Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1477
OAR records in next Year

 

 

Record #549     Date   next record  top of page
1477-12-29
Location Type of Document
OAR12, 125r-a Walen dichten
Text
[000] Ordinancie van die walen toe te slaen. Anno lxxvii des manendages na die kersdach waren tot Hairlem vergadert om der dijckasen wille om die walen toe te slaen Woude, Noortich, Schoten, Zwieten ende Zwieten ende worden sulke punten gedaen als hier nae volgen. [125r-a] Item also den dijck boven Aemstelredam tot veel steden ingebroken is, so waren dairmede ontboden die van Amstelredam, die van Dyemen ende die Wesep om mit hem luyden te spreken dattet wel van node wesen soude dammen alle die walen gelijc toe sloege also wel die in horen gelegen worde als inden onsen, daer hem of te kennen gegeven wort datmen die drie vanden seven walen an vatte soude toe te slaen soe veer alst weer ende wint wair bider hulpe goids des daichs na die dertienen dach begerende an hem luyden dat sij van gelijcke mede doen woude daer up dat sij toe andwoirde gaven dat sij gairne mit hoer ingelande spreken wouden die verre geseten waren in die stichte ende dair butten die daerom noch niet gespreken en waren, ende wouden gairne als sij thuys quamen die genen versamenenden dat sculdich sijn te maken ende hem luyden te kennen geven vergeve dat voirs. staet. Ende hoopten die ingelande soe te onderwijsen dat sij mede doen souden dat die gene doen sullen die gelant sijn tusschen Sparendam ende Aemsterdam ende seyden dair up dat sij gairne dat beste hier in doen wouden daer sij nyement in en dersten verhoven noch vervangen voer dat sijt hem luyden te kennen gegeven hadden ende dair of hadden hore luyder consent, ende seyden vorder dair up dat men nyement bij bedwonge daer toe brengen en mochte dan des sonnendages na sinte Pieters dach ad cathedram naistcommende daer of dat sij hadden een privilegie ende een hantveste dat sijn alsdan ten lanxsten ten gemeenen werc mosten gaan ende comen, mer hoopten als sijt te kennen gegeven hadden dat sij se daer toe brengen soude mede hoer walen te dijcken gelijc voirs. is.
English Summary
Request that Amsterdam, Diemen, and Weesp consult with Rijnland on possibilities for coordinated action against dike breaks both north and east of Amsterdam.
Keywords
walen dichten; flooding; amsterdam; diemen; weesp; spaarndam; hoge zeedijk; spaarndammerdijk; repairs; reconstruction; diking; woude, jacob van der; noortich, jan van; scoten, ijsbrant van; zwieten, dirc van; zwieten, hughe van; charters; handvesten
Notes
A flood on 27 September 1477, which apparently caused considerable damage in Flanders, Zeeland, and parts of Holland south of Rijnland (see Gottschalk, pp. 237-41), also caused considerable damage in the southern regions of the Zuiderzee and the IJ, including including north, east, and west (including the Zeedijk or Spaarndammerdijk) -- see record #550, record #551, record #552, record #553, and record #554.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
amsterdam 18 / 23 1405 1472 1477
charters 26 / 26 1358 1470  
diking 12 / 17 1437 1453 1477
flooding 27 / 35 1405 1460 1477
handvesten 27 / 27 1358 1470  
hoge zeedijk 26 / 34 1255 1464 1477
noortich, jan van 10 / 13 1438 1474 1478
reconstruction 64 / 71 1406 1474 1477
repairs 53 / 62 1372 1474 1477
scoten, ijsbrant van 52 / 53 1438 1474 1478
spaarndam 49 / 55 1253 1474 1477
spaarndammerdijk 27 / 36 1255 1464 1477
walen dichten 15 / 21 1405 1453 1477
woude, jacob van der 5 / 8 1425 1469 1478
zwieten, dirc van 10 / 12 1399 1474 1478
zwieten, hughe van 2 / 4 1469 1469 1478

 

Record #550 prev record   Date   next record  top of page
1477-12-29
Location Type of Document
OAR12, 125r-b-125v Keur
Text
[000] Kuer Item upter selve tijt wort eendrachtelic overdragen ende mit eenre kuer gesloten dat alle die geene die tusschen Sparendam ende Aemstelredam gelant sijn up ten dijck comen sullen des donredages na der dertienen dach ende dair na ordinancie der hiemrader off horen dienre wijsinge [125v] te dijcken. Ende dair en sal nyement in verschoent wesen ende nyement en sel van dair scheyden voer hem oirloff gegeven wort van heemrade off van horen dienaren dien sij dat kennen sullen, ende wie niet en quaem gelijc voirs. staet off sonder oirloff butten die tijt eer den dijck vanden heemrade geloeft worde wech teech, daer soudemen terstont enen anderen in sijn stede hueren up sijnen cost ende dat in winnen nae dijck recht ende soude dair toe verbueren elkes dages een derdendeel van x lb.
English Summary
All residents between Spaarndam and Amsterdam are ordered to appear at their sections of the Zeedijk (Spaarndammerdijk) on 8 January to receive their assignments in dike repair and remain there until dismissed.
Keywords
walen dichten; flooding; hoge zeedijk; spaarndammerdijk; repairs; reconstruction; diking; spaarndam; amsterdam; punishment
Notes
A flood on 27 September 1477, which apparently caused considerable damage in Flanders, Zeeland, and parts of Holland south of Rijnland (see Gottschalk, pp. 237-41), also caused considerable damage in the southern regions of the Zuiderzee and the IJ, including including north, east, and west (including the Zeedijk or Spaarndammerdijk) -- see record #549, record #551, record #552, record #553, and record #554.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
amsterdam 19 / 23 1405 1477 1477
diking 13 / 17 1437 1477 1477
flooding 28 / 35 1405 1477 1477
hoge zeedijk 27 / 34 1255 1477 1477
punishment 2 / 2 1453 1453  
reconstruction 65 / 71 1406 1477 1477
repairs 54 / 62 1372 1477 1477
spaarndam 50 / 55 1253 1477 1477
spaarndammerdijk 28 / 36 1255 1477 1477
walen dichten 16 / 21 1405 1477 1477

 

Record #551 prev record   Date   next record  top of page
1477-12-29
Location Type of Document
OAR12, 125v-c Walen dichten
Text
[000] Item upten selve tijt verwaren, mede ontboden ende verdachvairt die steden van Hairlem, Leyden ende Aemstelredam, ende daer worde bij den hiemrade van Rijnlant een ordinancie gemaict ende gesloten hoe datmen drie van die seven walen die gelegen waren tusschen Aemsterdam ende Sparendam anvaten ende dijcken soude. Item wanttet grote moeynisse is totten gemeenen werck te gaen overmids dat sij gemeenlic verre geseten sijn ende verde van die walen saten, soe wort gedadinct bij genoege ende overdragen dat die van Sloten ten gemeenen werck sullen gaen upten dach voirs. ende sullen dijcken die wael gehieten Pieter Cillen warf, ende die van Ostorp sullen ten gemeenen werck gaen ende sullen dijcken die wael gelegen bij Gerijt Bruynen, ende die van Sparenwoude mit Houtrick ende dat Hofambocht sullen ten gemeenen werck gaen ende sullen dijcken die wael die gelegen is te Houtrick after Gogenct toebehorrende die me-------e tot Hairlem mit hoer mede gesellen wercke walen sij elcx sullen dijcken sonder hulpe die een vanden anderen te hebben die daer in mede sculdich sijn te dijcken, ende dese voirs. dorpen sullen elcx te werck comen ende dair bliven dijckende uptie tijt voirs. ende in sulker manieren als die kuer die voirs. staet dat inhout ende begrijft.
English Summary
Sloten to close waal at Pieter Cillen's wharf, Osdorp to close the waal at Gerijn Bruynen, and Spaarnwoude, Houtrijk, and Hofambacht to close the waal in Houtrijk behind Gogenct. They will do this without help from others because of the difficulty getting there.
Keywords
walen dichten; flooding; hoge zeedijk; spaarndammerdijk; repairs; reconstruction; diking; haarlem; amsterdam; leiden; sloten; pieter cillen warf; osdorp; spaarnwoude; gerijt bruynen; houtrijk; hofambacht; haarlem; spaarndam
Notes
A flood on 27 September 1477, which apparently caused considerable damage in Flanders, Zeeland, and parts of Holland south of Rijnland (see Gottschalk, pp. 237-41), also caused considerable damage in the southern regions of the Zuiderzee and the IJ, including including north, east, and west (including the Zeedijk or Spaarndammerdijk) -- see record #549, record #550, record #552, record #553, and record #554.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
amsterdam 20 / 23 1405 1477 1478
diking 14 / 17 1437 1477 1477
flooding 29 / 35 1405 1477 1477
haarlem 30 / 32 1399 1469 1477
haarlem 31 / 32 1399 1477 1525
hofambacht 7 / 7 1423 1453  
hoge zeedijk 28 / 34 1255 1477 1477
houtrijk 5 / 5 1429 1460  
leiden 29 / 29 1330 1460  
osdorp 13 / 13 1405 1464  
reconstruction 66 / 71 1406 1477 1477
repairs 55 / 62 1372 1477 1477
sloten 12 / 12 1405 1464  
spaarndam 51 / 55 1253 1477 1478
spaarndammerdijk 29 / 36 1255 1477 1477
spaarnwoude 27 / 27 1416 1453  
walen dichten 17 / 21 1405 1477 1477

 

Record #552 prev record   Date   next record  top of page
1477-12-29
Location Type of Document
OAR12, 125v-d-126r Walen dichten
Text
[000] Item upter selve tijt wort overdragen eende gesloten dat up elke van des walen comen sullen van elke twintich made lands een man, ende [126r] elke twie man sullen hebben een scuyt ende sullen hebben elke reescip van graven, spaden ende beryen? als totter dijckase behoren nader hiemrader kuer, ende sullen elcx up hoer wael ten gemennen werck comen des donredages naden dertienen dach voirs., ende sullen elcx hoer voirs. wael an vaten te maken sonder die een den anderen dair in te baten te comen. Ten wair dat yement vanden drien dorpen voirs. den hiemraet van Rijnlant conde bewijsen als der voirs. walen gedijct sijn, dat hij boven sijn deel van die voirs. walen gedijct ende gemaict hadden, daer soudemen dan in also veel verschoven in die ander vier walen die dair noch bliven te bedijken, weder te baten comen tot seggen ende kennesse vanden heemr. voirs. na sijner bewijsinge.
English Summary
To close the walen, one man will appear for every 20 made of land, and every two men with a schuit, and each shall be properly equipped with spades, barrows, etc. as is necessary. The date to appear is 8 January.
Keywords
walen dichten; flooding; hoge zeedijk; spaarndammerdijk; repairs; reconstruction; diking; equipment
Notes
A flood on 27 September 1477, which apparently caused considerable damage in Flanders, Zeeland, and parts of Holland south of Rijnland (see Gottschalk, pp. 237-41), also caused considerable damage in the southern regions of the Zuiderzee and the IJ, including including north, east, and west (including the Zeedijk or Spaarndammerdijk) -- see record #549, record #550, record #551, record #553, and record #554.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
diking 15 / 17 1437 1477 1477
flooding 30 / 35 1405 1477 1477
hoge zeedijk 29 / 34 1255 1477 1477
reconstruction 67 / 71 1406 1477 1477
repairs 56 / 62 1372 1477 1477
spaarndammerdijk 30 / 36 1255 1477 1477
walen dichten 18 / 21 1405 1477 1477

 

Record #553 prev record   Date   next record  top of page
1477-12-29
Location Type of Document
OAR12, 126r-a Walen dichten
Text
[000] Item want die heemrade van Rijnlant wel bekennen ende bevoelen dattet den armen luyden seer lastich an comen sel dat voirn. werck te volbrengen, soe hebben die voirn hiemrade hem toe gevoecht wt goedertierenheyt ende niet van rechts wegen van die gemeens lands wegen dat onder onse scouwe gelegen is van elke roede dat elcx die walen hebben in horen dijck dat die lanck sijn drie gulden van die roede, tien stuvers voer die gulden gerekent, dairmen hem upt eerste mede te baten comen sel, ende voirt dair en boven so sullen die hiemrade noch geven ende doen den genen die dat oncost van rede is vandes lands wegen sulke gracie dair sij die hiemraden ende die landt of bedanken sullen.
English Summary
Because the hoogheemraden realize that the poor will have greatest difficulty in performing the repair work needed to close all walen, the former will help pay for excessive costs.
Keywords
walen dichten; flooding; hoge zeedijk; spaarndammerdijk; repairs; reconstruction; diking; expenses; reimbursement
Notes
A flood on 27 September 1477, which apparently caused considerable damage in Flanders, Zeeland, and parts of Holland south of Rijnland (see Gottschalk, pp. 237-41), also caused considerable damage in the southern regions of the Zuiderzee and the IJ, including including north, east, and west (including the Zeedijk or Spaarndammerdijk) -- see record #549, record #550, record #551, record #552, and record #554.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
diking 16 / 17 1437 1477 1477
expenses 4 / 5 1440 1456 1477
flooding 31 / 35 1405 1477 1477
hoge zeedijk 30 / 34 1255 1477 1477
reconstruction 68 / 71 1406 1477 1477
reimbursement 2 / 3 1453 1453 1477
repairs 57 / 62 1372 1477 1477
spaarndammerdijk 31 / 36 1255 1477 1477
walen dichten 19 / 21 1405 1477 1477

 

Record #554 prev record   Date      top of page
1477-12-29
Location Type of Document
OAR12, 126r-b Walen dichten
Text
[000] Item uptie selve tijt wort overdragen datmen die alle die oncostgen die die heemrade van Rijnlant nu doen off doen sullen onder dijckase wille off in costen diemen doen sel om deser sake wille datmen die doen sell upter gemeen morgentael die onder onse scouwe geseten sijn.
English Summary
All expenses that hoogheemraden incur while closing the walen in the Zeedijk will be distributed across the entire territory of Rijnland.
Keywords
walen dichten; flooding; hoge zeedijk; spaarndammerdijk; repairs; reconstruction; diking; morgengeld; reimbursement; expenses
Notes
A flood on 27 September 1477, which apparently caused considerable damage in Flanders, Zeeland, and parts of Holland south of Rijnland (see Gottschalk, pp. 237-41), also caused considerable damage in the southern regions of the Zuiderzee and the IJ, including including north, east, and west (including the Zeedijk or Spaarndammerdijk) -- see record #549, record #550, record #551, record #552, and record #553.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
diking 17 / 17 1437 1477  
expenses 5 / 5 1440 1477  
flooding 32 / 35 1405 1477 1478
hoge zeedijk 31 / 34 1255 1477 1478
morgengeld 29 / 31 1361 1468 1525
reconstruction 69 / 71 1406 1477 1479
reimbursement 3 / 3 1453 1477  
repairs 58 / 62 1372 1477 1479
spaarndammerdijk 32 / 36 1255 1477 1478
walen dichten 20 / 21 1405 1477 1478

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl