VAN DER BREGGHE (WOUTER C.S.)

 

Previous PageHome PageNext Page


VAN DER BREGGHE (WOUTER C.S.)

Deze familie zal zeker verwant zijn met het voorgaande geslacht aangezien Wouter van der Bregghe (generatie III) in 1365 optrad als maag van moederszijde van de kinderen van een dochter van Bertelmeeus van der Bregghe (hiervoor, IIIb.).

I. WOUTER VAN DER BREGGHE

woonhuis:

wrsch. is hij de Wouter van der Bregghe die 5 jan. 1337 belender was van Simon van Endegeests huis te Leiden (Ke. 493 f. 39v).

landbezit:

15 juli 1314 9 tot 10 morgen land (Hannekijnsland) onder Boschuysen te Zoeterwoude, grfl. leen (GvH. 709 f. 9v.).

familie:

Willem van der Bregghe, die 24 mrt. 1323 met grfl. toestemming land ten vrij eigen verkocht, was missch. een verwant van hem (het betrof 3½ morgen land tussen Zijl en Mare onder Leiderdorp) (GvH. f. 35). Zoon:

II. HUGE VAN DER BREGGHE

ovl. voor 29 juni 1353 (GvH. 244 f. 39v.).

functies:

burgemr. 1324-25, schepen 1336-37, 40-41, 45-46.

woonhuis:

aan het Noordeinde (van de Breestraat), leen van de burcht (Hoek, 'Wassenaar', 101). Verm. 21 mrt. 1331 als belender met zijn zoon Andries, aan de gracht aan een huis strekkend tot de Middelweg (Ga. 455 f. 4).

landbezit:

* 9 tot 10 morgen land te Boschuysen (Hannekijnsland) onder Zoeterwoude (vgl. belening van zijn vader en zoon; van hem geen belening bekend, wel ter plaatse als belender in Jannekijnsland verm. 19 mrt. 1349) (Ke. 322 f. 3).

* land te Slancwijc, onder Nieuwenbroek, gehuurd van de graaf tegen 8 s. p.j.; was in 1316 achterstallig met de betaling (Hamaker, Rek. Holl., I 95).

* 3 morgen, 6 gaard land te Zoeterwoude, ten zuiden van Leiden, verm. 1326-30 (Ke. 493 f. 87v.).

* 5 morgen, 8 gaard, 4 voet land ten zuiden van de Zwiet in Zoeterwoude verm. 1326-30 (Ke. 493 f. 88).

* 4 morgen, 24 gaard land ten noorden van Rodenburger wetering (betreft dit land reeds hoger verm. ten zuiden van Leiden?), verm. 1320-30 (Ke. 493 f. 87).

* 18 morgen, 36 gaard land bij de Naakte Sluis te Zoeterwoude (hieronder Hannekijnsland begrepen?) verm. 1326-30 (Ke. 493 f. 87v.).

* 5 morgen land op de Hoelmaarne te Leiderdorp, leen van de burcht (Hoek, 'Wassenaar', 130).

* 2 akkers land te Hazerswoude, grfl. leen, verkocht ten vrij eigen 25 okt. 1323 (GvH. 243 f. 38 (II)).

* land te Leiderdorp, verm. 30 juni 1325 en 30 dec. 1351 als belender aan Huge Costijnsz. van der Does' woning en land (Nass. Dom. 44 (6461) f. 323v. en GvH. 707 f. 2v.; betreft dit de Broekmade? vgl. hierna).

* 18 mrt. 1326 ½ woning te Warmond (Oud-E(i)ndepoel, zie Machen, 'Teylingen', 14) en:

* 18 mrt. 1326 8 morgen land te Leiderdorp (de Broekmade), beleend door de graaf na opdracht door zijn schoonvader i.v.m. een schuld aan Huge (GvH. 242 f. 43v.).

rentebezit:

11 mrt. 1312 20 s.g.g. op Coppe van Alfens huis, gekocht van deze. Verkocht aan het St. Catharinagasthuis 7 juni 1328 (Ga. 455 f. 7).

varia:

stond 12 okt. 1323 borg voor zijn schoonvader Claas Magnus in een conflict tussen deze en heer Jacob van der Woude en werd gedwongen 258 £ die Claas aan de laatste schuldig was, te betalen. Daarvoor zou Claas goederen op hem overdragen (vgl. landbezit) (GvH. 243 f. 38 (I)v.). 17 mrt. 1334 aangesteld tot executeur-test. door Hendrik Strevelant (W. 429 f. 41v.).

familie:

tr. Sophie, begr. St. Pieterskerk (W. 428 f. 53v-54), dr. van Claas Magnus (GvH. 242 f. 43v.) en zuster van Katrine, die tr. met Floris van Alkemade (GvH. 242 f. 43v en 243 f. 50v.). Zoons:

1. Wouter, volgt III.

2. Andries

verm. 2 mrt. 1331 als belender samen met zijn vader (zie hoger).

III. WOUTER VAN DER BREGGHE

ovl. tussen 29 dec. 1399 en 21 feb. 1400, begr. St. Pieterskerk (GvH. 228 f. 254v.; Ke. 323 (2) f. 13v.).

functies:

schepen 1356-57, 58-59; schout 1360.

woonhuis:

huurde 2 hofsteden te Leiden van de graaf voor resp. 8 s. en 18 p.p.j., verm. 1358 en 1363 (GvH. 19 f. 67v. en 11v.). De eerste hofstad moet het latere Lombardenhuis aan de Krepelstraat zijn, dat de Lombarden van hem kochten en dat door dezen aan IJde Floris Gijsbrechtsz. werd verkocht; tot in 1416 had de graaf hierop 8 s. rente (GvH. 228 f. 85, Van Oerle, Leiden, I 75). Hij vermaakte de H. Geest bij testament op zijn huizen en/of erven in de Krepelsteeg ald. 17 sep. 1384 verschillende renten: 18 p., 6 s., 4 s., 4 s., 6 s., 6 s., 6 s., 6 s. en 3 s. alsmede 'In den sac' op zijn 12 huizen en erven 40 s. (alles g.g.; W. 428 f. 53v.-54). Beleend met een huis aan het Noordeinde en de daarvan afgesplitste hofsteden 14 juni 1367 door de burggraaf (Hoek, 'Wassenaar', 101); was de 16 feb. 1378 vermelde Wouterssteeg van der Bregghe hier gelegen? (Ga. 455 f. 82, zie ook rentebezit).

landbezit:

* 29 juni 1353 8 morgen land te Leiderdorp (de Broekmade), afkomstig van zijn vader (GvH. 244 f. 39v.); beleend met ledige hand 1390 (GvH. 708 f. 5). Het leen werd door de graaf 29 dec. 1399 aan de kinderen van zijn zoon Simon verkocht, terwijl Wouter het land mocht blijven gebruiken (GvH. 228 f. 364v.).

* 9 tot 10 morgen land te Boschuysen onder Zoeterwoude, afkomstig van zijn vader; grfl. leen, verm. 5 nov. 1353 (GvH. 244 f. 45). Beleend met ledige hand 1390 (GvH. 708 f. 5); door de graaf 29 dec. 1399 verkocht als boven.

* de noordzijde van Claas Magnus' woning te Warmond (Oud-E(i)ndepoel, zie Machen, 'Teylingen', 14), grfl. leen, verkocht aan Hendrik van Alkemade die er 29 juni 1353 mee werd beleend (GvH. 244 f. 39v.).

* 5 morgen land te Warmond op de Hoelmaarne, belening door de burggraaf 5 mei 1377 (Hoek, 'Wassenaar', 130).

* 24 feb. 1352 9 morgen land te Esselikerwoude, ten vrij eigen gekocht van de graaf voor 3 £ 10 s. per morgen (GvH. 244 f. 30).

* 24 feb. 1352 2½ morgen land te Alphen aan de Rijn, gekocht voor 5 £ 10 s. per morgen (GvH. 244 f. 30).

* 3 morgen land aan Rodenburgerlaan te Zoeterwoude, hem aanbestorven van Lisebet, zr. van zijn vrouw; 29 sep. 1381 verkocht (Ga. 455 f. 44v.).

* land te Zoeterwoude, verm. 9 okt. 1385 in een belending (identiek met het land te Boschuysen? Ke. 836).

* land te Zoeterwoude, 3 mei 1370 belendend aan de Cruysmade (identiek met hoger genoemd land aldaar? Ke. 827).

rentebezit:

* renten in de Crepelsteeg, wrsch. verkregen ten gevolge van erfuitgifte (zie huisbezit) en 17 sep. 1384 bij testament vermaakt aan de H. Geest (W. 428 f. 53v.-54): 3 s. g.g. en 18 p.g.g.

* schuldbrief van 3½ £ pay., verm. 13 dec. 1399 (RA. 50 f. 26v.).

schenking:

rente van 31 s.g.g., gevestigd door hem t.b.v. St. Catharinagasthuis op al zijn goederen (16 aug. 1361, Ga. 455 f. 6).

varia:

1360 pachter van de Leidse gruit met Willem Bort (GvH. 1447 f. 7); van een tiende bij de stadspoort, van de graaf van Blois, 1377 (Gr.v.Blois, 105 f. 18) en van een tiendblok onder Zoeterwoude van dezelfde, 1385 (Gr.v.Blois 112 f. 14).

Zegel: boven: een halve leeuw; midden: een geblokte dwarsbalk; onder: effen (Ke. 658, 7 juni 1357). Trad 6 feb. 1365 op als een der voogden van Dirk van der Dobbes kinderen (Ga. 455 f. 10). Testeerde met zijn vrouw 17 sep. 1384 en schonk de H. Geest renten (zie rentebezit). De H. Geest diende hiervoor memoriediensten te houden en uitkeringen te doen aan St. Pieterskerk, St. Catharinagasthuis en O.L.V.kerk, eveneens voor memoriediensten (W. 428 f. 53v.-54; Ga. 440 f. 40, Ke. 7 f. 76, NH. Kerkvoogdij 2032 f. 2v., Kam, 'Memorieboek', 193). Aangesteld tot executeur-test. van Philips Gerrit Doedenz. 14 feb. 1391 (Ke. 322 f. 14v.).

familie:

tr. Alide Frankendr., zeer wrsch. dr. van Frank Pieter Gobburgenz.z. (Ke. 895; zie Pieter Gobburgenz. c.s.). Hij tochtte haar 5 nov. 1353 aan de helft van zijn leengoed (GvH. 244 f. 45). Kinderen:

1. Simon, volgt IV.

2. Frank

verm. als verwant van mr. Philips van Leyden 7 mrt. 1372 (Ke. 895).

3. Dochter

begr. 1399-1400 in St. Pieterskerk (Ke. 323 (2) f. 13).

IV. SIMON VAN DER BREGGHE

ovl. tussen 21 feb. en 29 dec. 1399, begr. St. Pieterskerk (Ke. 323 (2) f. 13v., GvH. 228 f. 254v.).

borgstelling:

21 nov. 1397 Huge van Noord (Secr. 19 f. 109).

familie:

kinderen:

1. Huge van der Bregghe.

functie:

schepen 1415-16; stedelijk schut, wrsch. na 8 mei 1407 (Secr. 84 f. 242v.).

landbezit:

* 5 morgen land te Zoeterwoude, buiten Leiden, leen van de Binckhorst (Hoek, 'Rept. Binckhorst', 249, Ke. 695, 22 jan. 1416).

* 29 dec. 1399 8 morgen land te Leiderdorp (de Broekmade), samen met zijn broer en zuster ten vrij eigen gekocht van de graaf (GvH. 228 f. 254v.), afkomstig van hun grootvader.

varia:

zegel: een hoekige dwarsbalk (Ke. 695 22 jan. 1416, als Van Foreest; zie Van Foreest, Het oude geslacht, afb. naast 16).

2. Dirk

verm. 29 dec. 1399, zie hoger.

3. Sophie

verm. 29 dec. 1399, zie hoger. ovl. na 1442. tr. Pieter Jorgelsz. Zij hield na ovl. van haar broer Huge 5 morgen land in leen van de Binckhorst (Hoek, 'Rept. Binckhorst', 249).

4. Kind

ovl. ca. 1400 (Ga. 444 f. 4).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl