AN(E) SOETE C.S.

 

Previous PageHome PageNext Page


AN(E) SOETE C.S.

I. (H)AN(E)SOETE

(ook wel ARNULF of AARND SOETE)

functie:

schepen 1296-97, 1303-04, 04-05.

woonhuis:

aan Nieuwe Rijn of Burchgracht: 25 aug. 1292 verm. van zijn schuur aan de noordzijde van de Burchgracht (Van den Bergh, Oorkondenboek, II 382).

varia:

zegel: de Leidse sleutels (29 mei 1305, DuO. 1981xx). Is hij de Hanne ver Zoetenz. die in 1317 van de graaf land huurde te Slancwijc (onder Nieuwenbroek) voor 24 s. 5 p.? (Hamaker, Rek. Holl., I 31).

familie:

kinderen:

1. Andries Ansoetenz.

ovl. tussen 24 juni 1353 en 5 sep. 1358 (Ga. 842; GvH. 226 f. 2).

functie:

schepen 1307-08 (indien dezelfde als Andries Annesoens) 28-29, 35-36, 36-37, 39-40, 42-43, 43-44, 44-45, 45-46, 47-48, 48-49.

woonhuis:

aan de Breestraat, verm. 5 sep. 1358 van zijn weduwe en erfgenamen (GvH. 226 f. 2).

huisbezit:

een huis en erf te Marendorp verm. 6 nov. 1335 (Hoek, 'Wassenaar', 101).

landbezit:

* 3 morgen 5½ gaard land aan de Leidse Vaart te Zoeterwoude, verm. 1326-30 (Ke. 493 f. 87).

* 3½ morgen 21 gaard en 5 morgen 2 hond 32 gaard land aan de noordzijde van Rodenburger wetering te Zoeterwoude, verm. 1326-30 (Ke. 493 f. 87).

* 10 morgen 3 hond 14 gaard 3 vierendeel land ten zuiden van de stad en noordelijk van Rodenburger wetering, verm. 1326-30 (Ke. 493 f. 87v.; omvat dit het hoger genoemd land ten noorden van Rodenburger wetering?).

* 4 morgen 5 gaard 8 voet land ten zuiden van Rodenburger wetering onder Zoeterwoude, samen met Huge Batseleer, verm. 1326-30 (Ke. 493 f. 88).

* 4 morgen land, Snidersmade, te Leiderdorp, strekkend van de Zijl tot de Ommedijk, afkomstig van zijn vrouw; door beiden 30 juni 1349 vermaakt aan de H. Geest voor hun memorie, met dien verstande dat de ½ renteopbrengst zou zijn voor de langstlevende tot overlijden (W. 428 f. 16).

* 2½ morgen land te Leiderdorp, de Menel, 24 juni 1353 aan Claas Gerrit Doedenz.z. verkocht (Ga. 842).

rentebezit:

* 4 £ en 10 s.g.g. met de houde op hofsteden aan de Middelste gracht op het Hogeland, wrsch. spruitend uit uitgifte door hem (Secr. 84 f. 66 en Ke. 322 f. 26).

* 30 s.g.g. met houde op 4 hofsteden aan de Nieuwe Rijn, wrsch. spruitend uit uitgifte door hem (Ke. 322 f. 26).

varia:

zegel: de Leidse sleutels vergezeld van 2 bloemen of sterren (Ke. 1004, 20 sep. 1339).

familie:

tr. Elisabeth Gerrit Doedendr. (W. 428 f. 16, vgl. Gerrit Doede c.s.). Haar broers heer Philips Gerrit Doedenz. en Claas Gerrit Doedenz. gaven toestemming tot de schenking van Snidersmade (zie boven). Ovl. na 5 sep. 1358 (zie hoger, woonhuis).

2. Floris Ansoetenz., volgt II.

3. Hadewi Ansoetendr.

tr. Simon Dirk Boffelsz., ovl. tussen 1326 en 29 apr. 1333 (Ke. 493 f. 87, GvH. 243 f. 97v.; een Dirk Boffel was 3 mei 1337 schout van Zoeterwoude, Ke. 415 f. 39; Dirk Boffels kinderen waren 26 aug. 1357 belenders aan de Rijnzijde van de straat van Marendorp, Ke. 1062). Hadewi bezat als weduwe met haar kinderen land onder Zoeterwoude te Zuidwoude bij Zwiet en Stompwijkerweg (GvH. 243 f. 97v.). T.b.v. memoriediensten vermaakte zij 31 mei 1353 de H. Geest met instemming van haar broer Andries, die als haar voogd optrad, een kamp van ca. 2 morgen land te Zoeterwoude bij de Rodenburgerlaan (W. 428 f. 21v.).

II. FLORIS ANSOETENZ.

ovl. voor 31 mei 1353 (W. 428 f. 21v.).

landbezit:

* 8 jan. 1317 5 morgen land aan de Rijndijk te Zoeterwoude (GvH. 243 f. 2v.), wrsch. identiek met:

* 5 morgen 30 gaard land ten noorden van Rodenburger wetering, verm. 1326-30 (Ke. 493 f. 87).

* 6½ morgen 39 gaard land ten noorden van Rodenburger wetering, Zoeterwoude (Ke. 493 f. 87).

* land te Leiderdorp, belendend aan Boudijnscamp (Ke. 493 f. 21v.).

familie:

kinderen:

1. Machteld

ovl. voor 17 feb. 1377 (W. 428 f. 39).

familie:

tr. Stoute Dirk, deze woonde aan de Nieuwe Rijn en besprak op zijn ½ huis en erf 1 £ pay. rente t.b.v. de H. Geest voor memoriediensten.

2. Jan Zoet Florisz.

wrsch. reeds voor 18 jan. 1393 gedood (GvH. 198 f. 55b v.).

varia:

tot zijn gedachtenis stichtten zijn neven en oomzeggers Andries Hugenz. van der Burch en Jan Zoet Jansz. (heren Simonsz.) een vicarie in St. Pieterskerk (Ke. 322 f. 26) (vgl. voor relatie Floris Ansoetenz.-Jan Zoet Florisz.-van der Burch-Jan heren Simonsz.-van den Hove de laatste drie geslachten).

3. Heer Jan van der Burch

(Kam, 'Memorieboek', 160, W. 2. f. 164), priester, bezat een rente van 2 p.g.g. met houde op een huis en erf aan St. Pieterskerkhof, verm. 12 feb. 1361 toen Godevaard Claasz. dit huis en erf verkocht aan heer Gerrit Hoogstraat Pieter Gobburgenz.z. (Ke. 645).

4. Hadewi

(gezien haar naam en de relatie van haar kinderen met het geslacht van Ansoete moet zij een dr. zijn van Floris

zie Milde), tr. Huge Pietersz. (ibidem).

5. Dochter

tr. Jan heren Simonsz. (haar zonen noemden Jan Zoet Florisz. oom, bezaten renten afkomstig van Andries Ansoetenz., en haar zoon Jan Zoet bezat een huis afkomstig van Andries; vgl. heren Simonsz.).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl