Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1472
OAR records in next Year

 

 

Record #382     Date   next record  top of page
1472-03-03
Location Type of Document
OAR12, 032v-a Keur
Text
[198] Item die dijcgrave ende heemraden van Rijnlant sijn wel onderwijst dat die scotdoeren vander sluysen tot Sparnedamme zeer verderflic worden, overmits dat die selve scotdoeren an dat vterste kant gebint slaen ende om dair in te voirsien, soe hebben die selve dijcgrave ende heemraden gekuert dat alle die gene die voirsc. scotdoeren sculdic zijn te maken den scotdoeren sullen doen ofdoen ende die doen maken ende doen hangen an dat derde gebint inwaert vander sluyse, ende dat aldair an doen hangen ter goeder scape tusschen tusschen [sic] dit ende sinte Bertholomeus scouwe, om een boete van X lb.
English Summary
Order the repair of the sluices at Spaarndam before the St. Bartholomew's inspection (25 August).
Keywords
spaarndam; schotdeuren; sluices; gebint; reconstruction; repairs; maintenance
Notes
See OAR15, 36v-a.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
gebint 3 / 3 1446 1453  
maintenance 75 / 85 1356 1471 1472
reconstruction 62 / 71 1406 1469 1474
repairs 51 / 62 1372 1469 1474
schotdeuren 3 / 3 1446 1468  
sluices 67 / 68 1253 1470 1525
spaarndam 47 / 55 1253 1469 1474

 

Record #480 prev record   Date   next record  top of page
1472-03-03
Location Type of Document
OAR12, 055r-d Consent
Text
[154] Item soe is geconsenteert Jan Aelwijns ende Gerijt Vechters z. een hoel te leggen doer de wech die men gaat van de kerk tot de noortdae [added in the margin: 'inder ambacht van Zoeterwoude'] welke hoel sy houden sullen buyten yemant in coste ende in schade duerende totter heemraden weder seggen, gedaen op die meye scouwe anno lxxi.
English Summary
Permission for Jan Aelwiunszoon and Gerijt Vechterszoon to place a huel (small bridge or culvert) through the road that runs from the church to the Noordaa in Zoeterwoude. The two are responsible for its maintenance and no one must be damaged by it.
Keywords
jan aelwijns; heulen; zoeterwoude; gerijt vechterszoon; maintenance; noordaa
Notes
See OAR15, 37r-d. Though this item clearly is dated to the May schouw of 1471 (May 7), it was entered into OAR15 under the date 3 March 1472.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
heulen 17 / 17 1443 1471  
maintenance 76 / 85 1356 1472 1473
noordaa 2 / 2 1441 1441  
zoeterwoude 35 / 37 1330 1468 1472

 

Record #383 prev record   Date   next record  top of page
1472-03-10
Location Type of Document
OAR12, 032v-b Keur
Text
[199] Item die dijcgrave ende heemrade van Rijnlant hebben gekuert dat voirt an nyemant scapen weyden en sal binnen den ambocht van Oestgeest dan op sijn selfs lant, tsij eygen of huyerlant. Ende wair yemant die sijn scape anders weyde dan voirsc. staet ende men hem dat betugen mochte mit twie wittachtige tugen off meer vanden genen die dat lant bruycten inden ambocht van Oestgeest dat sij enigen scapen sagen op hoir lant dat sij bruycten, tsy eygen of huyerlant, soe soude verbueren die gene die sijn scaep also weyde tegen den dijcgrave ende heemraden van ellic scaep dat op ander luyde lant gesien of gevonden worde x sc., ende tegen den genen die die scade gedaen wair van elke scaep v sc.
English Summary
In Oegstgeest, sheep may be grazed only on land that one owns or leases.
Keywords
sheep; livestock; grazing; oegstgeest
Notes
See OAR15, 37v-a. See also record #350 and record #355.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
grazing 9 / 10 1429 1460 1474
livestock 12 / 13 1417 1460 1474
oegstgeest 16 / 17 1425 1458 1483
sheep 5 / 5 1417 1456  

 

Record #384 prev record   Date   next record  top of page
1472-03-10
Location Type of Document
OAR12, 032v-c Keur
Text
[200] Item alsoe veel gebrecx valt inden verdolven landen ende ander onlanden gelegen over al binnen die mercken van Rijnlant also dat sij na den wtdelven vervreemt worden bij also datmense die geen vercoept dair men niet an gehouden en is ende alse alsulke personnen wtgedolven hebben datse die laten leggen voir dat ongelt twellic dicwijle koert by sterften of dat sy vter lande trecken soe datmen die ongelden die die voirsc. landen bueren te gelden over al dair die gelegen sijn niet crigen en kan dair alle dagen groot gebreck in valt ende van dage te dage meer gebrecx in vallen sal indien dair niet in voirsien en wort, soe hebben die dijcgrave ende hoge heemrade van [33r] Rijnlant dair omme gekuert so wie dat voirt an enich land verloept of vervremt gelegen binnen die merken van Rijnlant dair die morgen jairlicx niet meer of en gelt dan ses placken of dair beneden of enich ander lant hoe dat genoemt is geldende ses placken of dair beneden of jairlicx niet tsy verdolven landen veenen of ander hoe datt zy dair of zullen comen beyde coper ende vercoper voir den schout ende voir twie van sijn hyemraders daer tlant onder gelegen is in den selven ambocht ende genen malcander dat lant over, ende men sel den enen dair wt setten ende die anderen dair in op die boeten van x lb. Soe wie voirt also niet en dede, des sullen die voirsc. schouten ende hyemr. voirsc. gehouden wesen te besorgen dat die coper vanden lande goet ende vast genoech wesen sal voir dat ongelt vander lande, behoudelijc dat die oude kuer vanden verdwaelde landen in hoere machte bliven sal, des sel die coper ende vercoper hier of geven van dit voirsc. aldair te reykenen iiii sc., dair of dat hebben sal die schout ii sc. ende elken hyemrader xii d. dat die coper ende vercoper half ende half betalen sullen. Dit aldus gedaen op sinte Pieters schouwe anno lxxii.
English Summary
Try to regulate the buying and selling of land that has been mined for peat, in particular to insure that owed taxes are paid by the buyer; such transactions must be overseen by schout and heemraden
Keywords
peat digging; schouten; kroosheemraden
Notes
See OAR15, 37v-b.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
kroosheemraden 77 / 84 1284 1471 1473
peat digging 41 / 43 1392 1470 1472
schouten 83 / 88 1284 1471 1473

 

Record #481 prev record   Date   next record  top of page
1472-05-05
Location Type of Document
OAR12, 055r-e Consent
Text
[155] Item soe is geconsenteert Jan Claes Dircx z. een gat te delven in den banwech in dat westeynde byder helfwech inder ambocht van Zoeterwoude, welc gat hi sel maken mit twee hoefden an beyden siden dair hi horden ende boemen over houden leggen sal datmen dair altijt over mach sonder yements cost ende yement dair bij te beschadigen duerende totter heemrader weder seggen, gedaen op die mey scouwe anno lxxii.
English Summary
Permission for Jan Clais Dircxzoon to breach the banweg in the West End of Zoeterwoude, near the Hofweg, put in two bridge heads, and install a bridge deck so no one is hindered or made to pay.
Keywords
jan claes dircxzoon; banweg; zoeterwoude; hoofden; bridges
Notes
See OAR15, 37r-e. Though listed under 3 March 1472, Sloof (1999) dates this item to 5 May 1472.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
bridges 48 / 54 1284 1469 1472
hoofden 5 / 5 1406 1469  
zoeterwoude 36 / 37 1330 1472 1527

 

Record #482 prev record   Date   next record  top of page
1472-05-05
Location Type of Document
OAR12, 055v-a Consent
Text
[156] Item soe is geconsenteert die van Voirscoten twee stenen bruggen te maken over die wateringe in die Papenwech ende die te maken also wijt ende also hoech datmen dair doer varen mach mit een aelman geladen mit turff ende hout duerende tot der hyemraden weder seggen, gedaen op die mey scouwe anno lxxii.
English Summary
Permission for Voorschoten to put two stone bridges in the Papenwech over the canals at such height and width that an aelman (small, flat-bottomed boat) loaded with peat or wood can sail through them.
Keywords
voorschoten; bridges; stone bridge; papenweg; aelman; peat digging; transport; wood
Notes
See OAR15, 37r-f. Though listed under 3 March 1472, Sloof (1999) dates this item to 5 May 1472. A similar bridge was authorized for Wassenaar on 30 June 1472 (record #484).
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aelman 2 / 2 1454 1454  
bridges 49 / 54 1284 1472 1472
papenweg 2 / 3 1452 1452 1472
peat digging 42 / 43 1392 1472 1478
stone bridge 4 / 5 1451 1461 1472
transport 8 / 8 1421 1461  
voorschoten 15 / 16 1330 1465 1472
wood 2 / 2 1460 1460  

 

Record #483 prev record   Date   next record  top of page
1472-05-05
Location Type of Document
OAR12, 055v-b Consent
Text
[157] Item die dijcgrave ende heemrade hebben geconsenteert die van Catwijck opten Rijn dat sy een heck mogen setten in Sevenhuysen upten wech in die Cromme by luttick geest datmen vp ende toe doen mach sonder slot dair an te hangen, duerende totter hyemrad weder seggen.
English Summary
Permission for Katwijk aan de Rijn to put a fence on the road in Zevenhuizen, in the bend near Luttickgeest. The fence must be made so it can be opened and closed but remain unlocked.
Keywords
katwijk; hekken; fences; zevenhuizen; cromme; luttick geest
Notes
See OAR15, 38r-a.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
cromme 2 / 2 1452 1452  
fences 5 / 5 1444 1455  
hekken 4 / 4 1444 1455  
katwijk 10 / 10 1330 1456  

 

Record #484 prev record   Date   next record  top of page
1472-06-30
Location Type of Document
OAR12, 055v-c Consent
Text
[158] Item is geconsenteert die van Wassenair een stenen brugge te maken over die wateringe in die Papenwech inden ambocht van Wassenair neffens die hofstede van Zanthorst in sulke borge ende manieren als dat den ambocht van Voirscoten geconsenteert is.
English Summary
Permission to Wassenaar to place a stone bridge in the Papenwech over the watering near Zandhorst Manor in the same manner as the bridge approved recently for Voorschoten (5 May 1472)
Keywords
wassenaar; stone bridge; bridges; papenweg; zandhorst, hofstede van; voorschoten
Notes
See OAR15, 39r-b. The bridges referred to in Voorschoten were authorized on 5 May 1472 (record #482).
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
bridges 50 / 54 1284 1472 1473
papenweg 3 / 3 1452 1472  
stone bridge 5 / 5 1451 1472  
voorschoten 16 / 16 1330 1472  
wassenaar 8 / 8 1330 1454  

 

Record #485 prev record   Date      top of page
1472-10-06
Location Type of Document
OAR12, 055v-d Consent
Text
[159] Item Pieter Willems z. is geconsenteert dat hi sulke renten als hi heeft behorende Costverloren vercopen mach ende weder beleggen an een stuck ten mynsten also veel as die renten nv dragen of waert zijn ende dat die vercofte renten meer dregen dat sal hi ooc belegen alsoe dat alle die gelden beleit sullen wesen hier of salmen Pieter enen nuwen brief geven.
English Summary
Permission for Pieter Willemszoon to sell his interest in the Kostverloren dike and invest the proceeds in else of similar value. A new letter to that effect will be issued by Rijnland.
Keywords
pieter willemszoon; kostverloren; amsterdam
Notes
See OAR15, 39v-a. Pieter was given the income from the dike in 1449, see record #493.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
amsterdam 17 / 23 1405 1460 1477
kostverloren 8 / 8 1431 1449  
pieter willemszoon 2 / 2 1449 1449  

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl