Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
previous Folio's View: Register OAR 13
Pages 10 - 18
 

 

 

   Location, Folio  Next Folio
OAR13, 10r-a
   type : Keur date : 1392-07-11 record : # 001  Record details
[007] Int jair ons heren dusent ccc xcii des donredages na sinte Maertijns dach translatio coerde die dijcgrave ende die hyemraders van Rijnlant heer Bertolomeus van Raphorst, heer Reyner Dever, Jan vander Woude, Jan van Foreest, Symon vander Scwyr datmen geen tuurf delven en moet in die Nukerc op die west zijde vander wege twysken Riedwijcker nuwen wech ende kerc laen. Voirt so en sel niement geen turf graven op die oest syde vander wege twysken der groter zijdwijn ende Claes Jagers werf ende hier en boven en sel nyement delven meer dan twe dage twrfs ende der [Haarlemmer]meer niet nacxe te delven dan viertich roeden. Voirt so en moet nyment genen tuurf vercopen buten ambocht noch wyt voeren vander Nuwerkerc, ende wie hier boven dede dat wair boven der koer. Voirt so en sel nyement geen soden slaen op viertich roeden nader meer opter hyemrad. coer dat is bider hoechster boet.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 10r-b
   type : Keur date : 1372-00-00 record : # 002  Record details
[036] Int jair ons heren dusent iiic lxxii coerden die hyemraet datmen die roeden vanden aerde die men dolf wyten Spaernlande an die noertsijde datmen dair voir geven sel drie dordrechtse placken ende om die ander ii-1/2 plac voirs.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 10r-c
   type : Keur date : 1394-06-26 record : # 003  Record details
[082] Int jair ons heren m iiic ende xciiii des vrijdagen voir sinte Pieters ende sinte Pouwelis dach coerde die dijcgrave ende die hyemraders voirs. als dair die lantsceydinge leit twijsken Scielant ende Rijnlant datmen dair niet barnen en sel noch delven ellyc eygen op x lb. ten x roeden na der sceydinge, ende dat sal beginnen vander dwyn sijde an biden Hage hout dair die waterkeringe gaet ende vant hage hout tot oeven sijdwijn toe, ende van oeven zijdwijn tot Soetermeer toe ende van Soetermeer doer tot Zegwaert toe ende voirt Zegwaird doer tot Benthuysen toe [13v] ende Benthuussen doir tot Haessaertswoude toe ende Haessertswoude doer tot Waddinxveen toe ende Waddinxveen doer also verre als ons scouwe gaet. Ende dese coer hebben wij gecoirt jegens Delflant ende Scielant, ende dit selmen scouwen tot allen tijden als die dijcgrave ende die hyemraders van Rijnlant goet duncket.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 10r-d
   type : Keur date : 1330-07-12 record : # 004  Record details
[021] Anno domini m ccc xxx achtedaghe na sinte Maertijns translatio coirden die hyemraders van Rijnlant enen dijc loepende van Zwamerdam tot Catwijc ant hoge vanden sande buten dair of vijf roede voete hoge ende v breet, ii voet vanden wtercant leggende, ende op gaende an beyden siden scoudwijs. [Included in OAR9508: 'Dit is die delinghe ende die hoefslach vanden ambochten nader coer die en houden sullen. Inden Eersten Die van Valkenburch sellen maken al dien dijc van horen ambocht, weghenomen heren Dirc van Zwtdwijc die sel hun nemen vanden mienen sul noertwaert lopende, i-1/2 c roeden. Item heren Dircs ambocht voerscreven sel daer an vanden mienen sul zutwaert lopende int ambocht van Voerscoten, ii c roeden. Item Voerscoten daer an mit alle zinen diken ende Wassenaer daer an Voerscoten lopende tot an die porte('van Leyden' added in another hand) te houden eyghen ghelike. Item Zoeterwoude op die oestside an Leyden mit xviii c xxxiii roeden. Item Hasartsoude daer an mit xi c lxiiii roeden. Item Zegwaerde daer an mit iii c viii roeden. Item Zoetermeer daer an mit iiii c xxx roeden. Item Benthusen daer an i c lxii roeden. (In another hand: 'Alfen viii c lxxii roeden'.) Item Groensvoerde daer an xciii roeden. Item Poelgen daer an i c xlv roeden. Item Sindelwijc daer an i c xi roeden. Item Danels ambocht uten waerde xxviii roeden. Item Middelburch daer an xlix roeden. Item Randenburch daer an lxi roeden. Item Boscop daer an ii c roeden.']

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 10v-a
   type : Keur date : 1399-03-16 record : # 005  Record details
[084] Int jair ons heren m ccc xcix opten sesten dach in maert heer Reyner, Heer Dirc van Zwyeten, Jan vanden Woude, Heynric van Alcmade, Jan van Freest, Symon vanden Scuyer coirden dat nyement gheen touwe setten en soude voirdie zluisen twijsken Haerlem ende der Gouden noch drijftou noch ganctouwe noch geenrehande touwe op een boeten van vi lb. sonder die Maern brugge ende die Zijl brugge.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 10v-b
   type : Keur date : 1400-ca record : # 006  Record details
[085] Dit is dat die hyemr. van Rijnlant gekuert hebben ende kueren an die oestsijde vander Slingerka, opdie oestsijde van dien negenden weer op die oest cant, dair sel wesen die ka die die hhyemr. van Rijnland gekuert hebben. Dit sel gedueren tot onsen wederseggen toe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 10v-c
   type : Keur date : 1403-10-08 record : # 007  Record details
[086] Item koerden die hyemr. van Rijnlant int jaer van xiiiic ende drie, heer Dirc van Zwieten ende Jan vander Woude, Kostijn Gerijts z. vander Does des manendages na sinte Victoers dach een sluyse te gelegen twijsken [14r] der My bruggen ende Leyderdorper kerc ter hyemraders wederseggen toe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 10v-d
   type : Keur date : 1406-03-07 record : # 008  Record details
[087] Int jair ons heren m cccc ende vi koerden Willem vander Boechorst als een balyu van Rijnlant heer Jan vander Woude, heer Reyner Dever, Jan vander Woude ende Symon vander Scwyer alse hyemr. dat nyment ghene hoofde in enigen wateringen in Rijnlant maken en moet ten sij byder balyu ende bider gemenen hyemr. van Rijnlant op die boet als die hyemr. wisen sel, int jair voirs. opten sevendach in maert.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 10v-e
   type : Keur date : 1405-11-11 record : # 009  Record details
[037] Int jair ons heren m cccc ende vijf op sinte Maertijns dach inden winter coirden Willem vander Boechorst als een balyu van Rijnlant, heer Jan van Woude, heer Reyner Dever, Jan van Woude, Jan van Freest, Jan vander Boechorst ende Symon vander Scuyer alse hyemraders dat alle die gene die gelant sijn twysken Aemsterdam ende Sparendam met malcander te gemenen werc gaen sullen. Als enich van hijm allen walen crigen sullen na sulken ordenantien ende settinge als men hem ordinren ende setten sel bider made na dat die wael die dair in vallen mogen groit sijn.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 11r-a
   type : Keur date : 1399-03-08 record : # 010  Record details
[088] Int jair ons heren m ccc ende xcix opten achten dach in maert coirden die hoge hyemrad. van Rijnlant ende die dijcgrave vanden lande gelegen in Soeterwoude ende in Haesserswoude ende belegen heeft ant oest ende den Rijndijc ende ant west ende Burch made ende ant noord ende die Zwyet streckende in zwd ende in die nuwe weteringe die die Wilken plach te hyeten. Item so selmen selven een wateringe x voete wijt wter Dwers weteringe doir Claes lant van Hillegom Boudwijn Stientgens z. ende den heyligen geest van Leyderdorp, ende vorit vander [14v] heren lant van sinte Jan totter nuwer wateringe toe voirs. Voirt so sellen alle die gene die in desen polre voirs. gelant sijn al omme dese mercken dicht houden ellix van sijn hoefslach wyt geset die nuwe waterganc die die Wilken plach te hieten sellen maken ende houden die noort ka al langens vander weteringe also hoge datter die polre voirs. geen scade of en lyde, ende die ka sellen houden ende becosten die wter nuwer weteringe die die Wilken plach hyeten.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 11r-b
   type : Keur date : 1399-03-08 record : # 011  Record details
[089] Item so hebben wij gecoert inden heren lant van sinte Jan in die ka die om die wateringe leyt een sluyse met eenre scoetdoer van goeder maten hoech achte roede voete wijt ende die sluyse sel wesen iiii roeden voete boven water ende die wateringe sel wyt wateren doir die sluyse in die nuwe wateringe voirs. ende dat die sluyse cost ende die wateringe die sellen gelden morghen morgens gelijc die binnen desen polre gelegen sien voirs. Voirt so sel dese keur wateringe ende sluysen scouwen, ellic scout mit sijn hyermr. binnen sinen bedrive dair hij scout is, ende dese weteringe, slusen ende kaden ende ommedijcken salmen scouwen als men tot hier toe die Zwet ende die sluyse die in die Rijndijc leyt gescouwet heeft. Dat is te verstaen op sulke boete alsmen sluysen ende wateringen plach te scouwen binnen den merken voirs.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 11r-c
   type : Keur date : 1423-08-12 record : # 033  Record details
[134] [146] Anno xiiii c xxiii des d'dages post Laurencijn. Coirden die dijckgrave mitten hogen hiemr. die sluse wten put die leyt after Claes Stientgens in die Dwersweteringe ende dient in die Nuwe weteringe die inden Rijn loopt onder Claes Dirc Stientgens zs. huse. Ende die kade ommegaens om die polre geheten die Barle sel wesen iiii voete breet ende ii voete hoech wten water.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 11v-a-b
   type : Beveling date : 1407-05-01 record : # 012  Record details
[000] [153] Opten mey dach int jair ons heren m cccc ende vii verhuyerde die hyemraet van Rijnland die spoey van Sparendam twe jair lanc ingaende opten mey dach ended wytgaende opten meyen dach in desen voirwairde. So wie datse huyert dat hij sal geven enen engelschen nobel voir ii lb. of ander payment hore wairde. Ende dat gelt selmen betalen van beyder jaren opten meye dach naest comende. Ende so wye dese spoeye voirs. huert, die selve boerge voir setten dair den hyemraders mede genoecht. Item so wie die spoye voirs. huyert, die en sel voir die sonne noch na die sonne niet scutten dan custumelic is. Item so en moeter niet meer veynoets wesen die die spoye huyeren dan twe man. Ende hier setten die hiemraet op te wijncoep ende ritsoen vii lb., den clerc xl sc. ende den seven hiemraders knechten elx x sc. payments als voirs. is.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 11v-c
   type : Keur date : 1407-05-01 record : # 013  Record details
[154] [000] Item so en moet men niet meer nemen te scutgelde dan die ouden vlaemschen groten of payment hoire wairde van scepen die bij dagen doir vairten, wtgeset scepen die bij nacht doir moeten ende voiren goet geladen hebben, die sullen dubbelt gelt geven ten wair of dair een scip alleen doir dair mogen sij of nemen iii groet voirs. ende niet meer. Ende in stormen of in onweder en moetmen niet scutten.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 11v-d
   type : Keur date : 1406-06-10 record : # 014  Record details
[090] Int jair ons heren m cccc ende vi des dinxdages na sinte Bonefaes dach. Coirden die hoge hiemraet van Rijnlant met horen dijcgrave een wateringe wter noorder ka streckende ander stede van Leyden op alsulken wijde als nu leyt. Ende twe bruggen dair sij den hiemraet besceydeliken leggen dunct wesen. Ende ellic sluse viii roede voet wijt ende die hoechte dair na.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 11v-e
   type : Keur date : 1406-06-10 record : # 015  Record details
[091] Item int selve jair ende opten selve dach. Coirden die hogen hiemr. van Rijnlant met horen dijcgrave inden ambocht van Coenencoep datmen niet vletten en sel met genen paerden doir die wateringe die gelegen sijn binnen Coenencoep. Ende deden yement hier en boven, dat souden hij beteren bider hogen hiemr. van Rijnlant.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 11v-f-12r
   type : Consent date : 1410-00-00 record : # 016  Record details
[056] [105] Int jair van xiiiic ende tien geconsenteerde die hoge hiemr. van Rijnlant den lagen hiemr. van Alphen an die oestside vander Goude dat sij self coiren mogen so wie op hem sprake roerende van haren scouwe of dat hoiren eet te na ginge verboerde xx lb. also dicke [15v] als sijt deden, x lb. tot mijns heren behoef, v lb. den scout, ende ellic hiemrader een lb., des sijt betugen moechten met twe vander hiemraden van Alphen voirs. dat dat verbuert waer. Voirt die boeten die tot iii lb. stonden die sullen staen tot xlii sc., des sel hebben die scout mitten vijf hiemr. van Alphen voirgenoemt ende die scout sel hebben also veel als twe hiemraders. Ende dese voirgenoemde boeten mogen sij self berechten met horen scout ende hiemr. voirs. Dit sel dueren tot den hogen hiemr. wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 13r-a
   type : Scheiding date : 1451-02-22 record : # 516  Record details
[006] Wij Gerijt van Poelgeest heer tot Hoechmade, Willem van Alcmade heer tot Engelen ende tot Vlymen, Gerijt van Sijl ridderen, Jan van Poelgeest, Jan van Noortich heer tot Noortigerhout, IJsbrant van [95r] Scoten ende Symon Vrederic Willemssoon, hoge heemraders van Rijnlant, doen cond allen dat wi bi vervolch vanden ambochte bewares van Rijnlant die tot Sparendam wt wateren toe gesproken hebben alle die gene die opten Hogen veen gelant sijn om dat zij hoir water tot Sparendam wt wateren ende mitten voirs. lande niet en wouden gelden, daer ons die vanden Hogen veen zekeren hantvesten up getoicht hebben, verleent ende gegeven bij onsen lieven heer hertoge Aelbrecht saliger gedachten, ende andere brieve vanden heer van Egmonde ende heer van Brederoede, daer zij hem meenden mede te vryen mitten lande voirn. yet te gelden ende nochtans tot Sparendam wtwateren, welke hantvesten ende brieven wi samentlic gevisiteert ende doer gesien hebben ende na onsen verstande niet en hebben comen bevinden, zij en sijn sculdich mitten lande te gelden also zij dair mede wt ende op wateren na wtwijsinge een oude hantveste den lande van Rijnlant toe behorende, die in enen punte inhout dat allen die geen die mitten lande van Rijnlant wateren willen mitten lande gelden sullen. Ende hebben hier om onsen dijcgrave bevolen hoor wateringe daer sij wtwatern toe te slaen ende dicht te houden tot der tijt dat zij hem in onderdanicheit gaven mitten lande te gelden, up twelke die vanden Hogen veen voirs. vast alrehande vervolch gedaen hebben anden heer van Egmonde ende heer van Bredrode ende oic anden stedehouder ende rade van Hollant om vanden voirs. oncosten ontslagen te wesen, daer wij heemraders off gehoort zijn ende den voirn. heren so mit des lants rechten onderwijst hebben dat zij ons mit onsen dienst ende dat daer toe dient laten begaen, mer ons gebeden den selven vanden Hogen veen goedertieren te willen wesen, twelke wi gaern gedaen hebben ende hebben een minlike sceidinge gemaect tusschen den lande van Rijnlant ende die upten Hogen veen gelant gelijc hier nae volget, dats te weten dat die Hoge veen die besloten leit tusschen der Benthorn ende also up strekende aen Waddinxveenre greppel ende besloten heeft aen die een zijde die lantscheidinge van Schielant ende aen die ander zijde des Grave greppel van Haserdswoude vry mitten lande van Rijnlant wateren sullen sonder enich oncost off morgengelt te gelden roerende der waterscip van Sparendam daer zij tot ewigen dagen vrij off wesen sullen, voir welke wa- [95v] terscip zij den lande van Rijnlant gegeven hebben an gereten gelde tsestich engelsche nobelen tot des gemeens lants behoeff. Die voirt beleit zijn aen een stucke lants dat gecoft is tegen Adriaen vander Mye Jan Splinterzoon gelegen in Alfenre hoorn ende belent is gelijc den brieff van der coipie vanden lande voirs. dat wtwijt [See Sloof, 57r-b], ende want dese saken aldus gheschiet zijn, soe hebben wi hoge heemraders voirn. in kennesse der wairheit onse zegelen hier an gehangen, int jair ons heren dusent vierhondert ende eenenvijftich up sinte Pieters dach ad cathedram.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 14r-a
   type : Verklaring date : 1371-11-13 record : # 563  Record details
Wij Jan Vos Jan soen ende Huge vander Houten? [.............................] voir ons quam Jan van Meerburch ende Dirc vander [Graft.....................] hebben mit gesamender hant Phillips Andries s. iii lb. [....................] gelts tsjaers ende het hout van some huuusen ende erven [...................] huuse ende erve die hier na gescreven staen. Inden eersten up een [........] Claes Costers was x sc. ix d. ende een halling tsjaers ende gelieven [Dirc vander] Graft ende beloven heeft an die een zijde Dirc mitten weedwe [...........] zijde Katrijn Dorpmans dochter. Item up een huus ende erve xii sc. tsja[irs..........] leyen is an die stienschure dat Pieter Goedsels s. plach te wesen [..........] heeft an die een zijde Heynric neven kinderen ende an die ander sijde [....] Willem Vossen wijf was mit haren kinderen. Item op Dirc Pieter Jans [......] erve xii sc. tsjaers mitten houden dat gelegen is biden kerchove ende belege [....] an die een sijde Gerijt Mathijs z. ende an die ander sijde Willem Soykegens [.....] huuse ende erve. Item up een huus ende erve dat Willem Willems z. ghemien [...] dame toehoert ix sc. tsjairs ende hout dair off mit Willem Willems z. ghemenenlic [..] gelegen is in die Marsemans stege ende belegen heeft een huus ende i erven die Claes Andries Brunen was an die een sijde ende Gherijt Phillips z. dochter an die ander sijde mit huus ende erve. Item up een huus ende erve iiii-1/2 d. tsjairs mitten? houden ende toebehoert Gerijt Phillips z. dochter ende belegen heeft in d[..] mans strate Gherijt Zeverincs z. an die een sijde ende Willem van Aemsterdam voerseit an die ander sijde. Item up een huus ende erve dat Claes Krullen toebehoert xxiii sc. iiii d. tsjairs mitten houde ende gelegen is op die Grafte ende belegen heer Jan van Brabant mit sijnre scueren an die een sijde ende Jan Heynricx z. erfnamen an die ander sijde mit eenre stege die dair twischen gat. Item up een huus ende erve after Claes Krullen huus voirsc. ende Jan Colijn z. toebehoert iiii sc. tsjairs mitten houwe ende gelegen is in Staesgis stege ende dese voris. renten alle jairs te betalen tot Voirscoten ende Valkenburch marct voirs., so beloefde Jan van Meerburch ende Dirc vander Graft voirs. Phillips Andries z. voirnoemt dese voirsede renten te waren jair ende dach alst recht is ende Jan van Meerburch ende Dirc vander Graft voirnoemt lovede ellics voir den anderen hier of scadeloes te houden in oirkonden desen brieff besegelt mit onsen segel int jaer ons heren m ccc ende lxxi dijnsdaechs na sinte Martijns dach in die winter.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 14v-a-15v
   type : Verklaring date : 1384-00-00 record : # 564  Record details
[...........................] beyden ende Claes Willem Borts z. oirkonden dat voir [......................]erburch Daniels soen mit Dirc van Bloemen venne [..........................]tgen ende Gertrugt Jans kinderen voirs. die sij gellen [.................]nise sinen wive Dirc Soytgens dochter ende Alijt Dirx [dochter vander] Grafte ende elc mit hoirs voechts hant die voechts bedarfden [..............] die een zijde ende Dirc Soytgen Jacobs do. die ander sijde bij [......goe]tdencken den poortmeesters van Leyden also Gerijt Lam, Jan van [...........] ------ Ecken soen ende Huge Claes z. vander Burch ende Gelieden [........] een s----s gebleven sijn an heren Pillips Jans z., Harman Willems z. [...........] Soytgen Claes, Willem Borts z., Dirc van Bosch Dirx z., Danel uten Pol [.......Heyn]ric ----- Gerijt Pieters z., Pieter Aechten z., ende an Huge Claes z. voirs. [.....] sulken ------ als Soytgen Jacobs z. voirs. eyskende was den eerst huysse [...] dat Aven Dirc Soytgens der kinderen voirs. der kinderen voirs. oude moedern liet in horen lesten live Ave voers. onder hors gelegen hadde alse van sinen gelde renten ymboedel dat Soytgen voirs. onbrac ende hem sijn ouders lieten in horen lesten huus ende Ave van Scoude hoer getogen hadde. Ende want sij daer cranke bewijsinge of dede so si galige starf so was der seggers seggen voirs. up een prijs van vijf ponden, nochtan hoir seggen voirt te gaen dat liet Soytgen Jacobs z. voirs voer alle after wesen dat sij hebben mochte an Aven voirs., ende sij horen erfnamen eyskende was op nemen ende hebben sel een rechte derdendeel van allen gelde dat Ave voirs. after liet in horen lesten live van scoude, van wollen laken, van wollen die zij bercoften int erfhuus of buten, ghenoemt mach wesen sonder hoer renten die verschenen waren ende dat van Aven ymboedel voirs. gemant is, daer die somme of beloipt omtrent drie ende sestich pont. Ende dan voirt sel Soytgen Jacobs z. voirs. dair an delen van dat blijft also als hier int erfhuys in bestorven is, voert so gelieden zij alle dese voirs. dat zij mit alsulken love ende cavel? als elcx twie tsamen van Aven erfnamen gevallen sien, ende hier na bescreven staet. Ende bi hore alre voirs. goetduncken was ende lieten hem wel genoegen ende scouden elcx anderen quite ende vertegen dair up elcx van ander mit recht ende mit vonnesse als recht is ende scepene wjsden van alre erfnisse die den voirseiden erfnamen op genomen waren van Aven voirs. doot. Inden eersten so viel te dele inder cavel? Dirc Soytgen Jacobs z. ende Aliden zijnre nichten Dircx dochter vander Grafte tsamen die helppene van derdalf morgen lants daer die weder helfte of toebehoren Andries Phillips ende Aelvairnt zijn broeder ende gelegen sijn inden ambocht van Soeterwoude ende gehieten heren Heynricx kamp. Item die drie delen [15r] van ses morgen lants luttel min off meer ende [.......................... An] dries Phillips z. ende Alvaren sijn broeder crigen? [.......................] deel Aven voirs. over gaf om haer deel dat sij hadde [......................] Jan Claes die Vleyschouwer huus dertich scellingen holl[ants guets gelts] tsjaers. Item up Cleriekiaens huus was in noort twe [......................] hollands guets gelts tsiaers. Item up Florijs Gerijts z. ende Jan [........] brieve dair houden ter lossinge vier pont payments tsjairs. Item [.........] deel inder cavel Dirc van Bloemen venne ende Geertruyt Jans kind[er.......Jan van] Meerburch voirs. tsjaers een morgen lants die mit Gerijt Zeverijts z. [.............] Phillips Aechten soens kinderen gemeen leyt inden ambocht van [.............] Item twie morgen lants die gemeen leggen mit Phillips Aechten [zoens kinderen] inden ambocht van Leiderdorp. Item een morgen lants up dat [.......] van [...] ambochte ende gemeen geleyt mit Phillips kinderen voirs. Item vierdalf morgens lants ende vierdalf hont mitter huysinge dier staet ende Ave voirs. cofte jegens Jan Damel ende geleyen is inden ambocht van Voirscoten. Item up een huys dat Claes Costers was tien scelling negen penning ------ hollands guets gelts tsjairs. Item up Rombout Inpers huys twalef scelling guets gelts tsjaers. Item up een huys dair meester Jan die scoelmeester miter tijt inwoent twa[..] scelling guets gelts tsjairs. Item up die Keysers huys in die Marsemans stege negen scelling guets gelts tsjairs. Item up dat huys dair Jan Zeverijts zn. ter tijt in woent vijftalf penninc guets gelts tsjairs. Item up Sluters huys after Machtelt Costijns dochter drie scelling ende vier penninc guets gelts tsjairs. Item up een huysgen after dien voerseiden huyse in die stege vier scelling guets gelts tsjairs. Item up Claes Arents z. huys te Catwijc als die brieff dair joff inhout ter lossinge drie pont payments tsjairs, voirt so viel te delven inder cavel Dirc Soytgen ende Jan Soytgen Jans kinder voirs. tsamen derdalf morgen lants ende derdalf hont ende gehieten is tsBerchlant ende leyt inden ambocht van Zoeterwoude an Rodenburger lane mit Phillips Aechten z. kinderen gemeen. Item also luttel ende also veel als Ave voirs. hadde anden Rijnacker in horen live. Item die helffte van anderhalf morgen lants ende anderhalff hont gelegen te voie inden ambocht van Voirscoten ende heeft miter tijt in Bruuswaer Huge Michiels z. Item dat vierendeel van vertien hont lants dat Ave voirs. cofte Dirc van Tetroden. Item up Boeskiaens huys up die Vischbrugge twintich scelling goet gelts tsjairs. Item up Jan Huge Boden z. huys dat in zijns is twintich scelling goets gelts tsjairs. Item up Dirc Jan Goden zns. huys in die Kerctege als die brief dair off in hout ter lossinge vier pont payments tsjairs. Voert so gelieden sij erfnamen voirs. bi rade alle der gheenre voernoemt [15v] [.......................] ------ iof renten vonden die hen toehoren soude enich [....................] erfnisse roerende wair dair souden si of een wtganc [.................] Gerijt Pieters z. ende Huge Claes z. vander Burch. Ende so was [...............] houden up die pene voirs. Voirt so quam hoir gemeen gerechte [...........] van der Grafte so hij een -eboren voecht wair van aliden tsjairs [............] dochter van der Grafte voirs. ende verwillicoerde her. So wes Harmen [...........] van Bosch sijn neve dede in dese voorseide erfnisse dat hi dat [............] --- ---- ende scade? ende doen houden geliken wijs of hijt selve ge[...........] ----- ----- ---- sonder argelist. In oirkonden desen brief besegelt mit [....gege]ven int jaer ons heren m ccc vier ende tachtich up den derden dach [.....].

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 15v-a
   type : Brief date : 1255-10-11 record : # 565  Record details
Willhelmus dei gratia Romanorum rex, semper augustus, univers. present. litteras inspecturis sou auditur gratiam suam et omne bonum. Utilitatem et comodum nostrorum fidelium plurimum affectantes, pro com. utilitate ipsorum sic duximus statuendum, tenore presentium protestantes et firmitur promittentes quod nullum mea[tum] aquarum sive transitum qui spoya vulgariter nuncupatur, apud Sparendam fieri faciemus nec vel aliquid et iam immutabimus vel faciemus circa Sparendam, Zijdewinde et Aggerem Marinum qui Zedijc vulgariter nuncupatur, ende Zuademburgdam absque communi consilio eorum consiliariorum nuncupantur, videlicet eorum qui nunc sunt et qui pro tempore sunt futuri. Ad cuius rei testimonium et memoriam evidentem, ut prenissa omnia firma et illibata permaneant, presentes literas exinde conscribi et sigillo maiestatis nostre jussimus communiri. Datem Leyde V id. octobris, indictione xiiii, anno domini m cc lv.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 15v-b-16r
   type : Brief date : 1310-12-27 record : # 566  Record details
Wij Willam grave van Hennegouwen van Holland van Zeeland ende here van Frieslant maken cont allen luden dat voir ons quamen onse lieve ende ghetrouwe mannen ende ridder Heynric die burchgrave van Leyden op die een side ende ons hyemrad. van Sparendam op die ander side ende beloven an ons van allen dinghen die sij onderlingen hadden van eenre viskerie die men hiet die Wendeldijc, daer wij een seggen of seyden in manieren die hier na belopt, dats te verstaen dat wij die viskerij vanden Wendeldijk ewelic quite ende vri geseyt hebben tot ghemeens lants behoef datter bi ende onder leyt. Daer bi sij soude ale ghemenen lant voerseyt ons ende den burchgrave voirseit geven ende oersaken vier hondert pont holants daert ghemene lant voirseit, ons ende den burchgrave voirs. ghenoech of gedaen heeft ende wel besaelt hebben. Voirt so wijsden onde hiemr. voer onse ende veel onser manen vonnes dat hem gevraget was van onse wegen alset touwe ende al hant touwe dar men mede vischet ende alre wateringn wt allen wateringe binnen den vier merken van horen hiemraderscap ende niement daer binnet te visschen sonder mit brec tou of mit drijf tou wt ghenome [16r] die Zijlbrugge die Maren brugge daer visschede [...........................] ende wijsden waert yement die hier tegen ov over d-- [.....................] hiemrader voirs. x lb. hollants ende teghen ons also verre [...............] ende ghebieden onsen bailiu die noch of wie hi wijsen sel [................] boeten voirs. in sijn baliuscap verboert dat hi se hem of nemen [..........] wt panden ende willen naerstelic ende ghebieden alst ons baliu [...........] sijn of wesen sullen binnen der merken voirs. dat si dat voirs. [..........] onsen wegen houden ende doen houden sonder verbrec ende boeten [...........] want si by rechte ende vonness ende om oerbaer ende baet ons ende onsen gh[....] Noerthollant geseyt ende geboden sijn ende om dat wi alle punten [......] vast ende wel gescade gehouden willen hebben voer ons ende onsen ------- [......] luden van onsen lande ende horen nacomelingen, so hebben wij in ----- [.....] kennes desen lettera besegelt gheven mit onsen segel wthangende [....] gemaect inden Hage des sonnendages of sint Jans dach ewangelist in d--- int jaer ons heren m ccc ende tiene.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 16r-a
   type : Vonnis date : 1284-11-13 record : # 494  Record details
[021] Wij grave Florens van Hollant maken kont allen den genen die desen brief sullen sien of horen lesen dat wij onsen getruuen luden die wonachtich sijn inden ambocht van Alphen, in Randenborch des heren ambocht van Brederoeden, in Snidelwijck heren Dircx ambocht van Sassenem, in Groensvoerde, in Scilant der abdissen gerechte ende in Snidewijck Splinters gerechte wt den wairde gegeven hebn alder gedaen rechte ende alder gedaen vriheit dat sij die duer die leget ter Goude inder sluse opten Rijn wt doen [68v] mogen ende afnemen altois in der manier dat sij mit enen waterkere off mit enen somer dijck tiegens dat somer water bewaren tlant dat leget bij beide zijden vander Goude. Ende die waterkeer sal gaen vanden Rijn up ende strecken also verre als die vier paer hiemraders goetduncket ende den lande oirbair is. Voirt gebieden wij dat die vier scoute van desen voirgenoemden ambochten op die Goude comen mit horen gezworenen den waterkeer te deilen eer ment ane vaet elken rechter tsijn ontfaen margen margens gelijck aldaert ten recht hebn sal, ende elken rechter tsijn te bescouwen mit sinen hiemraders. Voirt willen wij dat die gene die dese brugge te voren makeden voirt ane maken ende bescouwen ende anders nyemant. In oirkonde van deser vryheit ende des rechts so hebn wij desen brief bezegelt mit onsen zegele ende geg. inden Hage inden jare ons heren mcc ende lxxxiiii des manendage na sinte Mather dach.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 16v-a
   type : Brief date : 1286-02-18 record : # 567  Record details
[Wi Florens grave van Hollant] maken cont allen den ghenen die dese lettern sullen [sien ofte horen dat wij] bij rade onser boeder luden van onse lande oirlof hebben [ghegheven ......] een water heyet die Spaerne daer die wilde see in vloeyde ende [vele ons lands plach te] bederven, dese oirlof hebben wij gegeven allen die ghenen die [wonachtich sijn] ----- enen zijdwinde ende Zwademburgerdam ende den see [dijc, ende desen voirgen]oemden Sparendam. Voert so hebben wij oirlof gegeven dien omedijc vanden [lande te maken al]so lanc ende also breet ende also hoech alse hem die hiemraden vinden bij [horen eede die daer toe] ghesworen hebben, ende waer si en vinden behouden elkes mans sijns [rechts. Voirt so] hebben wi ----- beloeft den genen die binnen desen voernoemben terminen [wonen dat onse] bailiu van Rijnlant so wie so inden tiden is desen dijc ende die slusen die in dese [desen dijc legghen sul]len bi wijsinge der hiemraden die daer toe gesworen hebben bescouwen sal ende [berechten sal] die nameliken dijc ende die slusen ende daer mede den omedijc ende den Scenkel [dijc met alle] verboete dat daer toe behoert als recht is tot des lants oerbaer ende tot [diere liede vrome] bi sulken boeten als die hiemrade daer op setten ende wijsen bi horen ede. Waer [die vischerie] sal die voerghenoemde bailiu verhueren bi rade onser boden. Ende inde slusen [.......] voor die slusen en salmen niet vischken ten si ten wtgange vanden wateren. Voert ist [..... ge]sproken dat dat die voirseide bailiu ende die gesworen hiemradern dese dijc ende desen slusen mit alle dier toebehoert scouwen sullen ten drien tiden vanden jaren, te sinte Pieters misse inden lenten, te ingaende meye ende te sinte Martijns misse inden winter, ende daer te enden tot alre noet. Waer oec dat sake dat dese voerghenoemden bailiu ghenaemt van twien hiemraden ende woede een werven ende ander werve bi oergonde goeder lude ende derde werven slap gevonden worde ofte traech ter scouwe te bedriven, so willen wij dat hi des ongelde also veel als ons ende dien hiemraderen goet dunket. Voert so willen wij dat dese bailiuwe machtich sijn te panden all boeten die die hiemraden wisen up die ghene diet behoren binnen der voerseyder terminen. Voert so willen wi dat alle die ghene die [hoef]slagen an nemen op dien dam bi onsen bailiu ende bi onsen boden dat si den dijc verwa[ren] op horen vresen ende op horen scade after dien dat si se anghenomen hebben. Voert so [heft] gesproken dat die bailiu scouwen mach mit vier hiemraden of meer een volle scouwe sonder yemants wederseggen. Voert so is dat gesproken so welc tijt so dat ghewast dat een vanden hiemraderen stierf, so sellen die ander kiesen een ander in sijnre stat ende sel die grave eeden binnen die ses weken wie hi so oec is die daer toe gecoren wordt. Ghevielt oec dat yement craft dede an desen voerghenoemden dijc ofte an die slusen die daer in leggen ofte an dien ommedijc, dat sellen wi houden an sijn lijf ende an sijn goet ende also berechten dats hem een ander hoede. Alle dese voersproken voerwaerden die hebben si geloeft in goeder trouwen desen voerghenoemden luden die vonen binnen desen terminen, wie ende onse nacomelingen hem ende horen naecomelingen vast te houden ende gescade bi oerconde van onsen segel die gehangen is an desen tegenwoerdigen leterre, ghegeven in ons heren jaer dusent twehondert ende vive ende tachtich des manendaechs na sinte Valentijns dage in onser woninge ter Hage.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 17r-a
   type : Brief date : 1255-10-11 record : # 568  Record details
Willem bider ghenaden goidt der Romeynen [..................................] die desen sullen sien of horen lesen sijn genad [...........................] onser lande ghetouwer om horen ghemenen oerbair heb[........................] brieve ende vastelic to lovende datmen ghenre waterganc die spo[............] sullen laten maken noch wi en sullen oec niet verwandelen of de [.......Zijd] wijnde, Zee dijc ende Zwamerdam sonder ghemenen raet der ghe[...............] sijn of namaels wesen sullen. Tot welkertuge ende ghemeenre den [..........] dinghen vast ende gestade bliven hebben si dese brieff doen scriven ende [..] moghentheyt doen vestigen, ghegheven te Leyden in jaer ons heren m [cc xxv]

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 17r-b
   type : Brief date : 1253-04-09 record : # 569  Record details
Wij willem grave van Henegouwen, van Hollant, van zeelant ende [here van Vrieslant doen condt] allen lude dat wi een hantveste vanden ------ onse vordere -- [............] sprekende van woerde te woerde als hier na gescreven staet. 'Wij [bi der ghenade God coni]ic der Romeynen altoes denkende al den ghenen die desen brief s[ullen zien zine grascie ende] all goet. Totte kennesse uwer gemenlicheden willen wi dat comme dat [wi oerconden slechts] mitter hebbinge deser lettere also da wi van ghemenen rade onser [dienst liede, edel ende onedel] in Hollant ende bi rade anders goeder luden die den stat des landts begheren goed te[wesene, zulln] ordineren ende doen maken enen waterganc die men heet een watering of spoye [of] een gat hebbende inder voide xxiiii voete daer die mereste scepen met horen lasten [lichteleke moghen] doer liden tot Sparendam of daer bi soe waer dat wijs te worden ende willen dat alle die scepe die desen waterganc doer liden sculdich sijn weder te gelden den cost diemen leit an dus danighen wateringen [also] lange hout die cost volcomen si betailt, ende aldus elc scip datmen hiet elfscute of des ghelike gelden [sal] xii d., elc scip dat turf voert of riet viii d., een scip mit een hangende roeder vi d., mit een [hand] roeder iii d.,ende ander scepekijns ene d. om tlijden ende weder comen som wijl. Ende als die [cost ] des wateringe volcomelic is betailt, so sullen onse lude van Holland vrij ende quijt bliven van [dusdanich] gelt als te voren is gescit ende also lange alst ons ende onsen rade oerbair dunket wesen. In o[r]conde des dinges so hebben wi doen segelen des letteren. Ghevgeven te Leyden des viften ides van aprille op die elfte indictie in ons heren haer m cc ende liii.' Welke hantvesten voiringesien wi Willem, grave van Henegouwen ende van Hollant voirs. sullen houden ende doen houden vast ende stade inder manieren dat voirs. is sonder argelist, in oerconden desen brieve besegelt mit onse segel, ghegheven inden Hage des woensdachs voor paesdach in jaer ons here m ccc ende xvi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 17r-c
   type : Brief date : 1361-12-21 record : # 570  Record details
Aelbrecht bider gouds genaden palensgraven bide Rijn, hertoge in Beyeren, ruwaert van Heneg., van Hollant, van Zeeland ende van Vrieslant maken cont alle luden dat wi geloeft hebben end loven voer ons ende onse nacomelingen onse welgeboren hiemraet ['van Rijnlant' added in another hand] die nu sijn of namaels wesen sullen allen hantveste ende privilegien te houden ende te doen houden die si hevven van onse vorvaderen roerende vander hiemraderscup van Sparendam. Ende si wat si koren behorende ome des ghemeent lants oorbaer dat vast ende stade te bliven als sede, ende costume? hier toe geweest heeft, in oirconde des brief besegelt mit onsen segel, ghegeven inden Hage des woensdaechs na sinte Thomas dach int jaer ons heren dusent driehondert ende lxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 17v-a
   type : Vonnis date : 1363-08-04 record : # 045  Record details
[004] Aelbrecht bijder goids genaden palensgrave upten Rijn, hertoge in Beyern, ruwairt van Henegouwen, van Holland, van Zelant, etc., doe kond allen luden dat wij by onsen rade gemeenlic van Hollant ende biden gemenen hiemr. van Rijnlant overdragen sijn een voirwaerde ende een ewichs gesceit mit onsen goeden luden van onsen lande van Woirden die gelant sijn inden waterganc van Sparendam ende dair wt te wateren plegen in manieren ende voirwairden hier na gescr. Inden eersten, alle die gene die up die zuutzijde gelant sijn ende nu ter tijt wateren in die Ysele, die zullen geven vander morgen x vlaemsche groten, ende dair mede sullen zij vrij ende quijt wesen ende ewelijc gesceyden van allen rechte dat sij in Sparendam plagen te hebben, ende van onrade dat dair in roerende is ende sij en sullen nu voirt nemmermeer inden Rijn wateren tot den waterganc van Sparendam wt. Voirt alle die gene die up die zuutzijde voirsc. gelegen sijn ende nu ter tijt genen waterganc in die Ysele en hebben, die sullen geven vander morgen v vlaemsche grot, ende die sullen bliven in allen rechte dair die noirtside in bliven sel. Voirt alle die gene die an die noirtside gelegen sijn sullen geven v vlaemsche grote ende dair mede sullen sij gebetert hebben ale versumenes ende brocken die sij tot desen dage toe gehadt hebben roerende van Sparendam, ende nu voirt sullen sij maken ende houden twee slusen in Sparendam met den goede luden vanden Gestichte die mede tot Sparendam wt wateren sullen ende alle waterganc ende werc bewaren ende houden als sij van outs plagen te doen, wtgeseit dat sij mer twe slusen houden en sullen als voirsc. is, ende dit voirsc. salmen betalen die een helft tot onser vrouwen dage naest comende assumptio ende die ander helft tot Lambert misse daer naest comende, of binnen iii weken na elke dage voirsc. onbegrepen. Ende om dat wij willen dat dit stade ende vaste bliven ende ewelijc onverbroken, so hebben wij desen brief open bezegelt mit onsen zegel, ende hebben mede bevolen onsen welgeboren hiemr. van Rijnlant want sij over alle dese voirsc. voirwaerden geweest hebben van des lants wegen van Rijnlant dat sij desen brief mede bezegelen. Ende wij Reyner Dever ridder, Heinric van Alcmade Ysbrants z., Florijs van Alfen, Ysbrant vander Scuyer, Willem van Lewen, Diddeboy van Catwijck, [26v] ende Boudijn Jans z. knapen, hiemr. van Rijnlant, want wij over alle dese voirsc. saken geweest hebben, so hebben wij desen brief mede besegelt bij behieten ons liefs heren hertogen Aelbrecht mit onsen segelen. Gegeven inden Hage des vridage na ad vincula Petri int jair ons heren m ccc lxiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 17v-b-18r
   type : Brief date : 1388-08-18 record : # 571  Record details
Aelbrecht bider goids genaden palensgrave op der Rijn, hergoe in Beyeren, ruwaert van Heneg., van Hollant, van Holland [sic] ende heer van Vrieslant doen cont allen luden dat wi geloift hebben ende loven in goede trouwen voer ons ende onse nacomelingen onse goede luden van Rijnlant ende die genen die onder die scouwe van Sparendam geseten sijn ende voer desen tijt om onse bode wille gedijct ende gegouden hebben van horen morgen tale op die Sipe dat onse goede lude voirs. noch hoer naecomelingen nymermeer voort an desen voersciden dijken noch maken en sullen die gelegen is twisken Petten ende Oge ende der [....] die gelegen is anden Scagher dijc ende voert en sullen wi onse goede luden noch gebieden om deser dijcaedsie voirs. ende si sullen vordragen wesen van also werwaer die op deser [18r] dijckaedse te doen comen mach te eweliken dagen [...........................] gegeven inden Hage sdinxdages na onser vrouwe [dach ........................] acht ende tachtich.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 18r-a
   type : Brief date : 1405-09-29 record : # 572  Record details
Margriet van Cleve bider goids genaden palensgravinne up [..................] gravinne van Heneg., van Hollant, van Zeelant ende vrouwe [van Vrieslant....] welgeboren hiemr. vanden lande van Rijnlant dat ons an----- [...............] den genen die des lants conde wael daer of weten ense dat onse --- [........] ende van Osdorp ende anders also onser ambochten gelegen sijn twisken [.....] in groter swaernesse sijn van dijckedsen daer si oec tot dese [.............] gehadt hebben daer ons seer leet toe is ende en weten die mit [.............] toten lants ende ons buer voirs. oerbair dan mit koren die ghi dae[.........] dient ons oerbaer wesen dat die kueren wesen souden wan-- [.................] in enich van onsen ambochten voirs. dat al die ander die --- [..............] sijn dan sullen diken ende den wael op brengen mit gemenen wercke [.........] kuer ende vonnesse waer omme wi mit naeste u vryheit dat [..................] manieren kueren wilt ofter bester oerbaer daer mede voert varen [...........] dat gemeen lant daer mede besekert sijn ende daer in also doen na [.........] gemenen lant gedaen hebt als wi u volcomelic ter geleven dese wantet [......] dat wi gaerne dat gemeen lant versekert sagen, in oerconde dese brief ende onse [......] hier op gedraict, ghegeven tot Teylinge op sinte Michels dach in jaer ons heren m [cccc] ende vive.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 18r-b
   type : Brief date : 1405-10-05 record : # 573  Record details
Willem biden genaden goids palensgrave op den Rijn, hertoge van Beyeren, grave van Heneg., van Hollant, van Zeeland ende here van Vrieslant laten u weten onse bailiu ende onse welge[boren] hiemr. van onsen land van Rijnlant dat ons an gecomen is voir onse vrienden ende [......] die des lants coude daer of wael weten die onse lude die ges-- sijn twisken Aemsterdam ende Sparendam in groter swaernisse sijn van dijckaedsen daer si oec tot desen jaer grot scade ende cost of gehadt hebben daer ons seer ledens toe is ende een weten des anders saken te verhoeden tot ons lants ende onser goeder lude bester oerbaer dan mit kue[r] die ghij daer op maken moicht, ende des dunct ons oorbair wesen dat die kueren w[..] soude ---- datter enich wael brake twisken Aemsterdam ende Sparendam dat alle die ghene d[ie] ghelant of wonachtich sijn twisken der merken voirs. dan sullen dijcken ende den waelen brengen mit gemenen werck na goitdunken uwer koeren ende vonessen waer om wi an u begheren mit ernsten dat ghi dese kuer inder manieren voirs. kuert oft ter bester oerbaer daer mede bewaren op dat wi ende onse lande daer mede versekert sijn ende daer in also doen al wi wael uten betrouwen ende ghy mogent dat alre oirbaer leste toe ghedaen is wanttet ymer onser uterste meninge is datmen dese lant versekert mit dijcken daermen mach, in oerconde desen brief ende onst signet hier op gedruct, gheg. in onse hofste voer Hagesteyn ende Oeversteyn, op ten vijten dach in octobrij in jaer ons heren dusent cccc ende vive.

 

Prev Folio  Location, Folio   
OAR13, 18v-a
   type : Keur date : 1450-12-17 record : # 574  Record details
[.......................] delven int ambocht van Segwairt die die hoge hiemraet van Scelant [...........] geconsenteert hebben dis donredaichs in die ter scouwe diemen hiet [..............]wen? int jair duysent vierhondert seven ende viertich ende sij over za[.........] die joncvrowe van Egmonde ambocht vanden ambocht voirs. wtgegeven [.........] legen inden ambocht van Zegwairde voirnoemt te delven bij Ghijsten ende [.........] genadige heren van Bourgondien, grave van Hollant, etc., gegeven in jair van [..........] die die selve joncvrouwe dair off heeft ende hair an gecomen sijn ende bescreven [.........] van Egmonde harren broeder zaliger gedachte, dit aengesien dat dair [.......] ende oeck om dat die goede joufr. voirs. horen eerbaren staet op hair goede niet [.......]de sij en nooste haren oirbair ende profijt doen mitte veenen voirs., twelke die [.........] angesien hebben om die goede informacien her gedcaen van mijnen here hier [..........] toe Yselsteyn ende anderen ende so die hoge hiemraet voirnoemt inder waer[..........] onden dattet der gemeenen oirbair niet tegen dragen soude mar tis wel gesien [..........] veel ander plaetsen ende landen dair oick veenen gelegen sijn datmen die redelic [...........] dair mede gedaen heeft aldus om die voirs. reden. So hebben die voirs. hogen hiem[raden ..... geco]nsenteert in manieren als hier nae gescreven staet. Inden eerst, die veenen die jonfr [........] inden ambocht voirnoemt binnen den bedrive van Scelant dat is te weten dat mit stie[...........] na wtwijsinge die hantvesten die dair off sijn die sel men delven te weten vanden Nuwe wech op tlant tot die lantsceydinge van Bleyswijck toe, behoudelic die Voren wech te houden na die oude kuere, ende op vijff ende twintich gaerden nader Nuwe wege voirs. niet te delven ende oec op vijff end twintich gaerden naden Vore wech niet te delven in geenre wijs op tsulke verbuernisse als dat die hantvesten wtwijsen, wtgesondert die venen die voir dese tijt selmen den vijff ende twintich gaerden nader Nuwe wege voirs. ende den Voren wech voir noemtgedolven sijn dair net en te verbueren. Voirt so selmen al langes neffens die Oest kade vanden Hoffwege totter eerster cromme toe vanden voirs. kade twie ackeren ongedolven lant leggen dan alleen totter kade behoeff om die in raeck dair mede te houden ende van die eerste cromme van der kade voirs. totter nyewen wege toe al langes enen acker ongedolven te laeten leggen anders dan totter kade behoeff als voirs. staet. Ende op alsulke verbuernisse als die hantvesten in ganden. Des gelijcx tusschen den Nuwe wege ende den Voren wege elx voirs. al langes op twaleff gaerden nader kade voirs. after dese tijt geen turff dair wt te delven off te doen delven cleen noch groot al waire oeck datter in gesteken wair of die verbuerenisse voirs. Ende so wie anders off elwairts dolve inden ambocht voirnoemt ende inden veenen voirs. dan hier voirs. staet, dat soude wisen op alsulke verbuernisse als in hantvesten in hoirren ende begrippen, behoudelic altois die oude brieven ende hantvesten in hair rechte ende machte te bliven, wtgesondert dese gracie ende consenteringe voirs. Ende dese cedulen sijn twie geteykent ----- dair die een off hebben die hoge hiemraet van Scielant voirs. ende die ander jonfr. Otte van Egmond off die gemeen bueren van Zegwaird voirs. gescreven ende geteykent inder hogen hiemraders breif van Scelant int jair ons heren duysent vierhondert ende vijftich opten xvii sten dach in decembrij.

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl