Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
previous Folio's View: Register OAR 12
Pages 120 - 126
next Folio's

 

 

   Location, Folio  Next Folio
OAR12, 120r-a-122v
   type : Besteding date : 1469-05-02 record : # 540  Record details
[020] Upter meye scouwe int jair xiiii c lxix waren vergadert tot Haerlem alle die heemrade van Rijnlant als heer Willem van Alcmade riddeer, Jacob vanden Woude, Jan van Poelgeest, Jan van Noortich, Ysbrant van Schoten, Dirck van Zwieten ende Huge van Zwieten ende hebben besteet die sluus van Riedwijck, Vriesecoop, Aer, Scoot, Aelbrecht vierendeel van Bossch ende Outsoern ende mede der sluus van Alphen, Leyderdorp, Wermond, Groensvoerde [120v] ende Hillegem welker sluysen besteet zijn in manieren ende voirwaerden hier nae bescreven. Eerst zo zullen in dese voirs. sluys wesen xlii gebinden ende sullen wesen over dat anderde bint gecarbeelt ende die carbelen sullen lanck wesen iii voet min iii duem gewrocht geliken die balcken dicke behalven dat scotdoerbint. Item dat scotdoerbint mitter scotdoer sel dat derde bint wesen ende die balcken ende den dreppel sellen wesen xiiii duem ende in die stijlen sel een sponge wesen gewrocht iiii duem breet daer die scotdoer in op ende neder sel gaen ende die sponge sel wesen gewrocht vanden wtcant van die stijlen an der tIJ sijde iiii duem ende der ander sijde vi duem, ende die stijlen sullen gepennet wesen in die quespen ende in die cloesterhouten mit dubbelde pennen ende boven wel gesloten ende wel vast gemaict na sijn heboren, behoudelic dat die quespe soe vier wtsteken sel datmen die stijlen dare op setten mach. Item zo zel dese voirs. sluys wesen vander lancte dat die oude sluys is ende niet corter, behoudelic dat dat scotdoerbint sel staen in sulker voege als voirs. is. Item die twie vlogelbinde sullen wesen voets kant viercant ende die vlogelbinde sullen wesen mit iiii stijlen ende iiii calveren ende een balck boven op die sluus gelegert om die aerde te scutten. Item dat doerbint sel wesen gewrocht mit twie balcken ende mit een dreppel daer die slach balcken of wesen sullen xv duem viercant, ende die stijlen daer nae ende die dreppel sel wesen xv duem breet ende sii duem dick. Item den dreppel van dat doerbint sel an elke sijde vander sluys hangen wesen gewrocht buten die ander stijlen ii-1/2 voet. Ende die balck boven alliens daer in dat gewrocht sel wesen om elke sijde van dat doerbint buten an die cledinge vander sluys een stijl in manieren van een vlogelbint, ende die stijl sel wesen vi duem dich ende ii roede voet breet, ende sel beneden in geset werden als die sluus gecleet is inden dreppel van dat doerbint gewrocht mit een penne, ende boven in die balck sel die stijl gewrocht wesen mit een penne vander sijde in geiaget in die balck, ende die stijlen om elke sijde sullen gesloten wesen mit ii nagels die men wt dienen mach alsmen die sluys vercleden moet ende die balck van dat doerbint dat buten die sluus steken sel selmen boven, besijden, tonder cleden al om ende omme mit alsulck diekelcx als die sluus boven mede gecleet wert, ende men sel tusschen dese voirs. ii stijlen ende die cledinge wel mossen ende an elke sijde van die stijlen selmen tnagelen een stucke planckx om dat mit wt te wellen. [121r] Item so sel wesen gewrocht op die slach balck tusschen die balcken in dat doerbint iiii calveren, and daer een scot planck op en sel dick wesen ii duem ende dat wel gesponget ende gemost na sijn behoren. Item zo zullen wesen gewrocht twie schoen schoren an die slach balck gepennet mit twie platen om elke sijde een vander sluys gelegert, daer of der scoen schoren ['oeck in gepennet' is crossed out] sullen wesen xi duem breet, x duem dich ende x voet lanck. Ende die platen sullen wesen daer den scoen schoren oeck in gepennet sullen wesen xii duem breet, vii duem dick ende xiki voet lanck. Item so selmen leggen after in die sluus an dat derde bint ener dwers die sluus vast gemaict mit twie planiren [plameen?] een balck voer dat doer varen ende sel wesen viii duem viercant. Item die balcken sullen wesen die niet wtgesondert en staen x-1/2 duem viercant. Item die stijlen sullen wesen x duem viercant. Item die quespen sullen wesen viii duem viercant sonder die vier die vore naester doer leggen sullen ende die doer ome gaen sel sullen wesen vi duem dich ende xii duem breet. Item die cloesterhouten sullen wesen xii duem breet ende vi duem dick. Item die gordinge sel wesen x duem breet ende v duem dick. Item dese voirsc. sluus sel wijt wesen tusschen die sijdel planken te meten also wijt als die oude sluys is. Item zo zel dese voirsc. sluus also hoech wesen tusschen die quespen ende die balcken te meten als die oude sluys is. Item die ramen daer die doeren off wesen sullen die sullen wesen x duem breet ende v duem dick mit ii stijlen op ende neer staende in elke raemt, ende sullen wesen vi duem breet ende v duem dick. Ende die planken daer die ramen mede gescept sullen wesen selmen buten op dat raemt overdwers spijkeren sonder in te spongen ende suyllen wesen also breet als dat raemt is ende sullen wesen ii duem dick van goeden gaven deventersen planken. Item zo zullen daer wesen vijf schoerbanden in die sluus ende zullen lanck wesen xv voet, daer die drie of leggen sullen te weten een midden tegen die doerstijl ende die ander twie an elke sijde een beneden in die sluus gelegert op die quespen ende sullen wesen x duem viercant. Ende noch die ander die ander twei an elke sijde een vander sluus gelegert an der stijlen streckende an die slachbalck ende sullen wesen x duem breet ende vi duem dick. [121v] Item onder den bodem vander sluus sullen wesen xiiii slichouten ende sullen dick wesen vii duem viercant, sonder dat voreste dat in die tYe leggen sel, sel wesen x duem viercant, ende des gelijcx sel wesen dat onder dat doerbint leggen sel des selmen die voirs. slichouten leggen in sulker voege dat die plancken over all op die slichouten vergadert worden. Ende die plancken daer den bodem of geleyt ende gemaict sel wesen sullen wesen also lanck dat die vier planken lanck valt sonder meer ende sullen wesen van goeden geven deventersen planken. Item dat slichout dat voer in die tYe leggen sel, daermen onder legen vier palen daer dat slichout op gepennet sel wesen, ende daer beneden onder wel geplanct an die palen voer dat in willen voer onder der sluys. Item des gelijcx so selmen een planck in delven an dat slichout dat onder dat doerbint leggen sel, ende die plancken sel also lanck wesen als den dreppiel van dat doerbint is, ende sel wesen ii voet breet ende ii duem dick wel gespijkert an dat slichout. Item after in die sluus an dat uterste slichout sel geplaet paelt wesen mit planken op ende neer staende also wijt als die sluus is ende die planken sullen wesen lanc viii voet ende ii duem dick ende wel gespijkert an dat slichout. Item beneden op die quespen selmen die geheel sluus doergaens decken mit sulke planken als den bodem of gemaict ende geleyt is ende die planken sellen wel dicht gevoecht wesen ende wel gespijkert ende die eynden vand die planken sullen enen all vergadert wesen op die quespen, ende an beyden sijden sel die sluus doergaens binnen gecleet wesen mit sulke planken als voirs. is van die cloesterhouten opwaert vier voet hoech genagelt an die stijlen mit houten nagelen, ende men sel een planck schoyen off voegen vanden dreppel van dat doerbint tot opten bodem toe ende die sel wesen wel vast gespijkert. Item so sel den nuwen bodem vander sluus leggen also lage alsinen redeliken mach ende men sel alle die oude bodemen ende alle hout wt winnen. Item alle planken die tot die voirs. sluus wesen sullen die sullen wesen vander dicte dat dat scampelyoen is datmen hem dair of geven sel, ende alle voirs. hout sel sijn maet houden op dat cleyn ronde te meten. Voert alle dat voirs. hout daer dese voirs. sluys off gewrocht sel worden sel wesen guet deventers kanthout sonder spint ende sonder rootollen, wercbaer op sijn maet. Ende all dit voirs. werck sel gewrocht wesen bij Leydsche roede voet ende die voet xii duemen. Vanden yserwerck Item daer die gordinge mede gespijkert sel wesen, daer sullen die spijkeren off wesen die iii van een lb. wegens die selmen die gordinge spijkeren op elke eynde mit ii spijkeren endse anders op elke stijl off bint een. [122r] Item die spijkeren daer dat dickelcx mede gespijkert sel wesen sullen wesen die vi van een lb. wegens, ende dat deckelcx sel gespijkert wesen in elke planck op elke bint mit twie spijkeren. Item die sijdel planken sullen gespijkert wesen in elke planck op elke stijl mit ii spijkeren ende sullen wesen die x van een lb. wegens. Item op dat doerbint sullen die planken gespijkert wesen elke planck mit vijf sulke spijkeren als die sijdel planken gespijkert worden ende die planken sullen wesen wel gemost. ende den bodem sel gespijkert wesen mit middel nagel. Item so wie dat dese voirs.l sluus an neemt te maken die sel dat oude hout dat vander ouder sluus comt selve hebben ende houden. Item so wie dese voirs. sluus an neemt te maken die sel borge setten voer die sluus daer den hogen heemr. ende die landen die die sluus toebehoeren angenoecht. Ende dese voirs. sluus selmen te vollen op leveren gemaict ter sinte Bertelmees dage naistcomende van hout, van yser ende van aerde nader bestedinge voirs. Item so willen die hoge hiemrade van Rijnlant dese voirs. sluus besteden bij ponden xl nye placken voer een lb. gerekent yoff ander payment hoire wairde. Ende die dage van betalinge sullen wesen den eersten dach ses weken nader bestedingen, den anderden dach ses weken daer nae, ende den derden sel wesen als die voirs. sluus gemaict ende vollen op gelevert is ten prijse vanden hogen hiemraet. Item werde dese voirs. sluus niet gemaict ten voirnoemden dage nader bestedinge voirs. vanden hogen hiemraet hier voir gescreven dat wouden sij corigieren nader misdaet. Item so sullen die geen die dese sluus an nemen den hogen hiemraet geven voer hem ende voer horen dienaren te ritsoen alos van outs gewoenlic is ende op dese tijt den derden penninck van gracien gelicht is om overmids dat sommige landen die daer in gelden seer snode sijn vii eng. nobel ende een nobel te wijncoop. Item den hogen hiemraet van Rijnlant geieden dat geen van horen dienaren noch ambocht beware hem en verbinde venuet [vennot?] te wesen noch paert noch deel te hebben an dese voirs. sluus off an enich werck dat bijden hogen hiemraet besteet wort op correxie vanden hiemraet. Ende waer oeck enich tymmerman die enich werch an naem mit enich vanden voirn. dieners yoff ambocht bewares dat soude wesen ende staen tot correxie vanden hiemraet. [122v] Item die sluus van Riedwijck ende Nuwerkerck mit die amb. die daer inhoren heeft an genomen Dirck Jans z. vander Hoerne inder manieren ende voerwaerden als voirs. is om v c lxxxii lb. paym., daer borge vair zijn Louwerijs Jans z. sijn broeder, Dirc Louwen z., Egbert Gerijts z. van Homade ende Jacob Florijs z. mit gesamender hant ende elcx voer all, des geloefde Dirc Jans z. voirs. elcx van hem luyden hier of scadeloes te houden. Item die sluus van Alphen mit die ambochten die daer in horen heeft angenomen Willem Reyners z. inder manieren ende voerwaerden als voirs. is om v c xcviii lb. paym., daer borge voer zijn Pieter Reynouts z., Clais Reynouts z., Rutger Pieters z., Jan Symon ende Gerijt Wouters z. mit gesamender hant ende elcx voer all, des geloefde Willem Reyners z. voirs. hem allen hier of scadeloes te houden.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 123r-a
   type : Walen dichten date : 1452-11-21 record : # 541  Record details
[000] Ordonantie van walen toe te slaen. Item up sinte Katherijne avont anno lii waren inden Hage vergadert Poelgeest, Alcmade, Sijl, Noortich ende Poelgeest ende wort overdragen datmen een dachvaert tot Hairlem houden sel des eersten dages nae sinte Pontiaens dach naistcomende [15 January 1453] om te ordenieren hoemen twerck beginnen sel ende anvaerden van die gaten die inden dijck tusschen Sparendam ende Aemsterdam dair gebroken sijn.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 123r-b
   type : Walen dichten date : 1452-11-24 record : # 542  Record details
[000] Item alsoe noch ander gaten boven Aemsterdam ende oic tusschen Aemsterdam ende den Carthusen gebroken sijn ende yet van node is datmen alle die geen die dat bewint van dier schouwe hebben mede dair bij ontbiede om een overdracht te maken datmen alle die gaten dair onse lant mede besopen mach gelijc toe sloege, soe sel dair bij ontboden wesen die dijcgrave Aelbrecht van Raphorst mit die scepen van Diemen. Item die scout van Aemstelreveen mit sijnen scepen dair hij den dijc mede pleecht te houden te scouwen te Hairlem te wesen op sinte Ponciaens dach.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 123r-c
   type : Walen dichten date : 1453-01-15 record : # 543  Record details
[000] Anno liii des manendages nae sinte Pontiaens dach waren tot Hairlem vergadert om die dijckaedsen welke van die walen toe te slaen Poelgeest, Alcmade, Zijl, Noortich, Scoten ende Poelgeest ende worden sulke punten gedaen als hier hae volgen. Item alsoe den dijck boven Aemstelredam tot veel steden ingebroken is ende het wel van node is datmen alle die walen gelijc toe slae, soe is bij schijnen van onsen genadigen heer die baliuwe van Aemsterlant ende die scout van Aemstelreveen mit alle die hiemraden dair sij den dijck sculdich sijn mede te scouwen boven Aemstelredam ende beneden tot ons ---- scouwe toesien dair wort overdragen ende gesloten datmen den dijc alle huer scouwen dair aenvaten soude nae wtwijsinge hoir hantveste die in enen punt begrept als sij seggen datmen sinte Pieters dach ad cathedram, ende die bailiuwe ende scout voirn. mitten hogen heemraet hebben ons geseit dat wij ons dair vrijlic toe verlaten mogen dat an hoir volck geen gebrec wesen en sall sij sullen hoir walen bijder hulpe goids ende goets tijts toe brengen. [Added at the foot of the page in another hand: 'alle walen in horen dijc gebroken anvaten sel des eersten sonnendages na.']

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 123v-a
   type : Walen dichten date : 1453-01-15 record : # 544  Record details
[000] Item up die selve tijt waren ontboden alle die dorpen gelegen tusschen Sparendam ende Aemsterdam om mit hunluden te overdragen endt te sluyten hoemen die walen inden dijck binnen onser scouwe gebroken anvaten ende dijcken soude dair up is overdragen bijden heemrade van Rijnlant datmen dijcken sall made made gelijck nae wtwijsinse der heemrade kuer.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 123v-b
   type : Keur date : 1453-01-15 record : # 545  Record details
[000] Cuer Item uptie tijt wort eendrachtelic overdragen ende mit eenre kuer gesloten dat alle die gene die tusschen Aemsterdam ende Sparendam gelant sijn upten dijck comen sullen des eersten donredages nae ons liever vrouwen dage te lichtmisse [2 February 1453] ende dan nae ordinancie der heemrader off horen dienre wijsinge hem te dijcken. Ende dair en sal nyement in verstaenit? wesen ende nyement en sall van daen sceyden voit hem oirloff gegeven wort vander heemrade off van horen dienre dien sij dat bevelen ende wie nite en quaem gelijc voirs. staet off sonder oirloff binnen den tijt eert den dijck vanden heemrade geloeft worde wech toech dair soudmen terstont enen anderen in sijn stede hueren up sijnen cost ende dat inwinnen nae dijcrecht ende soude dair toe verbueren elkes dages een derdendeel van x lb.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 123v-c-124r
   type : Consent date : 1453-01-15 record : # 546  Record details
[000] Item uptie selve tijt gaff die prior vanden Carthuseren buten Aemsterdam die gemeen heemrade te kennen dat in horen dijck omtrent hoir cloester een wael gescoert waer hem toebehorende die wellic sij wel hoopten selve te bedijcken sonder hulpe vanden genen die mede mit hem sculdich sijn te dijcken, behoudelic dat zij voirt ongehouden wesen souden nyement hulpe te doen nae groetheit hoer made talen onder den selven dijck gelegen, up welke begeerte die dorpen all te samen geheert ende hem te voren geleit oft hem dus believen soude, daer al die dorpen uptie tijt hoir consent toe deden sonder alleen die van Sloten, die hoir beraet dair up namen, wt welken beradt sij dat mede geconsenteert hebben alsoe dat wt dien gemenen consent die voiren Carthuseren horen wael selve wt horen eygen lande dijcken soude sonder hulpe van yement die hem mit rechte sculdich sijn te helpen behoudelic dat sij dese reyse onbelast sullen blijven van alle hoir anderen landen onder dat selven dijck gelegen [124] onbelast sullen blijven van enigen gemenen werck dat is aldus mit genoegen gedaen sonder rechten ende blijft altoes een ygelic in sijn oude rechte oft meer gebuerde.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 124r-b
   type : Walen dichten date : 1453-01-15 record : # 547  Record details
[000] Item wanttet grote moeynisse is tot den gemeenen werck te gaen overmits dat sij gemeenlic verde van hoer werck sitten soe wort gedadingt bij genoege ende overdragen dat die van Sparenwoude, tHofambocht ende Houtrick up hem selven dijken sullen die wael gelegen in Houtrick ende dair toe die wael die butten leit int Hofambocht sonder hulpe vanden anderen der mede dair in sculdich sijn te dijcken, ende die van Sloten ende van Oestorp sullen diken alle die walen die binnen horen gedrijve liggen buten hulpe vanden amderen voirs. ende dese voirs. dorpen sullen up dat werck comen ende dair blijven dijkende uptie tijt ende in sulkier manieren als die kuer die hier voirstaet dat begrijpt ende want die heemraders van Rijnlant wel bekennen en bevoelen dattet den armen luden ster lastich om comen sall dit voirn. werck te volbrengen soe hebben die voirn. heemrade hem toe genoecht wt goedertierenheit ende niet van rechts wegen van des gemeens lants wegen dat onder onse scouwe gelegen is lxx gulden, x plaken voir den gulden gerekent, dair off dat die van Sparenwoude, tHofambocht ende Houtrick die een helft hebben sullen ende die van Sloten ende Oostorp die anderen helft.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 124r-c
   type : Walen dichten date : 1453-01-15 record : # 548  Record details
[000] Item uptie selve tijt wort overdragen dtmen alle die oncosten die die heemraden van Rijnlant nu doen off doen sullen omder dijckaetse wille off die costen diemen doen sell upten zeedijck dairmen vandes gemeen lants wegen trecken sall dair twie vande heemraden van Rijnlant mede geordineert sijn als heer Willem van Alcmade ende Jan van Poelgeest rekenen sall ukptie gemeen morgentael onder onse scouwe geseten.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 125r-a
   type : Walen dichten date : 1477-12-29 record : # 549  Record details
[000] Ordinancie van die walen toe te slaen. Anno lxxvii des manendages na die kersdach waren tot Hairlem vergadert om der dijckasen wille om die walen toe te slaen Woude, Noortich, Schoten, Zwieten ende Zwieten ende worden sulke punten gedaen als hier nae volgen. [125r-a] Item also den dijck boven Aemstelredam tot veel steden ingebroken is, so waren dairmede ontboden die van Amstelredam, die van Dyemen ende die Wesep om mit hem luyden te spreken dattet wel van node wesen soude dammen alle die walen gelijc toe sloege also wel die in horen gelegen worde als inden onsen, daer hem of te kennen gegeven wort datmen die drie vanden seven walen an vatte soude toe te slaen soe veer alst weer ende wint wair bider hulpe goids des daichs na die dertienen dach begerende an hem luyden dat sij van gelijcke mede doen woude daer up dat sij toe andwoirde gaven dat sij gairne mit hoer ingelande spreken wouden die verre geseten waren in die stichte ende dair butten die daerom noch niet gespreken en waren, ende wouden gairne als sij thuys quamen die genen versamenenden dat sculdich sijn te maken ende hem luyden te kennen geven vergeve dat voirs. staet. Ende hoopten die ingelande soe te onderwijsen dat sij mede doen souden dat die gene doen sullen die gelant sijn tusschen Sparendam ende Aemsterdam ende seyden dair up dat sij gairne dat beste hier in doen wouden daer sij nyement in en dersten verhoven noch vervangen voer dat sijt hem luyden te kennen gegeven hadden ende dair of hadden hore luyder consent, ende seyden vorder dair up dat men nyement bij bedwonge daer toe brengen en mochte dan des sonnendages na sinte Pieters dach ad cathedram naistcommende daer of dat sij hadden een privilegie ende een hantveste dat sijn alsdan ten lanxsten ten gemeenen werc mosten gaan ende comen, mer hoopten als sijt te kennen gegeven hadden dat sij se daer toe brengen soude mede hoer walen te dijcken gelijc voirs. is.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 125r-b-125v
   type : Keur date : 1477-12-29 record : # 550  Record details
[000] Kuer Item upter selve tijt wort eendrachtelic overdragen ende mit eenre kuer gesloten dat alle die geene die tusschen Sparendam ende Aemstelredam gelant sijn up ten dijck comen sullen des donredages na der dertienen dach ende dair na ordinancie der hiemrader off horen dienre wijsinge [125v] te dijcken. Ende dair en sal nyement in verschoent wesen ende nyement en sel van dair scheyden voer hem oirloff gegeven wort van heemrade off van horen dienaren dien sij dat kennen sullen, ende wie niet en quaem gelijc voirs. staet off sonder oirloff butten die tijt eer den dijck vanden heemrade geloeft worde wech teech, daer soudemen terstont enen anderen in sijn stede hueren up sijnen cost ende dat in winnen nae dijck recht ende soude dair toe verbueren elkes dages een derdendeel van x lb.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 125v-c
   type : Walen dichten date : 1477-12-29 record : # 551  Record details
[000] Item upten selve tijt verwaren, mede ontboden ende verdachvairt die steden van Hairlem, Leyden ende Aemstelredam, ende daer worde bij den hiemrade van Rijnlant een ordinancie gemaict ende gesloten hoe datmen drie van die seven walen die gelegen waren tusschen Aemsterdam ende Sparendam anvaten ende dijcken soude. Item wanttet grote moeynisse is totten gemeenen werck te gaen overmids dat sij gemeenlic verre geseten sijn ende verde van die walen saten, soe wort gedadinct bij genoege ende overdragen dat die van Sloten ten gemeenen werck sullen gaen upten dach voirs. ende sullen dijcken die wael gehieten Pieter Cillen warf, ende die van Ostorp sullen ten gemeenen werck gaen ende sullen dijcken die wael gelegen bij Gerijt Bruynen, ende die van Sparenwoude mit Houtrick ende dat Hofambocht sullen ten gemeenen werck gaen ende sullen dijcken die wael die gelegen is te Houtrick after Gogenct toebehorrende die me-------e tot Hairlem mit hoer mede gesellen wercke walen sij elcx sullen dijcken sonder hulpe die een vanden anderen te hebben die daer in mede sculdich sijn te dijcken, ende dese voirs. dorpen sullen elcx te werck comen ende dair bliven dijckende uptie tijt voirs. ende in sulker manieren als die kuer die voirs. staet dat inhout ende begrijft.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 125v-d-126r
   type : Walen dichten date : 1477-12-29 record : # 552  Record details
[000] Item upter selve tijt wort overdragen eende gesloten dat up elke van des walen comen sullen van elke twintich made lands een man, ende [126r] elke twie man sullen hebben een scuyt ende sullen hebben elke reescip van graven, spaden ende beryen? als totter dijckase behoren nader hiemrader kuer, ende sullen elcx up hoer wael ten gemennen werck comen des donredages naden dertienen dach voirs., ende sullen elcx hoer voirs. wael an vaten te maken sonder die een den anderen dair in te baten te comen. Ten wair dat yement vanden drien dorpen voirs. den hiemraet van Rijnlant conde bewijsen als der voirs. walen gedijct sijn, dat hij boven sijn deel van die voirs. walen gedijct ende gemaict hadden, daer soudemen dan in also veel verschoven in die ander vier walen die dair noch bliven te bedijken, weder te baten comen tot seggen ende kennesse vanden heemr. voirs. na sijner bewijsinge.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 126r-a
   type : Walen dichten date : 1477-12-29 record : # 553  Record details
[000] Item want die heemrade van Rijnlant wel bekennen ende bevoelen dattet den armen luyden seer lastich an comen sel dat voirn. werck te volbrengen, soe hebben die voirn hiemrade hem toe gevoecht wt goedertierenheyt ende niet van rechts wegen van die gemeens lands wegen dat onder onse scouwe gelegen is van elke roede dat elcx die walen hebben in horen dijck dat die lanck sijn drie gulden van die roede, tien stuvers voer die gulden gerekent, dairmen hem upt eerste mede te baten comen sel, ende voirt dair en boven so sullen die hiemrade noch geven ende doen den genen die dat oncost van rede is vandes lands wegen sulke gracie dair sij die hiemraden ende die landt of bedanken sullen.

 

Prev Folio  Location, Folio   
OAR12, 126r-b
   type : Walen dichten date : 1477-12-29 record : # 554  Record details
[000] Item uptie selve tijt wort overdragen datmen die alle die oncostgen die die heemrade van Rijnlant nu doen off doen sullen onder dijckase wille off in costen diemen doen sel om deser sake wille datmen die doen sell upter gemeen morgentael die onder onse scouwe geseten sijn.

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl