amh_21_04 amh_21_04 amh_21_04
't Vertooch nopende het Dijckgraef en Heemraetschap van Rijnlant (1595)

21.04 Nieu deligatie en ampliatie

 

Nieu deligatie {211r} <87n> Wesende de voornomde dijcgrave ende hoogheemraden bij 't 25e articule van 't voorschreven placcaet geauctoriseert ende sulcx gedelegeert omme de voorschreven ordonnantie mitsgaders de penen ende boeten daerinne gestelt in 't geheel off deel te mogen veranderen, vermeerderen, verminderen ende uytstellen, gelijck 't voorschreven articule sulcx medebrengt. Soo is in crachte vandien daerop gevolcht de acte van ampliatie, hier innegelijft.
  Marginale aantekening: Ampliatie van de jaere [15]64 gesereert.
  [De tekst is uitgeschreven op {211r} t/m {213v}; <87n> t/m <87o>.]
  [Zie voor de tekst: Van Leeuwen, Handvesten, p. 53-55: Acte van Ampliatie van den Hove van Holland op 't Placcaet van de Kon. Majesteyt, noopende het slachturven geaneert, 11 februari 1563 (stilo curi) = 11 februari 1564; Groot Plakkaatboek I, 1238]
Acte van Ampliatie Acte van Ampliatie vanden Hove van Holland op 't Placcaet van de Kon. Majesteyt, noopende het slaghturven gemaneert.
  Alsoo de hooge Heemraden van Rhijnlandt, Delflandt ende Schielanden, den Hove van Hollandt hebbende doen overgeeven, seeckere Articulen van Ampliatie by henlieden geconcipeert, volgende de Clausule van Authorisatie geinsereert inde opene brieven van confirmatie vande Koninclijcke Majesteyt, van date den sevenden Mey, Anno vijfthien-hondert-drie-ende-tsestigh, van sekere sijne Majesteyts voorgaende Placcate oft Ordonnantie, geemaneert opte ongeregeltheyt van slaghturven, van date den thienden Octobris vijftien-honderd een-ende-sdestigh.
Om te weten hoeveel men toemaken moet. Welke Articulen hier naer van woorde te woorde geinsereert zijn, Omme tot kennisse te komen hoe veel Roeden Landts elck gehouden sal zijn die slaghturven sullen, t'eynden sijn jaren, toe te maecken. Beduncken de hooghe Heemraden van Rijnlandt, Delflandt ende Schieland, dat men soude keuren. Eerste dat de schouten ende Ambachtsbewaerders alle Jare gehouden sullen wesen Kerck-gebooden te laten doen, op Sondaghe voor Sint Jacobus dagh, dat een yegelijck die geslaghturft sal hebben, kome by henlieden tot eenen bequamen daghe, tusschen Sinte Jacob ende Sinte Peeters daghen daar aen volghende, omme hem te doen opschrijven, met verklaringhe hoe veel Roe-talen sy met turf beleydt sullen hebben, ende hoe veel tonnen turfs daer van gekomen sullen wesen. Item soo wie hem ten voornoemden daghe niet en heeft laten opschrijven, sal gehouden wesen hem noch te laten opteeckenen, binnen acht daghen na den voorschreven sit-dagh, midts gevende vier stuyvers, ende voorst op te peenen breeder in 't Placcaet begrepen, in 't Artijckel van de eerste op-schrijvinge..
Sit-daghen tot kosten vanden Ambachten:
d'Opschrijvinge over te leveren
Item dat den voorschreven sit-dagh gehouden sal worden tot kosten van een yegelijck Ambacht in den sijnen. Ende dat de Schouten ende Ambachtswaerders de voornoemde opschrijvingen leveren sullen alle jare in handen van den Secretarissen van Rhijnlandt, Delflandt ende schoelandt, voor half Ooghst, tot kosten als vooren, ende discretie van den Heemraden daer onder sorterende zijn. Item degeene die in gebreke zijn de verklaringe ende opteyckinge alsvooren te doen, sal verbeuren een boete van thien Ponden. Ende indien yemanden bevonden worde merckelijcken meer geslaghturft te hebben, dan hy verklaert ende doen teyckenen hadde, sal verbeuren twintigh Ponden.
Die niet toegemaakt sullen hebben.

Ende als aengaende vanden geenen die bevonden sullen worden respectivelijcken t'eynde de twee ende vijf jaren in den Placcate begrepen, niet toegemaeckt te hebben, sullen verbeuren twintigh Ponden, ende sal den Dijckgrave dat Lant aentasten, ende toe maken, voldoende 't voornoemde Placcaet. Versoeckende de voorsz. Heemraden, dat achtervolgende de voorsz. Clausule van authorisatie, 't selve Hof souden willen de voorschreven Articulen van Ampliatie, advoueren ende approberen. SOO IST, Dat 't voorsz. Hof gesien de voorsz. Articulen, midtsgaders hier op oock gesien de voorsz. opene Brieven van Placcaete ende de Confirmatien daer op gevolght, heeft uyt macht vande voorsz. Clausule van Authorisatie, de voorsz. Geamplieerde Keuren ende Ordonnantie van de hooghe Heemraden van Rhijnlant, Delflant ende Schielant, geadvoyeert ende geapprobeert, advoyeert ende approbeert midts desen, ende geordonneert ende Ordonneert mits desen, eenen yegelijcken dit 't selve aengaen ofte roeren sal mogen, hem na den inhouden vanden voorsz. Keuren ende Ordonnantie re reguleren, opte peenen daer inne begrepen. Gedaen in den Haghe, den elfden Februarij, Anno vijftien hondert drie-ende-dertigh, naer 't schrijven vanden voorsz. Hove, by Meesters Cornelis Suys, Heere van Rijswijck President, Maerten van Naerden, Arnoult Sasbout, Dominicus Boot, Arnoult Nicolai, Boudewijn Jacobszoon, Niclaes van der Laen, Adriaen vander Houf, Reynier Moons, Johan Engelszoon van Lezaen, Jacob vander Merssche, Witte Wittens, ende Charles Smijtre, Raetsluyden van Hollant. In kennise van my, Ondergetekent

W. de Berendrecht

 

amh_21_04amh_21_04amh_21_04

 

Auteur Publicatie Home
Marleen
van Amstel - Horák
2005
Jan van Hout, 't Vertooch nopende het
Dijckgraef en Heemraetschap van Rijnlant
Leiden 1595
www.oudleiden.nl