Regenten Weeshuis Leiden
van Leyden Gael

 

van Leyden Gael: Personalia
<bron
1>
             
1   Leyden Gael, Diderik van, echtgenoot van Johanna van der Hoop, regentes van 1819-1843  
2   geb. L. 29-8-1775, ged. L. PK 1-9-1775  
3   overl. L. 24-9-1846  
4   ingeschreven aan de Latijnse school in Leiden d.d. 19-3-1787  
5   ingeschreven aan de universiteit Leiden 3-9-1788, 13 jaar en 10-9-1790, 15 jaar, beide keren honoris causa inscriptus, niet afgestudeerd  
6   kerstmis 1793 lidmaat Leidsche Waalse Gemeente  
7   commissaris van Huwelijkse Zaken 1793  
8   raadslid 1803-1845  
9   wethouder 1806  
10   lid Kiescollege der stad Leyden 1821-1845  
11   weesmeester 1809, 1810 en 1816  
12   commissaris spaarbank 1821-1841  
13   hoogheemraad 1803-1806, 1809-1810 en 1816  
14   diaken van de Waalsche Gemeente 1803-1806  
15   ouderling 1816  
16   regent van het Waalsche Wees- en oude Mannen- en Vrouwenhuis 1803-1806  
17   lid van de Commissie tot den Eeredienst bij de Waalsche Gemeente van 1820-1831 en 1834-1840  
18   regent van het Invalidehuis, St. Anna Aalmoeshof 1823-1846, Brouchoven Hof 1820-1846, Jan Pesijns Hof 1820-1846, en Meermanshof 1820-1845  
19   lid van het taal en dichtlievend genootschap Kunst wordt door Arbeid Verkreegen  
20   54 jaar lid van het leesgezelschap Miscens Utile Dulci  
21   Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde  
22   MSG  
23   Maatschappij van Weldadigheid en Ars Aemula Naturae  
24   woonde in de Breestraat  
25   zoon van Johan Gael en Francoise Johanna gravin van Leyden  
26   x L. 24-2-1819 Johanna van der Hoop
geb. Beverwijk (of Amsterdam?) 20-7-1785
overl. L. 30-10-1862, 79 jaar in het huis op de Breestraat
dochter van Adriaan Salomon van der Hoop en Maria Anna Cock
 
27   Haar bruto nalatenschap bedroeg fl. 394.745.57  
             
 

 

van Leyden Gael: Notitie 1
<pers
2>
             
1   Op 24-2-1819 huwde Diderik van Leyden Gael, oud 43 jaar zijnde geboren of gedoopt te Leiden 1-9-1775, rentenier, woonde op de Breestraat,  
2   x Johanna van der Hoop, 35 jaar, geb. Beverwijk (of Amsterdam) 20-7-1783, zonder beroep, wonende alhier op het Gerecht, meerderjarige dochter van Adriaan Salomon van der Hoop, bewindvoerder der O.I. Compagnie en Maria Anna Cock.  
             
   
ELO, Ondertrouwregisters
 
 

 

van Leyden Gael: Notitie 2
<1
3>
             
1   Diderik van Gael voegde de naam van zijn moeder "Van Leyden" voor de zijne om te voorkomen dat het geslacht Van Leyden uitstierf.  
             
   
Sigal, M.C., 'Diderik van Leyden Gael 1775-1846', in: Leids Jaarboekje 39 (1947) 131
 
 

 

van Leyden Gael: Notitie 3
<2
4>
             
1   In 1841 werd bij KB d.d. 1-6-1841, nr. 11 Van Leyden Gael benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandsche Leeuw.  
             
   
Sigal, M.C., 'Diderik van Leyden Gael 1775-1846', in: Leids Jaarboekje 39 (1947) 134
 
 

 

van Leyden Gael: Notitie 4
<3
5>
             
1   In 1805 werd hij benoemd tot lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde aan welke instelling hij in 1841 een nagenoeg volledige verzameling Nederlandsche toneelstukken ten geschenke aanbood onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat de naam van de schenker niet mocht worden genoemd.  
             
   
Sigal, M.C., 'Diderik van Leyden Gael 1775-1846', in: Leids Jaarboekje 39 (1947) 139
 
 

 

van Leyden Gael: Notitie 5
<4
6>
             
1   Van zijn peetoom mr. Diderik baron van Leyden, heer van Vlaardingen, Vlaardinger-Ambacht en Babberpolder erfde hij in 1810 deze heerlijkheden. In 1829 verkocht hij ze voor f. 100.000 aan de gemeente Vlaardingen.  
             
   
Sigal, M.C., 'Diderik van Leyden Gael 1775-1846', in: Leids Jaarboekje 39 (1947) 138
 
 

 

van Leyden Gael: Notitie 6
<5
7>
             
1   Diderik van Leyden Gael is begraven in de grafkelder nr. 30 op de begraafplaats aan de Groenesteeg.  
             
   
Sigal, M.C., 'Diderik van Leyden Gael 1775-1846', in: Leids Jaarboekje 39 (1947) 140
 
 

 

van Leyden Gael: Notitie 7
<6
8>
             
1   Van Leyden Gael had een buitenplaats, Abtspoel geheten, onder Oegstgeest. Abspoel werd na het overlijden van zijn echtgenote in 1863 verkocht en afgebroken.  
             
   
Sigal, M.C., 'Diderik van Leyden Gael 1775-1846', in: Leids Jaarboekje 39 (1947) 132, 145; Leids Jaarboekje 12 (1915) 53
 
 

 

van Leyden Gael: Notitie 8
<7
9>
             
1   De uitgebreide bibliotheek werd na het overlijden van mevr. Van Leyden Gael van 20-25 april 1863 in het openbaar verkocht door de boekhandelaren gebrs. van der Hoek.  
             
   
Sigal, M.C., 'Diderik van Leyden Gael 1775-1846', in: Leids Jaarboekje 39 (1947) 146
 
 

 

van Leyden Gael: Notitie 9
<8
10>
             
1   Bij de omwenteling van 1795 was hij aanhanger der oranjegezinde partij, zodat hij in 1796 uit de stadsregering werd verwijderd. Zowel hij als zijn vader, de oud-burgemeester Johan Gael en andere oud-regenten werden voor enkele dagen op het stadshuis gevangen gehouden wegens oneerlijkheid met de stadskas. Vrijlating volgde eerst onder verplichting tot storting eener hooge waarborgsom, die eerst na langdurig protest werd teruggegeven toen de onhoudbaarheid der beschuldiging afdoende was gebleken.  
2   In 1803 toen de partijtwisten grootendeels geluwd waren, werd hij weer tot lid van de stedelijke raad benoemd, doch bedankte hij later voor dit ambt.  
3   Na het Drieschoft Oranjeboven oproer in april 1813 verscheen de Fransche perfect De Stassart in de stad, die het gehele bestuur ontsloeg. In de nieuwe stadsregering was D. van Leyden Gael adjunct-maire, doch weldra bedankte hij daarvoor.  
4   In latere jaren was hij herhaaldelijk lid van de gemeenteraad.  
5   D. van Leyden Gael en zijn vrouw stonden bekend om hun grote weldadigheidszin. Hij was een van de oprichters van de Leidsche Maatschappij van Weldadigheid, die beoogde fantsoenlijke doch verarmde burgers te steunen en voor gehele ondergang te behoeden.  
6   Na een diefstal in de stadskas gepleegd door enigen zijner vroegere ondergeschikten, stortte hij in 1838 een ton gouds in deze kas en wel zo geheim dat deze gift eerst algemeen aan koning Willem I werd toegeschreven en de waarheid eerst later uitlekte.  
7   Even geheimzinnig geschiedde in 1841 zijn geschenk aan de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, bestaande uit een bijna volledige verzameling van Nederlandse toneelstukken.  
8   Hij bewoonde 's winters het perceel Breestraat thans nr. 125 en zomers het huis Abspoel onder Oegstgeest.  
             
   
Driessen, G.L., De geslachten van Leyden en Gael en het perceel Breestraat 125. (Leiden 1938) 30-32
 
 

 

van Leyden Gael: Notitie 10
<9
11>
             
1   Diderik van Leyden Gael was geen lid van de veertigraad voor 1795, dit betreft alleen zijn vader Johan Gael.  
             
   
 
 
 

 

van Leyden Gael: Notitie 11
<10
12>
             
1   Beiden liggen begraven in de Groenesteeg.  
             
   
Moerman en Van Maanen, Groenesteeg 89 en 84
 
 

 

van Leyden Gael: Notitie 12
<11
13>
             
1   Uit het Handelsblad van 1838.  
2   20 Oktober 1838. Amsterdam, vrijdag 19 oktober. - Volgens een particulieren brief uit Leyden, zijn ll. Zaturdag aldaar gearresteerd twee ambtenaren der stedelijke secretarij, Bakker en Syn, welke verdacht worden gehouden, in hunne betrekking, aanmerkelijke sommen aan de stadskas te hebben ontvreemd. Deze gebeurtenis heeft daar ter stede eenen diepen indruk gemaakt en aanleiding gegeven tot het amken van eenen spotprent.  
             
   
Algemeen Handelsblad 20 oktober 1838
 
 

 

van Leyden Gael: Notitie 13
<12
14>
             
1   D. Van Leyden Gael stortte een ton gouds in deze kas na de ontvreemding.  
             
   
Driessen, 32
 
 

 

van Leyden Gael: Notitie 14
<13
15>
             
1   Ontboezeming bij het afsterven van den weledel geboren heer Diderik van Leyden Gael, op den 24 September 1846.  
2   Te leyden bij P. Engels, in de Nieuwsteeg no. 709.  
             
   
 
 
 

 

van Leyden Gael: Notitie 15
<14
16>
             
1   Testament van de weduwe Van Leyden Gael d.d. 29-9-1856:  
2   Ik legateer aan mej. Henrietta Wilhelmina Coops, mijn juffrouw van gezelschap in geval zij op mijn overlijden nog bij mij woonachtig zal zijn en zulks tot beloning van zo veel getrouwe diensten aan mij gedurende haar langdurig verblijf ten mijne huize bewezen een som van f 25.000 in contanten, alsmede een kabinet, het bij haar in gebruik zijnde ledikant met toebehoren, chiffonniere en spiegel.  
3   Ik legateer aan ieder van mijn dienstboden enz.  
4   Ik legateer aan mijn tuinman Jan van Riessen en zijn huisvrouw in geval zij nog op mijn overlijden nog in mijn dienst mochten zijn tesamen of de langstlevende hunner een som van f. 500 in contanten.  
5   Ik legateer aan mijn oppasser Johannes de Ru in geval hij .... f. 200 in contanten ...  
6   Voorts verlang ik dat mijn huishouding gedurende zes maanden na mijn overlijden zal worden voortgezet op dezelfde voet en wijze als bij mijn leven en dat de uitdelingen van weldadige giften hetzij geldelijk of andersinds een jaar na mijn overlijden zullen voortduren.  
             
   
NA, notaris Hofstede, 1856, akte nr. 13
 
 

 

van Leyden Gael: Notitie 16
<15
bron>
             
1   Tijdens de periode dat het echtpaar Van Leyden Gael-Van der Hoop eigenaar was van Abspoel waren er enkele kronkelpaden aangelegd maar verder zal het park zijn rechte lanen wel hebben behouden (zie de schetsjes van Bodel Nijenhuis). Verder stonden er in de tuin meerdere marmeren tuinvazen met (mythologische) voorstellingen (zie de prent van Rademaker).  
             
   
E. Pelinck, 'Abspoel', in: Leids Jaarboekje 55 (1963) 138-139
 
 

 

van Leyden Gael: Bronnen
             
1   Sigal, M.C., 'Diderik van Leyden Gael 1775-1846', in: Leids Jaarboekje 39 (1947) 130-146.
2   ELO, Album Studiosorum, 1161, 1169.
3   Coebergh van den Braak, Meer dan zes eeuwen Leids Gymnasium. 2de editie (Leiden 1997) 210.
             
 

 

Publicatie Auteur Home
Leiden Weeshuis Regenten Antoinette Frijns 2008 www.oudleiden.nl