Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1528
OAR records in next Year

 

 

Record #525     Date      top of page
1528-10-22
Location Type of Document
OAR12, 102v-a-103r Scheiding
Text
Copie [031] Alsoe zekere questien ende geschillen zijn geweest tusschen die van tzuyteynde van Waddincxveen mit die vander Brouck, Tuylnesse ende Corterackern ter eenre ende die van Koenecoop verweerders ter ander zijden roerende tmaken vander wintmolenen ende paerde molenen van Coenecoop, daer bij Densschers hem beclage dagelicx zeer bescadicht te worden, wair van die vorsc. partijen de zelve zaicke gesubmitteert hebben tot arbitraage ende verclaringe van herre Jan van Duvenvoerde ridder ende Jacob Coppier als hoge heemraden van Rijnlant nae inhout zekere compromisse dair van wesende. Ende na dat beyde partijen int lange dair op gehoirt zijn geweest bijder voorsc. hoge heemrade, zoe hebben die zelve hoge hiemraden bij consent van beyden partijen hoere verclaringhe ende uuytsprake dair of gedaen in der manieren als hier nae scr. is. Erst dat die van tzuyteynde ende Koenecoep mit wint ende paerde molenen hoere water moegen werpen inde gemeen watteringe van tzuyteynde sonder eenich peyl beghinnen van januario tot half aprille [103r] ende van halff aprille voortan inde soemer met hoeger malen en zullen dan opte peyle die byden voorn. h. hiemrad dair of gestelt ende geordineert zal worden vorden eersten dach van aprille naestcomende. Item indien yemant boven die voorsc. peyl binnen middelen ende voorsc. maelde, die zal verbeuren zoe dicwijl ende meenichwerven als dat mitten waerheyt bevinden worde een boeten van x s. waer van die geinteresseerde partijen hebben zel die een helfte. Item zullen die van Koenecoop den tijt van twintich jaeren betalen mit die vander Brouck [...] morgen morgensgelijck die onderhoudenisse vander Broucken molen ende nae die expieratie vander voorsc. tijt van xx jaeren zoe lange die van Coenecoep die voorsc. waterscip gebruycken zijn ten waere dat zij in rechte conden bewijsen daer van ongehoudet zijn des zullen die vander Brouck [...] gehouden wesen huer voorsc. molen in te slaen gelijk mit die van tzuytynde van Waddincxveen. Item zullen die van Coenecoop gehouden zijn te achtervolgen die veuren van theemraetscip van Rijnlant angaende van poten noten? aenthafte met te celven ende alle andere keuren gemaict upte delvinge, ende dit all te zamen onvermindert ende zouden providierre van trecht daer? die van Rijnlant moegen pretendenen van tmalen inde Gouwe, ende hier mede zullen partyen vereenicht wesen van hoere voorsc. questien ende geschillen ende onderlinge goede vrund wess compenserende die costen vanden voorsc. partyen der tans. van desen gedaen, aldus gedaen ende uuytgesproken byden boven gescreven h. heemrad. binnen den stede vanden Goude een huyse van Cornelis Dircx z. inden guldhoern? opten xxii en dach in octobris int jaer ons heren xv c xxviii, in jegenwoirdichhijt vanden nabescreven personen, ingelanden vander boven gescr. ambochten ende lande als die pater confesseere vande nonnen opte Gouwe m . Reynier Brunt svadte ende procurier general van Hollant Ghijsbrecht Gerijt Clais z., Dierk Heynnricx z., Paen Willem Vroen zoen, Ysbriant Claes z., Claes Zegers z., Daem Willems z., Heynric Claes z., Adam Dirx z., Frans Adriaens z., Jacop Jans z.Moel, Mouerijn Willem ss., Jan Aelbrechts z., Willem Jacobs z., Daem Adriaens z., Jacop Rooscen z., Zijvert Win z., Jan Scyls s., Willem Jacobs s., Jacop Egberts s., Ot Dircx z., Jan Aelbrechts z. ende Adriaen Heynricx z. ende in tegenwoirdicheijt van m . Phillips Vrancken z, gezwoeren clerck des steede vander Goude ende openbaer notarius bijder hove van Hollandt geadmitteert als vander boven gescreven h. heemrad. dair over geroepen zijnde roerrende mijn gewoenlicke handteyken duer bevel. ende ordinieren vanden selven hogeheemrad. hier ondergestelt, aldus onderteykent, Duvenvoerde, Coppier, VVrancken z.
English Summary
Settlement of dispute between Waddinxveen, Broek, Tuylnesse and Korterakkeren vs. Coenencoop over building of windmills and horse mills in Coenencoop.
Keywords
waddinxveen; coenecoop; broeck; tuylnesse; corterakkeren; windmills; horse mills; mills; pumping; duvenvoerde, jan van; jacob coppier; dispute settlement; gemeen watering; morgen morgensgelijk; maintenance; ghijsbrecht gerijt claiszoon; dirc heynnricxzoon; clerk; daem willemszoon; heynric claeszoon; adam dirxzoon; gouda; frans adriaenszoon; daem adriaenszoon; jacob rosenzoon; zijvert winzoon; jan scylszoon; willem jacobszoon; jacob egbertszoon; ot dircxzoon; adriaen heynricxzoon; phillips vranckenzoon, notarius; duvenvoirde, jan van; jacob coppier; alcmade vranckenzoon, an van; jacob janszoon moel; mourijn willemzoons zoon; jan aelbrechtszoon; densschers; willem jacobs; paen willem vroenzoon; ysbrant claeszoon; claes zegerszoon; reyner brunt; brouckmolen; gouwe
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
adam dirxzoon 1 / 2     1533
broeck 1 / 2     1564
clerk 4 / 4 1423 1436  
coenecoop 3 / 3 1406 1523  
dispute settlement 23 / 24 1385 1525 1529
duvenvoerde, jan van 2 / 2 1527 1527  
frans adriaenszoon 1 / 3     1533
gouda 4 / 4 1358 1450  
gouwe 10 / 10 1284 1525  
heynric claeszoon 2 / 2 1465 1465  
horse mills 3 / 3 1460 1469  
jacob coppier 2 / 2   1528  
jacob coppier 1 / 2     1528
jacob janszoon moel 1 / 3     1533
maintenance 84 / 85 1356 1527 1564
mills 7 / 7 1447 1474  
morgen morgensgelijk 16 / 17 1284 1469 1529
pumping 10 / 10 1447 1483  
waddinxveen 26 / 27 1356 1523 1533
windmills 7 / 7 1447 1474  

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl