vorige Buurt: 45.Kikkenburg 71. Oost Blik op de Aaszak volgende Buurt: 72.Keizerrijk van Constantinopolen

 

11. ´t Nieuwe Rijk van Pallas 
(Klik voor andere kaart) 19. Land van Belofte   20. West Vliet   21. Oost Vliet   22. Koeieneiland   23. Koeienfort   24. Koeienstein   25. Nieuwland   26. St. Jacobsrijk   27. Nieuw Compostel   28. Galicië   29. Knotterveld   30. Oosterlingplaats   31. Nieuw Oostenrijk   32. Korte Hoefstraat   33. Huis te Brem   34. West Zijtgracht   35. Zuid Brem   36. Luchtenburg   37. Vluchtenburg   38. Kaarskorf   39. St. Barbarenrijk   40. St. Joris   41. Middel Kaarskorf   42. Koenekoop   43. Krauweldaal   45. Kikkenburg   60. Gerestein 
(Klik voor andere kaart) 70. Constantinopolen 
(Klik voor andere kaart) 71. Oost Blik op de Aaszak   72. Keizerrijk van Constantinopolen   73. Witsermouw   74. de Boomgaard   81. Zevenhuizen 
(Klik voor andere kaart) 82. Heren - en Salomonstraten   83. Oost Friesland   84. West Blik op de Aaszak   90. Zwaansoord   91. Mozes 
(Klik voor andere kaart)

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

de inwoonders van de huysen van outs onder dees gebuyrte (Blik op de Aaszak) gehoorich comende in 't bon van 't Wolhuys / te weten aen der oostzijde van de Volresgraft / onder den tytel van Oost blic opten Aessac / van welcke gebuyrte heer es en blijven zal Jacob Dcz. van Bockenberch.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 8, 16-12-1605)

begrijpende de huysen aen de oostsijde van overwulfde Volresgraft tusschen 't Steenschuyr ende de Wolstege staende / mitsgaders de huysen in de Plaet- en Ketelboeterstegen / ende in de Boomgaertstege de huysen aen de westsijde staende / mitsgaders de zuyt- en de noortsijden van de Volresgraft aff tot aen de poort van Jacob van de Mij ende den jen houck respective.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 32 vso - 33, 29-06-1617)

beginnende aen de oosthouck van de Wolsteech tot de westhouck van de Bogaertsteech / met de huysen in de Ketelboetersteech / Plaet- ende Sacksteegen

(SA II inv. nr. 1216 fol. 154 vso - 155 vso, 08-11-1646)

Geschiedenis:

Op 16-12-1605 ontstaan als afsplitsing van de buurt Blik op de Aaszak.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 8)

In 1607 verzoekt Jacob Dircksz. van Bockenberch om zijn ontslag als heer der gebuurte, omdat eenige ongerustheyt hem (is) aengedaen bij eenige gebuyren, namelic Claes Jansz. schoenmaecker (en) Matijs Jansz. cleermaecker. Er lijkt dus sprake te zijn van dreigementen jegens de buurtheer. Het Gerecht weigert hem ontslag te verlenen, zeggende dat de toonder zal hebben patiencie (geduld) ende continueren in den dienst en 't ampt daerinne hij gestelt es. Ook krijgt hij het advies om de onwillige te straffen volgens de Generale Ordonnantie opte gebuyrten, daeraen die van de Gerechte des versocht zijnde, gaerne de handt zullen houden (zie ook 'Buurthouden', pag. 75)

(SA II inv. nr. 1216 fol. 9, 04-01-1607)

In 1617 meldt de buurtheer, Pieter Stevensz. van Brouckhuysen, dat in zijne gebuyrte dispuyte voorvalt op 't verstant ende d'uytlegginge van 't iiije articule van de ordonnantie opte gebuyrten. In dit artikel is bepaald dat wanneer iemand een huis koopt, deze aan de buurtkas behoort bij te dragen. Deze recognitie, beter bekend als de huiskoop, bedraagt twee gulden voor een huis met een koopprijs van f 2.000,-. Verder is bepaald dat bij een hogere koopprijs, voor elke duizend gulden meer, de bijdrage tien stuivers extra zal bedragen. Sommigen menen nu dat deze extra bijdrage al moet worden betaald wanneer het huis duurder is dan f 2.000,-. Anderen werpen tegen dat dit pas het geval is wanneer de koopprijs f 3.000,- bedraagt. Desgevraagd worden de laatsten door het Gerecht in het gelijk gesteld (zie ook 'Buurthouden', pag. 113-114).

(SA II inv. nr. 52 fol. 263 - 263 vso, 27-07-1617)

In 1646 besluit het Gerecht om de Boomgaardsteeg tot een afzonderlijke buurt te maken. In verband daarmee staat Oost Blik op de Aaszak, evenals het aangrenzende Constantinopolen de huizen in de Boomgaardsteeg af.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 154 vso - 155 vso, 08-11-1646)

In 1654 verzoekt Pieter Stevensz. van Brouckhuysen om, na 38 jaar buurtheerschap en vermits sijnen hoogen ouderdomme van de tachtig jaeren, van zijn dienst te worden ontslagen. In zijn plaats zou dan een andere eerelicke persoon moeten worden aangesteld. Het Gerecht gaat akkoord en gelast de geburen een voordracht te doen voor een nieuwe heer (zie ook 'Buurthouden', pag. 74).

(SA II inv. nr. 72 fol. 181 vso, 27-08-1654)

Jacob Verkouw, Hendrik Danus en Cors Franken, raden en thesaurier van de buurt Boomgaard, melden dat het aantal huisgezinnen in de buurt sterk is verminderd. Men meent de verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken niet langer te kunnen dragen en verzoekt om aansluiting bij Oost Blik op de Aaszak. Het Gerecht gaat akkoord.

(SA II inv. nr. 139 fol. 107, 22-08-1785)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Bockenberch, Jacob Dirxz. van - 16-12-1605 s o *
Brouckhuysen, Pieter Stevensz. van - 29-06-1617 2 o *
Ouseel, Johannes - 03-09-1654 3  
Hoest, Pieter de - 07-07-1656 1 *
Verhagen, Abraham - 17-05-1670 1 v  
Doude, Daniel - 27-07-1673 1 *
Dortmont, Johannes - 01-12-1678 3  
Schop, Lodewyck - 10-09-1712 1  
Heyden, Niclaes van der - 06-01-1724 1  
Togterop, Juriaen - 29-09-1729 1  
Butler, (Dr.) Cornelis - 03-03-1735 1 v *
Heyden, Claas van der - 24-04-1738 1  
Donius, Isaac - 01-11-1742 3  
Delfos, Abraham - 19-05-1768 2 v  
Lodesteyn, Eleman van - 02-05-1776 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl