £ V s. IIII d.

Item van Sasburghen besprec I cromstairt

LIII s. IIII d.

Item van Vranc die Bruynen besprec X witte tuynen, facit

XIIII s. IX d. II miten

Item van Engbrecht van Liers besprec roerende van der zoene van Gherijt Cleiberchs doot ontfaen XIIs £ zwarts, voir elc £ zwarts VIIs tuynen, facit

VI £ V s.

Item ontfaen bi handen heren Bertelmees van testament

XX s.

Item bi hande heren Gherijts van Hillegom ontfaen van testament I croon, facit

LIII s. IIII d.

Item van Mathijs Hugen z. wijf ontfaen ende si noch sculdich was van Aichten hoirre suster testament I scilt I bisscopsgulden V tuynen, facit

IIII £ II s. VIII d.

Item van Michiel Jordijns z. besprec II witte tuynen, facit

II s. XI d. II miten

Item van Jacob Dammes z. besprec

XX s.

Item van Gherijt Claes z. besprec van der Meessch II Philippus scilde, facit

IIII £ V s. IIII d.

Item van Pieter Robbrechts z. moeder van testament I scilt, facit

XLII s. VIII d.

Somma

XXIX £ V s. V d. I mite

16v

   

Item ontfaen van Jacob Gherijts z. dair men sijns eersten wijfs memori voir doen sel na inhout des memoriboex X Philippus scilde, facit den scilt XXXII tuynen gerekent

XXI £ VI s. VIII d.

Item noch van Jacob Gherijts z. ontfaen voir Jan Aven soens memori die men alle jair doen sel na inhout des memoriboex X Philippus scilde, facit

XXI £ VI s. VIII d.

Item van Jan Wouter Hermans z. ontfaen voir I memori die men hem doen sal na inhout des memoriboex II scilde, facit

IIII £ V s. IIII d.

Item van outs van Gherijt Rutgers z. testament dat Herman Claes z. weedwi sculdich V nobel, den nobel LXXV tuynen, facit

XXV £

Item van Simon Lambrechts z. testament ontfaen I Beyers gulden, facit

XXXIII s. IIII d.

Ontfaen van accidentien in der kerken

 

Item ontfaen van tarwe die den Heiligen Cruus gecomen is

XXIIII s.

Item ontfaen van I cans die der kerken gegeven wort I scilt, facit

XLII s. VIII d.

Item van Wouter Hermans z. ontfaen ende hi der kerken gaf I gulden, facit

XXXII s.

Item ontfaen van vellen die den goidshuus binnen desen jair gecomen sijn IIII nobel III quartier, den nobel LXXX tuynen, facit

XXV £ VI s. VIII d.

Item ontfaen van kalver binnen desen jair

V s. IIII d.

Somma

CIIII £ II s. VIII d.

    17    

   

Ontfaen van ghiften ende van voirhueren

 

Item ontfaen van Pieter van Bosch van ghift ende van voirhuer I Wilhelmus scilt, facit

XLVI s. VIII d.

Item van Jan Hermans z. van ghift ende van voirhuer V witte tuynen, facit

VII s. V d.

Item van voirhuer van Alijt Allerts doot IIs tuynen, facit

III s. IIII d.

Item van Florijs Jacobs z. van ghift ende voirhuyr I ouden tuyn, facit

I s. IX d. I mite

Item van Foytgen Gherijts z. van ghift ende voirhuer I Philippus scilt, facit

XLII s. VIII d.

Item van Simon Gherijts z. van ghift ende voirhuer I scilt, facit

XLII s. VIII d.

Item van Aelwijn Jans z. van ghift ende voirhuyr ontfaen XII tuynen, facit

XVI s.

Item van Jan Heinen z. van ghift ende voirhuyr

II s.

Item van Jacob Jacobs z. van ghift ende voirhuer III cromstairt, facit

VII s. I d. I mite

Item van broeder Martijn van ghift ende voirhuer

IIII s.

Item van Gherijt Jans z. van ghift ende voirhuer van een raem IIII cromstairt, facit

IX s. VI d.

Item van Michiel Jans z. van ghift ende voirhuer

II s.

Item van Willem Martijns z. van ghift ende voirhuer V oude tuynen, facit

VIII s. X d. II miten

Somma

IX £ XIIII s. I mite

17v

   

Item van Dirc Claes z. van ghift ende voirhuyr VIII witte tuynen, facit

XI s. X d. I mite

Item van Adriaen Dirx z. van ghift ende van voirhuyr II tuynen, facit

II s. VIII d.

Item van Jan Gherijts z. van ghift ende van voirhuyr I cromstairt, facit

II s. IIII d. I mite

Item van Martijn Tillemans z. van ghift ende voirhuyr I scilt, facit

XLII s. VIII d.

Item van Jacob Cuyper van ghift ende voirhuyr I scilt, facit

XLII s. VIII d.

Item Gherijt Jacob z. van ghift ende voirhuyr VII witte tuynen, facit

X s. IIII d. I mite

Item van Walich Garbrants z. van ghift ende van voirhuyr XII tuynen, facit

XVI s.

Item van Adriaen Dirx z. van ghift ende voirhuyr XX tuynen, facit

XXVI s. VIII d.

Item van Nelle Hugen dochter van ghift ende voirhuer

XI s.

Item Jacob Jacobs z. van ghift ende voirhuyr II tuynen, facit

II s. VIII d.

Item van Dirc Jans z. van ghift ende voirhuyr II tuynen, facit

II s. VIII d.

Item van Gherijt die Gruyter van ghift ende voirhuyr II witte tuynen, facit

II s. XI d. II miten

Item van voirhuer van Matheus Jacobs z. doot

III s. II d.

Item van Veen Florijs z. van ghift ende voirhuyr I croon, facit

LIII s. IIII d.

Item van Willem Danels z. van ghift ende voirhuyr XII tuynen, facit

XVI s.

Item van Vranck Jacobs z. van ghift ende voirhuyr IIII witte tuynen, facit

V s. XI d.

Somma

XII £ XII s. XI d. II miten

    18    

   

Item van Claes Pieters z. van ghift ende voirhuyr een Zwederusgulden, facit

XXIX s. IIII d.

Item van Ever Jans z. van ghift ende voirhuyr II witte tuynen, facit

II s. XI d. I mite

Item van Jan van Veen van ghift ende voirhuyr III cromstairt, facit

VII s. I d. I mite

Ontfaen van zuenen

 

Item van Pieter Barbier in eenre zuene I pont was

 

Item van Simon Jude Quademaits z. voir s pont was van een zuene II cromstairt, facit

IIII s. IX d.

Somma

XLIIII s. I d. II miten

18v

   

Ontfaen van was ende van spinlicht

 

Item ontfaen van XIIII £ was dat der kerken gecomen is boven dat men in der kerken gebesicht heeft, van elc pont Vs tuyn, facit

V £ II s. VIII d.

Item ontfaen van XXIXs pont spinlichts, van elken ponde IIII quade leewen, facit tstuc XII doyts gerekent

V £ IIII s. X d. II miten

Ontfaen van hoichtiden die men hout in der kerken

 

Item van Sinte Jorijs hoichtijt X oude leewen, facit

XII s. VII d.

Item van den Xm Martelairs hoichtijt III cromstairt, facit

VII s. I d. I mite

Item van Sinte Ewouts hoichtijt VIII tuynen, facit

X s. VIII d.

Item van Divisio Apostolorum III witte tuynen, facit

IIII s. V d. I mite

Item van Sinte Annen hoichtijt III tuynen, facit

IIII s.

Item van Sinte Jeronimus hoichtijt IIII witte tuynen, facit

V s. XI d.

Item van Sinte Lucas hoichtijt VI witte tuynen, facit

VIII s. X d. II miten

Item van Sinte Crispijns hoichtijt XIII tuynen, facit

XVII s. IIII d.

Somma

XIII £ XVIII s. VI d.

    19    

   

Item vander hoichtijt van Quatuor Coronatorum VI witte tuynen, facit

VIII s. X d. II miten

Item van Sinte Loys hoichtijt IIII witte tuynen, facit

V s. XI d.

Item Sinte Barbaren hoichtijt te belichten VIII oude tuynen, facit

XIIII s. II d. II miten

Item van Sinte Niclais hoichtijt XII witte tuynen, facit

XVII s. IX d. I mite

Item van Sinte Jans hoichtijt Ewangelist IIII witte tuynen, facit

V s. XI d.

Item ontfaen van Sinte Anthonijs hoichtijt XII witte tuynen, facit

XVII s. IX d. I mite

Item ontfaen van Sinte Aichten hoichtijt IIII witte tuynen, facit

V s. XI d.

Alrehande ontfanc

 

Item ontfaen van den siechuise ende si van leyen sculdich waren V gulden, facit

VIII £

Item ontfaen van hout dattie crucebroeders van den goidshuus hadden XII tuynen, facit

XXIX s. IIII d.

Item noch ontfaen ende die crucebroeders sculdich waren van waghenscot XLV tuynen, facit

III £

Item ontfaen van Gherijt Airnts z. ende hi sculdich was van een mast XX tuynen, facit

XXVI s. VIII d.

Item ontfaen van meester Andries van een stuc steens VIII tuynen, facit

X s. VIII d.

Somma

XVIII £ III s. I d.

19v

   

Item van Machtelt Willem Foytgens van stien ende van kalc an den mont van horen kelre gebesicht XXIII tuynen, facit

XXX s. VIII d.

Item van Jan Boemtgen van estric ende moertel XII oude leewen, facit tstuc XVII doyts gerekent

XV s. I d. I mite

Item van Jan van Schoten van I stuc Drakevelts stien ontfaen XV tuynen, facit

XX s.

Item van kalc an Heinric Hermans z. graf I gulden, facit

XXXII s.

Item van Jan Mees z. tot II graven ontfaen van calc VII witte tuynen, facit

VIII s. X d. II miten

Item ontfaen van stien dair Heynric Hermans z. graf mede gewulft wort I gulden. Des sel tgoidshuus weder doen setten after des commelduers IXc stiens die de kercmeesters dair weder geloift hebben te setten also hi hem gelient wort totten voirs. grave van Boudijn van Zwieten stiens, facit

XXXII s.

Item van Jacob Gherijts z. van outs van hout ontfaen XXX tuynen, facit

XL s.

Item ontfaen van den smeden ende sij te hulp gaven een wulft in die kerc mede te maken XII Philippus scilde, facit

XXV £ XII s.

Item van den scoemakers ontfaen ende si te hulp gaven tot een wulft in de kerc X Philippus scilde, facit

XXI £ VI s. VIII d.

Item van Jan Dirc Koenen z. ende Gherijt van Oestgeest ontfaen tot een wulft te hulpe VIII Philippus scilde, facit

XVII £ XVI d.

Somma

LXXII £ XVIII s. VIII d.

    20    

   

Item van jonfrou Zoeten Willem Simons z. weedwij tot een wulft te hulp ontfaen V cronen ende IIII Airnoldusgulden, den croon XXXVIII tuynen, facit

XVIII £ XIII s. IIII d.

Item van Wermbout Jans z. ontfaen tot een wulft te hulp IIII scilde, facit

VIII £ X s. VIII d.

Item ontfaen van den Heiligen Geestmeesters also si terdendeel van den oly sculdich sijn die men in die kerc barnt van jonfrou Aichten lamp up dese tijt

XL s.

Item so is tot desen jair gecomen uter kerken bede boven die memorien die men dairuut doet ende boven dattie hoichtiden costen te houden diet tgoidshuus angenomen heeft als van Sinte Katrinen, Sinte Barbara, die XIm Meechden ende andere als der kerken memori boec bewijst, ende boven dat binnen desen jair van Beyeren gegeven is, te samen

CXXII £ V s.

Item uut Sinte Martijns bede ontfaen also die kercmeesters die in pacht hebben totter kerken behoif X jair lanc, welken termijn inghinc tot meye anno XVIII om VIII Wilhelmus scilde tsjairs, des is dairuut gecomen boven den VIII scilden die tot desen jair dairof gegeven sijn

XL £ V s. IIII d.

Item ontfaen binnen desen jair uten bloken

XIII £ XV s. VI d.

Somma

IIcV £ IX s. X d.

20v

   

Ontfaen van vercoften lande ende renten

 

Item ontfaen van Trude van der Hoirn voir Is morgen lands die si tieghens tgoidshuus gecoft heeft ghehieten die Does ende gemien lagen mit Pieter Butewech Gherijt z. erfnamen XXXVI nobel, voir den nobel LXXIX tuynen, facit

CLXXXIX £ XII s.

Item so hadde tgoidhuus mitten Heiligen Gheest gemien leggen after Boschuysen XIIII hont lands ende woren ghebarteert, tgoidshuus deel jegens den Heiligen Gheest om I morgen lands gelegen uptie Maern gemien mit Jan Dirc Coenen z. Ende Jan Dirx z. voirs. heeft gecoft jegens tgoidshuus die voirseyde morgen lands om L cronen. Ende tgoidshuus gaf den Heiligen Geest toe in die barteringe voirs. XI cronen, dus blijft des goidshuus ontfanc hierof XXXIX cronen, den croon XXXIX tuynen gerekent, facit

CI £ VIII s.

Item ontfaen van Airnt Jans z. voir XL s. tsjairs die tgoidshuus hadde op sijn twee huysen mitten houde XX cronen, voir elken croon XXXVIII tuynen, facit

L £ XIII s. IIII d.

Item ontfaen van heer Simon Jans z. de commelduer voir XLVII s. X d. mitten houde tsjairs ende staen up Ysebrant Gherijt Vos soens III huyse ende erve, voir elc £ X cronen, den croon XXVIII tuynen, facit

LX £ XI s. IX d. I mite

Somma

IIIIcII £ V s. I d. I mite

    21    

   

Item van Femeynse Gherijt Jacobs weedwij ontfaen voir IIII £ VII s. VI d. II miten tsjairs die tgoidshuus hadde up hoir huysen ende erven mitten houde, voir elc pont X cronen, den croon XXXVIII tuynen, facit

CX £ XVIII s. I d.

Item van Heinric Hermans z. ontfaen voir XII s. tsjairs die tgoidshuus hadde uptie vijf huusgens bi der Coepoirt mitten houde die hi gecoft heeft om VI cronen, den croon XXXVIII tuynen, facit

XV £ IIII s.

Item ontfaen van Florijs Paidzen z. ende Heinric Heinrix z. voir IX £ XI s. IIII d. I mite tsjairs mitten houde die si gecoft hebben ende staen uptie tuynen buten der Coepoirt, te weten Vranc de Vleischouwer ende Zibrant Louwen z. IIII £; item Ghijs Thorij XVII s. IIII d. I mite; item Willem Martijns z. lant IIII £ XIIII s. Hierof hebben si ghegheven XCIII Philippus scilde ende XII tuynen, den scilt XXXII tuynen, facit

CXCIX £ IIII s.

Item ontfaen van Willem Martijns z. voir LIII s. III d. II miten tsjairs mitten houde ende staen up sine tuun buten den Coepoirt XXVI scilde XXs, den scilt XXXII tuynen, facit

LVI £ XVI s. VIII d.

Somma

IIIcLXXXII £ II s. IX d.

21v

   

Ontfaen van vercoften lijfrenten

 

Item ontfaen van Gheertruut Dirx dochter voir X Beyers gulden tsjairs, te betalen tSinte Gheertruden dage, tot horen live ende tot Diewair hoire zuster live XCV Beyers gulden, voir den gulden XXIII tuynen, facit

CXLV £ XIII s. IIII d.

Item vercoft Willem Blonc Jacobs z. tot sinen live XXII Wilhelmus scilde tsjairs, te betalen tot Onser Vrouwen dage Nativitas. Dairof ontfaen bi hande Dirc Jans z. die uutreeder CLXV Wilhelmus scilde, voir elken scilt XXXIIII tuynen, facit

IIIcLXXIIII £

Item vercoft Griete Ysebrants dochter van Bosschuysen Is Wilhelmus scilt tsjairs tot horen live, te betalen tot Sinte Michiels daghe. Dairof ontfaen XII Wilhelmus scilde, den scilt XXXV tuynen, facit

XXVIII £

Item vercoft Aelwair Willems dochter van Leyden II Wilhelmus scilde tsjairs, te betalen tot Kerssavont, tot Jutte Willem Sproncx dochter live ende tot Alijt heren Jacobs dochter live. Hierof ontfaen XX Wilhelmus scilde, den scilt XXXV tuynen. Ende Aelwair voirs. sel hefster wesen van den renten also verre als Jutte ende Alijt beyde of een van hem beyden leeft, facit

XLVI £ XIII s. IIII d.

Somma

VcXCIIII £ VI s. VIII d.

    22    

   

V. Somma sommarum van graven in die kerc, van testament, van ghiften, van voirhueren, van vercoften was, van accidencien, van der kerken bede, van alrehande ontfanc ende van vercoften lande, renten ende lijfrenten beloipt tesamen

XIXcXXIII £ II d. I mite

22v

   

Somma sommarum van allen ontfange

IImIIIIcXCI £ XVIII d. II miten

    23    

   

Dit is dat die kercmeesters voirs. weder uutgegeven hebben van der kerken goede binnen den jare voirn. Ende in paymente voirs. XV tuynen voir I £, den tuyn XVIII doyts

 

Eerst van wissen renten die tgoidshuus jairlix uutreyct

 

Item Katrijn Jan Heermans XII Gensce nobel, voir den nobel betailt III Beyers gulden, dat LXXV tuyn, facit

LX £

Item den baghinen van Alijt Heinric Tiers erve

II s. V d.

Item Katrijn Jan Pouwels soens dochter dat si cofte jegens Zoete Jan Vlaminx z.

LVIII s.

Item die Heilige Gheestmeesters van renten die stonden up Heinric die Pipers huus

III £ II s. VIII d.

Item die selve van Florijs heren Jacobs z. erve dat Alijt Hollanders dairup besprac

XIII s. IIII d.

Item die selve van Aleysen die baghinen besprac

IIII s.

Item die selve ende gecoft wort jegen Soete Jans Vlaminx z.

VII £

Item die selve ende gecoft wort jegens Willem Jan Willems z.z.

III £

Item die heren van Sinte Pancras van Willem Glaesmakers erve

II s. VIII d.

Item den commelduer van Catwijc

VIII s.

Somma

LXXVII £ XI s. I d.

23v

   

Item die commenduer tot Leyden van heren Heinric Spikers grafganc

V s. IIII d.

Item den commenduer van den Cruusmis te singen alle jair tot Lichtmisse II Wilhelmus scilde, facit

IIII £ XIII s. IIII d.

Item den dyaec ende subdyaec van den Cruusmis elx I Wilhelmus scilt, facit

IIII £ XIII s. IIII d.

Item Huge den organist voir sine dienst jairlix XV Wilhelmus scilde, facit den scilt XXXV tuynen gerekent

XXXV £

Item den ondercosters tsjairs

XII £

Lijfrenten die tgoidshuus jairlix uutreyct, elken nobel betailt mit III Beyers gulden, den gulden XXV tuynen ende elken scilt mit XXXV tuynen

 

Item Pieter Heerman tot Heiligermisse X Engelsche nobel, facit

L £

Item heer Jan die Vriese tot meye VI Engelsche nobel, facit

XXX £

Item heer Jan Hamer tot meye VI Engelsche nobel, facit

XXX £

Item heer Gherijt die Wit half tot meye ende half tot Heiligermisse X Engelsche nobel, facit

L £

Somma

IIcXVI £ XII s.

    24    

   

Item Gheertruut Dirc Heermans dochter te meye I Engelsche nobel, facit

V £

Item die selve Gheertruut tSinte Louwerijs dage I Engelsche nobel, facit

V £

Item die selve Gheertruut tot Kerssavont

XX s.

Item Lijsbet Pieter Walichs dochter tSinte Mathijs dage een Engelsche nobel, facit

V £

Item Godelt Gherijts dochter tSinte Mathijs dage IIIs Engelsche nobel, facit

XVII £ X s.

Item Aernt van Baerns wijf half te meye ende half tot Heiligermisse XV nobel, facit

LXXV £

Item Aichte Lijsbet meester Jacobs dochter te Hairlem half Onser Vrouwen dage in die Vasten ende half tot Bamis X Engelsche nobel, facit

L £

Item Jan Libeel ende sijn wijf half tot meye ende half tot Heligermis XX Engelsche nobel, facit

C £

Item Diewer Pingen dochter had VI nobel tsjairs ende is doot, dairof hair verscenen tot meye anno XXVIII III nobel, facit

XV £

Item Katrijn Jan Comans tSinte Marie Magdalenen dage III Engelsche nobel, facit

XV £

Item Lijsbet Pieter Walichs z. dochter ende Katrijn Jan Comans tSinte Marie Magdalenen dage Is nobel, facit

VII £ X s.

Somma

IIcXCVI £

24v

   

Item Alijt Dirx dochter tot Bamis I Engelsche nobel, facit

V £

Item Clair Jans dochter de baghijn tot Bamisse s nobel, facit

L s.

Item Diewer Gherijt Montfoirden z. dochter tSinte Matheus dage VI Engelsche nobel, facit

XXX £

Item Griete Jacobs dochter van Segwairde tSinte Gregorius dage V nobel, facit

XXV £

Item jonfrou Bairtrait Willem Heermans weedwij ende Margriete Reynouts dochter tSinte Niclais daghe XIII Engelsche nobel, facit

LXV £

Item Huge Blanckert tsinen live XXX cronen sjairs, te betalen upten Heiligen Dertiendach, mit voirwairden betailt men hem dese renten niet opten dach voirn. of tot Brugmarct dairnaist volghende, zo mach Huge Blankert elx dages na Brugmarct vertheren up elke II crone I groten sdages Vlaems ghelts ter tijt toe dat hem sijn renten ende dachgelt betailt is, facit den croon XL tuynen gerekent

LXXX £

Item Lijsbet Pieters dochter uut Aleysen testament die baghinen up midmeye I Engelsche nobel, facit

V £

Somma

IIcXII £ X s.

    25    

   

Dit sijn al Wilhelmus scilde, den scilt XXXV tuynen

 

Item Kerstijn Pieter Colijns z. dochter tot Bamisse III Wilhelmus scilde, facit

VII £

Item Kerstijn voirs. ende Katrijn Jan van Schoten Pieters z. dochter Assumpcio Marie III Wilhelmus scilde, facit

VII £

Item Kerstijn Pieter Colijns z. dochter ende Ave hoir suster Assumpcio Marie III Wilhelmus scilde, facit

VII £

Item jonfrou Lijsbet van Bruechuysen tSinte Odulfs dage XII Wilhelmus scilde, facit

XXVIII £

Item Aelwijn Aelwijns dochter tSinte Jacobs dage IIIs Wilhelmus scilt, facit

VIII £ III s. IIII d.

Item heer Florijs Airnts z. tSinte Lucas dage V Wilhelmus scilde, facit

XI £ XIII s. IIII d.

Item Luutgen Lottijns z. van Hairlem tsinen live ende tot Lijsbetten sijnre dochter live Jacob Willems z. wijf van Adrichem tSinte Ponciaens dage IX Wilhelmus scilde, facit

XXI £

Item noch Luutgen voirs. ende Gheertruut sijn dochter Willem Florijs Bairtouts z. wijf tSinte Ponciaens dage IX Wilhelmus scilde, facit

XXI £

Ende Luutgen sel heffer wesen van den voirs. renten zijn leven lanc ende na sijnre doot sijn twee dochteren voirn. ende nyement anders, want hoir manne hebben dat overgegeven voir scepenen

 

Somma

CX £ XVI s. VIII d.

25v

   

Item Griete Ysebrants dochter van Boschuysen tSinte Michiels daghe IIIIs scilt, facit

X £ X s.

Item heer Pieter Burchgerts z. ende Margriet sijn suster tSinte Mathijs daghe VIII Wilhelmus scilde, facit

XVIII £ XIII s. IIII d.

Item Clair Zweemen dochter ende Jacob Dirc Timans s.s. upten Xden dach in aprille II Wilhelmus scilde, facit

IIII £ XIII s. IIII d.

Item Wendelmoet Dirx wijf van der Spenge ende Jan hoir dochter upten Xden dach in aprille II Wilhelmus scilde, facit

IIII £ XIII s. IIII d.

Item Griete Pieters dochter ende Katrijn Pieters dochter tSinte Jans dage Nativitas V Wilhelmus scilde, facit

XI £ XIII s. IIII d.

Item Lijsbet Pieters dochter ende Fie Jan Nuweveens dochter tSinte Ponciaens dage IIII Wilhelmus scilde, facit

IX £ VI s. VIII d.

Item want dese rekeninge gemaict is bij tuynen, XV quade tuynen voir I £, so sijn dese voirs. renten die tot ponden staen betailt mit XV witte tunen voir I £. Dat beloipt meer uutgegeven dan XV quade tuynen voir I £

III £ V s.

Somma

LXII £ XV s.

    26    

   

I. Somma sommarum van sekeren renten ende van lijfrenten binnen desen jair voirscreven beloipt tesamen

IXcLXXVI £ IIII s. IX d.

26v

   

Tymmeringe ende dier gelike

 

Item om elsenhout gegeven dair men bogen of maicte over te wulven LI tuynen, facit

III £ VIII s.

Item gecoft jegens Gerijt Louwen z. III eyken sperren mede te steygheren, tstuc om XXXV tuynen, facit

VII £

Item Claes Florijs z. van VIII eyken sperren totter steigheringe van den wulften, van tstuc XXXII tuynen, facit

XVII £ XVI d.

Item gecoft jegens Claes Louwerijs z. VI sperren, tstuc om I tuyn, facit

VIII s.

Item Gherijt Louwen z. heeft gewrocht an die boghen van der steigheringe van den wulften IIIIs dach, hem gegeven tsaterdages VIII witte tuynen ende sijn knecht van I dach VI witte tuynen, facit

III £ II s. II d. II miten

Item van II eyken sperren te sagen IIII witte tuynen, facit

V s. XI d.

Item noch van sagen II witte tuynen gegeven, facit

II s. XI d. II miten

Item Gherijt Louwen z. gegeven van I hout dat over die goot leyt upt kerchof voir meyster Andries XIIII tuynen, facit

XVIII s. VIII d.

Item Gerijt Louwen z. gegeven van hout ende van arbeyt die wormen tuschen toude werc ende tnuwe te binden XV witte tuynen, facit

XXII s. II d. II m.

Somma

XXXIII £ IX s. IIII d.

    27    

   

Totten wulften ende anders

 

Item gecoft jegens Gherijt van Huust IIcXVII voet Drakevelts stiens om XLIII Rijnscher gulden, den gulden XXXIIII tuynen, facit

XCVII £ IX s. IIII d.

Item jegens den selven XV voeder godelscee, tvoeder om II Wilhelmus scilde, facit

LXX £

Item gegeven Tordrecht van desen stien uut den schepe te doen ende weder te schepen XXIX cromstairt ende XXX witte tuynen, facit

V £ XIII s. II d. I mite

Item Tordrecht van craengelt gegeven XXII witte tuynen, facit

XXXII s. VII d.

Item van gheleide gelt VIII witte tuynen, facit

XI s. X d. I mite

Item van vracht van Dordrecht te Delf toe VIIs Arnoldus gulden, den gulden XXIIII tuynen, facit

XII £

Item tot Delf van craenghelt LXXIIII witte tuynen, facit

V £ IX s. VII d. II miten

Item van IX aelmans die den stien van Delf te Leiden brochten mids damghelt, elken aelman XXIII tuynen, facit

XIII £ XVI s.

Item van craengelt te Leiden LV witte tuynen, facit

IIII £ XVII d. II miten

Item van XXXIX stuck Drakevelt stiens ende XXXIII stuc godelscee upt kerchof te brengen, tstuc I witte tuyn, facit

V £ VI s. VIII d.

Somma

IIcXVI £ IX d.

27v

   

Item so wort Reyner Bartouts z. gesent Tordrecht om desen stien, hem gegeven te teergelde XLII witte tuynen ende voir sinen arbeit L tuynen, facit

VI £ VIII s. X d. II miten

Item wort Reyner voirs. noch gesent Tordrecht mit gelde tot Gherijt van Huust om den voirs. stien te betalen, hem gegeven tot teergelde XXX tuynen, facit

XL s.

Item noch gecoft jegens Gherijt van Huust III voeder ende III quartier godelscee, des coste dat een voeder II Wilhelmus scilde ende dander II voeder III quartier costen tfoeder I Wilhelmus scilt I Philippus scilt, facit

XVI £ XIX s.

Item van desen voirs. stien van Dordrecht te Leiden te brengen I croon ende noch VI tuynen die den stien coste Tordrecht te scepen

III £ XVI d.

Item van desen stien mitten craen up te doen VIII witte tuynen, facit

XI s. X d. I mite

Item gecoft Tordrecht L voete Drakevelt stiens om XI Rijnscher gulden I quartier, den gulden XXXIIII tuynen, facit

XXV £ X s.

Item van desen stien Tordrecht te scepen XXI witte tuynen ende van Dordrecht te Delf te voeren II gulden II witte tuynen, facit

IIII £ XVIII s. I d.

Item te Delf desen stien mitten craen uten sceep in een aelman te setten coste XII witte tuynen, facit

XVII s. IX d. I mite

Item van desen stien te Leiden te brengen XL lewen, tstuc van XII doyts, facit

XXXV s. VI d. II miten

Somma

LXII £ II s. VI d.

    28    

   

Item van den voirs. stien te Leyden mitten craen up te setten XIIII witte tuynen, facit

XX s. IX d.

Item van II slotstien dair men beelden an sniden soude gegeven in den Hage te voeren ende tsceep te dreghen ende weder op te doen III oude lewen, ende den selven steen in den Hage te dregen tot Jorijs huus weder tsceep III tuynen, facit

VII s. IX d. I mite

Item Jorijs die beelmaker van II beelden an dese voirs. slotstien te sniden gegeven I Philippus scilt, facit

XLII s. VIII d.

Item noch Jorijs die beeldemaker van XVI slotstien te maken die beelde dairan, van tstuc XVII tuynen, facit

XVIII £ II s. VIII d.

Item Pieter van Aken gesent Tordrecht om godelsche te copen, hem gegeven tot teergelde I scilt

XLII s. VIII d.

Item meester Claes van Bruezel, die den outairsteen eerst annam te maken, wrocht mit sinen gezellen van Sinte Bertelmees dage tot Bamis toe, hem gegeven VI Philippus scilde ende XX cronen, den croon XL tuynen, facit

LXVI £ II s. VIII d.

Item VI dregers gegeven die den steen holpen ommekeren III cromstaert, facit

VII s. I d. I mite

Somma

XC £ VI s. III d. II miten

28v

   

Kalc mede te wulven

 

Item gecoft jegens Vos Hugen z. XII hoet kalx, thoet om XXVI tuynen, facit

XX £ XVI s.

Item jegens Mouwerijn Willems z. gecoft II hoet kalx ende III tonnen kalx mede te witten, tsamen om LXXV witte tuynen, facit

V £ XI s. I d. I mite

Item noch Vos Hugen z. gegeven van IIII hoet kalx, thoet XXVIII tuynen, facit

VII £ IX s. IIII d.

Item gecoft jegens Heinric Hermans z. VI hoet kalx, thoet om XXVII tuynen, facit

X £ XVI s.

Somma

XLIIII £ XII s. V d. I mite

    29    

   

Stien mede te wulven

 

Item gecoft jegens Pieter Jorgels z. IIIm stiens mede te wulven, elc duysent om I Beyers gulden, facit

V £

Item gecoft jegens Jan Hermans z. VIIs m stiens om Vs croon, den croon XL tuynen, facit

XIIII £ XIII s. IIII d.

Item gecoft jegens de jonfrou van Zanthorst II scepe stiens om een croon, facit

LIII s. IIII d.

Item gecoft jegens Jan Buyser IIIImVIIIc groot stiens, elc duysent om I Wilhelmus scilt, facit

XI £ IIII s.

Item gecoft jegens Kuyser IIm stiens om I Wilhelmus scilt, facit

XLVI s. VIII d.

Item gegeven Herman Oudscoemaker van IIm stiens een croon, facit

LIII s. IIII d.

Item Machtelt gegeven van VIc stiens XII tuynen, facit

XVI s.

Somma

XXXIX £ VI s. VIII d.

29v

   

Van stien ende kalc te halen

 

Item Machtelt gegeven van IIm stiens te voeren IIII witte tuynen, facit

V s. XI d.

Item noch Machtelt van XIs reyse te voeren mitter scouwe, van elke reyse III braspenninge, facit

V £ II s. II d. II miten

Item Machtelt gegeven van XII hoet nat kalx te voeren mids een knecht die hoir halp XXVIII tuynen, facit

XXXVII s. IIII d.

Item noch Machtelt gegeven van VI hoet kalx te voeren, thoet II oude leewen. Die selve van IIII hoet kalx, thoet II oude leewen, facit

XXV s. II d. I mite

Item Claes die Cuyper van I scouwe nat kalx op te dragen I cromstairt, facit

II s. IIII d. I mite

Item Claes Cuyper dat hij IIII dage gearbeit heeft stien te halen ende kalc tsadagen IIII witte tuynen, facit

XXIII s. VIII d. I mite

Item van I sloet te maken dair men stien doir voirde V tuynen, facit

VI s. VIII d.

Item Heyn dOperman van XII hoet kalx te beslaen, thoet I tuyn, facit

XVI s.

Item van IIm stiens ende II hoet kalx te voeren IIII cromstairt, facit

IX s. V d. II miten

Somma

XI £ VIII s. X d. I mite

    30    

   

Van yserwerc

 

Item Heyn Naichtegail van XCVII pont wegens tot wintyser ende sluutnagel an Jan Dirx z. glas, van tpont I tuyn, facit

VI £ IX s. IIII d.

Item den selven van XX pont ysers an den roester, tpont I tuyn, facit

XXVI s. VIII d.

Item Heyn Nachtegail van den hamer van den meestercloc te vermaken sonder een so hi gebroken was XXXVIII witte tuynen, facit

LVI s. III d. II miten

Item Heyn Nachtegail heeft overgelevert een cedel dat hi der kerken gelevert heeft III verendel dubbel middelnagel. Item IIIIc middelnagel. Item IIs c laschyser. Item V verendel scosspiker. Item IX pont wegens an dreppelen. Item IIc ysers te scheepen. Item an windyser CXXII pont wegens. Item den clochamer weder vermaict, coste II Beyers gulden. Dit is tsamen upgerekent mit Heynen voir IIcXXXI tuynen, facit

XV £ VIII s.

Somma

XXVI £ III d. II miten

30v

   

Item noch Heyn Nachtegail een cedel gebrocht van windyser an die glaes CXVs pont wegens. Item een haeck van II pont wegens. Item LX pont wegens dair die worme mede vergadert sijn. Item Is c middelnagel. Item VI crammen wegen III pont. Item VIII hamers verstailt. Item XXI ysers verstailt. Item XXXI hamers ghescerpt ende VIs c ysers gescerpt. Altesamen mit Heynen upgerekent voir CLXXXs witte tuynen ende LVII cromstairt ende XXXIIIIs quaden tuynen, facit

XXII £ VIII s. VI d. I mite

Item noch Heyn Nachtegail een cedel van XI pont wegens boven an die glaes, tpont I witte tuyn. Item IX yser verstailt, tstuc I oude leeu. Item II hamers verstailt, tstuc V oude leewen. Item IIs c ysers gescerpt, thondert V oude leewen. Item IIIc pont weghens an wintyser ende sluutnagel, tpont I witte tuyn, facit IIIcXI witte tuynen ende XXXIs oude leewen

XXV £ V d.

Item Heyn Nachtegail noch I cedel van VI hamers verstailt. Item XXXIII yser verstailt. Item IIIs c yser gescerpt. Item s c laschyser ende I verendel tinghelspyker, beloipt die somme te samen LXXXIII oude lewen, tstuc XVII doyts, facit

V £ IIII s. VI d. I mite

Somma

LII £ XIII s. V d. II miten

    31    

   

Item Heyn Nachtegail noch I cedul hout s c middelnagel, II cromstairt. Item den stienhouwers gemaict I betel van III tuynen. Item VIII ysers verstailt, tstuc I oude leewe. Item een hamer verstailt V oude leewen. Item II bande ende II crammen an die stienwaghen III cromstairt. Item IIs c ysers gescerpt, thondert V oude leeuwen. Item van een hengel ende oren an een emmer I ouden botdrager. Item noch I clochamer vermaict II Airnoldus gulden. Item XII crammen dair men de posten van die glaes mede tsamen cramde VI oude leeuwen, facit tesamen XCIIIs tuyn, facit

VI £ IIII s. VIII d.

Item gegeven tot veel tiden van wagegelt in de wage III oude tuynen, facit

V s. IIII d.

Item Allairt Slotemaker van I slot ende II hangeles an een tortijslade ende een yser dair men wass an hangen sel voir Sinte Martijn, VIII tuynen, facit

X s. VIII d.

Item Allairt Slotemaker van gordijnroeden te maken voir de tafel upt hoichoutair van sgoidshuus yser ende van I slot te vermaken an die loodze ende van een ander slotel, tsamen XIII witte tuynen, facit

XIX s. III d.

Somma

VII £ XIX s. XI d.

31v

   

Item gecoft Tordrecht VIII rollen loots ende wegen XcXIX pont, elc hondert voir IIIs Airnoldus gulden, beloipt XXXV gulden IXs cromstairt, den gulden XXIIII tuynen, facit

LVII £ II s. VI d. I mite

Item van dese loode te Leyden te brengen van Dordrecht coste VIII oude scilde, facit

XIIII s. II d. II miten

Somma

LVII £ XVI s. IX d.

    32    

   

Dachhueren van stienhouwers ende van alrehande wercluyde

 

Item Herman van Aken heeft ghehouwen in de loodze XXXIII dagen, tsdages om Vs tuun, facit

XII £ II s.

Item noch Herman van Aken gewrocht an de wulften te maken CXIIIs dach, tsdaichs om VII witte tuynen, facit

LVIII £ XVII s. I mite

Item noch Herman heeft gewrocht na Sinte Martijns dach XXIIII dagen, tsdages om IIII witte tuynen, facit

VII £ II s. II d. II d.

Item Pieter van Aken heeft gehouwen in die loodze XXXIII daghe, tsadages om Vs tuun, facit

XII £ II s.

Item noch Pieter van Aken heeft gewrocht an die wulften te maken CXIII dagen, tsdages om VII witte tuynen, facit

LVIII £ XI s. X d.

Item Pieter van Aken noch ghewrocht XIII dagen na Sinte Martijns dach, tsdages om IIII witte tuynen, facit

III £ XVII s. I mite

Item Pieter van Aken dat hi na wrochte an die muer bi Jan Heermans ende anders XII tuynen, facit

XVI s.

Somma

CLIII £ VIII s. I d. I mite

32v

   

Item Pieter Hermans z. van Aken heeft gehouden in de loodze XII dage, tsdages om Vs tuun, facit

IIII £ VIII s.

Item noch Pieter Hermans z. gewrocht XV dage, tsdages om IIII witte tuynen, facit

IIII £ VIII s. X d. II miten

Item Jan Hermans z. van Aken heeft gewrocht an die wulften XXXII dage, tsdaichs om VII witte tuynen, facit

XVI £ XI s. X d. I mite

Item die selve noch XXI dage, tsdages om IIII witte tuynen, facit

VI £ IIII s. V d. I mite

Item Dirc Scermer heeft gewrocht an die wulften XXIII dage, tsdages om VII witte tuynen, facit

XI

£ XVIII s. VI d. I mite

 

Item Adriaen heeft gewrocht IX dage, tsdages om VII witte tuynen, facit

IIII £ XIII s. IIII d.

Item Jan van der Gheest heeft gewrocht ende ghehouwen XXIs dage, tsdages om IIII tuynen. Die selve noch VIIIs dach, tsdages IIII tuynen. Die selve noch na Sinte Martijns dach gewrocht XV dage, tsdages III witte tuynen, facit tesamen

XI £ VI s. VIII d.

Somma

LIX £ XI s. VIII d. II miten

    33    

   

Operluyde

 

Item Pieter de Operman heeft gearbeyt XII dage, tsdaichs om V tuynen, facit

IIII £

Item Florijs dOoperman heeft gearbeyt XLIIs dach, tsdages om V tuynen. Die selve noch XV dage, tsdages om IIII tuyen, facit

XVIII £ XII s. II d. II miten

Van der straet te maken

 

Item gecoft jeghens Willem Gherijts z. van Naerden CLXXXVIII tonnen keselinx, elke VI tonnen om een Airnoldus gulden, maict XXXI gulden I derdendeel, facit den gulden XXIIII tuynen gerekent, facit

L £ II s. VIII d.

Item van scouhuer dair men den keselinc mede ant kerchoff brochte gegeven IIII tuynen. Item noch III witte tuynen, facit

IX s. IX d. I mite

Somma

LXXIII £ IIII s. VIII d.

33v

   

*** kopie ontbreekt ***

 

    34    

   

Item noch Claes Cuyper van arbeyden int werc voirs. VIII witte tuynen, facit

XI s. X d. I mite

Item Cornelis also hi II dage den stien ontfinc hem gegeven tsdaichs VIII oude lewen, facit

XX s. I d. II d.

Van zant totter strait

 

Item gecoft LIIII scouwen zants, elke scouwe om II cromstairt ende II doyts, facit

XIII £ IIII s.

Item IIII aelman zants gecoft, elken aelman om VII tuynen, facit

XXXVII s. IIII d.

Item gecoft VI scouwen zants, elke scouwe om IIII tuynen, facit

XXXII s.

Item gecoft IIII aelman zants, den aelman om VI witte tuynen, facit

XXXV s. VI d. II miten

Somma

XX £ X d. II miten

34v

   

Item Cornelis straitmaker gegeven van LXVI roeden straets te maken om tkerchof, van elker roede VIII oude leewen, facit tstuc XVII doyts

XXXIII £ IIII s. X d. II miten

Item die selve dat hi IIII dage wrocht an die strait te breken ende te scoppen, tsdages Vs tuun, facit

XXIX s. IIII d.

Item Heyn die Operman heeft gearbeyt int werc voriscreven XXV dage, tsdages om IIIIs tuun. Ende XIIIIs dach, tsdaichs om V tuynen, facit

XII £ VI s. VIII d.

Item Pieter die Graefmaker heeft binnen desen jair ghearbeyt ende gheopert den maitselairs, den straitmakers ende anders datter te doen was CXXXIII dage, hem gegeven tsdages III tuynen. Ende die selve XXII dage, tsdaichs om II oude tuynen, facit

XXX £ X s. II d. II miten

Item gesent Jacob Zeverijns knaip te Nairden om den keselinc die dair gecoft wort, hem gegeven te teergelde ende voir sijn arbeyt XXX tuynen, facit

XL s.

Item om II manden ende II bennen dair men keselinc mede opdroich gegeven III cromstairt, facit

VII s. I d. I mite

Somma

LXXIX £ XVIII s. II d. II miten

    35    

   

Item Engel die Leydecker heeft gewrocht VI dage beide die uutlaten te cleeden mit loet, hem gegeven tsdaichs XII oude leewen, tstuc XVII doyts, facit

IIII £ X s. VIII d.

Item Wouter heeft gewrocht an tselve werc Vs dach, tsdaichs om XII oude leewen, facit

IIII £ III s. I d. I mite

Item Engels knecht gewrocht an tselve werc IIIs dach, tsdaichs om III tuynen, facit

XIIII s.

Item Engel heeft gewrocht an die kerc te stoppen ende die goten te vegen ende die veynsteren boven te luyten VIs dach, tsdaichs om X oude leewen, facit

IIII £ I s. X d. I mite

Item Boudijn Decker heeft beide die loodzen verdect ende gestopt ende dair is an verbesicht XVII voeder riets, coste elc voeder II tuynen, facit

XLV s. IIII d.

Item om locsnoer ende bantroeden V tuynen, facit

VI s. VIII d.

Item om IIs c roeden, elc hondert V oude tuynen, facit

XXII s. II d. II miten

Item om sluyt ende schiphuyr tsamen II tuynen, facit

II s. VIII d.

Item Boudijn Decker heeft gedect mit hem derden IIIs dach, hem gegeven tsdages XII tuynen, facit

LIII s. IIII d.

Item Claes Tymmerman heeft die kerc helpen vegen boven VI dage, tsdages om VI tuynen, facit

XLVIII s.

Somma

XXII £ VII s. X d. I mite

35v

   

Item Michiel die Glasemaker van der kerken glase te stoppen ende te versien overal dairs te doen was ende backenwerck dairin te maken, hem gegeven II Philippus scilde, facit

IIII £ V s. IIII d.

Item noch Michiel die Glasemaker van een out glas boven uter kerc te nemen dair der scoemakers glas nu staet, ende te setten dairnaest, ende andersins die glase te versien, hem ghegeven II Philippus scilde, facit

IIII £ V s. IIII d.

Item bi Engel de Leydecker om riet om snoer dair men boven mede luyte gegeven I cromstairt, facit

II s. IIII d. I mite

Dese nagescreven personen hebben gewrocht in dachhueren ende si bleven onbetailt. Ende wes hem zeder gegeven is dat zullen die nuwe kermeesters rekenen

 

Item Harman van Aken XXIII dage, tsdages IIII witte tuynen

 

Item Pieter van Aken XXIII dage, tsdaichs IIII witte tuynen

 

Somma

VIII £ XIII s. I mite

    36    

   

Item Jan Harmans z. in der manieren voirs. XVIII dage, tsdages IIII witte tuynen, facit

 

Item Pieter Harmans z. XIXs dach, tsdaichs IIII witte tuynen

 

Item Ariaen Claes z. XIX dage, tsdages IIII witte tuynen

 

Item Jan van der Gheest XVIII dage, tsdages III witte tuynen

 

II. Somma sommarum van der tymmeringe, van stienhouwers, van dachhueren, leydeckers, loot, yserwerc ende harden stien beloipt tesamen

XcLXVI £ XII s. IIII d. II miten

36v

   

Alrehande uutgeven

 

Item om broet dair men misse mede doet ende dair men mede monicht XXII tuynen ende XIIs cromstairt, facit

LVIII s. XI d. II miten

Item noch om broet dair men misse mede doet ende dair men mede monicht ende was Vm, van elc duysent gegeven VI witte tuynen, facit

XLIIII s. V d. I mite

Item gecoft tAntwerpen in de mart II pont wiroox, tpont om VI cromstairt, facit

XXVIII s. V d. I mite

Item so was Sinte Martijns bede gepacht X jair lanc ende die jaren waren nu ommegecomen. Die hebben die kercmeesters weder in pacht X jair lanc om VIII Wilhelmus scilde, tsjairs ingaende tot meye anno XXVIII na inhout des briefs die wij dairof hebben. Des heeft den brief ghecost te scriven ende te seghelen ende der heren knechten te huesschede gegeven bi hande heren Ghijsbrecht Heermans tsamen II Philippus scilde, facit

IIII £ V s. IIII d.

Item Vos de Clerc gegeven van scepenebrieve te scriven binnen desen jair XXI tuynen, facit

XXVIII s.

Item Huge de Scriver van een nuwe maenboec mids tpapier XV tuynen ende van een afterstalboec II tuynen, facit mids IIII tuynen die Huge verdiende van memorien up te scriven int nuwe boec tesamen

XXVIII s.

Somma

XIII £ XIII s. II d. I mite

    37    

   

Item den provisoir van een generail cytaci gegeven IIII tuynen, facit

V s. IIII d.

Item tot Leyderdorp int cloester gegeven van een souter te versien die gebroken was ende nuwe spengen dair up te setten VIII tuynen, facit

X s. VIII d.

Item te Paesschen gegeven om hantscoen voir die wercluyde ende om een register in den boeken, tsamen VIII oude tuynen, facit

XIIII s. II d. II miten

Item tot Pinxster gegeven om hantscoen voir die werclude XII oude tuynen, facit

XXI s. IIII d.

Item om besemen dair men die kerc boven mede veechde II witte tuynen, facit

II s. XI d. II miten

Item om een lade dair men kairssen in doet X tuynen, facit

XIII s. IIII d.

Item om II nuwe emmers gegeven IIII oude tuynen, facit

VII s. I d. I mite

Item gecoft I wiel an een crouwagen om VI witte tuynen, facit

VIII s. X d. II miten

Item om turf dair men tloot mede smelt als men die posten van den glasen set II tuynen, facit

II s. VIII d.

Somma

IIII £ VI s. VI d. I mite

37v

   

Item van kalctobben te maken II tuynen, facit

II s. VIII d.

Item om II manden I cromstairt, facit

II s. IIII d. I mite

Item om I tobben dair men wijnwater in doet IIII witte tuynen, facit

V s. XI d.

Item om IIII pont soduers, tpont I oude boddrager, facit

IX s. VI d.

Item Pieter Ghijsbrechts z. van XIII pair nuwer apullen te maken, mids die oude die hi dair an nam, hem gegeven XXXIII cromstairt, facit

IIII £ XVIII s. II d. II miten

Item Dirc Willems z. lijndrayer van tclocreepen ende ander tou tsinen huyse ghehailt XXII tuynen, facit

XXIX s. IIII d.

Item gecoft een half vat oly om VIs Arnoldus gulden. Ende noch een half vat oly om VIIs Beyers gulden, facit

XXII £ XVIII s.

Item om I pont resels I cromstairt, facit

II s. IIII d. I mite

Item tot Coman Aelbrecht gehailt binnen desen jair IIII kannen oly, elke kanne IIIIs pint, die pint II oude tuynen. Item I pont wiroox VIII cromstairt. Item s £ resels XII doyts. Item van gairn IIII doyts. Item Im broets om V tuynen, van nagelen VIII doyts, om catoen III tuynen, facit

IIII £ XV s. III d.

Somma

XXXIIII £ III s. VII d. I mite

    38    

   

Item Gherijt Jans z. ter Waddinge gegeven van den wech te maken die tgoidshuus toebehoirde van die Does I Philippus scilt, facit

XLII s. VIII d.

Item Willem van Elstgeest ofgeslegen van II jaren also hi sijn beeste van tsgoidshuus lant most ophalen overmids den oirloge, I scilt, facit

XLII s. VIII d.

Item heeftet godshuus up Simon Ysebrants z. huus ende erve op Rapenburch IIII s. tsjairs, dairof gegouden totter nuwer vest

IX s. IIII d.

Item so wort Herman van Aken voirtijts doe men die kerc boven maicte toegekent voir een roc vijf ellen lakens, elc ellen van XX witte tuynen, also hi meester van den werc was, ende bleven hem uptie tijt onbetailt, die sijn hem nu betailt, facit

VII £ VIII s. II d.

Item doe men steigerde in die kerc totten wulften, doe viel een planc van boven neder op Pieter van Akens hoeft sodat hi seer gequetst was, dairof gegeven meester Rutger dien meesterde omdattet in der kerken dienst ghesciede I scilt, facit

XLII s. VIII d.

Item doe men die nuwe tafel besteedt hadde te stofferen, dairof gegeven dat men se tsceep droich IIII cromstairt I oude tuun, ende van der voirs. tafel in den Hage te voeren XV tuynen, facit

XXXI s. V d. I mite

Somma

XV £ XVI s. XI d. I mite

38v

   

Item den nuwen kercmeesters gegeven an gereden gelde, dair sij rekeninge ende bewisinge of doen zullen, XIII Philippus scilde II cronen ende XXII tuynen, facit

XXXIIII £ XIII s. IIII d.

Somma per se

XXXIIII £ XIII s. IIII d.

    39    

   

Den oncost doe die biscop van Utrecht tcrisdom maicte tot Leyden upten Witten Donredach ende upten Paeschavont celebrierde

 

Item Jan van Schoten gegeven dat hi die kerc halp behangen ende die stakettinge van tkoer te maken XV tuynen, facit

XX s.

Item om VI ellen root says dair die II dwalen of ghemaict werden die men upten Witten Donredach besichde, van elc ellen Vs tuun, facit

XLIIII s.

Item om III ellen Nivels doeck dair men een dwael of maicte die men up die selve tijt besichde XXIIII tuynen, facit

XXXII s.

Item dese voirs. dwalen worden alomme ghemaict mit siden frangen. Dit coste tot zide ende die frangen te maken ende die dwalen te nayen tsamen III Philippus scilde X tuynen, facit

VII £ XVI d.

Betailt van ouder sculde

 

Item die kerc was sculdich van outs Alijt Allairts III nobel van lijfrente die de kercmeesters inhilden voir hoir kercgelt, des ist gedoot mit horen erfnamen ende die is gegeven IIII scilde, facit

VIII £ X s. VIII d.

Item betailt Pieter Butewech Gherijts z. erfnamen ende die kerc hem sculdich was van ghelienden ghelde XLIs Wilhelmus scilt, facit

XCVI £ XVI s. VIII d.

Item betailt heren Simons Martijns z. van ouder sculde II Wilhelmus scilde

IIII £ XIII s. IIII d.

Somma

CXXI £ XVIII s.

39v

   

Item der kerken lavengierster voir horen dienst gegeven VI Beyerse gulden ende een stoep wijns, facit

X £ IX s. VI d.

Item binnen dese jair om papier, om coftury die rekeninge in te scriven ende anders

XIII s. IIII d.

Item Huge tScriver van dese rekeninge te maken ende II boeken dairof te scriven VI Beyers gulden, facit

X £

Die kerc te belichten

 

Item Jhoannes die Coster van CLVII memorien te belichten, van elken memori I ouden botdreger, facit

XVIII £ XII s. I d. II miten

Item den selven van der kercken werc te drayen gegeven I gulden

XXXII s.

Item Wouter Harmans z. van IIII tortisen die hi te Paeschen maicte mitten schaften ende van drie dommelmetten te belichten te belichten ende die paeschkairs te maken mids VIII memorien te belichten, tsamen V Philippus scilde, want een ander tbelichten van der kerc hadd, facit

X £ XIII s. IIII d.

Item van II tortijsscaften tot Pinxster VI witte tuynen, facit

VIII s. X d. II miten

Item om tortijsscaften tot Kersavont XII oude tuynen, facit

XXI s. IIII d.

Somma

LIII £ X s. VI d. I mite

    40    

   

An wijn gehailt

 

Item totten hoichtijt van Paesschen ghehailt dair men mede monichde LIX menglen wijns, den stoip IIII cromstairt, facit

XIII £ XIX s. VIII d.

Item tot Pinxster dair men mede monichde VI menglen wijns, facit

XXVIII s.

V d. I mite

 

Item Alre Heiligen dage dair men mede monichde IIII menglen wijns, facit

XVIII s. XI d. II miten.

Item tot Kersavont dair men mede monichde XIII menglen wijns, facit

III £ I s. VII d. II miten

Item alt jair doir an wijn ghehailt mit kannen upten kerfstoc dair men misse mede doet tot allen huysen upgerekent beloipt CXXIII pinte wijns, elke pinte Is witten tuun. Ende noch LII pinten malevizeie, elke pint I cromstairt, facit tsamen

XIX £ XVI s. VII d. I mite

Item den commenduer gegeven als gewoenlic is totten IIII hoichtiden van den jair telken I stoop wijns, den coster I menglen telken, ende den ondercoster I pint, maict XIIII menglen, tmengel II cromstairt, facit

III £ VI s. IIII d. I mite

Somma

XLII £ XI s. VIII d. I mite

40v

   

III. Somma sommarum van alrehande uutgeven beloipt

IIIcXX £ XIII s. X d.

    41    

   

Dit sijn dieghene die de kercmeesters gerekent hebben in horen ontfange, ende is afterstal van een deel jaren. Ende want sijs niet ontfaen en hebben, so rekenen si die weder als uutgeven, dair tleste jair van desen afterstal of versceen int jair XXVIII, omdat die renten van dien jair mede gerekent sijn heel ontfaen

 

Eeest afterstal dat van langen jaren verout is ende altoes mede inder groter sommen gherekent wort ontfaen

 

Item Jacob Palinc

XVII s. IIII d. I mite

Item jonfrou Lijsbet Claes dochter

X s.

Item Bertelmees Claes z.

VI s.

Item Gerijt van Werve

XVI s. X d. I mite

Item Heinric Camerlinc van II jaren

IIII £

Item Heinric Dirx z.

X s. VIII d. II miten

Item Wouter Aelbrechts z. weedwij

IIII s.

Item Airnt Claes z. de vleyschouwer

XXI s. IIII d.

Item Vriesencoop

V £ IIII s. V d. I mite

Item Heerman restat

XXVII s. VII d. I mite

Item Jan van der Goude restat

XVI s.

Item Dirc die Bruun I raemstede is sculdich van IIII jaren dair tleste of versceen anno XXIIII

X s.

Item Jan Willem Aernt Bruuns z. restat van II jaren

III £ VIII s.

Somma

XIX £ XII s. IIII d.

41v

   

Afterstal van veel jaren, dair tleste of verscheen anno XXVIII

 

Eerst Goeswijn Claes z. van III uterdiken

XX s.

Item Pieter Golen z. van II uterdyken

XX s.

Item Willem Bort van III jaren van II uterdiken, tsjairs VI s. VIII d., facit

XX s.

Item Pieter Butewech Gherijts z. erfnamen ende Foytgen Jacobs z. van VI jaren

III £ XVI s.

Item Pieter Butewech Gerijts z. ende Gerijt die de Bruun Dirx z. erfnamen van IIII jaren

III £ IIII s.

Item Gherijt Mees z. tHasertswoude van V jaren

VI £ XIII s. IIII d.

Item Pieter Hugen weedwien erfnamen

X s.

Item Jan Willem tOestgeest van II jaren

III £ VI s. VIII d.

Item Dirc Grieten z. tHasertswoude van VI jaren

VI £

Item Pieter Poes van Ghelmers besprec van V jaren

V £

Item Aelbrecht grote Wouters z. tStompic

XIII s. IIII d.

Item Dirc Willems z. van Poelgeest van IIII jaren

XII £ VI s. VIII d.

Lantrenten

 

Item Dirc Danels z. van II jaren

XI £

Item Claes Florijs z.

IX £ VI s. VIII d.

Somma

LXIIII £ XVI s. VIII d.

    42    

   

Item Willem van Elstgheest

VII £

Item Heinric van Leyden van II jaren

VI £ V s. IIII d.

Item Airnt Claes z. van den selven lande anno XXVIII

VII £

Item Claes Dirc Stiengens z. van vier jaren

XIX £ II s.

Item Dirc Wouters z. tStompic van II jaren

XVIII s.

Item Mouwerijn Willems z.

IIII £ X s.

Renten up huyse

 

Item Michiel Heynen z. huus van IIII jaren

IIII £

Item Ysebrant Strevelants huus van als

IIII £ X s. VIII d.

Item Jan Clemments z. huus van III jaren

XXIIII s.

Item Willem Gherijt Ghenen z.

V s. IIII d.

Item heer Wouter Diken z.

XXI s. IIII d.

Item Vranc Poes z. huustgen int steech van VI jaren

IIII £

Item Marc Jans z. huus van III jaren

III s. IIII d.

Item Pieter Otten z. huus

X s. IIII d.

Item Pieter Butewech Dirx z. van IX jaren

IX £ X s.

Somma

LXX £ IIII d.

42v

   

Item Louweris Jacobs z.

VI d.

Item Bette Kroox

II s.

Item Pieter Buyse

VI d.

Item Jacob Willems z. Dirc de Hanen zwager

XX s.

Item Heinric Paidzen z.

XX s.

Item Pieter Sibouts huus van III jaren

X s. VIII d.

Item Jacob Willem Pieters z. huus

II d.

Item Jan Martijns z. van IIII jaren

III £ XVIII s. VIII d.

Item Dirc Claes z. van IIII jaren

V £ I s. IX d. I mite

Item Gherijt Louwen z.

IIII d.

Item Heinric Vrerix z. van der Sterre van II jaren

XX s.

Item Ysebrant Hoflants z. van III huyse

III £

Item Pieter dOlislager van III jaren

XX s.

Item Dirc Ghijsbrechts z. uptie Maern

XL s. II d.

Item Eylairt Goverts z.

XXVI s. VIII d.

Item Ermgairt Huge Hugen z.

IIII s. VIII d.

Item Pieter Florijs z.

VIII s.

Item Ysebrant Hoflants z.

IIII s.

Item Herman Boelinc

XXVIII s.

Item Pieter Robbrechts z.

XL s.

Item Simon Pieters z.

X s. VIII d.

Item Simon Duven z. huus

IIII s. VIII d.

Item Heinric Stoyt van IIII jaren

XVII s. IX d. I mite

Somma

XXV £ XIX s. II d. II miten

    43    

   

Item Cornelis die Clerc

XIII s. IIII d.

Item heer Jacob van Risoirde van III jaren

III s. IIII d.

Item Jonefy in die Diefsteech

VI s. VIII d.

Item Robbrecht Ghijsbrechts z.

XXVI s. VIII d.

Item heer Jan Willems z. huus

XXVI s.

Item Boudijn van Zwieten, Wouter Hermans z. van IIII jaren

XL s.

Item Dirc Grieten z. uptie Middelste graft

XX s.

Item Gherijt Heinrix z.

IIII s. IIII d.

Item Heinric Zael de stoeldrayer

XXVI s. VIII d.

Item Aelwijn Jans z.

V s. IIII d.

Item heer Jan die Vriesen huus

X s.

Item Willem Gherijts z. uptie Maern

XII s.

Item Ghise Jan Simons z.z. restat

XXXIIII s. VIII d.

Item Sasbout

XX s.

Item Haestgen Jan van Kamens

LIII s. IIII d.

Item Bairtrait Willem Heermans

XII £

Item Pieter Butewech van raemsteden van VI jaren

XI £ XIIII s.

Item die selve van V raemsteden van outs anno XX, XXI, XXII, tsjairs LIII s., facit

VII £ XIX s.

Item Wermbout Florijs z.

VI s. VIII d.

Item Lammijn Clutinx huus

VI s.

Item Margriet Florijs dochter

VI s. VIII d.

Item Wouter Jacobs z.

VI s. s d.

Item Reyner Tillemans z.

IIII s.

Item Willem Coeps huus

VII s. IIII d.

Somma

XLVIII £ XII s. s d.

43v

   

Item Gherijt Pieters z. ende Katrijn sijn suster

X s. II d. II miten

Item Hoflant Jans z.

XII s. II d. II miten

Item Tillemans kinder

III £ IIII s. V d. I mite

Item Boudijn Gherijts z.

XXVI s. VIII d.

Item Jacob Pieters z. van den huys dat Foytgen Gerijts z. jegens hem cofte de anno XXVII

XXVIII s. X d.

Item die selve anno XXVI restat

XVII s. VIII d.

Item Jan van Nuus

XII s. II d.

Item Lourijs Heinrix z.

IX s.

Item Ysebrant Riken z.

VIII s. II d.

Item Willem Gherijt Scutemakers z.

VIII s. X d.

Item Zibrant Louwen z.

III s. VI d.

Item Heyn Willems z. van Alphen

VI s. VIII d.

Item Jan Gherijts z.

II s.

Item Alijt Gherijt Willems z. van III jaren

XX s.

Item Aelbrecht Heynen z.

XVII s. I d. I mite

Item Pieter Heynric Bokels z. huus

XVII s. I d. I mite

Item Willem Dirx z. van Alphen

XXVI s. III d.

Item Aelwijn Dirx z. huus

XV s. X d. I mite

Item Claes Gherijt Montfoirden z.

XXVI s.

Item Ysebrant Pieter Nanninx z. van IIII jaren

LVI s.

Item Zibrant Louwen z. van den jair XXVIII, XXVII ende XXVI restat

XXXI s. I d. I mite

Item Pieter Wouters z.

XXVI s. VIII d.

Item Joest Willems z.

XX s. IIII d. I mite

Item Heinric Danels z. van der Hair

XIX s. X d.

Somma

XXIIII £ VI s. VIII d. I mite

    44    

   

Item Florijs Philips z. huus den anno XXVI

XXVII s. I d. II miten

Item Jacob Florijs z.

XII s. II d. II miten

Item Jan van Pormer

X s.

Item Philips van Bosch

VIII s. IX d.

Item Florijs Jacobs z.

X s.

Item Dirc Louwen z. huus van II jaren

XVIII s.

Item Florijs Gherijts z. van III jaren

VI s.

Item Jan Dirx z. van Stienvoirde van VII jaren

XIIII s.

Item Airnt Ansems z.z.

II s.

Item Pieter Willems z.

II s.

Item Simon Krooc

XVII s. IX d. I mite

Item Jacob Jans z.

XIII s. II d. II miten

Item Gherijt Jacobs z.

IX s. IIIs d. I mite

Item Ysebrant Hoflants z.

XLI s. VI d.

Item Lambrecht Jans z.

XV s. IIIs d.

Item Jacob Jans z.

XV s. IIIs d.

Item Claes Pieters z.

XXII s.

Item Femeyns Buttermans

XXII s.

Item Jacob Hasen z. van II jaren

V s. IIII d.

Item meester Jan van Woerden

II s.

Item Allairt Notgers z. anno XXVII

II s. VIII d.

Item Willem Dirc Buenen z. anno XXVII

II s. VIII d.

Item Simon Dircx z. anno XXVII

II s.

Item Vranc Jacobs z. ende Jan Heinricx z.

V s. X d.

Somma

XIIII £ VI s. XIs d. II miten

44v

   

Item Dirc Hugen z. van Zoeterwoude

VII s. V d.

Item Claes Pieters z. anno XXVII

VII s.

Item Bairte Claes dochter

IIII s. X d.

Item Melis Reyners z.

IIII s. X d.

Item Herman Gherijts z.

II s. III d.

Item Dirc Walichs z. van III jaren

XX s.

Item Jan Dirx z. naist Eelmans

X s.

Item Willem Dirx z.

VIII s. VI d.

Item Beatrijs Dirc Sibrants z. huus

VIII s. VI d.

Item Jacob Willems z.

XIII s. IIII d.

Item Ysebrant Gherijt Boutemakers z.

VII s. V d.

Item Simon Claes z.

VII s. I d.

Item Dirc Hove

X s. VIII d.

Item Willem Danel Cleven z.

XIII s. VIII d.

Item Pieter Airnts z. van III jaren

IIII s.

Item Gherijt Hoven z.

IIII s.

Item Adriaen Dirx z.

II s.

Item Dirc die Priester van III jaren

XVIII s.

Item Florijs Jacobs z.

XII d.

Item Herman Willems z. kairdemaker de anno XXVII ende XXVI

II s. VIII d.

Item Gheertruut Claes Claes z.

VIII d.

Item Florijs Garbrants z.

II s.

Item Simon Jans z.

VIIs d.

Item Bartout Cupers weedwij

VIIs d.

Item Claes Allerts soen

XIII d.

Somma

VIII £ II s. II d.

    45    

   

Item Gheertruut Gherijt Jans z.

II s.

Item Jan Montscoen

II s.

Item Jan Heynen z.

II s.

Item Jan Gherijt z. van Jan Heynen z. cameren van III jaren

VIII s.

Item Dirc Jordijns z.

II s. III d.

Item Dirc Willems z.

III s.

Item Jacob Willems z. tymmerman

II s.

Item Jacob Willem Claes s.s.

II s.

Item Engbrecht Airnts z. weedwij

III s. V d.

Somma

XXVI s. VIII d.

IIII. Somma sommarum van der afterstalle beloipt

IIcLXXVII £ III s. I d. II miten

Item bleven die oude kercmeesters over I jair tafter na inhout hoirs rekenboecs dat si den personen sculdich waren die men bi namen in een cedel overleverde, ende nu binnen desen jair gerekent sijn betailt

VIcXLII £ XII s.

V. Somma per se van den recesse

VIcXLII £ XII s.

45v

   

Somma sommarum van alle den uutgeven beloipt IIImIIcLXXXIII £ VI s. I d. I mite. Ende dat ontfanc beloipt IImIIIIcXCI £ XVIII d. II miten. Dese sommen onderlinge vereffent, so is dat uutgeven meere dan dat ontfanc VIIcXCII £ IIII s. VI d. II miten, van welken afterwesen men sculdich is den personen die men hier in een cedel overlevert VIIcLXXVI £ II s. VIII d. Dus is men min sculdich dant afterwesen beloipt XVI £ I s. X d. II miten, die sijn gecomen van gewin van payment ende van gracien.

 

 

Deze rekeninge wort gedaen upter stede huys voir den gerecht, upten XXten dach in mairte anno XXIX.

 

    Bij1age 1    

   

Dit is tgoidshuus sculdich tSinte Pieters dage anno XXIX, XV quade tuynen voir I £, den Wilhelmus scilt XXXV tuynen ende alle nobele LXXV quade tuynen 

Der kerken upt Hogelant

XXX £ XVI s. VIII d.

Gherijt van Huust Tordrecht

XVII £ VII s.

Van lijfrenten

 

Item Jan Libeel L nobel, facit

IIcL £

Item Katrijn Jan Comans VI nobel, facit

XXX £

Item Katrijn Jan Hermans VI nobel, facit

XXX £

Item die baginen van wissen renten

II s. IIII d.

Item heer Jan die Vries VI nobel, facit

XXX £

Item heer Gherijt die Wit X nobel, facit

L £

Item Geertruut Dirc Heermans dochter I nobel ende XX s., facit

VI £

Item Airnt van Bairns wijf X nobel, facit

L £

Item Aicht Lijsbet meester Jacobs dochter V nobel, facit

XXV £

Item Alijt Dirx dochter I nobel, facit

V £

Item Clair Jans dochter s nobel, facit

L s.

Item Griet van Segwairde V nobel, facit

XXV £

Item Bairtrait Willem Heermans XIII nobel, facit

LXV £

Item Huge Blankairt XXX cronen, facit

LXXX £

Item Kerstijn Pieter Colijns z. dochter IX Wilhelmus scilde, facit

XXI £

Item heer Florijs Airnt z. V Wilhelmus scilde, facit

XI £ XIII s. IIII d.

Item Luutgen Lottijns z. XVIII Wilhelmus scilde, facit

XLII £

Item Wendelmoet van der Spenge II Wilhelmus scilde, facit

IIII £ XIII s. IIII d.

Somma

VIIcLXXVI £ II s. VIII d.

    1428    

 

Transcriptie

Ed van der Vlist

Publicatie

Pieterskerk 1398 - 1428