UTEN POL (POEL)

 

Previous PageHome PageNext Page


UTEN POL (POEL)

Dit geslacht was ongetwijfeld uit Monster afkomstig, ter plaatse was Daniel uten Pol gegoed en ook zijn naam wijst daarop: de Poel was eertijds een water waarlangs Poeldijk ontstond en in die omgeving ligt bovendien een polder de Poel. Wellicht betrof het hier hetzelfde geslacht als waaruit Gozewijn van der Poel, ambachtsheer van Zoetermeer, stamde (zie over hem Dek, Holland, 53 en vgl. de relaties tussen Daniel uten Pol en Jan Bac: de laatste stond in familieverhouding tot een oudere Gozewijn van der Poel (GvH. 230 f. 33v., 244 f. 31v.-32); zie over Van den Poel te Naaldwijk ook Kon. Bibl., Codex 73 E 38 f. 153v.).

I. DANIEL UTEN POL

functies:

H. Geestmr. 1374-75, 75-76, 76-77, 77-78, 78-79, 88-89, 90-91; kerkmr. van St. Pieter feb. 1381, 87-88.

woonhuis:

achter de Burcht, 11 feb. 1364, 19 mei 1371 en 8 jan. 1378 (W. 428 f. 12v., Ke. 404 en Secr. 1531); woonde met zijn zoon Pieter aan de Papengracht; dit huis met erf droeg hij met Pieter 7 okt. 1400 over aan het klooster Engelendael; de kartuizers bij Geertruidenberg bezaten hierin sinds 1 juli 1392 1/6 (Klo. 587, RANBrab., Arch. v.h. Hollandse Huis bij Geertruidenberg 1 f. 176).

huisbezit:

* een huis en erf aan St. Pancraskerkhof, voor 7 mrt. 1372 verkocht aan Philips van Leyden (Ke. 894).

landbezit:

* 16 mei 1369 6 morgen land te Leiderdorp, Jan Bacs hofstede, na overdracht door Willem van der Made (volgens belofte van 30 nov. 1364 door deze en Daniel die Bruun; dit land werd toen verhuurd aan Jan Bac) (Klo. 662). Op 5 morgen hiervan werd het klooster Engelendael gebouwd (hierop schonk heer Pieter uten Pol 7 okt. 1400 aan Engelendael 5 £ pay. rente) (Klo. 665, 666, 587).

* 8 morgen land te Poeldijk, opbrengend 20 £ 10 s.pay., met zijn zoon Pieter 7 okt. 1400 aan Engelendael geschonken (waren dit de 7½ morgen land die hij 1378 te Monster bezat? (Klo. 587; Emmens, 'Monster', 192).

* 2½ morgen land te Poeldijk, opbrengend 6 £ 5 s.pay. geschonken als boven (Klo. 587).

* 2 morgen land ald., opbrengend 3 £ 10 s.pay., als boven (Klo. 587).

* 1 morgen land ald., opbrengend 44 s.pay., als boven (Klo. 587).

* 2 morgen land te Warmond, opbrengend 56 s.pay., als boven (Klo. 587).

* 2 morgen 1 hond 66 roeden en 8 voet land ald., gemene voor gelegen met land van Jan van der Woude, als boven (Klo. 587).

* 13 morgen land te Monster, verbeurd en door de graaf 3 jan. 1353 verkocht (GvH. 244 f. 21v.).

rentebezit:

* 11 feb. 1364 1 £ g.g. op een huis en erf in de Breestraat.

* 15 s. 9 p.g.g. op een huis en erf bij de Nieuwe Rijn: beide renten droeg hij 7 aug. 1391 over aan de H. Geest voor memoriediensten (W. 428 f. 69v.-70).

* 11 feb. 1364 12 Dordtse groten op een huis en erf achter de Burcht, naast Daniel zelf; later in handen van het klooster Engelendael (W. 428 f. 121v.).

* 30 dec. 1366 10 sch. g.g. met houde op een huis en erf aan de Breestraat (RANBrab., Arch. v.h. Hollandse Huis bij Geertruidenberg 1 f. 176v.).

* 16 mei 1369 18 sch. g.g. op voornoemd huis en erf en op een deel van een huis en erf daarachter. Deze en hoger genoemde rente waren later in handen van het kartuizerklooster bij Geertruidenberg (RANBrab., Arch. v.h. Hollandse Huis bij Geertruidenberg 1 f. 176v.).

* 13 dec. 1373 8 s.pay. op een huis en erf aan de Burchgracht; deze rente droeg hij met zijn zoon 7 okt. 1400 over aan het klooster Engelendael (W. 428 f. 121; Klo. 587).

* 30 okt. 1375 1 £ pay. op een huis en erf aan de Oestgracht (Middelstegracht), later in handen van het klooster Engelendael (W. 428 f. 122).

* 27 mrt. 1380 1 £ paym. op een huis en erf aan de Middelstegracht, hoek Groenesteeg; deze rente was later in handen van het kartuizerklooster bij Geertruidenberg (RANBrab., Arch. v.h. Hollandse Huis bij Geertruidenberg 1 f. 177).

* 17 dec. 1380 1 £ pay. op een huis en erf ald., later in handen van het klooster Engelendael (W. 428 f. 123).

* 4 s.g.g. met houde en 40 s.pay. op een huis en erf aan St. Joostgracht, verm. 2 juli 1396 (Secr. 1466).

* 16 p.pay. op een huis en erf op de Hogewoerd, 7 okt. 1400 met zijn zoon Pieter overgedragen aan het klooster Engelendael (Klo. 587).

borgstelling:

* 4 okt. 1374 Jan van Gorinchem (Secr. 19 f. 39v.).

* 23 aug. 1382 Floris Danielsz. (Secr. 19 f. 59).

varia:

ontving 4 mei 1355 amnestie van de graaf tegen betaling van 20 oude schilden zoengeld (Brokken, Hoekse en Kabeljauwse twisten, 587 nr. 204).

familie:

zegelde 12 apr. 1373 voor zijn neef en neefzegger Jan van Meerburch Daniel Brunenz. (Ke. 493 f. 40 en Ke. 889, zie Die Bruun I). Was hij een zoon van Willem uten Pol en Haasken? (Kam, 'Memorieboek', 182). tr. Diedwaren, dr. van Gerrit Vlaminc (ibidem; W. 428 f. 69v.-70). Zij tr. eerder Frank, vader van Frank Diedwarenz. (zie bij de laatste). Ovl. voor 1 juli 1392, liet goederen na aan haar beide zoons en via haar zoon Willem aan het kartuizerklooster bij Geertruidenberg. De overdracht aan de kartuizers vond 1 juli 1392 plaats door Daniel en Pieter uten Pol met Frank Diedwarenz.; het betrof ½ kamp land te Zoeterwoude (de Hoeve), 37 sch. 4 penn. paym. op een huis en erf te Leiden, 20 sch. 8 penn. paym. op land te Hazerswoude, 1/6 van het huis waar Daniel en Pieter uten Pol in woonden en 1/3 van de goederen die Diedwaar haar zoon Pieter gaf voor zijn priesterstudie (zie ald.) (RANBrab., Arch. v.h. Hollandse Huis bij Geertruidenberg 1 f. 176).

Kinderen (Kam, 'Memorieboek', 182):

1. Gerrit

2. Heer Pieter uten Pol

ovl. voor 20 jan. 1405 (Klo. 835), begr. in de kloosterkapel te Engelendael, Leiderdorp ([Van Heussen,] Oudheden van Rhijnland, 286).

functie:

H. Geestmr. 1379-80; trad 1399 op t.b.v. de huiszitten van O.L.V.parochie, samen met de pastoor; was hij als kapelaan aan deze kerk verbonden? (W. 428 f. 88v.-89v.).

landbezit:

een ½ kamp land te Zoeterwoude, gelegen over die hoeve, opbrengend 4 £ 5 s.pay., verm. 1 juli 1392, 7 okt. 1400 overgedragen aan het klooster Engelendael (Klo. 587, RANBrab., Arch. v.h. Hollandse Huis bij Geertruidenberg 1 f. 176).

rentebezit:

* 1/3 van (andere derden voor Frank Diedwarenz., zijn halfbroer en de kartuizers te Geertruidenberg (via broeder Willem van den Campe):

- 8 s.pay. op een huis en erf aan St. Joostgracht;

- 8 s.pay. met houde op een huis en erf aan de Burchgracht;

- 1 £ g.g. met houde op een huis en erf te Marendorp en:

- 4½ s.g.g. met houde op een huis en erf aan de Oude Rijn; zijn aandeel in deze renten droeg hij 7 okt. 1400 over aan het klooster Engelendael. Deze renten zullen afkomstig zijn van Pieters moeder, gezien het aandeel hierin van zijn halfbroer (Klo. 587, 608).

* 4 s.pay. met houde op een huis en erf op de Hogewoerd en:

* 4 s.pay. met houde ald., beide renten 7 okt. 1400 overgedragen aan het klooster Engelendael (Klo. 587).

varia:

was 20 juni 1389 getuige toen Pieter Simonsz. van den Oerde testeerde (Ga. 455 f. 27v.). Nam het initiatief tot de stichting van het Augustijnenklooster Engelendael te Leiderdorp (4 juni 1396; Klo. 586 en 587), kreeg 13 april 1397 grafelijk consent daarvoor, in het bijzonder voor de overdracht van goederen daartoe (GvH. 228 f. 237v.); verm. als een der twee bewaarders van dit klooster 21 okt. 1399 (Klo. 816; zie ook [Van Heussen], Oudheden van Rhijnland, 286-287). Deed 20 juli 1400 uitspraak in een geschil betreffende de vicarie van Zijl te Leiderdorp (vgl. Kam, 'van Zijl', 216). Hij ontving van zijn moeder het vruchtgebruik van 6½ morgen land te Leiderdorp (gehuurd door Andries Jan Bacsz.) (hierop werd het klooster Engelendael gebouwd, zie bij zijn vader), van 3 £ paym. op een huis en erf aan de Middelstegracht, 26 sch. 8 penn. op een huis en erf te Marendorp, 8 sch. paym. op een huis en erf achter de Burcht; 1/3 van deze goederen was na zijn moeders dood voor de kartuizers te Geertruidenberg, die hem in het vruchtgebruik lieten (RANBrab., Arch. v.h. Hollandse Huis bij Geertruidenberg 1 f. 176).

familie:

bezegelde 6 apr. 1394 evenals Jan en Dirk van Alkemade als neef en neefzegger het testament van Hubrecht van de Werve (Ga. 455 f. 46).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl