Rekeningen Pieterskerk 1417

Erfgoed Leiden

en omstreken


 
Transcriptie: Ed van der Vlist 

 

pkr kleur
Archief Kerken

inv. nr. 323

    1    

   

Dit is dat Pieter Butewech, Heynric Wouters z., Jan Coman ende Florijs Montfoirden z. ontfanghen hebben van Sinte Pieters goede, verval, afterstal, jairlixe renten ende anders van allen goeden also hierna ghescreven staet zeder dat hem die kercmeesterscip bevolen wort, dat was tot Sinte Pieters daghe in den lenten int jair XIIIIc ende zeventien, ende heeft gheduert tot Sinte Pieters daghe toe int jair XIIIIc ende achtien, ende alle renten ende goede gheheel gherekent in horen ontfanghe dair die daghe off gheleden sijn. Ende wes men den kercmeesters dairoff niet betailt en heeft, dat rekenen zi weder hierna in horen uutgheven, ende alle payment gherekent XXIIs lewe voir een pont. 

Eerst ontfaen van den ouden kercmeesters dat recesse dat zi overleverden na inhout hore rekeninghe

LIIII £ XVI s. VII d.

Item uptie selve tijt doe zi rekenden leverden zi ons an ghelde boven den recesse voirscreven

CXV £ IIII s.

Item ontfaen van Jan Coman up sulke voirwairde als onsen scepenbrief dairoff hout CLXXX nuwe scilde, den scilt XXs bot, facit

IIcXLVI £

Item leverden ons die kercmeesters over in afterstal

IIIIcXL £ VI s. II d. II miten

I. Summa per se

VIIIcLVI £ VI s. IX d. II miten

1v

   

Ontfaen van ouden renten upt landt

 

Item Goswin Claes z. van enen uterdijc bi den Zijlpoirthuyse

X s.

Item die selve van enen uterdijc

V s.

Item noch die selve van enen uterdijc

V s.

Item Pieter Golen z. van enen uterdijc

X s.

Item noch die selve Pieter van enen uterdijc die Claes Jans Vos z. was

X s.

Item Willem Bort van twie uterdiken die Claes Jans Vos z. waren, van elken uterdijc V gr., facit

VI s. VIII d.

Item Pieter Butewech Gherijts z. ende Gherijt die Bruun Dirx z. up hoir landt bi den Zijlpoirthuyse

XVI s.

Item noch Pieter Butewech Gherijts z., Foytgen Jacops zoen ende Hughe Kemp dat uptie Venne staet

XXV s. IIII d.

Item Pieter Hughen weedwij dat up dat Bregweer staet tot Zoeterwoude

X s.

Item Jan Willem tot Oestgheest van dat Jan van den Werve besprac

XXXIII s. IIII d.

Item Gherijt Mees z. tot Hazaertswoude up een stuc lants ende Butterman dairup besprac

XXVI s. VIII d.

Item Jan Dirc Grieten z. lant tot Hazaertswoude ende Butterman dairup besprac

XX s.

Item Aelbrecht grote Wouters z. tStompwic ende Buttermans wijf besprac up een stuc lants

XIII s. IIII d.

Item Dirc Willems z. van Poelgeest heeft aenghenomen in enen ewighen pacht jeghens Sinte Pieter X hont lants gheleghen in den ambocht van Coudekerc ende Jutte Harman Bruuns den goidshuys besprac den hoop vrijs gelts om enen gouden Vranrix scilt, te betalen alle jair tot Onser Vrouwen Lichtmisse, facit

XL s.

Summa

XI £ XI s. IIII d.

    2    

   

Item Aelwijn Symon Ghiben z. van X hont lands tot Voirscoten

XXIX s.

Item noch van lantrenten die verschinen up die marcten, dair die huyr off inghinc int jair XIIIIc ende elve durende X jair lanc

 

Item Ysbrant van Alcmaed van een camp lands bi den Doelen om vijff gouden cronen ende een quaertier, den crone ghererekent voir XXIIII bot

VIII £ VIII s.

Dit lant is verhuyrt Dirc van Rijn IIII jair lanc van Sinte Pieters daghe ad Cathedram lestleden int jair XIIIIc ende achtien sjairs om ses gouden cronen

 

Item Ever Ghiben z. van een camp lands dairan ende hout V morghen Is hont ende XXXVII gaerden om VII nobel ende III quaertier, den nobel gherekent voir LXIII lewen, facit

XXI £ XIIII s.

Item Gherijt van Assendelff ende Wendelmoet van Schoten een camp lands dairan V morghen IIs hont ende XI gaerden, den hoop om VII nobel, LXIII lewen voir den nobel, facit

XIX £ XII s.

Summa

LI £ III s.

2v

   

Item Willem Jacops z. die snider van XIs hont ende XXXIIII gaerden lands Vs crone ende IIII bot, des sel hi gheven voir elken crone XXXIs lewe, facit

VII £ XIX s. IIII d.

Item Zybrant Heynrix z. van XVs hont lands IIII nobel I quaertier min, den nobel gherekent voir LXIII lewen, facit

X £ X s.

Item Vranc Pieters z. die vleyschouwer een camp lants van IIII morghen II hont ende X roeden VI nobel Is quaertier, den nobel LXIII lewen, facit

XVII £ XVII s.

Item Dirc Willems z. Pieter Butewech Willems z. broeder een camp lands dairan van IIII morghen IIII nobel I quaertier, den nobel LXIII lewen, facit

XI £ XVIII s.

Item Gherijt Emmen z. heeft aenghenomen enen camp lands dair Sinte Pieter stien voir hebben sel ende hout II morghen Is hont XXV roeden, die Willem Jacops z. plach te bruken om IIIs nobel. Item noch Gherijt Emmen z. enen camp lants hout II morghen XXV roeden ende plach Gherijt Dirx z. te bruken om III nobel I quaertier

 

Item dese voirs. IIII morghen ende II hont sel Gherijt Emmen soen stien uutslaen also langhe als hi wil na inhout der voirwairde die dairoff is. Des sel hi alle jair also langhe als hi dair stien uutslaet den goidshuyse gheven III gouden Eng. nobel, mar van den eersten vijff jaren naistcomende en sel hi dair niet off gheven. Ende tot wat tiden hi dair niet meer stiens uutslaen en wil, so sel Sinte Pieter dit voirs. lant weder vrij anvaten

 

Summa

XLVIII £ IIII s. IIII d.

    3    

   

Item Vranc Pieters z. die vleyschouwer heeft aenghenomen een campgen lands te poortrecht ende hout IIs hont XL roeden ende VIII voete, die roede om IIII d. Hollans payments sjairs, facit

IIII £ XVI s. Xs d. I mite

Item Willem Maertijns z. dairan van den selven camp te poortrecht IIs hont ende XXII roeden, die roede om IIII d. payments sjairs, facit

IIII £ XVI s.

Item noch Willem Maertijns z. een stucke lands dairan dat hi overheeft van Aechte Gherijt Jans z. ende hout III hont ende XIX roeden ende X voet, die roede om IIII d. payments sjairs. Hieroff is ghelossent die helft van den renten, so blijfs

LIII s. III d. II miten

Item die Hooflaen is onverhuyrt

 

Item Andries Nannen z. mit sijn stiepdochter een camp lands aenghenomen bi den Zijlpoorthuys ende hout III morghen IIII roeden ende X voete, die roede om IIII d. payments, hieroff die helft ghelossent als voirwairde waren, so blijfs

XV £ IX d. II miten

Item Pieter Buenen z. bi den Zijlpoorthuys een camp lands endde hiet den ouden Mienacker ende hout IIs morghen om vijff nobel, den nobel gherekent voir LXIII lewen, facit

XIIII £

Item Jan Claes z. ende Gherijt Hughen z. twie campen lands die ghehieten is Bachterzidde ende houden VI morghen ende twie hont om X nobel, den nobel voir LXIII lewen, facit

XXVIII £

Summa

LXIX £ VI s. XIs d. II miten

3v

   

Item Mouwerijn Willems z. van Leyden van II morghen ende LXIIII roeden lants bi den hoop om

IIII £ VIII s.

Item heeft Mouwerijn voirs. dit lant voirt ghehuyrt IIII jair lanc van Sinte Pieters daghe in den lenten lestleden anno XIIIIc ende achtien, sjairs om IIII £ ende X s.

 

Item Jan Claes z. ter Waddinghe van een morghen lants die Jan Costijns zoen den goidshuyse besprac om XXII bots, facit

XXIX s. IIII d.

Item Willem Airnt Willems z.z. ter Waddinghe van Is morghen lants ende is ghehieten die Does den hoop om twie nobel ende vijff bots, den nobel voir LXIII lewen, facit

V £ XVIII s. VIII d.

Item Vriesecoop van XIIII hont lands die halff den Heylighen Gheest toebehoren, dair dat eerste jair off inghinc int jair XIIIIc ende XV, den hoop om II gouden nobel ende I quaertier. Hieroff Sinte Pieter die een helft, facit den nobel XLVIII bot

III £ XII s.

Item Wouter Aelbrecht z. weedwij dat rechte verendel van IIs morghen lands in Levendael, dair Claes Dirx z. kinder die driedeel off toebehoren, VI jair lanc durende ende ghinc in int jair van XVI, facit Sinte Pieters deel

XLIX s. VIII d.

Item Claes Dirx Stiengens zoen upten Groenendijc IIs morghen lands, die morghen om XXVI s., facit

III £ V s.

Summa

XXI £ II s. VIII d.

    4    

   

Item Dirc Wouters z. van Stompic I morghen lands die Machtelt Jacop Jans z. weedwij besprac, dair men hoir memori voir doet

IX s.

Item I morghen lands over die Maern ende ghemien leyt mitten Heylighengheest ende nu in huyrwair heeft Hughe Dam V jair lanc, ingaende int jair van XV, ende Hughe sel alle morghenghelt betalen tot enen groten toe, facit Sinte Pieters deel

IIII £

Summa

IIII £ IX s.

II. Summa summarum van renten up lant ende van lanthuyr beloopt

IIcV £ XVII s. IIIs d. II miten

4v

   

Dit sijn die oude hofstederenten binnen der ouder vryheit van Leyden

 

Eerst up Jacop Symon z. huys up Rapenburch

IIII s.

Item up Danel Dammes z. huys dair over upten hoec

XX s.

Item up Ysbrant Strevelant Willem Dukers huys up Rapenburch ende die zusteren van Sinte Maria Magdalena dairup bewijst hebben

XX s.

Item die selve van den ponde sjairs voirs. mit enen pantbrieff

III s. IIII d.

Item noch die selve mit enen pandbrief up thuys voirs. van ouden voirleden renten

III s. IIII d.

Item Gheertruut Gherijt Dukers up hoir huys in die Rijnsteghe after Jacops van der Gheest

VIII s.

Item up Aechte Jan Airnt z. ende Alijt Airnts huys in Jan Jans z. steghe ende meester Dirc Cammakers was

V s. IIII d.

Item die Heylighe Gheest van Lijsbet Airnt Willems z. testament

V s.

Item die selve dat Dammes Zeghers z. besprac

XX s.

Item die selve dat Wouter van der Brug besprac

XXVI s. VIII d.

Item die selve van Berwouts testament

VIII s.

Item die selve van joncfrou Aechten lamp

XL s.

Item tgasthuys van Symon Juden erve was

XXVI s. VIII d.

Item Pieter Florijs z. van den huyse dairnaist dat Reyniers was

XX s. VII d.

Item Wermbout Jans z. van sinen huyse

VIII s.

Item die selve van een huysgen dairafter int steech ende Florijs Boscoops was

XIII s. IIII d.

Summa

XI £ XII s. III d.

    5    

   

Item Femeynse Vranc Poes z. ende Vrancken erfnamen van den voirs. huyse dat Florijs Boscoops was

XIII s. IIII d.

Item Alijt Mathijs huys plach te wesen dair staet up XXXIII s. IIII d., hiertoe ghelden die hierna ghescreven staen

 

Eerst Coman Jan upten hoec van sinen huyse

III s. IIII d.

Item Coman Ysbrants weedwij van horen huyse

III s. IIII d.

Item Gherijt Hughen z. van sinen huyse

V s. IIII d.

Item Coman Tymans huys

VI s. VIII d.

Item Gheertruut Rembrants huys ende nu Willem Stiens is

VIII d.

Item Coman Aelbrechts huys

XVI d.

Item Zeverijts huys

XV d.

Item Coman Claes huys van Noirtich

VII s.

Item Danel Jans z. huys

III s. I d.

Item Marc Jans z. huys

XVI d.

Item up Coman Ysbrants huys in die Maerssemanssteghe

XXVI s. VIII d.

Item up Zeverijts huys in die Maerssemanssteghe

XIII s. IIII d.

Item up Jan van Leydens huys

XIII s. IIII d.

Item up Gherijt die Breeden die glazemakers huys van den huyse dat Claes Crulletgens was

LIII s. IIII d.

Summa

VII £ XIII s. IIII d.

5v

   

Item die selve noch van den selven huyse

XIII s. IIII d.

Item upter stede huys dat meester Rutgaers was die Barbier ende Femeyns Glazemakers dairup bewijsde

XVII s. IIII d.

Item Heynric Tiers weedwij up hoir huys

X s. IIII d.

Item Pieter Butewech Dirx z. van den huyse dat Dirx van Noirden was

XIII d. I mite

Item die selve van enen huyse in die steghe

XX s.

Item Heyn Buyze van sinen huyse

XIII s. IIII d.

Item die selve van Andries Jacops z. huys was

II s. VIII d.

Item up Danel die Sniders huys dat Heyn Thorijs plach te wesen

X s.

Item up Coen Ysbrants z. huys upten hoec dat Trude Voghelairs plach te wesen ende heeft nu Claes Mees z. ende Femeynse Glazemakers dairup bewijst heeft

X s.

Item Florijs Gherijts z. weedwi van horen huys

XX s.

Item Griete van Nuus van horen huyse

XXI d. I mite

Item Louwerijs Jacops z. in Bronsgens steghe up sijn huys

VI d.

Item noch Louwerijs ende Gherijt Hughen z. huys ghemien in die selve steghe

VI d.

Item Pieter Buzen huysgen in die selve steghe

VI d.

Item up Airnt Harmans z. huys

VI d.

Dese voirs. vier VI d. gaff Pieternelle Doenvoets den goidshuyse

 

Item noch up Airnt Harmans z. huys ende Femeynse Glazemakers dairup bewijst heeft

VII s. X d.

Summa

VI £ IX s. VIII d. II miten

    6    

   

Item Jan Stoop van den huyse dat Allairt Spoormakers was

XVI d.

Item Dirc Sloterdijc up sijn huys

XVI d.

Item Jacop Willems z. huys Dirc die Hanen zwagher

VI s. VIII d.

Item die selve up dat selve huys

XIII s. IIII d.

Item Heynric Paedzen z. huysgen in Gherijt Lams steghe ende Alijn Pieter Pieter zoens dairup besprac

XX s.

Item up Jacop Willem Pieters z. huys dat Jan Cliets was

II d.

Item Zegher Willems z. van Willem Rosen hofstede

II s. VIII d.

Item die selve van Scoutgens hofstede

II s. VIII d.

Item Pieter Zybout van sinen huyse

III s. VI d. II miten

Item Jan Evers z. van sinen huyse dat hi cofte jeghens Pieter Aechten z. weedwij

II s. VIII d.

Item Maertijn die Backer van sinen huyse

XIX s. VIII d.

Item Jan Wouters z. van sinen huyse dat Ghijsbrecht Bertelmees z. was

XXVI s. VIII d.

Item Dirc Claes z. huys ende Ghijs Bedronghens was, dair staet up III £ XVIII s. IIII d. Hieroff gheeft dat selve huys

XXVI s. V d. I mite

Item Claes Willems z. erfnamen ghelden dairtoe van enen huys dat int steghe staet

XV s.

Item Coman Gherijt Heynrix z. ghelter toe van enen huyse dat in die steghe staet

XV s.

Item Jacop Quamaet ghelter toe van enen huyse dat Wermbout Smits was

XXVI s. VIII d.

Item Willem Vos Jan Baerlers z. van den huyse dat Jan Dirc Nannetgens z. was

VIII s.

Summa

IX £ XI s. X d.

6v

   

Item noch Willem Vos van den huyse dat Conegonden was

XVI s. IX d. I mite

Item Harman Mouwerijns z. van den huyse dat Pieter Aechten z. plach te wesen

XVI s.

Item Gherijt Louwen z. heeft den molenwerff aengenomen ende dair staet up mitten erven die dairtoe behoren XXXV s. VI d. II miten. Hieoff ghijft Gherijt Louwen z.

IIII d.

Item Ghijsbrecht Ghijsbrechts z. ghelter toe

IIII d.

Item Dirc Willems z. die smits weedwi ghelter toe

XXXV s. VI d. II miten

Item Matheeus weedwi van den Vliet ghelter toe

IIII d.

Item Gherijt van Vliet ghelter toe

IIII d.

Dus heeft dat goidshuys XVI d. sjairs meer dant plach te hebben. Ende tot wat tiden die molenwerff mitten huyse verandert wort mit coop off mit besterfte, so selment vervoirhuyren mit X s. comans payments, behoudelic Sinte Pieter van den anderen erven voirnoemt sijn voirhuyr mit halff den renten

 

Item Claes Stienhouwers huys

XXVI s. VIII d.

Item Vranc Coman Apers zwaghers huys ende Alijt Willem Vlamijnx maecht den goidshuyse besproken heeft, dair een scepenbrieff of is van IIII £ X s. sjairs. Hieroff sel dit voirs. huys min gheven X s. die zi quijtscout om Goidswillen, so blijfft dairup staen

IIII £

Item meester Jan die Boghemaker up sijn huys dat Wouter Duvinx was

V s.

Summa

IX £ XVI d.

    7    

   

Item up Claes Gherijts z. huys dat Claes Mannetgens plach te wesen

X s.

Item Jan Ghisen z. van sinen erve bij Luytgens molen in den uterdijc ende Elsbien Florijs Kermers besprac

VI s. VIII d.

Weder om an die Stienscuur

 

Item up Airnt die Rieghen huys

II s. VIII d.

Item up Symon Willems z. huys van den Vliet

II s. VI d.

Item up Pieter Bertelmees z. huys

XXII d. II miten

Item Claes Horst up sijn huys dat Hughe Vocken was

II s. VIII d.

Item Eylaert Govert z. van sinen huyse

XXVI s. VIII d.

Item Fyen boomgaert van der Haer ende nu Ermgaert Hughe Hughen z. pleecht te gheven

IIII s. VIII d.

Item Katrijn Airnt Jacops z. van den erve dat Machtelt Dirc Vrancken z. plach te wesen bi der Stienscuur

III s. VIII d.

Item Jan van der Laen van sinen huyse

XXII d. II miten

Item Aelwijn Dirc Nuweveens z. van sinen huyse dair hi in woent

IIII s.

Item Symon Storrinc van sinen huyse

VI s.

Item Dirc Ghijsbrechts z. van sinen huyse

VIII s.

Item Pieter Jans z. van sinen huyse

IIII s.

Item Harman Boelinc van sinen huyse

XXVIII s.

Item up Matheeus Jacops z. huys

IIII s. IIII d.

Item meester Dirc Cammaker van sinen huyse

VIII s. IIII d.

Summa

VI £ V s. XI d.

7v

   

Item up Dirc Pieters z. huys ende Airntgen Brouwers was

VIII s.

Weder om uptie Volresgraft

 

Item up Aelwijn Dirc Nuweveens z. huysgen uptie Volresgraft dat Aechte Kerstants was

VI s. VIII d.

Item die selve van den afterend dat Heynric Ghijsbrecht Bertelmees z. was

II s.

Item Symon Pieters z. van Alphen van den voireynd dat Heynric Ghijsbrecht Bertelmees z. was

IIII s.

Item die selve Symon Pieters z. van den huyse dair hi in woent

VI s. VIII d.

Item Hughe Maertijns z. van den huyse dat Hughe Screvels was

XII d.

Item Pieter Boudijns z. van den huyse dat Copers was

XII d.

Item Gherijt van den Werve up sijn huys ende Andries Gherijts z. dairup besprac

XIII s. IIII d.

Item die selve van den selven huyse

III s. VI d. II miten

Item Gherijt Diddetgens z. weedwij up hoir huys

IIII s. VIII d.

Item Symon Duven z. weedwien huys

IIII s. VIII d.

Item up Jacop Bonen huys

VIII s. VIII d.

Item up Heynric Stoyts huys

IIII s. V d. I mite

Item up Godekijn die Vleyschouwers huys

XL s.

Item up Elsbien Gherijt Goden huys

XIII s. IIII d.

Summa

VI £ II s.

    8    

   

Item up Kerstants Scelu Claes z. huys

VI s. VIII d.

Item up Jan die Wit Bertelmees z. huys

XIII s. IIII d.

Item up meester Colairts huys ant kerchoff

X s.

Item up Willem Heermans boomgairt

LIII s. IIII d.

Item die selve van sinen huyse

VI s. VIII d.

Item heer Jacop van Rijsoord van sinen huyse

XIII d. I mite

Item Jonefy in die Diefsteghe van horen huyse

VI s. VIII d.

Item Jan Maertijns z. van sinen huyse

VI s. VIII d.

Item Gherijt die coster van sinen huyse in die steghe

VI s. VIII d.

Item Ghijstgen Pouwels z. van den huyse dat Stoopgens was

XXVI s. VIII d.

Item Heynric Camerlinc van sinen huyse

XL s.

Item heer Jan Willems z. ende Pieter Gherijt Ghenen zoen van den huyse dat Dammes Jacops z. was

XL s.

Item noch heer Jan Willems z. van den huyse dair hi in woent ende die zusteren van Sinte Katerinen dairup bewijst hebben

XXVI s.

Item up Pieter Jacops huys uptie graft dat Jan Airnt z. was ende die selve zusteren dairup bespraken

XVI d.

Item Boudijn van Zwieten ende Wouter Harmans z. van den cameren die Willem Philips z. plaghen te wesen

X s.

Item Willem die Lijndraeyer van den huyse dat Jan Claes z. was upten Rijn

IX d. I mite

Item die selve noch

IIII miten

Item Coman Claes Willems z. up sijn huys dairnaist

IX d. I mite

Item up Coman Heykoops huys

IX d. I mite

Summa

XII £ XVII s. VI d. II miten

8v

   

Item upten Jacop Heynrix z. huus upten Rijn

IX d. I mite

Upt Hoghelant

 

Item up Roeloff Kox huus uptie Middelstegraft ende Femeyns die Glazemaecster dairup bewijst heeft

X s.

Item up Gherijt Ruuschen huus dat die stede vercoft heeft, dair die kerc in menighen jaren ghene renten off en hebben ghehadt

XXXII s.

Item Airnt die Linnenwever van sinen huyse uptie Hoygraft ende Baert Gherijt Clemment z. wijff dairup besprac

XX s.

Item up Willem Jacops z. die volres huys

XX s.

Item up Pieter Mees z. huus uptie Hoygraft ende Alijt Willem Jans z. dairup besprac

XX s.

Item up Dirc Hughen z. huus uptie Middelwech ende die zusteren van Sinte Katerinen dairup bewijst hebben

X s.

Item up jonfrou Lijsbet Claes dochter uptie Middelwech up hoir huus ende die selve zusteren dairup bewijst hebben

X s.

Item up dat huus dat Claes Willem Doeden z. was VIII s. ende up Coman Butewech huys XII s. Dese renten gheeft Coman Butewech alleen ende Vranc Diedwien z. besprac, facit

XX s.

Item Heyn Turff up sijn huys in Ysbrant Aelbrechts zoens steghe

V s.

Summa

V £ VII s. IX d. I mite

    9    

   

Item up Katrijn Florijs Coenen z. huys uptie Kercgraft ende Femense Glazemakers dairup bewijsde

XV s.

Item Femeyns heeft bewijst up hoir selfs huys dairbij

IIII s. IIII d.

Item up Heynric Zael die stoeldraeyers huys upten Ouden Rijn

XXVI s. VIII d.

In Marendorp

 

Item up Claes Jans z. huys in den Camp after Onser Vrouwen kerc ende Willem Airnt z. dairup besprac

X s.

Item up Claes Jacops z. huys uptie Maern ende Machtelt Vrancken dairup besprac

XII s.

Item Gillis Willems z. in Sinter Niclaes steghe van sinen huyse ende Claer Pieter Dirc Aelwijn z.z. wijf up besprac mitten houde

XX s.

Item Jan Dirx z. huys dairnaist dat Heyn van Thienens plach te wesen ende die selve Clair dairup besprac mitten houde

XX s.

Item up Jan Bruuns z. huys bi den Zijlpoorthuys ende Hoochstraet dairup besprac

XIII s. IIII d.

Item up Haestgen van Camens huys ende die zusteren van Sinte Katrinen dairup bewijst hebben s gouden Eng. nobel, facit

XXXI s. IIII d.

Summa

VII £ XII s. VIII d.

9v

   

Item Jan Pieters die pottemakers huys ende Pieter Heynrix z. was upten Ouden Rijn ende die zusteren van Sinte Maria Magdalena dairup bewijst hebben

XX s.

Item die Duutske heren van Kerstant Heynrix z. besprec

II s. VIII d.

Item die selve van jonfrou Meynen besprec

II s. VIII d.

Summa

XXV s. IIII d.

III. Summarum van ouden renten binnen der ouder vryheyt van Leyden beloopt

LXXXV £ XIX s. VIII d. II miten

    10    

   

Dit sijn die raemstederenten in die oude hoeve

 

Item Claer Jan Stantvasts een raem

XIIII s.

Item Jan Gherijts z. die ketelboeter een raem

XIIII s.

Item Reyner die Brouwer een raem

XIIII s.

Item Philips Florijs z. een raem

XIIII s.

Item Aernt Willems z. I raem

XIIII s.

Item Willem Hardebols wijff I raem

XIIII s.

Item die zusteren van Sinte Margrieten I raem

XIIII s.

Item Gherburch Gherijt Airnt Gouwen z. dochter een raem

XIIII s.

Item Wouter Wouters z. I raem

XIIII s.

Item Gherijt Airnt Gouwen z. I raem

XIIII s.

Item Griet Dirc Hillen z. weedwi I raem

XIIII s.

Item Kerstijn Pieter Colijns z. dochter I raem

X s.

Item Jacop Wouter I raem

XIIII s.

Item Willem Aelbrechts z. I raem

XIIII s.

Item Ghijsbrecht Witgen I raem

XIIII s.

Item Pouwels Reyners z. I raem

XIII s. IX d.

Item Potter Ghijsbrechts z. I raem

XIIII s.

Item Pieter Gharbrant z. ende Willem Heynrix z. weedwij I raem

XIIII s.

Item Pouwels Reyners z. I raem

XIIII s.

Item Hartger Jans z. I raem

XII s.

Item Gherijt die Bruun Jacops z. I raem

XII s.

Item Pieter Cammaker ende Casijn I raem

XII s.

Item Florijs Montfoirden z. ende Diedairt Vrancken z. I raem

XII s.

Summa

XV £ IX s. IX d.

10v

   

Item Lijsbet Pieter Dirx z. dochter I raem

XII s.

Item Florijs Montfoirden z. I raem

XII s.

Item Airnt Willems z. I raem

XII s.

Item Pieter Danels z. van der Haer I raem

XII s.

Item Louwerijs Jacops z. I raem

XII s.

Item Gherijt die Bruun Jacops z. I raem

XII s.

Item Dirc Coenen z. I raem

XII s.

Item Clair Jans dochter int baghijnhoff ende Harman die Glazemaker I raem

XII s.

Item meester Airnt Claes z. ende Harman Mouwerijns z. I raem

X s.

Item Reyner Ghijsbrechts z. I raem

X s.

Item Dirc Ghijsbrechts z. I raem

X s.

Item Jan heren Dammes z. I raem

X s.

Item Symon Reyners z. I raem

X s.

Item Willem Aelbrechts z. ende Hughe Willems z. I raem

X s.

Item Wouter Diken z. I raem ende heeft nu Pieter Paedzen zone

X s.

Item Dirc Coenen z. ende Pieter Colfs kinder I raem

VIII s.

Item Harman Ysbrant z. I raem

X s.

Item Gheertruut Pieter Zyben dochter I raem

X s.

Item Baen Truden z. I raem

X s.

Item Dirc Ysbrant I raem

X s.

Item Philips Hoecx weedwi ende Louwerijs Gherijts z. I raem

X s.

Summa

XI £ IIII s.

    11    

   

Item Claes Wermbout z. ende Florijs Montfoirden z. I raem

X s.

Item Boudijn Dirx z. ende sijn zwegher I raem

X s.

Item Roeloff Baven z. I raem

X s.

Item Claes Horst ende Femeyns Jans van Thienen I raem

X s.

Item Hildegont Hellebrekers dochter I raem

X s.

Item Gherijt Willem Jan Betten z.z. I raem

X s.

Item Gherijt die coster I raem

X s.

Item jonghe Dirc Willems z. I raem

X s.

Item Jan Willems z. die brouwer I raem

X s.

Item Gherijt van den Vliet ende Griet sijn moeder I raem

X s.

Item Beatris Florijs Gherijts z. weedwij I raem

X s.

Item Jan Coman I raem

X s.

Item Clair Airnt Pieters z. weedwij I raem

X s.

Item Wouter Wouters z. I raem

X s.

Item Florijs Montfoirden z. I raem

X s.

Item Jannetgen Grieten z. I raem

X s.

Item Willem Stoop die driedeel van enen raem, dair dat verendel off toebehoirt Pieter Dirc Hillen z. kinder, tezamen

VIII s.

Item Ghijsbrecht Witgen I raem

VIII s.

Item Pieter Danels z. van der Haer I raem ende heeft nu ter tijt Willem Jan die Vechters s.

VIII s.

Item Dirc Gherijt Montfoirden z.z. I raem

VI s. VI d.

Item Gherijt van Oyen Willems z. I raem

VI s. VI d.

Summa

IX £ XVII s.

11v

   

Item Ghijsbrecht Ghijsbrechts z. I raem

X s.

Dit sijn die nuwe raemsteden ende lest uutghegheven sijn

 

Item Willem Brouwer Jans z. I raem

XVI s.

Item Pouwels Reyners z. I raem

XVI s.

Item Machtelt Matheeus weedwij van den Vliet ende Jacop Gheerlofs z. I raem

XVI s.

Item Lijsbet Gherijt Hoochstraets dochter I raem

XVI s.

Item Gherijt Meynaert z. wijff ende Airnt Jans zoen I raem

XVI s.

Item Pieter Andries z. I raem

XVI s.

Item Jan Stoop I raem

XVI s.

Item Willem Aelbrechts z. I raem

XVI s.

Item Aechte Heynric Jans z. weedwij I raem

XVI s.

Item Gherijt die Bruun Jacops z. I raem

XVI s.

Item Jan van Reynsburch I raem

XVI s.

Item Gherijt Airnt Gouwen z. I raem

XVI s.

Item Pieter Butewech Dirx z. I raem

XVI s.

Item Airnt Pouwels Reyners z.z. I raem

XVI s.

Item Jacop Louwen z. I raem

XVI s.

Item Florijs Montfoirden z. I raem

XVI s.

Item Pieter Butewech Dirx z. I raem

XVI s.

Item Harman Ysbrant z. ende Claes Michiels z. I raem

XVI s.

Summa

XIIII £ XVIII s.

    12    

   

Item Jan Riken z. I raem

XVI s.

Item Jan Willems z. die brouwer I raem

XVI s.

Dit sijn die eerste nuwe raemsteden uutghegheven

 

Item Tillemans kinder I raem

VIII s. II d.

Item Danckaert Dirc Coenen zoen I raem

VIII s. II d.

Item Jan Reyners z. I raem

VIII s. II d.

Item Harman Ysbrant z. I raem

VIII s. II d.

Item Wendelmoet van Schoten I raem

VIII s. II d.

Item Heyn Buze I raem

VIII s. II d.

Item Govert Gherijts die Rasken z. I raem

VIII s. II d.

Item Willem Stien die wantsnider I raem

VIII s. II d.

Item Pieter Ghijsbrecht Witgens z. I raem

VIII s. II d.

Item Pieter Andries z. I raem

VIII s. II d.

Item Hughe Philips z. ende Dirc Coenen z. I raem

VIII s. II d.

Item Claes Vrancken z. I raem I raem

VIII s. II d.

Item Willem die Bruun ende Jan Dirx z. I raem

VIII s. II d.

Item Baertout Jans z. ende Gherijt Airnt Jan Gouwen zoen I raem

VIII s. II d.

Item Zegher Willems z. I raem

VIII s. II d.

Item Pieter Butewech Dirx z. I raem

VIII s. II d.

Item meester Airnt Claes z. I raem

VIII s. II d.

Summa

VIII £ X s. X d.

12v

   

Item Dirc Ludekijn z. I raem

VIII s. II d.

Item Jan Wel I raem

VIII s. II d.

Item Florijs Montfoirden z. I raem

VIII s. II d.

Item jonghe Dirc Hillen z. I raem

VIII s. II d.

Item Badeloghe Dirx dochter I raem

VIII s. II d.

Item Vranc Jans z. ende Joest Willems z. I raem

VIII s. II d.

Item Symon van Gaglenberghe I raem

VIII s. II d.

Up dese voirscreven XXIIII ramen sullen voirtan bliven staen up elke VII s. payments mitten houde

 

¶ Dese ramen sijn inghewonnen ende sel up elc bliven staen VII s. payments sjairs mitten houden, welke renten van den voirscreven ramen ghecort sijn dair wi tot dit jair niet of ontfaen en hebben

 

Item Jan van Schoten ende Zegher Willems z. I rame

VII s., niet ontfaen

Item Gherijt Jacop I raem

VII s.

Item Pieter Butewech I raem

VII s.

Item Pieter Butewech I raem

VII s.

Summa

LVII s. II d.

    13    

   

Dit sijn die renten up hofsteden uptie hoeve binnen der nuwer vriheyt ende beghinnen eerst up Levendaelsgraft

 

Item Jacop van Noord van sinen huyse upten hoec

VI s. VIII d.

Item Elant Nitterts dochter up hoir huys dat Griete Claes Heyen plach te wesen

VI s.

Item Willem Dirx z. van sinen huyse dat Kerstgen Nittert z. plach te wesen

XII d.

Item Hughe Dam up sijn huys

VII s. VIII d. II miten

Item Jan van Thienen van sinen huyse

IX s. IIII d.

Item Jan van Veen van sinen huyse

IX s. IIII d.

Item noch die selve van een ander erfgen

VIII s.

Item Ghise Diedairt z. van sinen huyse

X s.

Item Gherijt Boudijns z. van sinen huyse

X s.

Item Florijs Hobben z. weedwij van horen huyse

XII s. I d.

Item Allairt Claes z. van sinen huyse dairan

VI s. VIII d.

Item noch Florijs Hobben z. weedwij van horen erve

V s. V d.

Item Gherijt Meynairt z. weedwij van horen huyse

XII s. I d.

Item Engbrecht Willems z. van sinen huyse

VI s. s d.

Item Jacop Coenraets z. van sinen huyse

VI s. s d.

Item noch die selve van sinen huyse dair hi in woent

II s.

Dit sijn die renten twisken der Molengraft ende die nuwe Volresgraft

 

Item Claes Baerlaers huys upten hoec dat Jan Hughen z. was

IIII s.

Summa

VI £ II s. IIII d. II miten

13v

   

Item Heyl Gherijt Willems z. weedwij van horen huyse dat Kerstgen Pieter Bonnen z. plach te wesen

VII s. IIII d.

Item Jacop Gherijts z. van sinen huyse

VIII s.

Item Claes Gherijts z. van sinen huyse

X s. II d. II miten

Item Willem Aelbrechts z. van sinen huyse

X s. II d. II miten

Item Gherijt Jan Dukers z. van sinen huyse

XVIII s. VIII d.

Item Jan Colff van sinen huyse

XII s. II d. II miten

Item Gherijt Jacop van sinen erven

XLIII s. VI d. II miten

Item Willem Bort een erve

X s.

Item Symon Reyners z. van sinen huyse dat Aelwijn Jans z. plach te wesen

X s.

Item Dirc Ysbrant van sinen huyse

XXIII s. IIII d.

Item Tillemans kinder van horen huyse

XXIIII s. V d. I mite

Item die selve van horen huyse

XXVI s. VIII d.

Item noch die selve van horen huyse

XIII s. IIII d.

Item Boudijn Gherijts z. van sinen huyse

XXVI s. VIII d.

Item Airnt Jans z. van sinen huyse

XXIII s. IIII d.

Item Pieter Jacops z. van sinen huyse

XVI s. VIII d.

Item Gheertruut Willem Vos weedwij van horen huyse

XXVI s. VIII d.

Item Jacop Pieters z. van sinen huyse

XXVIII s. X d.

Item Gherijt Hoochstraet van sinen huyse

XVII s. IX d. I mite

Item Jan Claes Heynrix z. van sinen huyse

XVII s. IX d. I mite

Item Gherijt Jacops z. after uptie graft van sinen huyse

XLIIII s.

Item Jan van Nuus van sinen huyse

XII s. II d.

Item Gherijt Airnt Gouwen z. van II erven

XXXII s. IX d. I mite

Item Louwerijs Heynrix z. van sinen huyse

IX s.

Summa

XXIII £ XII s. VIII d.

    14    

   

Item Ysbrant Riken z. van sinen huyse

VIII s. II d.

Item Willem Gherijt Scutemakers z. van sinen huyse

VIII s. X d.

Item Alijt Louwen after in die steghe van horen huyse

XXI d.

Item Willem Beyer van sinen huyse

II s. VI d.

Item die selve van sinen huyse dairan

XXI d.

Item Heyn Willems z. kinder van Alphen van horen huyse

VI s. VIII d.

Item Aechte Aelbrechts van horen huyse

VI s. VIII d.

Item Jacop Gherijts z. die volre van sinen huyse dairan

VI s. VIII d.

Item Katrijn Gherijt Jacops z. ende Jan Gherijts z. van horen huyse dairan

II s.

Dit sijn die renten twisken die nuwe Volresgraft ende die Hoeflaen

 

Item Gherijt Willem Jan Betten z.z. een erve

XIX s. XI d. I mite

Item Dirx kinder van Noord

XII s. IX d. I mite

Item Willem Symon Duven z.z. up sijn huys

XIII s. II d. II miten

Item Dirc Louwen z. up sijn huys

IX s. IIIs d. I mite

Item Ysbrant Hoflant z. I erve

XV s. XI d.

Item die selve

XVIII s. VII d.

Item noch die selve een erve

XIII s.

Item Hughe Andries z.

XXX s. VII d.

Item jonghe Willem Maertijns z. ende Dirc Airnt Gouwen zoens was

XIII s. IIII d.

Summa

IX £ XI s. VIIs d. II miten

14v

   

Item Gherijt Airnt z. camer dairan

VI s. VIII d.

Item Pieter Heynric Buekels z. up sijn huys

XVII s. I d. I mite

Item Treveis up sijn huys

XVII s. I d. I mite

Item Aecht Heynric Buekels up een erve

VIII s.

Item Gherijt Willems z. die brouwer een erve

XLII s. I d. I mite

Item Pieter Danels z. van der Haer up sijn huys

XVIII s. VIII d.

Item Claes Gherijt Montfoirden z.z. up sijn huys

XXVI s.

Item Willem Stoop up sijn huys

XXVI s.

Item Willem Stoop ende Willem Dirx z. dat erve dat zi van Willem Maertijns z. hadden

XII s.

Item Willem Maertijns z. een erve dairafter mit eenre steghe uutgaende uptie Volresgraft

XIIII s.

Item Ysbrant Pieter Nannijnx z. up sijn huys dat Gherijt Diddetgens z. kinder plach te wesen

XIIII s.

Item Symon Jan Scarlakens z.

X s.

Item Florijs Airnt z. upten hoec

XX s. V d. I mite

Item Willem Maertijns z. een erve

XXII s. XI d.

Item die selve een erve

XXII s. VIII d.

Item noch die selve een erve

XXVI s. VIII d.

Item Lambrecht Merinc een erve

XXII s. IX d. I mite

Item Pieter Andries z. een erve

XXII s. IX d. I mite

Item Ariaen Pieters z. een erve mit eenre steghe

XX s.

Item Ysbrant Gherijt Vos z. een erve dat Zybrant Louwen z. plach te wesen

XIX s. X d.

Item Joest Willems z. een erve

XX s. IIII d. I mite

Item Heynric Danels z. van der Hair up sijn huys

XIX s. X d.

Item Willem Stien up sijn huys

XXII s. VII d. II miten

Item Fye Jacop Jans z. weedwi een erve

X s.

Item Ghijsbrecht Dammes Heynmans z.z. up sijn huys

VIII s.

Summa

XXIII £ X s. VII d.

    15    

   

Item Willem Stien een erve after uptie graft

IIII s. VI d.

Item Katrijn Jan Pouwels z. dochter up hoir huys

V s.

Item Hildegont Gherijts dochter up hoir huys

V s.

Item up Adriaen Pieters z. huys

XII s. II d. II miten

Item Vranc Jacops z. huys

X s.

Item up Jan Gherijt Willems z. huys

XX s.

Item up Philips van Boschen huys

VIII s. IX d.

Item Heyn van der Schie up sijn huys

VII s.

Item up Haestgen Coenraets dochter huys

XXI d.

Item Vranc Pieters z. die vleyschouwer huys ende erve

X s.

Item Gheertruut Jans z. dochter een erve dat van Vrancken erve after offghesplit is

IX s.

Item dairover Nyese Paedzen dochter dat Airnt Hughen z. was

II s.

Item Vranc Govert z. upten hoec

II s. VIII d.

Item Allairt Outgaert z. huys dairan

II s. VIII d.

Item jonghe Heynric Harmans z. up III huysgens dairan

VI s. VIII d.

Item Wouter Aelbrechts z. weedwij

V s. X d.

Item up Dirc Hughen z. huys van Zoeterwoude

VII s. V d.

Item up Ariaen Pieters z. erve

VII s.

Item Claes Jacops z. huys dat Dirc van der Horn was

V s. VI d.

Item Gherijt Pieters z. ende Vranc Kaerssemaker plach te gheven ende heeft nu Claes Hughen z.

IIII s. X d.

Item Pieter Temans z. een erve

IIII s. X d.

Item Claes Hughen z. een erve

IX s. VIII d.

Summa

VII £ XII s. III d. II miten

15v

   

Item Symon Rutgaers z. I erve

VII s.

Item Ermgaert Jan Vrancken z.

II s. VI d.

Item Jacop Hazen z. een erve

II s. VI d.

Dit sijn renten twisken die Hoeflaen ende den Vliet

 

Item Symon Borts erfnamen van alle den erven twisken der Molengraft ende den Vliet IIII £ IIII s. Hiertoe ghelden Symon Borts erfnamen

XLI s. V d.

Item Lijsbet Symon Borts erfname ghelter toe

XVIII s.

Item Baernt die Cuper ghelter toe

IIII s.

Item Gherijt Jans z. ghelter toe

II s.

Item Heyn die Kaerdemaker ghelter toe

II s. VI d.

Item Pieter Wouter Merinx z. ende Pieter Robbrechts z. was

III s. IIII d.

Item jonghe Jan Yden z. ghelter toe ende Louwetgen die Wakers plach te wesen

III s. IIII d.

Item Nelle Gherijt Cleyberchs ghelter toe

II s. VI d.

Item noch Nelle ghelter toe

XX d.

Item jonfrou Steven ghelter toe

II s. III d.

Item Willem Dirx z. ghelter toe

III s.

Item Alcmaed hadde III huyse dairup stont XV s. IX d. Hier ghelt toe Pieter Butewech Willems z.

XX d.

Item Michiel Jordijns z. ghelter toe

II s. III d.

Item Harman die Volre ghelter toe

II s. III d.

Item Claes Pieters z. ghelter toe

II s. VI d.

Item Jan Dirx z. ghelter toe

XVI d.

Summa

V £ VI s.

    16    

   

Item Alijt Florijs dochter ghelter toe

XVI d.

Item noch Pieter Butewech voirs. ghelter toe

IIII s. V d.

Item Pieter Jordijns z.

V s. II d. II miten

Item Gherijt Steffens z. weedwij

X s. IIII d. II miten

Item Pieter Butewech Willems z. een erve

XXVI s. X d. I mite

Item Jacop Jans z. een erve

VI s. VIII d.

Item Eelman twie erven

XVI s. IIII miten

Item noch Eelman een erve

VIII s. VI d.

Item Louwerijs Jan Volprechts z.

VIII s. VI d.

Item Gherijt Willems z. die brouwer een erve

VIII s. VI d.

Item Harman Smit een erve

XLIII s.

Item Dirc Willems z.

XIII s. IIII d.

Jacop Willems z. sijn broeder een erve

XIII s. IIII d.

Item Ysbrant Gherijt Bontemakers z. een erve

VII s. V d.

Item Wouter Hughen z. een erve

VII s. V d.

Item Dirc jonghe Jacops z. een erve

IX s. X d.

Item Dirc Gheerlofs z. een erve

IIII s. XI d.

Item Symon Claes z. een erve

VII s. I d.

Item Dirc Hove I erve

X s. VIII d.

Item Pieter Butewech Willems z. een erve

IX s.

Item Coenraet Gherijts z. een erve

IX s.

Item Danel Clene een erve

XIII s. VIII d.

Item Vranc Huusman een erve

XVI d.

Item Pieter Jan Yden z. een erve

XII d.

Item Ceeltgen een erve

XII d.

Item Pieter Hughe Florijs s.s. een erve

VIII d.

Item Gheertruut Claes Claes z. een erve

VIII d.

Item Jacop Claes z. ende Gherijt Zibrant z. was

IIII s.

Item Gherijt Zibrant z. een erve

IIII d.

Summa

XIII £ II d.

16v

   

Item Matgen van Nuus een erve

II s.

Item Gherijt Clemment z. een erve

IIII d.

Item Dirc Dirx z. die priester

VIII s.

Summa

X s. IIII d.

IIII. Summarum van raemsteden ende hofstederenten uptie hoeve

CLII £ II s. Xs d.

    17    

   

Ontfaen van sepultuur ende van grave

 

Item van dat graff dair Buekel Pieters z. van Leyden in ghegraven wort in die kerc

IIII £

Item van Aechte Aelbaerns van een graff dat buten in den ommeganc leyt an tfondament

V £ VI s. VIII d.

Item van Clemeynse Willem Kerstant z. sepultuur

IIII £

Item van Jacop Bonen graff ende sijn erfname behouden sullen

VIII £

Item Hughe van der Scoot van sijn graff drie gouden nobel, facit

IX £ VIII s.

Item Katrijn Dammes graff

IIII £

Item van Vinck Jacops z. sepultuur

IIII £

Item van Ermtruut Veentgens sepultuur

IIII £

Item meester Jan Reyniers z. van sinen grave dair hi in leyt up te doen

IIII £

Item van Gherijt Willems z. graff

IIII £

Item Dirc Ysbrant Scoenmakers z. zwegher van hoir graff in den omganc

IIII £

Item Jan Zibout van sijn graff

IIII £

Item van Aecht Jan die Kox sepultuur

IIII £

Item Gherijt die coster een graff vercoft dair sijn dochter in leyt ende der kercken aenghecomen was van Ysbrant van Keten, dairoff ghecomen is V gouden nobel, den nobel XLVII bot, facit

XV £ XIII s. IIII d.

Item van Walich Spoormakers wijff graff

IIII £

Item heer Airnt Bol van sijn sepultuur

IIII £

Item Dirc van Leydens sepultuur

IIII £

Summa

XC £ VIII s.

17v

   

Ontfaen van besprec ende testament

 

Item van Femeynse Willem Kerstant z. besprec ontfaen

XXVI s. VIII d.

Item van een baghijn in Pieter Symons z. baghijnhoff

X s. VIII d.

Item Jacop Boon

LIII s. IIII d.

Item Hughe van der Scoot

III £ II s. VIII d.

Item Philips van Cralinghen

V £ VI s. VIII d.

Item meester Jan Reyniers z.

IIII £

Item van meester Jans moeder van Woerden

XXVI s. VIII d.

Item Gherijt Willem Jan Betten z.z.

IX £ VIII s.

Item Vranc Philips z. die viscoper

V s.

Item Vinck Jacops z.

LIII s. IIII d.

Item Gherijt Airnt z. moeder

VI s. VIII d.

Item Aechte Jan die Kox

III £ II s. VIII d.

Item Kerstant van Hazaertswoude van sijn besprec

III £ II s. VIII d.

Item Willem Nachtegael

XIII s. IIII d.

Item Claes Gherijt Doeden z.z.

VIII s. X d. II miten

Item Willem Willems z. wijff

XXVI s. VIII d.

Item Symon Reyners z. wijff

XXVI s. VIII d.

Item meester Jan die Boghemakers wijff

XIII s. IIII d.

Item Ghijstgen Pouwels z.

XIII s. IIII d.

Item Wouter Pieter Hughen z. wijff

VI s. VIII d.

Item Claes Berchman

LIII s. IIII d.

Item Symon Rondiel

V £ VI s. VIII d.

Item meester Airnt Bollen

XIII s. IIII d.

Summa

LI £ VII s. II d.

    18    

   

Item Jan Zibout

IIII £

Item van Lijsbet Philips Scickers z. wijff om Goidswillen ghegheven

VI s. VIII d.

Item ontfaen van Willem van Bleeswic dair men sijn memori voir doen sal tot ewighen daghen na inhout des memoriboecs III gouden nobel, facit

IX £ VIII s.

Item ontfaen van den commelduur ende van heren Roeloff van personen die niet ghenoemt en willen wesen

XXXIII s. IIII d.

Item ontfaen bij Jan van den Zijl Willems z. IX gouden nobel voir Lou Jan Betten z. ende Jacop Louwen z. kercghelt, den nobel XLVII bot, facit

XXVIII £ IIII s.

Item ontfaen van den zusteren van den XIm Maechden hoir dienst ende memori te doen tot ewighen daghen na inhout des memoriboecs V gouden nobel ende XXV bot, facit

XVII £ VI s. VIII d.

Item ontfaen van Ermtruut Willem Allairt z. dair men hoir memori ende Dirc Airnt z. hoir broeder, sijns wijfs ende sijnre kinder memori voir doen sal na inhout sboecs V gouden cronen I botgen min, facit

VII £ XV s.

Summa

LXVIII £ XIII s. VIII d.

18v

   

Ontfaen van ghiften, van voirhuyren van huysen ende erven

 

Item Symon Reyners z. van den huyse ende erve dat hi cofte jeghen Dirc Ysbrant ende plach Ysbrant Jans z. te wesen, van ghift ende voirhuyr XLVII bot, facit

III £ II s. VIII d.

Item van Pieter Boudijns z. van den huyse dat Teman Willems z. was ende die stede vercoft, van ghift ende voirhuyr

XXVI s. VIII d.

Item Symon Claes z. van den huyse dat hi cofte jeghen Jacop van Lier, ontfaen

XIII s. IIII d.

Item Heyl Gherijt Willems z. weedwij van den huyse dat Kerstant Pieter Bonnen z. was ende die stede vercoft, van ghift ende voirhuyr een vardinc van enen nobel, facit

XV s. IIII d.

Item Griete Jacop Bonen van horen halven huyse dat zi cofte jeghen Ghijsbrecht Hughen z., van ghift ende voirhuyr

VI s. VIII d.

Item Jan Dirx z. van Heyn van Thienens huys, van ghift ende voirhuyr ontfaen

XIIII s. VIII d.

Item Ysbrant Gherijt Vos z. van den huyse dat hi cofte jeghen Zibrant Louwen, ontfaen van ghift ende voirhuyr

XXVI s. VIII d.

Item Symon Reyners z. van den huyse dat Aelwijn Jans z. was, van ghift ende voirhuyr

XIII s. IIII d.

Item Dirc Claes z. van den huyse dat hi cofte jeghen Gherijt Heynrix z., van ghift ende voirhuyr

XX s.

Summa

IX £ XIX s. IIII d.

    19    

   

Van ghiften ende voirhuyr van raemsteden

 

Item jonghe Dirc Hillen z. I raem ende plach Ghijsbrecht Jans Brunen z. te wesen, van ghift ende voirhuyr

X s.

Item Willem Jan die Vechters z. I raem ende was Pieter Danels z. van der Haer, van ghift ende voirhuyr

VII s.

Item Govert Gherijt die Rasken z. van den raem die hi cofte jeghen sinen vader, van ghift ende voirhuyr

VIII s.

Item Jan Dirx z. van enen halven rame die Michiel Veecmans z. was, van ghift ende voirhuyr

IIII s.

Item Jan van Scoten van enen halven raem dies des scouten was

III s. IIII d.

Item Pieter Paedzen z. van enen halven raem die hi hadde van Wouter Diken z.

XXIIII s.

Item Pieter Butewech van enen halven raem die Jacop Gheerlofs z. was

IIII s. V d. I mite

Summa

III £ IX d. I mite

19v

   

Alrehande ontfanc

 

Item ontfaen van twie quaernstien

XIII s. IIII d.

Item van Coman Gherijt van een segghen twisken him ende Harman die Glazemaker ontfaen

IIII £

Item van Jacop Gherijts z. die bontwercker van oneffen rekeninghe ontfaen XLIIIIs bot, facit

LIX s. IIII d.

Item ontfaen van Gherijt Dammes z. van een zoene

XIII s. IIII d.

Item van tarwe ontfaen

V s. IIII d.

Item van een lap lakens

XII s.

Item van calveren ontfaen

VI s. VIII d.

Item ontfaen van velle VI gouden nobel ende XX bot, den nobel XLVIIs bot, facit

XX £ VI s. VIII d.

Item is tot desen jair ghecomen uter bede boven memorien die dairoff ghedaen sijn, boven hoochtiden, te presenci ende van beyeren LXXXIIII scilde V bot, facit den scilt XX bot

CXII £ VI s. VIII d.

Item is tot desen jair ghecomen uten bloken

XII £ XIII s. IIII d.

Summa

CLIIII £ XVI s. VIII d.

    20    

   

Item Gherijt die coster vercoft LIIII pont was van die doden te belichten, tpont V lewen, facit

XII £

Item van spinlicht tot desen jair ontfaen

XLIIII s.

Item een stienen gote vercoft, dairoff quam VIII bot, facit

X s. VIII d.

Item Coman Jan Harman die Oudscoemakers zwagher voir V hoet calx die him overgheset waren, ontfaen V gulden lichts gelts, facit

III £

Item Bruun die Milde van een zoene IIIm stiens, dairvoir ontfaen an ghelde elc duysent XI lewen, facit

XXIX s. IIII d.

Item Engbrecht van der Marck voir wat moirters ende stien die hi ghebesicht heeft ende voir XX bot die ghebraken an sijn kercghelt ghegheven

LIII s. IIII d.

Summa

XXI £ XVII s. IIII d.

V. Summa summarum van graven, van sepulturen, van testament, van besprec, van velle, van accidencien in der kercken, van ghiften ende voirhuyren ende dierghelike

IIIcLXXI £ XVIII s. XI d. I mite

20v

   

Ontfaen van den ommeghesetten kercghelde van enen ygheliken also alst boec hout, ende daer wij niet off ontfaen en hebben die leveren wij in afterstal

 

Eerst Wouter Harmans z. ende Symon Claes z. up Rapenburch

XIIII scilde VI bot

Item die selve van weecghelde

VI scilde VI bot

Item Jan Duker ende Govert Ghijsbrechts z.

XII scilde XII bot I Jan

Item die selve van weecghelde

VI scilde XII bot

Item van Jan van Schoten ende Willem Brouwer

XV scilde VI bot

Item noch die selve van weecghelde

XLIX bot

Item Coman Aelbrecht ende Jan Hughen z.

XXIII scilde III Jan

Item die selve van weecghelde

XXXVII bot

Item Ghijsbrecht Wit ende Jacop Jans z.

V scilde XV bot III Jan

Item noch van weecghelde

XXVIs bot

Item Gherijt Heynrix z. ende Coen die Benter

XVIII scilde II bot III Jan

Item die selve van weecghelt

XIX bot

Item Jan Maertijns z. ende Willem die Goudsmit

XXII scilde XVI bot

Item noch van weecghelde

XVIII bot

Item Pieter Jacop ende Jacop Haghen

XLVII scilde IX bot

Item die selve van weecghelde

V scilde XIIIIs bot

Item Jan die Koc ende Jan Gherijts z. die ketelboeter

XXXI scilde XIIII bot

Item noch die selve van weecghelde

VIII bot

Summa

IIcXVII scilde XIIs bot

    21    

   

Item Zegher Willems z. ende Jan Coppen z.

XLIX scilde IX bot

Item die selve noch van weecghelde

V scilde XV bot

Item Dirc Ghijsbrechts z. ende Aelwijn Dirx z.

XXIX scilde

Item Jan die Wit Bertelmees z. ende Hughe Maertijns z.

LXIIII scilde IX bot

Item noch die selve van weecghelde

IIIIs bot

Item Pieter Ghijsbrechts z. die tynnemaker ende Heynric Gherijts z.

XXVII scilde V bot

Item die selve van weecghelde

IX bot

Item Dirc Willems z. die lijndraeyer ende Jacop Heynrix z.

LVII scilde XIII bot

Item die selve van weecghelde

XXIX bot

Item Symon van Gaglenberghe ende Claes Vrancken zoen

XXXIIII scilde VI bot

Item die selve van weecghelde

VIII scilde VI bot

Item Dirc Dirx z. ende Claes Jans z.

XLI scilde VIII bot

Item die selve van weecghelde

XVI scilde VII bot

Item Jan van den Veen ende Boydijn Gherijts z.

XXXVIII scilde II bot

Item noch die selve van weecghelde

LVII bot

Summa

IIIcLXXVI scilde XIXs bot

21v

   

Item Florijs Airnt z.

XXXIII scilde VI bot

Item die selve van weecghelde

V scilde Xs bot

Item Vranc Jans z.

XL scilde VIII bot

Item noch die selve van weecghelt

IIII bot

Summa

LXXIX scilde VIIIs bot

    22    

   

VI. Summa summarum ontfaen van den ommeghsetten kercgelde VIcLXXIIII scilde I botgen, den scilt XL gr., facit

VIIIcXCVIII £ XIIII s.

Summa summarum van alle den ontfanghen voirscreven

XXVcLXX £ XIX s. VIII d. I mite

22v

   

Dit is dat die kercmeesters voirs. weder uutghegheven hebben van der kercken goede binnen den jair voirs. in payment voirnoemt

 

Eerst van wissen renten die dat goidshuys jairlix uutreict

 

Item Jan Heerman van sinen renten tsjairs XII Ghentsker nobel, tstic XLVIII bot, facit

XXXVIII £ VIII s.

Item heer Jacop Hongher van den erve dat Alijt Heynric Tiers was

V £

Item heer Jacop van Wassenair van den selven erve

V £

Item die baghinen van Alijt Heynric Tiers erve

II s. V d.

Item meester Hughe Vrancken z. van sinen huyse

VIII £

Item Dirc die coster van sinen costerghelde

IIII £

Item die selve voir sijn coegras

III £ XII s.

Item Katrijn Jan Pouwels z. dochter ende si cofte jeghen Zoete Jan Vlamijnx z.

LVIII s.

Item die Heylighe Gheest van renten die hi hadde up Heynric die Pipers huys

III £ II s. VIII d.

Item die selve van Florijs heren Jacops z. erve ende Alijt Hollanders dairup besprac

XIII s. IIII d.

Item noch die selve ende zi cofte jeghen Zoete Jan Vlamijnx z. weedwi

VII £

Item noch die selve van renten die zi cofte jeghen Willem Jan Willems z.z.

III £

Item Vranc Ysac van Haestgen Mouwerijns z. erve

IIII s.

Summa

LXXXI £ V d.

    23    

   

Item Willem Symon Vrerix z. van Florijs heren Jacops z. erve

IX s. IX d. I mite

Item die selve van Haestgen Mouwerijns z. erve

VIII d.

Item tgasthuys die hem aenquamen van Willem Harman z. van Florijs heren Jacops z. erve

II s. VIII d.

Item die selve ende si hadden up die leste raemstede

XXV s. X d.

Item die selve van renten die van Mouwerijn Luytgens zoen quamen ende up die ramen stonden

XIIII s.

Item die heren van Sinte Pancraes van Willem die Glazemakers erve

II s. VIII d.

Item die commelduur van renten die hi uptie Does heeft

VIII s.

Item die commelduur te Leyden van heren Heynric Spikers grafganc

V s. IIII d.

Item Hughe die organist dat hi jairlix upt orgelen speelt

XVIII £ XIII s. IIII d.

Uutgheven van lijfrenten

 

Item Pieter Heerman X Eng. nobel tot Heyligher misse, den nobel XLVIII bot, facit

XXXII £

Item Gherijt Jacop X Eng. nobel tot mey, facit

XXXII £

Item heer Jan die Vriese VI Eng. nobel tot mey

XIX £ IIII s.

Item Gheertruut Dirc Heermans dochter I nobel tot mey, facit

III £ IIII s.

Summa

CVIII £ X s. III d. I mite

23v

   

Item Gherijt die coster tSinte Jans misse

L s.

Item heer Gherijt die Wit X Eng. nobel, haff tot mey ende halff tot Heiligher misse

XXXII £

Item Lijsbet Pieter Walich z. dochter I Eng. nobel tSinte Mathijs daghe

III £ IIII s.

Item Godelt Gherijts dochter IIIs Eng. nobel tot Sinte Mathijs daghe, den nobel XLVIII bot, facit

XI £ IIII s.

Item Katrijn Claes dochter I Eng. nobel tSinte Mathijs daghe

III £ IIII s.

Item Maritgen Claes dochter van Aemsterdam ende Margriet hoir dochter IIII nobel

XII £ XVI s.

Item die selve Maritgen ende Jan Claes z. hoir z. IIII nobel, die een helft tot mey ende die ander helft tot Heyligher misse, facit

XII £ XVI s.

Item Airnt van Baren ende sijn wijff XV gouden Eng. nobel, die een helft tot mey ende die ander helft tot Heyligher misse

XLVIII £

Item Machtelt Hughen dochter van Delff II Eng. nobel tot mey

VI £ VIII s.

Item Lijsbet meester Jacops dochter tot Hairlem ende hoir dochter X Eng. nobel, halff te Onser Vrouwen daghe in die Vasten ende halff tot Bamisse

XXXII £

Item Jan die Beel ende sijn wijff mijns heren camerlinc van Ludic XX Eng. nobel, halff tot mey ende halff tot Heyligher misse, den nobel XLVIII bot, facit

LXIIII £

Item Diedwair Pinghen tot Hairlem VI Eng. nobel, halff tot mey ende halff tot Heyligher misse

XIX £ IIII s.

Summa

IIcXLVII £ VI s.

    24    

   

Item Jan Coman ende Katrijn sijn wijff III Eng. nobel tot Sinte Maria Magdalenen daghe

IX £ XII s.

Item Lijsbet Pieter Walichs z. dochter ende Katrijn Jan Comans Is Eng. nobel tSinte Maria Magdalenen daghe

IIII £ XVI s.

Item heer Jan Hamer VI Eng. nobel tot mey

XIX £ IIII s.

Item Gheertruut Dirc Heermans dochter van horen renten

I £

Summa

XXXIIII £ XII s.

I. Summa summarum van zekeren renten ende van lijfrenten beloopt tezamen

IIIIcLXXI £ VIII s. VIII d. I mite

24v

   

Alrehande uutgheven

 

Item heren Dirc Graefgen ghegheven van dat hi tsacrament haelde tUtrecht

XIII s. IIII d.

Item den commelduur van den IIII hoochtiden sjairs ghegheven IIII stoop wijns, die stoop van den III stoop VI gr. ende I stoop IIII blancken, facit

XVI s. V d. I mite

Item in die hoochtijt van Paesken ghebesicht LVI menghen wijns, die stoop VI gr., facit

V £ XII s.

Item van een kisten dair onse boecke in leyt Coppijn Coze van maken ende Allairt van beslaen

XXI s. IIII d.

Item om IIII glazen lampen ghegheven

V s. IIII d.

Item IIIIs m broots

XVI s. X d. II miten

Item om I pont wieroocs XIIII lewen, facit

XII s. V d. I mite

Item om een choorcleet VIIs ellen linnen lakens, dellen V leeuwen, facit

XXXIII s. IIII d.

Item Dirc Prisoen ende Jan Gherijts z. dat zi dat choor boven veechden ghegheven XII bot, facit

XVI s.

Item van enen armen man te belichten

IIII s.

Item van enen instrument te scriven Hughe Scriver ghegheven II braspenninghen, facit

III s. IX d. I mite

Item om een maelslot an die kist dair die zibory in is V lichte grote, facit

II s. II d. II miten

Item Jan Dirx z. I zarck te verlegghen ende gate te stoppen an die kerck VI lichte gr., facit

II s. VIII d.

Item om IIs pont wochten was mede te weghen Dirc Dammes ghegheven

II s. VIII d.

Item noch om III verendel wierocs

XX s.

Summa

XIIII £ II s. V d. I miten

    25    

   

Item Bertel van peerdemisse upten outaerstien te bregghen ende die strate voir den baghinen te effenen

V s. IIII d.

Item tot Goswijn Claes z. van wagheghelde al dit jair ende tot Jan die Vechter ghegheven

XVIII s. VIII d.

Item Katrijn Heynen al dit jair van der kercken linwade te wasschen, van zeep ende te nayen des te doen was, ghegheven mids overwerc

V £

Item Jacop ende Gherijt die ondercosters dit jair him ghegheven van der kerc scoon te houden

VI £

Item Heynric Heynrix z. III vate oly ende oly mit canne ghehaelt mitter oly die Dirc Willems z. mede toebehoirde tezamen upgherekent beloopt

XVII £ XVI d.

Item I verendel boomwol

II s.

Item bi Jacop die ondercoster om clockreepen

XXIIII s.

Item up des Heylich Sacraments dach Mathijs die Naectsluze te decken ende te greppelen ende te hemelen upt kerchoff him ghegheven

VIII s.

Item Jacop Pieter Hoontgens z. dat hi mit ons ommeghinc scriven ghegheven

X s. VIII d.

Item Jannes van dese rekeninghe te maken IIII scilde, facit

V £ VI s. VIII d.

Item Pieter Ghijsbrechts z. leverde upten Pijnster avont XXXII paer hantscoen, tpaer I Vlaemske gr., facit

XXXII s.

Summa

XXXVIII £ VIII s. VIII d.

25v

   

Van der kerc te belichten alt jair duer

 

Item Jan die Wit van CXCVI pont was te verdraeyen, tpont II d., facit

XXXII s. VIII d.

Item noch Jan die Wit van LXXXIII memorien, elke memori III botgen, facit

VIII £ VI s.

Item noch Jan die Wit van III dommelmetten te belichten

XXIIII s.

Item van IIII tortissen te maken ende te scaften mit leenmaet

XIX s. IIII d.

An wijn

 

Item tot Pijnster an wijn mede te monighen IIII stoop, stoop VI gr., facit

XVI s.

Item tot Alre Goids Heylighen daghe II stoop wijns, stoop VI gr., facit

VIII s.

Item tot Kerssavont VI stoop wijns, stoop IIII blancken, XXVI s. VIII d.

 

Item alt jair an wijn ghehaelt an kannitgens mitten kerfstoc beloopt tesamen in allen herberghen

VIII £ XIII s. IIII d.

Van morghenghelde offghesleghen

 

Item in Leyderdorp van IX morghen, die morghen I blancke, facit

X s.

Item van allen anderen lande ghecort tezamen

VI s.

Item den ambochtbewares van Zoeterwoude van XXX morghen, die morghen II lewen, behalven den sleiscat

LIII s. IIII d.

Summa

XXVI £ XV s. IIII d.

    26    

   

Noch alrehande uutgheven

 

Item Claes Duker ghesent om meester Airnt tUtrecht, him ghegheven

VI s. VIII d.

Item doe meester Airnt eerst ghecomen was voir sinen cost die hi dede terwilen dat hi hier was ende mitten ghemenen ghesellen van der loodze een cost tot Willem Borts, so hi een segghen seyde twisken der kercken ende Gherijt Emmen z., ende mits een cost tot Heynric Wouters z.

VI £ XIII s. IIII d.

Item uptie selve tijt doe meester Airnt thuus tooch him te hueskheden ghegheven I gouden scilt

XXVI s. VIII d.

Item den kinder Claes, so mit him overgedraghen wort van den stien te leveren, ghegheven XIIs ellen lakens, dellen XVI bot, facit

XIII £ VI s. VIII d.

Item een bode ghesent Tordrecht an Gherijt van Nuus te spreken van den godelschee, ende een bode die Gherijt van Nuus sende tot Airnhem die ons hier die andwaerd bracht van den stien, coste

XXIIII s.

Item mit Gherijt van der Heyde te cost ghedaen

VI s. VIII d.

Item Jan die Backer ghesent tot Aemsterdam om den craen te besien een ander na te maken, him ghegheven

VI s. VIII d.

Item Enghel die Leydecker van den goten te zoderen ende te stoppen upt choor him ghegheven

XX s.

Item die gote upten toorn boven den clocken ende die paveyinghe te versien Jan Dirx z. ende Bertel onder him beyden ghegheven

XXVI s. VIII d.

Item jeghen den Heylighen Gheestmeesters ghecoft XXVIII pont resels totten clocken, tpont VII torloirs, facit

XXI s. IX d. I mite

Summa

XXVI £ XIX s. I d. I mite

26v

   

Item upten Beloken Paesch dach mit meester Airnt veerteert also hi ontboden wort ende voir sinen cost ende waghenhuyr

XXXIII s. IIII d.

Item mit Hannijn Claes ende mit Willem Paeu verteert tot Willem Borts doe zi den stien leverden

XXXIII s. IIII d.

Item wort meester Airnt ontboden te Bamis, mit him verteert ende voir sinen cost

XXX s.

Item meester Airnt ontboden voir Sinte Pieters misse, voir sinen cost tot Willem Borts ende mit him verteert so wij sijnre gherne ontsleghen hadden gheweest

III £ VI s. VIII d.

Item uptie selve tijt meester Airnt ghegheven VIII ellen lakens tot sinen tabbaert, coste mit scheren

VIII £

Item wagghelde die grote clocke int hooft, die neder te winden Willem Dirx z. van een wintreep ende van clocreepen

IIII £

Item bi Jan die Backer van Heyn Nachtegael an yserwerc ontfaen ende bi Jan die Backer betailt

III £ VI s. VIII d.

Item Jan die Backer mit him anderden dese cloc te verhanghen, dat belefrot te versien, den rooster beziden Jan Heermans te vermaken, wrochten XVI daghe, sdaghes XI lewen onder him beyden, facit

VII £ XVI s. V d. I mite

Item Heyn Nachtegael van den hamer totter groter cloc te vermaken

III £ XII s.

Item Bertel die him halp winden mit noch een knecht ende him reescip dede ghegheven

VIII s.

Summa

XXXV £ VI s. V d. I mite

    27    

   

Item van yserwerc totten rooster voirscreven ende an belefrot, alle yserwerc tot dubbelde middelnaghel CXXV, thondert XX lichte grote, facit

XI s. I d. I mite

Item bi Jan Gherijts z. van hout ende van zaghen XXXII bot, facit

XLII s. VIII d.

Item die straet te vermaken, dairin ghevoert sijn XXIIII scoude aerde, die scoude II lewen, facit

XLII s. VIII d.

Item X scoude zants van Catwic, die scoude IIII bot, facit

LIII s. IIII d.

Item Willetgen Clairoghe van dese straet te maken XXXIII roeden, die roede V botgens, ende mit overwerc die zarcken te verlegghen, tezamen LX bot, facit

IIII £

Item Ever die operknecht XII daghe, sdaghes II bot, facit

XXXII s.

Item Thonijs XIII daghe van zant ende aerde in die straet te cruden, sdaghes II bot, facit

XXXIIII s. VIII d.

Item die loodze te maken, an houtwerc XI vueren sparren, tstic I leeu tot Pieter Jans z., facit

IX s. IX d. I mite

Item noch van houte bij Jan die Backer

XVI s.

Item Jan die Raet van die loodze te decken van latten, riet, spikeren

XXVI s. VIII d.

Summa

XVII £ VIII s. X d. II miten

27v

   

Item was een craen begonnen te maken, dairtoe ghecoft tot Jacop Bertelmees z. VI eken sparren, tstic XVs bot, facit

VI £ IIII d.

Item om III mastgens XXII bot, facit

XXIX s. IIII d.

Item tot Pieter Golen z. I berkoen

IIII s.

Item Jan Gherijts z. an den craen ghewrocht XII daghe, sdaghes XI grote lichts ghelts, facit

LVIII s. VIII d.

Item Claes Bezelis z. IX daghe, sdaghes IIII lewen, facit

XXXII s.

Item noch Jan Gherijts z. van hemelen in die kerc ende dair des te doen was X daghe, sdaghes XI grote lichts ghelts, facit

XLVIII s. X d. II miten

Item doe wij overdroeghen mit Hughe Jacops zoen van den godelsche, van wijncoop tot Jan Zoeten ende van scoudehuyr, tzamen

XVI s. VIII d.

Item noch Jacop Louwerijs z. van hout bi Jan die Backer

XII s.

Summa

XVI £ V s. VI d. II mite

    28    

   

II. Summa summarum van alrehande uutgheven

CLXXV £ VI s. V d. I mite

28v

   

Cost van der tymmeringhe an die kerc

 

Item ghecoft totten steygheren III scouden houts, costen tstic over hooft XXXIII bot, facit

VI £ XII s.

Item noch I scoude houts ende III bomen om LVIII bot, facit

III £ XVII s. IIII d.

Item om hout tot woelstocken ende I teems in die loodze

V s. IIII d.

Item Jan Gherijts z. van den steygherbomen te beslaen ende van den waghen in die loodze te maken ghewrocht XXII daghe, sdaghes Vs lewe, facit

V £ VII s. VI d. II miten

Item van hout bi Jan Gherijts z. totten waghen mit den wielen

XXXII s.

Item om tonnen tot tubbenen

VI s. VIII d.

Item om I blaesbalch in die loodze

II s. VIII d.

Item Willem die Kuper van tobbenen te binden

XIII s. IIII d.

Item tot Lijsbet Comans Ysbrants XVII pont spieghelhaers mede te souderen, tpont I botgen, facit

XI s. IIII d.

Item om XVIII wede basts

XXIIII s.

Item om gaern den maetselairs mits naghelen ghehaelt

X s. VIII d.

Item bi Pieter Jacops z. van Aemsterdam ghecoft s c sparren, coste mit brenghen VIII s. grote, facit

III £ IIII s.

Summa

XXIIII £ VI s. X d. II miten

    29    

   

Item Pieter die Vriese XI scouden zands te brenghen, die scoude V botgen, facit

XXXVI s. VIII d.

Item Bertel van III scouden zands VII bot, facit

IX s. IIII d.

Item Hughe Screvel, Claes Duker, Machtelt VIII scoude zants, die scoude VII grote lichts gelts, facit

XXIIII s. X d. II miten

Item Pieter van Outsoorn van II scoude ouds stiens an sticken uut Gherijt Emmen z. stienplaetze ghegheven

VI s.

Calc van correxien ende van zoenen

 

Item Willem Brouwer Jans z. XV hoet

 

Item Willem Brouwer Ghijstgen Pouwels s.s. X hoet

 

Item Foytgen Jacop Foytgen s.s. V hoet

 

Item Claes van der Stol III hoet

 

Item Dirc Willems z. III hoet

 

Item heeft Gherijt Emmen z. ghelevert vijftich hoet calx in minringhe van twiehondert hoet calx die hi der kercken sculdich is

 

Item noch an kalc ghecoft die verwrocht is ende die noch besleghen leyt jeghen Pieter Butewech Willems z., Gherijt Emmen z., Willem Bort, Jacop Ghijsbrechts z., Coen Ysac CLXXVI hoet, thoet IX bot, facit

CV £ XII s.

Summa

CIX £ VIII s. X d. II miten

29v

   

Item Jan Taen voir sijn kercghelt XII hoet calx

 

Item Symon Vreric Gherijts z. voir sijn kercghelt X hoet calx

 

Item te vracht ghegheven van IIcXLVIII hoet calx, thoet I botgen, facit

VIII £ V s. IIII d.

Item van beslaen Bertel ende Mathijs van IIcLXXXIIII hoet calx mit die ghegheven ende ghecoft is, elke L hoet XX bot, facit

VII £ VI s. VIII d.

Van bastien

 

Item heeft Gherijt Emmen z. ghelevert tot desen jair die verwrocht is, dairmede ghedeckt is ende die noch upt kerchoff staet VIc dusent ende LXVIm

 

Item Jan van Leyden heeft ghelevert voir sijn kercghelt XIIm stiens

 

Item van VIc duysent ende LXXVIIIm stiens te vracht ghegheven an dat kerchoff te brenghen ende up te draghen, elc duysent I blanc, facit

XXXVII £ XIII s. IIII d.

Summa

LIII £ V s. IIII d.

    30    

   

An harden stien

 

Item ghecoft jeghen Hughe Jacops z. XLII voeder stiens, tfoeder I gouden nobel, den nobel XLVII bot, facit

CXXXI £ XII s.

Item den arbeytsluden die desen stien holpen ontscepen ende upt kerchoff te brenghen L bot, facit

III £ VI s. VIII d.

Item die selve verdroncken ende an casenbrode

VIII s.

Item leverde Hannijn Claes tsmanendaghes na Odulpli LI voete diensten, die voete XIIIs Brabantsche groten, facit

XXII £ VIII s. VIII d.

Item noch heeft Hannijn Claes ghelevert an ghezeems ende caepement IIIIc ende LXIIII voete dubbelt, die voet II oude bot, den scilt voir XVIII oude bot, comt LXIIs scilt ende III oude bot, facit

LXXXIII £ XI s.

Item uptie selve tijt an hoecstien IIcXLVI voete, den voet II lewen, facit

XXI £ XVII s. IIII d.

Item desen stien over te setten ende van scoudehuyr VI ghesellen ghegheven elx II bot, tezamen

XX s.

Item Willem Paeu heeft ghelevert I last ende waghe ru stien van Affligom, coste XXI scilde IIII bot, facit

XXVIII £ V s. IIII d.

Item Govert van desen voirs. stien te brenghen, van vracht, van gheleydeghelt ende van duechtghelt tezamen VI scilde VIII bot, facit

VIII £ X s. VIII d.

Item van opdoen ende verdroncken

XXXII s.

Item heeft Willem Paeu noch ghelevert I voeder ru Hafflaer, coste XIIIs gouden crone, den crone XXIIII bot, facit

XXI £ XII s.

Item also dese stien te Lier ghebrocht was van updoen ende neder te brenghen VI scilde ende XIIII bot

VIII £ XVIII s. VIII d.

Summa

IIIcXXXIII £ II s. IIII d.

30v

   

Item Govert van desen stien te brenghen, van overslaen, van scoudehuyr VIII scilde, facit

X £ XIII s. IIII d.

Item Heyntgen mit sinen ghesellen van desen stien van after tgasthuys upter kerchoff te brenghen

III £ VI s. VIII d.

Item up Sinte Michiels avont leverde Hannijn Claes IIIcXXIII voete hoecstiens, elke voet II lewen, facit

XXVIII £ XIIII s. II d. II miten

Item noch Hannijn Claes uptie selve tijt CXLVIIIs voet an diensten, den voet XIIIs Brabantsche groten, den nuwen scilt voir XLII Brabantse groten, facit

LXV £ VIII s. VIII d.

Item heeft Hannijn Claes ende Willem Paeu ghelevert LXXVII voete an pijlres, des sijn him nu betailt L voete, den voete IIs nuwen scilt ende VIIs Brabantsche groten, ende noch II voete sijn betailt mit ghenoeghe mit III nuwe scilde, comt tezamen CXXXVII scilde I bot min, facit

CLXXXVII £ III s. IIII d.

Aldus blijft die kerc him sculdich van der voirs. leveringhe van den pijlres, na der voirwairde die wij mit him hebben mit den uutghesneden cedelen, XXV voete an pijlres

 

Item also zi dese pijlres hogher setteden dan voirwairde waren, twelke ghedaen wort omdat zi uuter kinder handelinghe staen souden, him ghegheven XC bot, facit

VI £

Item jeghen Gherijt van der Heyde ghecoft LV voeder godelschee, tfoeder V gulden, den gulden XIIII lewen, comt LV gouden nobel, den nobel s leeu min, facit

CLXIII £ IIII s. VIII d.

Item desen stien te brenghen van der Nuwervaert X scilde ende van updoen ende upt kerchoff te brengen mids dairup verdroncken IIIs scilt, facit tezamen

XVIII £

Summa

IIIIcLXXXII £ VI s. X d. II miten

    31    

   

Yserwerc

 

Item Heyn Nachtegael heeft ghelevert XVIcXXXII pont ysers, thondert tpont XXIIIIs bot, facit

XXVI £ XIII s. IIII d.

Item XVIcXXXII pont ysers te werken, thondert XVI bot I Jan min, facit

XXVII £ II s. VIII d.

Item van wijncop van den yser VII bot, facit

IX s. IIII d.

Item mit Heyn Nachtegael tot II reysen upgherekent van haken, betels te verstalen ende te scarpen, van nuwe fishamers ende alle hantwerc des in die loodze te doen was, beloopt na den kerfstocken bij Bertel ghecorven XXVIII scilde V bot, facit

XXXVI £ VI s. VIII d.

Item Wolbrant die Smit heeft ghelevert an yser IIcXIX pont, thondert XL bot ende III Jannetgen, facit

V £ XVIII s. IIII d.

Item Ansem die Smit heeft ghelevert XVIIIc laschyser, thondert II blancken, facit

XL s.

Item ghecoft jeghen Coman Claesgen I rolle loots, coste II gouden cronen ende X bot, facit

III £ XVII s. IIII d.

Item noch CXIIII pont loots coste L bot, facit

III £ VI s. VIII d.

Summa

CV £ XIIII s. IIII d.

31v

   

Dachhuyren in die loodze

 

Item Ghijsbrecht Maertijns z. CLXXXII daghe, sdaghes IIII bot, facit

XLVIII £ X s. VIII d.

Item Airnt die Rover CLXXVII daghe, sdaghes Vs lewe, facit

XLIII £ V s. III d. II miten

Item Pieter van Aken CLXXVIII daghe, sdaghes V lewen, facit

XXXIX £ XI s. I d. I mite

Item Mathijs LV daghe, sdaghes V lewen, facit

XII £ IIII s. V d. I mite

Item Ariaen CLXXXII daghe, sdaghes II bot, facit

XXIIII £ V s. IIII d.

Item Jan die Vet XLVI daghe, sdaghes V lewen, facit

X £ IIII s. V d. I mite

Item Jan Sijnck CLVIII daghe, sdaghes Vs lewe, facit

XXXVIII £ XII s. V d. I mite

Item Jan mitten Blaeuwen CII daghe, sdaghes Vs lewe, facit

XXIII £ XII s.

Item Jan Harmans z. CXIIII daghe, sdaghes V lewen, facit

XXVI £ VIII s.

Item Airnt die Rieghe CXIII daghe, sdaghes II bot, facit

XV £ XVI d.

Item Harman van Aken XCVI daghe, sdaghes Vs lewe, facit

XXIII £ IX s. IIII d.

Item Pieter Harmans zoen LIX daghe, sdaghes II bot, facit

VII £ XVII s. IIII d.

Item Huuchgen LXXI daghe, sdaghes Vs lewe, facit

XVII £ VII s. I d. I mite

Item Fyoel XLVIII daghe, sdaghes V lewen, facit

X £ XIII s. IIII d.

Item Dirc van Harderwijc XLVI daghe, sdaghes V lewen, facit

X £ IIII s. V d. I mite

Summa

IIIcLI £ VI s. VII d. II mite

    32    

   

Item Tielgen XVI daghe, sdaghes II bot, facit

XLII s. VIII d.

Item Kelreman VII daghe, sdaghes IIII bot, facit

XXXVII s. IIII d.

Item doe Kelreman oirloff nam him te hueskheden ghegheven IIII lewen, facit

III s. VI d. II miten

Item die zieckeman die bij Airnt die Rieghe sat XIII daghe, sdaghes II bot, facit

XXXIIII s. VIII d.

Item Jan Dirx z. int houwerc XI daghe, sdaghes V lewen, facit

XLVIII s. X d. II miten

Item Bertel in die loodze te wercken XLII daghe, sdaghes II bot, facit

V £ XII s.

Maetselairs

 

Item Gherijt Gheen CXXIX daghe, sdaghes IIII bot, facit

XXXIIII £ VIII s.

Item Dammes Claes z. XCIIIs daghe, sdaghes IIII bot, facit

XXIIII £ XVIII s. VIII d.

Item Jan Dirx z. CXVs dach, sdaghes V lewen, facit

XXV £ XIII s. IIII d.

Item Hughe VI daghe, sdaghes Vs lewe, facit

XXIX s. IIII d.

Item Pieter Gherijts z. LXIX daghe, sdaghes Vs lewe, facit

XVI £ XVII s. VIII d.

Item Willem Gherijts z. LXXIX daghe, sdaghes V lewen

XVII £ XI s. I d. I mite

Item Claesgen Florijs zoen LVI daghe, sdaghes V lewen, facit

XII £ VIII s. X d. II miten

Item Ysbrant Hoflant z. LXV daghe, sdaghes V lewen, facit

XIIII £ VIII s. X d. II miten

Item Jan Jan Symons z.z. XVII daghe, sdaghes Vs lewe, facit

IIII £ II s. II d. II miten

Summa

CLXV £ XVII s. II d. II miten

32v

   

Item Wouter Bertelmees z. XVII daghe, sdaghes V lewen, facit

III £ XV s. VI d.

Item Jan Nellen z. XVII daghe, sdaghes Vs lewe, facit

IIII £ II s. II d.

Operknechts

 

Item Bertel CXV daghe, sdaghes II bot, facit

XV £ VI s. VIII d.

Item Gosijn CXXXI daghe, sdaghes II bot, facit

XVII £ IX s. IIII d.

Item Gosijns zoentgen III daghe, sdaghes I bot, facit

IIII s.

Item Jacop Gherijts z. II daghe, sdaghes II bot ende II torloirs, facit

V s. IX d. I mite

Item Brandekijn CVIII daghe, sdaghes II bot, facit

XIIII £ VIII s.

Item Heyntgen Ls dach, sdaghes II bot, facit

VI £ XIIII s. VIII d.

Item Thonijs LXVIIs dach, sdaghes II bot, facit

IX £

Item Claestgen operknecht XXVIII daghe, sdaghes II bot, facit

III £ XIIII s. VIII d.

Den zeventaer te graven in die weec na Beloken Paesken

 

Item Jan die Houter VI daghe, sdaghes III bot, facit

XXIIII s.

Summa

LXXVI £ IIII s. X d. II miten

    33    

   

Item Thonijs VI daghe, sdaghes II bot, facit

XVI s.

Item Brandekijn VI daghe, sdaghes II bot, facit

XVI s.

Item upten Paesch avont ghegheven X paer hantscoen, tpaer I blanc, facit

XI s. I d. I mite

Item Bertel van zande in die straet te cruden XII bot, facit

XVI s.

Summa

LIX s. I d. I mite

III. Summa summarum van provand totter tymmeringhe mitten dachhuyren

XVIIcIIII £ XII s. VI d. I mite

    34    

   

Dit sijn die ghene die die kercmeesters gherekent hebben in horen ontfanghe ende is afterstal van een deel jaren. Ende want zijs niet ontfaen en hebben, so rekenen si die weder voir uutgheven

 

Eerst Katrijn Jacop Wouters z. van lanthuyr

IIII £ XI s.

Item heer Gherijt Vlamijnc

VIII s.

Item Berwoldus huystgen in Bronsgens steghe

II s.

Summa V £ XII d. lichts gelts, facit in payment

III £ VII s. IIII d.

Afterstal van den jair XIIIIc ende ses

 

Item Jacop Coenraets z. huys ende Jan Willems z. dairup bewijst heeft

XX s.

Item Pieter Roetgaers z. erve

II s. III d.

Summa

XXII s. III d.

Afterstal van den jair XIIIIc ende zeven

 

Item Pieter Aechten z. weedwij

II s. VIII d.

Item up Gherijt Ruusken huys uptie Middelstegraft

XXXII s.

Item Jacop Coenraets z. huys ende die stede vercoft

XX s.

Item Pieter Roetgaers z. erve

II s. III d.

Item Johannes Pels van Wouters weghen van Ghent van cost van hout dat van Scoonhoven te Leyden ghebrocht wort

IX £ XIII s. IIII d.

Summa

XII £ X s. III d.

34v

   

Afterstal int jair XIIIIc ende acht

 

Item Gherijt Ruuschen huys

XXXII s.

Item Jacop Coenraet z. huys

XX s.

Item Adriaen Walich Jans z. huys

IX d. I mite

Afterstal int jair XIIIIc ende neghen

 

Item Jan Lambrechts z. ende Dirc Symon Vrerix z. een camp lands aenghenomen bi den doelen te poortrecht om

XXIIII £ VII s. II d.

Item Gherijt Symon Vrerix z. van lanthuyr

IX £

Item Gherijt Ruuschen huys

XXXII s.

Item Jacop Coenraet z. huys

XX s.

Item Willem Heyn een erve vercoft Hughe van der Scoten

IX s. X d.

Afterstal van den jair XIIIIc ende tien

 

Item Gherijt Symon Vrerix z. van lanthuyr

XVI £ IIII s.

Item Jan Lambrechts z. ende Dirc Symon Vrerix z. van de camp bi den doelen

XXIIII £ VII s. II d.

Item Claes Jans Vos z. van Willem Borts uterdijc

VI s. VIII d.

Item Gherijt Ruuschen huys

XXXII s.

Item Jacop Coenraets z. huys

XX s.

Item Jan Grieten z. mit sinen ghesellen

III £ XI s. VI d. I mite

Item Govert Egbrechts z.

IX s. X d.

Afterstal int jair XIIIIc ende elve

 

Item Claes Jans Vos z. van Willem Borts uterdijc

VI s. VIII d.

Item Pieter Heynrix z. weedwi die pottemaker off Claes Dijcs dochter

XIII s. IIII d.

Item Jacop Coenraets z. huys

XX s.

Item Gherijt Ruuschen huys

XXXII s.

Item Jan Pieters z. Dirc Jans z. zwagher van s raem

V s.

Summa

XC £ IX s. XI d. II miten

    35    

   

Afterstal int jair XIIIIc ende twaleff

 

Item Pieter Maertijns z. van lanthuyr

XLI s.

Item Claes Jans Vos z. van Willem Borts uterdijc

VI s. VIII d.

Item Heylwijff Jacop Ysbrant z. nicht

II s. VIII d.

Item Jacop Coenraet z. huys

XX s.

Item Gherijt Ruuschen huys

XXXII s.

Item Kerstant Pieter Bonnen z. erve

III s. IIII d.

Afterstal int jair XIIIIc ende dertien

 

Item Claes Jans Vos z. van Willem Borts uterdijc

VI s. VIII d.

Item Jacop Coenraet z. huys

XX s.

Item Gherijt Ruuschen huys

XXXII s.

Afterstal int jair XIIIIc ende viertien

 

Item Claes Jans Vos z. van Willem Borts uterdijc

VI s. VIII d.

Item up Gherijt Ruuschen huus

XXXII s.

Item Haestgen van Kamen

III s. IIII d.

Item Claes Dirc Stiengens z. van lanthuyr

XI s. VIII d.

Afterstal int jair XIIIIc ende vijftien

 

Item Claes Jans Vos z. van Willem Borts uterdijc

VI s. VIII d.

Item Gherijt Mees z. tot Hazaertswoude

XXVI s. VIII d.

Item Mouwerijn Willems z.

IIII s.

Item Claes Dirc Stiengens z.

XI s. IIII d.

Renten up huysen

 

Item up Airnt Harman z. huys

VII s. X d.

Item up Gherijt Ruuschen huys

XXXII s.

Item Haestgen van Kamen

VI s. VIII d.

Summa

XV £ XIII s. II d.

35v

   

Item Vranc Coman Apers zwagher

VI £ IIII s.

Renten up die hoeve ende beghinnen up Levendael

 

Item Jan Gherijt Willems z.z.

XX s.

Item Vranc Kaerssemaker

IIII s. X d.

Item Wouter Hughen z.

VII s. V d.

Item Marcelijs

XII d.

Item Gheertruut Claes Claes z.

VIII d.

Noch afterstal mit scepenbrieven

 

Item enen brieff up Ghijsbrecht Pieters z., Pieter Ghijsbrecht Pieters z.z., Willem Gheerlofs z. ende Heynric Aelbrechts z. mit ghesamender hant Vs nobel, LX lewen voir den nobel, te betalen tot elke jair enen nobel. Des ontfaen dit jair enen nobel, so blijfs mits den nobel die over een jair betailt wort VII lichte scilde, facit

IX £ VI s. VIII d.

Item up Ysbrant Strevelant Willem Dukers z. I brief van XL s., dair die dach van betalinghe off was tot Heyligher misse int jair XIIIIc ende zestien

XL s.

Item Lijsbet Airnt Harman z. weedwi beliede Sinte Pieter na hore doot up hoir huys ende erve mit enen scepenbrieve al van voirleden renten

XXXII s. VI d.

Summa

XX £ XVII s. I d.

    36    

   

Afterstal int jair XIIIIc ende zestien

 

Item Willem Bort van Claes Jans z. uterdijc

VI s. VIII d.

Item Claes Dirc Stiengens z.

XXXIII s. IIII d.

Item Ysbrant Strevelant Willems z. van den huyse up Rapenburch

XX s.

Item die selve mit enen pantbrieff

III s. IIII d.

Item noch die selve mit enen pantbrieff

III s. IIII d.

Item up Pieter Buysen huys

VI d.

Item Airnt Harmans z. huys

VI d.

Item noch Airnt Harmans z. huys ende Femeynse Glazemakers dairup bewijst heeft

VII s. X d.

Item Dirc Sloterdijc

XVI d.

Item Ermbout Smit van sinen huyse was

XV s. VI d. II miten

Item Claes Stienhouwers huys

V s. IIII d.

Item Vranc Coman Apers zwagher

III £ IIII s. IIII d.

Item Boudijn van Zwieten ende Wouter Harmans z. van den cameren die Willem Philips z. plaghen te wesen

X s.

Weder om upten Nuwen Rijn

 

Item Gherijt Ruuschen huys

XXXII s.

Nuwe renten uptie hoeve

 

Item Kerstant Pieter Bonnen z.

VII s. IIII d.

Item Florijs Airnt z.

XX s. V d. I mite

Item Airnt Hughen z.

II s.

Item Lijsbet Symon Borts erfnamen

XVIII s.

Item Baernt die Kuper ende Pieter Dirx z.

IIII s.

Summa

XII £ XV s. X d.

36v

   

Item Claes Pieters z.

II s. VI d.

Item Wouter Hughen z. van Zoeterwoude

VII s. V d.

Item Dirc Gheerlofs z.

IIII s. XI d.

Item Pieter Jan Yen z.z.

XII d.

Item Hughe Florijs z.

VIII d.

Item Gheertruut Claes Claes z.

VIII d.

Afterstal int jair XIIIIc ende zeventien

 

Item Pieter Golen z. van enen uterdijc

X s.

Item noch die selve Pieter van enen uterdijc die Claes Jans Vos z. was

X s.

Item Pieter Butewech Gherijts z. ende Gherijt die Bruun Dirx z. up hoir lant bi den Zijlpoorthuyse

XVI s.

Item noch Pieter Butewech Gherijts z., Foytgen Jacops z. ende Hughe Kemp dat up die Venne staet

XXV s. IIII d.

Item Gherijt Mees z. tot Hazaertswoude up een stucke lants ende Butterman dairup besprac

XXVI s. VIII d.

Item Jan Dirc Grieten z. lant tot Hazaertswoude ende Butterman dairup besprac

XX s.

Item Aelbrecht grote Wouters z. tStompwic ende Buttermans wijff besprac up een stucke lants

XIII s. IIII d.

Item Zybrant Heynrix z. van den lande dat hi van Claes Jan Evers z. overhadde

VI £ X s.

Item Vranc Pieters z. die vleyschouwer

XXII £ XIII s. Xs d. I mite

Item Dirc Willems z. Pieter Butewech Willems z. broeder

LVI s.

Item Willem Maertijns z.

VII £ IX s. III d. II miten

Item Jan Claes z.

VIII £ XIII s. IIII d.

Summa

LV £ XIIs d.

    37    

   

Item Vriesecoop

III £ X s. VI d.

Item Claes Dirc Stiengens z. upten Gruenendijc

III £ V s.

Item Ysbrant Strevelant Willems z. van den huyse up Rapenburch

XX s.

Item die selve mit enen pantbrieff

III s. IIII d.

Item noch die selve mit enen pantbrieff

III s. IIII d.

Item Gheertruut Gherijt Dukers up hoir huys in die Rijnsteghe after Jacops van der Gheest

VIII s.

Item Wermbout Jans z. van sinen huyse

VIII s.

Item die selve van een huystgen dairafter int steghe dat Florijs Boscoops was

XIII s. IIII d.

Item Femeynse Vranc Poes z. van den huyse dat Florijs Boscoops was

XIII s. IIII d.

Item Coman Aelbrechts huys

XVI d.

Item Zeverijts huys

XV d.

Item Marck Jans z. huys

XVI d.

Item up Zeverijts huys in die Maerssemanssteghe

XIII s. IIII d.

Item up Jan van Leydens huys

XIII s. IIII d.

Item upter stede huys dat meester Rutgaer die Barbiers was

XVII s. IIII d.

Item Heynric Tiers weedwi up hoir huys

X s. IIII d.

Item Griet van Nuus van horen huyse

XXI d. I mite

Item Pieter Buzen huysgen in Bronsgens steghe

VI d.

Item Airnt Harmans z. huysen

VIII s. IIII d.

Item Dirc Sloterdijcs huys

XVI d.

Item Claes Willems z. erfname van enen huyse

XV s.

Item Dirc Willems z. die smits weedwi

XXXV s. VI d. II miten

Item up Vranc Coman Apers zwaghers huys

IIII £

Item Claes Gherijts z. huys dat Claes Nannetgens z. plach te wesen

X s.

Summa

XX £ XV s. VII d.

37v

   

Item Jan Ghisen z. van sinen erve bi den Luytgens molen in den uterdijc ende heeft nu Engbrecht Aems z.

VI s. VIII d.

Weder om an die Stienscuur

 

Item Pieter Bertelmees z. huys

XXII d. II miten

Item Eylaert Govert z. van sinen huyse

XXVI s. VIII d.

Weder om uptie Volresgraft

 

Item Gherijt van den Werve up sijn huys ende Andries Gherijts z. dairup besprac

XIII s. IIII d.

Item die selve van den selven huyse

III s. VI d. II miten

Item Symon Duven z. weedwien huus

IIII s. VIII d.

Item up Heynric Stoyts huys

IIII s. V d. I mite

Item up Kerstant Schelu Claes z. huys

VI s. VIII d.

Item up Willem Heermans boomgairt

LIII s. IIII d.

Item die selve van sinen huyse

VI s. VIII d.

Item heer Jacop van Rijsoord van sinen huyse

XIII d. I mite

Item Jonefy in die Diefsteghe van horen huyse

VI s. VIII d.

Item Jan Maertijns z. van sinen huyse

VI s. VIII d.

Item Ghijstgen Pouwels z. van den huyse dat Stoopgens was

XXVI s. VIII d.

Item Heynric Camerlinc van sinen huyse

XL s.

Item heer Jan Willems z. ende Pieter Gherijt Ghenen zoen van den huyse dat Dammes Jacops z. was

XL s.

Item up Pieter Jacops z. huys uptie graft dat Jan Airnt z. was

XVI d.

Item Boudijn van Zwieten ende Wouter Harman z. van den cameren die Willem Philips z. plaghen te wesen

X s.

Summa

XIII £ IIII d.

    38    

   

Item Jacop Heynrix z. huus upten Rijn

IX d. I mite

Upt Hoghelant

 

Item up Roeloff Kox huus uptie Middelstegraft

X s.

Item up Gherijt Ruuschen huus dat die stede vercoft

XXXII s.

Item Aernt die Linnenwever uptie Hoygraft

XX s.

Item up Willem Jacops z. die volres huys

XX s.

Item up dat huus dat Claes Willem Doeden z. was VIII s. ende up Coman Butewechs huys XII s. Dese renten ghift Coman Butewech alleen

XX s.

Item Femeynse Glazemakers heeft up hoir huys bewijst

IIII s. IIII d.

Item up Heynric Zael die stoeldraeyers huys upten Ouden Rijn

XXVI s. VIII d.

In Marendorp

 

Item Gillis Willems z. in Sinter Niclaes steghe

XX s.

Item up Heyn van Thienens huys dairnaist ende heeft nu Jan Dirx z.

XX s.

Item up Jan Bruuns z. huys bi den Zijlpoorthuys

XIII s. IIII d.

Item up Jan Pieters die pottemakers huys ende Pieter Heynrix z. was upten Ouden Rijn

XX s.

Item die Duutske heren van Kerstant Heynrix z. besprec

II s. VIII d.

Item die selve van jonfrou Meynen besprec

II s. VIII d.

Up raemsteden

 

Item Claer Jan Stantvasts I raem

XIIII s.

Summa

XI £ VI s. V d. I mite

38v

   

Item Griet Dirc Hillen z. weedwi I raem

XIIII s.

Item Kerstijn Pieters z. dochter I raem

X s.

Item Potter Ghijsbrechts z. I raem

XIIII s.

Item Pieter Cammaker

VI s.

Item Dirc Coenen z. I raem

XII s.

Item Claer Jans dochter int baghijnhoff ende Harman die Glazemaker I raem

XII s.

Item Wouter Diken z. I raem ende heeft nu Pieter Paedzen zone

X s.

Item Harman Ysbrant z. I raem

X s.

Item Philips Hoecs weedwi ende Louwerijs Gherijts z. I raem

X s.

Item Boudijn Dirx z. ende sijn zwegher I raem

X s.

Item Gherijt van den Vliet ende Griet sijn moeder I raem

X s.

Item Clair Airnt Pieters z. weedwi I raem

X s.

Item Willem Brouwer Jans z. I raem

XVI s.

Item Pieter Andries z. I raem

XVI s.

Item Jan van Reynsburch I raem

XVI s.

Item Harman Ysbrant z.

VIII s.

Item Jan Reyners z. I raem

VIII s. II d.

Item Harman Ysbrant z. I raem

VIII s. II d.

Item Gherijt die Rasch I raem ende heeft nu Govert sijn z.

VIII s. II d.

Item Hughe Philips z. ende Dirc Coenen z. I raem

VIII s. II d.

Item Willem die Bruun ende Jan Dirx z. I raem

VIII s. II d.

Item Baertout Jans z. ende Gherijt Airnt Jan Gouwen z.

VIII s. II d.

Item Jan Wel I raem

VIII s. II d.

Item Florijs Montfoirden z. I raem

VIII s. II d.

Item Symon van Gaglenberghe I raem

VIII s. II d.

Summa

XII £ XVII s. VI d.

    39    

   

Nuwe renten uptie hoeve

 

Item Hughe Dam

VII s. VIII d. II miten

Item Jan van Veen

IX s. IIII d.

Item noch die selve

VIII s.

Item Ghise Diedairt z.

X s.

Item Engbrecht Willems z.

VI s. s d.

Item Jacop Coenraets z.

VI s. s d.

Item noch die selve

II s.

Item Claes Baerlaer

IIII s.

Item Kerstgen Pieter Bonnen z. van sinen huyse ende heeft nu Heyl Gherijt Willems z. weedwi

VII s. IIII d.

Item Jacop Pieters z.

XXVIII s. X d.

Item Jan van Nuus

XII s. II d.

Item Ysbrant Riken z.

VIII s. II d.

Item Willem Gherijt Scutemakers z.

VIII s. X d.

Item Aechte Aelbrechts

VI s. VIII d.

Item Willem Symon Duven z.z.

XIII s. II d. II miten

Item Dirc Louwen z.

IX s. IIIs d. I mite

Item Hughe Andries z.

XXX s. VII d.

Item Pieter Heynric Buekels s.

XVII s. I d. I mite

Item Aechte Heynric Buekels

VIII s.

Item Gherijt Willems z. brouwer I erve

XLII s. I d. I mite

Item Willem Maertijns z. I erve

XIIII s.

Item Symon Jan Scarlakens z.

X s.

Item Florijs Airnt z. upten hoec

XX s. V d. I mite

Item Willem Maertijns I erve noch

XXII s. XI d.

Item die selve noch I erve

XXII s. VIII d.

Item noch die selve I erve

XXVI s. VIII d.

Item Zybrant Louwen z. I erve ende heeft nu Ysbrant Vos

XIX s. X d.

Summa

XIX £ XXIIIs d. II miten

39v

   

Item Vranc Jacops z.

X s.

Item Jan Gherijt Willems z.

XX s.

Item Heyn van der Schie

VII s.

Item Vranc Pieters z. die vleyschouwer

X s.

Item Gheertruut Jans dochter een erve dat van Vrancken erve after offghesplit is

IX s.

Item dairover Nyese Paedzen dochter van den huyse dat Aernt Hughen z. was

II s.

Item Vranc Govert z. upten hoec

II s. VIII d.

Item Allairt Outgaert z. huys dairan

II s. VIII d.

Item Dirc Hughen z. van Zoeterwoude

VII s. V d.

Item Claes Jacops z.

V s. VI d.

Item Symon Rutgaers z. I erve

VII s.

Item Ermgaert Jan Vrancken

II s. VI d.

Item Symon Borts erfnamen

XLI s. V d.

Item Lijsbet Symon Borts erfnamen

XVIII s.

Item Baernt die Cuper

IIII s.

Item Gherijt Jans z.

II s.

Item Heyn die Kaerdemaker

II s. VI d.

Item Pieter Robbrechts z. ende heeft nu Pieter Wouter Merinx zoen

III s. IIII d.

Item Nelle Gherijt Cleyberchs

II s. VI d.

Item noch Nelle

XX d.

Item jonfrou Steven

II s. III d.

Item Willem Dirx z.

III s.

Item Pieter Butewech Willems z.

XX d.

Item Michiel Jordijns z.

II s. III d.

Item Harman die Volre

II s. III d.

Item Claes Pieters z.

II s. VI d.

Summa

VIII £ XV s. I d.

    40    

   

Item Diewertgen van horen huyse ende heeft nu Jan Dirx z.

XVI d.

Item noch Pieter Butewech voirs.

IIII s. V d.

Item Pieter Jordijns z.

V s. II d. II miten

Item Gherijt Steffens z. weedwi

X s. IIII d. II miten

Item noch Pieter Butewech voirnoemt I erve

XXVI s. X d. I mite

Item Jacop Jans z. I erve

VI s. VIII d.

Item Eelman II erven

IIII miten

Item noch Eelman I erve

VIII s. VI d.

Item Louwerijs Jan Volprechts z.

VIII s. VI d.

Item Gherijt Willems z. die brouwer I erve

VIII s. VI d.

Item Harman Smit I erve

XVIII s.

Item Jacop Willems z. I erve

XIII s. IIII d.

Item Wouter Hughen z. I erve

VI s. V d.

Item Dirc jonghe Jacops z. I erve

IX s. X d.

Item Dirc Gheerlofs z. I erve

IIII s. XI d.

Item Pieter Butewech Willems s. I erve

IX s.

Item Coenraet Gherijts z.

IX s.

Item Danel Clene

XIII s. VIII d.

Item Vranc Huysman

XVI d.

Item Pieter Jan Yen s.s.

XII d.

Item Pieter Hughe Florijs s.

VIII d.

Item Gheertruut Claes Claes z.

VIII d.

Item Jacop Claes z. ende Gherijt Zibrant z. was

IIII d.

Item Dirc Dirx z. die priester

VIII s.

Summa

IX £ XX d.

40v

   

Afterstal van hout, van lode ende anders dat van der ouder kerc ghecomen is

 

Item Boudijn van Zwieten II pipen ende I bac van loode die woeghen CLXIX pont, tpont I botgen, ende voirt tot Engels segghen, facit tot I botgen toe

V £ XII s. VIII d.

Item Dirc die Bruun bi Enghel X pont loots, tpont I botgen, facit

VI s. VIII d.

Item tgoidshuys upt Hoghelant VIIs pont loots, tpont I botgen, facit

V s.

Afterstal van houte

 

Item Dirc die Rieghe XI bot, facit

XIIII s. VIII d.

Item Ghijstgen Pouwels z. XI bot, facit

XIIII s. VIII d.

Item Claes Jan Naghels z., borghe Jan Aelbrechtsz.

X s. VIII d.

Item Gherijt Florijs z.

V s. IX d. I mite

Item Vranc Govert z.

X s. VIII d.

Item Hughe Screvel

XIII s. IIII d.

Item Airnt Hughen z. die tymmerman

XXVIII s.

Item Wouter Harmans z.

XX s.

Item Pieter Airnt z., Vranc die Vleyschouwer

X s. VIII d.

Item Wermbout Jans z.

VI s.

Item Jan Grieten z.

LIIII s. VIII d.

Item Zybrant Heynrix z.

XXII s.

Item Griete Kaerssecoopster van spinlicht

XVI s.

Summa

XVII £ XI s. V d. I mite

IIII. Summa summarum van allen afterstal, behalven tkercghelt

IIIcXXIIII £ VII s.

    41    

   

Afterstal van ommeghesetten kercghelde int jair XIIIIc ende XVI

 

Item Dirc die Bruun die stienplaetser

X bot

Item Willem Jacops z. uptie Vischmarct

I gouden crone

Item Jan Ghijsbrechts z. die mandemaker

V bots

Item Ysbrant Strevelant Jans Vos z.

I gouden nobel

Item Danel Willems z.

I gouden quaertier

Item Vos Hoochstraets z.

II gouden nobel

Dairjeghens sel die kerc hebben I zarck tot enen dreppel

 

Item Boudijn van Zwieten

VIIs scilt

Item Willem Claes z. die goudsmit

I scilt

Item Ghijsbrecht Florijs z.

I grouden crone

Item Femeyns Jans Brouwers weedwi

I gouden crone

Item Ysbrant van Leyden

I gouden quaertier

Item Symon Vreric Symons z.

I gouden crone

Item heer Gillis van Cralinghe

II gouden nobel

Item Gherijt Jans z. scout

XIIII bot

Item Rembrant Claes z.

VII bot

Item Kerstant Gherijts z.

I gouden quaertier

Item Gherijt Philips z.

X bots

Item Willem Claes Doenen z.z.

I bot III Jannetgen

Item Jan Willem Jans Vos z.z.

I scilt

Item Pieter Willem Teden z.z.

XI bot

Item Beatrijs Pieter Dirx z.

X bot

Item Pieter Pieter Dirx z.z.

I scilt

Item Gherijt Heykoop

I gouden quaertier

Item Gherijt Boudijns z.

VII bot

Item Aelwijn Jans z.

I gouden quaertier

Item Kerstant Pieter Bonnen z.

I gouden quaertier

Summa

XXXIIII scilde XIIIs bot I Jan

41v

   

Item Ysbrant Riken z.

I scilt

Item Willem Heynrix z. bi Heyn van Zalems

I gouden quaertier

Item Florijs Airnt z.

X bot

Item Lambrecht Jans z.

I gouden quaertier

Dit is dat afterstal van den kercghelde int jair XIIIIc ende zeventien

 

¶ Item Wouter Harmans z.

I gouden quaertier

Item Willem van Boschuysen ende jonfrou Beatrijs sijn moeder

III gouden cronen

Item Claes Willems z. tot Boschuysen

I scilt

Item Dirc die Bruun die stienplaetser

X bot

Item Claes Willems z. up Rapenburch

I scilt

Item Lijsbet Clemments dochter

VIII bot

Item Jan van den Woude

II gouden nobel

¶ Item Jan Duker

III gouden quaertier

Item Jacop van der Gheest

I gouden quaertier

Item Ghijsbrecht Claes z.

I scilt

Item Govert Ghijsbrechts z.

II scilde

Item Gherijt Claes Oesterlinx z.

I scilt

Item Florijs Willems z.

I scilt

Item Vranc meester Pieters z.

XV bot

Summa

XXII scilde XV bot

    42    

   

Item Doedijn Scoenmaker

I gouden quaertier

Item Hughe Bal

XII bot

Item Pieter Jans z.

I gouden crone

¶ Item Willem Brouwer Jans z.

I gouden crone

Item Airnt van Alcmaed

II scilde

Item Pieter Florijs z.

I gouden crone

Item Mouwerijn Scrienmaker

I gouden quaertier

Item Jacop Louwerijs z.

III gouden quaertier

Item Jan Ghijsbrechts z. die mandemaker

XIII bot

Item Pieter Gherijt Ydetgen z.

I Arn. Rijnsgulden

Item Dirc sijn broeder

I Arn. Rijnsgulden

Item Jan Jan Hughen z.z.

I scilt

¶ Item Claes Mast

I quaertier

Item Jacop Ysbrant z.

I scilt

Item jonghe Heynric Harmans z.

II gouden nobel

Item Femeynse Vrancken

I gouden nobel

Item Ghijsbrecht Witgen

II scilde

Item Jacop Jans z.

I gouden quaertier

Item Jan Coman

II gouden nobel

Item Buen Jans z. weedwi

I scilt

Item Airnt Wouters z.

XIII bot

¶ Item Gherijt Heynrix z.

I gouden nobel

Item Dirc Danels s.

I gouden quaertier

Item Strevelant Jans Vos z.

I gouden nobel

Item Vos Godetgen z.

I scilt

Item Ysbrant van der Laen

I gouden nobel

Item Vos Claes z. ghift wijn

 

Item Mees Ymmen z.

I gouden quaertier

Summa

XXXV scilde VI bot

42v

   

Item Dirc Jacops z.

X bot

Item Ghijstgen Stoop

I gouden quaertier

Item Vos Claes Engbrechts z.z.

X bot

Item Lijsbet Philips

XIII bot

Item Doen Symons z.

I gouden crone

Item Claes Coster

I quaertier

Item Lijsbet Symon Ghisen z. cum pueris

I gouden crone

Item Gherijt Jan Symons z.z.

I scilt

Item Gherijt Hobben z.

X bot

Item Jan Ghijsbrechts z.

I gouden quaertier

Item Mouwerijn Harmans z.

I scilt

¶ Item Jan Maertijns z.

XV bot

Item Aelbrecht van Bosch

I scilt

Item Jacop van Woude

II gouden nobel

Danel Willems z.

I gouden quaertier

Item Vos Hoochstraets z.

II gouden nobel

Item Airnt Jans z. Doenen zwagher

I gouden quaertier

Item Willem Claes z. die goudsmit

I scilt

Item Dirc Jacops z.

I gouden quaertier

Item Femeyns Jan Gherijts z.

I gouden quaertier

Item Ghijsbrecht Florijs z. I gouden crone

 

Item

 

¶ Item Ysbrant van den Werve

I gouden crone

Item Engbrecht van der Marck

XX bot

Item Ever Ghiben z. ende Willem sijn z.

I gouden crone

Item Dirc van den Bosch

I gouden crone

Item Clemeyns Jans Brouwers weedwi

I scilt

Item Ysbrant van Leyden

I gouden quaertier

Item Lijsbet Symon Borts

II scilde

Summa

XXXII scilde X bot

    43    

   

Item Boudijn van Zwieten

VIIs scilt

¶ Item Jan die Koc

XV bot

Item Willem Symon Vrerix z.

II gouden nobel

Item Gheret Symon Vrerix z.

I gouden crone

Item Symon Vreric sijn broeder

I gouden crone

Item heer Gillis van Cralinghe

II gouden nobel

Item Gherijt van Boschuysen

III gouden cronen

Item Jacop Doe z. sijn broeder

I gouden crone

Item Gherijt Jans z.

II gouden nobel

Item Ever Pieters z.

I gouden quaertier

Item Rembrant Claes z.

I gouden nobel

¶ Item Kerstant Gherijts z.

I gouden quaertier

Item Jan Coppen z.

I gouden crone

Item Jacop Gherijts z. bontwercker

I gouden quaertier

Item Florijs Montfoirden z.

II gouden nobel

Item Pieter Bertelmees z.

I gouden crone

Item Teeman Willems z.

X bot

Item Jan Volprecht

XIII bot

Item Pieter Coop

I scilt

Item Jacop Gheerlofs z.

II scilde

Item Nijs Heynrix z.

X bot

Item Gherijt Willems z. brouwer

I Rijnsgulden

Item Potter Ghijsbrechts z.

I Rijnsgulden

Item Ghijsbrecht Hartgaers z.

X bot

Item Hughe heren Airnts neve van Voirscoten

XV bot

¶ Item Pieter Jans z.

III gouden quaertier

Item Dirc Zibrant z.

I gouden crone

Item Griete Pieter Heynrix z.

X bot

Summa

XLVII scilde XIII bot

43v

   

Item Govert Gherijts z.

I gouden quaertier

Item Jan Clemment z.

XV bot

Item Gheertruut Heynric Aelbrechts z. mit Heynric hoir man

I scilt

Item Wouter Ruusch

X bot

Item Gherijt Philips z.

X bot

¶ Item Kerstant Claes z.

X bot

Item Dirc Jans z.

I gouden crone

Item Pieter Rijswic

I gouden nobel

Item Jan Willem Jans Vos z.

I scilt

¶ Item Pieter Willem Teden z.

I gouden nobel

Item Heynric Gherijts z.

I gouden quaertier

Item Jan Heynrix

II scilde

Item Vranc Ysac

II gouden nobel

Item Coen Ysac

I scilt

Item Pieter van Leyden

III gouden quaertier

Item Molencamp

III gouden cronen

Item Jan Pieters z.

I gouden quaertier

Item Pieter Ghijsbrechts z. tynnemaker

I gouden crone

Item Gherbrant Pieters z.

I gouden quaertier

Item Claes van Scarpevoirt

I nobel

Item Philips Wouters z.

XV bot

Item Ysbrant Pieters z.

I gouden crone

Item Jacop Pieters z.

I gouden crone

¶ Item Gherijt die Smit

V bot

Item Pieter Pieter Dirc Aelwijns z.z.

I scilt

Item Poes Stevens s.

VIII bot

Item Pieter Paedzen z.

II scilde

Item Symon Jan

I gouden quaertier

Item Claes Betgen

XXX bots

Summa

XXXVIII scilde VII bot

    44    

   

Item Harman die Glazemaker

I scilt

Item Aechte Kerstants

I gouden crone. Solvit IIII bot

Item Dirc Nachtegael

I quaertier

¶ Item Florijs Heermalen

XIII bot

Item Pieter Butewech Gherijts z.

II gouden nobel

Item Heynric Ysbrant z.

XIII bot

Item Maertijn Gherijts z.

I scilt

Item Gherijt Heycoop

I gouden quaertier

Item Pieter Willems z.

X bot

Item Pieter Jacops z.

I gouden nobel

Item Jan Jacop Gherijts s.s.

I gouden crone

¶ Item Claes Gherijts z. van Zegwaird

I gouden nobel

¶ Item Bruun die Mild

I gouden crone

Item Baertout die Verwer

X bot

Item Jan van der Dobbe

I gouden quaertier

Item Airnt van Akeren

I gouden quaertier

Item Jan van Veen

III gouden quaertier

¶ Item Ziburch

I scilt

Item Jacop Pieters s.

I gouden crone

Item Ghijs Tillemans z.

I gouden crone

Item Ysbrant Jans z.

XIII bot

Item Aelwijn Jans z.

I gouden quaertier

Item Kerstant Pieter Bonnen z.

I gouden quaertier

Item Louwerijs Heynrix z.

I gouden quaertier

Item Dirc Jans z.

I gouden quaertier

Item Claes Madic

I gouden crone

Item Bogger van Pijnaker

I scilt

Item Jacop Ghelmer

I scilt

Item jonghe Claes

I gouden quaertier

Summa

XXXI scilde XII bot

44v

   

Item Griete Jan Melijs z.

I Dordr. gulden

¶ Item Zybrant Louwen z.

X bot

Item Pieter Zybrant z.

XIII bot

Item Lambrecht Merinc

I gouden quaertier

Item Ysbrant Pieters z.

I gouden quaertier

Item jonghe Willem Maertijns z.

I gouden crone

Item Willem Symon Duven z.

I scilt

Item Dirc Jacops z.

I gouden quaertier

¶ Item Jacop Ansems z.

I gouden quaertier

Item Harman Copals z.

X bot

Summa

VII scilde

V. Summa summarum van alle den afterstal van den kercgelde IIcXLIX scilde XVIs bot I Jan, facit

IIIcXXXIII £ II s. IIII d.

    45    

   

Summa summarum van alle den uutgheven voirscreven IIImVIII £ XVII s. Ende dat ontfanghe is XXVcLXX £ XIX s. VIII d. I mite. Dese summen vereffent, so beloopt dat uutgheven meer dan tontfanc IIIIcXXXVII £ XVII s. III d. II miten. Dese rekeninghe wort ghedaen upten huyse voir den gherecht int jair XIIIIc ende achtien, upten XXIIsten dach in maert. Ende dat aldus langhe vertueft is, dat is overmids dat die burgermeesters in reyse waren.

 

 

    1417   

 

Transcriptie

Ed van der Vlist

Publicatie

Pieterskerk 1398 - 1428