Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
previous Folio's View: Register OAR 11
Pages 60 - 69
next Folio's

 

 

   Location, Folio  Next Folio
OAR11, 60r-a
   type : Keur date : 1447-00-00 record : # 244  Record details
Item so zullen die Ghieren dijcken so zij van outs plagen naden tuuch die wij dair of gehout hebben ten tijt toe dat sij voir ons mit rechte in gewonnen sijn of worden.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 60r-b
   type : Scheiding date : 1447-00-00 record : # 245  Record details
[005] Item so sceiden die hiemr. Joncfr. Hillegont Heinrcx jongen an die een zijde ende Gerijt van Spaernewoude an die ander zijde van zulken scheel als sij hadden van dat joncfr. Hillegont Gerijts lant verdijct hadde tot Spaernewoude dair jonffr. Hillegont of toe gesceyden wert xi made veen lants ende die helft van achte made verdolven lants gelegen in die zaet, ende hier mede so is jonfr. Hillegont al betailt van horen brieven roerende vander dijckaedze op Gerijts lant van Spaernewoude.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 60r-c
   type : Scheiding date : 1432-00-00 record : # 246  Record details
[018] Item Meynert Dirck Smeets z. wort toe gesproken voir den hiemr. van die van Zoetermeer om lant dat hij vercoft hadde Aelbrecht die Mandemaker ende leggen bleeff voir dat ongelt dair Aelbr. wijf ende kinder ballingen voir geleit zijn. Welc oncost Meynert voirs. betailde ende him wert gewijst dat hij dien oncost weder verhalen mocht an des wijfs ende kinders goede die zij nu hadden of namels crighen mochten tot zijnre sommen toe die hij mit besceydenre rekeninge bewijsen mochte, ende dit gesciede tot Leyden anno xxxii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 60r-d
   type : Consent date : 1432-00-00 record : # 247  Record details
[028] Item geconsenteert Heinrix Jacops z. een brugge te leggen doer den wech tot Rensaterwoude durende tot onsen weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 60r-e
   type : Consent date : 1432-00-00 record : # 248  Record details
[029] Item geconsenteert die van Coudekerck een draybooem te maken op Heymans brugge, durende tot onsen weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 60r-f
   type : Consent date : 1432-00-00 record : # 249  Record details
[030] Item die van Leyderdorp geconsenteert den wech bij Leyden te hogen bijden lagen hiemraet.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 60v-a
   type : Keur date : 1432-00-00 record : # 250  Record details
[019] Item so sal Pieter Jorgels z. houden half den wech van beyden eynden in ende die ander helft dair tusschen sullen houden als van outs geweest heeft ende aerde nemen wt Pieters sloot of zij mogen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 60v-b
   type : Keur date : 1447-00-00 record : # 251  Record details
[019] Item hebben wij gekuert mit onsen dijckgrave dat nyement turf delven ende sel binnen den mercken hij en sel eerst elst pooten, te weten in die noortsijde vanden Rijn van elke morgen ii hont ende and die zuytzijde van elke morgen een hont. Ende men sel pooten op elke roede vi elst of meer ende die wasbair houden ende pooten op tlant dat mer ontgront en is, ende een ygelic sal pooten inden ambocht dair bij delf ende niet in steken voir die tijt datsij gepoot hebben. Ende soe wye dair of bevonden of betuucht worde dat hij gedolven hadde eer hij gepoot had, die soude verbueren x lb., ende voirt an also dick als hij bekuert worden vanden hiemr. of van haren dienres, so soude hij verbueren x lb. [in another hand: 'anno xlvii.']

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 60v-c
   type : Rechtsdag date : 1431-00-00 record : # 252  Record details
Item dese zijn balling geleyt tot Bamisse anno xxxi. Meyns Jacops dochter. Griete Willem Rijchouts zoons wijff. Pieter Onderwaters erfnamen. Simon die Volre. Jonge Allairts stiepsoon. Item xiiii dage dair na Zijburch Dirck Ysgrants zs. wijff. Item tot sinte Mairtijns dach dair na Eghert Reyners z.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 60v-d
   type : Consent date : 1431-00-00 record : # 253  Record details
Item Bertelmees Rijns z. geconsenteert een damme doir den Rijndijck.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 60v-e; OAR11, 63r-d
   type : Consent date : 1429-00-00 record : # 254  Record details
[125] [083] Item geconsenteert die van Zoetermeer van ii wateringen een te maken tusschen beyden.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 61r-a
   type : Keur date : 1447-00-00 record : # 255  Record details
[121] Item gekuert een waterscip in Benthuysen ende sel beghinnende an die Heinlaen streckende ten pade over dweers an die Gheer mit een wtganc tusschen Engebrechts weer ende der molenweer, wtgaende tot den Molen wege to, ende is bij die Hienlaen ter laec wt, soe die hiemr. mit den scout dat oirbarirlicste duncket wesen. Ende dese waterscip mitten bruggen inden wech dat geheten is dat lange lant sal becosten ende houden alle die in die polre gelant sijn ende dair mede beholpen is. Ende dese voirsc. waterscip mit der bruggen sal wesen up ix voet wijt mit wijken als dat behoirt, ende sal bescouwen die scout van Benthuysen mit vijff hiemr. die in die polre gelant sijn, durende tot onsen weder seggen. Anno xlvii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 61r-b
   type : Keur date : 1447-00-00 record : # 256  Record details
[061] Item so heeft die hiemraet gekuert dat men den ouden kerck sloot inde vairt bij Hairlem weder up maken sall een roede wijt ende diep toe goeder scape, ende die te scouwen alst oirbairlic is, durende tot onsen wederseggen. Anno xlvii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 61r-c
   type : Schouwdag date : 1435-00-00 record : # 257  Record details
Item so besagen die hiemr mit horren dijckgrave die lantsceydinge in Waensveen anno xxxv des donredages na visitatio Maria ende vonden an dese na gescreven haer brede nade kuer tot haren genoegen, eerst Elsbien Claes Donen zs. weedwij dat sij voir desen tijt vercoft heeft Jan die Rieghe. Item Jan Wolbrants z. des gelijcx bevonden. Item Pieter Nenen z. van iiii-1/2 acker. Item Bertelmees Coppen z. des gelijcx an den oost eynde.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 61v-a
   type : Consent date : 1434-06-29 record : # 258  Record details
Anno xxxiiii Item Adriaen van Raephorst gaf over des dijxdage na sinte Jans dach dat die van Noortwijc den dam an die Zwet maken souden dicht als sij van outs plach te wesen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 61v-b
   type : Consent date : 1434-06-29 record : # 259  Record details
[030] Item geconsenteert up die Does scouwe dat dat Hielige geest lant van Rensaterwoude morgen gelt gelden sall durende te weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 61v-c; OAR11, 63v-a
   type : Keur date : 1434-05-01 record : # 260  Record details
[000] [062] Item gekuert tot meye dat nyemant hoy en set noch misse leggen en sal op tafter plaetwerck tot Sparendam binnen eenen halven roede nae die plaet op die boeten dat derdendeel van x lb., ten sij die sij dat plaet werck houden willen buten des lants cost. Anno xxxiiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 61v-d
   type : Consent date : 1434-00-00 record : # 261  Record details
[032] Item geconsenteert die van Zoetermeer dat sij manen zullen alle die dair gelant sijn, ende betalen sij niet, soe sullen die ghene die dat morgen gelt gaderen panden an dat beste land vanden helen weer soe sij van outs gelegen hebben, durende tot onsen weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 61v-e
   type : Consent date : 1434-00-00 record : # 262  Record details
Item Walich Jans z. geoirloft dat hij alsulken turf als staet upten veen die Gerijt Boenen z. jegens him cofte in Vriesencoop an tasten ende oirbaeren sal ter tijt dat hij versekert is ongehouden te wesen van den banwerck ende morgen gelde, ende worde hij dair of versekert, so sel hij weder geven wes die turf nu gelt.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 61v-f
   type : Consent date : 1434-00-00 record : # 263  Record details
[030] Item geconsenteert die van Zoeterwoude een nuwe wech te maken bij sinter Nyclais huysken.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 61v-g
   type : Consent date : 1434-02-03 record : # 264  Record details
[034] Item geconsetneert Florijs van Bosschuysen een wateringe in Puelgen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 62r-a-62v
   type : Keur date : 1430-01-07 record : # 265  Record details
[063] Wij hoge hiemr. doen cont allen luyden dat wij gekuert ende geconsenteert hebben die van Sparenwoude een sluyse inden dijck int Hoffambocht in alre manieren hier na gescreven. Eerst sal die sluyse leggen tusschen Michiels ende Pieter Jordijns z. dijck int sceyt, ende Michiel ende Pieter Jordijnszoon sullen houden den dijck ende andijck buten allen scouwen op haren cost ende schade. Ende geschieder voirder schade dat die sluyse in dreve, dat god verbbieden moet, dat soude staen op oude custumen, ende die van Sparenwoude souden hoir sluysen antasten wair sise vonden binnen onse merken. Ende dese sluyse salmen houden tot water wt te gaen ende niet in, ende men en selse niet vischen. Ende men sel dese sluyse sluyten binnen ende buyten mit heckeren. Ende die slotelen sullen leggen onder Meynert Claes z. als hiemr. Ende dese wateringe totten sluyse sullen als hier gescreven staet. Eerst vander Leede wateringe die drien hooft sloten op te winnen tot an Houtrijcker wech toe, wtgesceyden den viersten hoofsloot, sal beginnen ander Lelude weteringe streckende tot Joncfrou Hillegonden lande toe. Ende een weteringe vanden groten hoeftsloot tot Geertruut Jan Florijs z. huyse toe, ende van Geertruden een weteringe langes den wech toter Lelude weteringe to. Ende een weteringe tusschen Pieter Jordens ende Vrederic Voex [Roex] tot an den sluse ende voirt in die tYe, ende die sal wesen thien voet wijt, ende alle ander wateringe sellen wesen also wijt als den scout van Sparenwoude mit sijn scepen redelijc sal duncken bij haren eedt. Item een zijl bij Geertruden dair den wech mit een scousloot tusschen Geertruden ende Jan Florijs z. weeren, ende voirt bij den dijcsloot tot ij Florijs van Sparenwouder broeck. Item een scousloot vanden langendijck tusschen Jan Simons z. ende Duve Jan Oeden lant also lanck als die weren zijn. Item die noertsloot sall beginngn ander Lelude weteringe streckende recht wt die Sparenwouder weteringe. Item all weteringen sal een ygelijc maken sijn hoge brede tenden sijn lant, ende wes schinckel of langes lants is salmen maken made made gelijc na ouden custumen ende gewoenten. Item so sullen die van Sparenwoude hoir weteringe tusschen den wech ende sluse becaden ter goeder scaep dat die van dat Hofambocht dair niet mede bescadicht en worden, ende alst eens beraet is, so zullen die vanden Hofambocht die kade houden of zij willen, ende die van Sparenwoude sullen quijt dan vanden voirs. cadijck wesen. Ende die van Hofambocht sullen mede doer dese sluyse wateren mit zijlen inden dijcksloot sonder wederseggen van yement. Item so sullen dese na gescreven houden ende maken die wateringe buten ban made gelijc binnen ende buten, eerst Florijs van Sparnewoude, Willem Jans z., Willem Baerts z., Dirck Lourijs z., Simon Clais z. Andries Jans z., Michiel Zwaerts z. [62v] Ende of dese voirnoemde te cort waren van lande, so selmen mit him vorder dair in hoefslagen die ghene die die waterscip ende sluse mit him begeert hebben. Ende dese waterganc binnen den ban van Sparnewoude of dair buten sal bescouwen die scout van Sparnewoude mit sijnen scepen aldair als dat noot is up die boeten van twe scellinge ende voirt na ouden costummen. Ende dit sal geduren tot onsen weder seggen toe. In kennesse der wairheyt, so hebben wij Jan vander Boeckhoirst, Meynert Claes zoon als hiemr. desen brief voir onse mede gesellen ende voir ons bezegelt mit onsen zegele int jair ons heren duysent vierhondert vier ende dertich op sinte Lucien dach [in another hand: 'anno xxxiiii.'].

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 62v-b
   type : Keur date : 1429-00-00 record : # 266  Record details
[064] Kueren anno xxix. Item die aerde niet dieper te delven dan een halver ellen, ende wie dieper delvet, die sal dubbelt gelt gheven.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 62v-c
   type : Keur date : 1429-00-00 record : # 267  Record details
[065] Item scutten opten dijck op die boeten, ende wair yemant die die scutters dat scut goet ontname, dat wouden wij an dien rechten. Ende wie den dijck bij nacht weyde, dat salmen scutten voir eygen ende scutmens niet, ende ment hem bewijsen mochte, dat wair up die boete van x pond.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 62v-d
   type : Keur date : 1429-00-00 record : # 268  Record details
[032] Item den Rijndijck te maken op sijn oude brede op sijn hoichte tusschen dit ende daichs na sinte Jans dach, ende alle die bruggen die dair in leggen, ende op die ander zijde des gelijcx te maken ende te scouwen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 62v-e
   type : Keur date : 1429-00-00 record : # 269  Record details
Item van dat lant te pooten ende voir delven na inhout der hantvesten.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 62v-f
   type : Keur date : 1429-00-00 record : # 270  Record details
[122] Item Zwammerdammer brugge sel maken die van Woerden die een helft ende Rijnlant die ander helft ende Swammerdamme dat decsel ende Nuwecoop dat aerdwerck alsmen seyt.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 62v-g
   type : Keur date : 1429-00-00 record : # 271  Record details
[123] Item des Molenairs brugge die van Woerden die ene helft ende Rijnlant die ander helft.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 63r-a
   type : Keur date : 1429-00-00 record : # 272  Record details
[124] Item die Does brugge te maken diese sculdich te maken. Item die Zijlbrugge sel heer Gillis van Cralinge maken. Item die Cleyn zijl bruggetgen dat lant van Rijnlant.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 63r-b
   type : Keur date : 1429-00-00 record : # 273  Record details
[066] Item so kuerde die hiemr. in Houtrijck datmen die Scinckeldijc die leyt up Clais Jan Florijs zoons weer een ygelijc maken sal ende dijcken upt sijns zelfs lant, op een boeten van x pont, durende tot onsen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 63r-c
   type : Keur date : 1429-00-00 record : # 274  Record details
[125] Item alle lant die mit ons watert ende niet mit ons en gelt, dat sal mit ons gelden morgen morgens gelijc, gelijc lancs geleden.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 63r-e
   type : Keur date : 1429-00-00 record : # 275  Record details
[126] Item alle morgentael inde mercken gelegen die niet goet genouch en sijn voir hoir oncost, dat salmen verhalen an hoir goede roerende ende onreorende wairsi willen binnen den mercken. Ende wair dat niet goet genoech, so selt die scout vanden dorp heren als men an die noortsijde vanden Rijn doet.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 63r-f
   type : Scheiding date : 1431-05-21 record : # 276  Record details
[067] Anno xxxi. Item soe kuerden die Hiemr. ende sceyden Gerijt Albout an die een zijde ende Jan Vij ende Aelwaers kinder mit horen hulperen an die ander zijde roerende vander aerde dair men mede dijcken soude die Dweers Weren. Ende so sij dair om scheelden, so hebben wij gesceyden dairmen die voirsc. dijck maken sel wt hoirre beyder lant, made made gelijc, dats te weten Gerijt Albouts lant is zeven made ende Jan Vij mit sijnen hulperen vijf made. Ende dit gesciede tot Lisse, anno xxxi upten lesten dach van pijnxster, ende sal gedueren ter tijt dat enich vanden partyen den hiemr. dair op brengt op der gheenre cost die inden onrecht bevalt.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 63v-b
   type : Consent date : 1435-00-00 record : # 277  Record details
[035] Anno xxxv. Item geconsetneert die van Vresecoop een waterscip xii voet wijdt, wijder of nauwer bijden scout ende hiemr., ende beginnen an Billerdammer wech streckende an Rijnzaterwoude in Heinric Jacops zoons weteringe, ende is geschiet bij Heinric Jacops z. consent. Ende dese wateringe sullen maken die scout mit zijnen hiemr. bij haren eede dair in hoefslagen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 63v-c
   type : Consent date : 1435-00-00 record : # 278  Record details
[061] Item Heinric Jacops z. geconsenteert dat hij in Leymuden in Vriesecoop ende in Reynsterwoude scouwen ende werck heren sal mit vijf hiemr, gelijc hij pleget mit zeven, ende mit twie scouwe, die eerst op des ambochts cost ende voirt na costumen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 63v-d
   type : Besteding date : 1435-00-00 record : # 279  Record details
[013] Item in aldusdanige manieren so willen die hiemr. van Rijnlant ende dir hiemr. van Woerden besteden Heymans brugge ende dam an zullen wesen ix binden. Elc bindt ende stilen sellen wesen voet kant, ende dat decksel iii dumen dicke, ende die zijtwech ende cledinghe twie dume dicke, ende die wangen des gelijcx dair na volgende, ende dats te verstaen die vlogelen xviii voet lanc in die kulck voets kant, ende die stilen die tweedeel van een voet, ende die derde stijl een doirgaende intange die twie deel van een voet.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 63v-e
   type : Keur date : 1435-00-00 record : # 280  Record details
[020] Item pooterye in den veenen sel wesen in die noorzijde van elken morgen twie hont eer mense delvet ende die zuytzijde van elken morgen een hont ende die sullen sij pooten eer sij delven op en boet van iii lb.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 64r-a
   type : Consent date : 1434-06-29 record : # 281  Record details
[036] Item geconsenteert die hiemr. van Alcmade dat sij scouwen sullen up des ambochts cost, te weten elcx hiemr. xii penninge die scout ii sc. des dages, durende tot onsen wederseggen, ende geschiede anno xxxiiii tsinte Jans scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 64r-b
   type : Keur date : 1435-00-00 record : # 282  Record details
[127] Item so zijn die hiemr. overdragen mit haren dijckgrave datsij gekuert hebben ende een kuer geleyt opten hogen wilden veen ende op die Benthoirn [in Benthuizen]. Inden eersten, dat alle die ghene die dair gelant zijn comen sullen binnen xiiii dagen ende verwillekoren hun voirden hiemr. tot hoirre vermaninge te comen tot Sparendam, ende aldair horen hoefslach te ontfaen gelijc ander lant binnen den merken gelegn. Ende voirt, te doen al dat ander lant binnen den mercken doet. Ende doen sij des niet als voirs is, so hebben wij bevolen onsen dijckgrave die vaert bij Claes Stientgens z. toe te palen ende boven te damen, ende die van Benthuizen hoir vaert weder an te vaen soe sij van outs plagen [in another hand: 'anno xxxv.'].

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 64r-c
   type : Beveling date : 1435-00-00 record : # 283  Record details
Item bevolen die van Sparnewoude datsij alle waterscippe ende kueren vander nyeuwer sluyse maken binnen een maent op een boet van thien pont.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 64r-d
   type : Vonnis date : 1437-02-01 record : # 284  Record details
[023] Item ic Aechte Meynert Dirx zs. weedwij doe cont allen luyden die desen brieff zullen sien of horen lezen dat ic mit Lijsbet Jans dochter brengen des briefs gedadingt ende overcomen bin als van alsulken after wesen als ic an hoir hade voerende van quaden lande dair ic grote scade hier voirtijts of gehadt hebbe van hoirre wegen, ende sij ballinge voir geliet was, kenne ende lye dat ic dat lant selve an sel nemen ende houden ende scelde hair dair quijte of also verre als sij mitten bailiuwe ende den wel geboren hiemr. van Rijnlant te vreden kan werden. In kennesse der wairheyt ende ic selve ghenen zegel en hebbe so heb ic gebeden Heinrick Engels z. desen brief voir mi te bezegelen. Ende ic Heinric, om bede willen Aechten voirs., so heb ic desen brief open bezegelt mit mijnen zegel. Dair bij waren twie poorters van Delf als Geerlant Hugen z. ende Jan Willems z., int jair ons heren duysent vierhondert zeven ende dertich op onse vrouwen avont te lichtmisse.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 64r-e
   type : Rechtsdag date : 1437-02-26 record : # 285  Record details
Item quijt gesconden Lijsbet Mandemakers ende hore kinder om goids willen anno xxxvii petri.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 64v-a-65r
   type : Vonnis date : 1356-04-18 record : # 286  Record details
[024] Copie vander hantvest van Alphen: 'Willem van Beyeren van Heneg. van Hollant, van Zeelant ende her van Vrieslant maken cont allen luyden dat wij gegeven hebben ende geven voir ons ende voir onsen nacomelingen onsen goeden luyden van Alphen tusschen der Goutsluyse ende den Crommen sloot, onsen goeden luyden van Hazaertswoude tusschen den Crommen sloot ende den Goutsluyse die gelegen is op den Bansloot dair Ketten kinderen lant nu ter tijt up leyt, onsen goeden luyden van Bosscoop op die westzijde vander Goude ende onsen goeden luyden van Waddijnxveen die gelegen sijn tusschen Bosscoep Waddinxveenre ka die gelegen is in Claes Dorrekijns weer eenen gemeenen ende eenen vryen waterganck durende tot weeliken dage, beginnen an den Rijndijck ende eenen ka te leggen ende te behouden op Ketten kinder lant op die oestzijde vanden sloet diemen heet den Bansloet ende voirs. is doirgaende op die Goudwal op die westzijde dicht te houden tot Claes Dorrekijns kade toe ende wt ate gaen inder Yselle onverseit van yemande den Yseldijc op ende toe te doen ende dat te dammen ende dien dam up ende toe te doen also dicke als die sluyse noot hebben ende dat min ende oirbairlic is onsen goeden luyden voirs. Ende desen voirseyden dam sullen scouwen die hiemr. van desen voirseiden waterganc, ende dat te voirsien van desen voirs. hiemr dat ghemeen lant gene scade en crige mit gemeenre morgen van desen voirs. waterganc. Ende den Rijndijck tot een waterkeer ende mit deser voirseider sluyse, so sullen onse goede lude voirs. horen vrien wille doen tot ons gemeens lants oirbair dat nu ter tijt becost dese sluyse ende waterganc voirs. ende horen nacomelingen sonder yemans weder seggen ende nymermeer ander lude doirganc. voirt so sullen dijcke ymer also lange wese dat onsen goede lude waterganc hoir diepe behoirt tot oirbair onser goeder luyden voirs. Ende tot des voirs. waterganc hebben wij onse goede luyde voirs. gegeven ende geven also veel lants als sij behoeven tot der Ysel to up horen cost hoir wateringe ende waterkeringe of te maken ende te houden ende te gelden tot onsen edelen hiemr. seggen, ende dese voirseyde waterganc, waterkeringe ende ka die dair toe behoren wair dat sij gelegen sijn so sullen scouwen die scoute van Alphen die nu is of namels wesen sal mit tween hiemraders van Alphen, mit twien hiemr. van Hazaertswoude mit twien hiemr. van Waddinx veen ende mit eenen hiemr. van Bosscoep. Ende dese voirseide hiemr. so sullen kiesen int ambocht van Alphen die scoute van dien ambocht bijden bueren in dien ambocht ende inden voirseiden waterganc wonen, in Hazaertswoude die scoute van dien ambocht mitten buyren inden waterganc wonen, in Bosscoop die stout van dien ambocht bi den buyren inde waterganc wonen ende in Waddijnx veen so salse kiesen die scout van Poelgen bijden gemeenen buyren van Waddinx veen die in die [65r] waterganc wonen als voirs. is. Ende wes dese voirs. hiemr die dese waterganc voirs., waterkeringe ende ka die dair toe behoren scouwen ende kueren bij horen eede tot ons lants oirbair voirs. dair nyement weder te seggen, ende dese scoute ende hiemr. voirn. zullen scouwen also dicke als him nutte ende oirbair is tot ons lants behoiff voirs. Ende in dese voirs. waterganck so sal gelden elke morgen morgen gelijc sonder yemans weder seggen, ende alle onrecht water buten horen wateringe te keren ende houden wair dat hem deren mach. Ende die van Hazaertswoude sullen houden een ka ende een waterkeringe vanden veen anden Rijndijck opten van die voirs. is op die westzijde, ende voirt sullen die van Hasaertswoude voirs. den Rijndijc dicht houden vanden Bansloot ten Crommensloot toe, ende die van Alphen den Rijncijc dicht houden vanden Crommensloot ter Goudtsluyse toe. Voirt sullen die van Alphen voirseyt een ka ende een waterkeringe huden vander Goutsluyse tot Bosscoop toe. Ende die vanBosscoep sullen van Alphenre ban een ka ende een waterkeringe houden tot Waddinx veen toe. Ende die van Waddinxveeen zullen van Bosscooper ban een ka ende een waterkeringhe houden up die Goude tot an Claes Dorrekens ka toe. Geviel oick dat onser goeder luyden voirs. wateringe or waterkeer van horen wateringe te cleyn woirde, die souden sij meerren mitten naister aerden ende mitter minster schade, ende die aerde sullen onse goede luyden voirs. dan gelden tot hoirre hiemraet seggen. Gheviel oick mede dat onder dese scouten ende hiemr. voirs. enigherhande twij quame wair bij datsij enige scouwe after laten wouden of after lieten dair ons voirseits lants oirbair aenlage, dat soudmen brengen an onsen edelen heemr ende dair bij dien twij te eynden ende ymmer te scouwen. Wairt mede dat yemant visschede in onser goeder luyde sluyse voirs. alsoe dicke ende menichwerven als hij dair inne visschede dair men of betugen mocht mit twien wittachtigen luyden of meer also dicke verbuerde hij jegens ons x pont ende den scout ende heemr voirs. iiii lb., ende van dese iiii ponden voirs. sal die scout hebben x sc. ende elc heemr also veel. Ende want onse menige altois is mit onse heerlicheit te helpen te comen onsen goeden luyden voirs. in allen zaken wair dat zijts noot hebben tot ons lants oirbair ende aengesien hebben groot gebreck ende noot saken die onse goede luyden voirs. aenlagen alse van vreemde watere dair sij bij verderft waren gebleven wair wij hem te hulpe niet gecomen, hier ommee hebben wij onse consent heer toe gedaen. Ende onse goede luyden voirs. dese punten gegeven in alle manieren als voirs. staet sonder enigerhande argelist behouden onser edelen heemr. van Rijnlant ende van Scielant alle hoirs rechts. In oirkonden desen brief bezegelt mit onsen zegel, gegeven in Middelburch des manendages na palmen sonnendach int jair ons heren m ccc lvi. Jussio domini comitis. Per dominum Florentium de Borsalia et dominum H. Popponis.'

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 65v-a
   type : Keur date : 1447-10-03 record : # 287  Record details
[128] Uptie Bamisse scouwe anno xlvii waren vergadert tot Hairlem Poelgeest, Zijl, Alcmade, Boechorst, Schoten ende Simon Vrederick. Uptie tijt wort vanden dijckgrave ende hogen hiemraet gekuert dat die kade die inden ambocht van Wassenair gelegen is mitter westeynde ende mitten oesteynde inden ambocht van Voirscoten, van den Rijndijck an Wassenair geest, dat dese cade voirt an houden sullen alle die ghene diese tot desen dage toe gehouden hebben, ende die kade so hoech ende so vast maken tot oirbair slants datter geen water over en loopt, op een boeten op een derdendeel van x pont. Ende wort die kade in yemants werck doirgesteken, die sel verbonden wesen dat den hiemraet an te bregen op een boeten van x pont ende soe wie die cade doir stect, die sel verbueren die hoichste boete. Ende dit sel bescouwen der hiemrade bode also dicke alst hem oirbair dunct, ende sel geduren tot der hiemrade weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 66r-a
   type : Vonnis date : 1447-11-14 record : # 288  Record details
[036] Des dijnxdages na sinte Mairtijns dach inde winter anno xlvii waren vergadert tot Leyden bijden dijckgrave int recht Poelgeest, Zijl, Alcmade, Zwieten, Schoten ende Simon Vrederic. Item op die zelve tijt wort overdragen dat Pieter Vogelair ende Claes sijn broeder zullen doen sulke beteringe als hier na gescreven staet. Voir dat sij den drayboom tusschen Aemsterdam ende Sparendam mit crafte ontwien gescoten ende up gebroken hebben ghelijc als dat wel over hem betuycht is, dats te weten dat die hoge hiemraet over hem gebonden hebben dat sij mit recht vervallen souden wesen inde hoichste boete, te weten in twie werf lxx lb., die welke sij van gratie beteren sullen mit x ponden, te betalen tusschen dit ende sinte Pieters dage naestcomende. Ende wairt dat sij die x pont binnen den voirs. tijt niet en betailden of hier namels enige zaken deden den voirs. hiemraet tegen dragende, so souden sij binnen achte dagen nader hiemrader vermanijnge die voirs. hoichste boete heel betalen of souden balling slants dair of bliven gelijc of sij mit rechte ballinc lants geleyt waren.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 66r-b
   type : Keur date : 1448-02-27 record : # 289  Record details
[033] Anno xlviii op sinte Pieters scouwe waren vergadert te Hairlem, Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Zwieten, Scoten ende Simon Vrederick. Item so hebben die dijckgrave ende hiemrade op die tijt gekuert dat soe wie voirt an den Rijndijck boven mit een wagen vaert tusschen Catwijck ende Swamerdamme, also verre als de merken van Rijnlant strecken, sal verbueren also die bevonden wort bij wittachtigen tugen op een boete als op een derdeel van x pont. Ende so wie enige palen die opten voirs. dijck geset worden om voir tvaren te bescutten wt dolve of wt toge of op haelde, die soude dair an verbueren x pont.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 66v-a
   type : Consent date : 1448-02-27 record : # 290  Record details
[037] Item inden ambocht van Zuytwijck leyt een wateringe geheten de Kersch dair twie hoofde in leggen die gekuert sijn up x voet van malcander geheten die Brug laen, soe hebben de dijckgrave ende hiemrade tot deser tijt geconsenteert ten versoeke Wouter Jacops zoon als ambocht bewairre van Zuytdijck dat sij dese hoofde op achte voet van malcander steken mogen, durende tot der hiemrade weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 66v-b
   type : Consent date : 1448-02-27 record : # 291  Record details
[038] Item so hebben die dijckgrave ende hiemrade de scout van Zoeterwoude geconsenteert te scouwen den nuwe weteringe ende den ommedijck vanden nuwen wege tot Meestgen Vrancken z. toe geliken hij scouwet binnen sijnen ambocht van andere wege ende wateringe ende tot zulken boeten, durende tot weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 66v-c-67r
   type : Vonnis date : 1448-02-27 record : # 292  Record details
[025] Item upten xxvii ten dach van februario des woensdages na sinte Pieters dach ad cathedram inden jare ons heren duysent vierhondert zeven ende veertich naden loop shoofs van Hollant [i.e., 1448] ist geschiet dat Bouwijn van Zwieten bij hem ontboden heeft heer Bouddijn confessoir up desen tijt tsinte Marien poel [Oegstgeest] ende Dirck Bouwijns z. van Zwieten sijnen neve, welke Dirck Bouwijns z. na dier tijt gecomen is tot heer Gerijt van Poelgeest hem een bootscap doende van Boudwijns voirs. wegen seggen hoe dat Bouwijn sijn oom heren Gerijts voirs. hadt dair te willen thoeven ende de onder sijn mede gesellen hoge hiemrade van Rijnlant die thans jegenwoirdich waren te willen spreken ende die dair niet en waren te willen ontbieden om zekere saken die Boudwijn sijnen oom voirs. mitten voirs. hiemrade sijn mede gesellen te spreken hadde, soe ist geschiet dat de voers. heer Gerijt dese saken heer Willem van Alcmade ende Simon Vrederic sijn mede gesellen die up die tijt te Leyden waren te kennen gegeven heeft die welke samentlike mit hem sloten dat sij den andere hoir mede gesellen samentlike verdachvairden den eersten dach van mairte te Leyden te wesen, die welke tot dier tijt dair alle vergadert sijn geweest of hair machte dair gesent wtgesceyden een ende sijn samentlike gegaen tot Boudewijn van Zwieten voirn. an te hoiren wes sijn [67r] begeren was ende bij Boudewijn voirs. also gecomen heeft die voirs. Boudewijn hem te kennen gegeven also als hij hoir mede gesell inden voirs. hiemraetscip van Rijnlant lange tijt geweest hadde dair grote laste, arbeit, ende sorge voir de gemene landt in stont, het welke hij seyde soe hij hem thans bevoelde niet langer bewaren [gewaren?] noch regeren en mochte tot oirbair sijnen live noch tot salicheyt sijne ziele, dair hem op gevraget wort Bouwijn 'Hoe moech dij u thans dus bevoelen ghij hebt doch corteliken mit ons upte scouwe tot Sparendam geweest aldair wij ons lieten duncken dat ghij in redeliken schijn wairt.' Dair die voirs. Boudewijn weder op antwoirdt seggende 'Lieve vriende, wat wil ic u veel seggen. Tis wair dat ic mede up de scouwe geweest hebbe dan hoe nu dat becomen is dat weet ic wel. Ic bevoele nu also dat ic nut noch oirbair dair meer toe en ben, ende neme dat bijden eet die ic mijnen genadigen heer ende de land van Rijnlant gedaen hebbe. Dair ic bidde u om goidswillen dat ghij aensiet mijnen staet ende mi niet en vergheet tghene dat in mijnre moge niet en is te doen, ende ic sette ende resignere mijnen dienst in uwen handen ende betrouwe dat uwer wijsheit dat ghij wel in mine stede kiesen sult dair tlant van Rijnlant wel mede bewairt sal wesen.' Ende als de voirs. hiemrade Boudewijns voirs. entelike menijnge aldus verstaen hebben, soe sijn sij samentlike bij een gegaen ende hem doechdeliken hier op bedocht ende beraden, ende na dat sij bevonden in hoiren rechten ende van outs costumeliken is geweest, so hebben sij samentlick ende eendrachtelic als voirs. eenen anderen hiemraet gecoren, ende was Jan van Poelgeest, op desen tijn scout tot Leyden.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 67r-b
   type : Consent date : 1448-05-06 record : # 293  Record details
[039] Anno xlviii den vi den dach van meye waren vergadert tot Hairlem Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Jan van Poelgeest, Schoten ende Simon Vrederick. Item op die zelve tijt wort geconsenteert heer Lodewijc van Montfoirde in sijn heerlicheit van Hazaertswoude alsoe hem in voirleden tijden een wateringe geconsenteert is geweest mit eenre bruggen doir Haessaertswoude wech, soe ist dat heer Lodewijc voirs. ter sijnen versoeke ende sijnen buyren op desen tijt gegont is dat hij dien voirs. wateringe verrechten sal mogen so him dien best dienen mach tot ordinancie vanden hiemrade van Rijnlant, behoudeliken dat alle die ghene die inde voirs. wateringe wateren mitten lande van Rijnlant gelden sullen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 67v-a
   type : Consent date : 1448-05-06 record : # 294  Record details
[084] Item op die zelve tijt wort vanden hiemrade den gemeen ambocht bewares te kennen gegeven hoe dat de hiemrade van Schielant bewindt genomen hebben ende nemen willen binnen den banne van Zegwairt, dat binnen de merken van Rijnlant ende van Sparendam is, ende zeker dage mitten hiemrade van Scielant dair of gehouden sijn geweest dat die hiemrade van Rijnlant de voirs. heemrade van Scielant van horen rechten gaven [garen?] doechdeliken onderwijst hadden dat sij of laten wouden, twelc die voirs. hiemraede van Schielant niet doen en hebben willen, soe hebben dair omme de hiemrade van Rijnlant, om den oirbair ende trechte tgemeens lants te bescudden, voir genomen de hiemrade van Schielant mit rechte te wederstaen ende de ambocht bewairres gepresenteert hoiren morgen bij hem inden costen te leggen dair de ambocht bewairres de hiemraden of bedancten ende sijn overdragen ende dunct goet dat men de hiemrade van Schielant ende andere wederbare ten coste vanden gemenen lande mitten utersten recht tot datsij tlant van Rijnllant in horen rechte laten.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 67v-b
   type : Keur date : 1448-05-06 record : # 295  Record details
Alsoe de ambocht bewairres niet tot ghenen dagen gewoenlic en sijn hoir rekeninge de hiemrade te brengen so dat vorden walinge dicwijl der in coomt mits datsij doen een helff jair voir dander hoir rekeninge bregen soe datsij all niet wel doir gesien en worden, so hebben die dijckgrave mitten hiemrade hier op gedocht ende hebben eendrachteliken gekuert dat voirt an alle die ambocht bewairres hoir rekeninge leveren sullen inde hiemrade ende tusschen Bamis ende alreheiligen dage op een boete van x lb., behoudeliken die niet dan omme de twee jair en plegen omme te slaen, die sullen binnen den voirs. tijden hoir rekeninge brengen telken twie jaren op de voirs. boeten. Des sullen sij alltijt hoir ommeslach mogen maken na alre heiliger dage alst him best gelieft voir kertssavont dair na volgende. Anno xlviii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 67v-c
   type : Keur date : 1448-05-06 record : # 296  Record details
[034] [The following is crossed out: 'Up die zelve tijt wort die kuere verclairt datmen altoes een ambocht bewairres an laten sall, etc., ende dat geset op de boeten van x lb.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 68r-a
   type : Keur date : 1448-05-06 record : # 297  Record details
[081] Item also gekuert staet dat een ygelijc sijn sloten inde wateringe diende op scieten ende scoon maken sal vijftic roeden lanc, soe is op dese tijt bijden dijckgrave ende hiemr. overdragen dat een ygelijc doe kuer gebruken sal die dair mede gebaet is ende anders nyemand tot der tijt toe dat die hiemr. dair op versien hebben [in another hand: 'anno xlviii.']

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 68r-b
   type : Keur date : 1448-05-06 record : # 298  Record details
[035] Item op die zelve tijt wort overdragen dat de hiemrade op sinte Jans scouwe op die Does niet varen en sullen noch de ambocht bewairres die dair gheen werck te wijsen en hebben, dan de heemrade sullen dair hoir dienre seynden om alle alle saken over te sien, ende sullen mitten anderen ambocht bewairres te Leyden bliven ende hantieren tghene sij te doen sullen hebben mit recht ende anders [in another hand: 'anno xlviii.']

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 68r-c
   type : Consent date : 1448-05-06 record : # 299  Record details
[040] Item die scout van Woude is geconsenteert dat hij scouwen sal in alre manieren als de scout van Alcmade gegont is ende dair of is him een copie gegeven soe dat in onsen boeck gescreven staet.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 68r-d
   type : Consent date : 1448-05-06 record : # 300  Record details
[062] Item also die scout van Zoeterwoude de Zwiet ende de Swette pleget te scouwen des dijnxdages na sinte Jans dach, so is geconsenteert dat hij dien voirs. scouwe altijt verleggen mach tot des vrydages na, durende te wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 68r-e
   type : Consent date : 1448-05-06 record : # 301  Record details
[085] Item overmits datmen den sloot die langes den Zantwech leyt tusschen Leyden ende des Waddiinge niet wel varen en mach om sant dair op te brengen tot zulken tijden alst noot is so is den scout van Soeterwoude geconsenteert dat hij hij rad van sijnen hiemrade die sloot kueren ende scouwen sall tot tijden alst hem dunct datter best dienen ende oirbarilicxte wesen sall.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 68r-f
   type : Consent date : 1448-05-06 record : # 302  Record details
[041] Item is de scout van Zoeterwoude geconsenteert dat hij all beesten die bijden Rijndijck gaen bij zijn soon mach doen scutten in alre manieren of hijt selve dede, tot sulken boeten als dair toe staen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 68v-a-69r
   type : Vonnis date : 1448-06-25 record : # 303  Record details
[029] Anno xlviii op sinte Jans scouwe waren vergadert tot Leyden Poelgeest, Alcmade, Zijl, Poelgeest, Schoten ende Simon Vrederick Also Vechter Claes zoon als ambocht bewairre van Zoeterwoude de burgermeesteren van Leyden toe gesproken ende tmorgengelt van vijftich morgen lants gheeyscht heeft mits dien dat die bijden vesten vander stede, ende dair binnen getogen sij bij vermeeren vander voirs. stede so dat dat ambocht van Zoeterwoude langer dan in vijftich jaren dair geen morgen gelt of en hebben connen crigen, etc., daer die burgermeester weder op geantwoirt hebben seggende dat hun vervreemt onder ander woirden van de voirs. Bechters beclachten aen gesien so hij zelve bekent dat die stede van Leyden nie in vijftich jaren of meer dair enigch morgen gelt of gegeven en hebben, seggende voirt bij die reden also de voirs. stede langer dan een derdendeel van hondert jaren van den voirs. vijftich morgen in een rustelic besit geweest heeft datsij dair omme vrij souden wesen van de voirs. Vechters aensprake, mit veel meer ander redenen in hoirren antwoirden begrepen, etc., dair de voirs. Vechter weder op gerepliceert heeft ende geseyt sonderlinge in enen punte van sijnen repliken dat hij bewijsen soude ter kennesse vanden hogen hiemrade dat de stede mit ghenen reden mit den voirs. besit behelpen en soude mogen, etc., up welken punte die voirs. burgermeestern gedupliciert hebben sterkende hoir antwoirde ende bliven gijden voirs. besitte mit veel woirden dair inne gelegen, etc., welke voirs. zaken de voirs. hiemrade wel doir gehoirt ende doir gesien hebben, aensprake, antwoirde, replike ende duplike, ende alle tghene dair van voir hem gecomen , so hebben hem de voirs. hiemr. duechdelijc beraden ende all saken wel over gewegen ende wijsen ende verclaren voir recht dat die burgermeestern vrij sullen wesen ende geapsolveert van de voirs. Vechters aensprake, behoudelic is dat die voirs. Vechter gewijsen mach tusschen heir ende bamisse scouwe naestcomende dat hij off sijn voirvaderen de stede van Leyden tot eniger tijt mit rechte dair omme gemoyet hebben in sulken schijn dairmen besit mede breken mach. Ende in dien de voirs. Vechter dat gedaen can, soe soude hij sijn aenspreke [69r] van nyewes aen leggen mogen opten ghenen dairt hem oirbair dunct, dan geven hem op dese tijt die kenninge verloren ende die stede Leyden gewonnen. Dit vonnesse bleeff sonder wtspreack dair of te doen om dat Vechter hem sijns rechts heeft laten ontvallen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 69r-b
   type : Vonnis date : 1448-06-25 record : # 304  Record details
[035] Item up zulke aensprake ende eysche als die van Alphen doen den smaeldorpen als Groensfoirt, Snijdelwijc, Randenburch ende tvriambocht van Bosschop roerende van tviercant te maken ander Goutsluyse, dair inne die van Alphen segghen dat si vry of wesen souden, so is te weten dat de hoge hemraet van Rijnlant inden jaer ons heren duysent vierhondert sess ende veertich opte Bamisse scouwe een verclaringe gemaict hebben ende gesloten naden besten besceyde hoe wie ende wat elc vanden voirscr. sluyse sculdich is te maken ende als vanden viercant vanden voirnt. sluyse soude bliven te laste vanden geenen die die twiewerf lest gemaict hadden ten wair of yemant mit beteren recht him dair off wist te vrijen ende eenen sculdiger mit recht te wijsen, ende al ist dat die van Alphen de voirs. dorpen op dese tijt dair in brengen willen ende hem zelve dair of vryen, de voirs. hiemraet en dunct niet dat sij enich bewijs brengen dat sulc is, wair by sij tot desen tijt vanden viercant vander voirs. sluys sullen ontslagen sullen wesen ende wijsen ende verclaren voir recht dat die van Alphen int viercant vanden voirs. sluys sullen bliven te gelden gelijc ende tot diere tijt toe als dat voirtijts overdragen ende gesloten is geweest, ende gheven die voirs. dorpen die kenninge gewonnen ende die van Alphen verloren.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 69r-c
   type : Consent date : 1448-07-04 record : # 305  Record details
[089] Upten vierden dach van julio waren vergadert tot Leyden Alcmade, Poelgeest, Boechorst ende Simon Vrederic. Item op die zelve tijt wort geconsenteert Dirck Aelbrechts soen wonende tStompwick dat hij een hueltgen sel mogen leggen vore sijn doire doir den wech.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 69v-a
   type : Consent date : 1448-07-04 record : # 306  Record details
[063] Item op die selve tijt wort geconsenteert Ysebrant de Cuyper mit sijn mede gesellen een ganck brugge over de Vliet bij Dirck Ysacx te maken.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 69v-b
   type : Keur date : 1448-10-08 record : # 307  Record details
[129] Anno xlviii opte Bamisscouwe waren vergadert te Harlem Poelgeest, Boechorst, Poelgeest, Scoten ende Simon Vrederic. Een kuere: Also tlant van Rijnlant zekere privilegien heeft, dat alle die ghene die mitten lande van Rijnlant voirs. wateren doir Sparendamme mit him gelden, ende als die vanden Hogen veen, mits dat sij mede doir Sparendamme wateren, een werf, ander werf ende derde werf versocht sijn geweest datsij horen hoefslach souden ontfaen, ende dair zekere geboden op gedaen sijn geweest horen hoefslach te ontfangen of men hoir waterganc toe dammen, twelc sij altijt verzetten hebben contrarie slants recht ende privilegien ende den hiemrade gebode, hier omme hebben die dijckgrave ende hiemrade van Rijnlant gekuert datmen hoir water dat in den Rijn comt stoppen sel ende dammen ende sal also gedampt bliven tot den tijt toe dat die vanden Hogen veen horen hoefslach ontfaen sullen hebben van also veel als slants privilegien dair of begrepen hebben. Ende soe wie enige craft an den voirs. damme hier en boven dede, die soude dair an verbueren die hoichste boete. Dit sal men stoppen tsint Martijns dage inde winter naistcomende.

 

Prev Folio  Location, Folio   
OAR11, 69v-c
   type : Consent date : 1448-10-08 record : # 308  Record details
[042] Item so hebben die hiemraden opten voirsc. tijt geconsenteert in Gelreswoude an die noortsijde anden Broeck wech een nuwe wateringe ix voete wijt streckende vanden Kerck laen ten eynde wt mit eenen dam te houden voir dat Segwaerts water, ende dat sel die scout van Zoeterwoude scouwen mitten heemr. van Gelreswoude gelijc ander wege ende wateringe.

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl