Rekeningen Pieterskerk 1400

Erfgoed Leiden

en omstreken


 
Transcriptie: Ed van der Vlist 

 

pkr kleur
Archief Kerken

inv. nr. 323

    2    

   

Dit is dat Pieter Dirx soen, Dirc van den Bossche, Dirc van der Spec ende Dirc Gillijs soen ontfanghen hebben van Sinte Pieters goede, verval, afterstal, testament, jarelijx renten ende anders van allen ghoede soe hierna ghescreven staet sint dat hem die keercmeesterscap bevolen wort, dat was tot Sinte Pieters daghe in den lenten int jaer IIIIc, diet voert verwaerden tot Sinte Jacobs daghe toe, ende doe wort Dirc van den Bossche scepen ghemaect ende in sijnre stat wort gheset Dirc van den Werve, diet voert verwaerde mit den anderen drien tot Sinte Martijns avonde toe, doe wort hi poortmeester ghekoren, ende voer him wort kercmeester Symoen Bort, diet voert verwaerde mit den anderen drien tot Sinte Pieters daghe toe in den lenten int jaer IIIIc ende een, ende alle ghoede, renten ende afterstal heel gherekent in haren ontfanghe daer die daghe af gheleden sijn. Ende wes men den keercmeesters niet betaelt en heeft, dat rekenen si hierna weder in haren uutgheven.

 

Eerst van afterstal dat die oude keercmeesters overleverden soe haer rekeninghe inhout, daer die heel summe af beloept

CXXII £ XVI s. IIII d. I mijt

 

 

Item noch van daer niet of gherekent en is van ouden afterstallighen kercghelde ende ander stucken ende ghekomen sijn in des godshuus orbaer

XXIIII £

I. Summa

CXLVI £ XVI s. IIII d. I mijt

2v

   

Van Sinte Pieters oude renten

 

Eerst renten op lant

 

Item Jacob Gheret s. op den Ouden Rijn van een uuterduijc by tSijlpoerthuus

X s.

Item Willem Dirx soen oec aldaer

V s.

Item Jan die Brabander

V s.

Item Jacob Florijs soen

III s. IIII d.

Item Andries die Wise

III s. IIII d.

Item Jan Grieten soen

XVI s.

Item Aelwijn Syman Ghiben soen van X hont lants tot Voerscoten

XXIX s.

Item Dirc Jans soen in den ambocht van Oestgheest dat Jan van den Werve besprac

XXXIII s. IIII d.

Item Pieter Eermghaerds soen

X s.

Item Wouter Aernts soen tot Hasaertswoude dat Botterman besprac

XXVI s. VIII d.

Item Harman die Smit van der Venne

XXV s. IIII d.

Item Vranke Pieters soen tot Hasaertswoude

XX s.

Item die Heylighe Gheest van joncfrou Aechten kamp

XL s.

Item Aelbrecht grote Wouters soen tot Stompwijc dat Bottermans wijf besprac

XIII s. IIII d.

Summa

XII £ IIII d.

    3    

   

Dit sijn die lantrenten die verscinen tot meye ende tot Sinte Jans misse

 

Eerst

 

Item Baerte Pieter Heynrix s. weduwi IIs morghen lands an die singhelvest, die morghen V £ X s., facit

XIII £ XV s.

Item Jan Hughen soen van der Hant Is morghen II ghaerden min, die morghen III £, facit

V £ XVII s. IIII d.

Item Florijs Kermer van der Hoeflaen

X s.

Item Dirc Claes Witten s. V morghen Is hont XXXVII ghaerden, die morghen III £ XI s., facit

XVIII £ XVII s. II d.

Item Louwe Lachers s. V morghen IIs hont XI gaerden, die morghen III £ XVI s., facit

XX £ XIII s. I d.

Item Claes Ysbrants s. XVs hont, die morghen V £, facit

XII £ XVIII s. IIII d.

Item Hughe Pieters s. die vleyschouwer XIs hont XXIIII ghaerden, die morghen V £ II s., facit

IX £ II s. VI d.

Item Bertelmees Moelnaer IIII morghen II hont X ghaerden, die morghen III £, facit

XIII £ XII d.

Item Vrancke Claes Witten s. IIII morghen, die morghen IIIs £, facit

XIIII £

Item Dirc Pieter Hughen s.s. II morghen Is hont XXV ghaerden, die morghen V £, facit

XI £ IX s. II d.

Item Jan die Moninc II morghen Is hont XXV ghaerden, die morghen IIII £ XVI s., facit

XI £

3v

   

Item Jan van Leyden dat vierendeel van III morghen IIs hont, den hoep van dat den ghodshuse toebehoert

IIII £ VII s. VI d.

Item Hughe Boelinc III morghen een s hont min, die morghen VI £, facit

XVII £ X s.

Item Willem Gheerlof s. IIs morghen XXV ghaerden min, die morghen IIII £ VI s., facit

X £ XI s. IIII d.

Item Claes Willems s. XX hont, die morghen IIII £ XII d., facit

XIII £ X s.

Item Jacob Baertouts s. XX hont, die morghen IIII £ XII d., facit

XIII £ X s.

Summa

CXC £ XII s. V d.

Dit sijn die lantrenten die verscinen op die marten

 

Item Willem Aernt Bruuns s.s. van der Does Is morghen, die morghen IIII £, facit

VI £

Item Diedwaer Stienkijns IIs morghen, die morghen XXVIII s., facit

III £ X s.

Item Florijs Jacob Dirx s.s. van een uuterdijc

XX s.

Item Hughe Joseps s. van enen morghen

IIII £ IIII s.

Item Allaert Asselijn dat Dirc Kapoen bruuct VII hont

IIII £

Item Willem Claes Ghijsen s. kinder II morghen LXIIII ghaerden die Jan Oudsiers s. plach te bruken, den hoep om

IIII £ VIII s.

Summa

XXIII £ II s.

    4    

   

Dit sijn die oude renten op hofsteden binnen der ouder vryhede

 

Eerst

 

Item Brouwer Symoen Ghiben soen

IIII s.

Item Ysbrant van der Laen

XX s.

Item die Heylighe Gheest van Lijsbet Harman Willems soens besprec

V s.

Item die selve van dat Dammas Zeghers soen besprac

XX s.

Item die selve noch van dat Wouter van der Brugghe besprac

XXVI s. VIII d.

Item noch die selve van Berwout Willems soen testement

VIII s.

Item Gheret van der See van Bontmakers huus

VIII s.

Item Lijsbet Jan Claes soens huus in Troststeghe

V s. IIII d.

Item dat gasthuus van Symoen Juden hofstede

XXVI s. VIII d.

Item Willem Harmans s. huus

VIII s.

Item Alijt Matthijs huus

XXXIII s. IIII d.

Item Jans huus van Leyden

XIII s. IIII d.

Item Daneel Jan Dirc Kints soens huus

X s. IIII d.

Item Florijs Gheret soens huus

XX s.

Item Grieten huus van Uus

XXI d. I mijt

Item Jan Hughen soens huus

XVI d.

Item Dirc die Haens huus

VI s. VIII d.

Item die selve

XIII s. IIII d.

Item Jan Cliets huus

II d.

Item van Willem Rosen hofsteden die Willem Goedsots was

II s. VIII d.

Item van Scoutkijns hofstede die oec Willems was

II s. VIII d.

Item Aernt die Rieghe

II s. VIII d.

Item Ermbout die smits huus

III s. VI d. II miten

Summa

XII £ III s. VI d.

4v

   

Item Martijn die Backers huus

XIX s. VIII d.

Item Ghijsbrecht Bertelmees s. huus

XXVI s. VIII d.

Item Pieter Aechten s. huus by der stove

XVI s.

Item die selve van den huse daer hi in woent

II s. VIII d.

Item Florijs Dirc Heynrix s. huus

III £ XVIII s. IIII miten

Item Jan Dirx soen van sinen erve by der stove

VIII s.

Item Jan die Maetselaers huus

XVI s. IX d. I mijt

Item Willem Teden s. molenwerf

XXXV s. VI d. II miten

Item Claes Steenhouwers huus

XXVI s. VIII d.

Item Wouter Duninx huus

V s.

Item dat huus dat Aernt Jans s. die smits was

X s.

Item Ghijsbrecht van Gheylwijx huus

XXII d.

Item die selve

VIII d.

Item Hughe Heynkin Neven s. huus

XXII d. II miten

Item Koen Vranken s. huus

II s. VIII d.

Item Wernaerts huus van Kalkeren

XXVI s. VIII d.

Item Fyen bogaert van der Haer

IIII s. VIII d.

Item Jan huus van Roden

XXII d. II miten

Item Pieter Heinrix soens huus van Oeyen

IIII s.

Item Fye Dammas huus

VI s.

Item Dirc Ghijsbrecht s. huus

VIII s.

Item dat huus dat Jacob van Hants Aernt s. was

XVI d.

Item Pieter Linnaerts huus

IIII s.

Item Pieter Harpers s. huus

XXVIII s.

Item dat huus dat Pieter Bruuns s. was

IIII s. IIII d.

Item meester Harman Bitter

VIII s. IIII d.

Item Wouter Merinx huus

VIII s.

Summa

XVII £ XVII s. IIII d. II miten

    5    

   

Item Jutte Daneels van den huse dat Jan Aernts soen was

VI s. IIII d.

Item dat huus dat Jacob Wouters soens was

V s. IIII d.

Item Willem Kopers huus

VI s. VIII d.

Item Hughe Screvels huus

II s.

Item Gheret Diddekijnts huus

IIII s. VIII d.

Item Aernt Ghouden huus

III s. VI d. II mijten

Item Gheertruud Symoen Dunen s. huus

IIII s. VIII d.

Item Jacob Bonen huus

VIII s. VIII d.

Item Heinric Stoyts huus

IIII s. V d. I mijt

Item Ghodekijn Vleyschouwers huus

XL s.

Item Baertraet Koman Kostijns in die Weversteghe

X s.

Item Andries Jacobs s. ende Jan sijn broeder

II s. VIII d.

Item Heyn Busen huus

XIII s. IIII d.

Item Gheret Ghodekijnts kinder huus

XX s.

Item Griet Crullen huus

LIII s. IIII d.

Item Gheret Ghoden huus in die Kercsteghe

XIII s. IIII d.

Item Willem Symans s. van Doedekijnts huus

VI s. VIII d.

Item Alijt Jan haren Harman s. huus

XIII s. IIII d.

Item Claes Dircs s. huus by den roester

X s.

Item Harman Willems s. van sinen boghaert daer hi in woent

LIII s. IIII d.

Item die selve van den huse daer hi in woent

VI s. VIII d.

Item haer Jacob van Rijsoerde

XIII s. I mijt

Item Aernt Jacobs s. mit sinen evenknien van dat Machtelt Dirc Vrancken s. plach uut te reyken

III s. VIII d.

Summa

XIIII £ XIII s. IX d. I mijt

5v

   

Item Claes Mast huus in die Diefsteghe

XXVI s. VIII d.

Item dat huus dat Claes Bloemen was

VI s. VIII d.

Item Jan Martijns s.

VI s. VIII .d

Item Haeskijn Ludolfs

VI s. VIII d.

Item Claer Koman Wouters huus

XXVI s. VIII d.

Item Kerstijn haren Vranken dochter van den Bruyl

XIII s. IIII d.

Item in die Rijnsteghe Florijs Boskoops huus

XXVI s. VIII d.

Item Claes Broeyen huus op den Ouden Rijn

XXVI s. VIII d.

Item Jan Claes s. huus die scoemaker

IX d. I mijt

Item die selve van den afteren huuskijn

IIII miten

Item Bertelmeeus Cupers huus

IX d. I mijt

Item dat huus dat Jacob Fien s. was

IX d. I mijt

Item Jan Claes s. van Jan Merinx huse

IX d. I mijt

Item Machtelt Vader Heynen suster op die Kercgraft

III £ IIII s.

Item Gheret Rusken s. huus

XXXII s.

Item die Duutsche heeren van Kerstant Heynrix soens besprec

II s. VIII d.

Item die selve van joncfrou Meynen besprec

II s. VIII d.

Item Gheret van der Gheest, Dirc van der Gheest van Katrijn Willem Jans s. besprec

XXVI s. VIII d.

Item op Diedaert Jans s. huus dat sijn wijf besprac

XL s.

Item Jan Willem Ysbrant s.s. heeft van Femeysen besprec sijns wijfs een pond tsjaers ofghelossent. Item dat ander pond tsjaers heeft hi bewijst op Jacob Koenraet s. huus, facit

XX s.

Item Pieternelle Denevoets gaf den godshuse op erven in den boghaert die toebehoren Berwout Willems s. ende Scicker Willems s.

II s.

Summa

XVI £ XIII s. II d. II mijten

    6    

   

II. Summarum van den ouden renten soe voerscr. staet

IIcLXXXVII £ II s. VII d. II miten

6v

   

Raemsteden

 

Item Willem Dirx soen die volre een raemstede

XXVIII s.

Item Gheret Diddekijns soen een raemstede

XXVIII s.

Item Daneel uuten Waerde een s raemstede

XIIII s.

Item Willem Hardebol een s raemstede

XIIII s.

Item Florijs Hobben s. een s raemstede

XIIII s.

Item die selve een s raemstede

X s.

Item Willem Dirx soen een s raemstede

XIIII s.

Item Coppijn van Werhem een s raemstede

XIIII s.

Item Symoen Philips soen een s raemstede

XIIII s.

Item Bertelmees Symoens soen een s raemstede

XIIII s.

Item Danckaert Dirc Koenen soen een s raemstede

X s.

Item Willem van Oestgheest een s raemstede

XIIII s.

Item Jacob van der Hant Aernts soen een raemstede

XIII s. IX d.

Item Jan Sac mit Ghijsbrecht Wit een raemstede

XIII s. IX d.

Item Jan Sac ende Heyn Claes s. een raemstede

XXVIII s.

Item Aernt Ghoude een raemstede

XXIIII s.

Item Jan Volprecht een raemstede

XXIIII s.

Item Heynric Jans soen een raemstede

XXIIII s.

Item Claes Dijc een raemstede

XXIIII s.

Item Hughe Hughen soen een s raemstede

XII s.

Item Willem Screvel een s raemstede

XII s.

Item Heynric Jans soen een raemstede

XXIIII s.

Item die selve een s raemstede

X s

    7    

   

Item Claes Heye een raemstede

XX s.

Item Willem Crauwel een s raemstede

X s.

Item Gheret Wou Is raemstede

XXX s.

Item die selve een s raemstede

VIII s.

Item Outgaer een raemstede

XX s.

Item Dirc Jans soen een s raemstede

X s.

Item die selve een s raemstede

X s.

Item Dirc Louwen soen een s raemstede

X s.

Item Claes Aelwijn een raemstede

XX s.

Item Daneel uuten Waerde een s raemstede

X s.

Item Heinric Jans soen een raemstede

XX s.

Item Gheret die koster een s raemstede

X s.

Item Robbrecht Robbrechts soen een s raemstede

X s.

Item Melijs Symoens s. wijf een s raemstede

X s.

Item Pieter Andries soen een s raemstede

X s.

Item Florijs Machiels s. ende Dirc Korstant s. kindere een raemstede

XX s.

Item Coppijn van Werhem een raemstede

XX s.

Item Nisijn Doem een s raemstede

X s.

Item Jan van Werhem een raemstede

XX s.

Item Pieter Aernts s. weedwi een s raemstede

VIII s.

Item Pieter Bon een raemstede

XVI s.

Item Dirc Louwen s., Dirc Eelman een raemstede

XIII s.

Summa

XXXV £ XII s. VI d.

7v

   

Dit sijn die hofstederenten op die hoeve binnen der nyer vrihede

 

Eerst op Levendaelsgraft

 

Item Jan Stantvast Ludolfs soen een erve

IIII s. VIII d. II miten

Item Ysbrant Hoffelans soen II erven

VIII s. II d.

Item Claes Martijns soen een erve

VI s. VII d. II miten

Item Willem Salich een erve

VI s. X d. I ø

Item Vranke Jans soen een erve

V s. IX d.

Item Gheret Lam een erve

XI s. VI d.

Item Vranke Pieters soen die vleyschouwer een erve

IIII s. IIII d.

Item Aechte Aelbrechts een erve

II s.

Item Witte een erve

II s.

Item Jan van Aken een erve

III s. IX d.

Item Symoen van Ghaghelberghe een erve

VI s. I ø

Item Alijt Louwen een erve

VI s. I ø

Item Aelbrecht Jans soen een erve

XII s. I d.

Item Jan Willem Wigghers soen een erve

XII s. I d.

Item Louwe Gheret soen een erve

XII s. I d.

Item Willem Maes ende Hughe sijn stiefsoen een erve

XXI s. II miten

Item Heyn Kammaker

XVIII s. VIII d.

Item Willem Maes mit Hughen sinen stiefsoen een erve

XXIX s. IIII d.

Item dat erve op den hoec dat Jan Vlaminx soens was daer ghelt toe Bertelmees Symoens soen

III s. IIII d.

Item Walich Hughen soen

V s. II d. II miten

Item Jan van Aken

II s. I d.

Iten Soet Jan Vlaminx s.

IX s. IIII d. I mijt

    8    

   

Item Bertelmees Symans s. een erve

II s. I d.

Item Willem Cierkijn een erve

IIII s. I d. II miten

Item die selve een erve

XIIII d.

Item Soete Jans Vlaminx s. een erve

IIII s. VII d.

Item Gheret Wou een erve

V s. IIII d.

Item Jan Stantvast een erve

X s. VIII d.

Item Gheret van der Planc een erve

IIII s. X d. II miten

Item Ghise Dirx soen een erve

IIII s. X d. II miten

Item Aelwijn Adaems s. een erve

IIII s. VIII d. I ø I mijt

Item Willem Salich een erve

XIIII s. II d.

Item Dirc Aernts s. een erve

XIIII s. II d.

Summa

XIII £ III s. XI d. I mijt

Dit sijn die erven twisken der Molengraft ende der nyer Volresgraft

 

Item Vranke Hughen s. een erve

IIII s.

Item Hughe Dirx s. een erve

IX s. IIII d.

Item Jacob van der Hant Aernts s. een erve

VIII s.

Item Claes Gheret s. een erve

X s. II d. II miten

Item Florijs Mondfoerden s. een erve

XVIII s. VIII d.

Item Dirc Daneels s. kinder een erve

X s. II d. II miten

8v

   

Item Aernt haer Jans s. een erve

XII s. II d. II miten

Item Gheret Jacobs s. een erve

XLIII s. VI d. II miten

Item Willem Aelbrecht een erve

XX s.

Item Ysbrant Jans Vos s. een erve

XXIII s. IIII d.

Item Reyner Heynmans s. een erve

XXIIII s. V d. I mijt

Item die selve een erve

XXVI s. VIII d.

Item Claes die Kalu een erve

XL s.

Item Michiel Dirx soen een erve

XXIII s. IIII d.

Item Zybrant Wiants s. een erve

XVI s. VIII d.

Item Heynric Stoyt een erve

XXVI s. VIII d.

Item Wildijc een erve

XXVIII s. X d.

Item Gheret Hoechstraet een erve

XVII s. IX d. I mijt

Item Mees Immen s. een erve

XVII s. IX d. I mijt

Item Gheret Jacob een erve

XIIII s. VIII d.

Item die selve een erve

XIIII s. VIII d.

Item die selve een erve

XIIII s. VIII d.

Item Pieter van Gheylwijc een erve

XII s. II d.

Item Jacob Jans s. II erven

XXXII s. IX d. I mijt

Item Gheret Dirc Matten s.s. III erven

XXXII s.

Item Ever langhe Willems s. een erve

VI s. VIII d.

Item Willem Vos een erve

VI s. VIII d.

Item Jan Evers s.

VI s. VIII d.

Summa

XXVI £ II s. VIII d

    9    

   

Dit sijn die renten twisken der nyer Volresgraft ende der Hoeflaen

 

Item Willem Willem Jan Betten s.s. een erve

XIX s. XI d. I mijt

Item Dirc van den Noerde een erve

XII s. IX d. I mijt

Item Jan die Moninc een erve

XIII s. II d. II miten

Item Jan Stoep een erve

IX s. III d. I ø I mijt

Item Louwe Jan Betten s.s. een erve

XV s. XI d.

Item Joerghel een erve

XVIII s. VII d.

Item Ysbrant Hoffelant s. een erve

XIII s.

Item Willem Jan Betten s.s. een erve

XXX s. VII d.

Item Heynric Bokel een erve

XIX s. X d. II miten

Item die selve II erven

XLII s. I d. I mijt

Item Gheret Willems soen II erven

XLII s. I d. I mijt

Item Jutte Daneels een erve

XVIII s. VIII d.

Item Gheret Dirx soen een erve

XXVI s.

Item Harman Willems soen een erve

LII s.

Item Jacob Willem Vlaminx soen een erve

XIIII s.

Item Claes Betkijn een erve

XX s. V d. I mijt

Item Hughe Screvel een erve

XXXII s. XI d.

Item Katrijn Jans van Roden een erve

XXII s. VIII d.

Item Jan Pieters soen een erve

XXVI s. VIII d.

Item Pieter Pieters soen een erve

XXII s. IX d. I mijt

Item Willem langhe Willems soen een erve

XXII s. IX d. I mijt

Item Florijs Kermer II erven

XXXIX s. X d.

Item Fye Dammes een erve

XX s. IIII d. I mijt

Item Jacob Boen een erve

XIX s. X s.

9v

   

Item Hughe Claes soen een erve

XXII s. VII d. II miten

Item Harman Willems soen een erve

XIIII s. X d.

Item Heynric Jacobs soen een erve

VIII s.

Item Katrijn Jans dochter een erve

V s.

Item Hughe Claes soen een erve

IIII s. VI d.

Item die selve een erve

XII s. II d. II miten

Item Harman Willems soen een erve

XVIII s. VI d. II miten

Item Vranke Jacobs soen een erve

X s.

Item Berwout een erve

VIII s. IX d.

Item Hughe Jacob Hughen s.s. een erve

VIII s. IX d.

Item Harman Willem s. alle die ander erven tot den poorthuse toe

IIII £ X s. X d. II miten

Summa

XXXIX £ VI d. I ø

Dit sijn die erven twisken der Hoeflaen ende den Vliet

 

Item Symoen Bort van den heelen renten twisken der Molenstraet ende der vest beloept tesamen IIII £ IIII s. Item soe ghelt hiertoe Jan van Leyden van dat tot der molen ende tot den molenhuse hoert tot sinen deel XIII s. XI d. Item soe ghelter Jan toe tot sinen deel van den rendhuse III s. Item Heynric die Kaerdemaker ghelter toe II s. Item Gheret van Aemstel ghelter toe II s. IIII d. Dus blijft Symoen te ghelden van den ghelden voernoemt III £ II s. IX d.

 

    10    

   

An die ander side van der steghe

 

Item Jan Pieter soen een erve

XI s. V d.

Item die selve een erve

II s. IIII d.

Item die selve een erve

II s.

Item Pieter Roetghaers soen een erve

V s. II d. I mijt

Item Pieter Hughen soen een erve

X s. IIII d. II mijten

Item Gheret Willems soen een erve

XXXI s. X d. I mijt

Item Eelman Ludekints soen een erve

XVI s. IIII miten

Item Jacob Jans soen een erve

VI s. VIII d.

Item Symoen Symoens soens kindere een erve

XXV s. VI d. II mijten

Item Dirc Poes haren Gheret soen een erve

XLIIII s.

Item Jan Gheret soen een erve

XIII s. IIII d.

Item Dirc Hillen soen een erve

XIII s. IIII d.

Item beloept die heel summe van den erven dat Jan Blijfhiers was

III £ XXIII d. II mijten

Item een erve dat Harman Jans s. was

IIII s. VII d.

Item Daneel Clene een erve

XIII s. VIII d.

Item Pieter Pieters s. een erve

III s. VIII d.

Item die selve een erve

IX s. VIII d. I mijt

Item die selve een erve

II s.

Item die selve een erve

IIII s.

Summa

XVIII £ V s. IX d. I mijt

III. Summarum van den raemsteden ende hofstederenten op die hoeve

CXXXII £ V s. V d. s mijt

    11    

   

Van voerhuur ende van ghiften

 

Item van Vranke Hughen s. doot

XX d.

Item van Gherets doot van den Veen

V s.

Item Jan Aelwijns s. van voerhuur

VI s. VIII d.

Item Claes Wermbout s. van voerhuur

III s. IIII d.

Item Aernt Jans s. van voerhuur

III s. IIII d.

Item die selve omdat men him die ghifte gaf

II s. VIII d.

Item Robbekijn van Sintruden

III s. IIII d.

Item die selve omdat men hem die ghifte ghaf

XIII s. IIII d.

Item Dirc van Alfen

III s. VIII d.

Item die selve omdat men hem die ghifte ghaf

II s. VIII d.

Item Aernt die Brouwer

II s. VIII d.

Item Zegher Scickers s.

VIII s.

Item Adriaen Walich s.

I ø

Item die selve omdat men him die ghifte gaf

V s. III d.

Item Jan Pieters s.

XIII s. IIII d.

Item die selve omdat men him die ghifte ghaf

III £

Item Willem Martijns s.

XIII s. IIII d.

Item Severijn

XIIII s.

Item die selve omdat men him die ghifte ghaf

XX s.

Item Ysbrant van der Laen

VII s. I d.

Item van Dirc Aernts s. doot

VII s. I d.

Item van Jan Stantvast doot

VII s. VIII d.

Item Lambrecht Merinc

XI s. IIII d.

Item die selve omdat men him die ghifte ghaf

XI s. IIII d.

Item Willem Vos

XIII s. IIII d.

Item Hughe Screvel

II s. VIII d.

Item Aernt Jans s.

III s. IIII d.

Item Pieter Moelnaer

XVII s. VI d.

Item Dirc Gheerlof s.

IX s.

Item Jan Mechiels s.

V s.

Item Claes Heye

XI s. IIII d.

Item Heyn Brier

II s. VIII d.

Summa

XIIII £ XI s. VII d. I ø

    12    

   

Van sepeltuur ende van besprec

 

Item van dat Claes Dirx s. besprac

V s.

Item Jan Willems s. ghaf voer I £ tsjaers dat Femeys sijn wijf bespraken hadde

XII £

Item Lijsbet Jacobs Florijs s. dochter besprac

III s. IIII d.

Item Claer Dirc Nuwenveens dochter

V s.

Item Gillijs van Zwieten

III £

Item Pieter Luut

V s.

Item Costijn Florijs Paedsen s. wijf

X s.

Item Erkenraet Willems Ghouten

III £

Item Mouwerijn Ludekijns s.

XL s.

Item Nelle Jorijs

X s.

Item Jan Stantvast

XX s.

Item Hildewaer van den Noerde

V s.

Item Mechtelt Vranken besprac VII s. tsjaers, daer voer

III £ X s.

Item Jan die Moelnaer

VIII s.

Item Haeskijn Ludolfs

X s.

Item Katrijn Dirx dochter van der Waddinghen

V s.

Item van dat Rike Heynman den godshuse besprac

XXIIII £

Item Boudijn Dirx Boudijn s.s. heeft anghenomen by goetduncken van den gherecht II grave int nye werc, ende teghen dat die keerc opkoemt soe sal hi dat vensterglas teghen dese grave doen wullen mit glase, eerlijc na den eysche van der kerke, ende voer die grave gaf hi den godshuse XVIII £ XIII s. IIII d., behoudelijc der kerken haers rechts van den graven op te doen

 

Summa

LXX £ IX s. VIII d.

12v

   

Item Bely Dirc Gheret s. van haren grave daer si in leit

IIII £

Item joncfrou Haeskijn Spronx van haren grave

XL s.

Item Dirc Stien van sinen grave

IIII £

Item Florijs Boskoep van sinen grave

XL s.

Item Claes Dirx soen van sinen grave

XL s.

Item Trude Dirx Gillijs s. wijf van haren grave

XL s.

Item Mouwerijn Ludekijns s. van sinen grave

XL s.

Item Gheret Vinke van sinen grave

XL s.

Item Lijsbet Ghijsbrecht Florijs s. dochter van haren grave

XL s.

Item Dirc Aernt s. wijf van haren grave

V £

Item Gheret Hughen s. kint van sinen grave

XL s.

Item Jan Sibouts wijf van haren grave

IIII £

Item Gillijs van Swieten van sinen grave

XL s.

Item Gheret Willems s. dochter van haren grave

XL s.

Item Heynric Harmans s. wijf van haren grave

XL s.

Item Heynrix kint voerscr. van sinen grave

XL s.

Item Florijs Montfoerden s. wijf van haren grave

XL s.

Item Heynric Stoyts II dochteren van haren grave

IIII £

Item Ysbrants kint van den Werve van sinen grave

XL s.

Item Ysbrants suster voerscr. van haren grave

XL s.

Item Ghijskijn Borbiers kint van sinen grave

XL s.

Item Hildewaer van den Noerde haren grave

XL s/

Item Heynric Dirc s. van sinen grave

XL s.

Item Hughe Vocken wijf van haren grave

IIII £

Item Trude Baernts van haren grave

XL s.

Item Aernt Pieters s. van sinen grave

XL s.

Item Hildewaer van der Gheest van haren grave

XL s.

Summa

LXVII £

    13    

   

Item ontfaen van ommesetten kercghelde dat die homans ghelevert hebben soe hierna ghescreven staet

 

Eerst Louwerijs Claes s. ende Koen Symoens s.

XLIX £ VI s. VIII d.

Item Heynric Gherets s. ende Symoen Jude

XLI £ XVI s.

Item Andries Nannen s. ende Dirc Reyniers s.

LXXXII £ XII s.

Item Gheret Pieter Ghobber s. ende Pieter Kolijns s.

LIX £ X s.

Item Vranke Jans s. ende Dirc Jans s.

XXXVI £ III s. IIII d.

Item Post Pieters soen ende Dirc Poes

XXI £ XVI d.

Summa

IIcXC £ IX s. IIII d.

13v

   

Item ontfaen van was alt jaer dat ghekomen is van doden luden

XLII £

Item uut den bloken is ghekomen

IIII £ V s.

Item van verkoften vachten

VIII £ XIII s. IIII d.

Item van zulver uut den kofer

XXV s. VIII d.

Item soe quam den godshuse van uut den sleyscat

XXXIIII s. VIII d.

Item doe men dlant verhuurde van retsoen boven datter verdroncken wert

XX s.

Item een percoen ghaf den godshuse

VIII £

Item een ander percoen gaf

XXXI s. IIII d.

Item een percoen ghaf X Ghendsche noble die tymmeringhe mede te vorderen, voer elken nobel CII grote, facit

XXXIIII £

Summa

CII £ X s.

IIII. Summarum van voerhuur, van ghiften, van sepeltuur, van besprec, van ommesetten korcghelde ende van was

VcXLV £ VII d. I ø

    14    

   

* Summa summarum van den helen ontfanghe so voers. staet XIcXI £ V s. II mijt. Tontfanc beloopt XIcXI £ V s. II miten, aldus die een som jeghen der ander vereeffent, so blijft dat uutgheven meer dan dat ontfanc XCVI £ XI s. VII d. I mit

 

 

 

    15    

   

Dit is dat die keercmeesters voerscr. uutghegheven hebben binnen der tijt voernoemt

 

Eerst van alrehande dinghe in der kerken ende op den keerchove

 

Eerst van dat men den ouden kercmeester sculdich bleef

CLXXII £ XV s. VI d.

Item teghen Paesschen den provizoer om sacrament

XIIII s. VIII d.

Item om broot tot drien tyden

XLVIII s. VIII d.

Item om een wijnwatervat

IIII £ XVI s. II d.

Item Coman Gheen om enen ziden roc

III £

Item om wieroec ende om lampen

XXIIII s. VIII d.

Item van alven te vermaken

VI s. VIII d.

Item Dirc Claren van kelcsacken ende van kelcdoeken te maken

X s. VIII d.

Item Willems sglasemakers wijf dede een glas stoppen, ende koste

X s.

Item van glasen te stoppen

XVI s.

Item Dirk Claren van opnaeyen ende ofdoen

XXIIII s.

Item van den ornamenten alt jaer te dwaen

XL s.

Item van Willem Bonnen II halve vate olyen

X £ IIII s. VIII d.

Item van een deel oly cruus te verwen

VIII s.

Item van uwelen op den Kermisse dach

V s.

Item om besem

IIII s.

Item om smeer tot den clocken

XII s.

Item van kenevas op die outaren

XVIII s.

Item van wijn daer men mede ghemonicht heeft alt jaer ende die ghehaelt is mit kannekijns

XXII £ XI s. IIII d.

Summa

IIcXXII £ X s.

15v

   

Item om clocriem ende clocriep

XIII s. IIII d.

Item Harman van Aken ende Claes stienhouwer van der keerc binnen te effenen ende te hemelen mit den operknechten

XLV s. VIII d.

Item Koman Jan van II tonnen

VI s.

Item van der ghervkamer te paveyen ende die kerc binnen te hemelen

XXVI s.

Item Jacob den onderkoster van der kerk te veghen

XXVI s. VIII d.

Item haer Jacob Hongher van dat him brac van den orghelen te verwaren

XI £

Item Daneel uut den Waerde heeft seder Paesschen die orghelen verwaert, him ghegheven van XVIII termijn die hi ghespeelt heeft op die grote orghelen, van elken termijn VII grote, facit

IIII £ IIII s.

Item die selve van XXVI termijn op die clene orghelen, van elken termijn V grote, facit

IIII £ VI s. IIII d.

Item noch van alle saterdaghe in Onser Vrouwen misse

XX s.

Item alt jaer van beyaerden

III £

Item Jan Heerman van verlies van sinen payment van sinen renten van over een jaer

III £ XII s.

Item om een scrijn teghen Jan van Scoten

XX s.

Item Allaerd die sloetmaker van een kist te beslaen, van sloten ende slotelen alt jaer, tesamen

XXXII s.

Summa

XXXV £ XII s.

    16    

   

Item tot den stallen te vermaken in der kerken bi bevelen van den recht tot Godsijn Claes s. XVII rien, tstic IX grote, facit

V £ II s.

Item om II monden

II s. VIII d.

Item van VI scouden sants, elke scoude VIII grote, facit

XXXII s.

Item tot Jans van Leyden Xm stiens, elc M XXIIII grote, facit

VIII £

Item van desen stien te halen

XIII s. IIII d.

Item Florijs die gravemaker van operen mit him derden VII daghe, sdaghes XII grote, facit

LVI s.

Item Dammes Claes s. ende Jan sijn broeder wrochten IIII daghe ende hadden sdaghes onder him beyden XVII grote, facit

XLV s. IIII d.

Item Heynric Jacobs s. mit him derden VII daghe, sdaghes XXIs grote, facit

V £ IIII d.

Item Claes stienhouwer van den stien te verlegghen

XLII s. VIII d.

Item soe hebben die memorien tot desen jare meer ghekost danre ghekomen is uut der beede

VI £ VI s.

Item Gheret den koster van den dommelmetkersen ende was te verdrayen

IIII £

Item die selve van VI tortysen ende van scaften te maken

XL s.

Item die selve van VII memory, van elx II s., facit

V £ XIIII s.

Item Gheret van Bachem van den lande dat hi plach te bruken by tSijlpoorthuus, omdat hem een deel lants afghedolven wert, daervoer ofghesleghen

XIIII s.

Item den heren die dat koer gheregiert hebben tot V hoechtiden, tot elker hoechtijt I stoep wijns, die stoep VIII grote, facit

XXVI s. VIII d.

Summa

XLVII £ XV s.

16v

   

Van dat weder uut den godshuse ghaet

 

Item Gheret Jacob ende sijn wijf van haren lijfrenten X Enghelsche noble, voer elken nobel CII grote, facit

XXXIIII £

Item Ermghaert Dirx dochter van Lisse van haren lijfrenten X Enghelsche noble, voer elc C grote, facit

XXXIII £ VI s. VIII d.

Item Beatrijs Wermbouts ende haren Jan haer soen VI noble, voer elken nobel IIIs £, facit

XXI £

Item meester Dammaes van Kersken

XV £

Item Willem Symoens s. van renten op die erven die Florijs haren Jacobs s. waren

IX s. IX d. I mijt

Item die selve van den erve dat Haeskijn Mouwerijs was

VIII d.

Item Jan Jacob sGrebbers s. van den selven erve

V £

Item Jan van Loen van des godshuus banwerc op dit jaer

XIII s. IIII d.

Item Gheret Matthijs s. van dat hi heeft opt sglaesmakers hofstede

XXXVII s. IIII d.

Item den koster van sinen kosterghelde

IIII £

Item die selve van sinen twie koegras

III £ XII s.

Item Jacob den onderkoster

VI £

Item den prochypape van Valkenboerch van renten op die Does

VIII s.

Item den heeren tSinte Pancraes van sglasemakers erve

II s. VIII d.

Item die Heilighe Gheest van Heynric sPipers erve

III £ II s. VIII d.

Item Jan Heerman van sinen renten soe sijn brief hout XXIIII Wilhelmusscilde, voer elc LIIs grote, facit

XLII £

Item Vranc Ysac van dat hi hadde op Haeskijns huus

IIII s.

Item Willem Philips soen van renten op dat selve huus

IIII s. VIII d.

Item onsen kommelduur van haren Heynrix Spikers ghrafghanc

V s. IIII d.

    17    

   

Item Aernt Ysbrants s. van dat hi hadde op Florijs haren Jacobs s. erve

II s. VIII d.

Item haer Jan die Vriese van sinen lijfrenten XII herenscilde, voer elc XXXII s., facit

XIX £ IIII s.

Item Grietkijn ende haer moeder van haren lijfrenten

VI £

Item Femeyse Gherets dochter van Kersken van haren lijffrenten

III £

Item haer Jan Hamer van sinen renten

VIII £

Item Pieter Heerman ende sijn wijf van haren lijfrenten X Enghelsche noble, voer elken nobel IIIs £, facit

XXXV £

Item Gheertruut Dirx Heermans dochter van haren lijfrenten eenen Enghelschen nobel, daervoer

III £ IIII s.

Summa

IIcXLV £ XVII s. IX d. I mijt

I. Summarum van alrehande dinghen die ghebesicht sijn in der kerken ende op den kerchove ende van dat weder uut den godshuse gaet

  VcLIIII £ XIIII s. IX d. I mijt

17v

   

Alrehande dinghe van tymmeringhen op den toern ende an der loodsen

 

Item van den II balken opt kerchof te brenghen die Vranc Diedwi s. den godshuse gaf

XI s.

Item van desen balken te saghen

XIIII s.

Item IIII manne die hout op den toern deden

XVI s.

Item tot Ghosijn Claes s. om hout

VI £ XVIII s.

Item om waghenscot

XLII s. VIII d.

Item tot Ermbouts van yserwerc van dat overal ghebesicht is alt jaer

XII £ XVI s. IIII d.

Item Heynric Jacobs s. heeft ghewrocht mit sijn s. XVIII daghen, dsaghes VI grote, facit

V £ VIII s.

Item noch Heynric voerscr. IIII daghe, dsaghes VIII grote, facit

XXI s. IIII d.

Item Hughe Jans s. XIIs dach, dsaghes VII grote, facit

LVIII s. IIII d.

Item Symoen Wissen soen XIII daghe, dsaghes V s., facit

III £ V s.

Item meester Jan die leydecker van stoppen op den toern

X s. VIII d.

Item meester Rutghaert heeft van den godshuse VIII ellen lakens tsjaers tot enen roc, van elker ellen XLV grote, facit

XII £

Item Heynric Jacobs s. omdat hi des godhuus tymmermeyster is ende omdat hi alt jaer besorcht heeft dat belefroet op den toern ende anders daer die kerc ghebrec mocht hebben, tot enen roc te helpen

III £

Summa

LII £ XVI d.

    18    

   

Item Ysbrant brochte XIIII scouden sans die men besichde an die loodse, van elker scoude X grote, facit

IIII £ XIII s.

Item twie percoen ghaven den godshuse LV hoet kalx, daerof Ysbrant ghegheven van voeren

LV s.

Item den knecht die den kalc leverde tot drincghelde

II s. VIII d.

Item van desen kalc te beslaen

LV s.

Item III hoet kalx ghekoft, koste mitten voeren

XLIII s.

Item LVIIIm stiens, elc M over hoeft mit den voeren XXII grote, facit

XLII £ X s. VIII d.

Item Claes stienhouwer van een lit van een sarc tot den steygher

LIII s. IIII d.

Summa

LVII £ XII s. VIII d.

Item Gheret Ghene wrocht Xs dach, dsaghes X grote, facit

III £ X s.

Item Pieter sijn s. VIIIs dach, dsaghes V grote, facit

XXVIII s. IIII d.

Item Willem Koper Xs dach, dsaghes VI grote, facit

III £ III s.

Item Jan Vernannen s. VIIIs dach, dsaghes VI grote, facit

LI s.

Item Dammes Claes s., Jan Claes s. mit eenen operknecht XXIII daghe, dsaghes XXII grote, facit

XVII £ XVI d.

Item Steven Aernts s. die operde XI daghe, dsaghes V grote, facit

XXXVI s. VIII d.

Item Jan Heynrix s. X daghe, dsaghes Vs grote, facit

XXXVI s. VIII d.

Summa

XXXI £ VII s.

18v

   

Item Heynric Jacob s. wrochte XXII daghe, sdaghes VIII grote, facit

V £ XVII s. IIII d.

Item Symoen Wissen s. IIII daghe, dsaghes VIII grote, facit

XXI s. IIII d.

Item Hughe Willems s. IX daghe, dsaghes VI grote, facit

XXXVI s.

Item Wouter van Kampen van dat hi dammede ende wrochte XXVIII daghe, dsaghes VI grote, facit

V £ XII s.

Item Ysbrant dat hi him halp XX daghe, dsaghes VI grote, facit

IIII £

Item Jan van dat hi out hout hemelde ende van anderen werc

XXIIII s. IIII d.

Item meester Boudijn van XLVI scouden straetmisse

XXXVIII s. IIII d.

Item XII hoerden mede te dammen

VIII s.

Item om II monden mede te osen

V s. IIII d.

Item om II korven ende tobben te binden

VI s.

Item van enen binde an die loedse koste thout

LIII s. IIII d.

Item van een hout te saghen

IIII s. VIII d.

Item van Gheret Jacob LI voeder riets, elc voeder XX d., facit

IIII £ V s.

Item van den riede te halen

IIII s. VIII d.

Item locsnoer ende zoeden

XXXVI s. VIII d.

Item Aelwijn die decker wrocht mit him dorden XIII daghe, dsaghes XVI grote, facit

VII £ IX s. IIII d.

Item een ghote an die loodse koste

IIII s.

Item Ysbrant van sticken van stien van den keerchove onder den stien te voeren int fondement

XV s. IIII d.

Item den weercluden tot drincghelde voer ende na

VIII s.

Summa

XL £ IX s. VIII d.

II. Summarum van timmeringhe

CLXXXI £ X s. VIII d.

    19    

   

Item die kinder Claes hebben ghelevert tot desen jaer II basement mit den ronden weerc daer op tot II pylaernen, ende helden by der maet LXII voet, voer elc voet II Wilhelmus Dordr. gulden, elc gulden XXXV grote, facit

CXXXIIII £ XIII s. IIII d.

Item van desen stien te vracht uut Brabant ter Ghoude toe

XIX £ III s. IIII d.

Item van vracht van der Ghoude tot Leyden toe

III £ V s. IIII d.

Item een knecht tot der Ghoude ghesint om des stiens wille

VIII s.

Item van desen stien opt keerchof te brenghen

LIII s. IIII d.

Item van scoudehuur

VIII s. VIII d.

Item den arbeyters tot drincghelde

X s. VIII d.

Item van vracht van stien die ter Ghoude lach ende vandaen tot Leyden te brenghen

IIII £ XVI s. VIII d.

Item van desen stien opt kerchof te brenghen

III £

Item om der kinder Claes wille, dat men hem immer betalen moest, soe wert te scaden ghedaen an een koep vacht by ghoeduncken van den gherecht III noble, voer elc IIIs £, facit

X £ X s.

Item Daem smit brac ant ghodshuus mit enen scepenbrieve CXLIIII Dordr. Wilhelmus gulden, him daerof betaelt LXXXV gulden, voer elc XXXV grote, facit

XCIX £ III s. IIII d.

Item soe brect Daem voerscr. noch na Sinte Martijns misse lestleden Is last stiens, van elc last te vracht uut Brabant IIII oude scilde, voer elc scilt XLV grote, facit

IX £

Item van desen stien over te legghen ter Ghoude

X s.

Item van desen stien van der Ghoude tot Leyden te vracht ende voert opt kerchof te brenghen, tesamen

III £ XIX s. IIII d.

Summa

IIcXCII £ II s.

19v

   

Betaelt van gheleenden ghelde

 

Item Willem Heynen soen

IIII £

Item Aechte Aelbaerns

IX £ VI s. VIII d.

Item Gheret Heerman

VIII £

Item Mees Immen soen

IIII £

Item Willem Jans soen IIII noble, daervoer

XIIII £

Item Andries Nannen soen

III £

Item Ghosijn Claes soen

VIII £

Item Baernt Jans soen

VIII £ VI s. VIII d.

Summa

LVIII £ XIII s. IIII d.

    20    

   

Dit leveren die keercmeesters weder over in afterstal van dat si in haren ontfanc gherekent hebben ende noch niet betaelt en is

 

Item Willem Kints wedwi mit Daneel Dirc sMerskers s. har man

III £ VIII s. V d. II miten

Item Willem Harmans s. na inhout der rekeninghe

IIII £ V s. IIII d.

Item Jan Tolnaer

L s.

Item Katrijn Jacob Wouter s. weedwi

IIII £ IIII d.

Item haer Jacob van Rijsoerde

XXXII s. II d. II miten

Item Florijs Dirc Heynrix s.

XVIII s. VIII d.

Item Gheret Ruusken s.

III £ IIII s.

Item Michiel Dirx s.

VIII s. VII d.

Item Jan Jans s.

XIII s.

Item Claes Clement s.

XXVI s. VIII d.

Item Vranc Kaersmaker

XVIII s. VIII d.

Item haer Gheret Vlaminc

VIII s. IIII d.

Item Doedekijn Mouwerijn s. huus

VI s. VIII d.

Item Jan Claes s. scoemaker

IIII miten

Raemsteden

 

Item Hughe Dirx soen

X s.

Item Dirc Aelbrechts soen

V s. V d.

Van ouden renten buten ende binnen

 

Item Dirc Moelnaer

XVI s. VIII d.

Item Lijsbet Jan Claes s. dochter

V s. IIII d.

Item dat huus dat Jacob van der Hant Aernt s. was

XVI d.

Item Jacob Wouter s.

V s. IIII d.

Item van den renten die Peternelle Denevoets ghaf in den boghaert brect an Berwoldus van II jaren

II s.

20v

   

Renten in Levendael

 

Item Jan Stantvast

IIII s. VIII d. II miten

Item Claes Martijns s.

VI s. VII d. II miten

Item Aelbrecht Jans s.

XII s. I d.

Item Bertelmees Symans s.

III s. IIII d.

Item Jan Stantvast

X s. VIII d.

Item Vranc Hughen s.

IIII s.

Item Jacob van der Hant

VIII s.

Summa

XXVIII £ XVI s. VII d.

Van nuwen renten sint mey lestleeden

 

Item Baertraet Pieter Heynrix s.

XIII s.

Item Florijs Kermer

X s.

Item Dirc Claes Witten s.

VI £ XIIII s. IIII d.

Item Louwe Lachers s.

XIX s. IX d.

Item Dirc Moelnaer

XI £ XII d.

Item Jacob Vrancken s.

XXX s. IIII d.

Van renten opt lant

 

Item Willem Dirx s.

V s.

Item Jacob Florijs s.

III s. VI d.

Item Dierc Jans s. in den ambocht van Oestgheest

XXXIII s. IIII d.

Item Pieter Ermgaerts s.

X s.

Item Wouter Aernts s. van Hasaertswoude

XXVI s. VIII d.

Item Aelbrecht grote Wouter s. tot Stompwijc

XIII s. IIII d.

    21    

   

Item Willem Aernt Bruns s.s.

III £

Item Diedwaer Stienkijns

III £ X s.

Item Florijs Jacob Dirx s.s.

XX s.

Summa

XXXIII £ X s. III d.

Oude renten

 

Item Brouwer Symoen Ghiben s.

IIII s.

Item Lijsbet Jan Claes s.

V s. IIII d.

Item Willem Harmans s.

VIII s.

Item Daneel Jans s.

X s. IIII d.

Item Jan Hughe sBoden s.

XVI d.

Item Jan Claes s.

II d.

Item Florijs Dirc Heynrix s.

III £ XVIII s. IIII miten

Item dat huus dat Aernt Jans s. die smit was

X s.

Item Jacob Wouter s. huus

V s. IIII d.

Item Jan Truden s.

XVI d.

Item Harmam Willems s.

LIII s. IIII d.

Item die selve

VI s. VIII d.

Item haer Jacob van Rijsoerde

XIII d. I mijt

Item Claes Mast van den huse dat sijn was

XXVI s. VIII d.

Item Claes Bloemen huus

III s. IIII d.

Item Kerstijn haren Vranken dochter

XIII s. IIII d.

Item Florijs Boskoep

XIII s. IIII d.

Item Jan Claes s. die scoemaker

IX d. I mijt

Idem

IIII miten

Item Bertelmees Kupers huus

IX d. I mijt

Item Jacob Fyen s. huus

IX d. I mijt

Item Jan Claes s. van Merinx huus

IX d. I mijt

21v

   

Item Machtelt Vader Heynen suster

XXIX s. IIII d.

Item Gheret Ruusken s.

XXXII s.

Item Jacob Koenraets s.

XX s.

Item Berwout ende Scicker Willems s.

XVIII d.

Summa

XVI £ VII s. IX d. I mijt

Raemsteden

 

Item Willem Dirx s.

XVIII s.

Item Gheret Diddekijns s.

XXVIII s.

Item Willem Dirx s.

XIIII s.

Item Bertelmees Symans s.

XIIII s.

Item Jacob van der Hant Aernts s.

XIII s. IX d.

Item Jan Volprecht

XXIIII s.

Item Heynric Jans s.

X s.

Item Claes Heye

XX s.

Item Dirc Jans s.

XX s.

Idem

X s.

Item Claes Aelwijns s.

XX s.

Item Heynric Jans s.

XX s.

Item Robbrecht Robbrechts s.

X s.

Item Melijs Syman s. wijf

X s.

Item Florijs Mechiels s. ende Dirc Kerstant s. kinder

XX s.

Item Dirc Louwen s., Dirc Eelman

VI s. VI d.

    22    

   

Op Levendaelsgraft

 

Item Jan Stantvast

IIII s. VIII d. II miten

Item Aechte Aelbaers

II s.

Item Jan van Aken

III s. IX d.

Item Willem Maes

XXIX s. IIII d.

Item Jan van Aken

II s. I d.

Item Soet Jan Vlaminx s.

IX s. IIII d. I mijt

Item Bertelmees Symans s.

II s. I d.

Item Willem Cierkijn

IIII s. I d. II miten

Idem

XIIII d.

Item Soet Jans Vlaminx s.

IIII s. VII d.

Item Jan Stantvast

X s. VIII d.

Item Gheret van der Planc

IIII s. X d. II miten

Item Ghijse Dircs s.

IIII s. X d. II miten

Item Willem Salich

XIIII s. II d.

Summa

XVII £ XVI s. I d.

Twisken der Molengraft ende der nuwer Volresgraft

 

Item Vranc Hughen s.

IIII s.

Item Hughe Dirx s.

IX s. IIII d.

Item Jacob Gherets s.

VIII s.

Item Daneel sMerkers kinder

X s. II d. II miten

Item Willem Aelbrechts

XX s.

Item Mechiel Dirx s.

XXIIII s. IIII d.

Item Willedijc

XXVIII s. X d.

Item Pieter van Gheylwijc

IX s. I d.

Item Ever langhe Willems soen

VI s. VIII d.

Item Tilleman

LI s. I d. I mijt

22v

   

Twisken der nuwer Volresgraft ende der Hoeflaen

 

Item Harman Willems s.

XII s.

Item Jacob Willem Vlaminx s.

XIIII s.

Item Claes Betkijn

XX s. V d. I mijt

Item Willem langhe Willems s.

XXII s. IX d. I mijt

Item Harman Willems s.

XIIII s. X d.

Item Heynric Jacobs s.

VIII s.

Item Harman Willems s.

XVIII s. VI d. II miten

Item Berwoldus

VIII s. IX d.

Item Hughe Jacob Hughen s.s.

VIII s. IX d.

Item Harman Willems s.

IIII £ X s. X d. II miten

Twisken der Hoeflaen ende den Vliet

 

Item Jacob Jans s.

VI s. VIII d.

Item Pieter Hughen s.

X s. IIII d. II miten

Item Syman Symans s. kinder

IX s. VI d. II miten

Item Dirc Poes weedwi

XLIIII s.

Item Dirc Hillen s.

XIII s. IIII d.

Item Aernt Brouwer

X s. VIII d.

Summa

XXIIII £ V s. II d. I mijt

Summarum van harden stien, van betaelden ghelde ende van afterstal

IIIIcLXXI £ XI s. II d. II miten

    23    

   

* Summa summarum van den helen uutgheven soe voerscr. staet mit den afterstal

XIIcVII £ XVI s. VIII d.

    1400    

 

Transcriptie

Ed van der Vlist

Publicatie

Pieterskerk 1398 - 1428