Vestmeestersrekeningen
Leiden 1464
11 nov 1463 - 11 nov 1464
[SA I, inv.nr. 530]
Transcriptie
Jan Dröge
 
 
 

 

    128    

128

Dit is dat Geryt Rijswijc end Huge Spruyt als vestmeesters ontfangen ende uutgegeven hebben van der stede wegen van Leyden, beghinnende t' Sinte Martijnsdage in den winter anno 1463 durende tot Sinte Martijnsdage toe in den winter anno 1464; dat's een termijn van enen heelen jaer, in welcken zij rekenen 15 placken voir 't pont.

   

Eerst ontfanck

 

Van den poortmeesters ontfaen, alse van Florys Heerman, Jan Dirc Geryt Montfoirdenz, Pieter van Zwieten ende Jan van den Woude, alle 'tgene dat zij van den poorters ontfaen hebben nae uutwijsinge hore rekenynge, ende beloipt

46 £ 13 sc 4 d

 

Van den poortmeesteren voirscr. ontfaen alle 'tgene dat van correxiën gecomen is an gelde, nae uutwijzinghe hore rekenynge, ende beloipt

104 £ 10 sc 8 d

 

Van den poortmeesteren voirscr. noch ontfaen alle 'tgene dat die vestmeesters hemluyden ter rekenynge gebrocht, hebben ontfaen van alrehande cliene perchelen nae uutwijsinge hore rekenynge, ende beloipt

8 £ 11 sc

 

 
Summa 159 £ 15 sc

 

128v

128v

Van den poortmeesteren voirscr. noch ontfaen aen gelden nae uutwijsinge hore rekenynge, ende beloipt

1.342 £ 14 sc 2 d

 

 
Summa 1.342 £ 14 sc 2 d

 
 

Summa summarum van dat den vestmeesteren voirscr. gegeven ende gelevert is totter tymmeringe behoiff 'twelc sij hen ontfaen te hebben beloipt

1.502 £ 9 sc 2 d

 

    129    

129

Dit hebben die vestmeesteren voirscr. weder uutgegeven om van der stede wegen te doen maken ende te reformeeren 'tgene dat hiernae bescreven staet. 'Twelck all betailt is in ponden van 15 placken.

Eerst hebben die vestmeesteren voirscr. bij consent ende goetduncken van den gerechte ende vroescip opgemaict, gedect ende gesoldert die vangenisse gehieten den Stien, gelijc dat bij den gerechte ende vroescip overdragen ende in den voirleden jaer begonnen was te maken. Item hebben zij die dueren van der stede huus, die Hogewoirtspoort, die Zijlpoort ende sommige thoernen van der stede doen repareeren ende vermaken. Ende die muyren van den ramen doen rechten ende maken. Oic hebben zij den Rijn voir die Oude Visschmarct bij Sinte Jansbrugge, bij die wijncraen ende mede die vest voir Corte Rapenburch ende andersyns daer 't te doen was ende van noode te sceepe doen baggerden mit pompen ende mit ladiken doen baggerden ende diep maken. Ende voirt hebben zij doen maken die brugge buyten die Coepoert ende een deel straets buyten ende bynnen die Reynsburgerpoort, ende andere dingen van der stede dies behoiftich waeren ende te doen hadden. Dairtoe men behoift heeft an calck, stien, hartstien, straetstien, estricken, sant, tymmerhout, ijser, loot, leyen ende anders dat men behoift heeft. Ende mede van dachuyren, als metselairs, tymmerluyden, leydeckers, operluyden ende arbeytsluyden, gelijc als van percheel te percheel hiernae volget.
 

129v

129v

Eerst om bacstien die verwrocht is in der stede werck ende oirbaer tot den plaetsen hiernae bescreven

 

Item gecoft tiegen Heynric die calcvoerder 1.500 bacstiens die verwrocht zijn an den muyren van der stede ramen, het duysent elff placken; facit

22 sc

 

Item gecoft tegen Martijn Heynricxz 4.000 stiens die verwrocht zijn ander vangenisse gehieten de Stien, elc duysent om elff placken; facit

43 sc 8 d

 

Item gecoft tegen Geryt Heerman 99.000 stiens die verbesicht zijn an die voirscr. vangenisse gehieten die Stien, coste elc duysent 11 placken; facit

72 £ 12 sc

 

Item gecoft tegen Jan Dobbenz 3.000 stiens, elc duysent om 11 placken (facit), verwrocht an den Stien voirscr.; facit

2 £ 4 sc

 

Item tiegen Jan voirscr. gecoft 1.500 dropstiens die verbesicht zijn an der vangenisse voirscr., coste elc duysent 13 placken; facit

26 sc

 

Item tieghen Florys Heerman gecoft 2.500 metstiens, elc duysent om 11 placken, verwrocht an die voirscr. vangenisse; facit

36 sc 8 d

 

Item gecoft tegen coman Pieter 1.500 grote plevuysen dairmede dat die middelste solre opter vangenisse dubbelt over is geleyt in moerter tusschen den plancken boven ende beneden, coste elc hondert 11 groot; facit

5 £ 10 sc

 

 
Summa 87 £ 9 sc 4 d

 

 

    130    

130

 

Uutgegeven van den voirscr. backstien van den stienhouen ende van anderen plaetsen te halen ende voirt te vaeren an den voirscr. vangenisse gehieten den Stien ende elwairt dair mense behoift heeft

 

Item Heynric stienvoerder van 4.000 stiens te halen die gecoft waren tiegen Martijn Heynricxz, van elc duysent twie groot; facit

5 sc 4 d

 

Item gegeven Heynric voirscr. ende Augustijn zijn zoen van dat zij in der stede werck gewrocht ende ghevlet hebben uut Geryt Heerman stienplaets 99.000 stiens, van elc duysent twie groot; facit

6 £ 12 sc

 

Item Heynric ende Augustijn voirscr. gegeven van dat zij van Jan Dobbenzs' stienplaetse gebrocht ende gevoirt hebben an der vangenisse 4.500 stiens, van elc duysent twie groot; facit

6 sc

 

Item Heynric ende Augustijn voirn. gegeven van dat zij van Florys Heermans' stien gehailt hebben 2.500 stiens, duysent twie groot; facit

3 sc 4 d

 

 
Summa 7 £ 6 sc 8 d

 

130v

130v

 

Om sant uutgegeven dat verbesicht is in der stede werck an die Stien ende anders dair men 't behoifde

 

Item Bouwen Symonsz die santvoerder heeft gelevert an die Stien 13 scepe sants, coste elc schip sants 3 groot; facit

26 sc

 

Item Pieter Backer die santvoerder heeft gelevert an die Stien ende voirt tot anderen plaetsen, als an die Zijlpoort ende an die Reynsburgerpoort, dair des te doen was 38 scepe sants, coste elc schip zants 3 groot; facit

3 £ 16 sc

 

 
Summa 5 £ 2 sc

 

 

    132    

132

 

Om tymmerhout dat men behoeft heeft in der stede werck tot sulcken plaetsen als hiernae bescreven staet

 

Item gecoft tiegen Clais Martijnsz die scrienmaker 8te dicke plancken ende twie dicke schalen om te decken op dat cliene breggetgen buyten die Coepoert; costen tesamen

4 £

 

Item noch gecoft tiegen Clais Martijnsz voirscr. een block zwair eycken plancken die elc lanck waeren omtrent 20 voeten, dairmede men die solre maken soude van den vangenisse, costen t'samen 4 Rijnsche gulden 1 quartier 't stic 40 groot; facit

5 £ 13 sc 4 d

 

Item gecoft tiegen Alijt Harsten 8te sulke gelike plancken om te besigen ende te leggen in der voirscr. vangenisse dair men die solderen mede maken soude, coste elck stick 8½ plack ende 2 groot over den hoop meeten; facit

4 £ 12 sc

 

Item gecoft bij Kerstant van der Hede 21 meyborchse borden om an den Stien dairmede te steygeren; costen t'samen

4 £

 

Item gecoft tiegen Geryt Pieter Goelenz 3 vierendeele sparren om an den Stien dairmede te steygeren, coste t'samen 6 £. Item noch 8 cliene sparren ende 4 kercsparren, costen t'samen 11 placken. Ende noch een half hondert sparren van denselven, costen 4 £. Facit t'samen

10 £ 14 sc 8 d

 

Item bij Kerstant van der Hede gecoft 8te vueren masten, 't stic om 3 placken. Item noch 30 vueren deelen, 't stic om 5 groot, om dairmede te steygeren an den Stien gehieten die vangenisse. Facit t'samen

6 £ 12 sc

 

 
Summa 35 £ 12 sc

 

132v

132v

Item gecoft tiegen grote Jan Claisz bij Jan Heynricxz om te besigen ende te verwercken an die vangenisse voirscr. twie grote balken, costen t'samen 5 Rijnsche gulden ende noc een cliene balck om 19 placken; facit

7 £ 18 sc 8 d

 

Item tiegen Bouwen Willemsz gecoft bij Jan voirscr. twie grote balken, t'samen om 4½ Rijnsche gulden. Ende noch 4 grote balken ende twie houten van 30 voeten, t'samen om 9 Rijnsche gulden ende 18 placken die verwrocht zijn an die Stien. Facit

19 £ 4 sc

 

Item noch gecoft bij Jan voirscr. tigen Geryt Pieter Goelenzoen 7 balcken dairoff gemaict worde het tafelment van den wendelstien van der vangenisse ende dairoff gemaict worden ribben ende anders op 't grote werck, costen 12 Rijnsche gulden; facit

16 £

 

Item bij Jan Heynricx die tymmerman voirscr. tot Aemstersdam gecoft 300 wagenschots om dairmede te decken die cappe van den wendelstien ende de cap van den vangenis voirscr. Ende voirt dueren ende veynsteren an 'tselve werck dairoff te maken ende anders dat men behoifde an der stede werck. Coste elc hondert wagenschots 15 Rijnsche gulden ende 10 groot. Item gegeven van vracht om 't voirscr. wagenschot van Aemsterdam tot Leyden te brengen, van 106 placken ende van te scheep te dragen ende tot Leyden weder op te dragen 15 groot. Facit t'samen

62 £ 14 sc

 

Item gecoft tiegen Geryt Pieter Goelenz 7 eyken planken ende 2e houten elc van 30 voeten. Ende zijn bij Jacop Harmansz verwrocht an die Zijlpoort, costen t'samen 40 placken; facit

53 sc 4 d

 

 
Summa 108 £ 10 sc

 

 

    133    

133

 

Om alrehande ijserwerck gegeven dat an den vangenisse ende overal in der stede werck verwrocht is ter plaetsen hierna bescreven

 

Item bij Jan Faber die smit op die Hoghelantsche Kerckgraft gegeven van ijserwerck ende hoepen die hij gelevert heeft an der stede geijcte calctonne 10 sc. Ende bij Jacop Clementsz gehailt tot steygeringe van 't spul dat men speelde opten Palmdach anno '64, 250 dubbelde middelnagelen, costen 20 sc; 300 middelnagelen, costen 12 sc; 250 laschijsers, costen 5 sc; 300 schosspijckeren, costen 3 sc. Facit t'samen

2 £ 10 sc

 

Item gelevert an die veynsteren op die paertse 200 veynsternagelen, 't hondert 1½ groot, bij Jan Ghijs Nachtegalenz; facit

2 sc

 

Item bij Jan Ghijs Nachtegalenz die smit gelevert an die paertse, an clincken, noessen ende windijsers, t'samen 14 lb wegens. Item op die nuwe camer daer die graven staen, an wintijsers over 't poortail 40 lb wegens. Item in die vleyschhalle 50 haken, 100 spijkeren, t'samen 27 lb wegens. Item achte ijseren banden gelevert an der stede twie nuwe scouwen, t'samen wegende 36 lb. Item een grote ancker wegende 48 lb gebesicht an die muyer van der stede ramen buyten die Coepoort. Item an dat breggetgen bij die Coepoert an die ramen gelevert 10 lb wegens. Comt t'samen 175 lb wegens, elc hondert 56 placken. Facit t'samen

6 £ 10 sc 8 d

 

Item gecoft bij Kerstant van der Heede een grote ijseren lootlepel om loot an der stede werck dairmede te smelten ende te ghieten, coste 6 placken; facit

8 sc

 

 
Summa 9 £ 10 sc 8 d

 

133v

133v

Item gegeven Jan Faber Ghijs Nachtegalenz van twie niewe breeckbilen, 14 placken ende van twie nuwe pompen te beslaen om den baggert mede te pompen, 8 placken. Item van een nuwe ijseren ketten aen een van der stede scouwen, 6 placken. Ende om twie nuwe ijsren stoppen gegeven bij Kerstant van der Heede, 4 placken. Facit t'samen

42 sc 8 d

 

Item bij Jan Faber Ghijs Nachtegalenz gecoft 4.500 spaens ijsers, dairvoir dat Jan voirscr. weder gelevert heeft 2.250 pont gewrochts ijsers, coste elc hondert pont van 't caeuwe ongewrochts ijsers 26 placken. Ende gegeven van waechgelt, van 't hondert enen groten; dat verwrocht is an der voirscr. vangenisse. Facit

79 £ 10 sc

 

Item boven dese heeft Jan voirscr. noch an 'tselve werck gelevert elffhondert een ende tachtig pont gewrocht ijsers; hem gegeven voir elc hondert 56 placken. Ende noch heeft Jan voirscr. gelevert an banden ende ijseren pennen totten hecken an die Zijlpoort, t'samen 53 lb wegens. Ende noch aldair gelevert an alrehande sticken gewrochts ijseren wercx, wegende 32½ pont; comt in als 1266½ wegens, 't hondert voir 56 placken. Facit

47 £ 5 sc 6 d

 

Item Jan Faber voirscr. heeft gelevert an 'tselve werck van den Steen 1.550 dubbelde middelnagelen, 't hondert voir 6 placken; facit

6 £ 4 sc

 

Item bij denselven gelevert an 't voirscr. werck 3.800 middelnagelen, elc hondert voir 3 placken; facit

7 £ 12 sc

 

Item an 'tselve werck gelevert bij denselven 2.000 ende 100 deckspijkeren, elc duysent voir 15 placken; facit

11 £ 2 sc

 

 
Summa 153 £ 16 sc 2 d

 

 

    134    

134

Item bij Jan Faber voirscr. gelevert an veynsternagelen ende schosspijckeren t'samen 7.400, elc hondert voor 1½ groot; facit

3 £ 14 sc

 

Item noch bij Jan Faber gelevert an die grote dueren beneden in der stede huys an hangelessen, haecken, clincken, noessen, an crammen ende grendelen, t'samen 166½ lb wegens, 't hondert om 56 placken; facit

6 £ 4 sc

 

Item heeft Jan Faber voirscr. noch gelevert 25 dubbelde middelnagelen, costen 2 sc. Item 150 lasschijsers, costen 3 sc. Item noch 2.000 duerspijkeren die verwrocht zijn in den dueren, 't hondert voir 1½ groot. Comt t'samen

25 sc

 

Item gegeven Jan Faber voirscr. van dat hij den steenhouwersbetelen verstaelt heeft terwijlen dat zij an den steen wrochten, alse van 32 betelen, van 't stic 8 d. Ende heeft hemluyden ghescarpt 453 betels, van 't hondert 10 placken. Facit t'samen

4 £ 1 sc 8 d

 

 
Summa 15 pd 4 sc 8 d

 

134v

134v

 

Uutgegeven van alrehande slotelen ende sloetwerc te maken der stede aengaende geliken als hierna bescreven staet

 

Item bij Dirc Allairtsz gelevert een blockslot mit een lelye mit ses slotelen voir an der stede huys, coste 39 placken. Ende van een lelye mit een hanthave an die ander duer van der stede huys, coste 9 placken. Facit t'samen

3 £ 4sc

 

Item in die scrijfcamer van der stede dair Jan Philipsz sit is gemaict een grote casse boicken in te sluyten ende in die scrijfcamer dair Ewout Florysz in scrijft is gemaict een grote scapprae om oic boicken ende brieven in te sluyten, dair dat Dirc Allairtsz dat beslach mitten sloten toe ghemaict ende gelevert heeft, coste t'samen 37 placken; facit

49 sc 4 d

 

Item an die paerts doer staende op die sael van der stede huus is bij Dirc Allairtsz een blockslot gemaict mit twie slotelen, dair hem voir betailt is 24 placken; facit

32 sc

 

Item heeft Dirc Allairtsz gemaict een nijen slot an den clienen thoren bij der Haghepoort. Item an die schole ghemaict een nyeu slot mit 3 slotelen; coste tesamen

26 sc 8 d

 

Item bij Dirc Allairtsz gemaict opten Stien van den gevangenisse een nijen slot mit twie hanthaven, coste 11 placken. Ende noch een zwair nyeu bosseslot an den wendelstien mit 2 slotelen, coste 40 placken. Facit t'samen

3 £ 8 sc

 

Item heeft Dirc voirscr. gemaict een nyeu bosslot an den thoren staende an die Hogewoirtspoortbregghe op die oestzijde Pottemakersthoren, coste 7 placken; facit

9 sc 4 d

 

Item bij Dirc voirscr. een slot vermaect aen den thoren after Sinte Pietersvelt ende een slot vermaict an Dobbelairsthoren. Ende noch een slot vermaect an torentgen after Willen Borts' tuyn. Costen t'samen 15 groot, facit

10 sc

 

 
Summa 12 £ 19 sc 4 d

 

 

    135    

135

Item an dat camertgen op die paerts bij Dirc Allertsz 't slot vermaect. Item an der stedetymmerloede oick het slot vermaict; coste t'samen 7 groot. Item an die Hogewoirtspoort vermaict drie duerhangelessen ende dairtoe 3 sluetelen, costen 9 placken. Facit t'samen

16 sc 8 d

 

Item an Duysentraetsthoern heeft Dirc voirscr. een bosseslot vermaict ende in der stede wagehuys vermaict twie clincsloten ende twie scappraesloten, ende dairtoe ghemaict 3 slotelen; hen dairoff gegeven

12 sc

 

Item bij Dirc voirscr. gemaict opter paertse twie pijpslotelen ende op die Reynsburgerpoort een pijpslotel, die t'samen costen 6 placken. Ende gemaict an der stede tymmerloedse twiesluetelen, t'samen dairoff 1½ placken. Item van die wendelstien an der stede huys 2 sluetelen. Item van die Turfftoren een sluetel, die Willem Clap heeft. Item Cleeff een sluetel van der stede huys ende een sluetel van een scappra opter stede huys. Ende totter stede twie scouwen an elke scouwe een slotel gemaict. Hem gegeven dairoff 5 placken. Facit t'samen

16 sc 8 d

 

Item Dirc Allairtsz gegeven van twie grote ijseren haken om mede te baggeren, t'samen 12 placken. Item van ijseren crammen die gegoten zijn in den loeden hangende in der stede uerwerck, wegende t'samen 13 lb, daroff hem gegeven 13 placken. Item van twie stalen boren te maken ende van enen emmer te beslaen, t'samen 5 placken. Comt in als

38 sc

 

 
Summa 4 £ 3 sc 4 d

 

135v

135v

Item Dirc Allairtsz voirscr. gegeven van uut te houwen, te vuegen ende te nagelen die 3 weerhanen die staen op die vangenisse. Ende dat hij oick uutgehouwen, gevoecht ende genagelt heeft die ses beckenen die gemaict zijn tot 3 pijnappelen, staende opter voirscr. vangenisse; t'samen

38 sc

 

Item Dirc Allairtsz voirscr. gegeven van twie ijseren haken mit twie oghen om des winterdages dat verhemelt dairan te hangen dat t' somers staet in die schoorstien op die nyeuwe camer

2 sc 8 d

 

Item Dirc Woutersz gegeven van 750 cliene crammen om an den tavereelen dair die graven in staen bij Jacop Clementsz te besigen voir 't schoeren. Coste elc hondert 4 placken; facit

40 sc

 

 
Summa 4 £ 8 d

 

 

    136    

136

 

Om leyen uutgegeven die verdect zijn opter vangenisse

 

Item eerst heeft Wouter die leydecker ende Jan Stoop gecoft tot Dordrecht bij bevele van den vestmeesteren ende bij goetduncken van den burgermeesteren 12.000 blaeu leyen, gehieten Martijn Vos, coste elc duysent eerst coops tot Dordrecht 16 sc 3 d groot; facit

78 £

 

Item van dese voirscr. leyen gegeven te oncosten ende vrachte: Eerst van wijncoop gegeven 3 placken. Ende van tellen, te scepe te dragen ende van setten, t'samen 12 placken. Van vracht tot Leyden toe 41 placken. Ende van binnen Leyden van dese leyen op te dregen 12 placken. Ende voor Wouters' voiscr. coste 15 placken. Comt t'samen

5 £ 10 sc 8d

 

Item bij Doe Jacopsz gecoft 1.500 tegelen, duysent 24 placken ende 304 panelen, 't stic 2 groot payments ende 10 tegelvorsten om 2½ placken, al verwrocht an die Marentoren; facit

5 £ 2 sc

   

Om leyenagelen die verbesicht zijn opter vangenisse voirscr. ende anders

 

Item bij Wouter die leydecker der stede gelevert 32.000 leynagelen die al verwrocht ende verdect zijn an 't werck van den Stien voirscr., coste elc duysent 10 groot; facit

10 £ 13 sc 4 d

 

Item heeft Wouter voirscr. noch gelevert dat die galesmakers behoift hebben te vernagelen an der stede werck ende anders 1.600 leynagelen, 't hondert voir 8 groot; facit

10 sc 8 d

 

 
Summa 99 £ 16 sc 8 d

 

136v

136v

 

Om loot, soudeer ende cooper uutgegeven, verbesicht in der stede werck als hiernae bescreven staet

 

Item Wouter die leydecker heeft gelevert 27½ lb nyeu rol loots die geleyt zijn over die duer van den wendelstien an die vangenisse voirscr. Item dairna heeft Wouter voirscr. gelevert 797½ lb rolle loots die verbesicht zijn an 't grote werck van den Steen voirscr. Maect t'samen 825 rolle loots, elc hondert voir 45 placken. Item den selven Wouter gegeven van wat loets tot het lelytgen ende het pijnappeltgen staende op 't veynster van den wendelstien ende voir wercken ende voir vergulden t'samen 18 placken. Item denselven noch gegeven van 12 lb soudeers verbesicht an den Steen ende an die goete der stede huys 15 placken. Facit tesamen

26 £ 19 sc

 

Item gecoft tegen Wouter die leydecker 300 lb oudt loots om te hangen an 't uyerwerck van der stede clocke, coste elc lb 6 groot payments; facit

7 £ 10 sc

 

Item want het loot ende gewechte van der stede uyerwerck aen veele ongelike sticken we, gelijcken die van zueken lood gehouden waeren ende doir die gaten van den zolderen niet wel gaen, noch drinen en mochte, soe worde bij beveel van den gerechte alle dat loot vergoten an ronden langen stucken mit ogen dairin gegoten. Welc loot was in 't gewechte mit die voirscr. 300 lb loots gecoft tegen Wouter voirscr. 884 lb. Dairoff gegeven Aernt Buytendijc van te versmelten ende verghieten van elc pont enen pennync payments. Facit

3 £ 13 sc 8 d

 

Item gegeven Wouter die leydecker van 4½ lb soudeers verwrocht an die goete van der stede huys ende van 2½ lb soudeers bij Jacop Clementsz verwrocht an die tavereelen opter stede huys, coste elc pont 2½ groot; facit

6 sc 8 d

 

 
Summa 38 £ 14 sc 4 d

 

 

    137    

137

Item bij Symon die ketelboeter gecoft tot Hairlem ses grote beckenen om die grote pijnappelen dairof te maken, staende op die Stien gehieten die vangenisse, wegende tesamen 19½ lb, coste elc pont 5½ groot. Item noch gecoft bij denselven 18½ lb geslegen coopers, 't pont voor 5 groot, dairoff dat gemaect worden 3 weerhanen staende op dieselve vangenisse. Item Symon voirscr. tot zijn vracht gegeven te bate 4 groot. Facit

6 £ 15 sc 10 d

 

 
Summa 6 £ 15 sc 10 d

 

137v

137v

 

Van leydeckersloon gegeven als hiernae bescreven volcht

 

Item Wouter die leydecker heeft gewrocht mit enen knecht die hem operde an die goedt voir opt' stede huys mit enen hamer 2½ dach, 'sdages hem beyden t'samen gegeven 10 groot; facit

16 sc 8 d

   

Want die cappen van den wendelstien ende van den vangenisse omtrent Sinte Martijnsdage in den winter lestleden eerst gemaict ende mit wagenschot gedect waeren, soe hebben die burgermeesteren die t' Sinte Martijnsdage voirscr. offghingen, soe sij in den tymmeringe waeren ende alle gereetscip ende stoffen dairtoe gecoft hadden, bevolen dese vestmeesteren dat zij mitten leydack voirtgaen ende dat doen decken souden om denselven oncosten van den Stien in eenre rekenynge te comen. Dus hebben dese burgermeesteren nae Sinte Martijnsavont in den winter doe zij offgegaen waeren die vangenisse voirscr. doen decken bij Wouter die leydecker die dairan gewrocht heeft als hiernae volcht.

 

Item in die eerste weeck gewrocht bij Wouter voirscr. 4 dagen mit 2 hamers ende enen dach mit enen hamer ende elken dach altijt een operknecht; facit 

9 hamers en 5 operknechten

 

Item in die 2de weeck heeft Wouter voirscr. gewrocht 5 dagen mit 2 hamers ende enen operknecht; facit

10 hamers, 5 operknechts

 

Item in die 3de weeck gewrocht bij Wouter voirscr. 4 dagen mit 2 hamers ende enen operknecht; facit

8 hamers, 4 operknechts

 

    138    

138

Item in die vierde weecke dairan heeft Wouter voirscr. ghewrocht 3 dagen mi twee hamers ende enen operknecht ende noch 3 dagen mit 3 hamers ende enen operknecht; facit

15 hamers, 6 operknechts

 

Item dairan in die vijfte weecke decte Wouter voirscr. 4½ dach mit 2 hamers ende enen operknecht 5 dagen; facit

9 hamers, 5 operknechts

 

Item in die seste weeck gedect 2 dagen mit 5 hamers ende enen dach mit 4 hamers ende altijt 2 operknechts; facit

14 hamers, 6 operknechts

 

Item in die 7de weeke gedect bij Wouter voirscr. 5 dagen mit 5 hamers ende 2 operknechts

25 hamers, 10 operknechts

 

Item in die achte weeke gedect 1½ dach mit 5 hamers ende 2 operknechts, ende enen dach mit 2 hamers ende enen operknecht; facit

9½ hamers ende 4 operknechts

   

Summa van den hamers voirscr. belopen 99½ hamers, elken hamer 'sdages gegeven 8 groot; facit 26 £ 10 sc 8 d. Ende die operknechten belopen 45 operknechts, elken operknecht 'sdages gegeven 3 groot, facit 4 £ 10 sc. Comt in als an gelde 31 £ 8 d payments. Des hebben die vestmeesteren mit Wouter voirscr. gesproken ende hem off gedadinct ende gemindert van de voirscr. somm 5 £ 8 sc. Ende soe blijffs dat zij hem vir sijn voirscr. loen betailt hebben in als

36 £

138v

138v

 

Uutgegeven van glasen ende glasemaken geliken hienae bescreven volget

 

Item Dirc van Werve gegeven van een nu glas dat hij maicte, staende over 't poertail op die nuwe camer, houdende 15 voete. Item noch heeft Dirc voirscr. gemaict op die Stien twie nuwe glasen ende twie cliene raemveynsteren, houdende tesamen 5 voet. Ende Lam Pennync heeft gemaict opten Steen twie nuwe glasen in twie ramen, houdende t'samen ses voet. Comt t'samen 26 voet, die voet 3½ groot. Facit t'samen

3 £ 8 d

 

Item Lam Pennync heeft gemaict op die paerts twie nuwe glasen staende in die ghevel bij de brantclock, houdende 14 voete, die voete 3½ groot.Ende noch gemaict in 't huys van den wage een nu glas van 5 voet, die voet om 3½ groot. Facit t'samen

44 sc 4 d

 

Item Dirc van Werve heeft gemaict in 't huys van der stede wage drie glasen van 22 voete. Ende Lam Pennync heeft dair oic gemaict een glas van 19 voet. Comt t'samen 47 voet, die voet 2½ groot. Facit

2 £ 10 sc

 

Item Dirc voirscr. heeft in 'tselvehuys twie glasen in nyeu loot geslagen, twie glasen houdende t'samen 15 voet. Ende Lam Pennync heeft oic aldair in nuwe loot geslagen 12 voetglas. Comt 27 voet, die voete 2 groot. Ende Dirc voirscr. heeft in 'tselve huys noch verdient an twue oude glasen die hij vermaicte 9½ placken. Facit t'samen

48 sc 8 d

 

 
Summa 41 £ 3sc 8 d

 

 

    139    

139

Item voirt heeft Lam Pennync in 't voirscr. wagehuys noch verwrocht een oudt glas ende twie oude ramen, dair hij an verdient heeft 12 placken. Ende noch so is bij den voirscr. Lam gemaict op die afterzael van der stede huys die ramen over die schine, dair hij an verdient heeft 8 placken. Item Lam voirscr. heeft gestopt in der stede huys ende in 't huys van der wage 82 ruyten ende op die Rijnsburgerpoort 18 ruyten. Comt t'samen hondert ruyten, voer elke ruyte gegeven drie pennync. Facit in als

51 sc 8 d

 

 
Summa 51 sc 8 d

 

139v

139v

 

Metselairs, operluyden ende arbeyders die gewrocht hebben opter stedehuys, op die voirsael dair die graven staen om een veynster te setten, die muyr een deeel wech te houden ende 't huys ende plaetse schoen te maken, ende elwairt gewrocht

 

Martijn die metselair, 4 dagen, 'sdages 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Heynric die metselair, 4 dagen, 'sdages 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Jan Pietersz, Martijns' knecht, 4 dagen, 'sdages 6 groot; facit

16 sc

   

Aerbeytsluyde die die poeyn wech drogen van den sale ende uter plaetse ende voirt wech voirden

 

Louwe Claisz, 1½ dach, 'sdages 6 groot; facit

6 sc

 

Clais lapper, 1½ dach, 'sdages 6 groot; facit

6 sc

 

Clais voirscr. heeft gewrocht an 't wedde buyten de Reynsburgerpoert 2 dagen, 'sdages 6 groot; facit

8 sc

   

Noch arbeytsluyden van den calc die lach op die nuwe Visschmarct te vervoeren an der stede ramen ende an der stede veste ende die weder te beslaen ende om der stede loedze schoen te maken

 

Michiel Janz, 4 dagen, 'sdages 6 groot; facit

16 sc

 

Clais lapper, 4 dagen, 'sdages 6 groot; facit

16 sc

 

Aelbrecht Jansz ende Michiel zijn broeder beyde wonende buyten die Zijlpoort gegeven van dat zij die graften ende sloten weder opmaicten ende diepten die mit baggert gevollet waeren tusschen Willem Foeytgen van Zijls' ende Wouter IJsbrantszs' pachtlanden buyten die Zijlpoort, als bij der vroeschip overdragen was te doen, t'samen

34 sc 4 d

 

 
Summa 7 £ 15 sc 8 d

 

 

    140    

140

 

Delvers die gewrocht hebben in die weeke na Jacobi an die raemsloot ende an die brugge buyten die Coepoort

 

Item Louwe Claisz, 5 dagen, 'sdages 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Item Michiel Jansz, 5 dagen, 'sdages 7 groot; facit

23 sc 4 d

   

Metselairs die in dieselve weke gewrocht hebben an die vangenisse gehieten den Stien om beneden gelijc der airden een doer te houwen, dat men in den Stien gaen mach

 

Item Mertijn die stienhouwer, 2½ dach, 'sdages 10 groot; facit

16 sc 8 d

 

Item Heynric zijn knecht, 2½ dach, 'sdages 10 groot; facit

16 sc 8 d

   

Arbeytsluyde die aerde drogen opten Steen voirscr.

 

Item Jan van Lueven, 2½ dach, 'sdages 5½ groot; facit

9 sc 2 d

 

Item Andries Gerytsz, 2½ dach, 'sdages 5½ groot; facit

9 sc 2 d

 

Item Willem Vredricxz, 1½ dach, 'sdages 5½ groot; facit

5 sc 6 d

 

Item Kerstant van der Hede, vijf dagen, 'sdages 4 groot; facit

13 sc 4 d

   

Delvers die gewrocht hebben in die anderde weke in die raemslote ende van aerde te dregen an den Stien

 

Item Lou Claisz, 5 dagen, 'sdages 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Item Michiel Jansz, 5 dagen, 'sdages 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Item Wille Vredricxz, 3 dagen, 'sdages 5½ groot; facit

11 sc

 

Item Andries Gerytsz, 3 dagen, 'sdages 5½ groot; facit

11 sc

 

Item Kerstant van der Heede, 5 dagen, 'sdages 4 groot; facit

13 sc 4 d

 

 
Summa 9 £ 19 sc 2 d

 

140v

140v

 

Metselairs die gewrocht hebben an den Stien van der vangenisse in die weke van Assumptio Marie

 

Item Martij stienhouwer, 4 dagen, 'sdages 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Item Jacop Ewoutsz, 4 dagen, 'sdages 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Item Heynric, Martijns' knecht, 4 dagen, 'sdages 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Item Pieter van Aken, 4 dagen, 'sdages 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Item Jan, Martijns' knecht, 4 dagen, 'sdages 6 groot; facit

16 sc

 

Item Pieter van Akens' zoentgen, 2 dagen, 'sdages 5 groot; facit

6 sc 8 d

   

Operluyde die de voirscr. metselairs geopert hebben

 

Item Van der Heynde, 4 dagen, 'sdages 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Item Dirc Duycker, 4 dagen, 'sdages 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Item meester Evert den viselair ende Jan Louwerysz gegeven tesamen van dat zij die muyer van der stede ramen staende op 't eynde bij der Coepoort rechteden ende reformierden voer horen arbeyt, t'samen

49 sc 4 d

 

 
Summa 10 £ 16 sc

 

 

    141    

141

 

Metselairs die noch gewrocht hebben an dat voirscr. werck van den Stien

 

Martijn die stienhouwer, 4 dagen, 'sdages 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Pieter van Aken, 4 dagen, 'sdages 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Jacop Ewoutsz, 4 dagen, 'sdages 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Heyn stienhouwer, 4 dagen, 'sdages 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Harman van Aken, 3 dagen, 'sdages 9 groot; facit

18 sc

 

Jan Pietersz, 4 dagen, 'sdages 6 groot; facit

16 sc

 

Martijn van Aken, 4 dagen, 'sdages 5 groot; facit

13 sc 4 d

   

Operluyde in 't voirscr. werck

 

Jan van der Heyde, 4 dagen, 'sdages 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Dirc Duyker, 3 dagen, 'sdages 7 groot; facit

14 sc

 

Jan van Lueven, 3 dagen, 'sdages 5½ groot; facit

11 sc

 

Michiel Jansz, 2½ dach, 'sdages 6 groot; facit

10 sc

 

Kerstant van der Heede, 4 dagen, 'sdages 4 groot; facit

10 sc 8 d

   

Aerdedregers in 't voirscr. werck

 

Huge Reynersz, 3 dagen, 'sdages 5½ groot; facit

11 sc

 

Costijn Willemsz, 3 dagen, 'sdages 5½ groot; facit

11 sc

 

Jan Boudewijnsz, 3 dagen, 'sdages 5½ groot; facit

11 sc

   

Metselairs die noch gewrocht hebben an dat voirscr. werck van den Stien

 

Martijn die stienhouwer, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Jacop Ewoutsz, 4 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Heyn stienhouwer, 4 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Pieter van Aken, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Harman van Aken, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

 
Summa 20 £ 18 sc

 

141v

141v

Coptgen Bout Nellenz, 4 dagen, 'sdages 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Doe Jacobsz, 4 dagen, 'sdages 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Pieter Spillemaker, 4 dagen, 'sdages 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Pieter, Martijns' knecht, 5 dagen, 'sdages 6 groot; facit

20 sc

 

Martijn van Aken, 5 dagen, 'sdages 4 groot; facit

13 sc 4 d

   

Operluyde in dieselve weeke

 

Dirc Duyker, 5 dagen, 'sdages 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan van der Heye, 5 dagen, 'sdages 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan Thomasz, 4 dagen, 'sdages 7 groot; facit

18 sc 8 d

   

Aerdedregers in dieselve weke

 

Jan Boudewijnsz, 2 dagen, 'sdages 6 groot; facit

8 sc

 

Vrederic Jansz, 2 dagen, 'sdages 4 groot; facit

8 sc

 

Kerstant van der Heede, 5 dagen, 'sdages 4 groot; facit

13 sc 8 d

   

Metselairs die gewrocht hebben an dat voirscr. werck van de Stien

 

Martijn die stienhouwer, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Jacop Ewoutsz, vijff dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Heynric stienhouwer, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Doe Jacopsz, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Pieter Spillemaker, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Pieter van Aken, 4 dagen, 'sdages 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Coptgen Bout, 4 dagen, 'sdages 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Harman van Aken, 3 dagen, 'sdages 10 groot; facit

20 sc

 

Jan Pietersz, Martijns' knecht, 5 dagen, 'sdages 6 groot; facit

20 sc

 

Martijn van Aken, 5 dagen, 'sdages 4 groot; facit

13 sc 4 d

 

 
Summa 24 £ 1 sc 4 d

 

 

    142    

142

 

Operluyde in dieselve weke

 

Jan Harmansz, 5 dagen, 'sdages 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan van der Heye, 4½ dach, 'sdages 7 groot; facit

21 sc

 

Dirc Duycker, 3 dagen, 'sdages 7 groot; facit

14 sc

 

Jan Boudijnsz, 3 dagen, 'sdages 7 groot; facit

14 sc

   

Aerdedregers in dieselve weke

 

Jan Bouwensz, 1½ dach, 'sdages 6 groot; facit

6 sc

 

Vredric Jansz, 1½ dach, 'sdages 6 groot; facit

6 sc

 

Kerstant van der Heede, 5 dagen, 'sdages 4 groot; facit

13 sc 4 d

   

Metselairs die gewrocht hebben an den werck van den voirscr. Stien

 

Martijn die stienhouwer, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Jacop Ewoutsz, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Heyn stienhouwer, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Pieter van Aken, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Doe Jacopsz, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Jan Spillemaker, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Jan, Martijns' knecht, 5 dagen, 'sdages 6 groot; facit

20 sc

 

Martijn van Aken, 5 dagen, 'sdages 4 groot; facit

13 sc 4 d

   

Operluyde in dieselve weke

 

Jan van der Heyde, 5 dagen, 'sdages 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Dirc Duycker, 5 dagen, 'sdages 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan Harmansz, 5 dagen, 'sdages 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

 
Summa 20 £ 1 sc

 

142v

142v

 

Aerdedregers in die voirscr. weke

 

Willem Govertsz, 3 dagen, 'sdages 6 groot; facit

12 sc

 

Adriaen Jansz, 3 dagen, 'sdages 6 groot; facit

12 sc

   

Metselairs die gewrocht hebben an dat werck van den Stien voirscr.

 

Martijn die stienhouwer, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Jacop Ewoutsz, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Heynric stienhouwer, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Pieter van Aken, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Doe Jacopsz, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Pieter Jansz Spillemaker, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Coptgen Bout Nellenz, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Harman van Aken, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Jan Pietersz, 5 dagen, 'sdages 6 groot; facit

20 sc

 

Martijn van Aken, 5 dagen, 'sdages 4 groot; facit

13 sc 4 d

   

Operluyde in dieselve weke

 

Jan van der Heyde, 5 dagen, 'sdages 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Dirc Duycker, 5 dagen, 'sdages 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan Harmansz, 5 dagen, 'sdages 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan Godanck, 5 dagen, 'sdages 5 groot; facit

16 sc 8 d

 

Adriaen Jansz, 5 dagen, 'sdages 5 groot; facit

16 sc 8 d

 

Kerstant van der Heede, 5 dagen, 'sdages 4 groot; facit

13 sc 4 d

 

 
Summa 22 £ 8d

 

 

    143    

143

 

Metselairs noch gewrocht an dat werck van den voirseide Stien

 

Martijn stienhouwer, 2½ dach, 'sdages 10 groot; facit

16 sc 8 d

 

Heynric stienhouwer, 3 dagen, 'sdages 10 groot; facit

20 sc

 

Pieter van Aken, 3 dagen, 'sdages 10 groot; facit

20 sc

 

Doe Jacopsz, 2½ dach, 'sdages 10 groot; facit

16 sc 8 d

 

Coptgen Bont Nellenz, 1½ dach, 'sdages 10 groot; facit

10 sc

 

Pieter Spillemaker, 1½ dach, 'sdages 10 groot; facit

10 sc

 

Harman van Aken, 1½ dach, 'sdages 10 groot; facit

10 sc

 

Geryt Aerntsz, 1½ dach, 'sdages 6 groot; facit

16 sc 8 d

 

Pieter Jansz, 2½ dach, 'sdages 6 groot; facit

10 sc

 

Clais Aerntsz, 2 dagen, 'sdages 5 groot; facit

6 sc 8 d

 

Martijn van Aken, 3 dagen, 'sdages 4 groot; facit

8 sc

   

Operluyden in dieselve weke

 

Jan van der Heyde, 3 dagen, 'sdages 7 groot; facit

14 sc

 

Dirc Duycker, 2½ dach, 'sdages 7 groot; facit

11 sc 8 d

 

Jan Harmansz, 2½ dach, 'sdages 7 groot; facit

11 sc 8 d

 

Harman Jansz, 2½ dach, 'sdages 7 groot; facit

11 sc 8 d

 

Jan Goddanck, 2½ dach, 'sdages 5 groot; facit

8 sc 4 d

 

Kerstant van der Heede, 3 dagen, 'sdages 4 groot; facit

8 sc

   

Metselairs die noch gewrocht hebben an 't werck van den Stien voirscr.

 

Martijn stienhouwer, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Heynric stienhouwer, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Pieter van Aken, 4½ dach, 'sdages 10 groot; facit

30 sc

 

Doe Jacopsz, 4½ dagen, 'sdages 10 groot; facit

30 sc

 

Jacop Ewoutsz, 4 dagen, 'sdages 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

 
Summa 18 £ 3 sc 4 d

 

143v

143v

Coptgen Bout, 4 dagen, 'sdages 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Geryt Aerntsz, 4 dagen, 'sdages 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Jan Gerytsz, 4 dagen, 'sdages 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Harman van Aken, 3½ dach, 'sdages 10 groot; facit

23 sc 4 d

 

Pieter Jansz Spillemaker, 2 dagen, 'sdages 10 groot; facit

13 sc 4 d

 

Jan Pietersz, 5 dagen, 'sdages 6 groot; facit

20 sc

 

Martijn van Aken, 5 dagen, 'sdages 4groot; facit

13 sc 4 d

 

Claistgen Aerntsz, 4 dagen, 'sdages 5 groot; facit

13 sc 4 d

   

Operluyde in dieselve weke

 

Dirc Duycker, 4 dagen, 'sdages 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Jan van der Heyde, 4½ dach, 'sdages 7 groot; facit

21 sc

 

Jan Harmansz, 4½ dach, 'sdages 7 groot; facit

21 sc

 

Dirc graefmaker, 4 dagen, 'sdages 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Jan Goddanck, 5 dagen, 'sdages 6 groot; facit

20 sc

 

Kerstant van der Heede, 5 dagen, 'sdages 4 groot; facit

13 sc 4 d

   

Metselairs die gewrocht hebben an 't werc van den voirscr. Stien

 

Maertijn steenhouwer, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Heynric stienhouwer, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Pieter van Aken, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Doe Jacopsz, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Coptgen Bout, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Harman van Aken, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Geryt Aerntsz, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Jan Gerytsz, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Florys Willem Nellenzz, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Jan Pietersz, 5 dagen, 'sdages 6 groot; facit

20 sc

 

Martijn van Aken, 5 dagen, 'sdages 4 groot; facit

13 sc 4 d

 

 
Summa 30 £ 6 sc 4 d

 

 

    144    

144

 

Operluyde in dieselve weke

 

Dirc Duycker, 5 dagen, 'sdages 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan van der Heyde, 5 dagen, 'sdages 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan Harmansz, 5 dagen, 'sdages 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Dirc die graefmaker, 5 dagen, 'sdages 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Jan Goddanck, 5 dagen, 'sdages 6 groot; facit

20 sc

 

Kerstant van der Heede, 5 dagen, 'sdages 4 groot; facit

13 sc 4 d

   

Noch metselairs gewrocht an 't voirscr. werck van den Stien

 

Maertijn steenhouwer, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Heynric stienhouwer, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Pieter van Aken, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Doe Jacopsz, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Coptgen Bout, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Harman van Aken, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Geryt Aerntsz, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Jan Gerytsz, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Florys Willem Nellenzz, 5 dagen, 'sdages 10 groot; facit

33 sc 4 d

 

Jan Pietersz, 5 dagen, 'sdages 6 groot; facit

20 sc

 

Martijn van Aken, 5 dagen, 'sdages 4 groot; facit

13 sc 4 d

   

Operluyde in dieselve weke

 

Dirc Duycker, 4½ dach, 'sdages 7 groot; facit

21 sc

 

Jan van der Heyde, 4½ dach, 'sdages 7 groot; facit

21 sc

 

Jan Harmansz, 4½ dach, 'sdages 7 groot; facit

21 sc

 

Jan Goddanck, 4½ dach, 'sdages 6 groot; facit

15 sc

 

Geryt Symonsz, 2½ dach, 'sdages 6 groot; facit

8 sc 4 d

 

Pieter Jacopsz, 1½ dsch, 'sdages 6 groot; facit

5 sc

 

Kerstant van der Heede, 4½ dach, 'sdages 4 groot; facit

12 sc

 

 
Summa 25 £ 14 sc 8 d

 

144v

144v

 

Metselairs gewrocht an 't werck van den Stien voirscreven

 

Martijn stienhouwer, 4 dagen, 'sdages 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Heynric Reynersz, 4 dagen, 'sdages 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Jacop Ewoutsz, 4 dagen, 'sdages 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Doe Jacopsz, 4 dagen, 'sdages 10 groot; facit

26 sc 8 d

   

Operluyde in dieselve weke

 

Jan Harmansz, 4 dagen, 'sdages 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Jan van der Heye, 4 dagen, 'sdages 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Adriaen 'mijn ridder', 5½ dach, 'sdages 5 groot; facit

18 sc 4 d

 

Geryt Symonsz, 2½ dach, 'sdages 5 groot; facit

8 sc 4 d

 

Jan Goddanck, 2½ dach, 'sdages 5 groot; facit

8 sc 4 d

 

Kerstant van der Hede, 6 dagen, 'sdages 4 groot; facit

16 sc

   

Metselairs gewrocht an den voirscr. Stien ende aen die Marenthoren ende in 't wagehuys

 

Martijn stienhouwer, 3 dagen, 'sdages 10 groot; facit

20 sc

 

Jacop Ewoutsz, 3 dagen, 'sdages 10 groot; facit

20 sc

 

Geryt Aerntsz, 3 dagen, 'sdages 10 groot; facit

20 sc

 

Jan Pietersz, 3 dagen, 'sdages 10 groot; facit

20 sc

 

Doe Jacopsz, gedect an die Marenthoren, 3 dagen, 'sdages 10 groot; facit

20 sc

 

Pieter van Aken, gemetselt in 't wagehuys 3 dagen, 3 dagen, 'sdages 10 groot; facit

20 sc

   

Operluyde in dieselve weeck

 

Jan van der Heyde, 4 dagen, 'sdages 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Adriaen 'mijn ridder', 4 dagen, 'sdages 5 groot; facit

13 sc 4 d

 

Vranck Jansz, twie dagen, 'sdages 5 groot; facit

6 sc 8 d

 

Kerstant van der Heede, 6 dagen, 'sdages 5 groot; facit

16 sc

 

 
Summa 18 £ 2 sc 4 d

 

 

    145    

145

 

Noch metselairs die gewrocht hebben an den Steen ende an 't wagehuys mitten cameren dairtoe behorende

 

Jan Pietersz, 2½ dach, 'sdages 6 groot; facit

10 sc

 

Geryt Aerntsz, 2½ dach, 'sdages 8 groot; facit

13 sc 4 d

 

Clais Aerntsz, geopert 2½ dach, 'sdages 5 groot; facit

8 sc 4 d

 

Kerstant van der Hede, 5 dagen, 'sdages 4 groot; facit

13 sc 4 d

   

Metselairs gewrocht an den Stien voirscr.

 

Martijn stienhouwer, 3 dagen, 'sdages 8 groot; facit

16 sc

 

Coptgen Bout, 4 dagen, 'sdages 8 groot; facit

21 sc 4 d

 

Jan Pietersz, 1 dach, 'sdages 6 groot; facit

4 sc

   

Operluyde in dieselve weeck

 

Jan van der Heyde, 4 dagen, 'sdages 6 groot; facit

16 sc

 

Adriaen 'mijn ridder', 6 dagen, 'sdages 5 groot; facit

20 sc

 

Kerstant van der Heede, 6 dagen, 'sdages 4 groot; facit

16 sc

   

Metselairs die gewrocht hebben an den Stien voirscr.

 

Martijn stienhouwer, 4 dagen, 'sdages 8 groot; facit

21 sc 4 d

 

Coppijn Bout, 4 dagen, 'sdages 8 groot; facit

21 sc 4 d

 

Ewout Jacopsz, 4 dagen, 'sdages 8 groot; facit

21 sc 4 d

 

Jan Pietersz, 4 dagen, 'sdages 6 groot; facit

16 sc

   

Operluyde in dieselve weeke

 

Jan van der Heyde, 4 dagen, 'sdages 6 groot; facit

16 sc

 

Kerstant van der Heede, 5 dagen, 'sdages 4 groot; facit

13 sc 4 d

 

 
Summa 12 £ 7sc 8 d

 

145v

145v

 

Noch metselairs gewrocht an den voirsccr. Stien van der vangenisse

 

Martijn steenhouwer, 4½ dach, 'sdages 8 groot; facit

24 sc

 

Coppijn Bout, 4 dagen, 'sdages 8 groot; facit

21 sc 4 d

 

Jacop Ewoutsz, 4 dagen, 'sdages 8 groot; facit

21 sc 4 d

 

Heyn steenhouwer, 2½ dach, 'sdages 8 groot; facit

13 sc 4 d

 

Jan Pietersz, 4½ dach, 'sdages 6 groot; facit

18 sc

   

Operluyde in dieselve weeke

 

Jan van der Heye, 4 dagen, 'sdages 6 groot; facit

16 sc

 

Jan Harmansz, 4 dagen, 'sdages 6 groot; facit

16 sc

   

Noch metselairs die gewrocht hebben an den voirscr. Stien ende ander stede scrijfcamer om een casse ende een scapprae in elke camer te setten

 

Martijn die stienhouwer, 3 dagen, 'sdages 8 groot; facit

16 sc

 

Coppijn Bout, 3 dagen, 'sdages 8 groot; facit

16 sc

 

Ewout Jacopsz, 3 dagen, 'sdages 8 groot; facit

16 sc

 

Heynric stienhouwer, 2 dagen, 'sdages 8 groot; facit

10 sc 8 d

 

Jan Pietersz, 3½ dach, 'sdages 6 groot; facit

14 sc

   

Operluyde in dieselve weeke

 

Jan van der Heye, 4 dagen, 'sdages 6 groot; facit

16 sc

 

Jan Harmansz, 4 dagen, 'sdages 6 groot; facit

16 sc

 

 
Summa 11 £ 8 d

 

 

    146    

146

 

Uutgegeven van baggeren om die vesten binnen der stede ende den Rijn te diepen ende te reynigen dat men se gebruyken mochte. Ende is begonnen in die weke voir Sinte Maria Magdalenendage anno '64, eerst bij die Hagepoort, op Corte Rapenborch, bij den arbeytsluyden die hiernae bescreven staen.

 

Clais die lapper, 5 dagen, 'sdages 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Louwe Claisz, 5 dagen, 'sdages 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Mathijs Jansz, 5 dagen, 'sdages 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Aelbrecht Rabat, 5 dagen, 'sdages 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Willem Valck, 3½ dach, 'sdages 7 groot; facit

16 sc 4 d

 

Willem Vredricxz, 3½ dach, 'sdages 7 groot; facit

16 sc 4 d

 

Kerstant van der Heede, 5 dagen, 'sdages 4 groot; facit

13 sc 4 d

   

In die anderde weke gewrocht

 

Louwe Claisz, 4 dagen, 'sdages 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Aelbrecht Rabat, 4 dagen, 'sdages 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Willem Valck, 4 dagen, 'sdages 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Willem Vredricxz, 3 dagen, 'sdages 7 groot; facit

14 sc

 

Baernt Willemsz, 3 dagen, 'sdages 7 groot; facit

14 sc

 

Mychiel Jansz, 3 dagen, 'sdages 7 groot; facit

14 sc

 

Jan die Zeelander, 3 dagen, 'sdages 7 groot; facit

14 sc

 

Kerstant van der Heede, 4 dagen, 'sdages 4 groot; facit

10 sc 8 d

 

 
Summa 13 £ 2 sc

 

146v

146v

 

Noch in dieselve weke gebaggert mit schepe ende geloent bij den schepe

 

Pouwels die Pomp, 21 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

35 sc

 

Vop Jacopsz, 19 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

31 sc

 

Aernt Vranckenz, 17 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

28 sc 8 d

 

Willem Valck, 15 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

20 sc

 

Jan Vinck, 14 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

23 sc 4 d

 

Heynric Lambrechtsz, 14 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

23 sc 4 d

   

In die 3de weke gebaggert ende gewrocht

 

Aernt Vranckenz ende Jacop zijn gesel, t'samen 26 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

43 sc 4 d

 

Pouwels die Pomp, 33 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

55 sc

 

Willem Valck, 13 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

21 sc 8 d

 

Voppe Jacopsz, 27 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

35 sc

 

Heynric Lambrechtsz ende Willem Vinck, t'samen 23 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

38 sc 4 d

 

Hillebrant Baerntsz ende Jan Aemsz, , t'samen 13 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

21 sc 8d

   

In dese voirscr. weke dese navolgende arbeytsluyden gegeven van dat hij den baggert die op Corte Rapenburch opte plate geschoten was, over te schieten te landwairt in

 

Andries Gerytsz, 3 dagen, 'sdages 6 groot; facit

12 sc

 

Geryt Symonsz, 2½ dach, 'sdages 6 groot; facit

10 sc

 

Jan Aemsz, 3 dagen, 'sdages 6 groot; facit

12 sc

 

 
Summa 20 £ 10 sc 4 d

 

 

    147    

147

 

In die vierde weke gebaggert

 

Pouwels die Pomp, 28 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

46 sc 8 d

 

Willem Valck, 19 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

31 sc 8 d

 

Aernt Vranckenz ende Jacop zijn gesel, t'samen 32 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

53 sc 4 d

 

Voppe Jacopsz, 24 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

40 sc

 

Heynric Lambrechtsz ende Willem Vinck, t'samen 26 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

43 sc 4 d

 

Hillebrant Baerntsz, 11 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

18 sc 4 d

   

In die vijfte weke gebaggert

 

Pouwels die Pomp, 27 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

45 sc

 

Vop Jacopsz, 21 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

35 sc

 

Vranck Adriaensz, 9 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

15 sc

 

Clais Mack, 4 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

6 sc 8 d

 

Willem Brantz, 6 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

8 sc 4 d

 

Jan Liclaisz, 8 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

13 sc 4 d

 

Jan Vinck, 12 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

20 sc

 

Hillebrant Baerntsz ende Jan Aemsz, , t'samen 29 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

48 sc 4 d

 

Aernt Claes ende Jan Baertsz, t'samen 51 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

4 £ 5 sc

   

Dese navolgende personen gegeven van dat zij den baggert op Corte Rapenburch overgheschoten hebben van den plate te landewairt in

 

Aelbrecht Rabat, 4 dagen, 'sdages 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Lou Claisz, 4 dagen, 'sdages 7 groot; facit

18 sc 8 d

 

Harman Janz, 4 dagen, 'sdages 6 groot; facit

16 sc

 

Jacop Claisz, 4 dagen, 'sdages 6 groot; facit

16 sc

 

Geryt Symonsz, 4 dagen, 'sdages 6 groot; facit

16 sc

 

Michiel Jansz, 4 dagen, 'sdages 6 groot; facit

16 sc

 

 
Summa 30 £ 11 sc 4 d

 

147v

147v

 

In die 6te weeke gebaggert

 

Willem Baerntsz, 24 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

40 sc

 

Vop Jacobsz, 28 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

46 sc 8 d

 

Clais Mack, 17 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

28 sc 8 d

 

Jan Liclaisz, 21 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

35 sc

 

Clais Claisz, 22 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

36 sc 8 d

 

Hillebrant Baerntsz, 14 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

23 sc 4 d

 

Aernt Vrancken, Clais Jacopsz, Jan Baertsz, t'samen 56 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

4 £ 13 sc 4 d

 

Vranck Adriaensz, mit hem anderden, t'samen 27 scepe, van 't schip 2½ groot; facit

45 sc

   

In dese selve weke gegeven den personen hiernae bescreven van dat zij die baggert overschoeten op Corte Rapenborch te landewairt in

 

Lou Claisz, 5 dagen, 'sdages 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Aelbrecht Rabat, 5 dagen, 'sdages 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Clais die lapper, 5 dagen, 'sdages 7 groot; facit

23 sc 4 d

 

Harman Janz, 5 dagen, 'sdages 6 groot; facit

20 sc

 

Jacop Claisz, 5 dagen, 'sdages 6 groot; facit

20 sc

 

Geryt Symonsz, 5 dagen, 'sdages 6 groot; facit

20 sc

 

Michiel Jansz, 5 dagen, 'sdages 6 groot; facit

20 sc

 

Jan Goddanck, 5 dagen, 'sdages 4 groot; facit

13 sc 4 d

 

Kerstant van der Heede, 'sdages 4 groot; facit

13 sc 4 d

 

 
Summa 26 £ 13 sc 4 d

 

 

    148    

148

Item worde bij den Gerechte bevolen den Ouden Rijn mit scepe ende mit ladiken te baggairden ende te diepen ende dat elc van zijn huys ende leggende opten Rijn ende diegene die huysen ende erven staende hebben in stegen ende in straten die hoir opslach ende gebruyck van den Rijn hebben, geven souden van elke roede erfs 2 groot. Ende wat datter meer geladict ende gebaggert worde danre roedetalen ende gelders waren sondermeer van der stedewege betalen soe als 't een principael haven ende water van der stede is, dus soe is bij den homans die dairtoe geordineert waeren, alse coman Doe, Jan Symonsz, Dirc Aelbrechtsz ende Habbe Jansz, bewijsinge gedaen ende rekenynge van des zij ghebaggert uutgegeven ende ontfangen hebben van den buyren. Soe dat der stede dairin gebuerde te geven 3 £ groot boven 'tgene dat die buyren gegeven hebben, 'twelc dat dese vestmeesteren bij bevele van den Gerechte den homans ende betailt hebben. Facit

24 £

148v

148v

Item want den Ouden Rijn niet allen te vollen gediept noch gebaggert en mochte worden, overmits dattet water hoichde ende in 't afterste jaer begonnen wort, soe wortet opgeset tot den naisten jair toe om dan dairin voirt te werck te gaen, dair 't offgelaten worde om dat voirt te diepen ende te baggairden dat men binnen der stede ende in den Rijnen doir die breggen comen soude mogen. 'Twelc dat dese vestmeesteren hier setten om in memorie te hebben dattet voirt gedaen ende gemaict worde.

 

 

    149    

149

 

Uutgegeven van der stede straten te doen maken ten steden en plaetsen hierna bescreven dairoff dat die straetmakers ende operluyden betailt zijn als hiernae volget

 

Erst Jacoc Bout Nellenz die straetmaker ende Florys Willemsz hebben t'samen gestraet ende die straet gemaict bij die Zijlpoort, in die Zijlpoort ende anders, 4 dagen lanck, hem elcx dages gegeven 8 groot; facit

42 sc 8 d

 

Item Adriaen 'mijn Ridder' hem beyden geopert 4 dagen lanck ende noch enen dach an die Stien gewrocht, maict vijff dagen, hem 'sdages gegeven 5 groot; facit

16 sc 8 d

 

Coppijn Bout Nellenz ende Florys Willemsz hebben gestraet ende die straet gemaict in die Reynsburgerpoort, bynnen ende buyten die poort ende dair omtrent, elc 4 dagen, hem elcx dages gegeven 8 groot; facit t'samen

42 sc 8 d

 

Item Adriaen 'mijn Ridder' hemluyden geopert 4 dagen, hem 'sdages gegeven 5 groot; facit

13 sc 4 d

 

Item Jan Goddanc hemluyden geopert, 2½ dach, 'sdages hem gegeven 5 groot; facit

8 sc 4 d

 

Item Kerstant van der Heede gegeven van 5 dagen, 'sdages 4 groot; facit

13 sc 4 d

 

Coppijn voirscr. heeft gestraet op die Marenbrugge, an die Marenbrugge ende dair omtrent, 4 dagen, hem 'sdages gegeven 10 groot; facit

26 sc 8 d

 

Item Jan Goddanck hem geopert, 4 dagen, hem 'sdages gegeven 5 groot; facit

13 sc 4 d

 

 
Summa 8 £ 17 sc

 

149v

149v

 

Uutgegeven van timmerluyden hoir dachuyren die zij gewrocht hebben in der stede werck ende oirbair tot sulken plaetsen als hierna bescreven volghet

 

Eerst bij Jacop Harmansz die tymmerman ende sijn knecht gewrocht op den thoren van der stede huys an die yerclock, om dat lot dairoff ende weder op te brengen. Ende om die zolder mit ribben ende mit plancken te dubbelen, oft' 't loot van der uerclock tot enigher tijt schoot dattet geen schade en dede, dair zij elc over doende waeren 3½ dach, 'sdages hem beyden gegeven 19 groot; facit

44 sc 4 d

 

Item Jan Heyndricxz die tymmerman ende Dirc zijn knecht hebben gemaict een glaesveynster over 't poortael op die nuwe raetcamer daer die graven staen. Ende noch opter paertse vijf veynsteren gestopt ende gemaict van wagenschot. Item een nuwe ledder gemaict an 't Vrouwenhuysten staende an der stede huys; dair zij t'samen over gewrocht hebben 3 dagen, hem beyden 'sdages gegeven 19 groot; facit

38 sc

 

Item Dirc, Jans' voirscr. knecht heeft gewrocht an die scuttinghe staende bij der Hagepoort opter stede veste ende op Corte Rapenborch, t'samen 3 dagen, hem 'sdages gegeven 9 groot; facit

18 sc

 

Item Jan die tymmerman voirscr. ende Dirc zijn knecht hebben gewrocht an dat houten bruggetgen buyten die Coepoort ende an die Naecte Sluyse, elcx 4 dagen, hem beyden dairvoir gegeven 19 groot. Ende Allairt, Jans' voirscr. soen an 'tselve werck gewrocht 4 dagen, hem 'sdages gegeven 4 groot. Facit t'samen

3 £ 1 sc 4 d

 

 
Summa 8 £ 1 sc 8 d

 

 

    150    

150

 

Tymmerluyde dachuyren die gewrocht hebben an die vangenisse gehieten den Stien, om te maken duercazijen, dueren, veynstercazijnen ende veynsteren, balken, ribben, solderen ende anders, begonnen te wercken in die weeke van Sinte Jacop als hiernae volcht

 

Item in die eerste weke worde gehailt bij Jan Heynricxzoen die tymmerman die oude balken uter halle, dair mede an wrochten Dirc zijn knecht ende Alleirt zijn zoen; ende worden gebrocht voir die Stien ende sommige op dat gewolft van den Stien, dair zij over doende waren anderhalven dach, gegeven Jan Heynricxz 'sdages 10 groot, Dirc, Jans' voirscr. knecht 'sdages 9 groot ende Allairt Janz 'sdages 4 groot; facit

23 sc

 

Item in die weke dairan denselven Jan, Dirc zijn knecht ende Allairt Jans' voirscr. zoen hebben gewrocht an den Stien om dat oude houtwerck van den Steen uut te breken ende drie nuwe casijnen dair in te maken; dairan zij gewrocht hebben elcx 5 dagen, elc van hem 'sdages gegeven, Jan voirscr. 10 groot, item Dirc 9 groot ende Allairt 4 groot; facit

3 £ 16 sc 8 d

 

Item in die derde weke wrochte Jan Heynricxz 3 dagen, hem 'sdages gegeven 10 groot. Item Dirc zijn knecht 4 dagen, 'sdages om 9 groot. Item Allaertgen Jansz 4 dagen, 'sdages om 4 groot. Facit

54 sc 8 d

 

Item in die vierde weke gewrocht Jan Heynricxz voirscr. 2e dagen, hem 'sdages gegeven 10 groot; Dirc, Jans' knecht 4 dagen, 'dages 9 groot. Item Allaertgen, Jans' zoen voirscr. 4 dagen, 'sdages 4 groot. Facit

48 sc

 

 
Summa 10 £ 2 sc 4 d

 

150v

150v

Item die 5te weke wrochten Jan Heynricxz 5 dagen, 'sdages 10 groot. Item Dirc, Jans' knecht 5 dagen, 'sdages 9 groot. Item Engebrecht die tymmerman 5 dagen, 'sdages 10 groot. Item Geryt Engebrechtsz 5 dagen, 'sdages 9 groot. Item Allertge, Jans' voirscr. soen, 5 dagen om 4 groot; facit

7 £

 

Item die 6te weke wrochte Jan voirscr. 3 dagen, hem 'sdages gegeven 10 groot. Ende Dirc, Jans' voirscr. knecht, 3 dagen, 'sdages 9 groot. Facit

38 sc

 

Item die 7de weke wrochte Jan voirscr. 5 dagen, hem 'sdages gegeven 10 groot. Item Dirc, Jans' voirscr. knecht, vijff dagen, 'sdages 9 groot. Item Allertgen Jansz 5 dagen, 'sdages 4 groot. Facit

3 £ 16 sc 8 d

 

Item die 8te weke wrochte Jan voirscr. 5 dagen, hem 'sdages gegeven 10 groot. Item Dirc, Jans' voirscr. knecht, 4 dagen, 'sdages 9 groot. Item Allairtgen Jans' voirscr. soen 3 dagen, 'sdages 4 groot. Facit

3 £ 5 sc 4 d

 

Item die 9de weeck wrochte Jan voirscr. 4½ dach, hem 'sdages gegeven 10 groot. Item Dirc, Jans' voirscr. knecht, 3½ dach, 'sdages 9 groot. Item Allairtgen Jansz 3½ dach, 'sdages 4 groot. Facit

3 £ 4 d

 

Item in die 10de weeck wrochte Jan Heynricxz voirscr. 6 dagen, hem 'sdages gegeven 10 groot. Item Dirc zijn knecht, 6 dagen, 'sdages 9 groot. Item Allairtgen Jans' voirscr. soen 6 dagen, 'sdages 4 groot. Facit

4 £ 12 sc

 

 
Somma 23 £ 12 sc 4 d

 

 

    151    

151

Item in die 11te weke wrochte Jan Heynricxz voirscr. 6 dagen, 'sdages 10 groot. Item Dirc zijn knecht, 6 dagen, 'sdaghes 9 groot. Item Allaertgen Jansz 6 dagen, 'sdages 4 groot. Facit

4 £ 12 sc

 

Item in die 12te weeck wrochte Jan voirscr. 4 dagen, 'sdages om 8 groot. Item Dirc, Jans' voirscr. knecht 4 dagen, 'sdages 7 groot. Item Allertgen Jansz 4 dagen, 'sdages 4 groot. Item Kerstant van der Hede 4 dagen, 'sdages 4 groot. Facit

3 £ 1 sc 4 d

 

Item in die 13de weeke heeft Jan voirscr. gewrocht enen dach, hem gegeven 8 groot. Item Engebrecht die tymmerman 2 dagen, hem 'sdages gegeven 8 groot. Facit

16 sc

 

 
Summa 8 £ 9 sc 4 d

 

151v

151v

 

Timmerluyde dachuyren die gewrocht hebben an der stede poorten, hecken, an der stede huysdoeren, an 't wagehuys ende anders

 

Item Jacop Harmansz wrochte 6 dagen, 'sdages hem gegeven 10 groot. Item Jacops' knecht 6 dagen, 'sdages 9 groot. Item Engbrecht Pietersz 5 daghen, 'sdages 10 groot ende Geryt Engebrechtsz 5 dagen, 'sdages 9 groot. Facit

7 £ 12 sc

 

Item Jan Heynricxz 5 dagen, 'sdages 8 groot. Item Dirc, Jans' knecht 4 dagen, 'sdages 7 groot. Item Allairt Jans' voirscr. zoen 5 dagen, 'sdages 4 groot. Item Jacop Harmansz 2 dagen, 'sdages 8 groot. Item Clais Dircxz, Jacops' knecht 2 dagen, 'sdages 7 groot. Facit

3 £ 18 sc 8 d

 

Item Jan Heynricxz 5 dagen, 'sdages 8 groot. Item Dirc, Jans' knecht 4 dagen, 'sdages 6 groot. Item Allairt Jansz 5 dagen, 'sdages 4 groot. Item Jacop Hermansz 5 dagen, 'sdages 8 groot. Item Jacops' knecht 5 dagen, 'sdages 7 groot. Facit

5 £ 8 sc 8 d

 

Item noch Jan Heynricxz gewrocht 6 dagen. Item Dirc, Jans' knecht 5 dagen ende Allairt Jansz 6 dagen, hem elcx dages gegeven als voirscr. is; facit

3 £ 11 sc 4 d

 

Item Jan Heynricxz noch gewrocht 4 dagen, 'sdages 8 groot. Item Dirc, Jans' knecht 4 dagen, 'sdages 7 groot; Allairt Jansz 4 dagen, 'sdages 4 groot. Facit

50 sc 8 d

 

Item Jacop Hermansz gewrocht opter stedehuysthoren ende een goete geleyt in der stede huys, 3 dagen, hem 'sdages gegeven 8 groot; facit

16 sc

 

 
Summa 23 £ 7 sc 4 d

 

 

    152    

152

 

Noch tymmerluydenloon van die cappen staende opter vangenissen mitten wendelstien dairan dienende te maken

 

Item soe hebben die vestmeesteren bij consente van den Gerechte openbairlic bestedet te maken ende mit wagenschot te decken die cappe van der vangenisse ende die cappe van der weyndelstien, dair die werckluyde selve alle dat canthout toe leveren soude op die maatte ende steeck die dairoff gegeven wort. Uutgenomen dat wagenschot dair men 't mede decken soude; dat soude die stede selve leveren. Dairoff dat uutgesneden cedulen gemaict worden; welck werck Pieter Jacopsz ende Engebrecht die tymmerman annamen te maken ende te decken om hondert ende vijfenvijftich pont, die de vestmeesteren hem beyden gegeven ende betailt hebben, dairom hier uutgegeven die voirscr.

155 £

 

Item boven die voirwairden die mit Pieter ende Engebrach voirscr. gemaict, hebben zij als overwerck gemaict opte voirscr. vangenisse twie duercasijnen die staen op die hoicste solder, dat grote dackveynster vermaict dat staet opten Stien mitten traliën dair in gewrocht ende mit zijn veynsteren. Item die hoichste solder geribbet eer dat zij dat dackveynster setten mochten. Item boven onder die cappe hebben zij die muyren ende dat dackveynster heel ende al beschoten mit starke eyken Deventer plancken. Ende hebben oick gemaickt ende geset een oudenairsnest op die Scuttersthoren. Item opten Stien hebben zij den haert onder gecleet mit houte dair men dat vulft over maicte. Daioff dat hem beyden tesamen van als gegeven ende betailt is

8 £ 4 sc

 

 
Summa 163 £ 4 sc

 

152v

152v

 

Uutgegeven van scrijnmakersloon als hiernae bescreven staet

 

Item Willem Engel heeft gemaict een grote casse staende in der stede scrijfcamer dair Jan Phillipsz scrijft, om boicken, brieven ende alrehande dingen van der stede dairin te sluyten. Item noch heeft Willem voirscr. gemaict een scapprae staende in der stede scrijfcamer dair Ewout scrijft, after voe vierschair om dair oick in tee sluyten boicken, brieven ende alrehande dingen der stede ende den poorteren angaende; dairoff dat die stede 't hout hem leverde al gesaecht, des is hem betailt voir zijn loon van 't voirscr. werck te maken 82 placken; facit

5 £ 9 sc 4 d

 

Item denselven Willem Engel gegeven voir zijn loen van een tavereel te maken dairinne dat hartoich Aelbrecht mit zijne kinderen ende mit grave Willem zijn broeder staen sullen, dat tot Jacop Clementszs' die scilders is 40 placken; facit

53 sc 4 d

 

Item noch Willem voirscr. gegeven van een verhemelt te maken staende onder die 8te graven op 't eynde van die nuwe camer, dair die graven staen, 35 placken; facit

46 sc 8 d

 

 
Summa 10 pd 9 sc 4 d

 

 

    153    

153

 

Uutgegeven den houtsagers die dat hout ghesaecht hebben dat men verwrocht heeft an der stede vangenisse voirscr. ende elwairts an der stede werck als hiernae volcht

 

Item Jan Bijl ende zijn gesel gegeven van dat hout te sagen dat verwrocht is tot dat breggetgen dat leyt buyten die Coepoort, 5 placken; facit

6 sc 8 d

 

Item Goeswijn die houtsager ende Willem zijn geselle gegeven bij Jan Heynricxz van 1½ dach sagens, dat zij die oude balken die uut die halle gehaelt worden an den Stien voirscr. sneden, t'samen 12 placken. Item Willem Claisz ende Baernt zijn geselle van dat zij oick an den Stien van 'tselve hout gesaget hebben 1½ dach, hem beyden gegeven 12 placken. Facit t'samen

32 sc

 

Item Goeswijn voirscr. ende Jan van Luydijc gegeven van twie dagen die zij saechden an 't houtwerck verwrocht an den Stien elcx 'sdages 7 placken over hen beyden; facit

18 sc 8 d

 

Item Willem Claisz ende Baernt zijn geselle gegeven van twie dage sagens an 't hout dat gewrocht is tot duercasijnen an den Stien, onder hem beyden 'sdages 7 placken; facit

18 sc 8 d

 

Item in die 7de weke van den tymmerluyden hebben Goeswijn ende Jan van Luydijc zijn gheselle t'samen gesaecht 5 dagen al se van den ouden balken dair zij plancken offsneden, dairmede gesoldert wort op die vangenisse, hem beyden 'sdages gegeven 7 placken; facit

46 sc 8 d

 

Item in die 8te weeke van den tymmerluyden hebben Goeswijn ende Jan voirscr. gesaecht an 't houtwerck verwrocht an den Stien, t'samen 2 dagen, hem beyden 'sdages gegeven 7 placken; facit

18 sc 8 d

 

 
Summa 7 £ 1 sc 4 d

 

153v

153v

Item in die 9de weeke hebben Goeswijn ende Jan zijn geselle gesaecht an 't houtwerck verwrocht an den Stien voirscr., t'samen 2½ dach, hem beyden 'sdages gegeven 7 placken; facit

23 sc 4 d

 

Item in die 10de weeke van den tymmerluyden hebben die voirscr. Goeswijn ende Clais zijn geselle gesaecht 4 dagen an 't houtwerck verwrocht ende verbesicht is op die Stien voirscr., hem beyden 'sdages gegeven 7 placken; facit

37 sc 4 d

 

Item in die 11te weeke Goeswijn ende zijn geselle gegeven van twie dagen houtsagens verwrocht an den Stien, hem beyden 'sdages gegeven 12 groot; facit

16 sc

 

Item noch gegeven Goeswijn voirscr. ende Baernt sijn geselle van wagenschot te sagen dat verwrocht is an die dueren van der stede huys ende an die poort van der Hogherwoirt, 12 sneden 8 groot; facit

5 sc 4d

 

Item Goeswijn ende Baernt voirscr. noch gegeven van 18 sneden wagenschots verwrocht an der stede huysdueren, 6 placken. Ende van 4 sneden wagenschots die gebesicht zijn an die casse staende in Jan Philipsz.s' scrijfcamer in der stede huys. Facit t'samen

9 sc 9 d

 

Item noch gegeven Goeswijn die houtsager ende Baernt zijn geselle van 2 dagen houtsagens verwrocht overall in der stede werck, 'sdages 6 placken; facit

16 sc

 

 
Summa 5 £ 7 sc 9 d

 

 

    154    

154

 

Uutgegeven den rietdeckers om riet ende om zoeden verwrocht in der stede werck als hiernae volcht

 

Item Huge schipper Claisz gegeven van 12 voer groff bantryets verdect an 't huys an die Reynsburgerpoort ende op twie toornen dair bij after Sinte Lijsbettengasthuys, van elc voer twie plac-ken; ende van vijff quartier vorstzoeden. T'samen 6 groot; facit

36 sc

 

Item Allairt die decker mit zijn knecht hebben gedect op dit voirscr. huys ende op die toirnen 7 dagen, hem beyden 'sdages gegeven 11½ groot. Ende Allairt voirscr. heeft ghelevert an latten ende an sluyck 4 groot. Ende 3 bont locksnoers, costen 9 groot. Facit t'samen

3 £ 2 sc 8 d

 

Item gecoft tegen Huge schipper Claisz 6 voer riets die verdect zijn op die twie toornen bij die Groenstege. Coste elc voer 5 groot ende een half bont locksnoers coste 3 groot

22 sc

 

Item gegeven Pieter die decker ende zijn operknecht van dat zij twie dagen op die voirscr. twie thoirnen gedect hebben, elcx dages 11 groot; facit

14 sc 8 d

 

Item Jan Nagel die decker ende zijn knecht hebben gedect op die schoel 2½ dach, hem beyden dairoff gegeven 14 placken. Ende bij Jan voirscr. uutgegeven van riet 22 placken ende van locksnoer 2 placken dat verwrocht is an die voirscr. schole. Facit t'samen

2 £ 10 sc 8 d

 

Item gecoft bij Doe Jacopsz 50 latten verbesicht an die Marenthoren, costen 2½ placken; facit

3 sc 4 d

 

 
Summa 9 £ 9 sc 4 d

 

154v

154v

 

Alrehande uutgeven

 

In den eersten gecoft tiegenBouwen Clais Boenenzs'z die schutemaker twie nuwe schouwen om te besigen in der stede werck, soe als die twie oude schouwen heel vergaen waeren; costen t'samen

22 £

 

Item Willem Aelbrechtsz die mandemaker gegeven van aertbennen die men bynnen desen jaer in der stede werck behoift heeft te besigen, 12 groot, ende van twie cliene mandetgens, 't stic 6 groot payments; facit t'samen

12 sc 4 d

 

Item gegeven Louwe die cuper van alrehande calctobbenen binnen desen jaer te verbinden ende nuwe oeren dairan te maken, ende van alrehande werck dat hij gemaict heeft 7 placken; facit

9 sc 4 d

 

Item gecoft tegen den Baghijnen 5 calctobbens om 10 groot, ende dairtoe een deel cloten, bolstengen, bast ende woelstocken, t'samen om 40 sc 2 d. Ende bij Wouter die leydecker een deel bast om mede te steygeren 3 placken. Facit t'samen

44 sc 2 d

 

Item op die Papengraft gehuyert een camertgen om der stede hoir leyden dair in te stellen die men verdecken soude opten Stien van der vangenisse. Ende dair dat die leydeckers in saten ende dagelicx wrochten, den tijt van 16 weeken, dairoff elcx wekes gegeven 2 groot. Facit

21 sc 4 d

 

 
Summa 26 £ 7 sc 2 d

 

 

    155    

155

Item omdat oude steenwerck van der vangenisse root te maken, soe is gecoft tiegen Ghijsbrecht van Dobben 115 lb rode aerde. Item van coman Clais Jan Claiszoen 65 lb rode aerde; elc pont om vierdalven pennync payments. Item noch gecoft tegen coman Clais voirscr. 102 lb olye, 't pont om 2 groot. Facit t'samen

9 £ 8 sc 6 d

 

Item Jacop Clementsz gegeven van te stofferen ende te vergulden twie tavereelen die geset zijn voir ende after an die poorte van der vangenisse op 't breggetgen. Ende van dat hij die twie leeuwen die op dieselve poort staen stoffeerde, mits dat hij wat meer opter stede huys wrochte, t'samen 16 Rijnsche gulden, 't stic 40 groot. Facit

21 £ 6 sc 8 d

 

Item Jacop Clementsz voirscr. gegeven van te vergulden ende te stofferen die weerhaens ende die pijnappels staende op die makelairs van der vangenisse ende anders opten Stien; voir goudt ende voir sijn arbeyt ende stofferen t'samen 6 Rijnsche gulden, 't stic 40 groot. Facit

6 £ 13 sc 4 d

 

Item Jacop voirscr. gegeven ende betailt voir sijn loen van 6 graven te maken in twie tavereelen die geset zijn opter stede huys 6 £ groot; facit

48 £

 

Item Jacop Clementsz gegeven van dat hij maicte alle die steygeringen dair due figure van der Passie Ons Heeren opten Palmendach op gethoget wort, boven dair die stede hem alle die spijkeren dairtoe leverde

3 £

 

 
Summa 88 £ 8 sc 6 d

 

155v

155v

Item gecoft tegen Dirc Stien 8 ellen ende 3 vierendeel ander wollen groens, dat uut beveel van den burgermeesteren gehailt wort om die groene clederen die op die vorsale hangen, die van honden geschoert waeren, dairmede te doen maken ende die gaten te stoppen, coste elc ellen 11 placken; facit

6 £ 8 sc 4 d

 

Item Jacop Zijbrantsz gegeven van dat hij die clederen, die op die voirsale hangen ende van enen groten hont gebeten ende geschuoert waeren, stopte ende maicte;bij den burgermeesteren voir zijn loen

2 £

 

Item gegeven Jan Willemsz van twie nuewe baggertboeren gehieten pompen, 13 placken ende van 3 vueren stelen om in den ijseren baggerthaken te maken, tesamen 3 placken; facit

21 sc 4 d

 

Item gehuyrt tiegen Willem Gerytsz die schutemaker 2 scouwen die men gebesicht heeft in 't baggairden ende in der stede werck om sommige breggen onder te schoeyen bij den metselairs 21 dagen lanck; van elke schouwe 'sdages gegeven enen groten; facit

28 sc

 

Item worde bij den Gerechte geordineert dat men allen den baggairt van der stede werck brengen soude after Corte Rapenborch. Dus soe hebben die vestmeesters doe copen om voir die platete setten an den Rijn bij Kerstant van der Heede 15 horden, 't stic 4½ groot. Item 20 horden, 't stic 5 groot ende 27 horden, 't stic 4 groot. Facit t'samen

9 £ 3 sc 8 d

 

 
Summa 20 £ 1 sc 4 d

 

 

    156    

156

Item soe als die loden van der stede uerwerck zeer groff ende ongeliken waren, die men off doen ende versmelten most om an ronden stucken te verghieten, soe hebben dairan doende geweest, off te doen, in die wage te brengen ende te voeren tot Aernt Buytendijcx ende wederomme van dair te halen in die wage te brengen ende weder opten thoren te helpen doen Willem Valck, Jan die Zeelander, Michiel Jansz, Willem Allairtsz ende noch twie gesellen. Hem elcx gegeven 2 placken ende verdroncken in 't werck 3 sc payments. Item in dit werck heeft doende geweest Dirc Allairtsz om 't loet of te doen ende weder te hangen 3 dagen ende Kerstant van der Hede 3 dagen, hem elcx gegeven 'sdages 2 placken. Facit t'samen

35 sc

 

Item Heynric Geryt Baselairsz die wagemeesyer betailt van 3.400 lb ijsers die Jan Nachtegael gelevert heeft an die vangenisse van den Stien, 34 groot. Ende van alle die looden van der stede uerwerck twie warnen te wegen, in 't uutleveren ende in 't ontfanck van waichgelde gegeven 28 groot. Facit t'samen

41 sc 4 d

 

Item gecoft tegen Philips die wielmaker een nu wiel ghedaen an een van der stede crouwagens, coste 4 placken; facit

5 sc 4 d

b

Item van Willem Gerytszoen schutemaker gegeven van die 4 tavereelen van den graven after te peeken voir die vochticheit van die muyer, voir peck ende voir zijn arbeyt t'samen 10 placken; facit

13 sc 4 d

a

Item gecoft tegen Bouwen Claisz die schutemaker 250 torcken, coste elc hondert 20 placken; facit

3 £ 6 sc 8 d

 

 
Summa 8 £ 1 sc 8 d

 

156v

156v

Item Jan Heynricxz die tymmerman gesent tot Sutpheen om voir der stede te copen een deel canthouts ende plancken totten Steen ende vangenisse te besigen. Ende overmits dat die van Deventer ophouden wouden alle die Hollantsche scepe ende goeden, soe en coste Jan voirscr. met hem betailt voir zijn cost

26 sc 8 d

 

Item doe die vestmeesteren besteden die cappe van de vangenisse ende van den wendelstien te maken wort verdroncken 10 groot; den roeper gegeven 3 groot ende der tymmerluydenghilde 2 groot. Ende van den voirwaerden worden ghemaicht twie uutsneden cedulen ende nit enen scepenebrieff mit borgen dairin doorsteken. Den clerc gegeven van scrijfgelt 10 placken. Facit

23 sc 4 d

 

Item Symon Heynricxz die backer die woent in der stede oude wagehuys, hem gegeven dat hij verleyt hadde van breggelt dat 't huys sculdic was 3 placken ende van emmergelt 2 placken; facit t'samen

6 sc 8 d

 

Item Jan van Cleeff der stede emmer maker betailt van 94 leren emmers die der stede toehoren, voir sijn emmergelt als voirwairde is, van 't stic 6 groot; facit

47 sc

 

Item Willem Clap gegeven ende betailt voir zijn loen van dat hij al dit jair over der stede huys op ende toe gesloeten heeft, ende beneden mit die plaetse ende den ganck schoon gehouden heeft van vulnisse als dat costumelic is

20 sc

 

 
Summa 6 £ 3 sc 8 d

 

 

    157    

157

Item rekenen dese vestmeesteren henselven betailt voir hoir wedden 20 Rijnssche gulden, ende voir die wesemeesterswedden 20 Rijnssche gulden, die zij betailt hebben 't stick 40 groot; facit

53 £ 6 sc 8 d

 

Item gecoft 4 ellen blaeu lakens tot behoif Willem Dobbenzoens als clerck ende dienre van den wesemeesteren tot zijn tabbairt ende cledinge, coste die ellen 22 placken; facit

5 £ 17 sc 4 d

 

Item den clerck gegeven van dese rekenynge te maken en noch twie gelike boicken dairoff te scrijven, tesamen

8 £

 

 
Summa 67 £ 4 sc

 

157v

157v

 

Summa summarum van al den uutgeven van deser rekeninge beloipt

1.502 £ 9 sc 2 d.

   

Ende 't ontfanck is

1.502 £ 9 sc 2 d.

   

Aldus soe comt dat ontfanck ende 't uutgeven gelijc uut.

 
   

Dese rekeninge worde gedaen opten 13en dach in Augusto anno vijfende'tsetich. Ende worde gelooft ende gesloten bij den Gerechte, rogierders ende vroescip opten 4en dach in Octobri in 't jair voirscr.

 

 

Auteur Jan Dröge
Publicatie vestmeesters