Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1399
OAR records in next Year

 

 

Record #010     Date   next record  top of page
1399-03-08
Location Type of Document
OAR11, 14r-c-14v
OAR12, 011r-e-011v
OAR13, 11r-a
Keur
Text
[088] Int jair ons heren m ccc ende xcix opten achten dach in maert coirden die hoge hyemrad. van Rijnlant ende die dijcgrave vanden lande gelegen in Soeterwoude ende in Haesserswoude ende belegen heeft ant oest ende den Rijndijc ende ant west ende Burch made ende ant noord ende die Zwyet streckende in zwd ende in die nuwe weteringe die die Wilken plach te hyeten. Item so selmen selven een wateringe x voete wijt wter Dwers weteringe doir Claes lant van Hillegom Boudwijn Stientgens z. ende den heyligen geest van Leyderdorp, ende vorit vander [14v] heren lant van sinte Jan totter nuwer wateringe toe voirs. Voirt so sellen alle die gene die in desen polre voirs. gelant sijn al omme dese mercken dicht houden ellix van sijn hoefslach wyt geset die nuwe waterganc die die Wilken plach te hieten sellen maken ende houden die noort ka al langens vander weteringe also hoge datter die polre voirs. geen scade of en lyde, ende die ka sellen houden ende becosten die wter nuwer weteringe die die Wilken plach hyeten.
English Summary
Authorization: construction of and specifications for the Barrepolder and the Wilk canal.
Keywords
zoeterwoude; hazerswoude; hoge rijndijk; swet; burmade; leiderdorp; sint-jan, heren lant van; rijndijk; wilk; polder formation
Notes
This is a description of the later Barrepolder between Zoeterwoude and Hazerswoude, lying behind the Rijndijk and between the Swet, the Burmade, and the Oude Wilk (which was made into a canal) -- see Scholte, p. 8. See record #011, record #033, and record #347 which also deal with this polder. See also record #106.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
burmade 1 / 2     1399
hazerswoude 6 / 46 1330 1394 1399
hoge rijndijk 2 / 11 1330 1330 1399
leiderdorp 1 / 19     1399
polder formation 1 / 7     1442
rijndijk 5 / 34 1330 1361 1399
sint-jan, heren lant van 1 / 2     1399
swet 1 / 2     1399
wilk 1 / 2     1399
zoeterwoude 3 / 37 1330 1384 1399

 

Record #011 prev record   Date   next record  top of page
1399-03-08
Location Type of Document
OAR11, 14v-a
OAR12, 011v-a
OAR13, 11r-b
Keur
Text
[089] Item so hebben wij gecoert inden heren lant van sinte Jan in die ka die om die wateringe leyt een sluyse met eenre scoetdoer van goeder maten hoech achte roede voete wijt ende die sluyse sel wesen iiii roeden voete boven water ende die wateringe sel wyt wateren doir die sluyse in die nuwe wateringe voirs. ende dat die sluyse cost ende die wateringe die sellen gelden morghen morgens gelijc die binnen desen polre gelegen sien voirs. Voirt so sel dese keur wateringe ende sluysen scouwen, ellic scout mit sijn hyermr. binnen sinen bedrive dair hij scout is, ende dese weteringe, slusen ende kaden ende ommedijcken salmen scouwen als men tot hier toe die Zwet ende die sluyse die in die Rijndijc leyt gescouwet heeft. Dat is te verstaen op sulke boete alsmen sluysen ende wateringen plach te scouwen binnen den merken voirs.
English Summary
Authorization: construction of and specifications for a sluice in the Wilk canal.
Keywords
zoeterwoude; hazerswoude; hoge rijndijk; swet; burmade; leiderdorp; sint-jan, heren lant van; rijndijk; wilk
Notes
This is a description of the later Barrepolder between Zoeterwoude and Hazerswoude, lying behind the Rijndijk and between the Swet, the Burmade, and the Oude Wilk (which was made into a canal) -- see Scholte, p. 8. See record #010, record #033, and record #347 which also deal with this polder. See also record #106.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
burmade 2 / 2 1399 1399  
hazerswoude 7 / 46 1330 1399 1399
hoge rijndijk 3 / 11 1330 1399 1403
leiderdorp 2 / 19 1399 1399 1403
rijndijk 6 / 34 1330 1399 1403
sint-jan, heren lant van 2 / 2 1399 1399  
swet 2 / 2 1399 1399  
wilk 2 / 2 1399 1399  
zoeterwoude 4 / 37 1330 1399 1421

 

Record #005 prev record   Date   next record  top of page
1399-03-16
Location Type of Document
OAR11, 13v-b
OAR12, 011r-a
OAR13, 10v-a
Keur
Text
[084] Int jair ons heren m ccc xcix opten sesten dach in maert heer Reyner, Heer Dirc van Zwyeten, Jan vanden Woude, Heynric van Alcmade, Jan van Freest, Symon vanden Scuyer coirden dat nyement gheen touwe setten en soude voirdie zluisen twijsken Haerlem ende der Gouden noch drijftou noch ganctouwe noch geenrehande touwe op een boeten van vi lb. sonder die Maern brugge ende die Zijl brugge.
English Summary
Prohibition: no fishing nets to be set (touw setten) in front of sluices from Haarlem to Gouda (thus all of Rijnland) with the exception of the Mare and Zijl bridges at Leiden.
Keywords
fishing; nets; sluices; marebrug; zijlbrug; haarlem; gouda; reyner dever; zwieten, dirc van; woude, jan van der; alcmade, heynric van; foreest, jan van; scuer, symon van der
Notes
Published in Sloof (1999), p. 25, note 16. Taken up again in 1447 (record #228) -- see OAR14, 21r-f.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alcmade, heynric van 2 / 2 1363 1363  
fishing 4 / 13 1286 1356 1430
foreest, jan van 2 / 4 1392 1392 1405
gouda 2 / 4 1358 1358 1450
haarlem 1 / 32     1415
marebrug 2 / 2 1310 1310  
reyner dever 3 / 6 1363 1392 1405
scuer, symon van der 2 / 9 1392 1392 1405
sluices 6 / 68 1253 1363 1399
woude, jan van der 2 / 9 1392 1392 1403
zijlbrug 2 / 7 1310 1310 1429
zwieten, dirc van 1 / 12     1403

 

Record #041 prev record   Date      top of page
1399-08-30
Location Type of Document
OAR11, 21r-c-21v
OAR12, 057r-a-057v
Vonnis
Text
[001] Aelbrecht biden genaden goeds paelensgrave opten Rijn hertoge in Beyeren doen kond allen luyden dat wij om voirsoecs wille van onsen lieven ende getruwen den heer van Egmondt ende Yselsteyn heren Jan die Bastert van Baloys ende zommighe anderen van onsen vrienden geboden ende bevolen hebben onsen wel geboren hiemr. van Rijnlant dat sij om gemeen oirbair gewijst ende gekoiren hebben dat die wilde veen die gelegen is after Haeserswoude ende onsen ambocht vanden Berthorn wateren zullen in die [21v] wateringe van Benthuysen doir onsen ambocht van Hasertswoude tot inden Rijn. Ende dese waterscip zullen maken alle die gene die gelant sien inden ambocht voirs. ende in de Berthorn morgen morgens gelijc. Ende men salse bescouwen ende hoefslagen mitten rechten ende dagelixen hiemr van Benthuysen. Ende so wat koiren dese voirs. hiemr. hier up koiren zullen het sie van brugge te maken, van spooyen, van slusen off van enich ander dingen dat oirbair in brengen mach dat sel gehouden werden sonder enich weder spreken. Ende is dat sake dat sij yemant dair overherich in vinden, die sal voldoen dair off alsmen van slusen, van wateringen plach te doen ende aldair custumelic is. Ende en deden sij des niet,so en sal die rechter voirs. gelt wyt leggen ende weder vanden onwilligen up bueren twe scat an gelde ende vier scat an pand. Ende dat sal die rechter voirs. machtich wesen te panden mitten hiemraet an hoir goet off anden veen off in die Berthorn dier gelijc off an zullic goet als vanden lande coemt binnen der waterscip voirs. Voirt want inden veen voirs. mitten eynde tot Waddinxveen wart strekende alrehande luyde gelant sijn die geen waterscip en begeren noch geenen cost dair aen geleyt hebben, die luyden en zullen in desen voirs. waterganc niet comen ten sij dat sij dair off voldoen hebben den genen die voir hem gelant sijn ende den voircost wyt geleyt hebben. Voirt zullen alle die gene die gelant sijn inden ambocht van Benthusen dese wateringe ende waterscip mede gebruycken het sij met opvaren ende wtvaren gelijc den gene die houden ende maken zullen zonder weder seggen van yemant. Ende tot wat tijden dese gene die besitters sijn off werden zullen van desen veen voirsc. dese wateringe niet langer bruycken en willen, so mogen sij vanden banwerck voirs. ontslagen wesen. Ende so zullen die buyeren van Benthusen die weder an nemen ende vreliken gebruycken ende houden all dinc sonder argelijst. In kennisse des brieve bezegelt mit onsen zegelen. Gegeven inden Hage des saterdages na sinte Jans dach decollatio int jair ons heren dusent driehondert ende negenentnegentich.
English Summary
Establishes a new waterschap, represented by a drainage canal with construction and maintenance duties assigned to it, in the wild peatland lying between Hazerswoude and Benthorn which will drain via the Benthuizerwetering through the ambacht of Hazerswoude into the Oude Rijn; the new water board shall have the right to issue keuren, carry out inspections, apportion maintenance responsibilities (verhoefslagen), and levy fines as appropriate to the common good.
Keywords
kroosheemraden; aelbrecht, duke; hazerswoude; waterschap; canals; reclamation; wild peatland; peatland, wild; benthorn; benthuizen; verhoefslagen; sluices; waddinxveen; buren; banwerk; uitleggen en inhalen; egmond, heer van; blois, jan die bastert van
Notes
Though this really is a dijkbrief, it is included with the vonnissen in OAR12
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aelbrecht, duke 8 / 13 1361 1394 1400
banwerk 2 / 25 1385 1385 1421
benthorn 1 / 4     1435
benthuizen 3 / 24 1330 1394 1416
buren 4 / 31 1356 1385 1415
canals 4 / 67 1356 1361 1400
egmond, heer van 1 / 2     1451
hazerswoude 8 / 46 1330 1399 1400
kroosheemraden 5 / 84 1284 1385 1400
sluices 7 / 68 1253 1399 1403
uitleggen en inhalen 2 / 10 1361 1361 1400
verhoefslagen 1 / 15     1422
waddinxveen 4 / 27 1356 1394 1400
waterschap 1 / 9     1435

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl