Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1416
OAR records in next Year

 

 

Record #066     Date   next record  top of page
1416-01-09
Location Type of Document
OAR11, 31v-b
OAR12, 062v-b
Vonnis
Text
[006] Wij Jan vanden Woude heer van Warmond, Gherijt van Zijl, ridderen, Jan vander Woude, Jan vanden Boechorst, Florijs van Tol, Vranck van Zanen, ende Symon vanden Scuer, knapen, doen condt allen luden dat wij vercoft hebben tot enen vryen eygen Lambrecht Lamberchts z. twee stucke lants bijden Hoope sonder maet also groet ende also cleyn alst dair gelegen is inden ban van Sparenwoude buten den tIJdijck ende geheten die Droenen, twisken Claes Airnts zs. erfnamen an die een zijde, die stoelen van Sparenwouder dijck an die ander zijde, al om streckende an die tYe, ende noch een stuck lants geheten dat wester hogher lant also groet ende also cleyn alst dair gelgehen is inden ban van Velzen, twsken den behinen lant van Hairlem ende capellen lant van Sparendam an die een zijde, Allijn Gruierts z. an dander zijde, al om streckende an die tYe. Ende verlyen ons al voldaen ende wel betaelt den lesten penninc mitten eersten ende hebbent him gheloeft te waren alsinen vrij lant sculdich is te waren een ygelijck inden banne dairt gelegen is. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen zegelen in jair ons heren duysent vierhondert ende vijftien des dijnxdachs naden heyligen dertyen dach.
English Summary
Verdict in a dispute concening aardhaling and aardgeld in Sparenwoude between Rijnland and the heirs of Vrank van Zanen who own the land (and thus are also responsible for the obligations associated with it).
Keywords
zanen, vranck van; zanen, pieter van; aardhaling; spaarnwoude; droen; hoope; ij; ijdijk; woude, jan van der; zijl, gerijt van; tol, florijs van; scuer, symon van der; lambrecht lambrechtszoon; claes airntszoons erfnamen; velsen; haarlem; spaarndam; allijn gruiertszoon; capellen lant
Notes
Part of a larger dispute with an ultimate settlement concerning land that had belonged to Vranck van Zanen who has fled the land and which his children have claimed. The heemraden are concerned in this dispute about the rights and obligations associated with the land in question, particularly as it concerns aardhaling, aardgelt, etc. (dirt extraction for dike repairs and the compensation to be paid for it). This dispute and its settlement also are discussed in record #065, record #067, record #068, record #069, record #070, record #071, record #072, and record #243.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aardhaling 3 / 37 1356 1372 1416
droen 1 / 10     1421
haarlem 3 / 32 1399 1415 1417
ij 1 / 11     1421
ijdijk 1 / 7     1421
lambrecht lambrechtszoon 1 / 2     1421
scuer, symon van der 8 / 9 1392 1415 1417
spaarndam 10 / 55 1253 1407 1421
spaarnwoude 1 / 27     1416
tol, florijs van 3 / 4 1415 1415 1419
velsen 1 / 2     1421
woude, jan van der 9 / 9 1392 1415  
zanen, pieter van 1 / 7     1421
zanen, vranck van 3 / 10 1415 1415 1419
zijl, gerijt van 3 / 24 1415 1415 1419

 

Record #018 prev record   Date   next record  top of page
1416-02-22
Location Type of Document
OAR11, 15v-b-16r
OAR12, 098r-c
Scheiding
Text
[020] Int jair ons heren m cccc ende xvi op sinte Pieters dach ad cathedram coerde die hoge hiemraet van Rijnland des tuuch twijsken Liclaes Dirc Feyen z. ende Jan vander Meer roerende vanden sceel dat sij hadden ende lange tijt gestaen hadde van horen dijck. Ende naden twych die die hiemr dair op die tijt off hoerden, so sceyden sijt dat sij die aerde halff buten ende halff binnen sullen nemen ten naesten airde ter [16r] meester oirbair dien dijck mede te maken binnen dien Halmer dese sedelkans sien twe alleens ges., ende ellic pertye een geg. die een wten anderen gesniden.
English Summary
Settlement of a dispute between Liclaes Dirc Feyen z. and Jan vander Meer over a dike in Spaarnwoude.
Keywords
maintenance; aardhaling; spaarnwoude; dirc feyenzoon, liclaes; meer, jan van der
Notes
In OAR12, the following was added and crossed out: 'Anno 33 te meye. Item soe eyskede heer Clais van Sparnenwoude ende seide dat here Jan meer lants brukede vander kerken dan hem toe behoirde dair Meynert een ondersoeck up dede mit den clerck als hier nae gescreven staet.'
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aardhaling 4 / 37 1356 1416 1421
maintenance 5 / 85 1356 1412 1417
spaarnwoude 2 / 27 1416 1416 1421

 

Record #017 prev record   Date      top of page