Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1470
OAR records in next Year

 

 

Record #521     Date   next record  top of page
1470-02-27
Location Type of Document
OAR12, 100r-b-101r Scheiding
Text
[028] Item het is gheschiet dat Jan van Rietvelt als bailliu ende dijcgrave van Rijnlant mit recht aengesproken heeft voirden heemraden van Rijnlant enige ghelande in Waddinxveen om dat sy die lantscheydinge leggende tusschen Rijnlant ende Schielant te na gedolven hadden. Mer dit recht en was binnen dier tijt dat hij bailiu van Rijnlant wat niet gheeyndet, soe dat her Aernt van Zwieten die na hem bailiu ende dijcgrave [100v] van Rijnlant wort vander selver sake noch veel meer gelande ende inwonende van Waddinxveen mit rechte toesprack hem aenseggende grote boeten dair an verbuert te hebben, wairom sy voir ende na lange te recht ghingen voirden bailiuwen ende heemraders van Rijnlant voirseiden. Des hebben die heemraders meer dan eens gheweest op die voirseiden lantscheydinge, dair sy bevonden hebben die voirseiden lantscheydinge bijder voirseiden van Waddinxveen te nae gedolven te wesen, dair sy vorder in mercten dat die van Waddinxveen niet allen boeten verbuert en hebben an tgeent dat voirseiden staet. Mer dat sy den landen van Rijnlant oick dair in seer vercort hadden des lants erven die sy niet sculdich en waren te roeren noch wech te delven also te ongronden, ende bedachten hem so dair op dat si wel mits dats sy des lants dienres sijn des lants oirbair inder saken doen ende besorgen wouden als die dijcgrave mijns ghenadichs heren in sinen boeten. Ende om dair off volle macht te hebben, soe verworven si dair toe anden stedehouder ende rade van Hollant mijns ghenadichs heren opene brieve van Bourgonen. Ende nae dat si dair mede volcomelic ghemachticht waren, so hebben dese selve heemraden bij wil ende consent vanden voirseiden dijcgrave mit dien van Wadinxveen dier anghesproken waren ende mitten ghemeenre landen aldair, vanden voirseiden broken ende van all dat dair ancleeft, een minlic ghenoech ghemaect van dat sy ghedolven hadden tot dien daech toe ende hoe sy voirt an sullen mogen delven, dat sy dair voir gheven ende betalen die somme van vijf hondert rijnssche gulden die ghedeelt ende ghedijstribueert sullen wesen, eerst voir den cost vander voirseiden brief te verwerven ende van seghelghelt scrijfgelt dairtoe dienende hondert rijnssche gulden, item die heemrade voir hoer costen om die sake te besien 25 rijnssche gulden, item Jan van Rietvelt voir sijn boeten 25 rijnssche gulden, item heer Aernt van Zwieten voir sijn boeten vijftich rijnssche gulden. Ende die ander drie hondert rijnssche gulden sullen die heemraders in des lants oorbair legghen om [101r] een nuwe sluse die si sullen doen maken ende legghen dair si nutste gheleit sal wesen tot des lants oorbair. Ghedaen op sinte Pieters scouwe, anno 69 [appended in another hand: '---- curs. cur. hollan', thus February 1470.]
English Summary
Hoogheemraden issue a decision concerning unauthorized peat digging, too close to the landscheiding (watershed embankment between Rijnland on the one side and Delfland and Schieland on the other), by residents of Waddinxveen, with a brief review of what has happened so far, going back to when Jan van Rietvelt was dijkgraaf (1467-1469).
Keywords
rietvelt, jan van, dijkgraaf; waddinxveen; landscheiding; schieland; peat digging; zwieten, aernt van; charters; handvesten; holland, raad van; charles the bold, duke of burgundy
Notes
See OAR15, 31v-a. The original of the open letter from the Duke of Burgundy, Charles the Bold, referred to below, is OAR1349; a copy is found in record #512 (28 September 1469).
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
charles the bold, duke of burgundy 2 / 2 1469 1469  
charters 25 / 26 1358 1460 1477
handvesten 26 / 27 1358 1460 1477
holland, raad van 6 / 7 1363 1469 1529
landscheiding 6 / 7 1394 1469 1473
peat digging 40 / 43 1392 1469 1472
schieland 13 / 13 1391 1469  
waddinxveen 22 / 27 1356 1462 1473

 

Record #381 prev record   Date      top of page
1470-06-27
Location Type of Document
OAR12, 032r-a Keur
Text
[197] Item optie tijt wort ghecoert een kade te maken in den ambocht van Alphen beghinnende an die Oostkade streckende an die Goukade mit twe naecte sluysen ende mit eenre vaert streckende langes die kade, geduerende tot der heemrader wederseggen. Gedaen op sinte Jans scouwe, anno lxx.
English Summary
Permission to build a dike in Alphen, from the Oostkade (Hazerswoude) to the Gouwe kade, with two 'naecte sluijsen' (sluices without bridges) and a canal (Watergang der Vier Ambachten) along the dike.
Keywords
alphen; dikes; oostkade; gouwekade; gouwe; sluices; vier ambachten, watergang van der
Notes
See OAR15, 32r-b. Published in van der Gouw, p. 253.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alphen 36 / 44 1284 1469 1473
dikes 11 / 12 1425 1447 1523
gouwe 7 / 10 1284 1453 1523
gouwekade 3 / 6 1465 1469 1523
oostkade 3 / 3 1446 1453  
sluices 66 / 68 1253 1469 1472

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl