vorige Buurt: 58.Woudfriezen 59. Oude Tuil volgende Buurt: 60.Groenendaal

 

1. Oost Kaarskorf 
(Klik voor andere kaart) 2. Middel Kaarskorf 
(Klik voor andere kaart) 3. Kaarskorf 
(Klik voor andere kaart) 8. Hadrianopolen 
(Klik voor andere kaart) 9. Keizerrijk van Constantinopolen 
(Klik voor andere kaart) 10. Witsermouw 
(Klik voor andere kaart) 11. Kerstenrijk 
(Klik voor andere kaart) 12. Maarsmansteeg, Keizerrijk van de- 
(Klik voor andere kaart) 13. Steinenburg 
(Klik voor andere kaart) 14. Kranenburg 
(Klik voor andere kaart) 35. Klein Egypte   36. Koeëind   37. Ossenland   38. Patmos   39. Oud Barbarije   40. Klein Van Macht   41. Rode Steen 
(Klik voor andere kaart) 42. Jan Vossenrijk   43. St. Niclaassteeg (Rodenrijk) 
(Klik voor andere kaart) 44. Land van Mirakelen (Sint Annenrijk) 
(Klik voor andere kaart) 45. Mare 
(Klik voor andere kaart) 46. Vliegenthart (Hartenburg) 
(Klik voor andere kaart) 47. Oost Mariënburg 
(Klik voor andere kaart) 52. Gansoord   53. Zwaansoord   54. Rode Veluwe   55. Vrije Veluwe   56. Wilde Veluwe   57. Nieuw (Jonge) Tuil   58. Woudfriezen   59. Oude Tuil   60. Groenendaal   61. Boterbuurt   62. Alkey   63. Woud zonder Genade   64. Middelweg (Napels, Bisdom van-)   65. Mozes   66. Buitenduin   67. Klein Mariënburg   68. Sint Hubert   69. Burgerwacht (Burgstreng, het Rijk van-)   70. Rijnenburg   71. Nieuw (Klein) Barbarije 
(Klik voor andere kaart) 73. Hooglandse Kerksteeg  
Stadskaart
Ga met de muis naar de cirkel voor de naam van de buurt. Klik voor detailkaart en informatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

gelegen opte Middelstegraft / streckende van de Vleresteegsbruge tot de Groenesteegsbrugge / aen wederzijde van de graft / ende eensdeels in de stegen opte vers. bruggens responderende.

(SA II inv. nr. 46 fol. 218 vso, 15-06-1592)

beginnende aen de westzijde van de Middelstegraft opten houc van de Groenstege mit 't huys van Jan Matijsz. van Tol / van daer noortwaerts aen loopende tot de Vleerstege / eyndende aen de zuytzijde van dien mit 't huys van Jan de Winter timmerman / ende weder beginnende aen de oostzijde van de Middelstegraft mit 't huys van Vranc Gerytsz. lindewever / van daer zuytwaerts aen lopende tot den houc van de Groenstege / ende eyndende aen de noortzijde van dien mit 't huys van Maerten Lourysz.

(SA II 1216 fol. 7, 24-06-1604)

Geschiedenis:

Mogelijk was de buurt in 1519 nog verenigd met Nieuwe (jonge) Tuyl, want in dat jaar wordt tLant van Tuyl genoemd als prijswinnaar in de stadsloterij. Men wint een zilveren kroes met een gewicht van zeven ons (zie ook 'Buurthouden', pag. 33).

(SA I inv. nr. 988 fol. x vso)

Volgens Jan van Hout bestond de buurt reeds ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553). De ligging wordt dan omschreven als: Outtuyl no. lix / Begint opte Middelstegraft / van St. Huybrechtsbrugge tot St. Joostenbrugge / plach te hebben huysen of cameren 23.

(SA II inv. nr. 1220 fol. 11 vso)

Op 15-06-1592 wordt de buurtkaart van de Tuyl door het Gerecht goedgekeurd.

(SA II inv. nr. 46 fol. 218 vso)

De buurt neemt in 1596 deel aan de Grote Loterij en legt 67 loten in voor een bedrag van ƒ 15.15.- (lotnr. 21301). De prose luidde: Die bueren van den Ouden tuyl op de middestegraft / die hebben in dese Lotery geleyt haer vergaerde gelt / samen leest offe spelt (........) segt ons dat sullen wij hebben niet of wort ingeleyt (zie ook 'Buurthouden', pag. 108 e.v.).

(AGH inv. nr. 429)

In 1601 wendt de heer van den Ouwen Tuyl zich met tien andere buurten in de omgeving tot het Gerecht met het verzoek om een uurwerk met halve en hele urenslag op de toren van de Hooglandse kerk te plaatsen. Het probleem is dat bij noordelijke en oostelijke wind de stadsklokken niet hoorbaar zijn, waardoor de arbeiders, met name de jongeren meyskens ende knechts te vroeg het werk verlaten, te laat beginnen ende gaen nae haer gelieften. Deze situatie leidt tot veel gekijfs ende oneensheyt met hun patroons. De gezamenlijke buurtbestuurders herinneren er aan dat in tijden des benoutheyts de kerkklok - die er nog steeds hangt - zonodig dag en nacht werd geluid. Het Gerecht belooft om een vast ende geduyrich uyrwerc te laten plaatsen. Maar daar komt niets van terecht en zes jaar later richten dezelfde buurten zich opnieuw tot het Gerecht, dat nu twee schepenen, een veertigraad en stadssecretaris Jan van Hout gelast om alsnog te handelen, verdragen ende accorderen opt maecken van een uyrwerc (zonder voorslach) om alleen heele ende halve uyren te slaen (zie ook 'Buurthouden', pag. 122).

(SA II inv. nr. 49 fol. 227 - 228, 19-04-1601 en inv. nr. 50 fol.246 - 247, 14-06-1607)

In april 1618 beklagen de bewoners zich dat de buurt te groot is, als bestaende in tnegentich huysen of cameren ende dat sijl(uyden) metten anderen soo starck in getale waren, dat nergens soo grote plaetse in heurl(uyder) gebuyrte was waerinne sij souden connen tesamen comen; oock dat vermits de menichte te meer 't(wa)st ende oneenicheyt onder henl(uyden) was. Na schepeninspectie en rapport wordt de buurt op 03-05-1618 gesplitst in de gebuurten Oude Tuil naar Binnen en Oude Tuil naar Buiten (zie ook 'Buurthouden', pag. 61 e.v.).

(SA II inv. nr. 1216 fol. 41 vso)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Gijsbertsz., Gijsbert - 24-06-1604 ? *
Haverbreecq, Quyring Simonsz. - 28-12-1617 1 s

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006/2007
Buurthouden www.oudleiden.nl