Regenten Weeshuis Leiden
Knollaart

 

Knollaart: Personalia
<bron
1>
             
1   Knollaardt, Waltherus, regent van mei 1797-15-11-1797  
2   geb. Maastricht, hervormd  
3   overl. ?  
4   woonde op het Rapenburg  
5   kornet in het regiment cavalerie onder luitenant-generaal Van der Hoop 1791  
6   luitenant 1795  
7   lid van het stadsbestuur der gemeente Leiden 10-11-1797/10-11-1798  
8   kapitein van de compagnie 'De Reeden' z.j. en majoor van de compagnie 'De Gelijkheid' 1795-1796 van de schutterij  
9   lid van de commissie van de schutterij ter onderzoek van het voorgevallene op de wacht van den 14 november 1796  
10   lid van het collegie ter directie van de gewapende burgermacht 1797-1798  
11   lid van het comité tot de fabricage en plantsoenen 1797-1799  
12   lid van de Raad der gemeente Leiden 1798-1799  
13   bonmeester Zuid-Rapenburg 1801  
14   x 1ste L. ot. 14.7.1791, hervormd, aang. 14.7.1791, 1ste klasse (2x 30 gulden)
Glaudina Maria van Akeren
geb. L., ged. L. HK. 15.8.1751
begr. L. 19/26.1.1799, aang. 21.1.1799, 1ste klasse met koetsen (30 gulden)
dochter van Jan van Akeren en Cornelia van der Winkel
 
15   x 2de (geen kind) L. ot. 22.8.1801, aang. 17.8.1801
Watherus Knollaardt, wonende alhier zullende trouwen met Johanna Wilhelmina Rees, wonende te Dordrecht, 1ste klasse (30 gulden), is attest gegeven te Dordrecht te worden getrouwd
Johanna Wilhelmina Rees, wed. van Jonas Andries Repelaar (geen kind)
geboren en wonende te Dordrecht, overl. ?
 
16   Uit het eerste huwelijk:  
17   a. doodgeboren kind
begr. L. HK 14/21.7.1792
 
18   b. doodgeboren kind
begr. L. HK 1/8.11.1794
 
             
 

 

Knollaart: Notitie 1
<pers
2>
             
1   Waltherus Knollaardt, geb. Maastricht is op getuigenis van Jacob Bartram van der Steen, Raad en regerend burgemeester en Adrianus Isaac Burgittus Drabbe tot poorter dezer stad aangenomen op 29 april 1791.  
             
   
ELO, Poorterboek 1789-1809, nr. 98, f. 12
 
 

 

Knollaart: Notitie 2
<1
3>
             
1   Huwelijkse voorwaarden d.d. 13-7-1791.  
2   Op heden dd. 13-7-1791 compareerde voor mij notaris ... de weledelgboren heer Wolterus Knollaardt .. in het regiment van L. generaal van der Hoop in garnisoen liggende, meerderjarige jongeman a.s. bruidegom ter ene en jonkvrouw Glaudina Maria van Akeren meerderjarige jongedochter as. bruid ter andere zijde, beiden wonende binnen deze stad.  
3   Te kennen gevende dat zij voornemens waren te huwen en ... dat beide toekomende echtegenoten tot maintenue en onderstand van dit haar voorgenomen huwelijk ten weder zijde zullen worden aangebracht en ingebracht alle goederen, middelen, penningen en effecten als ieder van hun hebbende en bezittende is, of na deze nog zouden mogen verkrijgen en van welke goederen, middelen, inkomen, penningen en effecten ter wederzijds in te brengen of als voren aangekomen zullen worden gemaakt twee aparte staten of inventarissen door beide comparanten en toekomende echtgenoten ten wederzijde te ondertekenen, welke voornoemde staten en inventarissen van zodanige kracht, waarde en effect zullen zijn, ook door een ieder daarvoor geacht en gehouden moeten worden .......  
4   Is wijders geconditioneerd en bedongen dat ...  
5   Laatstelijk is geconditioneerd en bedongen dat indien de a.s. bruidegom voor zijn a.s. bruid komt te overlijden, hetzij met of zonder kind of kinderen uit dit huwelijk verwekt, in het leven na te laten, in die gevalle uit de toekomstige bruidegom eerste en gereedste goederen tot een douarie een som van fl. 10.000,-- en vise versa.  
             
   
ELO, Notarieel Archief, notaris F. Booy, inv.nr. 2635-2648, 1791, akte nr. 162, fiche nr. 102, lade 77
 
 

 

Knollaart: Notitie 3
<2
4>
             
1   Waltherus Knollaardt, stemgerechtigd, was eigenaar van een huis op het Rapenburg, dat hij van 1792 - 1-5-1802, toen hij de stad verliet met zijn vrouw en een dienstbode bewoonde.  
             
   
ELO, Bevolkingsregister 1762-1796, inv.nr. 1707, nr. 21; Bevolkingsregister 1796-1804, inv.nr. 1905, gebuurte 14, nr. 8
 
 

 

Knollaart: Notitie 4
<3
bron>
             
1   Brief van regenten van het HGW d.d. 14-11-1797 aan de Raad der gemeente van Leiden:  
2   Het was niet dan met het levendigste gevoel van aandoening en leedwezen dat wij ontwaar werden, dat onze waardige mede-regent den burger Waltherus Knollaart door de stemgerechtigde brurgers tot een hunner vertegenwoordigers in de Raad dezer gemeente was verkoren. Een verlies dat wij betreuren en waarom? Omdat wij deze waardige burger door zijn belangeloze ijver en het helpen bevorderen der wezentlijke belangens van de aan onze vaderlijke zorgen toevertrouwde wezen zich in ons midden had verdienstelijk gemaakt. Dan burgers raden het is ter voldoening van ulieder decreet en onze instructie dat wij de eer hebben aan ulieden ter vervulling van de daardoor vacerende post van regent aan te bieden de navolgende nominatie van drie burgers als:  
3   Adriaan Isaac Brigittus Drabbe  
4   Albrecht van der Burgh  
5   Jan van Lelyveld Paulus zoon  
6   Verzoekende dat het de Raad gunstig behagen mag hieruit te doen een electie en daarvan zonder resumptie te verlenen extract-resolutie in optima forma.  
             
   
ELO, HGW, inv.nr. 286
 
 

 

Knollaart: Bronnen
             
1   ELO, Doop-, Trouw- en Begraafregisters.
2   ELO, Recht. Arch., inv.nr. 211, Impost op het trouwen 1695-1805, 1e klasse, nr. 17, 25.
3   ELO, Recht. Arch., inv.nr. 213, Impost op het begraven 1790-1802, 1e klasse, nr. 56.
4   ELO, Bevolkingsregister 1762-1796, inv.nr. 1707, nr. 21.
5   ELO, Bevolkingsregister 1796-1804, inv.nr. 1905, gebuurte 14, nr. 8.
6   ELO, Herenboekjes.
7   ELO, Archief Leidse Schutterij, inv.nr. 176, 205.
8   ELO, SA II, inv.nr. 590.
9   ELO, HGW, inv.nr. 286.
10   ELO, Notarieel Archief, notaris F. Booy, inv.nr. 2635-2648, 1791, akte nr. 162, fiche nr. 102, lade 77.
             
 

 

Publicatie Auteur Home
Leiden Weeshuis Regenten Antoinette Frijns 2008 www.oudleiden.nl